Europejski Certyfikat Umiej tno ci Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Certyfikat Umiej tno ci Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence"

Transkrypt

1 Europejski Certyfikat Umiej tno ci Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo Informatyczne The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Third Floor Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Ireland www: Polskie Towarzystwo Informatyczne Al. SolidarnR ci 82A/ Warszawa Polska www: Polskie Biuro ECDL ul. Wojciechowska 7, Lublin, Polska Tel.: (81) Tel./Fax: (81) www:

2 =DZDUWR ü (XURSHMVNL&HUW\ILNDW8PLHM WQR FL.RPSXWHURZ\FK...3 Cele ECDL...3 -DNLHV NRU]\ FL](&'/"...3 Adresaci ECDL...4 Zasady uzyskania certyfikatu ECDL...4 0RGXá Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych...5 0RGXá 8 \WNRZDQLHNRPSXWHUD RGXá Przetwarzanie tekstów RGXá Arkusze kalkulacyjne RGXá Bazy danych RGXá *UDILNDPHQHG HUVNDLSUH]HQWDF\MQD RGXá 3U]HJO GDQLHVWURQLQWHUQHWRZ\FKL.RPXQLNDFMD...43 ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 2 z 51

3 (XURSHMVNL&HUW\ILNDW8PLHM WQR FL.RPSXWHURZ\FK ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych jest certyfikatem, który SR ZLDdcza, H jego posiadacz ]GDá SRP\ OQLH jeden teoretyczny egzamin sprawdzaj F\ ZLHG] w zakresie podstawowych poj ü technologii informatycznej i sze ü egzaminów praktycznych sprawdzaj F\FK umiej WQR ü wykorzystania komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiej WQR FL osób poddaj F\FK si egzaminom, QLH]DOH QLH od miejsca zdobycia umiej WQR FL uko F]RQ\FK kursów czy te Zy- NV]WDáFHQLD :GUR HQLHP ECDL na terenie Polski zajmuje si Polskie Towarzystwo Informatyczne przy pomocy SRZRáDQHJR Polskiego Biura ECDL. Zadania Biura to koordynacja prac, REVáXJD informacyjna oraz nadzór nad rzetelno FL przeprowadzania egzaminów. Egzaminy przeprowadzaj odpowiednio przeszkoleni i upowa QLHQL egzaminatorzy ECDL. Nadzór nad wprowadzaniem idei ECDL w Europie sprawuje Fundacja ECDL (European Computer Driving Licence Foundation Ltd.). Jest ona gwarantem jednolitego i wysokiego poziomu wymaga stawianych przed kandydatami ubiegaj F\PL VL o ECDL. Poza Europ ECDL jest znany jako Mi G]\QDURGRZ\ Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych (ICDL International Computer Driving Licence). Fundacja ECDL jest organizacj non-profit i wspiera dziaádqld lokalnych organizacji w propagowaniu i wprowadzaniu idei ECDL w poszczególnych krajach Europy i ZLDWD Cele ECDL 1. 3RGZ\ V]HQLH poziomu umiej WQR FL X \WNRZDQLD komputera u wszystkich zatrudnionych i poszukuj F\FK pracy. 2. Wzrost Z\GDMQR FL wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystaj z technologii informatycznych. 3. 8PR OLZLHQLHOHSV]HJRwykorzystania nakádgyzqdwhfkqrorjl LQIRUPDW\F]n 4. Zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jako FL jej wyników. -DNLHV NRU]\ FL](&'/" Europejski Certyfikat 8PLHM WQR FL Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w FDáHM Europie certyfikatem i jest popierany przez 5DG Europy, U] G\ wielu SD VWZ LGX H korporacje oraz firmy. 3RZVWDá z P\ O o tych, którzy PXV] lub FKF ZLHG]LHü jak NRU]\VWDü z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszu- NXM F\FKSUDF\ZND G\PZLeku od 8 do 80 lat. 8PLHM WQR FLNRPSXWHURZHPDM FRUD]ZL NV]H]QDF]HQLHZHZV]\VWNLFKG]LHG]LQDFK \FLDD (&'/MHVWU]HWHOQ\P ZLDGHFWZHPW\FKXPLHM WQR FL ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 3 z 51

4 Adresaci ECDL 1. Uczniowie i studenci 2. Poszukuj cy po raz pierwszy pracy, a wi F wkraczaj F\ na rynek pracy 3. Powracaj F\GRSUDF\SRGáX V]HM przerwie (np. kobiety po urlopie macierzy VNLP 4. Poszukuj F\ pracy, którzy szybciej j ]QDMG posiadaj F odpowiednie umiej WQR FLZ\NRU]ystania komputerów 5. Poszukuj F\ (lub podejmuj F\ pracy w innych krajach europejskich 6. Pracodawcy, SRV]XNXM F\SUDFRZQLNyZRRNUH ORQ\FKXPLHM WQR FLDFK 7. Pracodawcy, którzy FKF SRGQLe ü Z\GDMQR ü i HIHNW\ZQR ü pracy swoich pracowników Zasady uzyskania certyfikatu ECDL Aby X]\VNDü Europejski Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych, QLH]DOH QLH od sposobu zdobycia umiej WQR FL przez kandydata, nale \ ]GDü 7 egzaminów-testów: Egzamin teoretyczny: 0RGXá Podstawy technik informatycznych - dotyczy podstaw X \WNRZDQLD i zaswrvrzd NRPSXWHUyZ Egzaminy praktyczne: 0RGXá 8 ytkowanie komputerów ]QDMRPR ü podstawowych funkcji porz GNXj F\FK URGRZLVNR pracy ND GHJR X \WNRZQLND komputera w celu zwi NV]HQLD HIHNW\ZQR FL jego wykorzystania. 0RGXá Przetwarzanie tekstów poprawne X \FLH komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. 0RGXá Arkusze kalkulacyjne wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych REOLF]H przygotowywania EXG HWyZ opracowywania prognoz, spor] G]DQLDZ\NUHVyZLUDSRUWyZILQDQVRZ\FK 0RGXá Bazy danych tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania du \FK zasobów danych, umo OLZLDj FV]\ENLLáDWZ\ GRVW SGRQLFK 0RGXá Grafika PHQHG HUVND i prezentacyjna X \FLH technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego URGND komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu. 0RGXá Usáugi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych X \FLH ogólno- ZLDWRZHM sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania si z innymi u \WNRZQLNDPL komputerów. Wszystkie egzaminy powinny E\ü przeprowadzone przez upowa QLRQ\FK egzaminatorów ECDL. Egzaminy nie PXV] E\ü zdawane w tym samym miejscu, a nawet w tym samym kraju. Rezultaty egzaminów odnotowywane s w Europejskiej Karcie Umiej WQR FL Komputerowych (EKUK) kandydata. Po zdaniu wszystkich egzaminów w okresie nie dáx V]\P QL 3 lata kandydat uzyskuje bez- WHUPLQRZRZD Q\ Europejski Certyfikat Umiej WQR FL Komputerowych. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 4 z 51

5 0RGXá Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych - ogndqg\gdwdz\pdjdqdmhvwzlhg]dqdwhpdwjáyzq\fk]dár H WHFhnologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) na poziomie podstawowym oraz znajo- PR üsrv]f]hjyoq\fkf] FLZFKRG] F\FKZVNáDGNRmputera. KandydaWZLQLHQSRVLDGDüZLHG] Z]DNUHVLH - SRM FLD KDUGZDUH F]\QQLNyZ NWyUH PRJ ZSá\Q ü QD Z\GDMQR ü NRPSXWHUD RUD]SRM FLDXU] G]H SHU\IHU\MQ\FK - SRM FLDVRIWZDUHZW\PUyZQLH GRW\F] F SRZV]HFKQ\FKDSOLNDFMLRUD]RSUogramowania systemów operacyjnych. - SiHFLNRPSXWHURZ\FKRUD]Uy Q\FKVSRVREyZá F]HQLDVL ],QWHUQHWHP - 3RM FLD 7HFKQLN,QIRUPDF\MQ\FK L.RPXQLNDF\MQ\FK,&7 á F]QLH ] SU]\Náa- GDPLLLFKSUDNW\F]Q\P]DVWRVRZDQLHPZFRG]LHQQ\P \FLX - =DJDGQLH ]ZL ]DQ\FK]EH]SLHF]H VWZHPLKLJLHQ SUDF\SU]\X \FLXNRPSuterów. - =DJDGQLH ]ZL ]DQ\FK]RFKURQ EH]SLHF]H VWZDX \WNRZDQLDNRPSXWHUD - =DJDGQLH SUDZQ\FK]ZL ]DQ\FK]X \WNRZDQLHPNRPSXWHUD KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 6SU] W 3RM FLD R]XPLHQLHSRM FLDVSU] WKDUGZare) R]XPLHQLHSRM FLD NRPSXWHURVRELVW\5R]Uy QLDQLH komputera typu: desktop, laptop QRWHERRNSU]HQR Q\NRPSXWHU osobisty - tablet PC z punktu wi- G]HQLDW\SRZHJRX \WNRZQLND ,GHQW\ILNDFMDSRZV]HFKQLHZ\VW Su- M F\FKSU]HQR Q\FKXU] G]H F\IUowych: osobistego asystenta cyfrowego(pda), telefonu komórkowego, SU]HQR QHJRXU] G]HQLDWHOHIRQLFz- QHJRá F] FHJRZVRELHNLONDIXQkcji - smartphone u, odtwarzacza mul- WLPHGLDOQHJRRUD]]QDMRPR podstawowych cech. ülfk =QDMRPR üjáyzq\fkf] FLNRPSutera: procesora (CPU), typów pa- PL FLWZDUGHJRG\VNXSRZV]HFKQLH X \ZDQ\FKXU] G]H ZHM FLDLZ\j- FLD ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 5 z 51

6 Identyfikacja powszechnie stosowa- Q\FKSRUWyZZHM FLDZ\M FLD86% VHU\MQ\FKUyZQROHJá\FKSRUWXVLeciowego, FireWire :\GDMQR komputera ü =QDMRPR üqlhnwyu\fkf]\qqlnyz NWyUHZSá\ZDM QDZ\GDMQR ünrm- SXWHUDV]\ENR üsudf\surfhvrud ZLHONR üsdpl FLRSHUDF\MQHMNDUWD JUDILF]QDSURFHVRULSDPL ülor ü SUDFXM F\FKMHGQRF]H QLHSURJUamów PosiadanieZLHG]\L V]\ENR ü F] VWRWOLZR ürshudf\mqdsurfhvora mierzona jest w megahertzach (MHz) lub gigahertzach (GHz) 3DPL ZLHONR ü ülmhm =QDMRPR üsrm FLDSDPL ünrpsutera RAM (random access memory), ROM (read only memory) RUD]PR OLZR üur]uy QLDQLDW\FK SRM ü HGQRVWNLVWRVRZDQHGRRNUH OHQLD ZLHONR FLSDPL FLNRPSXWHUDELW byte, KB,MB,GB,TB U] G]HQLDVáX FHGRSU]HFKRZy- ZDQLDGDQ\FKZHZQ WU]Q\WZDUG\ G\VN]HZQ WU]Q\WZDUG\G\VNQa- S GVLHFLRZ\&''9'SDPL üw\sx IODVKSHQGULYHNDUWDSDPL FL przechowywanie plików online. 8U] G]HQLD ,GHQW\ILNDFMDQLHNWyU\FKXU] G]H ZHM FLDZ\M FLD ZHM FLDP\V]NODZLDWXUDWUDFNEDOO (manipulator kulkowy), skaner, panel dotykowy, stylu (rysik), joystick, kamera internetowa, kamera cyfrowa, mikrofon =QDMRPR üqlhnwyu\fkxu] G]H Z\j- FLDHNUDQ\PRQLWRU\GUXNDUNLJáo- QLNLVáXFKDZNL U] G]HQLDVSHáQLDM FHMHGQRF]e- QLHIXQNFMHZHM FLDLZ\M FLDHNUany dotykowe Oprogramowanie 3RM FLD R]XPLHQLHSRM FLDVRIWZDUHRSUogramowanie) ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 6 z 51

7 =QDMRPR üg]ldádqldv\vwhpxrse- UDF\MQHJRZUD]]SRGDQLHPSU]\Náadów niektórych z nich ,GHQW\ILNDFMDL]QDMRPR üg]ldádqld niektórych rodzajów oprogramowanidx \WNRZHJRHG\WRU\WHNVWXDrkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy do prezentacji, poczta HOHNWURQLF]QDSU]HJO GDUNLLQWHUQe- WRZHHG\WRU\]GM üju\nrpsxwhuowe. UDF\MQ\PLLRSURJUDPRZDQLHPX \tkowym y QLFHSRPL G]\V\VWHPDPLRSe =QDMRPR üqlhnwyu\fkur]zl ]D ]ZL NV]DM F\FKNRPIRUWSUDF\] komputerem:rsurjudprzdqlhváu- FHGRUR]SR]QDZDQLDPRZ\ oprogramowanie do czytania tekstu ]HNUDQXRSURJUDPRZDQLHVáX FH 1.3.Sieci komputerowe Typy sieci komputerowych GRSRZL NV]DQLDQDSLVDQHJRQD ekranie tekstu, klawiatura ekranowa =QDMRPR üsrm üvlhflorndoqh (LAN), bezprzewodowe sieci lokalne :/$1VLHFLUR]OHJáH:$ Rozumienie terminów klient i serwer R]XPLHQLHSRM FLD,QWHUQHWRUD] pogdqlhnlonxsu]\nádgyzmhjrx y- cia R]XPLHQLHSRM ülqwudqhwh[wudqhw Transfer danych R]XPLHQLHSRM üsrelhudqlhlzy- V\áDQLHGDQ\FKGRVLHFLNRPSXWHUowych R]XPLHQLHSRM FLDV]\ENR üwudqs- IHUX=QDMRPR üvsrvrbu jego po- PLDUXELW\QDVHNXQG ESVNLORELW\ QDVHNXQG sekunde (mbps). NESVPHJDELW\QD =QDMRPR üuy Q\FKXVáXJSRá F]H z Internetem: á F]HG]LHU DZLRQH á F]HV]HURNRSDVPRZH ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 7 z 51

8 =QDMRPR üuy Q\FKVSRVREyZá F]HQLDVL ],QWHUQHtem: linie telefo- QLF]QHWHOHIRQ\NRPyUNRZHSRá czenie kablowe, bezprzewodowe, satelitarne =QDMRPR üqlhnwyu\fkfhfkfkdudkterystycznych á F]DV]HURNRSDVPo- ZHJRá F]HVWDáHGRVW S]RSáDW ]DOH Q RGF]DVXV]\ENR üá F]D ryzyko nieautoryzowdqhjrgrvw SX NDF\MQHZ 1.4. Techniki Informatyczne i Komuni- \FLXFodziennym ZLDWHOHNWURQiki-XVáXJLZVLHFLDFK R]XPLHQLHSRM FLD7HFKQLNL,QIRrmatyczne i Komunikacyjne (ICT) =QDMRPR üuy Q\FKXVáXJLQWHUQHWo- Eiorstwo elektronicz- Z\FKSU]HGVL ne (e-frpphufhedqnrzr ühohktroniczna (e-banking), elektroniczna administracja (e-government) R]XPLHQLHSRM FLDH-learning ]GDOQHQDXF]DQLH=QDMRPR üfhfk takiej nauki: elastyczne godziny nauki, elastyczne miejsce nauki, do- VW SQR üpdwhuldáyzg\gdnw\f]q\fk RV]F] GQR ünrv]wyzqdxnl R]XPLHQLHSRM FLDWHOHSUDFD=Qa- MRPR ü]dohwwhjrvsrvrexsudf\ zredukowane koszty dojazdów do PLHMVFDSUDF\OXELFK]XSHáQ\EUDN ZL NV]DPR OLZR üvnrqfhqwurzdqld W\F] VL QDMHGnym zadaniu, elastyczne plany pracy, zredukowane wymagania w stosunku do pracodawcy, do- FHRGSRZLHGQLHJR]RUJDQL]owania miejsca pracy pracownika. =QDMRPR üqlhnwyu\fkzdgwhjrw\sx SUDF\EUDNNRQWDNWX]OXG PL ZVSyáSUDFRZQLNDPLPQLHMV]\QDFLVN na uplhm WQR üsudf\z]hvsroh Komunikacja R]XPLHQLHSRM FLDSRF]WDHOHNWUoniczna ( ) R]XPLHQLHSRM FLDNRPXQLNDFMD natychmiastowa (IM) R]XPLHQLHSRM FLDWHOHIRQLDLQWHrnetowa (VoIP). ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 8 z 51

9 Rozumienie SRM FLDDNWXDOL]DFMD GRNXPHQWX556VáX FHJRGRSUe- ]HQWDFMLQDJáyZNyZZLDGRPR FL R]XPLHQLHSRM FLDSDPL WQLNLnternetowy (web log, blog) R]XPLHQLHSRM FLDLQWHUQHWRZD SXEOLNDFMDG ZL NRZDSRGFDVW 6SRáHF]QR wirtualne FL Rozumienie koncepcji wirtualnej LVWQLHM FHMZVLHFLVSRáHF]QR FL :\Uy QLDQLHMHMSU]\NáDGyZVWURQ\ LQWHUQHWRZHJUXSVSRáHF]Q\FKIRUD internetowe, chat roomy, gry komputerowe on-line =QDMRPR üuy Q\FKIRUPXGRVW p- niania w siecizádvq\fk]dvreyz SDPL WQLNLLQWHUQHWRZH blogi, podcasty SXEOLNDFMHG ZL NRZHIRWografie, klipy muzyczne i videoklipy. WDFK]HVSRáHF]QR FL ZLUWXDOQ utrzymanie w tajemnif\zádvq\fk GDQ\FKRVRERZ\FKUR]V =QDMRPR ülvwrwqhjr]qdf]hqldsrd- M FLD URGNyZRVWUR QR FLZNRQWDk- GQHRJUaniczenie osobistych informacji, które VL XGRVW SQLDLQQ\P ZLDGRPR ü L XGRVW SQLRQHLQIRUPDFMHV Su- EOLF]QLHGRVW SQHGDOHNRLG FD RVWUR QR üznrqwdnwdfk]qlh]qajomymi Zagadnienia ochrony zdrowia R]XPLHQLHSRM FLDHUJRQRPLD =UR]XPLHQLHIDNWXL R ZLHWOHQLHMHVW bardzo istotnym czynnikiem, który ZSá\ZDQDKLJLHQ SUDF\]NRPSXWe- UHPD]ZáDV]F]DMHJRQDW QLHL XNLHUXQNRZDQLHRUD]X \ZDQLH ZLa- WáDV]WXF]QHJR ZrozumieQLHIDNWXL SU]\SUDF\] komputerem na zachowanie prawi- GáRZHMV\OZHWNLFLDáDZSá\ZDXVWawienie komputera, biurka i fotela. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 9 z 51

10 =D]QDMRPLHQLHVL ]WHFKQLNDPL NWyUH]PQLHMV]DM XFL OLZR üsudf\ z komputerem: regularne wstawanie RGNRPSXWHUDLüZLF]HQLDUR]FL Ja- M FHZ\NRQ\ZDQLHüZLF]H PDM cych na celu relaks oczu Zagadnienia RFKURQ\ URGRZLVND naturalnego =QDMRPR üuy Q\FKVSRVREyZUHFy- NOLQJXXW\OL]DFMLVNáDGQLNyZNRPSu- WHUDNDUWULG papieru do drukarki. yzgrguxndunlrud] =QDMRPR üuy Q\FKVSRVREyZ RV]F] G]DQLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHM ustawianie wygaszaczy ekranu, hibernowanie komputera oraz jego Z\á F]DQLH 1.5. Zagadnienia EH]SLHF]H VWZDL ochrony danych 7R VDPR ü Autoryzacja =UR]XPLHQLHIDNWXL Gla potrzeb EH]SLHF]H VWZDZWUDNFLHORJRZDQLD VL GRNRPSXWHUDQLH]E GQHMHVW X \FLHQD]Z\X \WNRZQLND,'LKa- VáD Bezpiecze stwo danych =QDMRPR ügreu\fksudnw\nrgqo- V] F\FKVL GRSRVLDGDQHJRKDVáD GRVW SXGRNRPSXWHUDQLHXGRVW p- QLDQLHJRF] VWD]PLDQDRGSowiHGQLDGáXJR kombinacja liter i liczb. ükdvádrgsrzlhgqld Zrozumienie znaczenia tworzenia, w W\PQDQR QLNDFK]HZQ WU]Q\FK zapasowych kopii plików R]XPLHQLHSRM FLD]DSRUDRJQLowa (firewall) =QDMRPR üvsrvreyzrfkurq\su]hg NUDG]LH GDQ\FKX \ZDQLHQD]Z\ X \WNRZQLNDLKDVáD]DP\NDQLH NRPSXWHUDLVSU] WXSU]\X \FLXOLQNL EH]SLHF]H VWZD Wirusy komputerowe =QDMRPR üsrm FLDZLUXVNRPSXWerowy =QDMRPR üvsrvreyz, w jakie wirus PR HGRVWDüVL GRV\VWHPXNRPSutera. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 10 z 51

11 =QDMRPR üvsrvreyz]deh]slhf]enia przed wirusami komputerowymi, ZW\PNRQLHF]QR FLUHJXODUQHJR 1.6. Zagadnienia prawne FLDSUDZDDXWRr Prawa autorskie R]XPLHQLHSRM skie. uaktualniania oprogramowania antywirusowego =QDMRPR üvsrvreyzur]sr]qdzania oprogramowania licencjonowanego: poprzez sprawdzanie nazwy (ID) produktu, jego rejestracji oraz SRSU]H]ZJO GZOLFHQFM RSURJUamowania R]XPLHQLHSRM FLDOLFencja dla X \WNRZQLNDNR FRZHJR(8/$ R]XPLHQLHSRM üvkduhzduhiuheware (darmowe z ograniczeniami lub darmowe rozpowszechnianie oprogramowania do wypróbowania przez X \WNRZQLNyZRUD]RSHQVRXUFH (otwarte oprogramowanie) Ochrona danych ,GHQW\ILNDFMDJáyZQ\FKFHOyZXVWa- ZRGDZVWZDPDM FHJRQDFHOX RFKURQ GDQ\FKRFKURQDSUDZRVo- E\NWyUHMGDQHGRW\F] ZVND]DQLH RERZL ]NyZNRQWUROHUDGDQ\FK =QDMRPR üsudzsu]\váxjxm F\FK w naszym kraju osobie, której dane GRW\F] =QDMRPR ürerzl ]NyZQDáR RQ\FK na kontrolera danych w Polsce. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 11 z 51

12 0RGXá 8 \WNRZDQLHNRPSXWHUDZ\PDJDRGNDQG\GDWD]QDMRPR FL REVáXJLNRPSXWHUDRVRELVWHJR.DQG\GDWZLQLHQZ\ND]DüVL ZLHG] LXPLHM WQR FLDPLZ]DNUHVLH - korzystania z gáyzq\fkhohphqwyzv\vwhpxrshudf\mqhjrzw\pxplhm WQR FL XVWDOHQLD QDMZD QLHMV]\FK SDUDPHWUyZ NRQILJXUDF\MQ\FK RUD] VNRU]\VWDQLD ] funkcji pomocy, - VSUDZQHJR X \ZDQLD IXQNFML SXOSLWX RUD] VNXWHF]QHJR SRUXV]DQLD VL Z Uodowisku graficznym, - podstawowych koqfhsfml ]DU] G]DQLD SOLNDPL Z W\P RUJDQL]DFML SOLNyZ L IRl- GHUyZ Z VSRVyE NWyU\ F]\QL MH ádwzlhmv]\pl GR ]LGHQW\ILNRZDQLD L RGQDOH]Lenia, - X \ZDQLDRSURJUDPRZDQLDX \WNRZHJRPDM FHJRQDFHOXNRPSUHVM LGHNRm- SUHVM SOLNyZRUD]X \ZDQLDRSURJUDPRZDQLDDQW\wirusowego, - X \ZDQLD SURVWHJR HG\WRUD WHNVWX RUD] GUXNRZDQLD NRU]\VWDM F ] IXQNFML V\stemu operacyjnego. KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 2.1. System Operacyjny Pierwsze kroki :á F]HQLHNRPSXWHUDLEH]SLHFz- QH]DORJRZDQLHVL SU]\X \FLX QD]Z\X \WNRZQLNDLKDVáD Restartowanie komputera przy X yciu odpowiedniej procedury Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu :\á F]DQLHNRPSXWHUDSU]\X y- ciu odpowiedniej procedury \ZDQLHGRVW SQ\FKIXQNFML Pomoc Ustawienia :JO GZSRGVWDZRZHLQIRUPDFMH GRW\F] FHV\VWHPXNRPSXWHUD nazwa systemu operacyjnego i numer wersji, zainstalowana pa- PL ü5$ Zmiana konfiguracji pulpitu: daty i F]DVXXVWDZLHQLDJáR QR ci, opcji Z\ ZLHWODQLDXVWDZLHQLDNROo- UyZWáDUR]G]LHOF]R FLHNUanu, wygaszacza ekranu). ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 12 z 51

13 VWDZLDQLHL]PLDQDM ]\NDNOawiatury Instalowanie i deinstalowanie programów \FLHVNUyWXNODZLV]RZHJRZ FHOX]DSDPL WDQLDSHánego, aktywnego okna Praca z ikonami Identyfikacja powszechnie stosowanychlnrquhsuh]hqwxm F\FK pliki, foldery (katalogi), aplikacje, drundunlqds G\NRV] Wybór i przenoszenie ikon Tworzenie i usuwanie z pulpitu lub w menu ikony skrótu \FLHLNRQ\ZFHOXRWZDUFLDSOiku, folderu, aplikacji. 8 \FLHRNLHQ ,GHQW\ILNDFMDHOHPHQWyZVNáDGo- Z\FKRNQDSDVHNW\WXáRZ\Sa- VHNPHQXSDVHNQDU] G]LOXE ZVW NDSDVHNVWDQXSDVHN przewijania =ZLMDQLHSRZL NV]DQLHRGWZarzanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna RUXV]DQLHVL SRPL G]\RWZDrtymi oknami. =DU] plikami G]DQLH Podstawowe SRM FLD =QDMRPR üvsrvreyzrujdql]dfml QDS GyZG\VNyZIROderów, plików w strukturze hierarchicznej =QDMRPR üxu] G]H NWyU\PL SRVáuJXMHVL V\VWHPRSHUDF\MQ\ w celu przechowywania plików i folderów: dysk twardy, dyski sieciowe, pendrive, CD-RW, DVD- RW =QDMRPR ümhgqrvwhnsrpldux obj WR Fi plików i folderów: KB, MB, GB. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 13 z 51

14 R]XPLHQLHNRQLHF]QR FLUHJularnego zapisywania danych na ]HZQ WUzQ\PQR QLNX =QDMRPR ü]dohwsu]hfkrz\zania plików w trybie on-olqhádwz\go- VW SPR OLZR üzvsyág]lhohqld plików Pliki i foldery :\ ZLHWOHQLHRNQD]LQIRUPDFM R QD]ZLHLZLHONR FLIROGHUXRUD] MHJRSRáR HQLXQDG\VNX RZL NV]DQLH]ZLMDQLHZLGRNX nas GyZIROGHUyZ RUXV]DQLHVL SRGU]HZLHIROGe- UyZSU]HM FLHGRSOLNXOXEIROGeru) Tworzenie folderu i kolejnego pod-folderu Praca z plikami Identyfikacja popularnych typów pliku: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki przeqr Q\FKGRNXPHQWyZSOLNL obrazów, pliki G ZL NRZHLILOP\ pliki skompresowane, pliki czasowe, pliki wykonywalne Otwarcie aplikacji edytora tekstu. Wprowadzenie tekstu do pliku, nazwanie i zapisanie pliku w odpowiednim miejscu na dysku Zmiana atrybutów pliku: tylko do odc]\wxoxe]pr OLZR FL HG\FML Sortowanie plików w sposób ro- VQ F\PDOHM F\ZHGáXJQD]Z\ rozmiaru, typu, daty modyfikacji ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 14 z 51

15 Rozumienie zasad dobrych prak- W\NRGQRV] F\FKVL GRQD]Hw- QLFWZDSOLNyZLIROGHUyZX \Zanie odpowiednio dobranych nazw pomocnych w odnalezieniu i organizacji zbioru plików i folderów Zmiana nazw plików, folderów Kopiowanie, przenoszenie VyEFL Zaznaczanie plików, folderów pojedynczo lub grupami w spo- Já\OXEGRZROQLHZ\EUanych z zaznaczonej listy. PL G]\IROGHUDPLLG\VNDPL Przenoszenie plików, folderów popl G]\IROGHUDPLLG\VNDPL Usuwanie, odzyskiwanie Usuwanie plików, folderów do kosza Odzyskiwanie plików, folderów z kosza VXZDQLH]DZDUWR FLNRV]D Szukanie \FLHQDU] G]LD=QDMG w celu lokalizacji plików, folderów Kopiowanie plików, folderów po ]XNDQLHSOLNyZSU]\X \FLXLFK QD]Z\OXEMHMF] FLOXELFK]awarto FL Szukanie plikyzsu]\x \FLXGDW\ ich ostatniej modyfikacji, daty ich utworzenia lub ich rozmiaru ]XNDQLHSOLNyZSU]\X \FLXZLeloznaczników: typu pliku, pierwszej litery lub nazwy pliku :\ ZLHWOHQLHOLVW\RVWDWQLRX y- wanych plików Programy na- U] G]LRZH Kompresja plików R]XPLHQLHSRM FLDNRPSUHVMD plików. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 15 z 51

16 Kompresowanie plików w okre- ORQ\PIROGHU]HQDRNUH dysku. ORQ\P Dekompresowanie pliku skom- SUHVRZDQHJRGRRNUH ORQHJR IROGHUXQDRNUH ORQ\PG\VNX Programy antywirusowe R]XPLHQLHSRM FLDZLUXVNRm- SXWHURZ\RUD]]QDMRPR üvsrvobów przenikania wirusów do systemu komputerowego \ZDQLHRSURJUDPRZDQLDDQWywirusowego w celu przeszukania RNUH ORQ\FKG\VNyZIROGerów, FLZi- plików pod k WHPREHFQR rusów R OLZR üxg]lhohqldz\md QLHQLD dlaczego oprogramowanie antywiruvrzhpxvle\üuhjxoduqlh aktualizowane =PLDQDGUXNDUNLGRP\ OQHMQD OL FLHGUXNDUHN]DLQVWDORZDQ\FK w systemie Instalacja nowej drukarki na komputerze Wykonywanie F]\QQR FLGUXNowanie 2.4. Drukowanie Opcje drukarki Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstu :\ ZLHWODQLHLQIRUPDFMLRSRVW pie drukowania w programie (kolejka drukowania) Wstrzymanie, wznowienie, usuwanie zadania drukowania przy X \FLXSURJUDPX]DU] G]DM FHJR drukowaniem. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 16 z 51

17 0RGXá Przetwarzanie tekstów wymaga od kandydata zademonstro- ZDQLD XPLHM WQR FL X \ZDQLD SURJUDPX GR HG\FML WHNVWX Z SRVWDFL OLVWyZ F]\ GRNumentów..DQG\GDWZLQLHQZ\ND]DüVL ZLHG] Z]DNUHVLH - SUDF\]GRNXPHQWDPLL]DSLV\ZDQLDLFKZSRVWDFLUy Q\FKIRUPDWyZSOLNyZ - wyboru odpowiednich opcji, takich jak funkcja PomocZFHOX]ZL NV]HQLD V]\ENR FLLHIHNW\ZQR FLSUDF\ - tworzenia i edycji niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania, - ]DVWRVRZDQLDUy Q\FKIRUPDWyZZFHOXXGRVNRQDOHQLDGRNXPHQWyZSU]HGLFK UR]SRZV]HFKQLHQLHPMDNUyZQLH VWRVRZDQLDGREU\FKSUDNW\NRGQRV] F\FK VL GRZ\ERUXRGSRZLHGQLFKRSFMLIRUPDWRZDQLD - wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków, - SU]\JRWRZ\ZDQLDGRNXPHQWyZSU]HGGRNRQDQLHPZ\V\áNLVHU\MQHM - VWRVRZDQLDRSFMLXVWDZLH VWURQ\RUD]GRNRQ\ZDQLDVSUDZG]HQLDLSRSUDZ\ napisanego tekstu przed ostatecznym wydrukowaniem. KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 3.1. Praca z apli- NDFM Uruchomienie edytora tekstu, ]DNR Praca z dokumentami F]HQLHSUDF\]QLP2WZLeranie, zamykanie dokumentów Tworzenie nowego dokumentu w RSDUFLXRGRP\ OQ\V]DEORQOXE LQQ\]GRVW lista spraw. SQ\FKPHPRID[ Zapisywanie dokumentu w okre- ORQ\PPLHMVFXQDG\VNX=DSi- V\ZDQLHGRNXPHQWXSRGLQQ QD]Z dysku. ZRNUe ORQ\PPLHMVFXQD Zapisywanie dokumentu jako pliku innego typu: tekstowego, RTF, V]DEORQXLQQHJR]DOH Qego od edytora, we wcze QLHMV]HMZHUVML edytora RUXV]DQLHVL SRPL G]\RWZDrtymi dokumentami. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 17 z 51

18 =ZL NV]HQLH Z\GDMQR FLSUDF\ Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: na- ]ZDX \WNRZQLNDIROGHUGRP\ l- ny, zapisywanie dokumentów :\NRU]\VWDQLHGRVW SQ\FKIXQkcji Pomoc RZL NV]HQLHZ\ ZLHWODQLDGokumentu :\ ZLHWOHQLHXNU\ZDQLHSasków QDU] G]LRZ\FK2GWZDU]DQLH minipdol]rzdqlhzvw NL 3.2. Tworzenie dokumentu Wprowadzanie tekstu Zaznaczanie, edycja Zamiana popl G]\WU\EDPLZy- ZLHWODQLDZLGRNXGRNXPHQWX Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych, takich jak np.,, :\ ZLHWODQLHXNU\ZDQLH]Qaków formatowania: spacji, oznaf]h Wprowadzanie tekstu do dokumentu. DNDSLWyZ]QDNyZU F]QHJRSo- G]LDáXZ\UD]yZWDEXODWorów Zaznaczanie pojedynczych zna- NyZVáyZOLQLLDNDSLWyZFDáHJR tekstu Edycja tekstu przez wprowadza- QLHXVXZDQLH]QDNyZVáyZZ LVWQLHM F\PWHN FLH]DVW SRZanie istniej cego tekstu \ZDQLHSURVWHJRZ\V]XNLZania SRGDQHJRVáRZDIUD]\ \ZDQLHSURVWHJR]DVW SRZania RNUH ORQHJRVáRZDIUD]\ Kopiowanie, przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i mi dzy wieloma otwartymi dokumentami Usuwanie tekstu. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 18 z 51

19 \FLHIXQNFMLCofnij i Ponów Formatowanie Tekst Zmiana formatu tekstu: kroju i wielnr FLF]FLRQNL Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkre- ORQD Wstawianie indeksów górnych i dolnych Zmiana koloru czcionki =DVWRVRZDQLHGX \FK]QDNyZ (kapitaliki, wersaliki) Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów Wstawianie i usuwanie znaków SU]HM FLDGRQRZHMOLQLL Stosowanie dobrych praktyk w Akapity Tworzenie, zwielokrotnianie akapitów. Z\UyZQ\ZDQLXWHNVWXX \FLHZy- UyZQ\ZDQLDZFL üwdexodworów zamiast spacji Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justo- ZDQLHZ\ URGNRZDQLH ZHMZFL FLHSLHUZV]HJRZLHUV]D :VWDZLDQLHXVXZDQLHLX \FLH WDEXODWRUyZWDEXODWRUOHZ\ NRZ\SUDZ\G]LHVL WQ\ Stosowanie dobrych praktyk w oddzielaniu paragrafów odst SDPLVWRVRZDQLHRGVW SyZ]amiast klawisza Enter :FL FLDDNDSLWXGROHZHMGRSUa- URd- ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 19 z 51

20 VWDZLDQLHRGVW SXQDGLSRG akapitem. Wstawienie pojedynczego, 1,5 liniowego, o po- GZyMQHMOLQLLRGVW SXZHZQ WU] akapitów Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej OLVW\]MHGQ\PSR]LRPHP]DJá ELHQLD=PLDQDSRPL G]\Uy nymi standardowymi znakami wypunktowania, numerowania w SURVWHMOL FLH Zastosowanie obramowania wo- NyáDNDSLWXFLHQLRZDQLDNRORUXWáD dla akapitu Style ZaVWRVRZDQLHLVWQLHM FHJRVW\OX czcionki do wybranego tekstu =DVWRVRZDQLHLVWQLHM FHJRVW\OX DNDSLWXGRMHGQHJROXEZL liczby akapitów. NV]HM =DVWRVRZDQLHQDU] G]LDKopiuj format 3.4. Obiekty Tworzenie tabel Tworzenie tabeli gotowej do wprowadzenia danych Wstawianie, edycja danych w tabeli Zaznaczanie wierszy, kolumn, kopyuhnfdáhmwdehol Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn Formatowanie tabeli =PLDQDV]HURNR FLNROXmn i wy- VRNR FLZLHUV]\ =PLDQDV]HURNR FLREUDPRZania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania Wprowadzenie cieniowa- QLDNRORUXWáDGODNRPyUHNWDEHOL ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 20 z 51

21 Obiekty graficzne Wstawienie obiektu (obraz, rysunek, grailndz\nuhvgrrnuh Oonego miejsca w dokumencie Zaznaczanie obiektu Kopiowanie, przenoszenie obiek- WXZHZQ WU]GRNXPHQWXOXESo- PL G]\RWZDUW\PLGRNumentami Korespondencja seryjna Przygotowanie =PLDQDUR]PLDUXXVXQL FLH obiektu Otwarcie, przygotowanie doku- PHQWXMDNRJáyZQHJRGRNXPHntu korespondencji seryjnej Zaznaczenie listy adresowej UyGáDGDQ\FKNRUHVSRQGHQFML VHU\MQHMUyZQLH LQQHJRW\SXQL dokument tekstowy WstawienLHGDQ\FKZJáyZQ\P dokumencie korespondencji seryjnej (list, etykiety adresowe) Wydruki à F]HQLHOLVW\DGUHVRZHM]Oistem, HW\NLHW DGUHVRZ MDNLQRZ\SOLN lub wydruk Drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listów, etykiet Przygotowanie wydruków Ustawienia Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru papieru =PLDQDPDUJLQHVyZFDáHJRGokumentu: górnych, dolnych, lewych, prawych Stosowanie dobrych praktyk w dodawaniu stron: wstawianie opcji 3RG]LDáWHNVWXQDVWURQ\ (page break)]dpldvwx klawisza Enter. \ZDQLD ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 21 z 51

22 Wstawianie, usuwanie funkcji 3RG]LDáWHNVWXQDVWURQ\ do dokumentu Dodawanie, edytowanie tekstu z X \FLHPVWRSHNLQDJáyZNyZ Dodawanie pól tekstowych w na- JáyZNDFKVWRSNDFKGDW\QXPeru strony, nazwy pliku Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron Sprawdzenie dokumentu i drukowanie SUDZG]DQLHEá GyZZGRNu- G\RUWo- mencie i ich popudzdeá graficzne, powtórki wyrazów 'RGDZDQLHVáyZGRVáRZQLND X \tnrzqlndsu]\x \FLXRSFML sprawdzania pisowni RGJO GZ\GUXNXGRNXPHQWX Drukowanie dokumentu na zain- VWDORZDQHMGUXNDUFHSU]\X \FLX opcji wydrukuguxnxmfdá\grnument, niektóre strony, liczba kopii. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 22 z 51

23 0RGXá Arkusze kalkulacyjne wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji arkuv]\ndonxodf\mq\fkrud]]dghprqvwurzdqld]groqr FLGRX \ZDQLD arkuszy kalkuodf\mq\fkzfhoxrvl JQL FLD]DPLHU]RQHJRFHOu..DQG\GDWZLQLHQZ\ND]DüVL XPLHM WQR FL - SUDF\]DUNXV]DPLNDONXODF\MQ\PLL]DSLV\ZDQLDLFKZUy Q\FKIRUPDWDFKSOików, - X \ZDQLDGRVW SQ\FKRSFMLWDNLFKMDNIXQNFMDPomoc w celu udoskonalania MDNR FLLHIHNW\ZQR FLSUDF\ - wprowadzania danych do komyuhnrud]srváxjlzdqldvl GREU\PLSUDNW\NDPL przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych, - edycji wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i odpowiednia zmiana nazwy arkuszy, - tworzenia mawhpdw\f]q\fklorjlf]q\fkuhjxásu]\x \FLXVWDQGDUGRZ\FK IXQNFMLGRW\F] F\FKDUNXV]\NDONXODF\MQ\FK3RVáXJLZDQLDVL GREU\PLSUDNWy- NDPLZWZRU]HQLXUHJXáRUD]UR]SR]QDZDQLDEá GQ\FKZDUWR FLZUHJXáDFK - IRUPDWRZDQLDOLF]EL]DZDUWR FLWHNVWRZ\FKZVNRURV]\FLHVNáDGDM F\PVL ] kilku arkuszy ), - Z\ERUXWZRU]HQLDLIRUPDWRZDQLDZ\NUHVyZZFHOXSUDZLGáRZHJRSU]HND]DQLD informacji, - SUDZLGáRZHJRXVWDZLHQLDVWURQ\]HVNRURV]\WHPRUD]VSUDZG]HQLDLSRSUDZ\ zawarto FLSU]HGRVWDWHF]Q\PZ\GUXNRZDQLHP KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 8 \FLHDSOLNacji Praca z arkuszami kalkulacyjnymi Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszy- WyZVNáDGDM F\FKVL ]ZLHOXDrkuszy kalkulacyjnych) Tworzenie nowego skoroszytu wegáxjgrp\ (szablonu). OQHJRZ]RUFD Zapisywanie skoroszytu na dysku ZRNUH ZDQLHVNRURV]\WXSRGLQQ ]Z ORQHMORNDOL]DFML=DSLVy- Qa Zapisywanie skoroszytu jako pliku typu: szablon, plik tekstowy, z RNUH ORQ\PUR]V]HU]HQLHPZHr- VM RUXV]DQLHVL SRPL G]\RWZDrtymi skoroszytami. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 23 z 51

24 QLHMDNR QR FLSUDF\ Udoskonala- FLLZ\GDj Ustawianie podstawowych opcji/preferencji w aplikacji: na- ]ZDX \WNRZQLNDGRP\ OQ\IRlder do operacji zapisywania, otwierania plików :\NRU]\VWDQLHGRVW SQ\FKIXQkcji Pomoc RZL NV]DQLHZLGRNXZ\EyU sposoexz\ ZLHWODQLDDUNXV]D :\ ZLHWODQLHXNU\ZDQLHSDVNyZ QDU] G]L2GWZRU]HQLHPLQLPDOi- ]RZDQLHZVW NL 4.2. Komórki Wprowadzanie, zaznaczanie =UR]XPLHQLHIDNWXL SRMHG\QF]D komórka w arkuszu kalkulacyj- Q\PSRZLQQD]DZLHUDüW\ONRSo- MHG\QF] GDQ QSLPL ZMHGQHM NRPyUFHQD]ZLVNRZV komórce). VLHGQLHM Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu list: unikanie pustych wierszy i kolumn wjáyzqhmf] FLOLVW\ZVWDZLDQLHSXVW\FK wierszy w miejscu poprzedzaj cym podsumowanie wierszy, XSHZQLHQLHVL HNRPyUNLRb- UDPRZXM FHOLVW V SXVWH Wprowadzenie liczby, daty, tekstu do komórki Zaznaczanie komórki, bloku s siednich komórek, bloku dowol- Q\FKNRPyUHNFDáHJRDUNXV]D Edycja, sortowanie (G\WRZDQLH]DZDUWR FLNRPyUNL PRG\ILNDFMDLVWQLHM FHM]DZDUWo- FLNRPyUNL \FLHIXQNFMLCofnij i Ponów \FLHIXQNFML=QDMG do znalezienia okrh ORQHM]DZDUWR FLNomórki/komórek w arkuszu. ECDL Syllabus v. 5.0 PTI, 2007 Strona 24 z 51

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 80 MODUŁ: UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW System Operacyjny w tym: pierwsze kroki

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie informacyjno-komunikacyjne 1. Przeglądarka internetowa i wyszukiwanie informacji 19 1.1. Problemy moralne i etyczne w komunikacji wspomaganej ICT.... 19 Relacje międzyludzkie w sieci 19 Netykieta

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Polskie Towarzystwo Informatyczne Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 4.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2003 Copyright wersji angielskiej:

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 4.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2003 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 4.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2006 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Załącznik nr 1a do wniosku SIWZ WYKAZ MODUŁÓW Moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA 1.1. Sprzęt 1.1.1 Pojęcia 1.1.1.1 Rozumienie pojęcia: sprzęt

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy Technik Informatycznych Komputer - Historia i zastosowanie Historia komputera Jak działa komputer? Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Treść książki obejmuje zakres trzeciego modułu ECDL, który dotyczy obsługi i użytkowania edytora tekstu. Treść książki bazuje na darmowym edytorze jakim jest Writer, wchodzący w skłąd pakietu Open Office.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY E-EUROPEJCZYK@MI

JESTEŚMY E-EUROPEJCZYK@MI Program zajęć rozwijających kompetencje informatyczne JESTEŚMY E-EUROPEJCZYK@MI realizowanych w ramach projektu Akademia Przyszłości program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem)

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA (zwany dalej Programem) Nazwa szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Czas trwania i sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ECDL

PROGRAM NAUCZANIA ECDL PROGRAM NAUCZANIA ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy Program merytoryczny szkolenia składa się niżej wymienionych bloków. Blok 1. Umiejętności podstawowe sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

TEST WSTĘPNY. Imię i Nazwisko: Telefon kontaktowy: E-mail: 1. Kilobajt jest to: a. 1024 bajtów b. 1000 bajtów c. 1024 bitów d.

TEST WSTĘPNY. Imię i Nazwisko: Telefon kontaktowy: E-mail: 1. Kilobajt jest to: a. 1024 bajtów b. 1000 bajtów c. 1024 bitów d. dot. umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-154/08-00 Projekt: Przedsiębiorcza Uczelnia TEST WSTĘPNY Informacje uzyskane na podstawie poniższego testu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do przyporządkowania uczestnika

Bardziej szczegółowo

ECDL : 7 modułów : kompletny kurs / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. Chorzów, Spis treści

ECDL : 7 modułów : kompletny kurs / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. Chorzów, Spis treści ECDL : 7 modułów : kompletny kurs / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. Chorzów, 2013 Spis treści Wstęp 5 Moduł 1: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 1.1. Sprzęt 9 1.1.1. Pojęcia 10 Komputery

Bardziej szczegółowo

Program. Technologia informacyjna

Program. Technologia informacyjna 8QLZHUV\WHW6]F]HFLVNL Instytut Fizyki Program ]DMü]SU]HGPLRWX Technologia informacyjna Szczecin 2008 &(/=$- û &HOHP ]DMü MHVW ]GRE\FLH SU]H] VWXGHQWyZ SUDNW\F]Q\FK XPLHMWQRFL Z ]DNUHVLH gromadzenia danych,

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Kurs przygotowawczy do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL wraz z językiem angielskim

Oferta szkoleniowa Kurs przygotowawczy do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL wraz z językiem angielskim Oferta szkoleniowa Kurs przygotowawczy do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL wraz z językiem angielskim (ramowy program kursu, ilość, tematyka zajęć, opis placówki szkolącej)

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA KOMPUTERA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KOMPUTERA PROFESJONALNA OBSŁUGA KOMPUTERA 1. Podstawy technik informatycznych - dotyczy podstaw uŝytkowania i zastosowań komputerów 2. UŜytkowanie komputerów znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Przykładowe zagadnienia: [nazwy plików przykładowe, tak samo jak nazwy folderów. Chodzi o umiejętność realizacji poniższych zadań.] 1. Jaki jest wynik formatowania dysku?

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Dokument ściśle tekstowy, czyli jak sformatować swój tekst i nadać mu odpowiedni wygląd Elementy graficzne, czyli jak wstawić do tekstu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I B1 PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ I B1 PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM Spis treści CZĘŚĆ I B1 PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM Spis treści... 3 1.1. Od czego zacząć?... 17 1.1.1. Technologia informacyjna i komunikacyjna... 17 1.1.2. Sprzęt... 17 1.1.3. Porty HDMI i USB... 18 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 I. Microsoft Office Word 2007 Zakres podstawowy poziom I Tworzenie prostych dokumentów 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy 1. Ilość osób 9 2. Ilość godzin 40 3. Termin realizacji : sierpień 2012r 4. Zakres szkolenia: Część I: Program kursu Windows Poziom: podstawowy

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

3. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku:

3. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: Test 2.5 Test poniższy należy do zestawu testów z modułu 2 Użytkowanie komputerów. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z obsługą komputera. Zdający będzie także proszony o utworzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31)

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31) 1. Startujemy (13) Co nowego? (13) o Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa (13) o Sposoby zapisu dokumentów (14) Instalacja pakietu biurowego (15) o Wybór wersji (15) o Przebieg instalacji (16) o Pierwsze

Bardziej szczegółowo

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, 2016 Spis treści 1 Startujemy 13 Co nowego? 13 Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa 13 Sposoby zapisu dokumentów 14 Przygotowanie pakietu Office do pracy 15

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo