Sieć bayesowska jako narzędzie do badania postaw prozdrowotnych studentów z wybranych uczelni Suwałk, Białegostoku i Grodna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć bayesowska jako narzędzie do badania postaw prozdrowotnych studentów z wybranych uczelni Suwałk, Białegostoku i Grodna"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Jarosław KUCZYŃSKI 1 Ewa KLESZCZEWSKA 1 Katarzyna ŁOGWINIUK 2 Aleksander SZPAKOW 3 Andrzej SZPAKOW 3 Sieć bayesowska jako narzędzie do badania postaw prozdrowotnych studentów z wybranych uczelni Suwałk, Białegostoku i Grodna Bayesian network as a tool to study health behaviors of students from selected schools of Suwalki, Bialystok and Grodno 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Instytutu Ochrony Zdrowia, Polska Dyrektor: Dr n. med. Jarosław Kuczyński 2 Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Polska Kierownik: Prof. nadzw. PB. Tadeusz Popławski 3 Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Katedra Medycyny Sportowej i Rehabilitacji, Białoruś Kierownik: Dr Andrzej Szpakow Dodatkowe słowa kluczowe: palenie tytoniu picie alkoholu używki sieć bayesowska Additional key words: smoking drinking drags Bayesian Networks Adres do korespondencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Instytutu Ochrony Zdrowia Ul. Noniewicza Suwałki Tel Kolejny już rok kontynuowano badania wśród studentów uczelni ściany wschodniej, przy czym celem głównym prowadzonych badań była analiza związku między paleniem tytoniu, piciem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych, a postawami prozdrowotnymi wśród studentów wybranych uczelni. W badaniach zwrócono także uwagę na aspekt znaczenia więzów rodzinnych. Materiał i metody: w roku akademickim 2011/2012 w badaniach udział wzięło łącznie 416 studentów tj. Suwałki 138 osób, Białystok 141 osób i z Grodna 137 osoby. Wszystkie badania ankietowe przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza PAV 10 ankiety składającej się z pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru i metryczki, stosując jednakową metodologię dla wszystkich wirtualnych zespołów badawczych. Do założenia wspólnej dla trzech uczelni ankietowej bazy danych użyto internetowego systemu ankiet LimeSurvey. Analizę statystyczną prowadzono w programie SPSS oraz Excel. W pracy wykorzystano sieć Bayesowską do oceny postaw prozdrowotnych studentów oraz analizy różnic w odpowiedziach pomiędzy wybranymi uczelniami. Przeprowadzone badania wykazały że problem z substancjami aktywnymi dotyczy wszystkich analizowanych uczelni i powinien być postawą do przygotowania planu naprawczego. W grupie mężczyzn jest on zdecydowanie poważniejszy, o czym świadczy liczba wskazań ankietowanych studentów - zwłaszcza niepokojące są odpowiedzi na pytania dotyczycące częstości spożywania alkoholu. Ciekawym jest fakt, wykazania badaniami połączeń sieci Bayesowskich, ścisłej zależności pomiędzy brakiem matki a postrzeganiem przez ankietowanych wagi elementów takich jak: kariera zawodowa, podróże, zdrowie własne i bliskich. Jednoznacznie wykazano, że studenci bez matki najbardziej cenią zdrowie swoje i bliskich. A research project targeting college students of the eastern region was carried for the second straight year. The main objective of the study was to analyze the relation between smoking, drinking alcohol and drug use and students attitude towards health beaviours. The study drew attention to aspects of the importance of family ties. Material and methods: In the academic year 2011/2012 in studies involving a total student 416 ie Suwalki -138 people, Bialystok 141 people and from Grodno 137 person. All surveys were carried out using a questionnaire PAV-10 - questionnaire consisting of questions single-and multiple-choice and specifications, using the same methodology for all virtual research teams. To establish a joint survey of the three universities online database system used LimeSurvey polls. Statistical analysis was performed in SPSS and Excel. In this work the Bayesian network was use to assess the health behaviours among students and to analyze the differences in responses between selected universities. The study showed that the problem of active substances exists for all the analyzed schools and should be the base for the preparation of the recovery plan. Among men, it is clearly a more serious one, as indicated by the number of the students answers - especially disturbing are the answers to the questions concerning the frequency of alcohol consumption. It is interesting result was obtained using the Bayesian network approach: there is a close correlation between the absence of the mother and the weight the responder was giving to components such as: career, travel, their health, and the health of their loved ones. It was clearly demonstrated that students without a mother value the most the health (their own and of their loved ones). 924 Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10 J. Kuczyńsk i wsp.

2 Problem używania substancji psychoaktywnych w Polsce jest nadal aktualny. Podsekretarz stanu Marek Haber w marcu 2012 r. w Warszawie potwierdził, że Ministerstwo Zdrowia jest świadome wagi problemu wzrostu rozpowszechnienia używania marihuany i innych substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi w Polsce. A przecież w ciągu ostatnich 15 lat nastąpiło wiele pozytywnych zmian dotyczących zachowań zdrowotnych młodych Polaków. Dostosowano także politykę ograniczającą dostęp do używek, do standardów europejskich. W celu monitorowania rozmiarów zjawiska używania ww. substancji prowadzone są co 4 lata badania ankietowe wśród młodzieży szkolnej ESPAD (Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na temat Używania Alkoholu i Narkotyków) oraz badania zażywania narkotyków w populacji osób powyżej 16. roku życia. Wyniki badania ESPAD z 2011 r. wykazały wzrost odsetka młodych ludzi eksperymentujących z przetworami konopi. Odnotowano także zmiany w percepcji zagrożeń związanych z używaniem marihuany, tj. spadek odsetka młodych osób wskazujących na ryzyko takich zachowań. Zmiany te mogą wynikać z wielu powodów. Jedna z hipotez zakłada, że jest to związane z dyskusją medialną, jaka została podjęta w związku z wystąpieniem tzw. problemu dopalaczy, kiedy to dyskutowano, czy używanie każdej substancji psychoaktywnej powoduje takie same szkody zdrowotne oraz czy legalność substancji na rynku determinuje bezpieczeństwo jej używania. Dodatkowo obecność w Polsce legalnych substancji psychoaktywnych zwanych dopalaczami mogła doprowadzić do zwiększonego zainteresowania eksperymentowaniem z innymi substancjami psychoaktywnymi. Eksperci zajmujący się problematyką narkomani w tezach Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na lata jednoznacznie potwierdzają, że problem używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży istnieje nadal. Ograniczenie tego zjawiska, w lokalnym środowisku, jest ważnym społecznie celem współpracy zarówno polskich jak i białoruskich naukowców oraz lekarzy. Dlatego kolejny już rok prowadzimy wspólne badania postaw prozdrowotnych po obu stronach granicy tj. na uczelniach PWSZ w Suwałkach, PB w Białymstoku i PUJK w Grodnie z wykorzystaniem internetowego systemu ankiet LimeSurvey. Prowadzone badania oparte są o techniki i metody prac naukowych charakterystyczne dla wirtualnych grup badawczych [1,5-7]. Rozwój technologii teleinformatycznych spowodował pojawianie się nowych form organizacji pracy w nauce. Obecnie mówić można o wirtualnej, wspólnej działalności naukowej badaczy nie tylko z różnych części Polski, ale także Europy. Pokazując w niniejszej pracy przykład współpracy naukowej, z użyciem platform internetowych, pracowników naukowych z Polski i Białorusi, chcemy zachęcić do współpracy naukowej także inne ośrodki, działające w obszarze szeroko rozumianej promocji zdrowia. Wyniki prac wirtualnych zespołów badawczych są interesujące, świadczą o tym, między innymi ukazujące się publikacje naukowe [2-4] oraz duże zainteresowanie rezultatami wspólnych działań na konferencjach i zjazdach naukowych. Godne uwypuklenia jest także to, że waga prowadzonych na dużej populacji badawczej działań o zasięgu ponadregionalnym stanowi nowe ujęcie problemu, dotychczas charakteryzowanego notabene dla prac pojedynczego ośrodka badawczego zyskuje wyższą rangę. W konsekwencji wyniki analiz z różnych ośrodków dydaktyczno naukowych, biorących udział w badaniach tworzą jeden wspólny obszar badawczy międzynarodowy. Przy czym wspólne działania naukowców stają się z jednej strony bardziej elastyczne, rozproszone, zorientowane na zadania, z drugiej tanie i możliwie szybko realizowane (przede wszystkim dzięki bardzo szybko rozwijającym się możliwościom technicznym). Stąd powstanie wspólnych wirtualnych grup badawczych naukowców z Polski i Białorusi stanowiło wynik pojawiania się nowych bodźców/stymulatorów do wspólnych działań. Dzięki pełniejszemu wykorzystaniu coraz bogatszych możliwości technologicznych zaczęliśmy podejmować bardziej złożone wyzwania. Cel pracy Badania prowadzone w kolejnych latach w śród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna potwierdzają istnienie problemów związanych z paleniem tytoniu, piciem alkoholu i stosowaniem innych substancji psychoaktywnych we wszystkich analizowanych grupach studentów. Wydaje się, że jest to problem dotyczący także innych ośrodków dydaktycznych. Celem głównym prowadzonych obecnie badań jest próba znalezienia związku między paleniem tytoniu, piciem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych a postawami prozdrowotnymi wśród studentów. Metodyka W roku akademickim 2011/2012 w badaniach udział wzięło łącznie 416 studentów tj. Suwałki 138, Białystok 141 i z Grodna 137 osoby. Podobnie jak w roku akademickim 2010/2011 wszystkie badania ankietowe przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza PAV 10 ankiety składającej się z pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru i metryczki. Do analizy wykorzystano sieć bayesowską (ang. belief networks, Bayesian belief networks), która coraz częściej stosowana jest w diagnostyce medycznej, wyszukiwaniu informacji czy też naukach biologicznych. Chociaż podstawowa teoria była już znana od dłuższego czasu, możliwość jej wykonywania było możliwe dzięki ostatnim ulepszeniom algorytmów oraz dostępności i szybkości elektronicznych komputerów. Sieć bayesowska jako efektywna obliczeniowo i przestrzennie metoda reprezentacji łącznego rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystuje niecykliczny graf skierowany w celu graficznej reprezentacji wiedzy o bezpośrednio zachodzących zależnościach. Metoda ta koduje informacje o określonej dziedzinie za pomocą wykresu, którego wierzchołki wyrażają zmienne losowe, a krawędzie obrazują probabilistyczne zależności między nimi. Sieci Bayesowskie (belief networks, Bayesian belief networks) nazywane są czasami tzw. sieciami przekonaniowymi lub przyczynowymi. Bayesowskie dlatego, że bazują na podstawach teorii decyzji i teorii prawdopodobieństwa Twierdzenie Bayesa wyraża obliczenie konieczne do wykonania w celu przekonania się o prawdziwości wcześniejszych przekonań w świetle nowych dowodów. Twierdzenie Bayesa: Artykuł zawiera propozycję wykorzystania tego narzędzia do znalezienia związku między paleniem tytoniu, piciem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych a postawami studentów. Zdrowie człowieka a jego styl życia Najważniejszym czynnikiem warunkujący zdrowie człowieka jest styl życia i związane z nią zachowania zdrowotne. Takim czynnikiem jest np. niepalenie tytoniu u osób wykształconych, wcześniej studentów, którzy posiadając ogólną wiedzę o zdrowiu powinni stanowić wzór do naśladowania dla reszty społeczeństwa. Zwłaszcza studenci reprezentujący kierunki wchodzące w skład Instytutu Ochrony Zdrowia w Suwałkach (pielęgniarki, ratownicy medyczni, kosmetolodzy), ale także studenci wychowania fizycznego z Uniwersytetu im Janki Kupały z Grodna, powinni akcentować postawy prozdrowotne w życiu. Dlatego w pracy podjęto próbę oceny zjawiska rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych oraz badanie postaw prozdrowotnych studentów uczelni przygranicznych z Suwałk, Białegostoku i Grodna. Jednym z celów badań było oszacowanie problemu stosowania substancji psychoaktywnych oraz wykazanie ewentualny różnic w związku z charakterem studiów (studenci kierunków medycznych w PWSZ w Suwałkach) oraz propozycja wspólnego opracowania programu profilaktycznego dla wszystkich analizowanych studentów i uczelni. Założono, że poprzez zbieranie dostępnych w tym obszarze danych statystycznych oraz prowadzenie anonimowych badań ankietowych, jakościowych a także szacownie liczby użytkowników substancji psychoaktywnych możliwa będzie bieżąca analiza i ocena sytuacji oraz lepsze zrozumienie zachodzących w tym obszarze zmian. Wnioski z wielu badań naukowych wskazują, że jeśli działanie na rzecz zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych mają być skuteczne, to muszą wykorzystywać współczesną wiedzę na temat czynników chroniących, czynników ryzyka oraz modeli teoretycznych wyjaśniających zjawisko inicjacji i rozwijania się problemu używania substancji psychoaktywnych, stąd tak ważne wydają się wspólne badania, które swoim zasięgiem mogłyby objąć ośrodki dydaktyczno naukowe po obu stronach granicy. Zarówno polski jak i światowy dorobek naukowy dotyczący szeroko rozumianej profilaktyki jest bogaty, jednocześnie wiedza z tego obszaru nie jest do końca wykorzystana; trzeba wciąż rozwijać modele konstruowania programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, a w prowadzanych w sposób ciągły także w okresie nauki po maturze, zgłasza w uczelniach nastawionych na promowanie wiedzy prozdrowotnej i rozwijanie umiejętności zawodowych realizatorów przyszłych programów profilaktycznych. Wychodząc z założenia, że: poznanie percepcji społecznej problemu stanowi podstawę do kształtowania działań oraz to, że: uzyskane wyniki pilotażowych badań ankietowych stworzą bazę danych do definiowania realnych zagrożeń, stawiamy sobie za cel, z jednej strony oszacowanie stopnia kontaktu młodzieży z substancjami psychoaktywnymi, z drugiej poznanie postaw prozdrowotnych studiującej młodzieży. Zakładamy, że wykonane wspólnie badania będą stanowić cenne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za kreowanie wewnętrznych systemów przeciwdziałania zdiagnozowanym zjawiskom. W dalszej perspektywie zakładamy zaplanowanie jak i przeprowadzenie efektywnych działań oraz modyfikowanie prowadzonej polityki zwłaszcza w dziedzinie profilaktycznych działań prozdrowotnych na zadeklarowanych do wspólnych działań uczelniach. Wyniki Analizę otrzymanych z ankiet wyników rozpoczęto od określenia stosunku studentów z wybranych do badań uczelni pogranicza do: alkoholu, tytoniu i narkotyków. W badaniu wykorzystano następujące pytania z ankiety: Przegląd Lekarski 2012 / 69 /

3 Rycina 1 Graficzny model prawdopodobieństwa dla sieci opisującej badane zależności w Suwałkach. Rycina 2 Graficzny model prawdopodobieństwa dla sieci opisującej badane zależności w Białystoku. 926 Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10 J. Kuczyńsk i wsp.

4 Rycina 3 Graficzny model prawdopodobieństwa dla sieci opisującej badane zależności w Grodnie. Rycina 4 Graficzny model prawdopodobieństwa dla sieci opisującej badane zależności w Białystoku, Suwałkach i Grodnie. Przegląd Lekarski 2012 / 69 /

5 1. Q01 Jakie napoje w Twojej opinii, często używa współczesna młodzież? 2. Q02 - Jaki jest Twój osobisty stosunek takich jak Alkohol? 3. Q03 - Jaki jest Twój osobisty stosunek takich jak tytoń 4. Q04 - Jaki jest Twój osobisty stosunek takich jak narkotyki? 5. Q05 - Co sądzisz o tym, że Twoi rówieśnicy używają alkohol? 6. Q14 - Co sądzisz o tym, że ktoś z Twoich rówieśników pali tytoń? 7. Q15 - Czy palisz papierosy? 8.Q18 - Co sądzisz o tym, że ktoś z Twoich rówieśników używa narkotyków? 9. Q35 - Jak oceniasz swoje relacje z ojcem? 10. Q36 - Jak oceniasz swoje relacje z mamą? Zgodnie z wynikami badań ankietowych z roku akademickiego 2011/2012 alkohol został uznany za najbardziej popularną substancję psychoaktywną we wszystkich analizowanych uczelniach. Na poszczególnych graficznych modelach (rys.1-4) zaprezentowano sieć bajesowską opisującą udzielone odpowiedzi studentów na pytania z kwestionariusza. palenia pytoniu wśród osób badanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach uwarunkowane jest przede wszstkim własnym stosunkiem do palenia oraz własnego stosunku do rówieśników którzy palą i piją (ryc. 1). Osoby, które palą papierosów bardziej tolerancyjne są dla rówieśników, którzy palą i piją, osoby te jednak mają negatywny stosunek do zażywania narkotyków. Osoby te wskazały, że w 44% - można używać, 38% można używać w małych ilościach oraz, że 51% - nie potępiają palaczy, 44% - nie potęiają osoby pijące alkohol. wskazały, że 54% nie można palić oraz 27% można używać w małych ilościach. W stosunku do rówieśników wskazały, że w 37% - potępia palaczy oraz w 39% - raczej nie potępiam pijących alkohol. Zdecydowanie większośc osób potępia zażywanie narkotyków. Pozytywny stosunek do narkotyków wykazywały jedynie osoby nie posiadające matki (53%). palenia pytoniu wśród osób badanych na Politechnice Białostockiej, uwarunkowane jest tak jak poprzednio własnym stosunkiem do palenia oraz własnego stosunku do rówieśników którzy palą i piją (ryc. 2). Występuje tu jednak większe niezdecydowanie w wyrażaniu opinii o stosunku do siebie i osób trzecich. Osoby, które palą bardziej tolerancyjne są dla rówieśników, którzy palą i piją, osoby te jednak mają negatywny stosunek do zażywania narkotyków. Osoby te wskazały, że w 38% - można palić papierosy oraz w 30% można palić w małych ilościach. Jeżeli zaś chodzi o tolerację wobec osób spożywających alkohol, to 59% osób palących nie potęiają osoby pijące alkohol. Osoby te są również tolerancyjne wobec osób które palą papierosy, tj. 47% - nie potępa palaczy. Stosunek pozytywny do narkotyków wśród tej grupy wykazywały osoby posiadające niezadawalający stosunek do matki (42%). wskazały w 51% że nie można palić papierosów oraz w 27%, że można palic w małych ilościach. W stosunku do rówieśników,wskazały, że w 34% - nie potępiają palaczy oraz w 57% - nie potępiam pijących alkohol. Zdecydowanie większośc osób potępia zażywanie narkotyków. Stosunek pozytywny do narkotyków wykazywały osoby posiadające niezadawalający stosunek do matki (41%). palenia pytoniu wśród osób badanych na Uniwersytecie Janka Kupały w Grodnie uwarunkowane jest tak jak poprzednio własnym stosunkiem do palenia oraz własnego stosunku do rówieśników którzy palą i piją (ryc. 3). Osoby, które palą bardziej tolerancyjne są dla rówieśników, którzy palą i piją, osoby te jednak mają negatywny stosunek do zażywania narkotyków. Osoby te wskazały, że w 24% - można palić papierosy, 30% można palić w małych ilościach oraz 33% wskazało, że nie można palić. Jeżeli zaś chodzi o tolerację wobec osób pijących alkohol, to 26% osób palących nie potępiają osoby pijące alkohol, 25% - prawdpodobnie potępia oraz 21% nie potępia pijących alkohol. wskazały aż w 87% że nie można palić papierosów. W stosunku do rówieśników,wskazały, że w 35% - nie potępiają palaczy oraz w 29% - raczej nie potępiam pijących alkohol. Zdecydowanie większośc osób potępia zażywanie narkotyków. Pozytywny stosunek do narkotyków wykazywały osoby posiadajće pozytywne relacje zarówno z matka (59%) jak i ojcem (69%). palenia pytoniu wśród całej grupy trzech uczelni uwarunkowane jest tak jak poprzednio własnym stosunkiem do palenia oraz własnego stosunku do rówieśników którzy palą i piją (ryc. 4). Osoby, które palą bardziej tolerancyjne są dla rówieśników, którzy palą i piją, osoby te jednak mają negatywny stosunek do zażywania narkotyków. Osoby te wskazały, że w 38% - można palić papierosy, 36% można palić w małych ilościach. Jeżeli zaś chodzi o tolerację wobec osób pijących alkohol, to 46% osób palących nie potęiają osoby pijących alkohol oraz 31% - raczej nie potępia. Grupa ta jest również tolerancyjna wobec rówieśników którzy palą papierosy, gdyż 46% nie potępa osoby palące. wskazały aż w 66% że nie można palić papierosów. W stosunku do rówieśników wskazały, że w 35% - potępiają palaczy oraz w 27% - nie potępiają palaczy. Wśród badanej całej grupy osób nie palących papierosy jest bardzo duża toleracja dla osób pijących alkohol, tj. 36% - nie potępia pijących alkohol oraz 30% - raczej nie potępia. Ważne wydaje się także wykorzystanie sieci bayesowskiej do badania relacji więzów rodzinnych i postrzegania świata. Z badań wynika, że osoby, które wskazały w ankiecie brak matki, jednocześnie przywiązywały bardzo dużą rolę do znaczenia zdrowia swojego a przede wszystkim bliskich. Nie wykazano takiej zależności w przypadku zaznaczenia w ankiecie braku ojca. Wnioski 1) Potwierdzono, że problem z substancjami aktywnymi dotyczy wszystkich analizowanych uczelni i powinien być postawą do przygotowania wspólnego planu naprawczego. 2) Problem z substancjami psychoaktywnymi w grupie mężczyzn jest zdecydowanie poważniejszy, o czym świadczy liczba wskazań ankietowanych studentów zwłaszcza pytania dotyczycące częstości spożywania alkoholu. 3) Studenci, którzy wskazali w ankiecie brak matki bardzo dużą rolę przywiązują do znaczenia zdrowia swojego a także swoich bliskich. Nie wykazano takiej zależności w przypadku zaznaczenia w ankiecie braku ojca. 4) Badania są wciąż pilotażowe, aby wyprowadzać wiążące wnioski powinny być kontynuowane. Piśmiennictwo 1. Adair J.: Zespoły - anatomia biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2001, Dzwilewska I, Brzóska M., Ejsmont M.: Rozpowszechnianie palenia tytoniu oraz świadomość szkodliwości tego nałogu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przeg. Lek. 2011, 68, Kuczyński J., Kleszczewska E., Popławski T. i wsp.: Oszacowanie problemu palenia tytoniu i picia alkoholu oraz badanie postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna. Przeg. Lek. 2011, 68, Kuczyński J., Kleszczewska E., Popławski T. i wsp.: Badanie używania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna. Probl. Hig. i Epidem. 2011, 92, Leenders R., Engelen J., Kratzer J.: Virtuality, communication, and new product team creativity: a social network perspective. J. Eng. Technol. Manag. 2003, 20, Wujec B.: Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych, (red.) L. D. Czarkowska, Coaching katalizator rozwoju organizacji. Wyd. New Dawn, Warszawa Zenun M., Loureiro G., Araujo C.: The Effects of Teams Co-location on Project Performance (w:) G. Loureiro, Curran, Complex Systems Concurrent Engineering-Collaboration, Technology Innovation and Sustainability, London 2007; cit. za: B. Wujec, op.cit. 928 Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10 J. Kuczyńsk i wsp.

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Study of socio psychological and biological risk factors, causing the introduction to the consumption of psychoactive substances and to encourage

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją. The example of a students research project finished with a publication

Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją. The example of a students research project finished with a publication Slide 1 Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją The example of a students research project finished with a publication Aleksander Szpakow Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Badania Rynku i Opinii Publicznej... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8

Badania Rynku i Opinii Publicznej... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8 ... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8 Ocena stopnia fizycznej dostępności (łatwości zakupu) papierosów, alkoholu i narkotyków; Oszacowanie poziomu psychologicznej dostępności czyli subiektywne przekonanie

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005 Zakład Wychowania Zdrowotnego Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński Kierownik prof. zw.

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Janusz Sierosławski email: sierosla@ipin.edu.pl Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniamii tel.: 22 642 75 01 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE Profilaktyka w szerszym rozumieniu, a więc wyprzedzająca problem a nie będąca jego konsekwencją, jest promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU WIEDZY WŚRÓD MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ NA TEMAT SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

OCENA POZIOMU WIEDZY WŚRÓD MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ NA TEMAT SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ROCZN. PZH 2007, 58, NR 2, 453-458 EWA MĘDRELA-KUDER OCENA POZIOMU WIEDZY WŚRÓD MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ NA TEMAT SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH EVALUATION OF THE LEVEL OF STUDENTS KNOWLEDGE ABOUT PSYCHOACTIVE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 289 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 289 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 289 SECTIO D 5 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk TOMASZ

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów:

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: II wzorcowy proces konsultacyjny Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner OFERTA BADAWCZA Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner Konsultacja Naukowa: dr Ewa Stępień Kontakt telefoniczny: 0 604 634 580 Kontakt mailowy: mirabo@mirabo.pl; miraprajs@o2.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SOSW W KRASNYMSTAWIE Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

XVIII KONFERENCJA NAUKOWA IM. PROF. FRANCISZKA VENULETA TYTOŃ ALBO ZDROWIE WARSZAWA 7 8 GRUDNIA 2015R.

XVIII KONFERENCJA NAUKOWA IM. PROF. FRANCISZKA VENULETA TYTOŃ ALBO ZDROWIE WARSZAWA 7 8 GRUDNIA 2015R. XVIII KONFERENCJA NAUKOWA IM. PROF. FRANCISZKA VENULETA TYTOŃ ALBO ZDROWIE WARSZAWA 7 8 GRUDNIA 2015R. PALENIE TYTONIU I BRAK DBAŁOŚCI O NALEŻNA MASĘ CIAŁA JAKO CZYNNIK RYZYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy konferencja prasowa Łódź, 08 kwietnia 2016 r. DOKUMENTY STRATEGICZNE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe?

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe? ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu określenia występowania wśród młodzieży zjawisk związanych z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY WSTĘP

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY WSTĘP Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/112/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 17 lutego 2012r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY WSTĘP Narkomania oznacza nadużywanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

w rozumieniu studentów uczelni o profilu medycznym

w rozumieniu studentów uczelni o profilu medycznym Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Copyright by PMWSZ w Opolu ISSN 2080-2021 e-issn 2449-9021 Prace oryginalne Original papers DOI: 10.5604/2081-2021.1170713 Zdrowy styl życia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie lokalnych strategii promocji zdrowia i profilaktyki dobra praktyka. Sławomir P. Pietrzak

Tworzenie lokalnych strategii promocji zdrowia i profilaktyki dobra praktyka. Sławomir P. Pietrzak Tworzenie lokalnych strategii promocji zdrowia i profilaktyki dobra praktyka. Sławomir P. Pietrzak Promocja zdrowia Promocja zdrowia proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2016 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2016 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29.01.2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 r. Kowala 2016 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica (data, podpis upoważnionej ) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Program UNPLUGGED Ogólne informacje na temat programu Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów Unplugged opracowany został w ramach

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 494 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 494 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 494 SECTIO D 2005 Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Faculty of Physical Education and

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Pawlik

mgr Małgorzata Pawlik mgr Małgorzata Pawlik to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie i ukierunkowanych na: wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem Opis ćwiczenia Ty i trójka Twoich przyjaciół decydujecie się przemalować Wasz salon. Aby zrealizować ten projekt, musicie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/87/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (kontynuacja) Nowogródek Pomorski 1 Wprowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX /147 /08 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii GMINA ŚWIĘCIGCHOWA GMINNY PROGRAM PRZGCIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009 Święciechowa 2008 r. A. WPROWADZGNIG

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/243/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014r. Kowala 2014 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw prozdrowotnych i wiedzy dotycz¹cej palenia papierosów wœród m³odych kobiet regionu pó³nocno-wschodniej Polski

Badanie postaw prozdrowotnych i wiedzy dotycz¹cej palenia papierosów wœród m³odych kobiet regionu pó³nocno-wschodniej Polski PRACE ORYGINALNE Ewa KLESZCZEWSKA Agata JASZCZUK Badanie postaw prozdrowotnych i wiedzy dotycz¹cej palenia wœród m³odych kobiet regionu pó³nocno-wschodniej Polski The study of healthy attitudes and knowledge

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek. Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek. Cel badania Podstawowym celem badania jest diagnoza rozpowszechnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Uczniowie rev.3

ANKIETA Uczniowie rev.3 Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją kodowania odpowiedzi, załączoną na końcu niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna

Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna DEBATA REGIONALNA - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ 4 GRUDNIA 2015 KRAKÓW MAŁGORZATA NOWOBILSKA

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28.11.2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2016 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MIROSŁAW

Bardziej szczegółowo

W szkoleniu udział wzięło 56 przedstawicieli kadry medycznej, w tym:

W szkoleniu udział wzięło 56 przedstawicieli kadry medycznej, w tym: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych w Poznaniu W dniach 13-14 września

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 GRUDNIA 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Badanie używania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna

Badanie używania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna 748 Probl Hig Eidemiol 2011, 92(4): 748-753 Badanie używania substancji sychoaktywnych oraz ostaw rozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna The study of sychoactive substance

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY RZGÓW NA ROK 2012

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY RZGÓW NA ROK 2012 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/153/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2012 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY RZGÓW NA ROK 2012 1. WPROWADZENIE Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 1 Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 2 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

W każdej grupie, adekwatnie do wieku uczniowie:

W każdej grupie, adekwatnie do wieku uczniowie: Zadanie 5 Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? Współczesny świat z galopującym postępem cywilizacyjnym jest wielkim dobrodziejstwem, ale też i przekleństwem. Dzięki rozwojowi nasze życie

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 277 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 277 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 277 SECTIO D 2003 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego Wydziału Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzona ankieta i jej wyniki określiły, że tego typu akcje profilaktyczne są konieczne i wskazały nam kierunki, jakie w przyszłości Władze Miasta i Gminy Biała Rawska winny podjąć. 1. Czy zakres

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZSO W ŻARACH

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZSO W ŻARACH WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZSO W ŻARACH Data rozpoczęcia realizacji: listopad 2009 Miejsce realizacji: ZSO w Żarach Zespół autorów: Beata Owsiana, Elżbieta Malendowicz, Ewa

Bardziej szczegółowo

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r. Działania kampanijne w ramach projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych podejmowane w listopadzie 2014 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 571/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1.07.2013 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Wprowadzenie Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest

Bardziej szczegółowo

Czy wśród studentów medycyny pojawia się moda na niepalenie? Porównanie wyników badań z lat 2000 i 2012

Czy wśród studentów medycyny pojawia się moda na niepalenie? Porównanie wyników badań z lat 2000 i 2012 Gromadecka-Sutkiewicz Probl Hig Epidemiol 2014, M i 95(2): wsp. Czy 465-470 wśród studentów medycyny pojawia się moda na niepalenie? Porównanie... 465 Czy wśród studentów medycyny pojawia się moda na niepalenie?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ im. Powstańców Śląskich w Katowicach ROK SZKOLNY 2016/2017 Spis treści: I. WSTĘP 2 II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 3 III. CELE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ Nasz autorski program (SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ) polega na zapobieganiu chęci spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Elżbieta Rachowska Toruń 26 październik

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Edmund Lorencowicz, Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo