Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 10 grudnia 2007 r. 10 grudnia 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 10 grudnia 2007 r. 10 grudnia 2007 r."

Transkrypt

1 INFORMATORECTS WYDZIAŁBUDOWNICTWALĄDOWEGOIWODNEGO StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007

2 MgrAnisaBARCZUK OPRACOWANIETECHNICZNE: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: Drinż.KrystynaSZCZEŚNIAK Projektokładki: Projektgraficzny: Janusz M. Szafran Dariusz Godlewski Aktualizacja: 10 grudnia 2007 r. 10 grudnia 2007 r. WydziałBudownictwaLądowegoiWodnego 3

3 II.WydziałBudownictwaLądowegoiWodnego Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Spis treści...5 III.Kierunkikształcenia Siedziba Władze Koordynatorzy Wydziałowi Ogólne informacje o Wydziale Struktura Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia doktoranckie Warunki przyjęć na studia Warunki przyjęć na studia I stopnia Warunki przyjęć na studia II stopnia Warunki przyjęć na studia III stopnia Zasady oceniania i egzaminowania Budownictwo Ogólna charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta ukończenia i możliwość kontynuacji studiów Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia Plan studiów stacjonarnych II stopnia Plan studiów niestacjonarnych I stopnia Plan studiów niestacjonarnych II stopnia Opisy Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

4 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska II. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Dziekan: 1. Siedziba pl. Grunwaldzki 11, Wrocław, bud.c-7, pok. 04, 205, 206 tel (studia stacjonarne I stopnia) tel (studia niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) Władze prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS Prodziekani: prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz (ds. nauki i rozwoju kadr) dr hab. inż. Henryk Nowak prof. nadzw. (ds. ogólnych) dr inż. Krystyna Szcześniak (ds. dydaktyki) dr inż. Piotr Pietraszek (ds. studenckich) Kierownik dziekanatu: Maria Kucharska, 3. Koordynatorzy Wydziałowi ds. Procesu Bolońskiego: prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski, ds. ECTS: dr inż. Krystyna Szcześniak, ds. programu Socrates-Erasmus: dr inż. Andrzej Moczko, 4. Ogólne informacje o Wydziale Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego kształci młodzież na kierunku budownictwo w następujących systemach i na następujących stopniach: stacjonarnych 3,5 letnich I stopnia inżynierskich (po maturze), stacjonarnych 1,5 letnich studiach II stopnia magisterskich (po studiach I stopnia) niestacjonarnych I stopnia inżynierskich 4-letnich (po maturze) niestacjonarnych 2 letnich studiach II stopnia magisterskich (po studiach II stopnia). Wydział proponuje na kierunku budownictwo studia II stopnia również w języku angielskim. Najzdolniejsi absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach doktoranckich. Zgodnie z nowym modelem standardów kształcenia absolwenci studiów I stopnia uzyskają wiedzę z zakresu: (1) wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, (2) projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, (3) technologii i organizacji budownictwa, (4) kierowania zespołami i firmą budowlaną, (5) wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz (6) technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 5

5 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Absolwenci są przygotowani do: (1) kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych, (2) współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej i komunikacyjnych, (3) organizacji produkcji elementów budowlanych, (4) nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz (5) ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują wiedzę z zakresu; (1) projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego komunikacyjnego, (2) technologii i organizacji budownictwa, (3) technik komputerowych nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, (4) doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz (5) kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwenci są przygotowani do: (1) rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych technologicznych, (2) opracowywania i realizacji programów badawczych, (3) podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, (4) uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych, (5) kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach i dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, (6) ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz (7) kierowania dużymi zespołami ludzkimi. Absolwenci są przygotowani do pracy w: (1) biurach konstrukcyjno-projektowych, (2) instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo rozwojowych oraz (3) instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich. W trakcie studiów młodzież ma możliwość pogłębiania wiedzy w kołach naukowych z poszczególnych specjalności wydziałowych, w tym ze specjalności inżynieria budowlana, geotechnika i hydrotechnika oraz inżynieria lądowa. W ramach współpracy międzynarodowej program SOKRATES/ERASMUS istnieje możliwość odbywania części studiów na partnerskich uczelniach Europy. Program LEONARDO DA VINCI wspomaga studentów, którzy wyrażają wolę odbycia praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych. Doktoranci mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych w uczelniach krajowych i zagranicznych z którymi wydział współpracuje Studenci wydziału mogą brać udział w pracach stowarzyszeń naukowo technicznych, w tym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa, a po ukończeniu studiów i uzyskaniu uprawnień budowlanych mogą być zrzeszeni w Izbach Inżynierów Budownictwa. Wydział prowadzi studia podyplomowe zorientowane na specjalności branży budowlanej. Pracownicy Wydziału są aktywnymi członkami Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uczestnicząc jako wykładowcy dokształcających inżynierów. Szczegółowe informacje dotyczące programów nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz programów studiów podyplomowych znajdują się na stronie 5. Struktura Instytut Budownictwa Zakład Budownictwa Ogólnego Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Zakład Materiałów Budowlanych Zakład Technologii Materiałów Kompozytowych i Specjalnych Zakład Metod Projektowania i Realizacji Budowli Katedra Konstrukcji Betonowych Katedra Konstrukcji Metalowych Instytut Geotechniki i Hydrotechniki 6 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

6 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Zakład Budownictwa Wodnego Zakład Fundamentowania Zakład Geodezji Zakład Geologii Inżynierskiej i Środowiskowej Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Dróg i Lotnisk Zakład Dynamiki Budowli Zakład Inżynierii Miejskiej Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego Zakład Mostów Zakład Statyki i Bezpieczeństwa Budowli Zakład Wytrzymałości Materiałów Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy Dyrektor: dr Stanisław Ślusarczyk ul. Batorego 9, Legnica tel.: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu Dyrektor: dr inż. Jerzy Bartoszewski ul. Armii Krajowej 78, Wałbrzych tel.: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 7

7 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne STUDIA I STOPNIA Kierunek BUDOWNICTWO Specjalność Inżynieria budowlana, IB Geotechnika i hydrotechnika, GH Inżynieria Lądowa, IL Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł 7 inżynier Kierunek BUDOWNICTWO STUDIA II STOPNIA Specjalność Konstrukcje budowlane, KB[1] Budowlano-techn.-menadżerska BTM[2] Budownictwo hydrotech.i specjalne BHS[3] Bud. podz. i inżynieria miejska, BPIM[4] Budowa dróg i lotnisk, BDL[5] Infrastruktura transportu szynowego ITS[6] Inżynieria mostowa IM [7] Teoria i analiza komp. konstrukcji, TKAK[8] Czas w sem. Uzyskany tytuł 3 magister inżynier 6.2. Studia niestacjonarne STUDIA I STOPNIA Kierunek Specjalność Inżynieria budowlana, IB BUDOWNICTWO Geotechnika i hydrotechnika, GH Inżynieria Lądowa, IL STUDIA II STOPNIA Kierunek Specjalność Konstrukcje budowlane, KB[1] Budowlano-techn.-menadżerska BTM[2] Budownictwo hydrotech.i specjalne BHS[3] BUDOWNICTWO Bud. podz. i inżynieria miejska, BPIM[4] Budowa dróg i lotnisk, BDL[5] Infrastruktura transportu szynowego ITS[6] Inżynieria mostowa IM [7] 8 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Czas w sem. Uzyskany tytuł 8 inżynier Czas w sem. Uzyskany tytuł 4 magister inżynier

8 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 6.3. Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w dyscyplinie budownictwo. 7. Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznych w Legnicy oraz w Wałbrzychu. Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: matematyki, fizyk, języka polskiego oraz języka obcego. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. budowlanego Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach Warunki przyjęć Prawa na studia II stopnia Rada Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej biorąc pod uwagę fakt, że zawód inżyniera budowlanego należy do zawodów regulowanych między innymi przepisami ustala, że kierunkami pokrewnymi do kierunku budownictwo są: - architektura i urbanistyka, - inżynieria środowiska. Rada Wydziału ustala, że na studia II stopnia na kierunku budownictwo mogą być przyjęci absolwenci studiów I stopnia kierunku budownictwo oraz absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyżej wymienionych kierunków pokrewnych. W przypadku absolwentów studiów zagranicznych stosuje się odpowiednio postanowienia o konieczności ukończenia jednego z powyższych kierunków studiów. Absolwenci innych kierunków studiów technicznych, którzy chcą podjąć studia na kierunku budownictwo powinni przystąpić do rekrutacji na studia I stopnia i za zgodą Dziekana mogą mieć zaliczone przedmioty podstawowe i inne techniczne z ukończonego kierunku oraz być wpisani na wyższy, niż pierwszy, semestr studiów (Uchwała RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO z dnia rokuw sprawie warunków rekrutacji na studia II stopnia na kierunku budownictwo Warunki przyjęć na studia III stopnia Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 9

9 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Warunkiem przyjęć, zatwierdzanym corocznie przez Radę Wydziału, jest ukończenie studiów II stopnia, egzamin ogólny, rozmowa kwalifikacyjna i test językowy. 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia Każdy kurs oraz każda grupa kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub grupy może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zaliczenia zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych tej grupy. Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). Dziekan ustala warunki wpisu na kolejny semestr. Warunki wpisu uwzględniaja prerekwizyty, blokujace wpisy na pewne kursy, oraz maksymlny debet punktów zaliczeniowych do uzupełnienia w kolejnych semestrach. Na rok akad. 2007/2008 Komisja Programowa Rady Wydiału ustaliła następujace przedmioty blokowane na studiach i stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) semestr 2 Przedmiot Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie ANALIZA MATEMATYCZNA 2 Analiza matematyczna 1 WE i A FIZYKA 2 Fizyka 1 W i A semestr 3 Przedmiot Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie STATYSTYKA STOSOWANA Analiza Matematyczna 2 WE i A PODSTAWY STATYKI BUDOWLI Mechanika ogólna W i A 10 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

10 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska semestr 4 Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest Przedmiot zrealizowanie MECHANIKA BUDOWLI Podstawy statyki budowli WE i A i P WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 2 Wytrzymałość materiałów 1 W i A BUDOWNICTWO OGÓLNE 2 Budownictwo ogólne 1 W i P KONSTRUKCJE BETONOWE Podstawy statyki budowli WE i A i P PODSTAWY Wytrzymałość materiałów 1 W i A KONSTRUKCJE METALOWE Podstawy statyki budowli WE i A i P PODSTAWY Wytrzymałość materiałów 1 W i A Warunkiem bezwzględnym (niezależnym od wielkości deficytu punktów ECTS) wpisu na sem. 5 jest zaliczenie przedmiotu Podstawy statyki budowli (WE i A i P) semestr 5 Przedmiot FUNDAMENTOWANIE KONSTR. BETONOWE ELEMENTY I HALE KONSTR. METALOWE ELEMENTY I HALE PODSTAWY MOSTOWNICTWA Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie Mechanika gruntów tylko P Konstrukcje betonowe podstawy W i P Konstrukcje metalowe podstawy W i L Wytrzymałość materiałów 2 WE i L i P Konstrukcje betonowe podstawy W i P Konstrukcje metalowe podstawy W i L semestr 6 Specjalność dyplomowania Inżynieria Budowlana IB[1] Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest Przedmiot zrealizowanie KONSTR. BETONOWE OBIEKTY Konstr. betonowe elementy i hale WE i P KONSTR. METALOWE OBIEKTY Konstr. metalowe elementy i hale WE i P Specjalność dyplomowania Geotechnika i Hydrotechnika GH[2] Przedmiot Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie FUNDAMENTOWANIE GŁĘBOKIE Fundamentowanie WE i P WYKOPY KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE Fundamentowanie WE i P PROJEKTO- WANIA W GEOTECHNICE BUDOWNICTWO PODZIEMNE Fundamentowanie WE i P Specjalność dyplomowania Inżynieria Lądowa IL[3] Przedmiot Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie DROGI, ULICE, WĘZŁY Mechanika gruntów WE i P TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE Fundamentowanie WE i P MOSTY Podstawy mostownictwa W i P Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 11

11 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KOLEJE Koleje - podstawy W i P Liczba dopuszczalnego, po poszczególnych semestrach, deficytu punktów zaliczeniowych ECTS Semestr Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnym semestrze Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/grupy dla odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich i grup do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz grupy niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku należących do grupy. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku grupy zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych tej grupy. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. 12 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

12 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 13

13 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 III. Kierunki kształcenia 1. Budownictwo 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Kształcenie na kierunku Budownictwo jest realizowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi, standardem nauczania oraz statutem i rozporządzeniami wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Assotiation of European Civil Engineering Faculties (AECEF). Zgodnie z Procesem Bolońskim kształcenie odbywa się w systemie trójstopniowym w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie oraz niestacjonarne II stopnia magisterskie prowadzone są na specjalnościach realizowanych na studiach stacjonarnych. Jedyny wyjątek stanowi teoria i analiza komputerowa konstrukcji, która może być realizowana tylko na II stopniu studiów stacjonarnych. W trakcie studiów młodzież ma możliwość pogłębiania wiedzy w kołach naukowych z poszczególnych specjalności wydziałowych w tym ze specjalności inżynieria budowlana, geotechnika i hydrotechnika oraz inżynieria lądowa. W ramach współpracy międzynarodowej program SOKRATES/ERASMUS istnieje możliwość odbywania części studiów na partnerskich uczelniach Europy. Program LEONARDO DA VINCI wspomaga studentów, którzy wyrażają wolę odbycia praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych. Doktoranci mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych w uczelniach krajowych i zagranicznych, z którymi wydział współpracuje. Studenci wydziału mogą brać udział w pracach stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa, a po ukończeniu studiów i uzyskaniu uprawnień budowlanych mogą być zrzeszeni w Izbach Inżynierów Budownictwa. Wydział prowadzi studia podyplomowe zorientowane na specjalności branży budowlanej. Pracownicy Wydziału są aktywnymi członkami Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uczestnicząc jako wykładowcy dokształcających inżynierów. Szczegółowe informacje dotyczące programów nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz programów studiów podyplomowych znajdują się na stronie Sylwetka absolwenta Zgodnie z nowym modelem standardów kształcenia absolwenci studiów I stopnia uzyskają wiedzę z zakresu: (1) wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, (2) projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, (3) technologii i organizacji budownictwa, (4) kierowania zespołami i firmą budowlaną, (5) wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz (6) technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwenci uzyskują kompetencje do: (1) kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych, (2) współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej i komunikacyjnych, (3) organizacji produkcji elementów budowlanych, (4) nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz (5) ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują wiedzę z zakresu; (1) projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego komunikacyjnego, (2) technologii i organizacji budownictwa, (3) technik komputerowych nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, 14 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

14 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska (4) doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz (5) kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwenci są przygotowani do: (1) rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych technologicznych, (2) opracowywania i realizacji programów badawczych, (3) podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, (4) uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych, (5) kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach i dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, (6) ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz (7) kierowania dużymi zespołami ludzkimi. Absolwenci są przygotowania do pracy w: (1) biurach konstrukcyjno projektowych, (2) instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo rozwojowych oraz (3) instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Studia I i II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zakres pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego ujęto w programie nauczania Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK BUDOWNICTWO, ROK I, SEMESTR I studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Kod kursu zalicz Lp. / grupy Nazwa kursu / grupy enia (Zo lub E) 1 MAP1035 Algebra z geom. analityczną Przedmiotwybieralnyzbloku: A E 2 MAP1037 Analiza matematyczna 1A E 3 FZP1029 Fizyka E 4 IBB01p1 Rysunek techniczny Zo 5 BDB01p1 Geometria wykreślna Zo 6 IBB29p1 Technologie informacyjne Zo 7 IBB30p1 Środowisko naturalne człowieka Zo Zo EKH0173 Podstawy ekonomii FLH0134 Podstawy filozofii RAZEM Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 15

15 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK BUDOWNICTWO, ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 MAP2023 Analiza matematyczna 2 A E 2 FZP Fizyka E 3 ILB01p2 Mechanika ogólna Zo 4 GHB01p2 Geologia inżynierska Zo 5 GHB02p2 Geodezja E 6 IBB02p2 Chemia materiałów budowlanych 7 SCH Socjologia organizacji i kierowania zalicz enia (Zo lub E) Zo Zo RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Kod zalicze kursu/ Lp. Nazwa kursu/ grupy nia grupy (Zo lub E) 1 MAP3034 Statystyka stosowana Zo 2 IBB03p3 Materiały budowlane E 3 IBB04p3 Budownictwo ogólne Zo IBB05p3 Komputerowe wspomaganie Z 4 2 kreślenia 5 ILB02p3 Wytrzymałość materiałów Zo 6 ILB03p3 Podstawy statyki budowli E 7 GHB03p3 Hydraulika i hydrologia Zo Zo Zo RAZEM KO Językobcy 9 KO Zajęciasportowe 16 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

16 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Kod kursu/ grupy 9 KO Językobcy zalicze nia (Zo lub E) Lp. Nazwa kursu/ grupy 1 IBB06p4 Budownictwo ogólne E IBB07p4 Technologia betonów i Zo zapraw IBB08p4 Konstrukcje betonowe Zo podstawy IBB09p4 Konstrukcje metalowe Zo podstawy 5 ILB04p4 Mechanika budowli E 6 ILB23p4 Wytrzymałość materiałów E 7 GHB04p4 Mechanika gruntów E GHB05p4 Budownictwo wodne Zo podstawy Zo RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Lp Kod kursu/ grupy IBB10p5 IBB11p5 IBB13p5 ILB24p5 lubghb16p5 Nazwa kursu/ grupy Konstrukcje betonoweelementy i hale Konstrukcje metaloweelementy i hale Technologia robót budowlanych Metody obliczeniowe 1 1 zalicze nia (Zo lub E) E E Zo Zo 5 ILB06p5 Koleje podstawy Zo 6 ILB07p5 Podstawy mostownictwa Zo 7 ILB08p5 Drogi i ulice - podstawy Zo 8 ILB05p5 Podstawy budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej Zo Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 17

17 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ GHB06p5 Fundamentowanie E Zo RAZEM KO Zajęciasportowe KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: INŻYNIERIA BUDOWLANA IB[1] ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy zalicze nia (Zo lub E) 1 IBB14p6 Fizyka budowli Zo 2 IBB16p6 Org. produkcji budowl. i kierowanie procesami inwestycyjnymi Zo 3 IBB15p6 Ekonomika budownictwa Zo 4 BDB02p6 Instalacje elektryczne Zo 5 BDB03p6 lub GHB15p6 Instalacje sanitarne Zo 6 IBB17p6 Kontr. betonowe - obiekty E 7 IBB18p6 Kontr. metalowe - obiekty Zo 8 IBB19p6 Budownictwo przemysłowe E 9 IBB20p6 10 IBB21p6 Komp. wspom. proj. budowlanego Podstawy proj. architektonicznego Zo Zo RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: IB [1] ROK IV, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy zalicze nia (Zo lub E) 1 IBB22p7 Zagadnienia bezp. pracy Zo 2 IBB23p7 Prawo budowlane Zo 3 IBB98p7 Seminarium dyplomowe Zo 4 IBB99p7 Praca dypl. inżynierska Zo 18 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

18 5 IBB24p7 6 IBB25p7 7 IBB26p7 IBB27p7 IBB28p7 Przedmiotyzbloku wybieralnego1 Przedmiotyzbloku wybierlnego2 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Zo Nowoczesne technologie w budownictwie Mechanizacja robót budowlanych Zo Technologiczność kontr. budowlanych Trwałość i ochrona budowli Systemowe budownictwo mieszkaniowe RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp. GEOTECHNIKA i HYDROTECHNIKA GH[2] ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 IBB14p6 Fizyka budowli Zo 2 IBB16p6 Org. produkcji budowl. I kierowanie procesami inwestycyjnymi 2 2 zalicz enia (Zo lub E) Zo 3 IBB15p6 Ekonomika budownictwa Zo 4 BDB02p6 Instalacje elektryczne Zo 5 BDB03p6 lub GHB15p6 Instalacje sanitarne Zo 6 GHB07p6 Budownictwo podziemne E 7 GHB08p6 Budownictwo ziemne E 8 GHB09p6 Fund. głębokie wykopy E 9 GHB10p6 Komp. wspom. proj. w geotech Zo 10 GHB11p6 Komp. wspom. proj. w Zo hydrotechnice RAZEM Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 19

19 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 wybieralnego1 KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: GH[2] ROK III, SEMESTR 7 Przedmiotyzbloku Kod kursu/ wybieralnego2 Nazwa kursu/ grupy Lp. grupy ILB09p7 Technologie bezwykopowe 6 ILB10p7 Kubat. budownictwo podz. 1 2 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: zalicze nia (Zo lub E) 1 IBB22p7 Zagadnienia bezp. pracy Zo 2 IBB23p7 Prawo budowlane Zo 3 GHB98p7 Seminarium dyplomowe Zo 4 GHB99p7 Praca dypl. inżynierska Zo Zo Zo 7 GHB12p7 Budowle piętrzące GHB13p7 Odwodnienia RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: INŻYNIERIA LĄDOWA IL[3] ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Lp. 1 2 Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy zalicze nia (Zo lub E) IBB14p6 Fizyka budowli Zo IBB16p6 Org. produkcji budowl. Kierow. procesami inwest Zo 3 IBB15p6 Ekonomika budownictwa Zo 4 BDB02p6 Instalacje elektryczne Zo 5 BDB03p6 lub GHB15p6 Instalacje sanitarne Zo 6 ILB11p6 Drogi, ulice, węzły E 7 ILB12p6 Mosty E 8 ILB13p6 Koleje Zo 9 ILB14p6 Inżynieria miejska E RAZEM Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

20 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Przedmiotyzbloku wybieralnego1 KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: INŻYNIERIA LĄDOWA IL[3] ROK III, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Kod kursu/ Nazwa kursu/ grupy Lp. grupy Przedmiotyzbloku 1 IBB22p7 wybieralnego2 Zagadnienia bezp. pracy Zo 2 IBB23p7 Prawo budowlane Zo 3 GHB98p7 Seminarium dyplomowe Zo 4 GHB99p7 Praca dypl. inżynierska Zo 2 1* Zo 5 ILB15p7 Utrzymanie dróg ILB17p7 Technologia budowy 6 mostów 7 ILB10p7 Szynowy transport miejski ILB21p7 lub 8 Budownictwo podziemne GHB17p Zo 1 2* zalicze nia (Zo lub E) 9 ILB16p7 10 ILB18p7 11 ILB20p7 12 ILB22p7 RAZEM , * forma: l.p,lub s Plan studiów stacjonarnych II stopnia KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: KONSTRUKCJE BUDOWLANE KB[1] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E zalicz enia (Zo lub E) Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 21

21 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plast Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E 5 IBB01d1 Konstrukcje betonowe E 6 IBB02d1 Konstrukcje metalowe E 7 IBB08d1 Budownictwo mieszkaniowe Zo 8 IBB09d1 Zaawans. komp. wspom. projektowania Zo RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK II, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe:/grupy obowiązkowych:/kursy wybieralne:/grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 ILB03d2 Dynamika budowli E 2 ILB04d2 Metody komputerowe Zo 3 IBB10d2 Technologia robót budowl Zo 4 IBB11d2 Konstrukcje drewniane E 5 IBB12d2 Beton. konstrukcje. sprężone Zo 6 IBB13d2 Konstrukcje zespolone Z 7 IBB14d2 Niezawodność i stany graniczne E konstrukcji 8 KO Język obcy Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego12 1 zalicz enia (Zo lub E) Zo 9 IBB15d2 Wysokie konstrukcje betonowe IBB16d2 Wysokie konstrukcje metalowe RAZEM Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

22 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: KONSTRUKCJE BUDOWLANE KB[1] ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 IBB07d3 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi zalicz enia (Zo lub E) Zo 2 IBB98d3 Seminarium dyplomowe Zo 3 IBB99d3 Praca dypl. magisterska 20 E Przedmiotyzblokuwybieralnego Zo 4 IBB32d3 Cienkościenne konstr. metalowe 5 IBB33d3 Reologia konstr. betonowych Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego IBB19d3 Awarie i naprawy konstr. beton. 7 IBB20d3 Awarie i naprawy konstr. metal. 8 IBB21d3 Awarie i naprawy obiektów bud. ogólnego RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BUDOWLANO -TECHNOLOGICZNO MENEDŻERSKA BTM[2] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E 2 GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plast Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E 5 IBB01d1 Konstrukcje betonowe E 6 IBB02d1 Konstrukcje metalowe E 7 IBB17d1 Metody realizacji obiektów budowlanych 1 zalicz enia (Zo lub E) Zo 8 IBB18d1 Organizacja robót budowl Zo Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 23

23 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BUDOWLANO -TECHNOLOGICZNO MENEDŻERSKA BTM[2] ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 ILB03d2 Dynamika budowli E 2 ILB04d2 Metody komputerowe Zo 3 IBB22d2 Przemysłowa produkcja elementów prefabrykowanych zalicz enia (Zo lub E) Zo 4 IBB23d2 Problemy decyzyjne w budown Zo 5 IBB24d2 Eksploatacja, remonty i modernizacja obiektów budowl Zo 6 IBB25d2 Metody realiz. ob. budowl E 7 IBB26d2 Org. robót budowlanych E 8 KO Język obcy Zo Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego IBB27d2 Wycena nieruchomości 10 IBB28d2 Gospodarka nieruchomościami RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BUDOWLANO -TECHNOLOGICZNO MENEDŻERSKA BTM[2] ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 IBB07d3 Zarz. przedsięwz. budowl Zo 2 IBB98d3 Seminarium dyplomowe Zo zalicz enia (Zo lub E) 24 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

24 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 3 IBB99d3 Praca dypl. magisterska 20 E Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego IBB29d3 Akustyka budowlana 5 IBB30d3 Procedury realizacji inwestycji RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I SPECJALNE BHS[3] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E 2 GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plast Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E 5 IBB05d1 Konstrukcje betonowe Zo 6 IBB06d1 Konstrukcje metalowe Zo 7 GHB03d1 Hydraulika i hydrologia E 8 GHB04d1 Specjalne kontr. geoinżynierskie E 9 ILB52d1 Koleje Zo zalicz enia (Zo lub E) Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego GHB05d1 Geologia inżynierska 10 GHB06d1 Hydrogeologia 11 GHB07d1 Modelowanie przepływu dróg podziemnych RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BHS[3] ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 25

25 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 ILB03d2 Dynamika budowli E 2 ILB04d2 Metody komputerowe Zo 3 GHB08d2 Budowle hydrotechniczne E 4 GHB09d2 Stalowe kontr. hydrotechniczne Zo 5 GHB10d2 Komp. wspom. hydrotechniki Zo 6 IBB31d2 Specjalne budownictwo beton Zo 7 GHB25d2 Specjalne budownictwo komun E 8 ILB05d2 Drogi Zo 9 GHB11d2 Systemy informacji przestrzennej Zo 10 KO Język obcy RAZEM zalicz enia (Zo lub E) KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BHS[3] ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 IBB07d3 Zarz. przedsięwz. budowl Zo 2 IBB98d3 Seminarium dyplomowe Zo 3 IBB99d3 Praca dypl. magisterska 20 E zalicz enia (Zo lub E) 4 GHB12d3 Regulacja rzek i bud. wodne Zo Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego GHB13d3 Siłownie wodne Przedmiotyzblokuwybieralnego GHB14d3 Tunele hydrotechniczne 8 GHB15d3 Urządzenia wodno-kanalizac Zo 9 GHB16d3 Renowacja budowli hydrotechn. 26 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

26 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 10 GHB17d3 Eksploat. dróg hydrotechn. 11 GHB18d3 Odwodnienia stałe i tymczasowe RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BUDOWNICTWO PODZIEMNE I INŻYNIERIA MIEJSKA BPiM[4] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E 2 GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plast Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E IBB05d1 Konstrukcje betonowe Zo 5 IBB06d1 Konstrukcje metalowe Zo 6 GHB19d1 Mechanika górotworu E 8 ILB10d1 Inż. miejska - kubat. obiekty podziemne zalicz enia (Zo lub E) E 9 ILB52d1 Koleje Zo 10 ILB06d1 Mosty Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego Zo 11 GHB05d1 Geologia inżynierska 12 GHB06d1 Hydrogeologia RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BUDOWNICTWO PODZIEMNE I INŻYNIERIA MIEJSKA BPiM[4] ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy zalicz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 27

27 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ ILBo3d2 Dynamika budowli E 2 ILB04d2 Metody komputerowe Zo 3 GHB20d2 Roboty i budownictwo ziemne Zo 4 GHB21d2 Bud. Podz. tunele głębokie E 5 ILB11d2 Inż. miejska infr. sieciowa E 6 ILB05d2 Drogi Zo 7 KO Język obcy Zo RAZEM enia (Zo lub E) KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BPiM[4] ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 IBB07d3 Zarz. przedsięwz. budowl Zo 2 IBB98d3 Seminarium dyplomowe Zo 3 IBB99d3 Praca dypl. magisterska 20 E zalicz enia (Zo lub E) 4 ILB12d3 Inż. miejska tunele miejskie Zo Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego ILB50d3 Zbiorniki podziemne 6 ILB51d3 Utrzymanie budowli podziem Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego GHB22d3 Fundamenty specjalne 8 GHB23d3 Fundament. na terenach specjalnych RAZEM Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

28 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BUDOWA DRÓG I LOTNISK BDL[5] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E 2 GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plast Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E 5 IBB05d1 Konstrukcje betonowe Zo 6 IBB06d1 Konstrukcje metalowe Zo 7 ILB13d1 Drogi i autostrady E 8 ILB14d1 Inżynieria ruchu E 9 ILB52d1 Koleje Zo 10 ILB06d1 Mosty Zo RAZEM zalicz enia (Zo lub E) KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BDL[5] ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 ILB03d2 Dynamika budowli E 2 ILB04d2 Metody komputerowe Zo 3 ILB15d2 Materiały i nawierzchnie drog E 4 GHB24d2 Odwodnienia budowli komunik Zo 5 ILB16d2 Teoria wymiar. nawierzchni drogowych zalicz enia (Zo lub E) Zo 6 ILB17d2 Komp. wspom. proj. dróg Zo 7 ILB18d2 Lotniska E 8 ILB08d2 Inżynieria miejska Zo Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 29

29 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Przedmiotyzblokuwybieralnego KO Język obcy Zo Zo 10 ILB19d2 Komunikacje miejskie 11 ILB20d2 Systemy transportowe RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BDL[5] ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 IBB07d3 Zarz. przedsięwz. budowl Zo 2 IBB98d3 Seminarium dyplomowe Zo 3 IBB99d3 Praca dypl. magisterska 20 E zalicz enia (Zo lub E) Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego ILB23d3 Drogi technologiczne 5 ILB24d3 Infr. drog. na terenach zurbaniz Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego ILB21d3 Systemy utrzymania dróg 7 ILB22d3 Badania nawierzchni drogowych RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO ITS[6] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E zalicz enia (Zo lub E) 30 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

30 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 2 GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plastyczności Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E 5 IBB05d1 Konstrukcje betonowe Zo 6 IBB06d1 Konstrukcje metalowe Zo 7 ILB25d1 Szynowa komunikacja miejska E 8 ILB26d1 Drogi kolejowe E 9 ILB06d1 Mosty Zo 10 ILB05d1 Drogi Zo RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: ITS[6] ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 ILB03d2 Dynamika budowli E 2 ILB04d2 Metody komputerowe Zo 3 ILB27d2 Stacje kolejowe E 4 ILB28d2 Teoria nawierzchni szynowych E 5 ILB29d2 Technologia robót kolejowych Zo 6 ILB30d2 Metody komp. w drogach kolej Zo 7 GHB24d2 Odwodnienia budowli komunikacyjnych zalicz enia (Zo lub E) Zo 8 ILB08d2 Inżynieria miejska Zo 9 KO Język obcy Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego Zo 10 ILB31d2 Koleje przemysłowe 11 ILB32d2 Inż. ruchu kolejowego RAZEM Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 31

31 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: BDL[5] ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 IBB07d3 Zarz. przedsięwz. budowl Zo 2 IBB98d3 Seminarium dyplomowe Zo 3 IBB99d3 Praca dypl. magisterska 20 E Przedmiotyzblokuwybieralnego21 1 zalicz enia (Zo lub E) Zo 4 ILB33d3 Sterowanie ruchem kolejowym 5 ILB34d3 Eksploatacja kolei Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego ILB35d3 Diagnostyka nawierzchni szynowych 7 ILB36d3 Trwałość i niezawodność nawierzchni kolejowych RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: INŻYNIERIA MOSTOWA IM[7] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E 2 GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plast Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E 5 IBB05d1 Konstrukcje betonowe Zo 6 IBB06d1 Konstrukcje metalowe Zo 7 ILB37d1 Mosty betonowe I Zo zalicz enia (Zo lub E) 32 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

32 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 8 ILB38d1 Mosty metalowe I Zo 9 ILB39d1 Teoria konstrukcji mostowych E RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: IM[7] ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 ILB03d2 Dynamika budowli E 2 ILB04d2 Metody komputerowe Zo 3 ILB08d2 Inżynieria miejska Zo 4 ILB05d2 Drogi Zo 5 ILB40d2 Mosty betonowe II E 6 ILB41d2 Mosty metalowe II E 7 ILB42d2 Komp. wspom. proj. mostów Zo 8 ILB07d2 Koleje Zo 9 ILB43d2 Badanie mostów Zo 10 KO Język obcy Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego11 1 zalicz enia (Zo lub E) Zo 11 ILB44d2 Rehabilitacja mostów 12 ILB45d2 Mosty drewniane RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: IM[7] ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy zalicz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 33

33 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ IBB07d3 Zarz. przedsięwz. budowl Zo 2 IBB98d3 Seminarium dyplomowe Zo 3 IBB99d3 Praca dypl. magisterska 20 E Przedmiotyzblokuwybieralnego21 1 enia (Zo lub E) Zo 4 ILB46d3 Wykonawstwo obiektów most. 5 ILB47d3 Konstr. gruntowo-powłokowe Zo Przedmiotyzblokuwybieralnego ILB48d3 Komp. systemy wspom. gospodarki mostowej 7 ILB49d3 Obiekty mostowe typu znaczniki krajobrazu RAZEM KIERUNEK BUDOWNICTWO, sp.: TEORIA I KOMPUTEROWA ANALIZA KONSTRUKCJI TKAK[8] ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: / Grupy obowiązkowych: / Kursy wybieralne: / Grupy wybieralnych: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy 1 GHB01d1 Matematyka E 2 GHB02d1 Fundamentowanie Zo 3 ILB01d1 Teoria sprężyst. i plast Zo 4 ILB02d1 Statyka budowli E 5 IBB03d1 Konstrukcje betonowe E 6 IBB04d1 Konstrukcje metalowe E 7 ILB53d1 Symboliczno-num. mechanika Zo komputerowa Przedmiotyzblokuwybieralnego Zo 8 ILB39d1 Teoria konstr. mostowych 9 ILB13d1 Drogi i autostrady 10 ILB26d1 Drogi kolejowe RAZEM zalicz enia (Zo lub E) 34 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii

II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii INFORMATORECTS WYDZIAŁGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii StudiaStacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.andrzejwajda PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 JanuszM.Szafran

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW 2012 1 1. Studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze dalej zwanej Uczelnią, odbywają się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Zarządzenie Rektora Nr 22/2012 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo