Europejski Certyfikat Umiej tno ci Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Certyfikat Umiej tno ci Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence"

Transkrypt

1 Europejski Certyfikat Umiej tno ci Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo Informatyczne The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Third Floor Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Ireland www: Polskie Towarzystwo Informatyczne Al. SolidarnR ci 82A/ Warszawa Polska www: Polskie Biuro ECDL ul. Wojciechowska 7, Lublin, Polska Tel.: (81) Tel./Fax: (81) www:

2 =DZDUWR ü (XURSHMVNL&HUW\ILNDW8PLHM WQR FL.RPSXWHURZ\FK...3 Cele ECDL...3 -DNLHV NRU]\ FL](&'/"...3 Adresaci ECDL...4 Zasady uzyskania certyfikatu ECDL...4 0RGXá Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych...5 0RGXá 8 \WNRZDQLHNRPSXWHUD RGXá Przetwarzanie tekstów RGXá Arkusze kalkulacyjne RGXá Bazy danych RGXá *UDILNDPHQHG HUVNDLSUH]HQWDF\MQD RGXá 3U]HJO GDQLHVWURQLQWHUQHWRZ\FKL.RPXQLNDFMD...43 ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 2 z 51

3 (XURSHMVNL&HUW\ILNDW8PLHM WQR FL.RPSXWHURZ\FK ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych jest certyfikatem, który SR ZLDdcza, H jego posiadacz ]GDá SRP\ OQLH jeden teoretyczny egzamin sprawdzaj F\ ZLHG] w zakresie podstawowych poj ü technologii informatycznej i sze ü egzaminów praktycznych sprawdzaj F\FK umiej WQR ü wykorzystania komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiej WQR FL osób poddaj F\FK si egzaminom, QLH]DOH QLH od miejsca zdobycia umiej WQR FL uko F]RQ\FK kursów czy te Zy- NV]WDáFHQLD :GUR HQLHP ECDL na terenie Polski zajmuje si Polskie Towarzystwo Informatyczne przy pomocy SRZRáDQHJR Polskiego Biura ECDL. Zadania Biura to koordynacja prac, REVáXJD informacyjna oraz nadzór nad rzetelno FL przeprowadzania egzaminów. Egzaminy przeprowadzaj odpowiednio przeszkoleni i upowa QLHQL egzaminatorzy ECDL. Nadzór nad wprowadzaniem idei ECDL w Europie sprawuje Fundacja ECDL (European Computer Driving Licence Foundation Ltd.). Jest ona gwarantem jednolitego i wysokiego poziomu wymaga stawianych przed kandydatami ubiegaj F\PL VL o ECDL. Poza Europ ECDL jest znany jako Mi G]\QDURGRZ\ Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych (ICDL International Computer Driving Licence). Fundacja ECDL jest organizacj non-profit i wspiera dziaádqld lokalnych organizacji w propagowaniu i wprowadzaniu idei ECDL w poszczególnych krajach Europy i ZLDWD Cele ECDL 1. 3RGZ\ V]HQLH poziomu umiej WQR FL X \WNRZDQLD komputera u wszystkich zatrudnionych i poszukuj F\FK pracy. 2. Wzrost Z\GDMQR FL wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystaj z technologii informatycznych. 3. 8PR OLZLHQLHOHSV]HJRwykorzystania nakádgyzqdwhfkqrorjl LQIRUPDW\F]n 4. Zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jako FL jej wyników. -DNLHV NRU]\ FL](&'/" Europejski Certyfikat 8PLHM WQR FL Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w FDáHM Europie certyfikatem i jest popierany przez 5DG Europy, U] G\ wielu SD VWZ LGX H korporacje oraz firmy. 3RZVWDá z P\ O o tych, którzy PXV] lub FKF ZLHG]LHü jak NRU]\VWDü z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszu- NXM F\FKSUDF\ZND G\PZLeku od 8 do 80 lat. 8PLHM WQR FLNRPSXWHURZHPDM FRUD]ZL NV]H]QDF]HQLHZHZV]\VWNLFKG]LHG]LQDFK \FLDD (&'/MHVWU]HWHOQ\P ZLDGHFWZHPW\FKXPLHM WQR FL ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 3 z 51

4 Adresaci ECDL 1. Uczniowie i studenci 2. Poszukuj cy po raz pierwszy pracy, a wi F wkraczaj F\ na rynek pracy 3. Powracaj F\GRSUDF\SRGáX V]HM przerwie (np. kobiety po urlopie macierzy VNLP 4. Poszukuj F\ pracy, którzy szybciej j ]QDMG posiadaj F odpowiednie umiej WQR FLZ\NRU]ystania komputerów 5. Poszukuj F\ (lub podejmuj F\ pracy w innych krajach europejskich 6. Pracodawcy, SRV]XNXM F\SUDFRZQLNyZRRNUH ORQ\FKXPLHM WQR FLDFK 7. Pracodawcy, którzy FKF SRGQLe ü Z\GDMQR ü i HIHNW\ZQR ü pracy swoich pracowników Zasady uzyskania certyfikatu ECDL Aby X]\VNDü Europejski Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych, QLH]DOH QLH od sposobu zdobycia umiej WQR FL przez kandydata, nale \ ]GDü 7 egzaminów-testów: Egzamin teoretyczny: 0RGXá Podstawy technik informatycznych - dotyczy podstaw X \WNRZDQLD i zaswrvrzd NRPSXWHUyZ Egzaminy praktyczne: 0RGXá 8 ytkowanie komputerów ]QDMRPR ü podstawowych funkcji porz GNXj F\FK URGRZLVNR pracy ND GHJR X \WNRZQLND komputera w celu zwi NV]HQLD HIHNW\ZQR FL jego wykorzystania. 0RGXá Przetwarzanie tekstów poprawne X \FLH komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. 0RGXá Arkusze kalkulacyjne wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych REOLF]H przygotowywania EXG HWyZ opracowywania prognoz, spor] G]DQLDZ\NUHVyZLUDSRUWyZILQDQVRZ\FK 0RGXá Bazy danych tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania du \FK zasobów danych, umo OLZLDj FV]\ENLLáDWZ\ GRVW SGRQLFK 0RGXá Grafika PHQHG HUVND i prezentacyjna X \FLH technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego URGND komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu. 0RGXá Usáugi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych X \FLH ogólno- ZLDWRZHM sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania si z innymi u \WNRZQLNDPL komputerów. Wszystkie egzaminy powinny E\ü przeprowadzone przez upowa QLRQ\FK egzaminatorów ECDL. Egzaminy nie PXV] E\ü zdawane w tym samym miejscu, a nawet w tym samym kraju. Rezultaty egzaminów odnotowywane s w Europejskiej Karcie Umiej WQR FL Komputerowych (EKUK) kandydata. Po zdaniu wszystkich egzaminów w okresie nie dáx V]\P QL 3 lata kandydat uzyskuje bez- WHUPLQRZRZD Q\ Europejski Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 4 z 51

5 0RGXá Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych - ogndqg\gdwdz\pdjdqdmhvwzlhg]dqdwhpdwjáyzq\fk]dár H WHFhnologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) na poziomie podstawowym oraz znajo- PR üsrv]f]hjyoq\fkf] FLZFKRG] F\FKZVNáDGNRmputera. KandydaWZLQLHQSRVLDGDüZLHG] Z]DNUHVLH - SRM FLD KDUGZDUH F]\QQLNyZ NWyUH PRJ ZSá\Q ü QD Z\GDMQR ü NRPSXWHUD RUD]SRM FLDXU] G]H SHU\IHU\MQ\FK - SRM FLDVRIWZDUHZW\PUyZQLH GRW\F] F SRZV]HFKQ\FKDSOLNDFMLRUD]RSUogramowania systemów operacyjnych. - SiHFLNRPSXWHURZ\FKRUD]Uy Q\FKVSRVREyZá F]HQLDVL ],QWHUQHWHP - 3RM FLD 7HFKQLN,QIRUPDF\MQ\FK L.RPXQLNDF\MQ\FK,&7 á F]QLH ] SU]\Náa- GDPLLLFKSUDNW\F]Q\P]DVWRVRZDQLHPZFRG]LHQQ\P \FLX - =DJDGQLH ]ZL ]DQ\FK]EH]SLHF]H VWZHPLKLJLHQ SUDF\SU]\X \FLXNRPSuterów. - =DJDGQLH ]ZL ]DQ\FK]RFKURQ EH]SLHF]H VWZDX \WNRZDQLDNRPSXWHUD - =DJDGQLH SUDZQ\FK]ZL ]DQ\FK]X \WNRZDQLHPNRPSXWHUD KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 6SU] W 3RM FLD R]XPLHQLHSRM FLDVSU] WKDUGZare) R]XPLHQLHSRM FLD NRPSXWHURVRELVW\5R]Uy QLDQLH komputera typu: desktop, laptop QRWHERRNSU]HQR Q\NRPSXWHU osobisty - tablet PC z punktu wi- G]HQLDW\SRZHJRX \WNRZQLND ,GHQW\ILNDFMDSRZV]HFKQLHZ\VW Su- M F\FKSU]HQR Q\FKXU] G]H F\IUowych: osobistego asystenta cyfrowego(pda), telefonu komórkowego, SU]HQR QHJRXU] G]HQLDWHOHIRQLFz- QHJRá F] FHJRZVRELHNLONDIXQkcji - smartphone u, odtwarzacza mul- WLPHGLDOQHJRRUD]]QDMRPR podstawowych cech. ülfk =QDMRPR üjáyzq\fkf] FLNRPSutera: procesora (CPU), typów pa- PL FLWZDUGHJRG\VNXSRZV]HFKQLH X \ZDQ\FKXU] G]H ZHM FLDLZ\j- FLD ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 5 z 51

6 Identyfikacja powszechnie stosowa- Q\FKSRUWyZZHM FLDZ\M FLD86% VHU\MQ\FKUyZQROHJá\FKSRUWXVLeciowego, FireWire :\GDMQR komputera ü =QDMRPR üqlhnwyu\fkf]\qqlnyz NWyUHZSá\ZDM QDZ\GDMQR ünrm- SXWHUDV]\ENR üsudf\surfhvrud ZLHONR üsdpl FLRSHUDF\MQHMNDUWD JUDILF]QDSURFHVRULSDPL ülor ü SUDFXM F\FKMHGQRF]H QLHSURJUamów PosiadanieZLHG]\L V]\ENR ü F] VWRWOLZR ürshudf\mqdsurfhvora mierzona jest w megahertzach (MHz) lub gigahertzach (GHz) 3DPL ZLHONR ü ülmhm =QDMRPR üsrm FLDSDPL ünrpsutera RAM (random access memory), ROM (read only memory) RUD]PR OLZR üur]uy QLDQLDW\FK SRM ü HGQRVWNLVWRVRZDQHGRRNUH OHQLD ZLHONR FLSDPL FLNRPSXWHUDELW byte, KB,MB,GB,TB U] G]HQLDVáX FHGRSU]HFKRZy- ZDQLDGDQ\FKZHZQ WU]Q\WZDUG\ G\VN]HZQ WU]Q\WZDUG\G\VNQa- S GVLHFLRZ\&''9'SDPL üw\sx IODVKSHQGULYHNDUWDSDPL FL przechowywanie plików online. 8U] G]HQLD ,GHQW\ILNDFMDQLHNWyU\FKXU] G]H ZHM FLDZ\M FLD ZHM FLDP\V]NODZLDWXUDWUDFNEDOO (manipulator kulkowy), skaner, panel dotykowy, stylu (rysik), joystick, kamera internetowa, kamera cyfrowa, mikrofon =QDMRPR üqlhnwyu\fkxu] G]H Z\j- FLDHNUDQ\PRQLWRU\GUXNDUNLJáo- QLNLVáXFKDZNL U] G]HQLDVSHáQLDM FHMHGQRF]e- QLHIXQNFMHZHM FLDLZ\M FLDHNUany dotykowe Oprogramowanie 3RM FLD R]XPLHQLHSRM FLDVRIWZDUHRSUogramowanie) ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 6 z 51

7 =QDMRPR üg]ldádqldv\vwhpxrse- UDF\MQHJRZUD]]SRGDQLHPSU]\Náadów niektórych z nich ,GHQW\ILNDFMDL]QDMRPR üg]ldádqld niektórych rodzajów oprogramowanidx \WNRZHJRHG\WRU\WHNVWXDrkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy do prezentacji, poczta HOHNWURQLF]QDSU]HJO GDUNLLQWHUQe- WRZHHG\WRU\]GM üju\nrpsxwhuowe. UDF\MQ\PLLRSURJUDPRZDQLHPX \tkowym y QLFHSRPL G]\V\VWHPDPLRSe =QDMRPR üqlhnwyu\fkur]zl ]D ]ZL NV]DM F\FKNRPIRUWSUDF\] komputerem:rsurjudprzdqlhváu- FHGRUR]SR]QDZDQLDPRZ\ oprogramowanie do czytania tekstu ]HNUDQXRSURJUDPRZDQLHVáX FH 1.3.Sieci komputerowe Typy sieci komputerowych GRSRZL NV]DQLDQDSLVDQHJRQD ekranie tekstu, klawiatura ekranowa =QDMRPR üsrm üvlhflorndoqh (LAN), bezprzewodowe sieci lokalne :/$1VLHFLUR]OHJáH:$ Rozumienie terminów klient i serwer R]XPLHQLHSRM FLD,QWHUQHWRUD] pogdqlhnlonxsu]\nádgyzmhjrx y- cia R]XPLHQLHSRM ülqwudqhwh[wudqhw Transfer danych R]XPLHQLHSRM üsrelhudqlhlzy- V\áDQLHGDQ\FKGRVLHFLNRPSXWHUowych R]XPLHQLHSRM FLDV]\ENR üwudqs- IHUX=QDMRPR üvsrvrbu jego po- PLDUXELW\QDVHNXQG ESVNLORELW\ QDVHNXQG sekunde (mbps). NESVPHJDELW\QD =QDMRPR üuy Q\FKXVáXJSRá F]H z Internetem: á F]HG]LHU DZLRQH á F]HV]HURNRSDVPRZH ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 7 z 51

8 =QDMRPR üuy Q\FKVSRVREyZá F]HQLDVL ],QWHUQHtem: linie telefo- QLF]QHWHOHIRQ\NRPyUNRZHSRá czenie kablowe, bezprzewodowe, satelitarne =QDMRPR üqlhnwyu\fkfhfkfkdudkterystycznych á F]DV]HURNRSDVPo- ZHJRá F]HVWDáHGRVW S]RSáDW ]DOH Q RGF]DVXV]\ENR üá F]D ryzyko nieautoryzowdqhjrgrvw SX NDF\MQHZ 1.4. Techniki Informatyczne i Komuni- \FLXFodziennym ZLDWHOHNWURQiki-XVáXJLZVLHFLDFK R]XPLHQLHSRM FLD7HFKQLNL,QIRrmatyczne i Komunikacyjne (ICT) =QDMRPR üuy Q\FKXVáXJLQWHUQHWo- Eiorstwo elektronicz- Z\FKSU]HGVL ne (e-frpphufhedqnrzr ühohktroniczna (e-banking), elektroniczna administracja (e-government) R]XPLHQLHSRM FLDH-learning ]GDOQHQDXF]DQLH=QDMRPR üfhfk takiej nauki: elastyczne godziny nauki, elastyczne miejsce nauki, do- VW SQR üpdwhuldáyzg\gdnw\f]q\fk RV]F] GQR ünrv]wyzqdxnl R]XPLHQLHSRM FLDWHOHSUDFD=Qa- MRPR ü]dohwwhjrvsrvrexsudf\ zredukowane koszty dojazdów do PLHMVFDSUDF\OXELFK]XSHáQ\EUDN ZL NV]DPR OLZR üvnrqfhqwurzdqld W\F] VL QDMHGnym zadaniu, elastyczne plany pracy, zredukowane wymagania w stosunku do pracodawcy, do- FHRGSRZLHGQLHJR]RUJDQL]owania miejsca pracy pracownika. =QDMRPR üqlhnwyu\fkzdgwhjrw\sx SUDF\EUDNNRQWDNWX]OXG PL ZVSyáSUDFRZQLNDPLPQLHMV]\QDFLVN na uplhm WQR üsudf\z]hvsroh Komunikacja R]XPLHQLHSRM FLDSRF]WDHOHNWUoniczna ( ) R]XPLHQLHSRM FLDNRPXQLNDFMD natychmiastowa (IM) R]XPLHQLHSRM FLDWHOHIRQLDLQWHrnetowa (VoIP). ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 8 z 51

9 Rozumienie SRM FLDDNWXDOL]DFMD GRNXPHQWX556VáX FHJRGRSUe- ]HQWDFMLQDJáyZNyZZLDGRPR FL R]XPLHQLHSRM FLDSDPL WQLNLnternetowy (web log, blog) R]XPLHQLHSRM FLDLQWHUQHWRZD SXEOLNDFMDG ZL NRZDSRGFDVW 6SRáHF]QR wirtualne FL Rozumienie koncepcji wirtualnej LVWQLHM FHMZVLHFLVSRáHF]QR FL :\Uy QLDQLHMHMSU]\NáDGyZVWURQ\ LQWHUQHWRZHJUXSVSRáHF]Q\FKIRUD internetowe, chat roomy, gry komputerowe on-line =QDMRPR üuy Q\FKIRUPXGRVW p- niania w siecizádvq\fk]dvreyz SDPL WQLNLLQWHUQHWRZH blogi, podcasty SXEOLNDFMHG ZL NRZHIRWografie, klipy muzyczne i videoklipy. WDFK]HVSRáHF]QR FL ZLUWXDOQ utrzymanie w tajemnif\zádvq\fk GDQ\FKRVRERZ\FKUR]V =QDMRPR ülvwrwqhjr]qdf]hqldsrd- M FLD URGNyZRVWUR QR FLZNRQWDk- GQHRJUaniczenie osobistych informacji, które VL XGRVW SQLDLQQ\P ZLDGRPR ü L XGRVW SQLRQHLQIRUPDFMHV Su- EOLF]QLHGRVW SQHGDOHNRLG FD RVWUR QR üznrqwdnwdfk]qlh]qajomymi Zagadnienia ochrony zdrowia R]XPLHQLHSRM FLDHUJRQRPLD =UR]XPLHQLHIDNWXL R ZLHWOHQLHMHVW bardzo istotnym czynnikiem, który ZSá\ZDQDKLJLHQ SUDF\]NRPSXWe- UHPD]ZáDV]F]DMHJRQDW QLHL XNLHUXQNRZDQLHRUD]X \ZDQLH ZLa- WáDV]WXF]QHJR ZrozumieQLHIDNWXL SU]\SUDF\] komputerem na zachowanie prawi- GáRZHMV\OZHWNLFLDáDZSá\ZDXVWawienie komputera, biurka i fotela. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 9 z 51

10 =D]QDMRPLHQLHVL ]WHFKQLNDPL NWyUH]PQLHMV]DM XFL OLZR üsudf\ z komputerem: regularne wstawanie RGNRPSXWHUDLüZLF]HQLDUR]FL Ja- M FHZ\NRQ\ZDQLHüZLF]H PDM cych na celu relaks oczu Zagadnienia RFKURQ\ URGRZLVND naturalnego =QDMRPR üuy Q\FKVSRVREyZUHFy- NOLQJXXW\OL]DFMLVNáDGQLNyZNRPSu- WHUDNDUWULG papieru do drukarki. yzgrguxndunlrud] =QDMRPR üuy Q\FKVSRVREyZ RV]F] G]DQLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHM ustawianie wygaszaczy ekranu, hibernowanie komputera oraz jego Z\á F]DQLH 1.5. Zagadnienia EH]SLHF]H VWZDL ochrony danych 7R VDPR ü Autoryzacja =UR]XPLHQLHIDNWXL Gla potrzeb EH]SLHF]H VWZDZWUDNFLHORJRZDQLD VL GRNRPSXWHUDQLH]E GQHMHVW X \FLHQD]Z\X \WNRZQLND,'LKa- VáD Bezpiecze stwo danych =QDMRPR ügreu\fksudnw\nrgqo- V] F\FKVL GRSRVLDGDQHJRKDVáD GRVW SXGRNRPSXWHUDQLHXGRVW p- QLDQLHJRF] VWD]PLDQDRGSowiHGQLDGáXJR kombinacja liter i liczb. ükdvádrgsrzlhgqld Zrozumienie znaczenia tworzenia, w W\PQDQR QLNDFK]HZQ WU]Q\FK zapasowych kopii plików R]XPLHQLHSRM FLD]DSRUDRJQLowa (firewall) =QDMRPR üvsrvreyzrfkurq\su]hg NUDG]LH GDQ\FKX \ZDQLHQD]Z\ X \WNRZQLNDLKDVáD]DP\NDQLH NRPSXWHUDLVSU] WXSU]\X \FLXOLQNL EH]SLHF]H VWZD Wirusy komputerowe =QDMRPR üsrm FLDZLUXVNRPSXWerowy =QDMRPR üvsrvreyz, w jakie wirus PR HGRVWDüVL GRV\VWHPXNRPSutera. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 10 z 51

11 =QDMRPR üvsrvreyz]deh]slhf]enia przed wirusami komputerowymi, ZW\PNRQLHF]QR FLUHJXODUQHJR 1.6. Zagadnienia prawne FLDSUDZDDXWRr Prawa autorskie R]XPLHQLHSRM skie. uaktualniania oprogramowania antywirusowego =QDMRPR üvsrvreyzur]sr]qdzania oprogramowania licencjonowanego: poprzez sprawdzanie nazwy (ID) produktu, jego rejestracji oraz SRSU]H]ZJO GZOLFHQFM RSURJUamowania R]XPLHQLHSRM FLDOLFencja dla X \WNRZQLNDNR FRZHJR(8/$ R]XPLHQLHSRM üvkduhzduhiuheware (darmowe z ograniczeniami lub darmowe rozpowszechnianie oprogramowania do wypróbowania przez X \WNRZQLNyZRUD]RSHQVRXUFH (otwarte oprogramowanie) Ochrona danych ,GHQW\ILNDFMDJáyZQ\FKFHOyZXVWa- ZRGDZVWZDPDM FHJRQDFHOX RFKURQ GDQ\FKRFKURQDSUDZRVo- E\NWyUHMGDQHGRW\F] ZVND]DQLH RERZL ]NyZNRQWUROHUDGDQ\FK =QDMRPR üsudzsu]\váxjxm F\FK w naszym kraju osobie, której dane GRW\F] =QDMRPR ürerzl ]NyZQDáR RQ\FK na kontrolera danych w Polsce. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 11 z 51

12 0RGXá 8 \WNRZDQLHNRPSXWHUDZ\PDJDRGNDQG\GDWD]QDMRPR FL REVáXJLNRPSXWHUDRVRELVWHJR.DQG\GDWZLQLHQZ\ND]DüVL ZLHG] LXPLHM WQR FLDPLZ]DNUHVLH - korzystania z gáyzq\fkhohphqwyzv\vwhpxrshudf\mqhjrzw\pxplhm WQR FL XVWDOHQLD QDMZD QLHMV]\FK SDUDPHWUyZ NRQILJXUDF\MQ\FK RUD] VNRU]\VWDQLD ] funkcji pomocy, - VSUDZQHJR X \ZDQLD IXQNFML SXOSLWX RUD] VNXWHF]QHJR SRUXV]DQLD VL Z Uodowisku graficznym, - podstawowych koqfhsfml ]DU] G]DQLD SOLNDPL Z W\P RUJDQL]DFML SOLNyZ L IRl- GHUyZ Z VSRVyE NWyU\ F]\QL MH ádwzlhmv]\pl GR ]LGHQW\ILNRZDQLD L RGQDOH]Lenia, - X \ZDQLDRSURJUDPRZDQLDX \WNRZHJRPDM FHJRQDFHOXNRPSUHVM LGHNRm- SUHVM SOLNyZRUD]X \ZDQLDRSURJUDPRZDQLDDQW\wirusowego, - X \ZDQLD SURVWHJR HG\WRUD WHNVWX RUD] GUXNRZDQLD NRU]\VWDM F ] IXQNFML V\stemu operacyjnego. KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 2.1. System Operacyjny Pierwsze kroki :á F]HQLHNRPSXWHUDLEH]SLHFz- QH]DORJRZDQLHVL SU]\X \FLX QD]Z\X \WNRZQLNDLKDVáD Restartowanie komputera przy X yciu odpowiedniej procedury Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu :\á F]DQLHNRPSXWHUDSU]\X y- ciu odpowiedniej procedury \ZDQLHGRVW SQ\FKIXQNFML Pomoc Ustawienia :JO GZSRGVWDZRZHLQIRUPDFMH GRW\F] FHV\VWHPXNRPSXWHUD nazwa systemu operacyjnego i numer wersji, zainstalowana pa- PL ü5$ Zmiana konfiguracji pulpitu: daty i F]DVXXVWDZLHQLDJáR QR ci, opcji Z\ ZLHWODQLDXVWDZLHQLDNROo- UyZWáDUR]G]LHOF]R FLHNUanu, wygaszacza ekranu). ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 12 z 51

13 VWDZLDQLHL]PLDQDM ]\NDNOawiatury Instalowanie i deinstalowanie programów \FLHVNUyWXNODZLV]RZHJRZ FHOX]DSDPL WDQLDSHánego, aktywnego okna Praca z ikonami Identyfikacja powszechnie stosowanychlnrquhsuh]hqwxm F\FK pliki, foldery (katalogi), aplikacje, drundunlqds G\NRV] Wybór i przenoszenie ikon Tworzenie i usuwanie z pulpitu lub w menu ikony skrótu \FLHLNRQ\ZFHOXRWZDUFLDSOiku, folderu, aplikacji. 8 \FLHRNLHQ ,GHQW\ILNDFMDHOHPHQWyZVNáDGo- Z\FKRNQDSDVHNW\WXáRZ\Sa- VHNPHQXSDVHNQDU] G]LOXE ZVW NDSDVHNVWDQXSDVHN przewijania =ZLMDQLHSRZL NV]DQLHRGWZarzanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna RUXV]DQLHVL SRPL G]\RWZDrtymi oknami. =DU] plikami G]DQLH Podstawowe SRM FLD =QDMRPR üvsrvreyzrujdql]dfml QDS GyZG\VNyZIROderów, plików w strukturze hierarchicznej =QDMRPR üxu] G]H NWyU\PL SRVáuJXMHVL V\VWHPRSHUDF\MQ\ w celu przechowywania plików i folderów: dysk twardy, dyski sieciowe, pendrive, CD-RW, DVD- RW =QDMRPR ümhgqrvwhnsrpldux obj WR Fi plików i folderów: KB, MB, GB. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 13 z 51

14 R]XPLHQLHNRQLHF]QR FLUHJularnego zapisywania danych na ]HZQ WUzQ\PQR QLNX =QDMRPR ü]dohwsu]hfkrz\zania plików w trybie on-olqhádwz\go- VW SPR OLZR üzvsyág]lhohqld plików Pliki i foldery :\ ZLHWOHQLHRNQD]LQIRUPDFM R QD]ZLHLZLHONR FLIROGHUXRUD] MHJRSRáR HQLXQDG\VNX RZL NV]DQLH]ZLMDQLHZLGRNX nas GyZIROGHUyZ RUXV]DQLHVL SRGU]HZLHIROGe- UyZSU]HM FLHGRSOLNXOXEIROGeru) Tworzenie folderu i kolejnego pod-folderu Praca z plikami Identyfikacja popularnych typów pliku: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki przeqr Q\FKGRNXPHQWyZSOLNL obrazów, pliki G ZL NRZHLILOP\ pliki skompresowane, pliki czasowe, pliki wykonywalne Otwarcie aplikacji edytora tekstu. Wprowadzenie tekstu do pliku, nazwanie i zapisanie pliku w odpowiednim miejscu na dysku Zmiana atrybutów pliku: tylko do odc]\wxoxe]pr OLZR FL HG\FML Sortowanie plików w sposób ro- VQ F\PDOHM F\ZHGáXJQD]Z\ rozmiaru, typu, daty modyfikacji ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 14 z 51

15 Rozumienie zasad dobrych prak- W\NRGQRV] F\FKVL GRQD]Hw- QLFWZDSOLNyZLIROGHUyZX \Zanie odpowiednio dobranych nazw pomocnych w odnalezieniu i organizacji zbioru plików i folderów Zmiana nazw plików, folderów Kopiowanie, przenoszenie VyEFL Zaznaczanie plików, folderów pojedynczo lub grupami w spo- Já\OXEGRZROQLHZ\EUanych z zaznaczonej listy. PL G]\IROGHUDPLLG\VNDPL Przenoszenie plików, folderów popl G]\IROGHUDPLLG\VNDPL Usuwanie, odzyskiwanie Usuwanie plików, folderów do kosza Odzyskiwanie plików, folderów z kosza VXZDQLH]DZDUWR FLNRV]D Szukanie \FLHQDU] G]LD=QDMG w celu lokalizacji plików, folderów Kopiowanie plików, folderów po ]XNDQLHSOLNyZSU]\X \FLXLFK QD]Z\OXEMHMF] FLOXELFK]awarto FL Szukanie plikyzsu]\x \FLXGDW\ ich ostatniej modyfikacji, daty ich utworzenia lub ich rozmiaru ]XNDQLHSOLNyZSU]\X \FLXZLeloznaczników: typu pliku, pierwszej litery lub nazwy pliku :\ ZLHWOHQLHOLVW\RVWDWQLRX y- wanych plików Programy na- U] G]LRZH Kompresja plików R]XPLHQLHSRM FLDNRPSUHVMD plików. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 15 z 51

16 Kompresowanie plików w okre- ORQ\PIROGHU]HQDRNUH dysku. ORQ\P Dekompresowanie pliku skom- SUHVRZDQHJRGRRNUH ORQHJR IROGHUXQDRNUH ORQ\PG\VNX Programy antywirusowe R]XPLHQLHSRM FLDZLUXVNRm- SXWHURZ\RUD]]QDMRPR üvsrvobów przenikania wirusów do systemu komputerowego \ZDQLHRSURJUDPRZDQLDDQWywirusowego w celu przeszukania RNUH ORQ\FKG\VNyZIROGerów, FLZi- plików pod k WHPREHFQR rusów R OLZR üxg]lhohqldz\md QLHQLD dlaczego oprogramowanie antywiruvrzhpxvle\üuhjxoduqlh aktualizowane =PLDQDGUXNDUNLGRP\ OQHMQD OL FLHGUXNDUHN]DLQVWDORZDQ\FK w systemie Instalacja nowej drukarki na komputerze Wykonywanie F]\QQR FLGUXNowanie 2.4. Drukowanie Opcje drukarki Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstu :\ ZLHWODQLHLQIRUPDFMLRSRVW pie drukowania w programie (kolejka drukowania) Wstrzymanie, wznowienie, usuwanie zadania drukowania przy X \FLXSURJUDPX]DU] G]DM FHJR drukowaniem. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 16 z 51

17 0RGXá Przetwarzanie tekstów wymaga od kandydata zademonstro- ZDQLD XPLHM WQR FL X \ZDQLD SURJUDPX GR HG\FML WHNVWX Z SRVWDFL OLVWyZ F]\ GRNumentów..DQG\GDWZLQLHQZ\ND]DüVL ZLHG] Z]DNUHVLH - SUDF\]GRNXPHQWDPLL]DSLV\ZDQLDLFKZSRVWDFLUy Q\FKIRUPDWyZSOLNyZ - wyboru odpowiednich opcji, takich jak funkcja PomocZFHOX]ZL NV]HQLD V]\ENR FLLHIHNW\ZQR FLSUDF\ - tworzenia i edycji niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania, - ]DVWRVRZDQLDUy Q\FKIRUPDWyZZFHOXXGRVNRQDOHQLDGRNXPHQWyZSU]HGLFK UR]SRZV]HFKQLHQLHPMDNUyZQLH VWRVRZDQLDGREU\FKSUDNW\NRGQRV] F\FK VL GRZ\ERUXRGSRZLHGQLFKRSFMLIRUPDWRZDQLD - wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków, - SU]\JRWRZ\ZDQLDGRNXPHQWyZSU]HGGRNRQDQLHPZ\V\áNLVHU\MQHM - VWRVRZDQLDRSFMLXVWDZLH VWURQ\RUD]GRNRQ\ZDQLDVSUDZG]HQLDLSRSUDZ\ napisanego tekstu przed ostatecznym wydrukowaniem. KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 3.1. Praca z apli- NDFM Uruchomienie edytora tekstu, ]DNR Praca z dokumentami F]HQLHSUDF\]QLP2WZLeranie, zamykanie dokumentów Tworzenie nowego dokumentu w RSDUFLXRGRP\ OQ\V]DEORQOXE LQQ\]GRVW lista spraw. SQ\FKPHPRID[ Zapisywanie dokumentu w okre- ORQ\PPLHMVFXQDG\VNX=DSi- V\ZDQLHGRNXPHQWXSRGLQQ QD]Z dysku. ZRNUe ORQ\PPLHMVFXQD Zapisywanie dokumentu jako pliku innego typu: tekstowego, RTF, V]DEORQXLQQHJR]DOH Qego od edytora, we wcze QLHMV]HMZHUVML edytora RUXV]DQLHVL SRPL G]\RWZDrtymi dokumentami. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 17 z 51

18 =ZL NV]HQLH Z\GDMQR FLSUDF\ Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: na- ]ZDX \WNRZQLNDIROGHUGRP\ l- ny, zapisywanie dokumentów :\NRU]\VWDQLHGRVW SQ\FKIXQkcji Pomoc RZL NV]HQLHZ\ ZLHWODQLDGokumentu :\ ZLHWOHQLHXNU\ZDQLHSasków QDU] G]LRZ\FK2GWZDU]DQLH minipdol]rzdqlhzvw NL 3.2. Tworzenie dokumentu Wprowadzanie tekstu Zaznaczanie, edycja Zamiana popl G]\WU\EDPLZy- ZLHWODQLDZLGRNXGRNXPHQWX Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych, takich jak np.,, :\ ZLHWODQLHXNU\ZDQLH]Qaków formatowania: spacji, oznaf]h Wprowadzanie tekstu do dokumentu. DNDSLWyZ]QDNyZU F]QHJRSo- G]LDáXZ\UD]yZWDEXODWorów Zaznaczanie pojedynczych zna- NyZVáyZOLQLLDNDSLWyZFDáHJR tekstu Edycja tekstu przez wprowadza- QLHXVXZDQLH]QDNyZVáyZZ LVWQLHM F\PWHN FLH]DVW SRZanie istniej cego tekstu \ZDQLHSURVWHJRZ\V]XNLZania SRGDQHJRVáRZDIUD]\ \ZDQLHSURVWHJR]DVW SRZania RNUH ORQHJRVáRZDIUD]\ Kopiowanie, przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i mi dzy wieloma otwartymi dokumentami Usuwanie tekstu. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 18 z 51

19 \FLHIXQNFMLCofnij i Ponów Formatowanie Tekst Zmiana formatu tekstu: kroju i wielnr FLF]FLRQNL Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkre- ORQD Wstawianie indeksów górnych i dolnych Zmiana koloru czcionki =DVWRVRZDQLHGX \FK]QDNyZ (kapitaliki, wersaliki) Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów Wstawianie i usuwanie znaków SU]HM FLDGRQRZHMOLQLL Stosowanie dobrych praktyk w Akapity Tworzenie, zwielokrotnianie akapitów. Z\UyZQ\ZDQLXWHNVWXX \FLHZy- UyZQ\ZDQLDZFL üwdexodworów zamiast spacji Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justo- ZDQLHZ\ URGNRZDQLH ZHMZFL FLHSLHUZV]HJRZLHUV]D :VWDZLDQLHXVXZDQLHLX \FLH WDEXODWRUyZWDEXODWRUOHZ\ NRZ\SUDZ\G]LHVL WQ\ Stosowanie dobrych praktyk w oddzielaniu paragrafów odst SDPLVWRVRZDQLHRGVW SyZ]amiast klawisza Enter :FL FLDDNDSLWXGROHZHMGRSUa- URd- ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 19 z 51

20 VWDZLDQLHRGVW SXQDGLSRG akapitem. Wstawienie pojedynczego, 1,5 liniowego, o po- GZyMQHMOLQLLRGVW SXZHZQ WU] akapitów Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej OLVW\]MHGQ\PSR]LRPHP]DJá ELHQLD=PLDQDSRPL G]\Uy nymi standardowymi znakami wypunktowania, numerowania w SURVWHMOL FLH Zastosowanie obramowania wo- NyáDNDSLWXFLHQLRZDQLDNRORUXWáD dla akapitu Style ZaVWRVRZDQLHLVWQLHM FHJRVW\OX czcionki do wybranego tekstu =DVWRVRZDQLHLVWQLHM FHJRVW\OX DNDSLWXGRMHGQHJROXEZL liczby akapitów. NV]HM =DVWRVRZDQLHQDU] G]LDKopiuj format 3.4. Obiekty Tworzenie tabel Tworzenie tabeli gotowej do wprowadzenia danych Wstawianie, edycja danych w tabeli Zaznaczanie wierszy, kolumn, kopyuhnfdáhmwdehol Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn Formatowanie tabeli =PLDQDV]HURNR FLNROXmn i wy- VRNR FLZLHUV]\ =PLDQDV]HURNR FLREUDPRZania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania Wprowadzenie cieniowa- QLDNRORUXWáDGODNRPyUHNWDEHOL ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 20 z 51

21 Obiekty graficzne Wstawienie obiektu (obraz, rysunek, grailndz\nuhvgrrnuh Oonego miejsca w dokumencie Zaznaczanie obiektu Kopiowanie, przenoszenie obiek- WXZHZQ WU]GRNXPHQWXOXESo- PL G]\RWZDUW\PLGRNumentami Korespondencja seryjna Przygotowanie =PLDQDUR]PLDUXXVXQL FLH obiektu Otwarcie, przygotowanie doku- PHQWXMDNRJáyZQHJRGRNXPHntu korespondencji seryjnej Zaznaczenie listy adresowej UyGáDGDQ\FKNRUHVSRQGHQFML VHU\MQHMUyZQLH LQQHJRW\SXQL dokument tekstowy WstawienLHGDQ\FKZJáyZQ\P dokumencie korespondencji seryjnej (list, etykiety adresowe) Wydruki à F]HQLHOLVW\DGUHVRZHM]Oistem, HW\NLHW DGUHVRZ MDNLQRZ\SOLN lub wydruk Drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listów, etykiet Przygotowanie wydruków Ustawienia Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru papieru =PLDQDPDUJLQHVyZFDáHJRGokumentu: górnych, dolnych, lewych, prawych Stosowanie dobrych praktyk w dodawaniu stron: wstawianie opcji 3RG]LDáWHNVWXQDVWURQ\ (page break)]dpldvwx klawisza Enter. \ZDQLD ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 21 z 51

22 Wstawianie, usuwanie funkcji 3RG]LDáWHNVWXQDVWURQ\ do dokumentu Dodawanie, edytowanie tekstu z X \FLHPVWRSHNLQDJáyZNyZ Dodawanie pól tekstowych w na- JáyZNDFKVWRSNDFKGDW\QXPeru strony, nazwy pliku Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron Sprawdzenie dokumentu i drukowanie SUDZG]DQLHEá GyZZGRNu- G\RUWo- mencie i ich popudzdeá graficzne, powtórki wyrazów 'RGDZDQLHVáyZGRVáRZQLND X \tnrzqlndsu]\x \FLXRSFML sprawdzania pisowni RGJO GZ\GUXNXGRNXPHQWX Drukowanie dokumentu na zain- VWDORZDQHMGUXNDUFHSU]\X \FLX opcji wydrukuguxnxmfdá\grnument, niektóre strony, liczba kopii. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 22 z 51

23 0RGXá Arkusze kalkulacyjne wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji arkuv]\ndonxodf\mq\fkrud]]dghprqvwurzdqld]groqr FLGRX \ZDQLD arkuszy kalkuodf\mq\fkzfhoxrvl JQL FLD]DPLHU]RQHJRFHOu..DQG\GDWZLQLHQZ\ND]DüVL XPLHM WQR FL - SUDF\]DUNXV]DPLNDONXODF\MQ\PLL]DSLV\ZDQLDLFKZUy Q\FKIRUPDWDFKSOików, - X \ZDQLDGRVW SQ\FKRSFMLWDNLFKMDNIXQNFMDPomoc w celu udoskonalania MDNR FLLHIHNW\ZQR FLSUDF\ - wprowadzania danych do komyuhnrud]srváxjlzdqldvl GREU\PLSUDNW\NDPL przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych, - edycji wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i odpowiednia zmiana nazwy arkuszy, - tworzenia mawhpdw\f]q\fklorjlf]q\fkuhjxásu]\x \FLXVWDQGDUGRZ\FK IXQNFMLGRW\F] F\FKDUNXV]\NDONXODF\MQ\FK3RVáXJLZDQLDVL GREU\PLSUDNWy- NDPLZWZRU]HQLXUHJXáRUD]UR]SR]QDZDQLDEá GQ\FKZDUWR FLZUHJXáDFK - IRUPDWRZDQLDOLF]EL]DZDUWR FLWHNVWRZ\FKZVNRURV]\FLHVNáDGDM F\PVL ] kilku arkuszy ), - Z\ERUXWZRU]HQLDLIRUPDWRZDQLDZ\NUHVyZZFHOXSUDZLGáRZHJRSU]HND]DQLD informacji, - SUDZLGáRZHJRXVWDZLHQLDVWURQ\]HVNRURV]\WHPRUD]VSUDZG]HQLDLSRSUDZ\ zawarto FLSU]HGRVWDWHF]Q\PZ\GUXNRZDQLHP KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 8 \FLHDSOLNacji Praca z arkuszami kalkulacyjnymi Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszy- WyZVNáDGDM F\FKVL ]ZLHOXDrkuszy kalkulacyjnych) Tworzenie nowego skoroszytu wegáxjgrp\ (szablonu). OQHJRZ]RUFD Zapisywanie skoroszytu na dysku ZRNUH ZDQLHVNRURV]\WXSRGLQQ ]Z ORQHMORNDOL]DFML=DSLVy- Qa Zapisywanie skoroszytu jako pliku typu: szablon, plik tekstowy, z RNUH ORQ\PUR]V]HU]HQLHPZHr- VM RUXV]DQLHVL SRPL G]\RWZDrtymi skoroszytami. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 23 z 51

24 QLHMDNR QR FLSUDF\ Udoskonala- FLLZ\GDj Ustawianie podstawowych opcji/preferencji w aplikacji: na- ]ZDX \WNRZQLNDGRP\ OQ\IRlder do operacji zapisywania, otwierania plików :\NRU]\VWDQLHGRVW SQ\FKIXQkcji Pomoc RZL NV]DQLHZLGRNXZ\EyU sposoexz\ ZLHWODQLDDUNXV]D :\ ZLHWODQLHXNU\ZDQLHSDVNyZ QDU] G]L2GWZRU]HQLHPLQLPDOi- ]RZDQLHZVW NL 4.2. Komórki Wprowadzanie, zaznaczanie =UR]XPLHQLHIDNWXL SRMHG\QF]D komórka w arkuszu kalkulacyj- Q\PSRZLQQD]DZLHUDüW\ONRSo- MHG\QF] GDQ QSLPL ZMHGQHM NRPyUFHQD]ZLVNRZV komórce). VLHGQLHM Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu list: unikanie pustych wierszy i kolumn wjáyzqhmf] FLOLVW\ZVWDZLDQLHSXVW\FK wierszy w miejscu poprzedzaj cym podsumowanie wierszy, XSHZQLHQLHVL HNRPyUNLRb- UDPRZXM FHOLVW V SXVWH Wprowadzenie liczby, daty, tekstu do komórki Zaznaczanie komórki, bloku s siednich komórek, bloku dowol- Q\FKNRPyUHNFDáHJRDUNXV]D Edycja, sortowanie (G\WRZDQLH]DZDUWR FLNRPyUNL PRG\ILNDFMDLVWQLHM FHM]DZDUWo- FLNRPyUNL \FLHIXQNFMLCofnij i Ponów \FLHIXQNFML=QDMG do znalezienia okrh ORQHM]DZDUWR FLNomórki/komórek w arkuszu. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 24 z 51

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy Program merytoryczny szkolenia składa się niżej wymienionych bloków. Blok 1. Umiejętności podstawowe sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa PROGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC 1. Moduł:

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy 1. Ilość osób 9 2. Ilość godzin 40 3. Termin realizacji : sierpień 2012r 4. Zakres szkolenia: Część I: Program kursu Windows Poziom: podstawowy

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Załącznik nr 1. Zakres merytoryczny szkoleń Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Zakres merytoryczny szkoleo Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem. Sylabus opisuje zakres

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo