Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009"

Transkrypt

1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU Sytuacja organizacyjna Biblioteki. 1.1 Zmiany statusu formalno-prawnego (np. usamodzielnienie); zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres. W 2009 roku został częściowo zmieniony statut MBP, gdyż uchwałą z dnia 30 X 2008 r. została powołana samorządowa instytucja kultury pod nazwą Muzeum Saturn w Czeladzi. Muzeum rozpoczęło działalność z dniem 1 marca 2009 r. Konsekwencją tych działań była Uchwała Nr LI/826/2009 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej; ze statutu MBP usunięto zapisy dotyczące Czeladzkiej Izby Tradycji. Obecnie trwają prace nad zmianami Regulaminu organizacyjnego. W 2009 r. opracowano też i wdrożono takie dokumenty jak: - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przyjęcia i wyceny darowizn materiałów bibliotecznych (określono m.in. jakie zapisy winien zawierać Protokół przyjęcia materiałów bibliotecznych otrzymywanych jako darowizny rzeczowe) - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi - Zarządzenie w sprawie zmiany w Instrukcji procedur kontroli finansowej - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji materiałów bibliotecznych - Zarządzenie w sprawie wprowadzania Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania skontrum w MBP - Zarządzenie w sprawie zmiany w Instrukcji ustalenia dokumentacji przyjętych przez MBP zasad rachunkowości 1.1. W jaki sposób Biblioteka wywiązuje się z wymogów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U Nr 10, poz. 68); czy Biblioteka posiada BIP, na stronie własnej czy urzędu? Jakie umieszcza informacje? Jak często są aktualizowane? Biblioteka posiada własną stronę internetową na której umieszczane są informacje, które winny znajdować się na stronie BIP. Zmian dokonuje się w miarę potrzeb. 4 osoby posiadają uprawnienia do podpisu elektronicznego. Założono też konto na epuap (elektronicznej platformie usług administracji publicznej). 1

2 1.2. Formy i sposoby odzyskiwania zbiorów niezwracanych przez czytelników, w tym współpraca z firmami windykacyjnymi. Jedyną formą stosowaną w celu odzyskania książek od dłużników są upomnienia telefoniczne i upomnienia pisemne ponawiane 3-5 razy. Czytelnicy, którzy nie zareagują na nie pozostają z roku na rok dłużnikami długoterminowymi, a po 10 latach książki przekazywane są na ubytek. Wizyty domowe w celu odzyskania przetrzymywanych książek, stosowane w poprzednich latach przez bibliotekarki, uznane zostały (po kilku nieprzyjemnych sytuacjach jakie zaistniały) za niezbyt bezpieczne i większość placówek zrezygnowała z nich. Przez jakiś czas bardzo skuteczną formą odzyskiwania cennych pozycji były wizyty w domach dłużników z pracownikami Straży Miejskiej, ale ze względu na obciążenie strażników innymi obowiązkami, zaniechano tej formy egzekwowania długów. Upomnienia wysyłane są na bieżąco. W roku 2009 wysłano 549 upomnień pisemnych, wykonano 417 monitów telefonicznych, odbyto 20 wizyt domowych i 25 osób skorzystało z majowej amnestii. Od początku 2010 roku czytelnicy, wypożyczający książki uznane przez bibliotekarza za wartościowe oraz książki na płytach CD, podpisują się czytelnie na karcie książki, potwierdzając w ten sposób fakt jej wypożyczenia, po to, aby w przyszłości stworzyć sobie możliwość skorzystania z usług firmy windykacyjnej (w przypadku nie zwrócenia książki do Biblioteki). Pod koniec roku sporządzono zestawienie liczby dłużników i ilości nie zwróconych książek: od 1997 roku do końca czerwca 2009 odnotowano dłużników, którzy zalegali ze zwrotem książek Czy sprawy Biblioteki omawiane były przez samorząd (radę, komisję właściwą ds. kultury); problemy będące przedmiotem posiedzeń. Sprawy Biblioteki i jej działalność omawiane były bądź przez komisje Rady Miejskiej, bądź były przedmiotem obrad całej Rady przy okazji omawiania np. realizacji budżetu, działalności kulturalnej i edukacyjnej w mieście, akcji związanych z feriami i wakacjami. - Kwiecień - RM zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowego MBP za rok Zmiana Statutu MBP - Czerwiec - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu omówiła plany m.in. Biblioteki na Lato Wrzesień - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu podsumowała m.in. Akcję Lato w mieście, w tym w Bibliotece pt. Wakacyjny rajd dookoła świata - Grudzień - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu omówiła materiały na temat: Podsumowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w mieście w 2009 roku Każdorazowo radni przyjmowali do wiadomości przedstawione materiały. 2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 2.1 Utworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych; powołanie nowych agend (lokalizacja, wyposażenie). Nie dotyczy 2

3 2.2 Likwidacja filii, punktów bibliotecznych, połączenia placówek (przyczyny) W grudniu 2009 b.r. zakończył swoją działalność istniejący od 9 lat Punkt Biblioteczny w Domu Seniora. Umowa na prowadzenie punktu została zawarta początkowo na okres I VI 2009 r. W wakacje zawieszono działalność. Po wakacjach OI Senior nie przedłużył umowy na prowadzenie punktu bibliotecznego (jego kierunki działania skupione były na działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku) i od września do grudnia bibliotekarki dyżurowały tylko jeden raz w tygodniu: we wtorki w godzinach (w ramach porozumienia między MBP a OI o bezpłatnym prowadzeniu). Dyrekcja Domu Seniora uzasadnia rezygnację z punktu bibliotecznego małym zainteresowaniem ze strony pensjonariuszy (rozumiejąc działalność punktu jako tylko i wyłącznie wypożyczanie książek!) i brakiem środków finansowych. Natomiast zbyt szczupła obsada kadrowa MBP nie pozwala na prowadzenie punktu w ramach podstawowych obowiązków. 2.3 Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość pracy i estetykę pomieszczeń (przykłady). W 2009 roku dokonano tylko niewielkich zakupów sprzętu i wyposażenia do placówek Biblioteki. Zakupiono: Wyposażenie - 3 kanapy do Czytelni i Wypożyczalni - 3 fotele (Wypożyczalnia i hol) - 2 regały na nowości do Oddziału dla Dzieci - klimatyzator naścienny do serwerowni Sprzęt komputerowy - 1 zestaw komputerowy - 1 monitor LCD 19-1 klawiatura - 1 switch 5 portowy - 8 pendrive USB - 1 czytnik kodów kreskowych - rozszerzono pamięć laptopa Programy komputerowe - program KAV licencja na 5 stanowisk - MS Windows XP - licencja serwisowa Progress i Prolib 10 stanowisk 2.4 Modernizacja lokali bibliotecznych nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów i ich zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, odstępy między regałami, odpowiedniej szerokości drzwi itp.). Biblioteka Główna budynku przeprowadzono następujące prace remontowe: 3

4 - całkowita przebudowa sanitariatów na parterze, z wydzieleniem jednego pomieszczenia dla niepełnosprawnych, - modernizacja klatki schodowej (przeszklone balustrady, schody wyłożone płytkami ceramicznymi, malowanie) - przeszklona ścianka aluminiowa między Czytelnią a Wypożyczalnią dla Dorosłych - wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniu książki mówionej - zagospodarowanie terenu przed budynkiem Biblioteki (nowe nasadzenia roślin, ławki, kosze, stojak na rowery, donice z iglakami, słupki metalowe z łańcuchami) Filia 5 - malowanie pomieszczeń 2.5 Problemy związane z własnością budynków, usytuowaniem lokali ; problemy prawne i finansowe MBP posiada umowy użyczenia z Gminą Czeladź dotyczące 2 obiektów zajmowanych przez placówki Biblioteki: Biblioteki Głównej i Filii nr 2. Są to umowy na czas nieokreślony. Pozostałe placówki mieszczą się: - Filia 1 w budynku komunalnym administrowanym przez Zakład Budynków Komunalnych; MBP ponosi tylko koszty mediów i wywozu śmieci - Filia 3 w budynku Szpitala Powiatowego ; MBP nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem - Filia 4 w budynku spółdzielczym ; MBP ponosi pełne koszty związane z utrzymaniem lokalu: czynsz, media - Filia 4 w budynku spółdzielczym ; MBP ponosi pełne koszty związane z utrzymaniem lokalu: czynsz, media Wszystkie placówki biblioteczne usytuowane są w dobrych punktach miasta. Problemy prawne i finansowe nie występują. 2. Komputeryzacja - załączona ankieta Do chwili obecnej wprowadzono do bazy komputerowej systemu bibliotecznego PROLIB wszystkie przybytki z lat agend Centrali i placówek filialnych oraz książki z wcześniejszych lat Oddziału Dziecięcego i Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni. Na dzień r. baza systemu PROLIB zawiera opisów inwentarzowych (w 2009 roku wpisano pozycji). 4. Zbiory biblioteczne. Polityka gromadzenia. ilość wartość w zł Przybytki zbiorów Biblioteki w 2009 roku ,35 w tym: * zbiory książkowe: ,77 Zakup ogółem ,49 - zakup ze środków samorządowych ,16 - darowizny gotówkowe ,59 4

5 - dotacja Ministerstwa Kultury ,74 Dary rzeczowe ,28 * zbiory specjalne ,58 Zakup ogółem ze środków samorządowych ,58 - wydawnictwa multimedialne ,38 w tym z MK 2 - zbiory kartograficzne 1 18,20 - zbiory specjalne (pocztówki, zdjęcia..) ,00 Dar ogółem ,00 - wydawnictwa multimedialne ,00 - zbiory specjalne(pocztówki, zdjęcia..) ,00 Łącznie wydatki na zakup zbiorów wyniosły: * książki wol. = 65,558,49 zł * zbiory specjalne 179 egz. = 2.369,20 zł razem egz. = ,07 zł Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła 19,46 zł. Średnia cena zakupionego egzemplarza materiałów bibliotecznych wyniosła 19,11 zł Na 1 czytelnika przybyło 0,53 egz. materiałów bibliotecznych a zakupiono 0,41 wol. Na 100 mieszkańców zakupiono 10,64 egz. materiałów bibliotecznych a przybyło ogółem 12,42 egz. (łącznie z darami rzeczowymi). Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych (książkowych) ze środków samorządowych wyniósł 9,58 wol./100 mieszkańców. [według Wydziału Spraw Obywatelskich liczba mieszkańców Czeladzi na dzień r. wynosiła osób ]. W 2009 roku ogółem przybyło wol. książek z tego : * literatura piękna dla dorosłych wol. (56,1%) * literatura piękna dla dzieci wol. (27,9 %) * literatura popularnonaukowa 625 wol. (16,0 %) 4.1. Organizacja zakupu i gromadzenia zbiorów. 5

6 Główne zakupy nowości wydawniczych dokonywane były w hurtowni książek MATRAS w Katowicach. Hurtownia ta zobowiązała się do dostarczania książek z bieżącego ruchu wydawniczego w roku Współpraca układała się dobrze ; dostawca starał się realizować także nasze dodatkowe zamówienia. Nawiązano współpracę z hurtownią książek GRUPA A-5 z Łodzi, przedstawiciel której minimum dwa razy w miesiącu przyjeżdża z ofertą wzornikową. Po złożeniu zamówienia książki dostarczane są pocztą kurierską. Kupowano również książki bezpośrednio w wydawnictwach takich jak: : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Prószyński i S-ka, Wydaw. Egmont Polska oraz u przedstawicieli hurtowni taniej książki. Dzięki współpracy bezpośrednio z wydawnictwami, otrzymaliśmy sporą ilość książek w darze, np. : - z Hurtowni Tuliszków poszukiwane lektury - nowości z Wydaw. Prószyński i S-ka Kontynuowana była dotychczasowa polityka biblioteczna dotycząca zakupu: nowości wydawnicze, najbardziej poszukiwane bestsellery, o których pisało się czy też mówiło w mediach, uzupełnianie zaczytanych lub brakujących lektur (nowe, wprowadzone tytuły), zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz poszukiwanych podręczników przez studentów. Stale i systematycznie uzupełniano literaturę popularnonaukową. Uzupełniono działy pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, socjologii, zarządzania, finansowości, sztuki i malarstwa. Zakupiono m.in.: Smith D. D.: Pedagogika specjalna t. 1-2, Carson R.C., Butcher J. N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń t. 1-2, Pospieszyl J.: Patologie społeczne, Słownik wiedzy o kulturze, Słownik politologii, Kompendium wiedzy o handlu, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku t. 7, Gadacz T. : Historia filozofii XX wieku t. 1-2 oraz uzupełniono brakujące tytuły książek z serii Leksykon : historia, sztuka, ikonografia - Wokół stołu, Geografia i imaginacja, Muzyka, Ogrody i labirynty. Z pewnością odbiorców znajdą również książki z zakresu sztuki : Znaki i symbole, Keara J. : Skarby impresjonizmu czy też Arcydzieła Leonarda da Vinci. Zakupiono najnowszy Kodeks karny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy (oba z komentarzem) a także serię książek Literatura i Kontrowersje - Goik M. : Kobiety w literaturze, Paszylk B. : Książki zakazane, Romańska-Malina O. : Bunt literatów. Starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami (w miarę posiadanych środków). Dla dorosłych starano się kupować na bieżąco najbardziej poszukiwane bestsellery. Nowe, ukazujące się na rynku pozycje, polskich autorów : Katarzyna Grochola, Joanna Chmielewska, Marek Krajewski, Małgorzata Kalicińska, Monika Szwaja, Olga Rudnicka, Maja Kotarska, Irena Matuszkiewicz, Agnieszka Kacprzyk, Bogusław Wołoszański, Jacek Piekara, Mariusz Czubaj, Marcin Wolski, Janusz L. Wiśniewski, Krzysztof Kotowski, Jacek Komuda, Rafał Dębski oraz autorów zagranicznych : Jonathan Kellerman, Harlan Coben, Robert Ludlum, Tom Clancy, Dean R. Koontz, Maruki Murakami, Henning Mankell, Robert H. Gulik, Kathy Reichs, Mark Billingham, Sara Waters, Nora Roberts, Tatiana Polakowa, Danielle Steel, Mary Higgins Clark, Karen Robards, Joy Fielding, Sandra Brown, Karen Rose, Daria Doncowa, Polina Daszkowa, Jodi Picoult, Karen Robards, Stephanie Laurens, Christina Dodd, Lisa Jackson, Catherine Coulter, Beatrice Small, Amanda Quick, Jayne Ann Krentz. 6

7 Zaznacza się ponowny wzrost zainteresowania literaturą fantastyczną. I na ten fakt szybko zareagowało Wydawnictwo Fabryka Słów wydając bardzo dobrych pisarzy polskich (takich jak: Milena Wójtowicz, Jacek Piekara, Andrzej Philipiuk, Mieszko Zagańczyk, Adam Przechrzta, Anna Kańtoch, Jakub Ćwiek, Dariusz Spychalski, Maja Lidia Kossakowska, Andrzej Sakowski) i twórców fantastyki obcej (m.in. Siergiej Łukjanienko, Terry Pratchett, Władimir Wasiljew, Miroslav Zamboch, Tanya Huff, Karina Pjankowa i Jim C. Hines). W 2009 roku dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie Literatura i Czytelnictwo. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek wyniosła tylko 8.300,00 zł. Zakupu dokonano w oparciu o Umowę Nr BN /10324/09w. Przyznane środki finansowe pozwoliły na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych czytelników i uzupełnienie zaczytanych i zniszczonych lektur. Zakupiono 483 wol. i 2 DVD Struktura zakupionych książek z dotacji : * literatura piękna dla dzieci 175 wol. = 36,2 % * literatura piękna dla dorosłych 184 wol. = 38,1 % * literatura popularnonaukowa 124 wol. = 25,7 % Księgozbiory placówek bibliotecznych wzbogaciły się także dzięki wpłatom czytelników (darowizny gotówkowe). Przybyło 172 wol. za 4.519,59 zł. Selekcja zbiorów Wycofano ze zbiorów ogółem wol. (w tym 259 broszur) na kwotę 4.760,60 zł Były to książki : * zniszczone, zagubione przez czytelników, usunięte w ramach selekcji jako przestarzałe, * braki bezwzględne po skontrum w Filii nr wol. ( w tym 259 broszur) i 8 egz. kartografii * przekazane do utworzonego Muzeum Saturn materiały gromadzone dla Czeladzkiej Izby Tradycji (działąjącej w strukturze MBP do dn r.) egz. na kwotę 3.675,05 zł Struktura księgozbioru Na dzień r. książkowe zbiory biblioteczne liczyły wol., z tego : - literatura piękna dla dorosłych ,15 % - literatura piękna dla dzieci i młodz ,23 % - literatura naukowa ,62 % Skontrum Na 1 mieszkańca Czeladzi przypada 5,96 wol. Na 1 czytelnika MBP przypada 25,49 wol. W dniach r. przeprowadzono skontrum wszystkich zbiorów bibliotecznych w Filii nr 1. Komisja ustaliła stan ewidencji zbiorów według zapisów 7

8 w księgach inwentarzowych na dzień r. Kontrolę przeprowadzono metodą porównywania numeru inwentarzowego pozycji z zapisem w księdze inwentarzowej. Sprawdzono zbiory znajdujące się na półkach biblioteki, w magazynach, wypożyczone przez czytelników oraz przekazane na inne placówki. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono brak vol., co stanowi 6,0 % księgozbioru, w tym: vol. braki bezwzględne (3,2 % księgozbioru) o wartości 7,78 zł, vol. braki względne (2,8 % księgozbioru) o wartości 3.347,64 zł. Ponadto skontrum wykazało brak 278 broszur, w tym: 206 vol. braki bezwzględne, 72 vol. braki względne. Wykazano również brak 14 pozycji w zbiorach kartograficznych, w tym: 8 vol. stanowią braki bezwzględne, 6 vol. stanowią braki względne. Nie stwierdzono natomiast żadnych braków w zbiorach multimedialnych i specjalnych. Poprzednie skontrum w Filii nr 1 przeprowadzono w 1989 r. i wówczas liczba braków względnych wynosiła Oznacza to, że od tego czasu odnaleziono 234 vol., a pozostałe braki względne, przy tegorocznym skontrum, stały się brakami bezwzględnymi. Na liczbę braków miały wpływ: przeprowadzki placówki, remonty, wolny dostęp do księgozbioru w agendzie dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, udostępnianie pomieszczeń na różnego rodzaju działalność gospodarczą i społeczną (w poprzedniej lokalizacji), liczne włamania oraz niedostosowanie pomieszczeń filii do potrzeb biblioteki, co uniemożliwia dostateczną kontrolę księgozbioru przez pracowników. W wyniku zaleceń pokontrolnych, wykazane braki bezwzględne zostały przekazane na ubytek Uwzględnianie potrzeb czytelników w zakupach książek i sposoby pozyskiwania informacji o tych potrzebach. Informacje o potrzebach czytelników pozyskiwane są poprzez analizę dezyderatów składanych przez pracowników agend udostępniania, poprzez obserwację rynku wydawniczego, problemów pojawiających się w mediach, zapowiedzi wydawniczych poszczególnych wydawnictw, księgarni internetowych i recenzji nowości zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach Prenumerata czasopism, w tym bibliotekarskich; stopień zaspokojenia potrzeb czytelniczych. Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach Biblioteki Miejskiej w Czeladzi wyniósł ,77 zł z tego : - prenumerata w RUCH-u ,53 zł - prenumerata w wydawnictwach zł budżet : ,13 zł - zakup ze środków własnych 1.288,64 zł ogółem : ,77 zł 8

9 W naszych czytelniach w 2008 roku dostępnych było 222 tytułów gazet i czasopism. Nadal były dostępne m.in. : Focus, PC World Komputer, National Geographic, National Geographic - KIDS, Traveler, AC Action, Murator, Wiedza i Życie, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Świat Nauki, Cztery Kąty, Kwietnik, Poradnik domowy, Gazeta prawna, Śląsk. Ofertę prasy dostępnej dzięki prenumeracie, wzbogacono dodatkowymi tytułami, zakupami ze środków uzyskanych dzięki wypożyczaniu prasy do domu (1.289,00 zł) Chociaż oferta czasopism była bogata i różnorodna, nie zaspokajała potrzeb wszystkich czytelników. Prenumeraty dokonywano 4 razy w roku w RUCH-u, a poza tym w wydawnictwach: Prószyński i S-ka, Agora, AVT Korporacja, National Geographic i INFOR. W ciągu roku 2009 w Bibliotece dostępne były następujące czasopisma bibliotekarskie: Bibliotekarz Biblioteka w szkole Guliwer - 5 egz. Poradnik Bibliotekarza Nowe Książki z których korzystali pracownicy MBP oraz czytelnicy. Do oprawy introligatorskiej oddano rocznik 2008 Dziennika Ustaw - 20 tomów oraz Echo Czeladzi 1 tom. 5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna Zasięg czytelnictwa; obserwowane tendencje i preferencje czytelnicze (najbardziej poczytne i poszukiwane publikacje zarówno z literatury pięknej, jak i popularnonaukowej oraz naukowej). W ciągu 2009 r. placówki biblioteczne zarejestrowały czytelników (o 279 mniej niż w 2008 r.); wskaźnik czytelnictwa wyniósł 23,4 czytelników /100 mieszkańców. Dzieci i młodzież do lat 15, to liczba 2.116osób (o 146 mniej niż w 2008 r.) Odwiedziny w Bibliotece w 2009 r. wyniosły ogółem : z tego: * wypożyczalnie * czytelnie (o więcej niż w 2008 r.) Z powyższych danych wynika, że 1 czytelnik odwiedził MBP 13,69 razy w ciągu roku (w ,810. Średnio dziennie placówki biblioteczne odwiedziło 365,92 osoby (w ,24) [w 2009 r. Biblioteka była otwarta dla czytelników przez 292 dni] Wypożyczenia ogółem (o więcej niż w 2008 r.) z tego: 9

10 * wypożyczalnie * czytelnie Średnio 1 czytelnik wypożyczył książki 24,44 w ciągu roku (w ,2). Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz większa liczba czytelników korzysta z dostępnych wydawnictw na CD-romach i w ciągu 2009r. wypożyczyli oni aż płyt. (o więcej niż w 2008 r.). Odwiedzający nasze czytelnie uzyskali informacji (o 822 więcej niż w 2008 r.) i skorzystali z egz. czasopism (o mniej niż w 2008 r.) Z dostępu do Internetu skorzystało osób (o więcej niż w 2008 r.) W 2009 roku Biblioteka odnotowała wyraźny wzrost w liczbie odwiedzin, udzielaniu informacji, wykorzystaniu map oraz korzystaniu z Internetu. Natomiast spadek widać w ilości zapisanych czytelników i ilości udostępnionych czasopism. Przyczyn tendencji spadkowej można upatrywać w migracji zarobkowej poza granice kraju, wypieraniu książek i czasopism przez elektroniczne nośniki informacji oraz zaniżaniu przez nauczycieli (ze wszystkich szczebli kształcenia, łącznie z akademickimi) wymagań edukacyjnych. Ogromną popularnością wśród czytelników cieszyły się nowości wydawnicze wymienione w punkcie 4.1. Jeśli chodzi o literaturę niebeletrystyczną, czytelnicy najczęściej pytali o książki z: socjologii, ekonomii, zarządzania, finansów, turystyki oraz historii literatury pięknej i malarstwa, potrzebnej zwłaszcza do prezentacji maturalnych. Analogicznie do lat poprzednich największym uznaniem wśród propozycji czytelni bibliotecznych cieszył się dostęp do Internetu i obecnej w nim oferty edukacyjnej i informacyjnej (szukanie pracy, wysyłanie CV, listów motywacyjnych, przeglądanie poczty owej) Najważniejsze wydarzenia kulturalne, promocyjne, edukacyjne (tylko wybrane przykłady). Spotkania autorskie Wieczór poetycki Dawida Markiewicza: Poetyckie powroty do przeszłości promocja tomiku Flashback Spotkanie z Izabelą Sową dla czytelników dorosłych w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Zagłada Żydów Zagłębiowskich - spotkanie z dr Aleksandrą Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach; przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi Spotkanie z autorem kryminałów - Markiem Krajewskim w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkania Niesamowite spotkania w dżunglach i górach Ameryki Południowej o swoich podróżach opowiadali Ola i Sławek Olejniczakowie Spotkanie Krzysztofa Domagalika z członkami Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi i czytelnikami 10

11 Japońskie opowieści - spotkanie młodzieży z Sewerynem Magdziakiem mistrzem sztuki walki aikido, pasjonatem kultury, sztuki i tradycji japońskiej ; w ramach Miesiąca Kultury Japońskiej Duch Japonii spotkanie dorosłych czytelników z mistrzem sztuki walki aikido Sewerynem Magdziakiem w ramach Miesiąca Kultury Japońskiej Dziki Zachód i pustkowia Ameryki Południowej - spotkanie z podróżnikami Olą i Sławkiem Olejniczakami W górniczym klimacie spotkanie z okazji Barbórki. W programie: - finisaż wystawy Wieże wyciągowe od żurawia do konstrukcji żelbetowej - uroczyste przekazanie sztandaru kopalni Saturn z 1946 r. do Muzeum Saturn w Czeladzi Dyskusyjny Klub Książki działający przy MBP omawiał następujące książki: Brazylia J. Updike Królowa Południa A. Perez- Reverte Pałac kobiet P.S. Buck Białe zęby Z. Smith Bracia Karamazow F. Dostojewski Dżuma w mieście Breslau M. Krajewski Blondynka C. Oates Moja książka roku 2009 Przy Dyskusyjnym Klubie Książki powstała sekcja teatralna, która uczestniczy w przedstawieniach Teatru Zagłębia jest to nowa forma promocji książki i czytelnictwa. Dyskusyjny Klub Filmowy Obsługiwałem angielskiego króla reż. J. Menzel na podstawie powieści B. Hrabala Ziemia niczyja reż. D. Tanowic Malowany welon - reż. J.Curran Amelia - w reż. J.P. Jeunet Akcja Komputer bez barier wiekowych - dla czytelników seniorów Warsztaty Akcja Komputer bez barier wiekowych dla czytelników seniorów - od początku roku odbyło się 47 spotkań, w których uczestniczyło 139 osób Jak wyplatano koszyki ; warsztaty w Muzeum Zagłębia w Będzinie Jesienne kompozycje ; warsztaty florystyczne Bożonarodzeniowe dekoracje warsztaty florystyczne Promocje książek Promocja wydawnictwa MBP W Borzechowie czyli w Czeladzi: motywy czeladzkie w twórczości Janusza Domagalika oraz okolicznościowej koperty i karty pocztowej ; w ramach obchodów 1 rocznicy śmierci pisarza 11

12 Zeszyty czeladzkie : prezentacja kolejnego (14) rocznika wydawnictwa (przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi) Wystawy Tacy sami...ostoja twórczości: prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Ostoja Dziecięca książka japońska w ramach Miesiąca Kultury Japońskiej Kolorowo i bajkowo: wystawa prac plastycznych uczestników Koła Młodego Artysty ze Szkoły Podstawowej Nr 3 (w ramach Tygodnia Bibliotek) * Literacki świat Janusza Domagalika: wystawa poświęcona J. Domagalikowi, Honorowemu Obywatelowi Czeladzi, z okazji 1 rocznicy śmierci pisarza Małe impresje Martyny Sawczuk Mandale Katarzyny Brzozowskiej Izraelska ilustracja książkowa (wystawa wypożyczona z Ambasady Izraela w Warszawie przy współpracy Instytutu Tłumaczeń Literatury Hebrajskiej) Malarstwo Jadwigi Koch ; przy współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Z Matterhornem w tle: wystawa fotograficzna członków Klubu Włóczykij Eweliny Machoń i Jakuba Hermana ; przy współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Jan Marcin Szancer- czarodziej mojego dzieciństwa ; wystawa ilustracji książki dziecięcej Pejzaż czeladzki rysunki Krzysztofa Zięcika Wieże wyciągowe od żurawia do konstrukcji żelbetowej : wystawa udostępniona przez górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie a wzbogacona o eksponaty związane z czeladzkimi kopalniami Świąteczne prace pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy Ostoja Czeladzka Izba Tradycji (działała w strukturach Biblioteki do 28 lutego 2009 r.) Wystawy El Condor Rio Colca 2008 wystawa fotografii podróżniczej Lotnicze i modelarskie tradycje Czeladzi i Grodźca: wystawa zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Starych Szybowców i Samolotów PARCINA Koncerty Koncert zespołu Swing Brothers (Muzyczne piątki) Muzyka peruwiańska : koncert zespołu Sierra Mante Grzegorz Niemczuk gra Chopina recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka (Muzyczne piątki) Spotkania Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu historycznego ogłoszonego w 2008 r. z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 12

13 5.3. Czytelnictwo dzieci i młodzieży (problemy, obserwacje, obawy współpraca z różnymi grupami wiekowymi, zakup zbiorów, współpraca z organizacjami i instytucjami). Czytelnicy do lat 15 stanowią 27% wszystkich czytelników MBP w Czeladzi. Jest ich W stosunku do 2008 r. liczba ich zmniejszyła się o 146 osób. Przy uzupełnianiu zbiorów szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie nowości tej grupie wiekowej. Literatura piękna dla dzieci stanowiła 27,9 % zakupu książek (kupiono wol.). Nabywano książki- zabawki, przekładanki edukacyjne, książki przestrzenne, z ruchomymi elementami, do głaskania i przytulania, z odgłosami zwierząt i ptaków, grające, śpiewające i pobudzające wyobraźnie najmłodszych czytelników. Biblioteka stawia na tę najmłodsza grupę czytelników, aby wyrobić nawyk sięgania po książkę, oglądania i wspólnego czytania z rodzicami i z bibliotekarzami w myśl hasła Cała Polska czyta dzieciom. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to zainteresowaniem książką, przyciągnie dzieci do biblioteki i wyrobi w nich nawyk czytania. Zakupiono m. in. książki: Galileusz, Przez morza i oceany, Starożytna Grecja, Wyprawa na Księżyc. W roku bieżącym zaobserwowano wzrost tytułów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zapełnia się też luka w środkowych poziomach wiekowych dla czytelników placówek dziecięcych (poziom 2 i 3). Godna uwagi jest kontynuacja wydawania autorów już uznanych (Grzegorz Kasdepke, Paweł Baręsewicz, Wiesław Drabik, Mariusz Niemycki, Kazimierz Szymeczko, Dariusz Rekosz, Joanna Olech, Agnieszka Frączek), jak i na pojawienie się w ofercie wydawniczej nowych pisarzy polskich (Elżbieta Zubrzycka, Agnieszka Frączek, Małgorzata Strzałkowska Roksana Jędrzejewska-Wróbel), francuskich, niemieckich i austriackich, włoskich, belgijskich i autorów z literatury skandynawskiej a nie jak do tej pory w przeważającej większości, autorów amerykańskich. Zakup tej literatury podlega dużej selekcji, tym bardziej że część z niej ukazuje się w ramach różnych serii. Kupowane są cykle : Plotkara, Na topie, Dziewczyna Super, Pan Samochodzik i, Nie dla Mamy, nie dla Taty...,Ty + Ja = Serce, O Mnie, o Tobie, o Nas, Nasza Biblioteka z Wyd. Ossolineum, Czarna Bandera, Kroniki Pradawnego Mroku, Wampirek, Pamiętniki wampirów, Felix, Net i Nika... oraz dla dzieci młodszych Domisie, Zuźka D. Zołzik, cykl o przygodach Loli, Martynki, Ani i Krzysia, Franklin... Bestsellerem stały się książki z beletrystyki młodzieżowej : Stephenie Meyer cykl o wampirach : Zmierzch, Księżyc w nowiu, Zaćmienie, Przed świtem Scott Westerfeld cykl : Brzydcy, Śliczni, Wyjątkowi, Nieważcy Lucy Hawkins, Stephen Hawkins : Jerzy i tajny klucz do wszechświata, Jerzy i poszukiwacze kosmicznego skarbu Silvana De Mari cykl: Ostatni elf, Ostatni ork, Ostatni smok Roderick Gordon, Brian Williams : Tunele 1, Tunele 2 : Głębiej, Tunele 3 :Odchłań Henning Mankell cykl powieści dla młodzieży : Pies, który biegł ku gwieździe, Cienie rosną o zmierzchu, Chłopiec, który spał pod pierzyną ze śniegu Niestety najmłodsi czytelnicy najczęściej przychodzą tylko po lektury szkolne. Zmniejsza się ilość pasjonatów literatury beletrystycznej. Największą grupę czytel- 13

14 niczą wśród czytelników dziecięcych stanowią przedszkolaki a najbardziej czytane książki - to bajki i opowiadania z poziomu pierwszego. Od dwóch miesięcy daje się jednak zauważyć wzrost zainteresowania książką czytelnianą w celu uzyskania informacji na miejscu. Uczniowie zgłaszają taką potrzebę jako zalecenie nauczyciela, co brzmi optymistycznie na przyszłość. Placówki dziecięce, podobnie jak i dla dorosłych, utrzymują stałą współpracę ze wszystkimi szkołami i przedszkolami, ze świetlicą Centrum Edukacyjnego i świetlicą Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie mieszczącą się przy ul. 11 Listopada 8, ze świetlicami osiedlowym Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ze Środowiskowym Domem Samopomocy Ostoja. Ma to na celu dotarcie do jak największej liczby potencjalnych użytkowników biblioteki i stworzenie takiej oferty, aby odpowiadała potrzebom tych środowisk Formy animacji pracy z dziećmi i młodzieżą (najważniejsze przykłady). Wśród wielu wymienionych niżej przedsięwzięć organizowanych dla młodego czytelnika na szczególną uwagę zasługują: Cykl imprez z okazji 1 rocznicy śmierci pisarza - czeladzianina Janusza Domagalika, na który złożyły się: - wystawa Literacki świat Janusza Domagalika (wykorzystująca zarówno ksiązki i czasopisma pozostające w zbiorach Biblioteki, jak i materiały, dokumenty i pamiątki rodzinne udostępnione przez syna pisarza Krzysztofa Domagalika znanego reżysera teatralnego) - cykl spotkań z K. Domagalikiem - wydanie opracowania W Borzechowie czyli w Czeladzi: motywy czeladzkie w twórczości Janusza Domagalika oraz okolicznościowej koperty i karty pocztowej Kwietniowy cykl imprez poświęcony Japonii jej zwyczajom, kulturze, historii - wystawa Dziecięca książka japońska - cykl lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków i młodszych dzieci szkół podstawowych pt. Japonia kraj kwitnącej wiśni i wschodzącego słońca - spotkania z mistrzem sztuki walki aikido, pasjonatem kultury, sztuki i tradycji japońskiej : Duch Japonii i Japońskie opowieści - warsztaty origami - warsztaty mangi i anime Jesienny cykl imprez poświęcony Janowi Marcinowi Szancerowi - wystawa Jan Marcin Szancer czarodziej mojego dzieciństwa - lekcje bibliotecznych dla przedszkolaków i młodszych dzieci szkół podstawowych Na pewno te wydarzenia kulturalne zapadły dzieciom w pamięć ze względu na to, że najlepsze efekty edukacyjne osiąga się poprzez wykłady połączone z obrazowaniem. Przy czym i lekcje i wystawy był barwne, ciekawie skonstruowane i dopracowane do poziomu dziecka, z elementami zaskoczenia i rozbudzania ciekawości INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ DZIECI 14

15 Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom - działania podejmowane przez wszystkie agendy biblioteczne prowadzące działalność dla dzieci Zwyczaje karnawałowe w Polsce - czytanie wierszyków Bajkowe nowości Bajki Brzechwy O żyrafach, które chciały zobaczyć zimę - bajki Anny Onichimowskiej Wesoły zwierzyniec Kornela Makuszyńskiego Najpiękniejsze bajki świata Najpiękniejsze legendy świata Od kropelki do morza- wierszyki o wodzie Wiosna w ogródku wiersze o wiośnie Wiosenne bajeczki Bajlandia - głośne czytanie ulubionych wierszyków polskich autorów Opowieści o kwiatach Baśnie z Czterech Stron Świata Jajko czy kura - wiersze i opowiadania o Świętach Wielkanocnych Głośne czytanie najnowszych pozycji wydawniczych dla dzieci i młodzieży Baśnie na dobry początek dnia Wielkanocne opowieści - wiersze Grzegorza Kasdepke i Bożeny Michalcze Dzisiaj mamy Dzień Mamy Już niedługo wakacje Niesforne wierszyki Agnieszki Frączek Kocham polską przyrodę Humor w wierszach Agnieszki Frączek Kopiec kreta - wiersze Agnieszki Frączek Malowany świat - wiersze Marcina Brykczyńskiego Moda na wesoło Misiowe wierszyki Przyroda na wesoło - wiersze Agnieszki Frączek Niezwykłe przygody Misia Paddingtona Miś- ulubiony pluszak bajeczki o misiach Mikołaj z misiem Paddingtonem Święta pana Misia Spotkania autorskie Spotkanie z Izabellą Klebańską autorką książek dla dzieci: Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada Książki na szóstkę Barbary Gawryluk: spotkanie z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci Spotkanie z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem (w ramach Tygodnia Bibliotek) Spotkanie z Ewą Stadtmüller - autorką legend, bajek, wierszy i scenariuszy teatralnych dla dzieci Jak się bawią mali Szwedzi spotkanie z Barbarą Gawryluk (w ramach Festiwalu Nordalia 2009) Spotkania 15

16 Spotkanie Krzysztofa Domagalika z młodzieżą połączone z projekcją filmu Koniec wakacji ; w ramach obchodów 1 rocznicy śmierci Honorowego Obywatela Czeladzi pisarza Janusza Domagalika Tajemnice Wikingów; opowieści o Wikingach : warsztaty pisma runicznego z Danielem Dawidowiczem ; w ramach Festiwalu Nordalia 2009 prowadzone w Od- Zajęcia edukacyjno- plastyczne Ferie i Wakacje w Bibliotece dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz Filii 2 Magiczne baśnie Dalekiego Wschodu -zajęcia plastyczno- literackie (Ferie w Bibliotece) Karnawałowe zabawy zajęcia plastyczne (Ferie w Bibliotece) Wakacyjny rajd dookoła świata- zajęcia literacko- plastyczne (Wakacje w Bibliotece) Zajęcia literacko- plastyczne Co wiosna z sobą przyniosła Pociąg z książkami na podstawie Przygód Koziołka Matołka ( w ramach Tygodnia Bibliotek) Wszystkie misie świata Jan Marcin Szancer- czarodziej mojego dzieciństwa Bezpieczna droga do szkoły Światowy Dzień Ochrony Zwierząt Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Jesienna szaruga Kolory jesieni Origami bis - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki orgiami Migaj, migaj gwiazdko mała Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Wystawki Maski karnawałowe: prace powstały przy współudziale dzieci uczestniczących w Akcji Zima 2009 Ulubione postacie bajkowe : wystawa prac plastycznych dzieci ze Świetlicy Osiedlowej Omega Ozdoby świąteczne i choinkowe: prace plastyczne dzieci ze Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 Zimowe opowieści : prace plastyczne dzieci ze Świetlicy SP Nr 3 Prezenty dla Koziołka Matołka: prace plastyczne dzieci z Przedszkola Nr 5 i 10; Powrót zimy : prace plastyczne dzieci ze Świetlicy Osiedlowej Omega Wystawa rysunków w formie Mang wykonanych przez dzieci ze Świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w ramach Miesiąca Kultury Japońskiej Wielkanocne ozdoby : prace dzieci z Przedszkola Nr 10 Zwierzęta Afryki : prace plastyczne dzieci uczestniczących w zajęciach z okazji Tygodnia Bibliotek Motywy jesienne : wystawa prac plastycznych dzieci ze Świetlicy Osiedlowej Omega Światowy Dzień Pluszowego Misia : wystawa prac dzieci z Przedszkola Nr 5 16

17 Konkursy dla najmłodszych czytelników Konkurs plastyczny Wesołe wierszyki Brzechwy i Tuwima Dzień czekolady - konkurs czytania wierszyków trzeszczyków oraz czekoladowe zabawy Warsztaty Era Gutenberga : warsztaty drukarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich Warsztaty origami w ramach Miesiąca Kultury Japońskiej Warsztaty mangi i anime w ramach Miesiąca Kultury Japońskiej Jak powstaje papier: warsztaty papiernicze z cyklu Spotkania z historią Świat lalek teatralnych: warsztaty teatralne, prowadzone przez aktora Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum -Jacka Popławskiego; z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 5.5. Obserwowane zmiany w wykorzystaniu czytelni. Zmiany zachodzące w społeczeństwie widać bardzo wyraźnie wśród użytkowników Czytelni. Młodzież nastawia się głównie na szybką informację dostępną w Internecie. Najbardziej poszukiwane przez nich lektury to te, które mają szczegółowe opracowanie i są dostępne na DVD. Szukający pracy potrzebują dzienników z ofertami oraz dostępu do Internetu, aby napisać CV, wydrukować i dostarczyć do firmy, ewentualnie wysłać drogą elektroniczną. Czytelnia czeladzka, w miarę dobrze zaopatrzona w lektury akademickie, posiadająca dostęp do informacji elektronicznej, stara się wykorzystać wszystkie możliwe źródła, aby czytelnik dostał pożądaną informację i wyszedł z przekonaniem, że został dobrze i solidnie obsłużony Charakterystyka usług informacyjnych Biblioteki. W dobie informatyzacji społeczeństwa podstawowym zadaniem Biblioteki, a przede wszystkim czytelni są usługi informacyjne. Ich realizacja odbywała się w oparciu o zbiory biblioteczne książki, dokumenty elektroniczne, czasopisma oraz zasoby sieci Internet. Niezmiennie duże zainteresowanie wśród użytkowników biblioteki budziła informacja biznesowa: sposób pisania CV i listu motywacyjnego, zarządzanie firmą, wiedzą, zasobami ludzkimi, finansami oraz biznesplan i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Tradycyjnie też popularnością cieszyły się Dzienniki Ustaw, kodeksy (zwłaszcza te z komentarzem) a także program prawniczy Legalis, dzięki któremu jest bezpośredni dostęp do poszczególnych przepisów prawnych, orzecznictwa i komentarzy. Podobnie jak w latach ubiegłych, czytelników interesowała tematyka regionalna, zwłaszcza dotycząca historii, atrakcji turystycznych regionu, legend i biografii wybitnych osób. W dalszym ciągu liczną grupę odbiorców stanowili maturzyści przygotowujący prezentacje. Dla nich szukano pozycji z historii literatury i sztuki. Znaczna liczba użytkowników interesowała się informacją turystyczną turyzmem, hotelarstwem, agroturystyką oraz przewodnikami geograficznymi po Polsce i świecie. Liczne zapytania dotyczyły socjologii i patologii społecznych. Czytelnia pomagała również w poszukiwaniu konkretnych książek w bazach danych okolicznych bibliotek. 17

18 W roku sprawozdawczym nastąpił w Czytelni wzrost usług informacyjnych. Ich odbiorcami byli głównie studenci i uczniowie Stan prac nad bibliografią miasta lub powiatu (dotyczy bibliotek w miastach na prawach powiatu i bibliotek wypełniających zadania bibliotek powiatowych). Zakończono prace nad Bibliografią Czeladzi za lata (po weryfikacji będzie dostępna w wersji elektronicznej). W dalszym ciągu na bieżąco były bibliografowane wycinki prasowe i DŻS-y dotyczące miasta, które udostępniano w formie kartotekowej. 6. Czytelnictwo i działalność na rzecz specjalnych grup użytkowników Ocena działalności filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach opieki (w tym liczba zbiorów, czytelników, wypożyczeń). Punkt biblioteczny W 2009 r. prowadzony był punkt biblioteczny w Ośrodku Integracyjnym Senior. W okresie styczeń czerwiec dostępny był dwa razy w tygodniu: we wtorki: i piątki: , a po wakacjach od września do grudnia jeden raz w tygodniu: we wtorki: Oczywiście zaistniałe turbulencje miały bezpośredni wpływ na spadek podstawowych wskaźników charakteryzujących czytelnictwo w Domu Seniora. Liczba czytelników zarejestrowanych 29 Liczba odwiedzin 412 Liczba wypożyczeń 160 wol. Liczba wypożyczonych czasopism 925 egz. Oprócz wymiany książek i czasopism w pokoju bibliotecznym bibliotekarki odwiedzały chętnych- do czytania lub rozmowy - pensjonariuszy w pokojach, a także przyjmowały zamówienia na potrzebne książki, które następnie przynosiły czytelnikom punktu bibliotecznego z Biblioteki Głównej. Poza wypożyczaniem książek i czasopism bibliotekarki prowadzące ten punkt podejmowały w swojej pracy próby biblioterapii. W nawiązaniu do zgłaszanych potrzeb były to: głośne czytanie wybranych książek lub artykułów z czasopism, przeglądanie albumów z rodzinnymi fotografiami połączone z wysłuchaniem wspomnień. Na początku roku dużą popularnością cieszyła się przeprowadzona akcja Kalendarz na Nowy Rok każdy z pensjonariuszy, który zgłosił zapotrzebowanie, otrzymał duży, ścienny kalendarz do swojego pokoju. Nadzwyczajną frekwencją i najwyższą oceną Seniorów i personelu Domu Seniora cieszyła się zorganizowana przez bibliotekarki impreza karnawałowa pod tytułem Koncert karnawałowy z udziałem muzyka Opery Śląskiej w Bytomiu. Filia szpitalna Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi mieści się w szpitalu powiatowym. Użytkownikami filii są pacjenci szpitala, słuchacze Studium Medycznego, nieliczni studenci Akademii Medycznej oraz personel szpitala. 18

19 Wyniki czytelnictwa placówki Liczba czytelników ogółem 163 w tym do lat 15 1 czytelnicy pacjenci 46 Liczba odwiedzin ogółem 801 w tym wypożyczalnia 764 czytelnia 37 Liczba wypożyczeń ogółem w tym wypożyczalnia czytelnia 12 Struktura wypożyczonych książek ogółem w tym: literatura piękna dla dorosłych = 72,90% literatura piękna dla dzieci 85 = 5,04% literatura popularnonaukowa 372 = 22,06% liczba udzielonych informacji 5 liczba udostępnionych czasopism 108 Pacjenci korzystają z usług biblioteki dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki) w godzinach Liczba pacjentów korzystających ze zbiorów Filii nr 3 w roku sprawozdawczym utrzymała się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Wiąże się to z polityką Narodowego Funduszu Zdrowia, który ograniczył czas pobytu pacjenta w szpitalu do minimum, zwiększając jednocześnie intensywność badań i zabiegów leczniczych i tym samym minimalizując wolny czas, który pacjenci mogliby poświęcić na czytanie Funkcjonowanie oddziałów książki mówionej (w tym zbiory liczba tytułów, liczba czytelników, wypożyczeń) W 2009 roku MBP kontynuowała w b.r. pracę z czytelnikiem niewidomym i niedowidzącym. Oto dane liczbowe charakteryzujące czytelnictwo w kąciku książki mówionej: Liczba czytelników zarejestrowanych: 19 (PZN: 6) Liczba odwiedzin

20 Liczba wypożyczeń 652 tytuły (9.044 kaset) Liczba zbiorów 164 tytuły (2.096 kaset) Przez kolejny rok wskaźniki dotyczące czytelnictwa książki mówionej ciągle nieznacznie rosną. Czterokrotnie dokonywana była wymiana kaset wysłuchanych na nowe dzięki współpracy z Biblioteką Centralną PZN w Warszawie Przykłady form pracy i działań Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, trzeciego wieku. Biblioteka uczestniczyła w świadczeniu usług na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz trzeciego wieku poprzez: - prowadzenie Punktu bibliotecznego w Domu Seniora - prowadzenie filii szpitalnej - prowadzenie Kącika z książką mówioną - cykl spotkań pt. Książka bliżej czytelnika - usługa książka na telefon - wykorzystanie elementów biblioterapii w czasie obsługiwania czytelnika w podeszłym wieku - prowadzenie akcji Komputer bez barier wiekowych Od początku 2009 r. w Bibliotece Głównej prowadzone były zajęcia dla osób starszych pod hasłem komputer bez barier wiekowych. Ta nowa usługa skierowana jest głównie do osób starszych, które w podstawowym stopniu chciałyby przyswoić umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu. Pod kierunkiem bibliotekarzy i bibliotecznego informatyka, zgłaszające się osoby zdobywają wiedzę na temat sprzętu komputerowego i wykorzystania zasobów sieciowych do celów informacyjnych. Od początku roku odbyło się 47 spotkań, w których wzięło udział 139 osób. W 2009 roku Filia Nr 2 rozwinęła współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy Ostoja. Biblioteka rozpoczęła cykl spotkań pt. Książka bliżej czytelnika z osobami niepełnosprawnymi, którym czytane były książki. Prowadzona biblioterapia z w/w. grupą czytelniczą była doświadczeniem nowym, trudnym ale bardzo twórczym i dającym dużo satysfakcji. Do tej pory odbyło się 10 spotkań z grupą dorosłych z różnym stopniem upośledzenia umysłowego i fizycznego oraz 7 indywidualnych odwiedzin w domu chorego, który nie potrafi czytać. Podczas pracy w Domu Seniora, poza wypożyczaniem książek i czasopism, bibliotekarki podejmowały próby biblioterapii. W nawiązaniu do zgłaszanych potrzeb były to: głośne czytanie wybranych książek (w odcinkach) lub artykułów z czasopism, przeglądanie albumów z rodzinnymi fotografiami połączone z wysłuchaniem wspomnień, wspólne rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie albumów malarskich lub przyrodniczych. Nadzwyczajnym powodzeniem i wyjątkową frekwencją (42 osoby!) cieszył się Koncert karnawałowy w wykonaniu muzyka Opery Śląskiej w Bytomiu, połączony z poczęstunkiem, zabawą taneczną, śpiewem biesiadnych piosenek oraz wspólnym wspominaniem chwil spędzonych w Domu Seniora z wykorzystaniem fotografii przyniesionych przez bibliotekarki. Podczas tego przedsięwzięcia wykorzystano elementy arteterapii: muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię. A zabawa i radość wyzwolona w trakcie trwa- 20

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok 1. Sieć biblioteczna. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne w Podklasztorzu, Przygłowie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za 2010 rok Grabica, marzec 2011 PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ dział 921 rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca stanu i działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w 2010 roku

Informacja dotycząca stanu i działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w 2010 roku Informacja dotycząca stanu i działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w 2010 roku 1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki, najważniejsze problemy w działalności Biblioteki. 1.1 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim za 2016 rok STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE (31 XII 2016) Dyrektor 1 etat Dział Gromadzenia

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zadania biblioteki 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Za rok 2006 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Za rok 2006 1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki. Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach działa na podstawie Statutu jako

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim I. Struktura bibliotekarstwa w województwie śląskim: Uwagi: 1. Biblioteki szkolne 2 892 (w tym m.in. 1 093 w szkołach podstawowych; 663 w zespołach szkół

Bardziej szczegółowo

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009. 1.Sieć biblioteczna. Na terenie Gminy Krzykosy działają : Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Filia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej. Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej. Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol za rok 2013. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KRASNOPOL 16-503 Krasnopol, ul. 1-go Maja 1 woj. podlaskie NIP844-219-79-20, REGON 200053160 teljfax. 087 516~4Q*5B Krasnopol, 20.03.2014r. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. MOTTO: Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor PLAN PRACY BIBLIOTEKI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Małgorzata Nawara Biblioteka w SP4 w Rabce-Zdroju Galeria Regulamin działalności biblioteki szkolnej 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących GRUDZIEŃ 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data Realizacji 02.12.2013 r. 09.12.2013 r. 11.12.2013 r. 16.12.2013 r. godz. 8.00-9.00 Tytuł przedsięwzięcia H A R M O N O G R A M E Senior

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA r.613 Trzebiechow, ul. Sulechowska tel6835mo_l INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011.

Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011. Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011. 1. Informacje organizacyjne. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie jest samodzielną jednostką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M I M P R E Z

H A R M O N O G R A M I M P R E Z H A R M O N O G R A M I M P R E Z MAJ 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator 01.05. 31.05.2015 r. (wg ustalonego harmonogramu) poniedziałki i środy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013.

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. Termin spotkania : 03 lipca 2013 r. Monitoring : 1.Jakie cele i działania udało

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5

H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5 H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator poniedziałki i środy godz.8:00-9:00 wtorki godz. 8.00 9.00 czwartki

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

STYCZEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie STYCZEŃ 2 0 1 4 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja wtorki; czwartki (wg ustalonego harmonogramu) godz. 12.00-15.00 H A R M O N

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010 Krzywiń, dnia 09 luty 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010 I. Działalność biblioteczna. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. E Senior. Bezpłatny kurs komputerowy

GRUDZIEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. E Senior. Bezpłatny kurs komputerowy GRUDZIEŃ 2 0 1 4 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator poniedziałki ; piątki godz.8.00-9.00 E Senior Bezpłatny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW. I-02/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

INSTRUKCJA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW. I-02/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW Wydanie: 01 01.02.2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Cel instrukcji 2. Zakres obowiązywania instrukcji 3. Uprawnienia i obowiązki 4. Opis procesu 4.1. Nabycie zbiorów

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

MARZEC 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie MARZEC 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja kontynuacja (wg ustalonego harmonogramu) H A R M O N O G R A M Zakretki.info

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

PLAN PRACY BIBLIOTEKI PLAN PRACY BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE na rok szkolny 2016/2017 Zadania do realizacji Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia Osoba

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach w 2010 r. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach w 2010 r. Uwagi wstępne Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu Rozdział I Zagadnienia ogólne 1 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Pergaminki rok szkolny 2016/2017 Opracowała Magdalena Olszewska 1.Wstęp Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza jest ważną częścią pracy biblioteki. Dobry kontakt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki. (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia r.)

Regulamin biblioteki. (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia r.) Regulamin biblioteki (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia 09.10. 2008 r.) Zmiany dot. gromadzenia, udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych z dotacji MEN wprowadzono

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2 0 1 4. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Angielski.123

CZERWIEC 2 0 1 4. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Angielski.123 CZERWIEC 2 0 1 4 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator wtorki, czwartki godz.12.00-15.00 kontynuacja (wg ustalonego

Bardziej szczegółowo

Statut biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie

Statut biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie Statut biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie Załącznik nr 9 1 Postanowienia ogólne 1. Biblioteka stanowi część integralną szkoły, tak pod względem majątkowym, jak i wspólnie realizowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

1. Współpraca z Filią nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Garnizonowa 38 w Łodzi

1. Współpraca z Filią nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Garnizonowa 38 w Łodzi PROJEKT REALIZACJI PROGRAMU MEN KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi WRZESIEŃ 2015 r.: 1. Informowanie Rady Pedagogicznej o udziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za 2013 rok Przasnysz, 28.02.2014 Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za 2013 rok I. Organizacja Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Śródmiejska Biblioteka Publiczna, ul. Masarska 14, tel ,

Śródmiejska Biblioteka Publiczna, ul. Masarska 14, tel , Śródmiejska Biblioteka Publiczna, ul. Masarska 14, tel. 12 431-00-68, www.sbpkrakow.pl Do udziału w zajęciach podczas ferii zaprasza Śródmiejska Biblioteka Publiczna ze swoimi filiami. Wszystkich chętnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

INTERAKTYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH STYCZEŃ WIRTUALNY SALONIK LITERACKI MIEJSCE: biblioteka nr 2 w Krosnowicach Osoba kontaktowa: Małgorzata Pilipaka tel. 74 6629404 MIEJSCE: biblioteka centralna w Ołdrzychowicach Kłodzkich Osoba kontaktowa:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TRĄBKI WIELKIE FILIA MIERZESZYN FILIA SOBOWIDZ 2011 PROJEKTY Ø Program "Biblioteki z Internetem TP Ø BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W OBCHODACH ROKU JANA HEWELIUSZA Ø BIBLIOTEKA BIERZE

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 318/XXXVII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 kwietnia 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, zwana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

OR-037-11/15 Spytkowice, dn. 08.01.2015 r. ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2014 roku

OR-037-11/15 Spytkowice, dn. 08.01.2015 r. ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2014 roku OR-037-11/15 Spytkowice, dn. 08.01.2015 r. ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły po

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015 Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin I. PRZYCHODY PLANOWANE PRZYCHODY LP.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r.

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r. ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r. Zadania Sposób realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówki: tematyka i cele prowadzonych zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. I. KRASICKIEGO ul. GRODZKA 8 KALENDARZ IMPREZ - KWIECIEŃ

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. I. KRASICKIEGO ul. GRODZKA 8 KALENDARZ IMPREZ - KWIECIEŃ PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. I. KRASICKIEGO ul. GRODZKA 8 KALENDARZ IMPREZ - KWIECIEŃ DATA/ GODZ. FORMA/CYKL MIEJSCE TYTUŁ 1 godz. 12.50 i warsztaty plastyczne Mediateka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk. 2012 / 2013 Ewa Szymon ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin I. Współpraca z Radą Pedagog. 1. Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r. Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku STYCZEŃ

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku STYCZEŃ Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Polonez na Starym Rynku STYCZEŃ Udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE Na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) Statutu Gimnazjum w Zaborowie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo