Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)"

Transkrypt

1 Wolontariat Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno alności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

2 Prawo dot. wolontariatu przed wejściem w Ŝycie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz.900), które określa warunki angaŝowania wolontariuszy w tych placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U Nr 5, poz.46), które określa warunki angaŝowania wolontariuszy przez te poradnie.

3 Ustawa o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Przepisy dotyczące wolontariatu obowiązują od 29 czerwca 2003 r.

4 Do kogo stosują się unormowania dot. wolontariatu zawarte w ustawie? obywateli polskich, cudzoziemców przebywających legalnie na terytorium RP, jednak jeŝeli Polska zawarła z innym państwem lub organizacją międzynarodową umowę, która inaczej reguluje kwestie związane z angaŝowaniem wolontariuszy, stosuję się wówczas zapisy tejŝe umowy.

5 Kto to jest wolontariusz? To osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie (art.2 pkt. 3) Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy.

6 Kto moŝe korzystać ze świadczeń wolontariuszy? Organizacje pozarządowe Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne wskazane w art.3 ust.3, pkt. 1 Organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyje podległe lub przez nie nadzorowane

7 Kto nie moŝe korzystać ze świadczeń wolontariuszy? Podmioty uprawnione, jeŝeli chcą zaangaŝować wolontariusza przy pracach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmioty komercyjne - nastawione na zysk (np.przedsiębiorstwa).

8 Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz? Powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeŝeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów (art. 43)

9 Przykłady: kierowca prawo jazdy opiekun dzieci uprawnienia pedagogiczne kucharz ksiąŝeczka SANEPID

10 Kto moŝe być wolontariuszem? osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia - wymagana zgoda rodziców lub opiekunów, cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium RP, osoba bezrobotna

11 wolontariusz pracownik wolontariusz nie jest pracownikiem bo za wykonywane świadczenia nie pobiera wynagrodzenia, wolontariusz wykonuje świadczenia na podstawie porozumienia a nie umowy o pracę, świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy, okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa na uprawnienia pracownicze (urlop wypoczynkowy, zaopatrzenie emerytalne)

12 stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym, do spraw nie uregulowanych w porozumieniu wolontariackim i ustawie o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

13 Zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń określa korzystający i wolontariusz w porozumieniu

14 W porozumieniu naleŝy określić: zakres prac, sposób i miejsce ich wykonywania, czas współpracy, warunki rozwiązania odpowiedzialność wolontariusza (nieobligatoryjne)

15 Forma porozumienia jest uzaleŝniona od okresu wykonywania przez wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego: jeŝeli porozumienie będzie zawierane na okres krótszy niŝ 30 dni korzystający nie będzie zobowiązany potwierdzać na piśmie treści porozumienia, chyba Ŝe wolontariusz wyrazi taka wolę, obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie powstaje gdy świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni

16 Okres 30 dni traktowany jest jako 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia w którym wolontariusz wykonywałświadczenie.

17 Gdzie naleŝy zgłaszać porozumienie? Porozumienia wolontarickiego nie trzeba nigdzie zgłaszać, naleŝy je przechowywać w dokumentacji organizacji

18 Na prośbę wolontariusza korzystający moŝe sporządzić pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.

19 Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymiświadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagroŝeniami, zapewnić wolontariuszowi, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zaleŝności od rodzaju świadczeń i zagroŝeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej

20 Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach, koszty podróŝy słuŝbowych i diet, wolontariusz moŝe, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków pokrywania kosztów podróŝy słuŝbowych i diet

21 Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza korzystający moŝe pokrywać koszty szkoleń wolonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu korzystający moŝe pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach takŝe inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego (np.koszt dojazdu)

22 Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciąŝących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji

23 Ochrona wolontariuszy z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuŝszy niŝ 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

24 Ochrona wolontariuszy z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń JeŜeli korzystający zawiera z wolontariuszem porozumienie na czas przekraczający 30 dni to wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy ustawy z dnia 30 września 2002 r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U Nr 199, poz. 1674).

25 Ochrona wolontariuszy z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń na mocy tej ustawy wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu świadczeń w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną wywołującego uraz bądź śmierć przysługiwać będą: renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie, świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej

26 Ochrona wolontariuszy z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń Gdy na skutek wypadku przy wykonywaniu świadczeń wolontariusz poniesie śmierć, członkom jego rodziny przysługuje: zwrot kosztów pogrzebu, jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna powyŝsze świadczenia będą finansowane z budŝetu państwa

27 Jak otrzymaćświadczenie? Korzystający sporządza protokół wypadkowy oraz z oryginałem porozumienia udaje się do oddziału ZUS, który rozpocznie procedurę odszkodowawczą

28 Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, korzystający moŝe zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeŝeli wolontariusz nie jest objęty takim ubezpieczeniem z innego tytułu

29 Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym nastąpi z dniem określonym w umowie między korzystającym a NFZ, wygaśnie z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest najniŝsze wynagrodzenie, które wynosi obecnie 899,1 zł.

30 Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje wolontariuszowi od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia

31 Obowiązki wolontariusza wobec korzystającego sumienne wykonywanie zadań, dbałość o powierzany majątek, wolontariusz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie porozumienia, ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania

32 Wolontariat za granicą JeŜeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiąŝącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba Ŝe umowy międzynarodowe stanową inaczej.

33 księgowanie kosztów związanych z wolontariatem koszty ponoszone przez korzystającego na rzecz wolontariusza stanowią koszty działalności korzystającego i naleŝy je ujmować w ewidencji księgowej, wartośćświadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

34 Dziękuję za uwagę.

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Wolontariat O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne wolontariatu. Projekt Akademia koordynatorów wolontariatu finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Aspekty prawne wolontariatu. Projekt Akademia koordynatorów wolontariatu finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Aspekty prawne wolontariatu Projekt Akademia koordynatorów wolontariatu finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Akty prawne dotyczące wolontariatu Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy

Bardziej szczegółowo

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WSPÓŁPRACOWAĆ Z WOLONTARIUSZEM?

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WSPÓŁPRACOWAĆ Z WOLONTARIUSZEM? JAK ZGODNIE Z PRAWEM WSPÓŁPRACOWAĆ Z WOLONTARIUSZEM? Dariusz Pietrowski (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu), Radosław Skiba Aktualizacja III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) 3w

Bardziej szczegółowo

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WSPÓŁPRACOWAĆ Z WOLONTARIUSZEM?

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WSPÓŁPRACOWAĆ Z WOLONTARIUSZEM? 3W > JAK ZGODNIE Z PRAWEM WSPÓŁPRACOWAĆ Z WOLONTARIUSZEM > 2 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właścicieli

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja

Bardziej szczegółowo

STATUS PRAWNY WOLONTARIUSZA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ INNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH

STATUS PRAWNY WOLONTARIUSZA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ INNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH Agnieszka Bejma STATUS PRAWNY WOLONTARIUSZA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ INNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH Słowa kluczowe: wolontariat, ustawa o działalności

Bardziej szczegółowo

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $ WOLONTARIAT W SZKOLE WOLONTARIAT = VOLONTARIUS w języku j łacińskim oznacza słowa s "dobrowolny lub "chętny" WOLONTARIAT dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO Piotr Komosa, Dorota Dorska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 1. ŹRÓDŁA PRAWA 8 2. CELE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia Formalno-prawne aspekty zatrudniania w NGO Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia 1 WOLONTARIAT Akty prawne Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUśBĄ WOJSKOWĄ LUB WYKONYWANĄ PRACĄ W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH

LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUśBĄ WOJSKOWĄ LUB WYKONYWANĄ PRACĄ W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J Departament Spraw Socjalnych INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH I INNYCH NALEśNOŚCIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH śołnierzom I PRACOWNIKOM W RAZIE WYPADKU LUB CHOROBY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009.12.16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010.01.01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010.01.24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo