Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 października 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 października 2013 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Folwark kultury i lokalne manufaktury starych smaków" Nr umowy II/FPPRTEN/2013/21 zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego /Tradycyjnego/ Ekologicznego - NGO,JST współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 201 O r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861 ze zm.), zarządza się co następuje: 1 Wprowadza się zasady rachunkowości stosowane przy realizacji projektu Folwark kultury i lokalne manufaktury starych smaków'' Nr umowy II/FPPRTEN/2013/21 zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego /Tradycyjnego/ Ekologicznego - NGO,JST, w budżecie powiatu i jednostce budżetowej - Starostwo Powiatowe w Mielcu, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku. 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21października2013 r. 1. Rachunkowość projektu Folwark kultury i lokalne manufaktury starych smaków'' prowadzona jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b na podstawie zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz zasad określonych zarządzeniami w sprawie zasad (polityki) rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.- 2. Realizacja zadań następuje po podpisaniu umowy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. 3. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Mielcu - jednostkę budżetową. 4. Dla potrzeb projektu wyodrębniony został rachunek bankowy w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Mielcu nr zwany dalej rachunkiem projektu. 5. Na rachunku projektu będą ewidencjonowane operacje finansowe dotyczące : - wpływu środków z dofinansowania projektu - wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe 6. W przypadku braku środków z dofinansowania (wpływu zaliczki) w celu zachowania bieżącej realizacji projektu możliwe jest finansowanie projektu ze środków własnych Powiatu. 7. W planie finansowym Powiatu Mieleckiego ujmowane są wszystkie wydatki na realizację projektu. 8. Budżet projektu realizowany jest w następującej klasyfikacji budżetowej : Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki poniesione w ramach projektu klasyfikuje się: paragraf z ostatnią cyfrą 6 - wydatki finansowane z innych środków bezzwrotnych, paragraf z ostatnią cyfrą O - wydatki finansowane w ramach środków własnych powiatu. 9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących projektu dokonywana jest za pomocą programu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO TARAN w rejestrze pod nazwą ORGAN" oraz rejestrze Projekty ze środków europejskich". 2

3 10. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. W ewidencji zarówno organu jak i jednostki zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektu księgowane będą chronologicznie na podstawie jednego dowodu księgowego. Oryginały dowodów będą przechowywane w oddzielnych segregatorach, zawierających dokumenty związane z projektem, przez okres określony w umowie. 11. Procedury dokonywania płatności za wykonane w ramach umów zadania związane z realizacją projektu: Wpływ faktur, rachunków do wydziału merytorycznego, Kontrola merytoryczna dowodów finansowych przez wyznaczoną osobę, polegająca na sprawdzeniu: - czy dane zawarte w dowodach finansowych są zgodne z umowami z instytucją udzielającą dotacji, wykonawcą zadania, harmonogramem rzeczowo -finansowym, - czy wydatek jest zgodny z celem i wysokością ustaloną w planie finansowym jednostki, - czy umożliwia terminową realizację zadania, - czy zachowano terminy i wysokości wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, umów, porozumień, decyzji, itp. - czy wydatki dokonano zgodnie z przepisami zamówień publicznych Na dowód potwierdzenia zgodności w tym zakresie osoba odpowiedzialna merytorycznie podpisuje dokument na pieczątce sprawdzono pod względem merytorycznym 1 terminowo dostarcza do Wydziału Finansowego. Kontrola formalno - rachunkowa, polegająca na sprawdzeniu czy dokument zawiera wszystkie wymagane elementy, czy nie zawiera błędów rachunkowych. Dokonywana jest ona przez upoważnionego pracownika Wydziału Finansowego i potwierdzana podpisem na pieczątce sprawdzono pod względem formalno -rachunkowym. Zatwierdzenie dowodów księgowych przez Skarbnika oraz Starostę bądź Wicestarostę Powiatu. Na podstawie zatwierdzonych dokumentów Wydział Finansowy dokonuje płatności. 12. Prawidłowo opisane dowody księgowe podlegają dekretacji zgodnie z przyjętymi w Starostwie Powiatowym w Mielcu zasadami. 13. Wszystkie dokumenty dotyczące projektu, muszą być szczegółowo opisane, tj. m.in. numer umowy, nazwa projektu. Muszą posiadać szczegółową informację, jaka kwota wydatków finansowana jest z dotacji, a jaka ze środków własnych (takiego podziału dokonuje wydział merytoryczny nadzorujący realizację projektu). 14. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym, zgodności z procedurami Prawa zamówień publicznych, zatwierdzenia do wypłaty dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu: 3

4 L.p. Wyszczególnienie-uprawnienie Imię i nazwisko Stanowisko 1. Podpisywanie dokumentów pod względem Agnieszka Dernoga Dyrektor Wydziału merytorycznym, pod względem Funduszy i Promocji gospodarności, legalności i celowości Powiatu operacji gospodarczej, zgodności z procedurami wynikającymi z ustawy Prawo Zamówień Pu blicznvch 2. Podpisywanie dokumentów pod względem Jolanta Bondaruk Główny Księgowy w formalno - rachunkowym Wydziale Finansowym 3. Zatwierdzanie dokumentów do wypłaty Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Jadwiga Mysona Skarbnik Powiatu 4. Sporządzanie wniosków o refundację Agnieszka Dernoga Dyrektor Wydziału wydatków kwalifikowanych poniesionych w Funduszy i Promocji ramach projektu. Powiatu Przygotowywanie i składanie poprawnych Iwona Dulik Inspektor w Wydziale i kompletnych, spełniających wymogi Funduszy i Promocji formalne, merytoryczne i rachunkowe Powiatu wniosków o płatność zaliczkową. 15. Do ewidencji zadań w ramach projektów z wykorzystaniem dotacji rozwojowej korzysta się z kont syntetycznych: W organie: 133 Rachunek budżetu, 223 Rozliczenie wydatków budżetowych, 240 Pozostałe rozrachunki, 901 Dochody budżetu, 902 Wydatki budżetu, 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu W jednostce budżetowej: 130 Rachunek bieżący jednostki, 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 225 Rozrachunki z budżetami, 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne, 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 404 Wynagrodzenia, 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych, 800 Fundusz jednostki, 860 Wynik finansowy, 4

5 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH W ORGANIE Konto 133 Rachunek budżetu" Przvięte zasady klasyfikacji zdarzeń Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu powiatu, a także do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań ze środków europejskich, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków europejskich na odrębnym rachunku bankowym.!zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. Ewentualne błędy ujmuje się na koncie 240 ~ako "sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na koncie 133 "Rachunek budżetu" ujmuje się: - wpływy dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 901 "Dochody budżetu", - wydatki ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 902 "Wydatki budżetowe", - wpływ środków własnych na realizację projektu w korespondencji z kontem 223 "Rozliczenie - uznania z tytułu omyłek i błędów wydatków budżetowych" bankowych oraz ich korekt, w - wpływ odsetek od środków na rachunkach korespondencji z kontem 240 bankowych, w korespondencji z kontem 901 "Pozostałe rozrachunki". "Dochody budżetu" >-- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, w korespondencji z kontem 240 "Pozostałe rozrachunki". ~asady prowadzenia kont ksiąe: pomocniczych i ich powiązanie z kontami księe;i e;łównej Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona według poniższych rachunków budżetu: - rachunku podstawowego, - rachunków środków europejskich Struktura analityczna konta przedstawia się następująco: 133- XX-AAA-BBBBB-CCC6/CCCO, gdzie: XX - oznacza rachunek środków europejskich 09 - Rachunek projektu "Folwark kultury." AAA - oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej Konto 133 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy europejskich na rachunkach bankowych. Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych" Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi /projektami z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych/projektowych. Na koncie 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" ujmuje się: >-- środki przelane z rachunku budżetu na >-- wpływ środków własnych z rachunku budżetu na realizację - pokrycie wydatków projektu w projektu w korespondencji z korespondencji z kontem 133 "Rachunek kontem 133 "Rachunek budżetu" budżetu" Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księe:i a:łównei 5

6 Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się według jednostek budżetowych/projektów, którym przelano na ich rachunki środki budżetowe przeznaczone na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych/projektowych. Struktura analityczna konta przedstawia się następująco: 223-xx, gdzie: ~-projekt realizowanych w ramach współfinansowania 52 - projekt "Folwark kultury." Konto 223 może wykazywać saldo, które oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych/projektów, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. Konto 240 Pozostałe rozrachunki" Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223 Na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" ujmuje się: - wypłaty środków pieniężnych dotyczących f-- wpływ środków pieniężnych innych rozrachunków związanych dotyczących innych rozrachunków z realizacją budżetu, z wyjątkiem związanych z realizacją budżetu, rozrachunków i rozliczeń ujmowanych z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń innych na kontach zespołu "2" w ujmowanych innych na kontach korespondencji z kontem 133 "Rachunek zespołu "2" w korespondencji z budżetu" kontem 133 "Rachunek budżetu" f-- błędy w wyciągach bankowych (niesłuszne - błędy w wyciągach bankowych obciążenia i korekty mylnych uznań (niesłuszne uznania i korekty mylnych bankowych), w korespondencji z kontem obciążeń bankowych), w 133 "Rachunek budżetu", korespondencji z kontem bankowym 133 "Rachunek budżetu" ~asady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej Ewidencję szczegółową do konta 240 prowadzi się według: ~ poszczególnych f-- tytułów, poszczególnych kontrahentów. Konto 240 może wykazywać saldo oznaczające stan należności i saldo oznaczające stan zobowiązań. Konto 901 Dochody budżetu" Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu. Na koncie 901 "Dochody budżetu" ujmuje się: - zwroty dochodów budżetowych w ciągu roku budżetowego (np. zwroty niewykorzystanych dotacji), w korespondencji z kontem 133 "Rachunek budżetu", - przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto "Wynik wykonania budżetu". - wpływy dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133 "Rachunek budżetu" wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych, w korespondencji z kontem 133 "Rachunek budżetu" Ewidencję szczegółową do konta 901 prowadzi się według podziałek klasyfikacji dochodów ze:odnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 6

7 budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych. Struktura analityczna konta przedstawia się następująco: AAA-BBBBB-CCC6/CCCO, gdzie: IAAA - oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej 'Ml ciągu roku saldo konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok; pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto Wydatki budżetu" Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu. Na koncie 902 "Wydatki budżetu" ujmuje się: - Wydatki objęte planem finansowym urzędu, - przeniesienie w końcu roku sumy realizowane bezpośrednio z rachunku dokonanych wydatków budżetu/ środków europejskich w budżetowych na konto 961 "Wynik korespondencji z kontem 133 "Rachunek wykonania budżetu budżetu". budżetu ".!Zasady prowadzenia kont ksią2 pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej Ewidencję szczegółową do konta 902 prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej fwydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków izagranicznych. Struktura analityczna konta przedstawia się następująco : 902-AAA-BBBBB-CCC6/CCCO, gdzie: IAAA - oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej Saldo konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961. Konto 960 Skumulowane wyniki budżetu" Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na koncie 960 "Skumulowane wyniki budżetu" ujmuje się: - w ciągu roku operacje dotyczące - w ciągu roku operacje dotyczące zmniejszenia lub zwiększenia zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego, np. jednostki samorządu terytorialnego, z kontem 133 "Rachunek budżetu", np. z kontem 133 "Rachunek bud- - w następnym roku, pod data żetu", zatwierdzenia sprawozdania z wykonania - w następnym roku, pod datą budżetu, za poprzedni rok: zatwierdzenia sprawozdania - przeniesienie salda konta 961 z wykonania budżetu, za poprzedni "Wynik wykonania budżetu" (deficytu rok: budżetu), - przeniesienie salda konta 961 "Wynik wykonania budżetu" (nadwyżki budżetu), 7

8 Ewidencję szczegółową nie musi być prowadzona. Saldo konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo konta 960 oznacza stan skumulowanej nadwyżki budżetu. Konto 961 Wynik wykonania budżetu" Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Na koncie 961 "Wynik wykonania budżetu" ujmuje się: - pod datą ostatniego dnia roku budżetowego - pod datą ostatniego dnia roku przeniesienie poniesionych w ciągu roku budżetowego przeniesienie wydatków budżetu, w korespondencji z zrealizowanych w ciągu roku dochodóv. - kontem 902 Wydatki budżetu", budżetu, w korespondencji z kontem w roku następnym pod datą zatwierdzenia 901 "Dochody budżetu", budżetu przeniesienie salda konta w roku następnym pod datą na konto 960 "Skumulowane wyniki zatwierdzenia budżetu przeniesienie budżetu". salda konta 961 na konto 960 "Skumulowane wyniki budżetu".!zasady prowadzenia kont ksiąe: pomocniczych i ich powiązanie z kontami księld e:łównei Ewidencję szczegółową do konta 961 prowadzi się według źródeł zwiększeń i rodzajów izmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku saldo konta 961 oznacza stan deficytu budżetu, a saldo stan nadwyżki budżetu. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ Konto 130 Rachunek bieżący jednostki" Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu. W takim przypadku saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę konta 800, a w!zakresie dochodów - na stronę konta 800. I- wpływy dochodów pochodzących z budżetu - przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań, Unii Europejskiej, w korespondencji z ujętych na kontach rozrachunkowych, kontem 720 "Przychody z tytułu dochodów w korespondencji z właściwymi kontami ~ okresowe budżetowych", zespołu "2", (roczne) przeksięgowanie I- okresowe (roczne) przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych zrealizowanych dochodów budżetowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego, urzędu jednostki samorządu w korespondencji z kontem 800 "Fundusz terytorialnego, które wpłynęły jednostki". bezpośrednio na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 800 "Fundusz jednostki". 8

9 Struktura analityczna konta przedstawia się następująco: 130- XX-AAA-BBBBB-CCC6/CCCO-YY, gdzie: XX - oznacza rachunek projektu 14 - rachunek bieżący jednostki "Folwark kultury."!aaa - oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej IYY - oznacza numer działania zg. z harmonogramem realizacji projektu Saldo ulega likwidacji poprzez roczne przeksięgowanie na konto 800 "Fundusz jednostki" Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług. Na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" ujmuje się: - zapłatę zobowiązań za dostawy i usługi, - zobowiązania z tytułu dostaw bezpośrednio z rachunku środków europejskich materiałów, towarów, robót i usług w korespondencji z kontem 130 "Rachunek udokumentowane fakturami VAT w bieżący jednostki" korespondencji z odpowiednimi - korekty faktur Vat kontami zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" - korekty faktur Vat Ewidencję szczegółową do konta 201 prowadzi się według kontrahentów, a w przypadku kontrahentów zagranicznych oprócz waluty polskiej w walutach obcych. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo oznacza stan należności i roszczeń, a saldo stan zobowiązań. Konto 225 Rozrachunki z budżetami" Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Na koncie 225 "Rozrachunki z budżetami" ujmuje się: - zapłata zobowiązania z tytułu podatku - naliczony i potrącony z dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia z tytułu umów w korespondencji z kontem: 130 zleceń, umów o dzieło, list płac "Rachunek bieżący jednostki", podatek dochodowy od osób fizycznych w korespondencji z kontem 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" Ewidencja szczegółowa do konta 225 jest prowadzona wg: - tytułów należności i zobowiązań dla poszczególnych budżetów, - budżetów (urzędów skarbowych, urzędów celnych, jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa). Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" 9

10 Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz PFRON. Na koncie 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" ujmuje się: - zmniejszenie zobowiązań z tytułu - naliczone składki ZUS, rozrachunków publicznoprawnych, zaliczone w c1ęzar kosztów w korespondencji z kontami: zespołu "4", działalności eksploatacyjnej, 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", w korespondencji z kontem - przelewy składek ZUS, w korespondencji 405 "Ubezpieczenia społeczne z kontem: 130 "Rachunek bieżący i inne świadczenia", jednostki", - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników, w korespondencji z kontem 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", Ewidencję szczegółową do konta 229 prowadzi się według poszczególnych tytułów rozrachunków. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo oznacza stan należności publicznoprawnych, a saldo stan zobowiązań publicznoprawnych. Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na koncie 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" ujmuje się : - wypłaty gotówkowe lub przelewy - zobowiązania jednostki z wynagrodzeń, w korespondencji z kontem tytułu wynagrodzeń, 130 "Rachunek bieżący jednostki", zaliczonych w ciężar kosztów - potrącenia z wynagrodzeń obciążające działalności operacyjnej, w pracownika, dokonywane w liście płac korespondencji z kontem 404 z tytułu: "Wynagrodzenia", podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji z kontem 225 "Rozrachunki z budżetami", składek z tytułu ubezpieczeń społecznych opłacanych przez pracowników, w korespondencji z kontem 229 "Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne", Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń z poszczególnymi pracownikami. 10

11 Konto 401,,Zużycie materiałów i energip, Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. Nie księguje się na koncie 401 kosztów zużycia materiałów i energii finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. Na koncie 401 "Zużycie materiałów i energii" najczęściej ujmuje się m.in. poniższe paragrafy: 421 "Zakup materiałów i wyposażenia", 426 "Zakup energii", Na koncie 401 "Zużycie materiałów i energii" ujmuje się : - wartość materiałów dotyczących realizacji - przeniesienie rocznej sumy projektu, odnoszonych bezpośrednio po kosztów na konto 860 "Wynik zakupie w koszty, w korespondencji finansowy". z kontem 201 "Rozrachunki z odbiorcamii dostawcami", Ewidencję szczegółową do konta 401 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Struktura analityczna konta przedstawia się następująco_;_ 401-AAA-BBBBB-CCC6 l CCCO-YY, gdzie: AAA- oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej YY - oznacza numer działania zg. z harmonogramem realizacji projektu Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo, które wyraża wysokość poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 402,,Usługi obce,, Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych (remontowych, transportowych, projektowych, sprzątania, telekomunikacyjnych, doradztwa, najmu, dzierżawy, bankowych, opłat manipulacyjnych, wywozu śmieci, ogłoszeń prasowych itp.) wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki. Na koncie 402 "Usługi obce" najczęściej ujmuje się m.in. poniższe paragrafy: 430 "Zakup usług pozostałych"-, 435 "Zakup usług dostępu do sieci Internet", 436 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej", 437 " Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej", Na koncie 402 "Usługi obce" ujmuje się : 11

12 - usługi obce (remontowe, transportowe, - zmniejszenie poniesionych projektowe, sprzątania, telekomunikacyjne, kosztów dotyczących usług doradztwa, informatyczne, najmu, obcych, w korespondencji dzierżawy, bankowe opłaty manipulacyjne, z kontem 201 "Rozrachunki wywozu śmieci, ogłoszenia prasowe itp.), z odbiorcami i dostawcami", w korespondencji z kontem przeniesienie rocznej sumy "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", kosztów na konto 860 "Wynik finansowy". Ewidencję szczegółową do konta 402 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Struktura analityczna konta przedstawia się następująco.;. 402-AAA-BBBBB-CCC6 [ CCCO-YY, gdzie: AAA- oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej YY - oznacza numer działania zg. z harmonogramem realizacji projektu Konto 402 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo, które wyraża wysokość zakupionych kosztów usług obcych. Saldo konta 402 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 404 Wynagrodzenia" Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Nie księguje się na koncie 404 wynagrodzeń finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów środków trwałych w budowie, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. Na koncie 404 "Wynagrodzenia" najczęściej ujmuje się m.in. poniższe paragrafy: 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", 417 "Wynagrodzenia bezosobowe", Na koncie 404 "Wynagrodzenia" ujmuje się : - naliczone wynagrodzenia w korespondencji z - zmniejszenia z tytułu korekty w kontem 231 "Rozrachunki z tytułu naliczeniu wynagrodzeń w wynagrodzeń" korespondencji z kontem 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" - przeniesienie rocznej sumy kosztów na konto 860 "Wynik finansowy". Ewidencję szczegółową do konta 404 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych 12

13 lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Struktura analityczna konta przedstawia się następująco~ 404-AAA-BBBBB-CCC6 [ CCCO-YY, gdzie: AAA - oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej YY - oznacza numer działania zg. z harmonogramem realizacji projektu Konto 404 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo, które wyraża wysokość poniesionych kosztów dotyczących wynagrodzeń. Saldo konta 404 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych" Konto 720 służy do służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" ujmuje się: - zmniejszenia przychodów z tytułu zwróconych - wpłaty nieprzypisanych dochodów budżetowych, w korespondencji z przychodów z tytułu dochodów kontem 130 "Rachunek bieżący jednostki", budżetowych, w korespondencji - przeniesienie na koniec roku osiągniętych z kontami: 101 "Kasa", 130 przychodów z tytułu dochodów budżetowych na "Rachunek bieżący jednostki. konto 860 "Wynik finansowy". ~asadv prowadzenia kont ksiąl!: pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej Struktura analityczna konta przedstawia się następująco: 720- XX-AAA-BBBBB-CCC6/CCCO, gdzie: txx oznacza projekt 14 - przychody z tytułu dochodów budżetowych" Folwark kultury." IAAA - oznacza dział klasyfikacji budżetowej BBBBB - oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej >w końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. Konto 800 Fundusz jednostki" Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na koncie 800 "Fundusz jednostki" ujmuje się: - okresowe (roczne) przeksięgowanie f- okresowe (roczne) przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych urzędu zrealizowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które budżetowych urzędu jednostki wpłynęły bezpośrednio na rachunek budżetu, samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 130 "Rachunek w korespondencji z kontem 130 bieżący jednostki". "Rachunek bieżący jednostki". ~ przeksięgowanie, w roku następnym, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860"wynik f- przeksięgowanie, w roku finansowy". następnym, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860"wynik finansowy". 13

14 Zasady prowadzenia kont ksiąl!: pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej Struktura analityczna konta przedstawia się następująco: 800-XX, gdzie XX - oznacza projekt 14 - Fundusz jednostki "Folwark kultury... " Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo, które oznacza stan funduszu poszczególnych projektów. Konto 860 Wynik finansowy" Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i izysków nadzwyczajnych. Na koncie 860 "Wynik finansowy" ujmuje się: - przeniesienie zysku netto na konto "Fundusz jednostki" w roku następnym - przeniesienie w końcu roku poniesionych kosztów rodzajowych, w korespondencji z kontami zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich - rozliczenie" przeniesienie straty netto na konto 800 "Fundusz jednostki" w roku następnym przeniesienie w końcu roku przychodów z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowvch" Zasadv prowadzenia kont ksiąl!: pomocniczvch i ich powiązanie z kontami księd głównej Struktura analityczna konta przedstawia się następująco: 860-XX, gdzie XX oznacza projekt 14 - wynik finansowy "Folwark kultury... Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo stratę netto, saldo zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą IPrzvięcia sprawozdania finansowego na konto 800. Dla zapewnienia przejrzystości wydatkowanych środków w ramach projektu dopuszcza się tworzenie kont analitycznych (odpowiadających treścią ekonomiczną kontom danego zespołu) bez konieczności zmiany zarządzenia. 16. Do kwestii dotyczących zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu nie uregulowanych w nimejszym zarządzeniu mają zastosowanie zasady zawarte w Zarządzeniu Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 81/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mielcu z późniejszymi zmianami. 17. Wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją projektu przechowywane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, w Wydziale Finansowym, w oddzielnych segregatorach, przez okres określony w umowie o dofinansowanie projektu. 14

w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego

w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Zarządzenie Nr 48/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152.52.2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0152-30/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie : wprowadzenie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków PROW w Urzędzie Gminy Chynów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 20 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 20 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Panu Kont dla projektu Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie planu kont do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00121-6921-UM1100114/11 z dnia 17.08.2011 roku na realizację projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Wielka Szansa Dla Wiejskich Dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP) Załącznik 9 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 36/1 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 01 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e ZARZĄDZENIE NR 60.2012 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie planu kont dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w zakresie ewidencjonowania operacji księgowych wydatków finansowanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo