NARZ DZIA INFORMATYCZNE STOSOWANE W USTALANIU KOSZTÓW POWYPADKOWYCH PIOTR ALEKSANDROWICZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZ DZIA INFORMATYCZNE STOSOWANE W USTALANIU KOSZTÓW POWYPADKOWYCH PIOTR ALEKSANDROWICZ"

Transkrypt

1 NARZ DZIA INFORMATYCZNE STOSOWANE W USTALANIU KOSZTÓW POWYPADKOWYCH PIOTR ALEKSANDROWICZ Streszczenie W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne w ustalaniu kosztów powypadkowych w pojazdach. Prezentowana problematyka dotyczy czynno- ci i roli eksperta definiuj cego uszkodzenia pojazdu wraz z wykonaniem dokumentacji. Praktyczne zastosowanie nowoczesnych narz dzi informatycznych omówiono na przykładzie systemów eksperckich Audatex, InfoEkspert i EurotaxGlass s. W artykule omówiono zasady ustalenia kosztów naprawy pojazdu, jego warto ci przed szkod i w stanie uszkodzonym równie z wykorzystaniem platformy Autoonline, a tak e zdefiniowano tak zwan szkod cz ciow i całkowit pojazdu. Słowa kluczowe: opis uszkodze pojazdu, koszt naprawy pojazdu, warto pojazdu, warto pozostało ci, koszty powypadkowe, systemy eksperckie 1. Wprowadzenie Eksploatacja pojazdu zwi zana jest z mo liwo ci jego uszkodzenia w zdarzeniu drogowym i problemem ustalenia kosztów naprawy. Te powinny by elementem analizy kosztów powypadkowych i opłacalno ci naprawy pojazdu. U podstaw le y tu rola eksperta definiuj cego sposób naprawy uszkodzonych elementów. Ustalenie kosztów naprawy wymaga zastosowania systemów eksperckich, bazuj cych na danych producenta w zakresie technologii naprawy dla wykonania kosztorysu naprawy uwzgl dniaj cego prace blacharskie, lakiernicze, mechaniczne i cz ci zamienne [1]. Gdy naprawa pojazdu nie jest mo liwa technicznie lub jest nieopłacalna zachodzi konieczno wyceny warto ci pojazdu u ywanego w stanie przed i po szkodzie z zastosowaniem systemów eksperckich [2].

2 6 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych 2. Ogl dziny pojazdu Niezb dnym dla ustalenia kosztów powypadkowych s ogl dziny pojazdu i zdefiniowanie, cz ci do wymiany lub naprawy. Poni ej zestawienie czynno ci zweryfikowanych procedur [3]. Sprawdzi zgodno numeru rejestracyjnego z dowodem rejestracyjnym; Sprawdzi zgodno numeru VIN [4]; Ustali kolor, rodzaj lakieru; Ustali rok produkcji i dat pierwszej rejestracji; Ustali wskazanie drogomierza; Okre li wyposa enie standardowe i dodatkowe; Okre li stan ogumienia i dokona pomiaru wysoko ci bie nika, sprawdzi wska niki TWI [5] z uwzgl dnieniem obowi zuj cych przepisów [6]. Ustali konieczne naprawy, braki w wyposa eniu; Dla precyzyjnego ustalenia kosztów powypadkowych stosuje si tablety. ródło: [7]. Rysunek 1. Tablet Fujitsu Siemens W razie braku takiego sprz tu stosuje si protokóły ogl dzin z kolumn do wpisania kodu cz - ci Audatex [8] i formularze Audatex [9]. Rozwi zanie to wyklucza dost p do komponentów sytemu Audatex ułatwiaj cych ustalenie kompletacji w AudaVin [10].

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, ródło: [9]. Rysunek 2. Arkusz typu pojazdu MAN firmy Audatex ródło: [8]. Rysunek 3. Szablon protokołu ogl dzin z kolumn do kodów cz ci Audatex

4 8 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych 3. Dokumentacja fotograficzna pojazdu Pierwsze zdj cie ma obejmowa przód i jeden bok, natomiast drugie, tył i przeciwległy bok pojazdu. Nale y uwidoczni tablic rejestracyjn ; Wykona zdj cie stanu licznika przebiegu pojazdu oraz numeru VIN; Uj cia wykona prostopadle do płaszczyzny uszkodze. 4. Ustalenie kosztu naprawy pojazdu K N W praktyce stosowane s systemy do kalkulowania kosztów naprawy Audatex i EurotaxGlass s bazuj ce na danych producentów pojazdów. Jedn z ró nic charakteryzuj cych te systemy jest mo liwo okre lenia kosztów naprawy lakierniczej. Metoda AZT, jako wspólna dla obu systemów znalazła najszersze zastosowanie w kalkulowaniu tych kosztów [11]. SYSTEM DO KALKULACJI KOSZTÓW NAPRAWY NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU AUDASTATION FIRMY AUDATEX AudaStation jest to narz dzie informatyczne do kalkulowania kosztów napraw wykorzystuj ce najnowsze technologie [12]. Pełny schemat pojazdu pozwala na wybór uszkodzonych cz ci; Operacje niezb dne do dokonania demonta u przylegaj cych cz ci s automatycznie uwzgl dnione; Koszty napraw s optymalizowane przez eliminowaniu prac lub cz ci duplikowanych. ALGORYTM KALKULOWANIA KOSZTU NAPRAWY POJAZDU W AUDASTATION 1. Wybór kodu producenta i typu głównego, stawek i operacji; ródło: [13]. Rysunek 4. Okno wyboru pojazdu i stawek roboczogodziny

5 9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Dokładna identyfikacja pojazdu i wprowadzenie rodzaju operacji; ródło: [13]. Rysunek 5. Okno identyfikacji pojazdu i wyboru operacji 3. Wprowadzenie rodzajów operacji ustalenie kosztu naprawy; ródło: [13]. Rysunek 6. Okno wyboru operacji naprawy i wydruku SYSTEM DO KALKULACJI KOSZTÓW NAPRAWY NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU CARWERT Z MODUŁEM ERE FIRMY EUROTAXGLASS S Carwert to aplikacja do kosztorysowania napraw samochodów osobowych, terenowych i dostawczych na bazie danych i technologii producenta. Moduł kalkulacyjny zawiera numery cz ci i ich graficzn identyfikacj oraz czasochłonno ci prac.

6 10 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych ALGORYTM KALKULOWANIA KOSZTU NAPRAWY POJAZDU W CARWERT ERE 1. Wybór pojazdu marka, model, typ, wprowadzenie stawek; ródło: [14]. 2.Wprowadzanie rodzaju operacji; Rysunek 7. Okno wyboru pojazdu i stawek roboczogodziny ródło: [14]. Rysunek 8. Okno wprowadzenia operacji wymiany i/lub naprawy cz ci 3. Zatwierdzenie cz ci do kosztorysu nast puje w oknie Wprowadzanie Cz ci. ródło: [14]. Rysunek 9. Okno zatwierdzenia cz ci do kosztorysu

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Ustalenie szczegółowej warto ci pojazdu W R Szczegółowa warto pojazdu wyliczana jest przy u yciu dwóch dost pnych systemów firm InfoEkspert lub EurotaxGlass s z uwzgl dnieniem oceny stanu technicznego pojazdu bazuj cej w na instrukcji rzeczoznawczej i powinna zawiera wyczerpuj cy zakres danych technicznych, takich mi dzy innymi jak [2]: Marka, model, typ i wersja nadwozia; Dane dotycz ce roku produkcji i daty pierwszej rejestracji; Dane dotycz ce przegl dów technicznych; Rodzaj silnika i rodzaj nap du; Liczba osi i ich rozstaw; Rodzaj, marka ogumienia i stopie zu ycia; Przebieg kilometrowy; Wyposa enie dodatkowe; Informacje o wcze niejszych naprawach, opis ladów napraw nadwozia; Wymienionych istotnych zespołach i mechanizmach pojazdu; Rodzaj i stan powłoki lakierowej, stan skorodowania nadwozia; Ilo wła cicieli i stopie dbało ci o pojazd; Dane o szczególnych warunkach eksploatacji pojazdu; Opis braków w wyposa eniu pojazdu lub niesprawno ci zespołów. Podstaw ustalenia warto ci rynkowej pojazdu jest warto bazowa. Warto bazowa pojazdu to ustalona na okre lony miesi c i rok warto rynkowa pojazdu bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji 15 maja roku produkcji. Pojazd taki wyposa ony jest standardowo, w dobrym stanie technicznym i bez uszkodze. Posiada wa ny przegl d techniczny i przebieg normatywny, wyposa ony jest w ogumienie o zu yciu 50%. Algorytm wyceny pojazdu opisany jest wzorem [2]: W R = ( WB + Kr ) kw k p kx + Kg Kn gdzie: W R = warto rynkowa pojazdu W B = warto bazowa pojazdu K R = warto korekty daty pierwszej rejestracji pojazdu k w = współczynnik korekty wyposa enia pojazdu k p = współczynnik dotycz cy przebiegu pojazdu k x = współczynnik korekt ró nych pojazdu K g = warto korekty z ogumienie K n = warto korekty koniecznej naprawy (Wzór nr. 1)

8 12 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych SYSTEMY DO WYCENY WARTO CI POJAZDÓW U YWANYCH W praktyce stosowane s dwa systemy do wycen warto ci pojazdów oferowanych przez firmy EurotaxGlass s i InfoEkspert bazuj ce na danych zbieranych i weryfikowanych według wewn trznych procedur [15],[16], [17]. SYSTEM DO WYCENY WARTO CI POJAZDÓW CARWERT WYCENA FIRMY EU- ROTAXGLASS S Carwert Wycena dostarcza danych do wycen samochodów osobowych, terenowych, ci arowych, dostawczych, motocykli oraz przyczep i naczep [15]. ródłem danych s portale internetowe, gazety motoryzacyjne, sieci sprzeda y pojazdów u ywanych, monitoring najwi kszych giełd, firmy leasingowe, weryfikacja przez konsultantów; Pojazd bazowy ma poprawny stan techniczny, pojazd w ruchu, zarejestrowany w maju danego roku, ogumienie o zu yciu 50%; Identyfikacja samochodów odbywa si po marce modelu typie, wersji wyposa enia, rodzaju silnika, pojemno ci i mocy, rodzaju skrzynki biegów i rodzaju nadwozia dopuszczalnej masie całkowitej DMC, rozstawie osi. ALGORYTM WYCENY POJAZDU NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU CARWERT WY- CENA 1. Wybór pojazdu polega na wybraniu rodzaju, modelu, marki i typu samochodu i dalej wprowadzeniu daty pierwszej rejestracji oraz przebiegu; ródło: [17] Rysunek 10. Okno wyboru pojazdu

9 13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Okno Wyposa enie umo liwia sprawdzenie wyposa enia seryjnego oraz dodanie opcji; ródło: [17]. Rysunek 11. Okno wyposa enia pojazdu 3. Dokonywanie dodatkowych korekt dla pojazdu odbywa si w oknie Korekty. ródło: [17]. Rysunek 12. Okno korygowania warto ci pojazdu i ustalenia warto ci ostatecznej SYSTEM DO WYCENY WARTO CI POJAZDÓW NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU INFOEKSPERT PLUS FIRMY INFOEKSPERT Program InfoEkspert PLUS umo liwia wykonanie wyceny wybranego pojazdu oraz sporz dzenie jej wydruku. W trakcie wyceny jest mo liwo wprowadzenia korekt warto ci bazowej. W celu okre lenia dokładnej warto ci pojazdu istnieje mo liwo modyfikacji wyposa enia. Edycji podlega równie ogumienie. Ko cowym efektem wyceny jest jej wydruk na, którym s dane identyfikacyjne pojazdu, jego warto rynkowa, wyposa enie oraz nazwy i warto ci zadanych korekt. Do wyceny mo na równie doł czy dokumentacj zdj ciow. Moduł wyceny pojazdu zawiera mi dzy innymi: Dane samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, ci arowych, autobusów, przyczep, naczep, ci gników rolniczych, przyczep i samochodów kempingowych; Warto ci pojazdów nowych i u ywanych; List wyposa enia standardowego i dodatkowego; Mo liwo wyceny pojazdu znajduj cego si w bazie i wyceny pojazdu spoza bazy; Mo liwo wprowadzania korekt warto ci bazowej i zdefiniowanych przez u ytkownika.

10 14 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych ALGORYTM WYCENY POJAZDU NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU INFOPLUS 1.Wykonanie wyceny rozpoczyna wci niecie przycisku Nowa wycena. Na ekranie pojawiaj si bazy pojazdów i mo liwo ich wyboru po marce, roku produkcji, nr INFOEKSPERT. Po wyborze marki, modelu pojazdu nast puje wybór jego wersji i roku produkcji. ródło: [16] Rysunek 13. Okno wyboru pojazdu 2.Zatwierdzenie wyboru pojazdu powoduje uruchomienie okna Dane pojazdu umo liwiaj cego ustawienie parametrów, które s wykorzystane w dalszych obliczeniach oraz za pomoc przycisku D przej cie do okna z danymi administracyjnymi. Po przej ciu do okna wyposa enia pojazdu mo na dokona korekty i edycji jego kompletacji, wprowadzi inne wyposa enie, jako standardowe lub dodatkowe z listy ogólnej. ródło: [16]. Rysunek 14. Okno danych pojazdu i jego wyposa enia 3. Po wci ni ciu przycisku K system przechodzi do okna korekt wpływaj cych na podwy szenie lub obni enie warto ci pojazdu. Je li dane zostały wprowadzone kompletnie system przewiduje automatyczne liczenie wybranych korekt. W zakładce z symbolem opony jest mo liwo wyliczenia korekty za ogumienie.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, ródło: [16]. Rysunek 15. Okno korygowania warto ci pojazdu i wydruków wyceny 6. Ustalenie warto ci rynkowej pojazdu uszkodzonego W P W praktyce stosowane s systemy EurotaxGlass s i InfoEkspert do wycen warto ci pojazdów uszkodzonych bazuj ce na danych zbieranych i weryfikowanych według wewn trznych procedur. InfoEkspert ma moduł do wyceny pojazdu nieuszkodzonego i współpracuje w automatyce z modułem Audatex do kalkulowania kosztów napraw. CarWert EurotaxGlass s ma własny moduł do kalkulowania kosztów naprawy pojazdu ERE [16, 17] i do wyceny pojazdu nieuszkodzonego. Alternatyw dla w/w systemów jest Platforma Autoonline, przy u yciu, której wycena warto ci uszkodzonego pojazdu odbywa si na zasadzie licytacji internetowej [18]. W rzeczoznawstwie samochodowym warto rynkow samochodów uszkodzonych okre la si trzema metodami: metod stopnia uszkodzenia, kosztu naprawy i odzysku cz ci [2]. WYCENA WARTO CI POJAZDU USZKODZONEGO NA PRZYKŁADZIE SYTEMU INFOPLUS FIRMY INFOEKSPERT Metoda stopnia uszkodzenia pojazdu Metoda ta wymaga okre lenia warto ci rynkowej pojazdu Wr b d cej podstaw do dalszych oblicze. Wyj ciowym elementem jest podział pojazdu na główne jego zespoły, okre lenie ich procentowego udziału w jego warto ci. Uproszczone tabele z danymi podziału kompletnych pojazdów na główne zespoły stanowi zał cznik nr 2 i 3 do instrukcji numer 1/2005 [2]. Po zbudowaniu lub wyborze z tabeli udziałów głównych zespołów, okre lamy stopie uszkodzenia ka dego zespołu, wst pn warto głównych zespołów R oraz stopie uszkodzenia x. Warto pojazdu w stanie uszkodzonym okre lamy w tej metodzie ze wzoru [2]: WPU = R a b u (Wzór nr 2) gdzie R wst pna warto głównych zespołów a współczynnik stopnia uszkodze b współczynnik zbywalno ci pojazdu uszkodzonego u współczynnik uszkodze ukrytych wycenianego pojazdu

12 16 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych Metoda kosztu naprawy pojazdu Metoda ta pozwala oszacowa, jaka powinna by warto pojazdu uszkodzonego, aby opłacalna była jego odbudowa. W metodzie tej wyst puj dwa przypadki analiza na bazie maksymalnego i zredukowanego kosztu naprawy. Dokonuj c wyceny warto ci pojazdu uszkodzonego t metod obliczenia realizowane s dla obydwu wariantów kosztów. Wy sza warto przyjmowana jest, jako warto pojazdu uszkodzonego. Maksymalny koszt naprawy wyliczany jest ze wzoru [2]: W PU = W R N (Wzór nr 3) gdzie N koszt naprawy pojazdu Wr warto rynkowa pojazdu nieuszkodzonego Przy okre laniu kosztu naprawy N przyjmowane s ceny nowych cz ci oraz pełne koszty robocizny i materiałów lakierniczych [2]. Zredukowany koszt naprawy wyliczany jest ze wzoru [2]: W PU = W R N gdzie N zr zredukowany koszt naprawy pojazdu Wr warto rynkowa pojazdu nieuszkodzonego U n ubytek warto ci naprawianego pojazdu zr U n (Wzór nr 4) Przy okre laniu kosztu naprawy N zr przyjmowane s ceny nowych cz ci pomniejszone proporcjonalnie do amortyzacji pojazdu, koszty robocizny naprawy i lakierowania obni one proporcjonalnie do połowy amortyzacji cz ci i koszty materiałów lakierniczych z uwzgl dnieniem ich redukcji proporcjonalnie do połowy przyj tej amortyzacji cz ci [2]. Metoda odzysku cz ci z pojazdu Metoda ta stosowana jest, gdy zniszczenia pojazdu eliminuj celowo jego odbudowy. Wówczas metod oszacowania pozostało ci jest ustalenie listy cz ci i zespołów, które posiadaj warto handlow i ich indywidualna wycena. Wobec znacznych ró nic w warto ci takich cz ci mo liwe jest zastosowanie metody uproszczonej w oparciu o poziom cen nowych cz ci oraz amortyzacji pojazdu według wzoru [2]: W PU = wa b Cczni woczi i (Wzór nr 5) gdzie N koszt naprawy pojazdu Cczn i cena i-tej cz ci przydatnej do dalszego wykorzystania; wa współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu b współczynnik zbywalno ci pojazdu wocz i współczynnik opłacalno ci odzysku i-tej cz ci okre laj cy relacj pomi dzy cenami cz ci nowych, a odzyskiwanymi po uwzgl dnieniu amortyzacji i popytu [2].

13 17 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, 2011 Zasady okre lania warto ci rynkowej pojazdu uszkodzonego: okre lenie warto ci pojazdu uszkodzonego powinno by poprzedzone wyliczeniem, co najmniej według dwóch metod; podstawow metod szacowania warto ci pozostało ci jest metoda stopnia uszkodzenia, która powinna by stosowana w ka dym przypadku; wyniki uzyskiwane metod kosztu naprawy powinny by brane pod uwag w przypadkach, gdy przewidywana jest odbudowa pojazdu, a odzysku cz ci w przypadkach likwidowania pojazdu. ALGORYTM WYCENY POJAZDU USZKODZONEGO NA PRZYKŁADZIE PROGRA- MU INFOPLUS FIRMY INFOEKSPERT 1.Po wykonaniu kosztorysu w systemie Audatex nast puje automatyczne wprowadzenie danych do systemu InfoPlus celem przeliczenia w metodzie kosztów naprawy. System tworzy równie obraz uszkodze pojazdu z kalkulacji do metody stopnia uszkodzenia. ródło: [16]. Rysunek 16. Okno wprowadzonych kosztów naprawy i obrazu uszkodzonych zespołów 2. Po wykonaniu oblicze otrzymujemy warto ci pojazdu uszkodzonego według w/w metod. ródło: [16]. Rysunek 17. Okno wyceny warto ci pojazdu uszkodzonego i wydruków

14 18 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych 7. Ustalenie kosztów powypadkowych K PW Koszty powypadkowe K PW zale, wi c od kilku zmiennych charakterystycznych dla konkretnego pojazdu i wynikaj cych z zakresu jego uszkodze. Reasumuj c w sytuacji, gdy naprawa pojazdu jest mo liwa technicznie, a jej koszt K N nie przekracza warto ci pojazdu W R mamy do czynienia z tak zwan szkod cz ciow, przy, której koszty powypadkowe K PW odpowiadaj kosztom naprawy pojazdu K N. Natomiast, gdy naprawa pojazdu nie jest mo liwa technicznie lub koszty naprawy K N przekrocz jego warto W R wówczas mamy do czynienia z tak zwan szkod całkowit, przy, której koszty powypadkowe K PW stanowi ró nic warto ci rynkowej pojazdu W R i jego warto ci w stanie uszkodzonym W P. Eksploatacja pojazdu zdarzenie drogowe uszkodzenie zmiana stanu pojazdu Ogl dziny uszkodzonego pojazdu - zdefiniowanie uszkodze pojazdu - protokół ogl dzin pojazdu - wykorzystanie systemów Audatex i EurotaxGlass s Ustalenie kosztów naprawy pojazdu Kn - wykorzystanie systemów Audatex i EurotaxGlass s Ustalenie warto ci rynkowej pojazdu W R - wykorzystanie systemów InfoEkspert i EurotaxGlass s Porównanie kosztów naprawy pojazdu K N z jego warto ci rynkow W R K N < W R Szkoda cz ciowa K N > W R Szkoda całkowita Koszty powypadkowe K PW odpowiadaj kosztowi naprawy pojazdu K N Ustalenie warto ci pojazdu uszkodzonego W P - wykorzystanie systemów InfoEkspert i EurotaxGlass s - alternatywne zastosowanie Platformy Autoonline K PW = K N Naprawa pojazdu i dalsze u ytkowanie Koszty powypadkowe K PW odpowiadaj ró nicy warto ci rynkowej pojazdu W R i warto ci jego pozostało ci W P K PW = W R - W P Likwidacja pojazdu - odzysk cz ci do ponownego u ytku - recykling - strz pienie -unieszkodliwianie Rysunek 18. Propozycja algorytmu ustalania kosztów powypadkowych K PW ródło: [19].

15 19 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, 2011 Bibliografia 1. Wielgołaski, W., Nowoczesne technologie napraw, AutoMoto Serwis, Warszawa Instrukcja Okre lania Warto ci pojazdów nr 1/2005, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Warszawa Materiały własne, zweryfikowane w praktyce procedury towarzystw ubezpieczeniowych. 4. Potrykus J., Poradnik techniki samochodowej, REA Warszawa Kozłowski M. i in., Mechanik pojazdów samochodowych cz I, Vogel BM Wrocław Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezb dnego wyposa enia Dz. U. z r. 7. Strona internetowa Fujitsu Siemens. Dost pne: 8. Materiały własne ze szkody komunikacyjnej Autocasco w samochodzie Fiat Doblo. 9. Materiały własne wykorzystane w cz ci dane opracowanej opinii na podstawie Postanowienia S du Rejonowego w wieciu nad Wisł z dnia r o powołaniu biegłego w sprawie ustalenia kosztów naprawy samochodu MAN. 10. Instrukcja obsługi AudaVin, luty 2004r Audatex. 11. Audatex, Lakierowanie Naliczanie kosztów i Informacje techniczne, Instrukcje Audatex AudaStation, Instrukcja obsługi, Audatex Program AudaStation, Materiały informacyjne Audatex2010. Dost pne: 14. Program Carwert z modułem kalkulacyjnym ERE, Materiały informacyjne, EurotaxGlass s Instrukcja wyceny według EurotaxGlass s, Warszawa Program InfoEkspert PLUS, Materiały informacyjne Info-Ekspert2010. Dost pne: 17. Program Carwert Wycena, Materiały informacyjne EurotaxGlass s2010, Dost pne: Strona internetowa firmy Autoonline. Dost pne: 19.Opracowanie własne algorytmu ustalenia kosztów powypadkowych pojazdu.

16 20 Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych TOOLS FOR FIXING COSTS ACCIDENT Summary The article presents theoretical and practical issues in determining the cost of accidents in vehicles. Presented issues concerns the activities and role of the expert defines the damage to the vehicle, along with photographic documentation of performance while maintaining rzeczoznawczych procedures and uses the latest advances in this field. Practical application of modern tools are discussed on the example of expert systems of companies Audatex, InfoEkspert and EurotaxGlass's. The article discusses the rules for determining the cost of repairing the vehicle, its value before the injury and the damaged condition also using AUTO online platform, and also defines the so-called partial and total loss of vehicle. Keywords: description of the damage to the vehicle, the cost of repairing the vehicle, the vehicle value, residual value, the cost of accident, expert systems Prac zrealizowano w ramach projektu Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagro e bezpiecze stwa i rodowiska eksploatowanych maszyn. Numer projektu: WND-POIG /09. Centrum Rzeczoznawstwa Samochodowego i Rekonstrukcji Wypadków Drogowych ALMOT-EKSPERT ul. Kusoci skiego 1, Niemcz

DIAGNOZOWANIE ZAKRESU USZKODZE POJAZDU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO USTALANIA WARTO CI POJAZDÓW POWYPADKOWYCH

DIAGNOZOWANIE ZAKRESU USZKODZE POJAZDU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO USTALANIA WARTO CI POJAZDÓW POWYPADKOWYCH DIAGNOZOWANIE ZAKRESU USZKODZE POJAZDU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO USTALANIA WARTO CI POJAZDÓW POWYPADKOWYCH PIOTR ALEKSANDROWICZ Streszczenie W artykule zaprezentowano aspekt

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

PKO Leasing SA. MAŁOPOLSKIE, 31-991 Kraków, Kreator Sp. z o.o., ul. Cementowa 1. Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹

PKO Leasing SA. MAŁOPOLSKIE, 31-991 Kraków, Kreator Sp. z o.o., ul. Cementowa 1. Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/57871/13/11/26 Nr zlecenia Biura: dw/1089/13 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 26-11-2013 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA DEKRA Polska - Centrala tel. (22)

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI Wycena nr 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B DEKRA POLSKA Sp. z o.o. Tel. 0 664 421 361 e-mail: bogdan.boguszewski@dekra.pl OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PF/WAW/23769/15/05/04 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 04-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Kamil Przybyła Idea Leasing S.A. Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA WYCENA Nr: 22/12/2014/IL Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: Zadanie: IDEA LEASING S.A. Wycena wartości maszyny DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) z dnia: Marka:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań 61-625 Poznań, ul. Naramowicka 68 tel. (061) 826 57 69, faks (061) 826 57 69 Rzeczoznawca: Zbigniew Rychter UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/48418/14/08/27 Nr zlecenia/szkody: SA9/00022/2014 - Mateusz Przeplasko Data zlecenia: 27-08-2014 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier Centa DEKRA Polska - Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/70418/15/12/03 Nr zlecenia/szkody: 193447 Data zlecenia: 03-12-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/31689/13/07/03 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 03-07-2013 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 10, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: GETIN LEASING SA

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013 KARTA INFORMACYJNA Wtryskarka PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 16.09.2013 r. 2 01. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości koparko - ładowarki CAT 432E

WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości koparko - ładowarki CAT 432E WYCENA TECHNICZNA NR 159 / 2013 Zleceniodawca: PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. Al. Śmigłego Rydza 20 93-281 Łódź Zlecenie z dnia: 17 kwiecień 2013 r. Zakres wyceny: Oszacowanie wartości koparko - ładowarki

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Adres: ul. Krzywoustego 30/46, Lębork Dotyczy szkody komunikacyjnej: 01/K/ /01 Zadanie: Wyliczenie szkody całkowitej w pojeździe

Adres: ul. Krzywoustego 30/46, Lębork Dotyczy szkody komunikacyjnej: 01/K/ /01 Zadanie: Wyliczenie szkody całkowitej w pojeździe WYCENA Nr: 01/K/3296029/01 Nr INFO-EKSPERT 022-03550 Nr identyfikacyjny (VIN) WDB9026721R138070 Data pierwszej rejestracji 2000/05/18, (w Polsce: 2005/06/10) Wskazanie drogomierza 902453 km Okres eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. DEKRA Polska o/suwałki Suwałki tel. 0/87 5650094, faks Rzeczoznawca: Bogdan Boguszewski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY Wydział Inżynierii Mechanicznej. opracował dr inż. Piotr J. ALEKSANDROWICZ

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY Wydział Inżynierii Mechanicznej. opracował dr inż. Piotr J. ALEKSANDROWICZ UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY Wydział Inżynierii Mechanicznej opracował dr inż. Piotr J. ALEKSANDROWICZ Problem rekonstrukcji zdarzeo i szacowania kosztów powypadkowych w teorii i praktyce Specjalność

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Wiesław Kleczkowski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/36996/14/07/03 Nr zlecenia/szkody: 172080 Data zlecenia: 03-07-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 1 2 3 4 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Wydajność przenośnika Wydajnością przenośnika określa się objętość lub masę nosiwa przemieszczanego

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo