Zapytanie ofertowe nr 1/4.1.1/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/4.1.1/2010"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu połecznego arszawa, dn r. Zapytanie ofertowe nr 1/4.1.1/2010 zgodne z 20 umowy o dofinansowanie projektu zawartej między yŝszą zkołą Ekologii i Zarządzania w arszawie a Ministerstwem Nauki i zkolnictwa yŝszego Zapraszam do złoŝenia oferty handlowej, w rozumieniu Kodeksu ywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, art. 66, 1), zawierającą wycenę zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania do Pracowni Projektowania irtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu oraz do mini-wypoŝyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego dla osób niepełnosprawnych, jak teŝ instalacji sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego, finansowanego w ramach projektu pt. Program rozwoju yŝszej zkoły Ekologii i Zarządzania w arszawie, poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu połecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL / Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 1. Zamawiający. yŝsza zkoła Ekologii i Zarządzania ul. awelska 14; arszawa NIP: Opis przedmiotu zamówienia. a. Przedmiotem zamówienia jest: wyposaŝenie Pracowni Projektowania irtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie; wyposaŝenie mini-wypoŝyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego dla osób z niepełnosprawnościami, instalacja sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego. przęt komputerowy powinien posiadać parametry co najmniej takie, jak wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. b. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych Pakietach (zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1). 3. arunki wymagane od ykonawców. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

2 4. posób porozumiewania się ykonawcy z Zamawiającym. ykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest: w zakresie informatycznym: ojciech Michalski, tel. (22) wew. 200; mail: w sprawach preduralnych: dr Monika Madej, tel. (22) wew. 105; mail: Zamawiający jednześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a takŝe umieszcza ją na stronie internetowej zamawiającego. 5. posób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania: a. Oferty powinny zostać złoŝone w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności na załączonym druku OFERTA (zał. nr 2) w terminie do dn r. do godz b. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania: oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 3 niniejszego zapytania, pełnomnictwo do złoŝenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złoŝenia oferty pełnomnikiem, dokładną specyfikację techniczną zaproponowanego w ofercie sprzętu, warunki gwarancji, informacje o serwisie. c. Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. d. Zamawiający zastrzega, iŝ w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo Ŝądać od ykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych dokumentów i treści oferty, a takŝe będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złoŝone lub będą zawierać błędy. szczególności zamawiający będzie miał prawo Ŝądać wyjaśnień od wykonawcy, którego oferty będą zawierać raŝąco niskie ceny. Za ofertę z raŝąco niską ceną uznana zostanie oferta z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. eną raŝąco niską będzie zatem cena znacząco odbiegająca od cen rynkowych przyjętych dla danego przedmiotu zamówienia, wskazująca na fakt realizacji zamówienia poniŝej kosztów wytworzenia usługi. e. Oferty naleŝy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemoŝliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie naleŝy umieścić napis Oferta na wyposaŝenie Pracowni Projektowania irtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz mini-wypoŝyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego dla osób z niepełnosprawnościami, jak teŝ instalację sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego. f. Oferty naleŝy składać w Rektoracie yŝszej zkoły Ekologii i Zarządzania, pok. nr 3, ul. awelska 14; arszawa. 6. Kryteria eny ofert: ena brutto: dla pozycji nr 1-14 PAKIETU I (zał. nr 1) waga kryterium 70%; dla pozycji nr 15 PAKIETU I (zał. nr 1) waga kryterium 100% dla PAKIETU II i PAKIETU III (zał. nr 1) waga kryterium 100%. Okres gwarancji waga kryterium 10% dla pozycji 1-14 PAKIETU I (zał. nr 1); 12 miesięcy 1 pkt 24 miesiące 5 pkt. 36 miesięcy 10 pkt. 2

3 Dostępność serwisu (wsparcie techniczne) waga kryterium 20% dla pozycji 1-14 PAKIETU I (zał. nr 1); brak wsparcia 0 pkt. wsparcie w godzinach od 8.30 do w dni robze 5 pkt. wsparcie 24/7/ pkt. Ostateczna wartość punktowa będzie liczona według następującego wzoru: = P P _ min P _ + O1 O1_ min O1_ + O O2 _ min O2 _ + O O3 _ min O3 _ + + gdzie: to łączna liczba punktów, jaką zdobyła eniana oferta, P to waga za kryterium cenowe poz czyli 70%, P _ min to najniŝsza cena enianych ofert, P _ to cena danej enianej oferty, O1 to waga za kryterium cenowe pozycji nr 15 PAKIETU I (zał. nr 1) czyli 100%, to najniŝsza cena enianych ofert, O1_ min O _ 1 to cena danej enianej oferty, O2 to waga za kryterium cenowe dla PAKIETU II (zał. nr 1) czyli 100%, to najniŝsza cena enianych ofert, O2 _ min O 2 _ to cena danej enianej oferty, O3 to waga za kryterium cenowe dla PAKIETU III (zał. nr 1) czyli 100%, to najniŝsza cena enianych ofert, O3 _ min O 3 _ to cena danej enianej oferty, to waga za kryterium dostępności serwisu czyli 20%, to maksymalna liczba punktów za kryterium, to liczba punktów danej enianej oferty, to waga za kryterium okresu gwarancji czyli 10%, to maksymalna liczba punktów za kryterium, to liczba punktów danej enianej oferty, Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który: przedstawi ofertę o wartości brutto nie przekraczającej kosztów zaplanowanych w budŝecie projektu na realizację zadań wymienionych w punkcie 2 a zapytania. nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona; 3

4 uzyska najwyŝszą końcową enę. Ilości punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez Komisję dokonującą eny, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową enę oferty. 7. Termin związania ofertą. ykonawca będzie związany swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert. 8. Termin realizacji zamówienia ykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, w przypadku Zamawiającego Ministerstwo Nauki i zkolnictwa yŝszego, jednak nie później niŝ do dnia r. 9. Przesłanki odrzucenia ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b. zostanie złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, c. zostanie złoŝona po terminie składania ofert, d. będzie zawierać raŝąco niską cenę, e. będzie niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 10. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty. a. ykonawcy, którzy złoŝą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a takŝe o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach najpóźniej do dnia r. b. ykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. c. przypadku nie przyjęcia oferty do realizacji przez najlepszego wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego, oferta zostanie skierowana do wykonawcy, który uzyskał kolejno najwyŝszą końcową enę. 11. Oferta musi zawierać pełne dane oferenta, w tym NIP, Regon, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta winna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do podejmowania decyzji wiąŝących, w tym decyzji finansowych, w instytucji oferenta. Ofertę sporządzić naleŝy w języku polskim, w formie pisemnej na wydruku komputerowym. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto (w tym podatek od towarów i usług VAT), z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych opłat, wynikających z realizacji zamówienia. ena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. przypadku rozbieŝności pomiędzy wartością wyraŝoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. ZłoŜona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. ena ta będzie obowiązywać przez cały okres waŝności oferty. 12. Istotne postanowienia umowy: a. Do sprzętu komputerowego wymienionego w pozycjach zamówienia nr 1, 4, 6, 8, 10, 11 wykonawcy powinni stosować stawkę VAT w wysokości 0%. Zgodnie z art. 83 ust. 1, pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., z dnia 5 kwietnia 2004 r.) o podatku od towarów i usług. tawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 Ustawy, dla placówek oświatowych pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę 4

5 oświatową. przypadku Zamawiającego Ministerstwo Nauki i zkolnictwa yŝszego. b. Miejscem dostarczenia sprzętu jest yŝsza zkoła Ekologii i Zarządzania, ul. Rejtana 16; arszawa,. c. Dostarczenie sprzętu, jego rozładunek wraz z wniesieniem oraz instalacja go w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego odbędzie się kosztem i staraniem ykonawcy. d. Rozliczenie nastąpi po realizacji całości dostawy zamówionego sprzętu na podstawie wystawionych faktur. e. Zamawiający będzie naliczał ykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wartości netto nie zrealizowanego w terminie zamówienia, za kaŝdy dzień opóźnienia. f. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania faktury. g. pory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 5

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 44 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 44 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej (dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012 Gliwice, 17.09.2012 Zapytanie ofertowe nr POIG-1.4-66/2012 Dotyczy zakupu: Zakup Oprogramowania Autocad w celu opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo