Regulamin Szkolnego Wolontariatu. przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Szkolnego Wolontariatu. przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli"

Transkrypt

1 Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

2 Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Gimnazjum ZSP im Noblistów Polskich w Lesznowoli. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.) pożytku publicznego 1. Postanowienia ogólne. 1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. 3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne ((samorząd szkolny, szkolne PCK, pomoc w nauce pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod nadzorem nauczyciela szkoły). 2. Cele i działania. 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 4. Kształtowanie postaw prospołecznych. 3. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 5. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym, akcyjnym.

3 3. Prawa wolontariusza. 1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli. 2. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie. 3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy i decydować o rodzaju i częstotliwości działań jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia o wolontariacie. 4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu. 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 6. Każdy może przystąpić do szkolnego wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 4. Obowiązki wolontariusza. 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie ( porozumienie). 2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad Etyki.

4 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu. 8. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela placówki (podpis czytelny). 5. Nagradzanie wolontariuszy. 1) Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: a) wyrażenie uznania słownego; b) pochwałę na forum szkoły;(dyplom) c) uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu. 2) uwzględnienie na świadectwie działalności w szkolnym wolontariacie, na podstawie którego uczniowie uzyskują przy rekrutacji do szkoły średniej dodatkowo 2 punkty. 6. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie. 1. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec ukończenia gimnazjum. 2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (III klasy gimnazjum) za udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu trzech lat 30 godzin. 3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez szkołę i napisane na świadectwie szkolnym.

5 4. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez : A) aktywny udział w akcjach charytatywnych i kulturalnych różnego typu ( w zależności od wypracowanych godzin): a) pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela, b) zajęcia charytatywne organizowane przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę np. Dzień Seniora, Dzień Sportu, Olimpiada dla Niepełnosprawnych c) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlic szkolnych (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy w świetlicy itp.) B) pracę w samorządzie szkolnym: a) działania w zarządzie samorządu szkolnego 10 godzin za rok szkolny b) prowadzenie kroniki szkolnej 10 godzin za rok szkolny c) udział w akcjach samorządowych: loteria mikołajkowa, Andrzejki, Dzień Ucznia, Walentynki 5 godzin za akcje w roku szkolnym d) przygotowanie dyskoteki szkolnej 1 godzina za jedną dyskotekę e) obsługa dyskoteki 5 godzin za dyskotekę f) losowanie szczęśliwego numerku 3 godziny za rok szkolny g) ocena gazetek klasowych (raz w miesiącu) 2 godziny za rok szkolny C) pełnienie funkcji w Szkolnym Wolontariacie a) koordynator wolontariatu szkolnego - 3 godziny za rok szkolny b) prowadzenie kroniki, gazetki, strony wolontariatu - 3 godziny za rok szkolny

6 7. Kodeks etyczny wolontariusza 1. Być pewnym Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 2. Być przekonanym Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. 3. Być lojalnym Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych. 4. Przestrzegać zasad Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie. 5. Mówić otwarcie Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem. 6. Chętnie uczyć się Rozszerzaj swoją wiedzę. 7. Stale się rozwijać Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 9.Być osobą na której można polegać Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 10.Działać w zespole Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

7 9. Postanowienia ogólne 1. Do Szkolnego Wolontariatu przy ZSP w Lesznowoli mogą należeć uczniowie gimnazjum, którzy przedłożą podpisane dokumenty stanowiące załącznik do Regulaminu Szkolnego Wolontariatu. 2. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 3. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 4. SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. Regulamin opracowały: Danuta Tabaka Marzena Żółcik Dorota Pawełko Załączniki: 1. Porozumienie + karta wolontariusza 3. Karta aktywności wolontariusza

8 Załącznik nr 1 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W dniu.. pomiędzy Szkolnym Wolontariatem przy Gimnazjum ZSP im Noblistów Polskich w Lesznowoli ul. Szkolna 6, Lesznowola, reprezentowanym przez Panią Danutę Tabaka zwanym w dalszej części Korzystającym, a..., zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem, zostało zawarte porozumienie następującej treści: 1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie włączania się w działania realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli, ul. Szkolna Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia, w dogodnym dla siebie czasie świadczenia zawarte w Regulaminie Szkolnym Wolontariatu. 3. Wolontariusz oświadcza, że zna i akceptuje jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 4. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień../../20, a zakończenie na dzień 31/05/.. 5. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym a więc bezpłatnym i dobrowolnym.

9 6. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi udokumentowanych i uzasadnionych wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym np. koszty dojazdu na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 7. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 8. Wolontariuszowi przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 9. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc. 10. Korzystający na prośbę wolontariusza, może wydać zaświadczenie ze świadczenia pracy wolontarystycznej oraz sprawozdanie z przebiegu pracy wolontariusza po ustaniu niniejszego porozumienia. Może wystawić także rekomendacje, którymi wolontariusz będzie mógł okazywać się przed innymi organizacjami. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem, zastosowanie mają przepisy wewnętrznego regulaminu współpracy z wolontariuszem, kodeksu cywilnego oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 12. Wolontariusz zapoznał się z przysługującymi mu prawami i obowiązkami zawartymi w wewnętrznym Regulaminie Szkolnego Wolontariatu.

10 13. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, z podaniem przyczyny, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. KORZYSTAJĄCY Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli WOLONTARIUSZ PODPIS RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH).

11 KARTA WOLONTARIUSZA Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli Dane osobowe Imię Nazwisko Adres zamieszkania Telefon wolontariusza wolontariusza Klasa Wychowawca klasy Pesel Imię i nazwisko rodziców ( opiekunów prawnych) Telefon do rodziców ( opiekunów prawnych) ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego )

12 Załącznik: 2 KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA Imię i nazwisko ucznia.. Klasa. Data Temat zajęć Liczba godzin Podpis nauczyciela

13

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW Publikacja powstała w ramach projektu Rozwijamy skrzydła stawiamy na wolontariat! WSTĘP Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo