SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy BIEG/ZP/9/10/2008/JM Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty ,00 euro Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Opis przedmiotu zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Wymagane dokumenty Sposób obliczenia ceny oferty Kryteria oceny ofert Instrukcja dla wykonawców Załączniki do SIWZ Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. ul Kartuska Gdańsk tel. 058/ tel. 058/ Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: NIP: , Regon: Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Ryszard Trykosko Prezes Zarządu

2 ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją tej inwestycji w ramach 2 odrębnych Zadań. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Zadanie 1 - Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (Sekcja I i II) 2) Zadanie 2 - Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją tej inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. 2. Zamawiający określił wymagane tzw. obligatoryjne warunki oraz dodatkowe tzw. fakultatywne warunki ubezpieczenia klauzule. 3. Wykonawca nie może zmienić treści wymaganych tj. obligatoryjnych warunków ubezpieczenia opisanych w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. 4. Wykonawca może zaakceptować dodatkowe tzw. fakultatywne warunki ubezpieczenia przewidziane w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Wykonawca nie może zmienić treści fakultatywnych warunków ubezpieczenia. 5. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostaną zawarte oddzielnie na każde zadanie umowy ogólne, (których wzór stanowi Załącznik D do SIWZ) w oparciu o warunki ochrony ubezpieczeniowej przedstawione w ofercie. 6. Zawarcie poszczególnych ubezpieczeń zostanie potwierdzone właściwymi polisami, które stanowić będą załączniki do umów ogólnych. W ww. załącznikach zostaną uregulowane szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, w tym: opis przedmiotu, zakresu i sum ubezpieczenia, wysokości składki, treść klauzul wymaganych, treść zaakceptowanych klauzul fakultatywnych oraz ogólne warunki ubezpieczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 7. Termin realizacji zamówienia. Okres ubezpieczenia ma obejmować okres prowadzonej inwestycji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w załączniku nr 1 i 2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się począwszy od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy prac budowlanych (etap I) i trwać będzie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w załączniku nr 1 i 2, do dnia, w którym decyzja pozwolenie na użytkowanie stanie się ostateczną. Wstępnie szacuje się, iż okres ubezpieczenia rozpocznie się w grudniu 2008r. i będzie trwać 31 miesięcy. 8. Zamawiający zapłaci pierwszą ratę składki (składkę początkową) będącą 10% składki, którą zaoferował Wykonawca (Ubezpieczyciel). Pierwsza rata składki będzie płatna w ciągu 21 dni od daty wystawienia polisy. Pozostałą część składki Zamawiający zapłaci po uruchomieniu okresu ochrony ubezpieczeniowej (wynika z ww. pkt. 7). Pozostała część składki płatna będzie w kolejnych 4 ratach bez zwyżki z tego tytułu: - druga rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 60 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, - trzecia rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 150 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, - czwarta rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 270 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, 2

3 - piąta rata w wysokości odpowiadającej 22,5% składki, nie wcześniej niż po 390 dniach od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej UWAGA! W postępowaniu uczestniczą także przedstawiciele Konsorcjum firm Marsh Sp. z o.o. oraz STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. w charakterze brokera ubezpieczeniowego. Z tego tytułu Konsorcjum firm Marsh Sp. z o.o. oraz STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. otrzymają prowizję brokerską od Wykonawcy (Ubezpieczyciela) wybranego przez Zamawiającego. 3

4 ROZDZIAŁ II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w tym nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty wymienione w Rozdziale III. ROZDZIAŁ III WYMAGANE DOKUMENTY 1. Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą następujące dokumenty (załączniki do oferty): 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg. wzoru określonego w załączniku C do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 3 stosuje się odpowiednio. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), należy złożyć w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub formie kopii poświadczonej notarialnie. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 2) Ofertę składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik C do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. 4

5 4) Dokumenty wymienione w pkt 1. ppkt 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ IV SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym w złotych polskich. 2. Ceną ofertową jest wysokość składki ubezpieczeniowej obejmującej: całość zakresu ochrony ubezpieczeniowej zaoferowanej przez Wykonawcę, wszystkie składniki cenotwórcze oraz wszelkiego innego rodzaju opłaty i podatki. 3. Cena musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Całość rozumiana jest jako zakres obligatoryjny wraz z klauzulami fakultatywnymi zaakceptowanymi przez Wykonawcę. 4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 5. Do obliczenia ceny (wysokość składki ubezpieczeniowej) każdego z zadań należy przyjąć okres ubezpieczenia wskazany w załącznikach 1 i 2. 5

6 ROZDZIAŁ V KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą (przy założeniu, że 1pkt = 1%): Kryteria oceny ofert dla ZADANIA 1: 1) Cena brutto oferty (wysokość składki ubezpieczeniowej)... waga 80 % 2) Klauzule fakultatywne (negatywne)...waga 20 % Ad 1) Kryterium: cena brutto oferty Ocena ofert w zakresie tego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w danym kryterium, tj. 80, - pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Cn W 1 = x W Cb W 1 wartość punktowa w kryterium Cena brutto oferty Cn - najniższa cena ofertowa Cb - cena badanej oferty W - waga = 80 Ad 2) Kryterium: klauzule fakultatywne (negatywne) Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - ofercie, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów za wyłączone z zakresu ubezpieczenia niżej wymienione klauzule fakultatywne negatywne, zostanie przyznana maksymalna wartość punktowa przewidziana w przedmiotowym kryterium, tj pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Nb W 2 = x W Nn W 2 - wartość punktowa w kryterium Klauzula fakultatywne (negatywne) Nb - liczba punktów uzyskanych za wyłączone klauzule fakultatywne (negatywne) badanej oferty, Nn - najwyższa liczba punktów uzyskanych za wyłączone klauzule fakultatywne (negatywne) W - waga = 20 W ramach Zadania 1 Wykonawca uzyskuje punkty za wyłączenie z oferty klauzul fakultatywnych, zgodnie z załączoną poniżej tabelą. Klauzula włączona otrzyma 0 punktów.. 6

7 Klauzule fakultatywne (negatywne) dotyczące Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu Lp. Nazwa klauzuli fakultatywnej negatywnej 1 Postanowienia dot. podziemnych instalacji, kabli, rur i innych urządzeń 2 Postanowienia specjalne dotyczące umiejscowienia obiektów pomocniczych (takich jak zaplecza budowy i magazynowe) 3 Postanowienia specjalne dotyczące składowania materiałów budowlanych, 4 Postanowienia specjalne dotyczące środków zapobieżenia przed powodzią, opadami, zalaniem 5 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy, Uwagi Przed rozpoczęciem prac Ubezpieczony ma obowiązek zapoznania się z odpowiednimi mapami lub innymi dokumentami określającymi położenie podziemnych instalacji, kabli, rur i innych urządzeń. Wszelkie inne obowiązki ubezpieczonego w tym zakresie nie będą mogły być wymagane. Maksymalny poziom udziału własnego - Szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych instalacjach umieszczonych na planach 10% wartości odszkodowania min zł - Szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych instalacjach i nie umieszczonych na planach zł Odległość pomiędzy jednostkami składowania wskazana przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 10m. Ograniczenie czasowe dot. zalania terenu przez wody nie może być dłuższe niż 10 lat. Limit odpowiedzialności na jednostkę składową nie może być mniejszy niż: zł Ograniczenie czasowe dot. zalania terenu przez wody nie może być dłuższe niż 10 lat. Ograniczenie czasowe dot. ilości zapasów na placu budowy nie może być mniejsze niż 30 dni. Ograniczenie czasowe dot. zalania terenu przez wody nie może być dłuższe niż 10 lat. Podajemy stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: ogrodzenie: mieszane wykonane z siatki lub paneli pełnych, częściowe oświetlenie placu budowy Ilość punktów, jaką otrzyma Wykonawca w przypadku, gdy wyłączy w ofercie stosowanie klauzuli

8 6 Postanowienie szczególne dotyczące wykonywania fundamentów palowych i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych, Definicje i pojęcia związane z obowiązywaniem niniejszej klauzuli winny być zgodne z przepisami i normami ( między innymi z PN-83/B-02482) 11 RAZEM 100 Zaznacza się, iż inne niż wymienione powyżej klauzule fakultatywne negatywne (restrykcyjne) nie są dopuszczone i nie mogą być umieszczone w ofercie. Ich zamieszczenie spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zadania 1 uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg poniższego wzoru: Gdzie: W 3 = W 1 + W 2 W 3 łączna ocena punktowa badanej oferty W 1 wartość punktowa uzyskana w kryterium Cena brutto oferty W 2 wartość punktowa uzyskana w kryterium Klauzule fakultatywne (negatywne) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza. Kryteria oceny ofert dla ZADANIA 2: 1) Cena brutto oferty (wysokość składki ubezpieczeniowej)... waga 80 % 2) Klauzule fakultatywne (pozytywne)...waga 20 % Ad.1) Kryterium: cena brutto oferty Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w danym kryterium, tj. 80, - pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Cn W 1 = x W Cb W 1 wartość punktowa w kryterium Cena brutto oferty Cn - najniższa cena ofertowa Cb - cena badanej oferty W - waga = 80 8

9 Ad.2) Kryterium: klauzule fakultatywne (pozytywne) Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - ofercie, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów za włączone do zakresu ubezpieczenia niżej wymienione klauzule fakultatywne (pozytywne), zostanie przyznana maksymalna wartość punktowa przewidziana w przedmiotowym kryterium, tj.20 - pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: Pb W 2 = x W Pn W 2 - wartość punktowa w kryterium Klauzula fakultatywne (pozytywne) Pb - liczba punktów uzyskanych za włączone klauzule fakultatywne (pozytywne) badanej oferty, Pn - najwyższa liczba punktów uzyskanych za włączone klauzule fakultatywne (pozytywne) W - waga = 20 W ramach Zadania 2 Wykonawca uzyskuje punkty za włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzul fakultatywnych (pozytywnych), zgodnie z załączoną poniżej tabelą. Klauzula niewłączona otrzyma 0 punktów Klauzule fakultatywne (pozytywne) dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją inwestycji Lp. Nazwa klauzuli fakultatywnej pozytywnej 1 Klauzula czystych strat finansowych Uwagi Wg treści zgodnej z załącznikiem nr 4 i podwyższeniem limitu sumy gwarancyjnej do zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Ilość punktów, jaką otrzyma Wykonawca w przypadku, gdy włączy klauzulę do zakresu ochrony 15 2 Rozszerzenie o szkody spowodowane stopniowym oddziaływaniem procesu inwestycyjnego, w tym naruszeniem stosunków wodnych itp. Wg treści zgodnej z załącznikiem nr Klauzula likwidatora mianowanego Dla szkód, których szacunkowa wartość przekroczy zł (dot. szkód rzeczowych), wg treści zgodnej z załącznikiem nr Klauzula ekspertów Podwyższenie limitu sumy gwarancyjnej do zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10 9

10 5 Klauzula reprezentantów bez kierownika/dyrektora budowy oraz ze zniesieniem limitu dla szkód wyrządzonych z winy umyślnej Wykreślenie z treści klauzuli kierownika/dyrektora budowy oraz zniesienie limitu dla szkód wyrządzonych z winy umyślnej, wg treści zgodnej z załącznikiem nr Rozszerzenie o szkody powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności lub prac, wynikłe po wykonaniu pracy lub usługi z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego. wg treści zgodnej z załącznikiem nr 4 20 RAZEM 100 Za najkorzystniejszą ofertę Zadania 2 uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg poniższego wzoru: Gdzie: W 3 = W 1 + W 2 W 3 łączna ocena punktowa badanej oferty W 1 wartość punktowa uzyskana w kryterium Cena brutto oferty W 2 wartość punktowa uzyskana w kryterium Klauzule fakultatywne (pozytywne) 10

11 ROZDZIAŁ VI INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk, reprezentowana przez Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o., ul. Kartuska 5, Gdańsk. Informujemy, że w trakcie okresu ubezpieczenia może dojść do zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości, na której budowany jest Stadion objęty przedmiotem ubezpieczenia. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy. 3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 4.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Jarosław Małuszek, Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o., ul. Kartuska 5, Gdańsk, tel. (0 58) , faks (0 58) Opis sposobu przygotowania ofert. 5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub obydwa zadania objęte niniejszym postępowaniem. 5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 5.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.4 Ofertę sporządza się na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem A do SIWZ. 5.5 Wykonawca winien dołączyć do Formularza oferty (załącznik A do SIWZ) wypełniony Formularz akceptacji klauzul dodatkowych (załącznik B do SIWZ), Ogólne warunki ubezpieczenia lub inne równoważne warunki ubezpieczenia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik C do SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale III niniejszej SIWZ. 5.6 Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: a. zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy ; b. wewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy oraz pieczątką firmową (nazwa i adres wykonawcy). 5.7 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę, której zakres przedmiotowy obejmuje jedno zadanie. 5.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5.9 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku konieczności powtórzenia tego samego rodzaju zamówień, które dotyczyć mogą rozszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez objęcie ochroną ryzyk nieprzewidzianych w umowie. 11

12 5.10 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w umowie polegających rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia lub na odtworzeniu lub zwiększeniu limitów, zmniejszeniu lub zwiększeniu franszyz, zwiększeniu wartości ubezpieczanej inwestycji lub wydłużeniem okresu ubezpieczenia w przypadkach wykraczających m.in. poza klauzule automatycznego wzrostu wartości kontraktu oraz automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia. W przypadku wprowadzania zmian do umowy w powyższym zakresie przy określaniu wysokości składki zastosowanie będą miały stawki procentowe nie wyższe niż zastosowane w ofercie oraz warunki ogólne i klauzule dodatkowe przewidziane w umowie Termin związania ofertą wynosi 30 dni Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Składanie ofert. 6.1 Oferty należy składać w sekretariacie Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. ul. Kartuska 5, Gdańsk. 6.2 Termin składania ofert: 27 listopada 2008r. do godziny 14: Otwarcie ofert. 7.1 Miejscem otwarcia ofert jest Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. ul. Kartuska 5, Gdańsk. 7.2 Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2008r., godzina 14: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 8.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a ustawy. 9. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy. 12

13 ROZDZIAŁ VII ZAŁACZNIKI DO SWIZ 1) Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 2) Zadanie 2 Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 3) Fakultatywne warunki ubezpieczenia dla Zadania 1 załącznik nr 3 4) Fakultatywne warunki ubezpieczenia dla Zadania 2 załącznik nr 4 5) Plan zagospodarowania terenu - załącznik nr 5 6) Wizualizacja projektu załącznik nr 6 7) Formularz ofertowy załącznik A 8) Formularz akceptacji klauzul dodatkowych załącznik B 9) Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik C 10) Wzory umów ogólnych załącznik D Zatwierdził: Ryszard Trykosko - Prezes Zarządu Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. 13

14 Załącznik nr 1 ZADANIE 1 - Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, tereny zielone, chodniki, drogi) w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu Wszystkie warunki określone w niniejszym załączniku należy traktować jako obligatoryjne. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę żadnych zmian oraz dodatkowych wyłączeń/ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w tym wprowadzania limitów odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych warunkach ubezpieczenia lub innych równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, jak również innych niż określone i dopuszczone przez Zamawiającego w treści SIWZ. Warunki fakultatywne do niniejszego Zadania zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ Lokalizacja: Gdańsk Letnica, działki o łącznej powierzchni ok. 34 ha, między ul. Uczniowską na północy, ul. Żaglową na południu, torami PKP Gdańsk-Nowy Port na zachodzie oraz obszarem przemysłowym na wschodzie - jak w zał. nr 5 do SIWZ; Orientacyjna wartość kontraktu na roboty budowlane: zł (etap I i II) Planowany okres prowadzenia prac od grudnia 2008 przez 31 miesięcy Potencjalni wykonawcy robót budowlanych: Etap I Lista zgłoszonych firm 1. Mostostal Zabrze Holding SA, Energopol Południe SA 2. Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH 3. Alstal-Budownictwo Sp. z o.o., Alstal Budownictwo Alojzy Szczupak, Budownictwo Drogowe Altkom Sp. z o.o. 4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA 5. Hochtief Polska, Hochtief Construction AG 6. Hydrobudowa Polska SA, PBG SA, Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane SA, Firma Haller SA 7. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., Moebius-Bau Polska Sp. z o.o., Josef Moebius AG 8. Budimex Dromex SA, Max Bogl Polska Sp. z o.o. 9. Mostostal Warszawa SA 10. Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego SA 11. Bilfinger Berger Polska SA, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Ol-Trans Olgierd Hewelt 12. Wakoz Sp. z o.o. 13. Erbud SA, Wolf & Muller GmbH & Co.KG Etap II Lista zgłoszonych firm: 1. Hochtief Sp. z o.o., Warbud S.A., Hochtief Construction A.G., 2. PORR Polska S.A., PORR GMBH, Strabag Sp. z o.o., Zeman Hale Dachy Fasady Sp. z o.o., 14

15 3. China Overseas Engineering Group Co.Ltd, China JiangSu International Economic Technical Cooperation Corp., Decoma Sp. Z o.o. 4. China Metallurgical Group Corporation, 5. Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH, POL-AQUA S.A. 6. POLIMEX MOSTOSTAL S.A., J&P AVAX S.A. 7. HYDROBUDOWA POLSKA S.A, HYDROBUDOWA 9, ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG Berlin, ALPINE BAU GmbH AUSTRIA, ALPINE CONSTRUCTION Polska Sp. z o.o. 8. BAM Deutschland AG, HBM STADIEN-UND SPORTSTAETTENBAU GmbH, KEM Sp. z o.o., ERBUD S.A., BAM Polska Sp. z o.o. 9. BUDIMEX DROMEX S.A., MAX BOGL Polska Sp. z o.o., MAX BOGL BAUUNTERNEHMUNG GmbH&Co.KG Projektant Konsorcjum: RKW Rhode Kellermann Wawrowski GmbH + Co. KG, HPP International Planungsgesellschaft mbh, RKW Rhode Kellermann Wawrowski Polska Sp. z o.o. Dane techniczne: Wielkość działki stadionowej po korekcie przebiegu Drogi Zielonej wynosi ok. 34 ha z czego m.in.: - powierzchnia zabudowy budynku stadionu 3,3 ha - powierzchnia dróg 1,8 ha - powierzchnia parkingów 7,8 ha - powierzchnia placów i chodników 10,3 ha - powierzchnia zieleni 1,8 ha - powierzchnia otwartych rowów melioracyjnych 1,6 ha - rezerwa terenu 7,4 ha Pojemność stadionu na Euro (brutto) Pojemność stadionu po Euro (brutto) Pojemność trybuny dolnej Pojemność trybuny górnej Miejsca biznesowe 1 442, miejsca biznesowe na balkonach przed lożami 488 Miejsca dla niepełnosprawnych na wózkach 50 Powierzchnie parkingowe dookoła stadionu przewidują ponad miejsc parkingowych dla samochodów osobowych ( w tym także miejsca na dla osób niepełnosprawnych) oraz 160 miejsc dla autokarów, vanów i ciężarówek koniecznych do organizacji imprezy. Stadion ma 7 poziomów nadziemnych i 1 podziemny Windy w ilości 7 z czego 2 panoramiczne Wokół stadionu zaprojektowano podest promenadę wraz ze skarpą trawiastą o wys. 7,0 m nad poziomem terenu ze zintegrowanymi 4 ciągami schodów wejściowych, 4 pochylniami oraz 4 tunelami. Wejście dla VIP-ów znajduje się od strony zachodniej. Architektura i konstrukcja nawiązują do nadmorskiego położenia stadionu i konstrukcji drewnianej łodzi. Wręgi łodzi w ilości 82 sztuk stanowią elementy konstrukcji zadaszenia nad trybunami stadionu. Każde z przęseł stalowych waży ok. 60 t. Kioski na promenadach w ilości 21 w tym 10 z przekąskami zimnymi, 11 z daniami ciepłymi Biznes klub przewiduje 1500 miejsc konsumenckich Fan pub przewiduje 200 miejsc konsumenckich Loże VIP zaprojektowano na 2-óch poziomach w ilości 40 sztuk, z możliwością powiększenia o kolejne 18 15

16 Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu 1) Ubezpieczający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk reprezentowana przez Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. ul. Kartuska 5, Gdańsk. 2) Ubezpieczony: 2.1) Sekcja I i II: Inwestor, Inwestor Zastępczy, generalny wykonawca/ generalni wykonawcy, podwykonawcy, inżynier kontraktu, właściciele i użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartość ich prac ujęta została w wartości kontraktu, Gmina Miasta Gdańska, podmioty finansujące, a także nabywca, dzierżawca, najemca nieruchomości, na której budowany jest Stadion objęty przedmiotem ubezpieczenia. 3) Okres ubezpieczenia: 3.1) Sekcja I i II: zgodnie z pkt 7 Rozdziału I. Opis Przedmiotu Zamówienia Wstępnie szacuje się, iż okres ubezpieczenia rozpocznie się w grudniu 2008r. i będzie trwać 31 miesięcy z uwzględnieniem postanowień następujących klauzul: - okresu gwarancyjnego - konserwacji rozszerzonej - okresu prób i testów maszyn i instalacji - przedłużenia okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa oraz odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje okres prowadzonej inwestycji i rozpocznie się począwszy od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy prac budowlanych (etap I) i trwać będzie do dnia, w którym decyzja pozwolenie na użytkowanie, stanie się ostateczna, z uwzględnieniem postanowień następujących klauzul: - okresu gwarancyjnego - konserwacji rozszerzonej - okresu prób i testów maszyn i instalacji - przedłużenia okresu ubezpieczenia. 4) Za ewentualną przerwę w pracach nie będzie traktowana, mogąca powstać przerwa występująca pomiędzy poszczególnymi etapami budowy. 5) Suma ubezpieczenia i sposób obliczania składki: 5.1) Sumę ubezpieczenia w ramach Sekcji I stanowi wartość kontraktu powiększona o ustalone limity odpowiedzialności 5.1.1) Wartość kontraktu: wstępnie zł netto tj. bez podatku VAT - wartość kontraktu jest orientacyjna i zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawców prac budowlanych 5.1.2) Suma ubezpieczenia dla szkód w mieniu otaczającym: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.1.3) Suma ubezpieczenia dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie: 10% ostatecznej wartości kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ) Suma ubezpieczenia dla dokumentacji budowlanej: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.2.) Suma gwarancyjna dotycząca sekcji II OC wynosi ,00 zł na jedno zdarzenie i serię zdarzeń, bez ograniczania ilości zdarzeń lub maksymalnych kwot zgłoszonych roszczeń 16

17 5.3) Składka liczona jest od wartości kontraktu, a nie od łącznej sumy ubezpieczenia. Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawców prac budowlanych składka zostanie dostosowana do faktycznej wartości kontraktu. 6) Warunki ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia winna być zawarta w oparciu o Warunki Ubezpieczenia (WU) Wszelkich Ryzyk Budowy i/lub Montażu. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel dysponuje odrębnymi warunkami ubezpieczeń na ryzyka budowlane i ryzyka montażowe wymagane jest przedłożenie jednych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących na potrzeby realizacji przetargu. W takiej sytuacji wymagana jest adekwatność klauzul budowlano/montażowych. 7) Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową objęte są prace obejmujące prace przygotowawcze (włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy), prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami włączając wszystkie rysunki projektowe, specyfikacje i plany, które powinny być zapewnione, materiały budowlane i montażowe do wbudowania/montażu, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy, istniejące konstrukcje oraz pozostałe mienie używane w związku z pracami, jednakże z wyłączeniem ciężkich maszyn budowlanych. 7.1) Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez: - błędy wykonawcze powstałe podczas prowadzenia prac budowlano montażowych, - pożar, - uderzenie pioruna, - wybuch, - upadek statku powietrznego, - huragan, - deszcz nawalny, - powódź, - lawinę, śnieg, grad, - trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, - zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, - dym, - uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowane przez Ubezpieczonego, - huk ponaddźwiękowy, - inne przyczyny objęte ochroną na bazie klauzul dodatkowych wymienionych w pkt.: ) Sekcja II: Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, jeżeli w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz posiadaniem mienia, jest on zobowiązany w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z uwzględnieniem postanowień klauzul dodatkowych 17

18 8) Dodatkowe klauzule do zakresu ubezpieczenia wynikającego z Warunków Ubezpieczenia według poniższego opisu: - Dla pozycji, dla których nie podano indywidualnego limitu szkodowego obowiązuje limit szkodowy odpowiadający wysokości sumy ubezpieczenia (dla sekcji I) i/lub limit sumy gwarancyjnej OC (dla sekcji II); 8.1) Ubezpieczenie szkód wynikłych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych sekcja I - Postanowienia szczególne: Nie ma możliwości wypowiedzenia przedmiotowej klauzuli - Limit szkodowy - 10% sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie - limit czasowy obowiązywania klauzuli dla jednego zdarzenia 168 godzin 8.2) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną wzajemną sekcja II - Szkody wyrządzone jednemu ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego - Limit szkodowy do limitu pełnej sumy gwarancyjnej wynikającej z Sekcji II 8.3) Konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) sekcja I - Postanowienia szczególne: okres 36 miesięcy po zakończeniu kontraktu tj. od dnia w którym decyzja: pozwolenie na użytkowanie, stała się ostateczna 8.4) Ubezpieczenie dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego sekcja I: - Postanowienia szczególne: Stawki roboczogodzin i koszty ponadnormatywne pokrywane niezależnie od średnich stawek i kosztów rynkowych - Limit szkodowy: kwota faktycznie poniesionych wydatków nie więcej jednak niż 30% wartości szkody, 8.5) Ubezpieczenie prób i testów maszyn i instalacji (wszystkie rodzaje prób i testów w ramach regulowanych Kontraktem z Wykonawcą, w tym szczegółowo zakres prób końcowych i rozruch obiektów, maszyn i instalacji określą zapisy Kontraktu i harmonogram prac) sekcja I - Postanowienia szczególne: 8 tygodni - Limit szkodowy: bez limitu - Ochrona ubezpieczeniowa dla przetestowanej maszyny, urządzenia nie ustaje i trwa do dnia, w którym decyzja: pozwolenie na użytkowanie stanie się ostateczna. 8.6) Składowanie poza miejscem budowy oraz transport krajowy sekcja I Uszkodzenie ubezpieczonego majątku w dowolnym miejscu w granicach RP (innych niż plac budowy) oraz uszkodzenie ubezpieczonego majątku powstałe w granicach RP w trakcie transportu (poza transportem morskim lub powietrznym) dowolnymi środkami transportu, niezależnie od sposobu załadunku, oraz na szlakach śródlądowych, w tym załadunek i rozładunek, albo w trakcie składowania gdziekolwiek w granicach RP. Dopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, dla 18

19 transportu przedmiotu ubezpieczenia, do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wskutek: wypadku, jakiemu uległ środek transportu, pożaru, zalania, powodzi, trzęsienia ziemi, osiadania, obsunięcia się ziemi lub skał, kradzieży z włamaniem lub rabunku, czynności załadunkowych lub rozladunkowych. - Postanowienia szczególne: I ryzyko, wg wart. odtworzeniowej, Miejsca składowania określone jako teren RP. - Limity szkodowe: maksymalna wartość na jedną jednostkę magazynową zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz z limitem zł na jeden środek transportu 8.7) Ubezpieczenie ryzyka projektowego sekcja I - Limit szkodowy: bez limitu 8.8) Ubezpieczenie ryzyka producenta sekcja I - Limit szkodowy: bez limitu 8.9) Klauzula ubezpieczenia wadliwego elementu tzw. Defective Exclusion Pay-back/ Faulty parts sekcja I Strony postanowiły, że w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia części wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału do maksymalnej kwoty ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do każdego opisanego powyżej zdarzenia zastosowanie będzie miał udział własny w wysokości określonej w pozycji Udział własny. Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, materiałów lub wykonania. Ubezpieczyciel nie pokryje również żadnych kosztów, o których mowa w niniejszej klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła. 8.10) Roboty kontraktowe odebrane lub oddane do eksploatacji, sekcja I Postanowienia szczególne: W odniesieniu do mienia odebranego lub oddanego do eksploatacji, umowa ubezpieczenia zachowa swą ważność w zakresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wynikającym zarówno ze szkód powstałych wskutek nadal prowadzonych prac na ubezpieczonych elementach nieoddanych jeszcze do użytku lub nieodebranych jeszcze przez Inwestora jak i z innych przyczyn (zakres pełen), o ile będą one objęte zakresem ubezpieczenia na podstawie umowy. Przez zakres pełen należy rozumieć, że co najmniej następujące ryzyka są objęte ochroną ubezpieczeniową: pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenia pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowane przez Ubezpieczonego, huk ponaddźwiękowy 8.11) Ubezpieczenie okresu gwarancyjnego sekcja I - Postanowienia szczególne: okres 24 miesięcy po zakończeniu kontraktu tj. od dnia w którym decyzja: pozwolenie na użytkowanie, stała się ostateczna bez względu na wcześniejsze dokumenty potwierdzające wykonanie prac (np.: częściowe lub całkowite dla jakiejkolwiek części obiektu) i przejęcie ich wykonania. - Limit szkodowy: zł na jedno i wszystkie zdarzenia 19

20 9) Franszyzy redukcyjne: 9.1) dla ryzyk katastroficznych, przez które rozumie się: trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tj. wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5m/sek, cyklon, powódź rozumianą jako zalanie wodą powierzchniową: ,00 zł 9.2) dla szkód spowodowanych próbami i testami dla maszyn i instalacji: ,00 zł 9.3) dla szkód w mieniu podczas transportu lądowego i składowanych poza placem budowy; w elementach odebranych lub oddanych do użytku: ,00 zł 9.4) dla szkód związanych z pokryciem ryzyka projektanta ,00 zł 9.5) dla szkód związanych z pokryciem konserwacji rozszerzonej (rozszerzony okres gwarancyjny):10% wartości odszkodowania, min ,00 zł nie więcej niż ,00 zł 9.6) dla szkód rzeczowych w ramach Sekcji II - OC oraz dla szkód rzeczowych związanych z odpowiedzialnością cywilną wzajemną: ,00 zł, z wyłączeniem szkód w podziemnych instalacjach, kablach, rurach i innych urządzeniach, dla których franszyza wynosi: 5.000zł 9.7) dla dokumentacji budowlanej: 2.000,00 zł 9.8) dla klauzuli wadliwego elementu 10% odszkodowania, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł 9.9) dla pozostałych szkód ,00 zł na każde zdarzenie 9.10) dla klauzuli ubezpieczenie okresu gwarancyjnego 10% odszkodowania, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo od wysokości udokumentowanych przez poszkodowanego wydatków poniesionych na jej naprawienie. Wysokość franszyzy, która podlega potrąceniu: przy zbiegu okoliczności użycia więcej niż jednej franszyzy zawsze potrącana będzie wyższa. 10) Dodatkowe wymagania dotyczące zakresu ubezpieczenia i klauzule: 10.1) Klauzula Kursów walut sekcja I, sekcja II w przypadku powstania szkody z limitem szkodowym (czy to w sumie ubezpieczenia, czy w innych klauzulach dodatkowych) odnoszącym się do waluty innej niż waluta PLN odszkodowanie liczone będzie wg kursu średniego kursu waluty podawanego przez NBP na dzień powstania szkody 10.2) Ewentualny regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony sekcja I, sekcja II Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczeń regresowych w stosunku do pracowników Ubezpieczonych odpowiedzialnych za szkodę. 10.3) Klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu sekcja I Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienia: 1. Jeżeli w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, planowana wartość realizowanego kontraktu wzrośnie/zwiększy się, to suma ubezpieczenia podlegająca ochronie automatycznie ulega zwiększeniu i Ubezpieczyciel obejmie te wartość ochroną, jednak nie więcej niż 10% pierwotnej wartości kontraktu. 20

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( )

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) 421. Załącznik 17 Wykonawca wnosi o następujące modyfikacje: Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) Ubezpieczenie dedykowane będzie obejmowało zapewnione w całym okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY GENERALNEJ

WZÓR UMOWY GENERALNEJ WZÓR UMOWY GENERALNEJ Niniejsza umowa została zawarta dnia., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z D W - DN- 4-271- 108/15 Z a r z ą d D r ó g W o j e w ó d z k i c h w K r a k o w i e ul. G ł o w a c k i e g o 5 6, 3 0-0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo