SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy BIEG/ZP/9/10/2008/JM Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty ,00 euro Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Opis przedmiotu zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Wymagane dokumenty Sposób obliczenia ceny oferty Kryteria oceny ofert Instrukcja dla wykonawców Załączniki do SIWZ Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. ul Kartuska Gdańsk tel. 058/ tel. 058/ Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: NIP: , Regon: Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Ryszard Trykosko Prezes Zarządu

2 ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją tej inwestycji w ramach 2 odrębnych Zadań. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Zadanie 1 - Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (Sekcja I i II) 2) Zadanie 2 - Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją tej inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. 2. Zamawiający określił wymagane tzw. obligatoryjne warunki oraz dodatkowe tzw. fakultatywne warunki ubezpieczenia klauzule. 3. Wykonawca nie może zmienić treści wymaganych tj. obligatoryjnych warunków ubezpieczenia opisanych w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. 4. Wykonawca może zaakceptować dodatkowe tzw. fakultatywne warunki ubezpieczenia przewidziane w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Wykonawca nie może zmienić treści fakultatywnych warunków ubezpieczenia. 5. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostaną zawarte oddzielnie na każde zadanie umowy ogólne, (których wzór stanowi Załącznik D do SIWZ) w oparciu o warunki ochrony ubezpieczeniowej przedstawione w ofercie. 6. Zawarcie poszczególnych ubezpieczeń zostanie potwierdzone właściwymi polisami, które stanowić będą załączniki do umów ogólnych. W ww. załącznikach zostaną uregulowane szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, w tym: opis przedmiotu, zakresu i sum ubezpieczenia, wysokości składki, treść klauzul wymaganych, treść zaakceptowanych klauzul fakultatywnych oraz ogólne warunki ubezpieczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 7. Termin realizacji zamówienia. Okres ubezpieczenia ma obejmować okres prowadzonej inwestycji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w załączniku nr 1 i 2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się począwszy od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy prac budowlanych (etap I) i trwać będzie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w załączniku nr 1 i 2, do dnia, w którym decyzja pozwolenie na użytkowanie stanie się ostateczną. Wstępnie szacuje się, iż okres ubezpieczenia rozpocznie się w grudniu 2008r. i będzie trwać 31 miesięcy. 8. Zamawiający zapłaci pierwszą ratę składki (składkę początkową) będącą 10% składki, którą zaoferował Wykonawca (Ubezpieczyciel). Pierwsza rata składki będzie płatna w ciągu 21 dni od daty wystawienia polisy. Pozostałą część składki Zamawiający zapłaci po uruchomieniu okresu ochrony ubezpieczeniowej (wynika z ww. pkt. 7). Pozostała część składki płatna będzie w kolejnych 4 ratach bez zwyżki z tego tytułu: - druga rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 60 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, - trzecia rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 150 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, - czwarta rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 270 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, 2

3 - piąta rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 390 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej UWAGA! W postępowaniu uczestniczą także przedstawiciele Konsorcjum firm Marsh Sp. z o.o. oraz STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. w charakterze brokera ubezpieczeniowego. Z tego tytułu Konsorcjum firm Marsh Sp. z o.o. oraz STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. otrzymają prowizję brokerską od Wykonawcy (Ubezpieczyciela) wybranego przez Zamawiającego. 3

4 ROZDZIAŁ II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w tym nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty wymienione w Rozdziale III. ROZDZIAŁ III WYMAGANE DOKUMENTY 1. Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą następujące dokumenty (załączniki do oferty): 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg. wzoru określonego w załączniku C do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 3 stosuje się odpowiednio. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), należy złożyć w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub formie kopii poświadczonej notarialnie. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 2) Ofertę składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik C do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. 4

5 4) Dokumenty wymienione w pkt 1. ppkt 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ IV SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym w złotych polskich. 2. Ceną ofertową jest wysokość składki ubezpieczeniowej obejmującej: całość zakresu ochrony ubezpieczeniowej zaoferowanej przez Wykonawcę, wszystkie składniki cenotwórcze oraz wszelkiego innego rodzaju opłaty i podatki. 3. Cena musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Całość rozumiana jest jako zakres obligatoryjny wraz z klauzulami fakultatywnymi zaakceptowanymi przez Wykonawcę. 4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 5. Do obliczenia ceny (wysokość składki ubezpieczeniowej) każdego z zadań należy przyjąć okres ubezpieczenia wskazany w załącznikach 1 i 2. 5

6 ROZDZIAŁ V KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą (przy założeniu, że 1pkt = 1%): Kryteria oceny ofert dla ZADANIA 1: 1) Cena brutto oferty (wysokość składki ubezpieczeniowej)... waga 80 % 2) Klauzule fakultatywne (negatywne)...waga 20 % Ad 1) Kryterium: cena brutto oferty Ocena ofert w zakresie tego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w danym kryterium, tj. 80, - pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Cn W 1 = x W Cb W 1 wartość punktowa w kryterium Cena brutto oferty Cn - najniższa cena ofertowa Cb - cena badanej oferty W - waga = 80 Ad 2) Kryterium: klauzule fakultatywne (negatywne) Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - ofercie, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów za wyłączone z zakresu ubezpieczenia niżej wymienione klauzule fakultatywne negatywne, zostanie przyznana maksymalna wartość punktowa przewidziana w przedmiotowym kryterium, tj pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Nb W 2 = x W Nn W 2 - wartość punktowa w kryterium Klauzula fakultatywne (negatywne) Nb - liczba punktów uzyskanych za wyłączone klauzule fakultatywne (negatywne) badanej oferty, Nn - najwyższa liczba punktów uzyskanych za wyłączone klauzule fakultatywne (negatywne) W - waga = 20 W ramach Zadania 1 Wykonawca uzyskuje punkty za wyłączenie z oferty klauzul fakultatywnych, zgodnie z załączoną poniżej tabelą. Klauzula włączona otrzyma 0 punktów.. 6

7 Klauzule fakultatywne (negatywne) dotyczące Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu Lp. Nazwa klauzuli fakultatywnej negatywnej 1 Postanowienia dot. podziemnych instalacji, kabli, rur i innych urządzeń 2 Postanowienia specjalne dotyczące umiejscowienia obiektów pomocniczych (takich jak zaplecza budowy i magazynowe) 3 Postanowienia specjalne dotyczące składowania materiałów budowlanych, 4 Postanowienia specjalne dotyczące środków zapobieżenia przed powodzią, opadami, zalaniem 5 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy, Uwagi Przed rozpoczęciem prac Ubezpieczony ma obowiązek zapoznania się z odpowiednimi mapami lub innymi dokumentami określającymi położenie podziemnych instalacji, kabli, rur i innych urządzeń. Wszelkie inne obowiązki ubezpieczonego w tym zakresie nie będą mogły być wymagane. Maksymalny poziom udziału własnego - Szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych instalacjach umieszczonych na planach 10% wartości odszkodowania min zł - Szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych instalacjach i nie umieszczonych na planach zł Odległość pomiędzy jednostkami składowania wskazana przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 10m. Ograniczenie czasowe dot. zalania terenu przez wody nie może być dłuższe niż 10 lat. Limit odpowiedzialności na jednostkę składową nie może być mniejszy niż: zł Ograniczenie czasowe dot. zalania terenu przez wody nie może być dłuższe niż 10 lat. Ograniczenie czasowe dot. ilości zapasów na placu budowy nie może być mniejsze niż 30 dni. Ograniczenie czasowe dot. zalania terenu przez wody nie może być dłuższe niż 10 lat. Podajemy stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: ogrodzenie: mieszane wykonane z siatki lub paneli pełnych, częściowe oświetlenie placu budowy Ilość punktów, jaką otrzyma Wykonawca w przypadku, gdy wyłączy w ofercie stosowanie klauzuli

8 6 Postanowienie szczególne dotyczące wykonywania fundamentów palowych i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych, Definicje i pojęcia związane z obowiązywaniem niniejszej klauzuli winny być zgodne z przepisami i normami ( między innymi z PN-83/B-02482) 11 RAZEM 100 Zaznacza się, iż inne niż wymienione powyżej klauzule fakultatywne negatywne (restrykcyjne) nie są dopuszczone i nie mogą być umieszczone w ofercie. Ich zamieszczenie spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zadania 1 uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg poniższego wzoru: Gdzie: W 3 = W 1 + W 2 W 3 łączna ocena punktowa badanej oferty W 1 wartość punktowa uzyskana w kryterium Cena brutto oferty W 2 wartość punktowa uzyskana w kryterium Klauzule fakultatywne (negatywne) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza. Kryteria oceny ofert dla ZADANIA 2: 1) Cena brutto oferty (wysokość składki ubezpieczeniowej)... waga 80 % 2) Klauzule fakultatywne (pozytywne)...waga 20 % Ad.1) Kryterium: cena brutto oferty Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w danym kryterium, tj. 80, - pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Cn W 1 = x W Cb W 1 wartość punktowa w kryterium Cena brutto oferty Cn - najniższa cena ofertowa Cb - cena badanej oferty W - waga = 80 8

9 Ad.2) Kryterium: klauzule fakultatywne (pozytywne) Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - ofercie, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów za włączone do zakresu ubezpieczenia niżej wymienione klauzule fakultatywne (pozytywne), zostanie przyznana maksymalna wartość punktowa przewidziana w przedmiotowym kryterium, tj.20 - pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Pb W 2 = x W Pn W 2 - wartość punktowa w kryterium Klauzula fakultatywne (pozytywne) Pb - liczba punktów uzyskanych za włączone klauzule fakultatywne (pozytywne) badanej oferty, Pn - najwyższa liczba punktów uzyskanych za włączone klauzule fakultatywne (pozytywne) W - waga = 20 W ramach Zadania 2 Wykonawca uzyskuje punkty za włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzul fakultatywnych (pozytywnych), zgodnie z załączoną poniżej tabelą. Klauzula niewłączona otrzyma 0 punktów Klauzule fakultatywne (pozytywne) dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją inwestycji Lp. Nazwa klauzuli fakultatywnej pozytywnej 1 Klauzula czystych strat finansowych Uwagi Wg treści zgodnej z załącznikiem nr 4 i podwyższeniem limitu sumy gwarancyjnej do zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Ilość punktów, jaką otrzyma Wykonawca w przypadku, gdy włączy klauzulę do zakresu ochrony 15 2 Rozszerzenie o szkody spowodowane stopniowym oddziaływaniem procesu inwestycyjnego, w tym naruszeniem stosunków wodnych itp. Wg treści zgodnej z załącznikiem nr Klauzula likwidatora mianowanego Dla szkód, których szacunkowa wartość przekroczy zł (dot. szkód rzeczowych), wg treści zgodnej z załącznikiem nr Klauzula ekspertów Podwyższenie limitu sumy gwarancyjnej do zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10 9

10 5 Klauzula reprezentantów bez kierownika/dyrektora budowy oraz ze zniesieniem limitu dla szkód wyrządzonych z winy umyślnej Wykreślenie z treści klauzuli kierownika/dyrektora budowy oraz zniesienie limitu dla szkód wyrządzonych z winy umyślnej, wg treści zgodnej z załącznikiem nr Rozszerzenie o szkody powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności lub prac, wynikłe po wykonaniu pracy lub usługi z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego. wg treści zgodnej z załącznikiem nr 4 20 RAZEM 100 Za najkorzystniejszą ofertę Zadania 2 uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg poniższego wzoru: Gdzie: W 3 = W 1 + W 2 W 3 łączna ocena punktowa badanej oferty W 1 wartość punktowa uzyskana w kryterium Cena brutto oferty W 2 wartość punktowa uzyskana w kryterium Klauzule fakultatywne (pozytywne) 10

11 ROZDZIAŁ VI INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk, reprezentowana przez Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o., ul. Kartuska 5, Gdańsk. Informujemy, że w trakcie okresu ubezpieczenia może dojść do zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości, na której budowany jest Stadion objęty przedmiotem ubezpieczenia. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy. 3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 4.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Jarosław Małuszek, Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o., ul. Kartuska 5, Gdańsk, tel. (0 58) , faks (0 58) Opis sposobu przygotowania ofert. 5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub obydwa zadania objęte niniejszym postępowaniem. 5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 5.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.4 Ofertę sporządza się na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem A do SIWZ. 5.5 Wykonawca winien dołączyć do Formularza oferty (załącznik A do SIWZ) wypełniony Formularz akceptacji klauzul dodatkowych (załącznik B do SIWZ), Ogólne warunki ubezpieczenia lub inne równoważne warunki ubezpieczenia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik C do SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale III niniejszej SIWZ. 5.6 Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: a. zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy ; b. wewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy oraz pieczątką firmową (nazwa i adres wykonawcy). 5.7 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę, której zakres przedmiotowy obejmuje jedno zadanie. 5.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5.9 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku konieczności powtórzenia tego samego rodzaju zamówień, które dotyczyć mogą rozszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez objęcie ochroną ryzyk nieprzewidzianych w umowie. 11

12 5.10 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w umowie polegających rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia lub na odtworzeniu lub zwiększeniu limitów, zmniejszeniu lub zwiększeniu franszyz, zwiększeniu wartości ubezpieczanej inwestycji lub wydłużeniem okresu ubezpieczenia w przypadkach wykraczających m.in. poza klauzule automatycznego wzrostu wartości kontraktu oraz automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia. W przypadku wprowadzania zmian do umowy w powyższym zakresie przy określaniu wysokości składki zastosowanie będą miały stawki procentowe nie wyższe niż zastosowane w ofercie oraz warunki ogólne i klauzule dodatkowe przewidziane w umowie Termin związania ofertą wynosi 30 dni Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Składanie ofert. 6.1 Oferty należy składać w sekretariacie Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. ul. Kartuska 5, Gdańsk. 6.2 Termin składania ofert: 27 listopada 2008r. do godziny 14: Otwarcie ofert. 7.1 Miejscem otwarcia ofert jest Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. ul. Kartuska 5, Gdańsk. 7.2 Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2008r., godzina 14: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 8.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a ustawy. 9. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy. 12

13 ROZDZIAŁ VII ZAŁACZNIKI DO SWIZ 1) Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 2) Zadanie 2 Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 3) Fakultatywne warunki ubezpieczenia dla Zadania 1 załącznik nr 3 4) Fakultatywne warunki ubezpieczenia dla Zadania 2 załącznik nr 4 5) Plan zagospodarowania terenu - załącznik nr 5 6) Wizualizacja projektu załącznik nr 6 7) Formularz ofertowy załącznik A 8) Formularz akceptacji klauzul dodatkowych załącznik B 9) Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik C 10) Wzory umów ogólnych załącznik D Zatwierdził: Ryszard Trykosko - Prezes Zarządu Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. 13

14 Załącznik nr 1 ZADANIE 1 - Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu Wszystkie warunki określone w niniejszym załączniku należy traktować jako obligatoryjne. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę żadnych zmian oraz dodatkowych wyłączeń/ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w tym wprowadzania limitów odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych warunkach ubezpieczenia lub innych równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, jak również innych niż określone i dopuszczone przez Zamawiającego w treści SIWZ. Warunki fakultatywne do niniejszego Zadania zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ Lokalizacja: Gdańsk Letnica, działki o łącznej powierzchni ok. 34 ha, między ul. Uczniowską na północy, ul. Żaglową na południu, torami PKP Gdańsk-Nowy Port na zachodzie oraz obszarem przemysłowym na wschodzie - jak w zał. nr 5 do SIWZ; Orientacyjna wartość kontraktu na roboty budowlane: zł (etap I i II) Planowany okres prowadzenia prac od grudnia 2008 przez 31 miesięcy Potencjalni wykonawcy robót budowlanych: Etap I Lista zgłoszonych firm 1. Mostostal Zabrze Holding SA, Energopol Południe SA 2. Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH 3. Alstal-Budownictwo Sp. z o.o., Alstal Budownictwo Alojzy Szczupak, Budownictwo Drogowe Altkom Sp. z o.o. 4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA 5. Hochtief Polska, Hochtief Construction AG 6. Hydrobudowa Polska SA, PBG SA, Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane SA, Firma Haller SA 7. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., Moebius-Bau Polska Sp. z o.o., Josef Moebius AG 8. Budimex Dromex SA, Max Bogl Polska Sp. z o.o. 9. Mostostal Warszawa SA 10. Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego SA 11. Bilfinger Berger Polska SA, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Ol-Trans Olgierd Hewelt 12. Wakoz Sp. z o.o. 13. Erbud SA, Wolf & Muller GmbH & Co.KG Etap II Lista zgłoszonych firm: 1. Hochtief Sp. z o.o., Warbud S.A., Hochtief Construction A.G., 2. PORR Polska S.A., PORR GMBH, Strabag Sp. z o.o., Zeman Hale Dachy Fasady Sp. z o.o., 14

15 3. China Overseas Engineering Group Co.Ltd, China JiangSu International Economic Technical Cooperation Corp., Decoma Sp. Z o.o. 4. China Metallurgical Group Corporation, 5. Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH, POL-AQUA S.A. 6. POLIMEX MOSTOSTAL S.A., J&P AVAX S.A. 7. HYDROBUDOWA POLSKA S.A, HYDROBUDOWA 9, ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG Berlin, ALPINE BAU GmbH AUSTRIA, ALPINE CONSTRUCTION Polska Sp. z o.o. 8. BAM Deutschland AG, HBM STADIEN-UND SPORTSTAETTENBAU GmbH, KEM Sp. z o.o., ERBUD S.A., BAM Polska Sp. z o.o. 9. BUDIMEX DROMEX S.A., MAX BOGL Polska Sp. z o.o., MAX BOGL BAUUNTERNEHMUNG GmbH&Co.KG Projektant Konsorcjum: RKW Rhode Kellermann Wawrowski GmbH + Co. KG, HPP International Planungsgesellschaft mbh, RKW Rhode Kellermann Wawrowski Polska Sp. z o.o. Dane techniczne: Wielkość działki stadionowej po korekcie przebiegu Drogi Zielonej wynosi ok. 34 ha z czego m.in.: - powierzchnia zabudowy budynku stadionu 3,3 ha - powierzchnia dróg 1,8 ha - powierzchnia parkingów 7,8 ha - powierzchnia placów i chodników 10,3 ha - powierzchnia zieleni 1,8 ha - powierzchnia otwartych rowów melioracyjnych 1,6 ha - rezerwa terenu 7,4 ha Pojemność stadionu na Euro (brutto) Pojemność stadionu po Euro (brutto) Pojemność trybuny dolnej Pojemność trybuny górnej Miejsca biznesowe 1 442, miejsca biznesowe na balkonach przed lożami 488 Miejsca dla niepełnosprawnych na wózkach 50 Powierzchnie parkingowe dookoła stadionu przewidują ponad miejsc parkingowych dla samochodów osobowych ( w tym także miejsca na dla osób niepełnosprawnych) oraz 160 miejsc dla autokarów, vanów i ciężarówek koniecznych do organizacji imprezy. Stadion ma 7 poziomów nadziemnych i 1 podziemny Windy w ilości 7 z czego 2 panoramiczne Wokół stadionu zaprojektowano podest promenadę wraz ze skarpą trawiastą o wys. 7,0 m nad poziomem terenu ze zintegrowanymi 4 ciągami schodów wejściowych, 4 pochylniami oraz 4 tunelami. Wejście dla VIP-ów znajduje się od strony zachodniej. Architektura i konstrukcja nawiązują do nadmorskiego położenia stadionu i konstrukcji drewnianej łodzi. Wręgi łodzi w ilości 82 sztuk stanowią elementy konstrukcji zadaszenia nad trybunami stadionu. Każde z przęseł stalowych waży ok. 60 t. Kioski na promenadach w ilości 21 w tym 10 z przekąskami zimnymi, 11 z daniami ciepłymi Biznes klub przewiduje 1500 miejsc konsumenckich Fan pub przewiduje 200 miejsc konsumenckich Loże VIP zaprojektowano na 2-óch poziomach w ilości 40 sztuk, z możliwością powiększenia o kolejne 18 15

16 Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu 1) Ubezpieczający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk reprezentowana przez Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. ul. Kartuska 5, Gdańsk. 2) Ubezpieczony: 2.1) Sekcja I i II: Inwestor, Inwestor Zastępczy, generalny wykonawca/ generalni wykonawcy, podwykonawcy, inżynier kontraktu, właściciele i użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartość ich prac ujęta została w wartości kontraktu, Gmina Miasta Gdańska, podmioty finansujące, a także nabywca, dzierżawca, najemca nieruchomości, na której budowany jest Stadion objęty przedmiotem ubezpieczenia. 3) Okres ubezpieczenia: 3.1) Sekcja I i II: zgodnie z pkt 7 Rozdziału I. Opis Przedmiotu Zamówienia Wstępnie szacuje się, iż okres ubezpieczenia rozpocznie się w grudniu 2008r. i będzie trwać 31 miesięcy z uwzględnieniem postanowień następujących klauzul: - okresu gwarancyjnego - konserwacji rozszerzonej - okresu prób i testów maszyn i instalacji - przedłużenia okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa oraz odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje okres prowadzonej inwestycji i rozpocznie się począwszy od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy prac budowlanych (etap I) i trwać będzie do dnia, w którym decyzja pozwolenie na użytkowanie, stanie się ostateczna, z uwzględnieniem postanowień następujących klauzul: - okresu gwarancyjnego - konserwacji rozszerzonej - okresu prób i testów maszyn i instalacji - przedłużenia okresu ubezpieczenia. 4) Za ewentualną przerwę w pracach nie będzie traktowana, mogąca powstać przerwa występująca pomiędzy poszczególnymi etapami budowy. 5) Suma ubezpieczenia i sposób obliczania składki: 5.1) Sumę ubezpieczenia w ramach Sekcji I stanowi wartość kontraktu powiększona o ustalone limity odpowiedzialności 5.1.1) Wartość kontraktu: wstępnie zł netto tj. bez podatku VAT - wartość kontraktu jest orientacyjna i zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawców prac budowlanych 5.1.2) Suma ubezpieczenia dla szkód w mieniu otaczającym: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.1.3) Suma ubezpieczenia dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie: 10% ostatecznej wartości kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ) Suma ubezpieczenia dla dokumentacji budowlanej: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.2.) Suma gwarancyjna dotycząca sekcji II OC wynosi ,00 zł na jedno zdarzenie i serię zdarzeń, bez ograniczania ilości zdarzeń lub maksymalnych kwot zgłoszonych roszczeń 16

17 5.3) Składka liczona jest od wartości kontraktu, a nie od łącznej sumy ubezpieczenia. Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawców prac budowlanych składka zostanie dostosowana do faktycznej wartości kontraktu. 6) Warunki ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia winna być zawarta w oparciu o Warunki Ubezpieczenia (WU) Wszelkich Ryzyk Budowy i/lub Montażu. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel dysponuje odrębnymi warunkami ubezpieczeń na ryzyka budowlane i ryzyka montażowe wymagane jest przedłożenie jednych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących na potrzeby realizacji przetargu. W takiej sytuacji wymagana jest adekwatność klauzul budowlano/montażowych. 7) Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową objęte są prace obejmujące prace przygotowawcze (włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy), prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami włączając wszystkie rysunki projektowe, specyfikacje i plany, które powinny być zapewnione, materiały budowlane i montażowe do wbudowania/montażu, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy, istniejące konstrukcje oraz pozostałe mienie używane w związku z pracami, jednakże z wyłączeniem ciężkich maszyn budowlanych. 7.1) Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez: - błędy wykonawcze powstałe podczas prowadzenia prac budowlano montażowych, - pożar, - uderzenie pioruna, - wybuch, - upadek statku powietrznego, - huragan, - deszcz nawalny, - powódź, - lawinę, śnieg, grad, - trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, - zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, - dym, - uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowane przez Ubezpieczonego, - huk ponaddźwiękowy, - inne przyczyny objęte ochroną na bazie klauzul dodatkowych wymienionych w pkt.: ) Sekcja II: Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, jeżeli w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz posiadaniem mienia, jest on zobowiązany w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z uwzględnieniem postanowień klauzul dodatkowych 17

18 8) Dodatkowe klauzule do zakresu ubezpieczenia wynikającego z Warunków Ubezpieczenia według poniższego opisu: - Dla pozycji, dla których nie podano indywidualnego limitu szkodowego obowiązuje limit szkodowy odpowiadający wysokości sumy ubezpieczenia (dla sekcji I) i/lub limit sumy gwarancyjnej OC (dla sekcji II); 8.1) Ubezpieczenie szkód wynikłych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych sekcja I - Postanowienia szczególne: Nie ma możliwości wypowiedzenia przedmiotowej klauzuli - Limit szkodowy - 10% sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie - limit czasowy obowiązywania klauzuli dla jednego zdarzenia 168 godzin 8.2) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną wzajemną sekcja II - Szkody wyrządzone jednemu ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego - Limit szkodowy do limitu pełnej sumy gwarancyjnej wynikającej z Sekcji II 8.3) Konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) sekcja I - Postanowienia szczególne: okres 36 miesięcy po zakończeniu kontraktu tj. od dnia w którym decyzja: pozwolenie na użytkowanie, stała się ostateczna 8.4) Ubezpieczenie dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego sekcja I: - Postanowienia szczególne: Stawki roboczogodzin i koszty ponadnormatywne pokrywane niezależnie od średnich stawek i kosztów rynkowych - Limit szkodowy: kwota faktycznie poniesionych wydatków nie więcej jednak niż 30% wartości szkody, 8.5) Ubezpieczenie prób i testów maszyn i instalacji (wszystkie rodzaje prób i testów w ramach regulowanych Kontraktem z Wykonawcą, w tym szczegółowo zakres prób końcowych i rozruch obiektów, maszyn i instalacji określą zapisy Kontraktu i harmonogram prac) sekcja I - Postanowienia szczególne: 8 tygodni - Limit szkodowy: bez limitu - Ochrona ubezpieczeniowa dla przetestowanej maszyny, urządzenia nie ustaje i trwa do dnia, w którym decyzja: pozwolenie na użytkowanie stanie się ostateczna. 8.6) Składowanie poza miejscem budowy oraz transport krajowy sekcja I Uszkodzenie ubezpieczonego majątku w dowolnym miejscu w granicach RP (innych niż plac budowy) oraz uszkodzenie ubezpieczonego majątku powstałe w granicach RP w trakcie transportu (poza transportem morskim lub powietrznym) dowolnymi środkami transportu, niezależnie od sposobu załadunku, oraz na szlakach śródlądowych, w tym załadunek i rozładunek, albo w trakcie składowania gdziekolwiek w granicach RP. Dopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, dla 18

19 transportu przedmiotu ubezpieczenia, do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wskutek: wypadku, jakiemu uległ środek transportu, pożaru, zalania, powodzi, trzęsienia ziemi, osiadania, obsunięcia się ziemi lub skał, kradzieży z włamaniem lub rabunku, czynności załadunkowych lub rozladunkowych. - Postanowienia szczególne: I ryzyko, wg wart. odtworzeniowej, Miejsca składowania określone jako teren RP. - Limity szkodowe: maksymalna wartość na jedną jednostkę magazynową zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz z limitem zł na jeden środek transportu 8.7) Ubezpieczenie ryzyka projektowego sekcja I - Limit szkodowy: bez limitu 8.8) Ubezpieczenie ryzyka producenta sekcja I - Limit szkodowy: bez limitu 8.9) Klauzula ubezpieczenia wadliwego elementu tzw. Defective Exclusion Pay-back/ Faulty parts sekcja I Strony postanowiły, że w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia części wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału do maksymalnej kwoty ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do każdego opisanego powyżej zdarzenia zastosowanie będzie miał udział własny w wysokości określonej w pozycji Udział własny. Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, materiałów lub wykonania. Ubezpieczyciel nie pokryje również żadnych kosztów, o których mowa w niniejszej klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła. 8.10) Roboty kontraktowe odebrane lub oddane do eksploatacji, sekcja I Postanowienia szczególne: W odniesieniu do mienia odebranego lub oddanego do eksploatacji, umowa ubezpieczenia zachowa swą ważność w zakresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wynikającym zarówno ze szkód powstałych wskutek nadal prowadzonych prac na ubezpieczonych elementach nieoddanych jeszcze do użytku lub nieodebranych jeszcze przez Inwestora jak i z innych przyczyn (zakres pełen), o ile będą one objęte zakresem ubezpieczenia na podstawie umowy. Przez zakres pełen należy rozumieć, że co najmniej następujące ryzyka są objęte ochroną ubezpieczeniową: pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenia pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowane przez Ubezpieczonego, huk ponaddźwiękowy 8.11) Ubezpieczenie okresu gwarancyjnego sekcja I - Postanowienia szczególne: okres 24 miesięcy po zakończeniu kontraktu tj. od dnia w którym decyzja: pozwolenie na użytkowanie, stała się ostateczna bez względu na wcześniejsze dokumenty potwierdzające wykonanie prac (np.: częściowe lub całkowite dla jakiejkolwiek części obiektu) i przejęcie ich wykonania. - Limit szkodowy: zł na jedno i wszystkie zdarzenia 19

20 9) Franszyzy redukcyjne: 9.1) dla ryzyk katastroficznych, przez które rozumie się: trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tj. wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5m/sek, cyklon, powódź rozumianą jako zalanie wodą powierzchniową: ,00 zł 9.2) dla szkód spowodowanych próbami i testami dla maszyn i instalacji: ,00 zł 9.3) dla szkód w mieniu podczas transportu lądowego i składowanych poza placem budowy; w elementach odebranych lub oddanych do użytku: ,00 zł 9.4) dla szkód związanych z pokryciem ryzyka projektanta ,00 zł 9.5) dla szkód związanych z pokryciem konserwacji rozszerzonej (rozszerzony okres gwarancyjny):10% wartości odszkodowania, min ,00 zł nie więcej niż ,00 zł 9.6) dla szkód rzeczowych w ramach Sekcji II - OC oraz dla szkód rzeczowych związanych z odpowiedzialnością cywilną wzajemną: ,00 zł, z wyłączeniem szkód w podziemnych instalacjach, kablach, rurach i innych urządzeniach, dla których franszyza wynosi: 5.000zł 9.7) dla dokumentacji budowlanej: 2.000,00 zł 9.8) dla klauzuli wadliwego elementu 10% odszkodowania, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł 9.9) dla pozostałych szkód ,00 zł na każde zdarzenie 9.10) dla klauzuli ubezpieczenie okresu gwarancyjnego 10% odszkodowania, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo od wysokości udokumentowanych przez poszkodowanego wydatków poniesionych na jej naprawienie. Wysokość franszyzy, która podlega potrąceniu: przy zbiegu okoliczności użycia więcej niż jednej franszyzy zawsze potrącana będzie wyższa. 10) Dodatkowe wymagania dotyczące zakresu ubezpieczenia i klauzule: 10.1) Klauzula Kursów walut sekcja I, sekcja II w przypadku powstania szkody z limitem szkodowym (czy to w sumie ubezpieczenia, czy w innych klauzulach dodatkowych) odnoszącym się do waluty innej niż waluta PLN odszkodowanie liczone będzie wg kursu średniego kursu waluty podawanego przez NBP na dzień powstania szkody 10.2) Ewentualny regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony sekcja I, sekcja II Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczeń regresowych w stosunku do pracowników Ubezpieczonych odpowiedzialnych za szkodę. 10.3) Klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu sekcja I Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienia: 1. Jeżeli w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, planowana wartość realizowanego kontraktu wzrośnie/zwiększy się, to suma ubezpieczenia podlegająca ochronie automatycznie ulega zwiększeniu i Ubezpieczyciel obejmie te wartość ochroną, jednak nie więcej niż 10% pierwotnej wartości kontraktu. 20

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo