1. Czy można blokowad dostęp do pamięci przenośnej za pomocą tego systemu?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Czy można blokowad dostęp do pamięci przenośnej za pomocą tego systemu?"

Transkrypt

1 gosc_krzysiek 1. Czy można blokowad dostęp do pamięci przenośnej za pomocą tego systemu? Tak można, w systemie statlook odpowiada za to datalook - moduł do zarządzania zewnętrznymi nośnikami danych. Moduł ten zapewnia wzrost bezpieczeostwa kluczowych informacji i pozwala zapanowad nad ich niekontrolowanym wypływem. Uprawnienia w module datalook można przydzielad zarówno globalnie dla wszystkich pamięci przenośnych (autoryzacja nośników) lub dla poszczególnych użytkowników (loginów), a także nadawad uprawnienia do określonych operacji wykonywanych na nośnikach danych. Osoby zarządzające systemem mają ponadto dostęp do informacji o wykorzystywaniu przenośnych nośników danych w firmie i wykonywanych na nich operacjach. gosc_adam 2. Jak zlecid taki audyt? Audyt oprogramowania może zostad zlecony zarówno przez instytucje paostwowe, edukacyjne jak i organizacje komercyjne. Należy skontaktowad się z firma audytującą w celu przedstawienia potrzeb lub obszarów gdzie potrzebna jest pomoc. Firma audytująca dokonuje zebrania informacji oraz określenia dokładnych potrzeb i zakresów prac, które ustalane są indywidualnie z każdym z klientów. Kontakt 3. Jak zabezpieczyd się przed pracownikami, którzy instalują nielegalne oprogramowanie? Z poruszonym problemem spotykamy się najczęściej podczas przeprowadzanych audytów legalności oprogramowania. Jest to jeden z głównych obszarów, który zostaje uregulowany podczas wdrożenia zasad i procedur zarządzania oprogramowaniem, poprzez uregulowanie odpowiedzialności pomiędzy pracownikiem a pracodawcą za nielicencjonowane instalacje dokonywane po audycie.

2 Dodatkowym narzędziem oferującym pełną funkcjonalnośd w tym zakresie jest statlook, dzięki któremu możemy dokonywad szereg operacji prewencyjnych - system statlook umożliwia m.in. blokowanie programów, monitoring wykorzystania oprogramowania i nośników zewnętrznych. Dostarcza także informacje o oprogramowaniu nowo zainstalowanym lub odinstalowanym przez użytkownika. gosc_sylwek 4. Jak wygląda procentowo ilośd instytucji które były audytowane przez Paostwa samorząd/rządowe edukacja komercja? Grupa klientów obsługiwanych przez firmę CompNet działają w obszarach, które Pan wskazał są to zarówno małe lokalne instytucje samorządowe jaki i Ministerstwa. Podobnie jest z firmami komercyjnymi począwszy od tych jedno osobowych skooczywszy na największych polskich przedsiębiorstwach. W śród naszych klientów znajdują się również jednostki edukacyjne, korzystające z preferencyjnych form licencjonowania jednak potrzebują naszej pomocy aby w pełni wykorzystad dedykowane dla nich profity licencyjne. Procentowy podział rozkłada się proporcjonalnie pomiędzy wymienione podmioty. 5. Czy ma jakiekolwiek znaczenie przeprowadzony audyt przy donosie, czy stacje mimo wszystko nie będą musiały byd sprawdzone? W przypadku zgłoszenia na policję, zostaje uruchomiona procedura, wobec której policja zobowiązana jest do podjęcia działao operacyjnych. Ze względu na to, iż każdy problem rozpatrywany jest indywidualnie nie da się jednoznacznie określid formy działao operacyjnych policji. Jednak przeprowadzenie audytu daje pewnośd osobą odpowiedzialnym za zarządzanie oprogramowanie w organizacji tj. działowi informatyki oraz kierownictwu, iż kontrola przebiegnie szybko i sprawnie. Dodatkowo wykonywane szkolenia z ochrony własności intelektualnej oraz przestrzegania prawa autorskiego podnoszą znacząco świadomośd samych pracowników jak i kierownictwa.

3 gosc_hartsm 6. System uplook umożliwia zabezpieczenie się od instalacji oprogramowania z nośników i Internetu? Tak, system uplook umożliwia blokowanie programów oraz blokowanie dostępu do określonych stron internetowych. Dodatkowo administrator systemu jest informowany o zmianach zachodzących na komputerach np. o zainstalowaniu nowej aplikacji. gosc_lukasz 7. Jaka jest minimalna ilośd atrybutów legalności odnośnie windowsa? czy wystarczy nalepka i FV? Ilośd niezbędnych atrybutów legalności zależy od wybranej formy licencjonowania danego produktu czy posiadamy licencję OEM, BOX lub uaktualnienie. Naklejka i FV są wystarczającymi dowodami jeśli dokonaliśmy instalacji z legalnego nośnika lub jeśli system został zainstalowany z preinstalowanej partycji. Należy również pamiętad o poprawnie wystawionej fakturze w celu jasne identyfikacji oprogramowania. 8. Czy taki certyfikat chroni przed kontrolą? Certyfikaty wręczane po pozytywnym przejściu procesu audytu oprogramowania potwierdzają wdrożenie w organizacji zasad i procedur zarządzania oprogramowaniem oraz zgodnośd licencji na dzieo zakooczenia audytu. W przypadku zgłoszenia na policję, zostaje uruchomiona procedura wobec, której policja zobowiązana jest do podjęcia działao operacyjnych. Ze względu na to, iż każdy problem rozpatrywany jest indywidualnie nie da się jednoznacznie określid formy działao operacyjnych policji. Jeżeli Polityka Zarządzania Oprogramowaniem będzie przestrzegana to nie powinny wyjśd nieprawidłowości.

4 gosc_aga 9. Jeżeli zginie certyfikat to można go jakoś zdobyd? W przypadku utraty bądź zniszczenia certyfikatu autentyczności (COA) istnieje możliwośd uzyskania nowej etykiety wraz z nowym kluczem produktu. Należy zgłosid się z taką prośbą do firmy, która sprzedawała sprzęt wraz z oprogramowaniem oraz podad klucz instalacyjny systemu w celu jego deaktywacji. gosc_tomek 10. W którym momencie komputer traci \'powiązanie\' z systemem OEM. Po wymianie płyty głównej, dysku, RAM, grafiki? Zapis z umowy licencyjnej Microsoft Windows 7 Professional OEM 2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencja oprogramowania jest trwale przypisana do urządzenia, z którym zostało zakupione oprogramowanie. Urządzenie to jest licencjonowanym urządzeniem. Partycja sprzętowa jest uznawana za osobne urządzenie. a. Licencjonowane urządzenie. Mogą Paostwo zainstalowad jedną kopię oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. W danej chwili mogą Paostwo używad oprogramowania na co najwyżej dwóch procesorach tego urządzenia. Nie mogą Paostwo używad oprogramowania na jakimkolwiek innym urządzeniu. Według informacji podawanych przez Microsoft licencja OEM traci ważnośd po wymianie płyty głównej komputera. Nie dotyczy to wymiany płyty głównej na gwarancji. gosc_janosik 11. Czy prezentacja przedstawiciela policji będzie również dostępna do pobrania? Prezentacja policjanta nie będzie dostępna.

5 gosc_teraz_wejdz 12. A jak domowy users zgubi FV i jest tylko partycja przywracania. Podstawowym atrybutem legalności w przypadku systemów operacyjnych Microsoft OEM jest certyfikat autentyczności, należy zweryfikowad czy znajduje się ona na obudowie komputera. Dodatkowo partycja przywracania systemu stosowana w markowych komputerach nie wymaga posiadania oryginalnego nośnika instalacyjnego. gosc_robert 13. Kiedyś były naklejki licencyjne foliowane, prawie idealne, niestety obecne naklejki są fatalne, same się proszą o zdarcie, my naklejamy na nie specjalne folie, ale czy np MS planuje jakąś zmianę na poprawę tego rozwiązania? Obecnie w umowach licencyjnych najnowszych produktów Microsoft (win 7 Pro OEM) znajduje się zapis 16. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI. a. Oryginalny dowód posiadania licencji. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie na komputerze, dysku lub innym nośniku, fakt posiadania licencji na to oprogramowanie potwierdza oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft wraz z oryginalną kopią oprogramowania. Aby etykieta była ważna, musi byd przyklejona do komputera lub znajdowad się na opakowaniu oprogramowania dostarczonym przez producenta urządzenia lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Etykieta dostarczona oddzielnie jest nieważna. Aby potwierdzid prawo do używania oprogramowania, należy zachowad etykietę na komputerze lub opakowaniu. Z przytoczonego zapisu wynika iż nie trzeba naklejad naklejki COA na obudowę komputera, można ją przechowywad na dostarczonym opakowaniu. 14. To rozumiem, że HP, IBM i inne firmy sprzedając komputery z systemami OEM bez no śników jest uważana za piratów? bo nie ma innej dokumentacji niż faktura i licencja? W przypadku markowych komputerów oraz wykorzystania partycji odzyskiwania systemu jest to legalne. Wynika to z specjalnych warunków wynegocjowanych przez producentów sprzętu.

6 gosc_alan 15. Czy wykonany przez Paostwa audyt wykrywa aplikacje które nie są zainstalowane w systemie operacyjnym - a mogą byd uruachamiane przez użytkowników np. z PenDrive?? - np. aplikacje typu \"portable\"?? Systemy uplook i statlook zbierają informacje na podstawie rozszerzeo plików oraz informacji zapisanych w właściwościach pliku. Dzięki temu audytor może zidentyfikowad każdy plik wykonywalny znajdujący się na dysku komputera. 16. Czy Paostwa audyt wykrywa tylko programy zainstalowane w systemie operacyjnym? Audyt wykonywany w oparciu o systemy uplook i statlook wykrywa wszystkie możliwe pliki wykonywalne, również te, które nie są zainstalowane. 17. Czy może również programy skopiowane na dysk ale nie zainstalowane? Podczas audytu jesteśmy w stanie zidentyfikowad pliki znajdujące się na dysku komputerach jak i urządzeniach przenośnych podłączonych do komputera. Audytor jest wstanie przeanalizowad wszystkie pliki wykonywalne przez co jest w stanie zidentyfikowad instalacje oprogramowania, kopie instalek lub instalacji, pliki multimedialne itd. Dodatkowo informacje z plików można zweryfikowad z zapisami rejestru również zbieranymi podczas skanowania. gosc_stasio 18. Czy jest możliwośd przejścia z licencji OEM na licencje grupowa dla Office i Windows? Licencje OEM mogą stanowid podstawę do wykorzystania licencji uaktualnienia oferowanych w licencjach grupowych OEN. Należy się jednak wcześniej zapoznad ze szczegółowymi licencji które mogą stanowid podstawy do uaktualniania jak i z szczegółami dostępnych uaktualnieo.

7 19. Kto ponosi odpowiedzialnośd za nielegalne oprogramowanie na jednostce pracownik czy właściciel firmy? W przypadku braku uregulowania odpowiedzialności za nielicencjonowanie instalacje oraz braku narzędzi pomagających w jednoznacznej identyfikacji zazwyczaj odpowiadają: Informatycy i inne osoby odpowiedzialne za system komputerowy w firmie (niezależnie od tego czy robią to na polecenie kierownictwa czy z własnej inicjatywy) Członkowie kierownictwa firm i właściciele, gdy: polecają pracownikowi nielegalną instalację, wiedzą, że spółka posiada nielegalne oprogramowanie i nie podejmują niezwłocznych działao naprawczych. Odpowiedzialnośd ponoszą również pracownicy instalujący nielicencjonowane oprogramowanie. Winę należy udowodnid pracownikowi. gosc_mlmlml 20. W przypadku awarii płyty głównej licencja OEM Windows XP staje się nieważna przy zakupie nowej płyty? W przypadku gdy płyta główna była na gwarancji, licencja nie traci ważności. Wymiana płyty na nowo zakupioną unieważnia licencje OEM. 21. Jak zabezpieczyd się przed pracownikami, którzy instalują nielegalne oprogramowanie? Przede wszystkim należy uregulowad odpowiedzialnośd za nielicencjonowane instalacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz wdrożyd system umożlwiający kontrolę wykorzystywanych aplikacji. Wdrożony system pozwoli jednoznacznie określid pracowników nie stosujących się do ustalonych zasad i mied pełną kontrolę nad wykorzystywanymi zasobami.

8 gosc_adrianna 22. Czy można inwentaryzowad inny sprzęt niż komputery? Systemy uplook i statlook umożliwiają inwentaryzację dowolnych środków trwałych które może samodzielnie zdefiniowad użytkownik systemu. Dodatkowo do każdego rekordu znajdującego się w wyposażeniu istnieje możliwośd dodania atrybutu takiego jak zdjęcie lub dodatkowy opis. W przypadku sprzętu komputerowego istnieje możliwośd przypisania zdarzenia serwisowego, co umożliwia ewidencjonowania historii zdarzeo serwisowych sprzętu.

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Informacje o przewodniku Przewodnik został opracowany dla przedsiębiorców, aby pomóc im zrozumieć podstawy Zarządzania Licencjami Microsoft oraz wyposażyć w

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT, WYDAJNOŚCIĄ PERSONELU ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH. www

KOMPLEKSOWE SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT, WYDAJNOŚCIĄ PERSONELU ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH. www KOMPLEKSOWE SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT, WYDAJNOŚCIĄ PERSONELU ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH www! SPRAWNY SPRZĘT INWENTARYZACJA ZASOBÓW Chcesz wiedzieć kiedy kończą się gwarancje, gdzie znajdują

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 1 Spis treści Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 01 września 2012 roku... 4 Zmiana modelu szkolnictwa... 4 Nowa klasyfikacja zawodowa i podstawa programowa kształcenia w zawodach... 5 Organizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi 2013 info@softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. programie...3 2. Instalacja programu...3 2.1. Konfiguracja uprawnień w systemach Windows...5 2.2. Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Multiplatformowość Audyt oprogramowania i plików Inwentaryzacja sprzętu Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Funkcje DLP»» www.e-auditor.eu Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image Home 2012. Przewodnik Szybki start

Acronis True Image Home 2012. Przewodnik Szybki start Acronis True Image Home 2012 Przewodnik Szybki start m Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oprogramowaniem możliwe problemy. Auditoria www.auditoria.pl m.wojna@auditoria.pl tel. 61 22 11 861

Zarządzanie oprogramowaniem możliwe problemy. Auditoria www.auditoria.pl m.wojna@auditoria.pl tel. 61 22 11 861 Zarządzanie oprogramowaniem możliwe problemy Auditoria www.auditoria.pl m.wojna@auditoria.pl tel. 61 22 11 861 Inwentaryzacja zasobów IT Polityka zarządzania oprogramowaniem Narzędzia do zarządzania oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zrób to SAMo! 2011. Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP

Zrób to SAMo! 2011. Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP Zrób to SAMo! 2011 Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP Cele zarządzania oprogramowaniem Świadomość zagadnień legalności oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo