PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM"

Transkrypt

1 PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 1

2 r Etyka zawodowa Prawa i obowiązki aplikanta oraz omówienie dotychczasowego przebiegu aplikacji i programu szkolenia na lata 2008/ godz. Marek Rote Kierownik Szkolenia Prawo karne materialne Kary i środki karne pojęcia, funkcje i cele, cz. I: a) teorie kary b) funkcje i cele kar i środków karnych c) system kar w k.k d) kara grzywny e) kara ograniczenia wolności f) kara pozbawienia wolności g) środki karne w k.k h) pozbawienie praw publicznych i) zakaz zajmowania określonego stanowiska j) zakaz prowadzenia pojazdów k) przepadek przedmiotów l) obowiązek naprawienia szkody ł) nawiązka m) świadczenie pieniężne n) publikacja wyroku 2 godz. Irena Baranowska Prawo karne procesowe Metodyka prowadzenia nadzoru nad postępowaniem przez prokuratora, w tym postępowanie w trybie art. 335 kpk, cz. I. 2 godz. Roman Szymanowski Prawo gospodarcze Obligacje ustawa z dnia r. o obligacjach (t.j. Dz.U.Nr 120 z 2001r., poz z późn. zm.): a) definicja i cechy obligacji, b) rodzaje obligacji, emisja obligacji, c) wykup i wnoszenie obligacji, d) rola i funkcje banku reprezentanta, 2

3 e) przepisy karne - odpowiedzialność z tytułu emisji obligacji bez upoważnienia lub wbrew warunkom ustawy, podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych przy emisji obligacji, odpowiedzialność z tytułu nieudostępnienia sprawozdań finansowych, zaniechania przechowywania środków stanowiących przychód z przedsięwzięcia na rachunku bankowym, odpowiedzialność z tytułu przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji, niedopełnienie obowiązków przez osobę działającą w imieniu banku reprezentanta, bezprawne nabywanie i oferowanie do nabycia obligacji. 2 godz. Sylwia Fabiś 3

4 r Prawo karne materialne Kary i środki karne pojęcia, funkcje i cele, cz. II: a) teorie kary b) funkcje i cele kar i środków karnych c) system kar w k.k d) kara grzywny e) kara ograniczenia wolności f) kara pozbawienia wolności g) środki karne w k.k h) pozbawienie praw publicznych i) zakaz zajmowania określonego stanowiska j) zakaz prowadzenia pojazdów k) przepadek przedmiotów l) obowiązek naprawienia szkody ł) nawiązka m) świadczenie pieniężne n) publikacja wyroku 2 godz. Irena Baranowska Prawo karne procesowe Postępowanie przygotowawcze. Gwarancje praw jednostki w postępowaniu przygotowawczym, podejrzany jego uprawnienia i miejsce w postępowaniu przygotowawczym specyfika postępowania wobec nieletnich sprawców w postępowaniu poprawczym. Ustawa z dnia r o postępowaniu wobec nieletnich (Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) 3 godz. Mirosław Adamski Prawo cywilne Przysposobienie przesłanki orzeczenia, rodzaje, podstawowe skutki, rozwiązanie. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. 3 godz. Krzysztof Helik prokurator Prokuratury Rejonowej 4

5 r Prawo cywilne Wspólność ustawowa i majątek osobisty małżonków. Ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania wspólne i każdego z nich oraz za przestępstwa małżonka przeciwko ich wspólnemu mieniu. 3 godz. Magdalena Flis Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Trybunał Konstytucyjny - podstawy prawne działalności, pozycja ustrojowa, funkcje, organy Trybunału, postępowanie przed Trybunałem, wnioski, pytania prawne, skarga konstytucyjna, charakter i skutki orzeczeń Trybunału, Trybunał Stanu pozycja ustrojowa i organizacja, zakres odpowiedzialności przed Trybunałem, przebieg postępowania w sprawie odpowiedzialności przed Trybunałem, przebieg postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. 3 godz. Włodzimierz Świtoński Prawo karne procesowe Metodyka prowadzenia nadzoru nad postępowaniem przez prokuratora, w tym postępowanie w trybie art. 335 kpk, cz. II. 2 godz. Roman Szymanowski 5

6 r Prawo karne materialne Środki zabezpieczające: a) istota środków zabezpieczających. b) przesłanki stosowania środków zabezpieczających. c) umieszczenie w zakładzie zamkniętym. d) umieszczenie w zakładzie karnym połączone z leczeniem. e) umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego. f) środki zabezpieczające w postaci zakazów. g) przepadek. 3 godz. Magdalena Mazur-Prus Prawo i postępowanie cywilne Prawo gospodarcze Postępowanie nieprocesowe przepisy ogólne i rodzaje spraw. 2 godz. Henryka Gzowska Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ustawa z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.Nr 153 z 2003r., poz z późn. zm.): a) pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, b) rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji: wprowadzające w błąd co do tożsamości oznaczenie przedsiębiorstwa, opatrywanie towarów i usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym, oznaczanie towarów lub usług, które może klientów wprowadzić w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości składników i innych istotnych cech towarów i usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do szkodzenia przedsiębiorcy, naśladowanie zewnętrznej postaci produktu, szkodzenie przedsiębiorcy, utrudnianie dostępu do rynku, obrót urządzeniami niedozwolonymi, nieuczciwa reklama, nieuczciwa organizacja sprzedaży towarów, c) odpowiedzialność cywilna, zakres roszczeń przedsiębiorcy, d) przepisy karne - odpowiedzialność z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, wprowadzenie w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości składników i innych istotnych cech towarów i usług, szkodzenie przedsiębiorcy, tryby ścigania czynów nieuczciwej konkurencji. 3 godz. Sylwia Fabiś 6

7 r Prawo karne procesowe Rodzaje decyzji merytorycznych kończących postępowanie przygotowawcze akt oskarżenia. 2 godz. Hanna Chwilewska Prawo karne materialne Sądowy wymiar kary, cz. I: a) ogólne dyrektywy wymiaru kary i środków karnych b) wymiar kary dla nieletniego i młodocianego c) zasady wymiaru kary dla recydywistów i sprawców działających w zorganizowanej grupie przestępczej d) indywidualizacja kary e) zbieg podstaw złagodzenia lub obostrzenia kary f) wybór kary g) odstąpienie od wymierzania kary h) nadzwyczajne złagodzenie kary i) kara łączna zasady wymiaru j) łączenie kar odmiennych rodzajowo k) metodyka formułowania wniosków w przedmiocie wymiaru kary (1godz.) l) wykonywanie kar i środków karnych wybrane zagadnienia z Kodeksu karnego wykonawczego 2 godz. Wojciech Michałek Prawo administracyjne 1.Środki odwoławcze od orzeczeń pierwszoinstancyjnych sądów administracyjnych (skarga, zażalenie): a) podmioty uprawnione do jej złożenia, podstawy prawne i formalne skargi b) granice rozpoznania sprawy 2. skarga o wznowienie postępowania 3. uchwały NSA 2 godz. Jolanta Werle-Binas 7

8 Medycyna sądowa Obrażenia postrzałowe. 2 godz. Marek Rote 8

9 r. zajęcia odbędą się w Hotelu OLIMPIA, ul. Taborowa Prawo karne procesowe Ćwiczenia praktyczne sporządzanie projektu aktu oskarżenia. 4 godz. Hanna Chwilewska Prawo karne procesowe Mediacja i postępowanie w trybie art. 335 kpk tzw. ugoda, cz. I. 2 godz. Roman Szymanowski Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów - orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2001 r. III SZ 8/01 dot. postępowania dyscyplinarnego, ciała o charakterze samorządowym, Rada Prokuratorów. 2 godz. Jarosław Kaczmarek 9

10 r. zajęcia odbędą się w Hotelu OLIMPIA, ul. Taborowa Prawo karne procesowe Omówienie sporządzania projektu aktu oskarżenia. 1 godz. Hanna Chwilewska Prawo administracyjne Wybrane zagadnienia ustawy z dnia r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.): a) etapy sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego b) skutki jego uchwalenia c) lokalizacja inwestycji celu publicznego d) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu kiedy jest wymagana, rola dobrego sąsiedztwa przy jej uzyskiwaniu e) przeniesienie i wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. 2 godz. Magdalena Flis Prawo karne procesowe Postępowanie w wypadkach nie cierpiących zwłoki art. 308 kpk. 2 godz. Jarosław Kaczmarek Kryminalistyka Kryminalistyczne badania dokumentów, w tym wytworzonych technikami komputerowymi; banknotów i papierów wartościowych. Badania identyfikacyjne dokumentów starych oraz dokumentów zniszczonych i uszkodzonych, ćwiczenia z wykorzystaniem konkretnych ekspertyz. 2 godz. Andrzej Laskowski 10

11 r Prawo administracyjne Metodyka. Sprzeciw prokuratora. Sporządzanie projektów sprzeciwu. 3 godz. Jolanta Werle Binas Prawo karne procesowe Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego, jego rola i miejsce w postępowaniu przygotowawczym. 3 godz. Roman Szymanowski Prawo karne materialne Przedawnienie. Zatarcie skazania: a) przedawnienie karalności. b) przedawnienie wykonania kary. c) wstrzymanie biegu przedawnienia i zakaz stosowania przedawnienia. d) zatarcie skazania. 2 godz. Hanna Grzeszczyk 11

12 r Medycyna sądowa 1. Następstwa działania energii elektrycznej. Porażenie prądem elektrycznym. Rażenie piorunem. 2. Medyczno - sądowe aspekty działania wysokiej temperatury - oparzenia. Śmierć z przegrzania ustroju. 3. Działanie niskiej temperatury na organizm człowieka. Śmierć z oziębienia i zamarznięcia. 4 godz. Alfred Staszak Prawo karne materialne Sądowy wymiar kary, cz. II: a) ogólne dyrektywy wymiaru kary i środków karnych b) wymiar kary dla nieletniego i młodocianego c) zasady wymiaru kary dla recydywistów i sprawców działających w zorganizowanej grupie przestępczej d) indywidualizacja kary e) zbieg podstaw złagodzenia lub obostrzenia kary f) wybór kary g) odstąpienie od wymierzania kary h) nadzwyczajne złagodzenie kary i) kara łączna zasady wymiaru j) łączenie kar odmiennych rodzajowo k) metodyka formułowania wniosków w przedmiocie wymiaru kary (1godz.) l) wykonywanie kar i środków karnych wybrane zagadnienia z Kodeksu karnego wykonawczego. 3 godz. Wojciech Michałek 12

13 r Prawo karne materialne Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą: a) odpowiedzialność obywatela polskiego. b) odpowiedzialność cudzoziemca. c) zasady odpowiedzialności. d) orzeczenia zapadłe za granicą. 2 godz. Małgorzata Kwapisz Prawo administracyjne Omówienie wyników ćwiczeń z pisania projektu sprzeciwu. 1 godz. Jolanta Werle-Binas Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Kryminalistyka Rzecznik Praw Obywatelskich - geneza, pozycja ustrojowa, funkcje, działalność, środki ochrony praw i wolności obywateli. 2 godz. Włodzimierz Świtoński Utrwalenie przebiegu przesłuchania za pomocą aparatury audio-video, reguły prawne, ćwiczenia praktyczne. 2 godz. Marek Rote Medycyna sądowa Medyczno sądowe aspekty upadku z wysokości. 1 godz. Marek Rote 13

14 r Prawo cywilne Wznowienie postępowania procesowego. Postępowania odrębne: w sprawach małżeńskich (z wyłączeniem spraw o rozwód), w sprawach ze stosunków między rodzicami, a dziećmi, nakazowe i upominawcze, cz. I Prawo administracyjne 2 godz. Krzysztof Helik prokurator Prokuratury Rejonowej Istota samorządu terytorialnego: a) samorząd gminny w świetle ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (t.j. DZ. U. Nr 142 z 201 r. poz z późń. zm. b) gmina pojęcie, podmiotowość prawna, jednostki pomocnicze c) zakres działania i zadania gminy d) władze gminy i ich kompetencje e) środki prawne ochrony samodzielności gminy f) stanowienie przepisów gminnych 2 godz. Jolanta Werle Binas Prawo karne procesowe Zawieszenie postępowania. Podjęcie na nowo i wznowienie umorzonego postępowania art. 327 kpk. Wzruszenie umorzonego postępowania w trybie art. 328 kpk. 2 godz. Jarosław Kaczmarek Psychiatria i psychologia sądowa Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego zespoły otępienne, choroba Alzheimera, Picka i Parkinsona. 1 godz. Marek Rote 14

15 r Prawo cywilne Wznowienie postępowania procesowego. Postępowania odrębne: w sprawach małżeńskich (z wyłączeniem spraw o rozwód), w sprawach ze stosunków między rodzicami, a dziećmi, nakazowe i upominawcze, cz. II. 2 godz. Krzysztof Helik prokurator Prokuratury Rejonowej Prawo gospodarcze Publiczny obrót papierami wartościowymi ustawa z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U.Nr 49 z 2002r., poz.447 z późn. zm.), cz. I: a) pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi i publicznej oferty, b) struktura i zadania. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, c) maklerzy i doradcy inwestycyjni, funkcje doradców maklerskich, d) wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, e) Giełda Papierów Wartościowych, struktura giełdy i jej zadania, f) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego funkcje, g) tajemnica zawodowa i informacje poufne, h) odpowiedzialność cywilna uczestników obrotu giełdowego, i) przepisy karne - bezprawne proponowanie nabycia papierów wartościowych, bezprawne prowadzenie działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabycie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody, odpowiedzialność z tytułu niedokonania wymaganych zawiadomień, nabycie akcji wbrew warunkom ustawy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wezwania, podanie nieprawdziwych i zatajenie prawdziwych informacji zawartych w prospekcie lub innych wiązanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu; ujawnienie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej, odpowiedzialność z tytułu manipulowania kursem papierów wartościowych; uniemożliwianie lub utrudnianie czynności kontrolnych. 3 godz. Krzysztof Grześkowiak 15

16 Prawo karne procesowe Mediacja i postępowanie w trybie art. 335 kpk tzw. ugoda, cz. II. 2 godz. Roman Szymanowski 16

17 r Prawo gospodarcze Publiczny obrót papierami wartościowymi ustawa z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U.Nr 49 z 2002r., poz.447 z późn. zm.), cz. II: a) pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi i publicznej oferty, e) struktura i zadania. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, f) maklerzy i doradcy inwestycyjni, funkcje doradców maklerskich, g) wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, e) Giełda Papierów Wartościowych, struktura giełdy i jej zadania, f) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego funkcje, g) tajemnica zawodowa i informacje poufne, h) odpowiedzialność cywilna uczestników obrotu giełdowego, i) przepisy karne - bezprawne proponowanie nabycia papierów wartościowych, bezprawne prowadzenie działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabycie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody, odpowiedzialność z tytułu niedokonania wymaganych zawiadomień, nabycie akcji wbrew warunkom ustawy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wezwania, podanie nieprawdziwych i zatajenie prawdziwych informacji zawartych w prospekcie lub innych wiązanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu; ujawnienie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej, odpowiedzialność z tytułu manipulowania kursem papierów wartościowych; uniemożliwianie lub utrudnianie czynności kontrolnych. 2 godz. Krzysztof Grześkowiak Prawo administracyjne Postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle uregulowań zawartych w ustawie z dnia r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.). 3 godz. Jolanta Werle-Binas 17

18 r. zajęcia odbędą się dnia r Prawo gospodarcze Publiczny obrót papierami wartościowymi ustawa z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U.Nr 49 z 2002r., poz.447 z późn. zm.), cz. III: a) pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi i publicznej oferty, h) struktura i zadania. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, i) maklerzy i doradcy inwestycyjni, funkcje doradców maklerskich, j) wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, e) Giełda Papierów Wartościowych, struktura giełdy i jej zadania, f) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego funkcje, g) tajemnica zawodowa i informacje poufne, h) odpowiedzialność cywilna uczestników obrotu giełdowego, i) przepisy karne - bezprawne proponowanie nabycia papierów wartościowych, bezprawne prowadzenie działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabycie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody, odpowiedzialność z tytułu niedokonania wymaganych zawiadomień, nabycie akcji wbrew warunkom ustawy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wezwania, podanie nieprawdziwych i zatajenie prawdziwych informacji zawartych w prospekcie lub innych wiązanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu; ujawnienie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej, odpowiedzialność z tytułu manipulowania kursem papierów wartościowych; uniemożliwianie lub utrudnianie czynności kontrolnych. 2 godz. Krzysztof Grześkowiak Prawo gospodarcze Ochrona własności przemysłowej ustawa z dnia r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.Nr 119 z 2003r., POZ z późn. zm.), cz. I : a) pojęcie wynalazku, zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, wynalazek tajny, b) pojęcie patentu, zakres ochrony patentowej, c) rodzaje umów licencyjnych, licencja przymusowa, d) unieważnienie i wygaśnięcie patentu, e) definicja wzoru użytkowego, f) prawa ochronne na wzór przemysłowy, g) pojęcie wzoru przemysłowego, h) prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, i) pojęcie znaku towarowego i usługowego, 18

19 j) wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny, zarejestrowany znak towarowy, renomowany znak towarowy, znak towarowy powszechnie znany, k) prawa ochronne na znaki towarowe, l) unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, ł) oznaczenia geograficzne, m) prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne, n) unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, o) dochodzenie roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, p) przepisy karne - naruszenie praw do autorstwa projektu wynalazczego, odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia lub ujawnienia informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, oznaczenie towarów podrobionym znakiem towarowym, wprowadzające w błąd oznaczenie i wprowadzanie oznaczonych mylnie patentem lub prawem ochronnym towarów do obrotu, r) zbieg przepisów ustawy z przepisami ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2 godz. Wojciech Michałek Prawo administracyjne Wybrane zagadnienia ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Nr 207 z 2003 r, poz z póź. zm.): a) uczestnicy procesu budowlanego, ich prawa i obowiązki b) pozwolenie na budowę, warunki jego wydania c) nakaz rozbiórki, możliwość legalizacji samowoli budowlanej. d) organy architektoniczno-budowlane i organy nadzoru budowlanego ich kompetencje. 3 godz. Magdalena Flis 19

20 r Prawo gospodarcze Ochrona własności przemysłowej ustawa z dnia r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.Nr 119 z 2003r., POZ z późn. zm.), cz. II : h) pojęcie wynalazku, zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, wynalazek tajny, i) pojęcie patentu, zakres ochrony patentowej, j) rodzaje umów licencyjnych, licencja przymusowa, k) unieważnienie i wygaśnięcie patentu, l) definicja wzoru użytkowego, m) prawa ochronne na wzór przemysłowy, n) pojęcie wzoru przemysłowego, h) prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, i) pojęcie znaku towarowego i usługowego, j) wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny, zarejestrowany znak towarowy, renomowany znak towarowy, znak towarowy powszechnie znany, k) prawa ochronne na znaki towarowe, l) unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, ł) oznaczenia geograficzne, m) prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne, n) unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, o) dochodzenie roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, p) przepisy karne - naruszenie praw do autorstwa projektu wynalazczego, odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia lub ujawnienia informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, oznaczenie towarów podrobionym znakiem towarowym, wprowadzające w błąd oznaczenie i wprowadzanie oznaczonych mylnie patentem lub prawem ochronnym towarów do obrotu, r) zbieg przepisów ustawy z przepisami ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2 godz. Wojciech Michałek Prawo gospodarcze Prawo autorskie i prawa pokrewne ustawa z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.Nr 80 z 2000r., poz.904 z późn. zm.) a) przedmiot prawa autorskiego, pojęcie utworu i opracowania b) podmiot prawa autorskiego c) treść prawa autorskiego, dualizm prawa autorskiego, zakres uprawnień osobistych i majątkowych twórcy 20

21 d) dozwolony użytek chronionych utworów, licencje ustawowe i umowne i ich zakres e) czas trwania autorskich praw majątkowych f) przejście autorskich praw majątkowych g) ochrona utworów audiowizualnych i programów komputerowych h) ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych i) prawa pokrewne: prawa do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych j) organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, zakres ich uprawnień k) przepisy karne - plagiat, naruszenie uprawnień autorskich i pokrewnych, bezprawne rozpowszechnianie utworu i praw pokrewnych, bezprawne zwielokrotnianie i utrwalanie utworów i praw pokrewnych, paserstwo nośników utworów i praw pokrewnych, odpowiedzialność z tytułu wytwarzania, posiadania, przechowywania i wykorzystywania przedmiotów przeznaczonych do nielegalnego usuwania i obchodzenia technicznych zabezpieczeń, uniemożliwianie i utrudnianie kontroli korzystania z utworu i praw pokrewnych. 3 godz. Halina Pągowska Prawo karne materialne Przestępstwa przeciwko obronności: a) ogólna charakterystyka rozdziału. b) zamach na jednostkę Sił Zbrojnych. c) służba w obcym wojsku. d) zaciąg do służby w obcym wojsku. e) uchylanie się od służby wojskowej i służby zastępczej. 2 godz. Hanna Grzeszczyk 21

22 r Psychiatria i psychologia sądowa 1. Paranoje i zespoły paranoiczne. 2. Zespoły depresyjne. 3. Zespoły psychoorganiczne - zaburzenia psychiczne w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych, zespoły psychopatologiczne w chorobach naczyniowych mózgu, guzach mózgu oraz stanach zapalnych ośrodkowego układu nerwowego. 3 godz. Alfred Staszak Prawo karne materialne Część szczególna kk ogólna charakterystyka. 1 godz. Mirosław Adamski Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Najwyższa Izba Kontroli - zadania, zakres działania, organizacja i zasady funkcjonowania. 1 godz. Włodzimierz Świtoński Prawo karne materialne Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej: a) ogólna charakterystyka rozdziału. b) zamach stanu. c) zamach na organ konstytucyjny. d) zdrada dyplomatyczna. e) szpiegostwo. f) dezinformacja. g) znieważanie Narodu. h) zamach na życie Prezydenta. i) czynna napaść na Prezydenta i na przedstawiciela obcego państwa. j) publiczne znieważanie symboli państwowych 2 godz. Sławomir Ziółkowski 22

23 r Prawo administracyjne Administracja rządowa w województwie w świetle ustawy z dnia r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. Nr 80 z 201 r.poz. 872 z póź. zm. a) podmioty uprawnione do sprawowania administracji publicznej w województwie. b) administracja zespolona i niezespolona c) wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie i organ administracji zespolonej d) tryb kontroli rozporządzeń i zarządzeń wojewody. 3 godz. Jolanta Werle Binas Kryminalistyka - kryminalistyczne aspekty zasięgnięcia opinii biegłych (przesłanki, kryteria, przedmiot, wybór metod i technik badawczych) - obecność prokuratora przy przeprowadzaniu badań (art kpk) - możliwość oddziaływania na przebieg badań - zakres i sposób prezentowania badań i ich wyników - kontrola opinii przez prokuratora - przesłuchanie biegłego - ćwiczenia praktyczne: opracowanie postanowień o zasięgnięciu opinii w oparciu o specjalne przygotowane materiały aktowe. 4 godz. Marek Rote 23

24 r Prawo europejskie Omówienie ważniejszych instytucjonalnych form współpracy Instytucja sędziego łącznikowego 1) Europejska Sieć Sądowa 2) Europol 3) Eurojust 4) Wspólne zespoły śledcze Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej Prawo administracyjne Kryminalistyka 3 godz. Włodzimierz Świtoński Samorząd powiatowy i wojewódzki w świetle ustaw z dnia r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz z późn. zm.) i z dnia r. o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz z późn. zm.): a) powiat pojęcie, podmiotowość prawna b) zakres działania i zadania powiatu c) władze powiatu i zakres ich kompetencji d) stanowienie aktów prawa miejscowego e) miasta na prawach powiatu f) organy sprawujące w nich funkcje organów powiatu g) województwo pojęcie, podmiotowość prawna h) zakres działania i zadania samorządu województwa i) władze samorządu województwa i ich kompetencje. 3 godz. Jolanta Werle Binas Kryminalistyczne badania identyfikacyjne pisma ręcznego. psychosomatyczne determinanty pisma ręcznego, charakterystyka, cechy językowe i graficzne pisma ręcznego, patologiczne zmiany grafizmu pisma, metody badań identyfikacyjnych, ekspertyzy pisma ręcznego. 2 godz. Marek Rote 24

25 r Kryminalistyka Daktyloskopia i szczegółowe jej dziedziny: - budowa, charakterystyka i pochodzenie śladów, mechanizm ich powstawania, ujawniania i zabezpieczania tych śladów, - dokumentowanie, - rodzaje ekspertyz daktyloskopijnych (klasyczna, linii białych, blizn, podoskopijna, poroskopijna, krawędzioskopijna, dermatoskopijna, gantoskopijna, chelioskopijna), - ćwiczenia opracowywanie postanowień o powołaniu biegłych, wzorcowe układy ekspertyz, ekspertyza kompleksowa. 4 godz. Jan Wojtasik Prawo i postępowanie cywilne Istota i forma pozwu prokuratora o przepadek świadczenia na podstawie art. 412 kc. Bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne; zwrot i przepadek świadczenia. 4 godz. Zofia Zawadzka Szwejda 25

26 r Prawo karne procesowe Postępowanie szczególne rodzaje i rola prokuratora w tych postępowaniach, cz. II. 3 godz. Włodzimierz Świtoński Prawo karne procesowe Postępowanie w formie posiedzenia, kompetencje prokuratura, tryb postępowania i rodzaje orzeczeń. 2 godz. Halina Pągowska Prawo i postępowanie cywilne Ćwiczenia praktyczne opracowanie pozwu o przepadek świadczenia art. 412 kc. 3 godz. Zofia Zawadzka Szwejda 26

27 r Prawo karne procesowe Postępowanie przed sądem I instancji. Właściwość sądowa, składy i wyłączenia. 3 godz. Hanna Grzeszczyk Prawo karne procesowe Cel i znaczenie wstępnej kontroli aktu oskarżenia w tym przesłanki zwrotu akt oskarżycielowi publicznemu, cz.i. 2 godz. Włodzimierz Świtoński Psychiatria i psychologia sądowa Schizofrenie - objawy osiowe, postacie: paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, niezróżnicowana - somatopsychiczna, prosta. 2 godz. Marek Rote 27

28 r Prawo karne procesowe Postępowanie szczególne rodzaje i rola prokuratora w tych postępowaniach, cz. I. 3 godz. Włodzimierz Świtoński Medycyna sądowa Obrażenia ciała. - urazy ich mechanizmy, możliwości rekonstrukcji, - następstwa urazów mechanicznych, czynnościowe, anatomiczne, - klasyfikacja i charakterystyka obrażeń, - zjawiska towarzyszące obrażeniom. Badania sądowo lekarskie w sprawach o przestępstwa seksualne. 4 godz. Alfred Staszak 28

29 r Prawo karne procesowe Cel i znaczenie wstępnej kontroli aktu oskarżenia w tym przesłanki zwrotu aktu oskarżycielowi publicznemu, cz.ii. 2 godz. Włodzimierz Świtoński Kryminalistyka Kryminalistyczne badania identyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia specyfika czynności procesowo kryminalistycznych w zdarzeniach związanych z użyciem broni palnej (oględziny, eksperyment, ekspertyza), ekspertyza balistyczna, ćwiczenia z wykorzystaniem konkretnego materiału dowodowego i ekspertyz. 5 godz. Marek Rote 29

30 r Prawo administracyjne Nadzór nad działalnością gminy, powiatu i samorządu województwa. Przedmiot i kryteria nadzoru. Środki nadzoru nad działalnością samorządową. 2 godz. Jolanta Werle Binas Prawo administracyjne Wybrane zagadnienia ustawy z dnia 21 sierpnia 1999 roku o gospodarce nieruchomościami tj. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Zasady ogólne dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz samorządu. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd. Pojęcie celu publicznego, warunki podziału nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej opłaty adiacenckie. Przyznawanie ekwiwalentu za mienie pozostawione za granicą. 3 godz. Magdalena Flis Prawo gospodarcze Ochrona własności przemysłowej ustawa z dnia r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.Nr 119 z 2003r., POZ z późn. zm.): a) pojęcie wynalazku, zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, wynalazek tajny, b) pojęcie patentu, zakres ochrony patentowej, c) rodzaje umów licencyjnych, licencja przymusowa, d) unieważnienie i wygaśnięcie patentu, e) definicja wzoru użytkowego, f) prawa ochronne na wzór przemysłowy, g) pojęcie wzoru przemysłowego, h) prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, 30

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH POKRZYWDZONEGO W TOKU PROCESU KARNEGO MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA (ZABEZPIECZENIA) ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PROCESIE KARNYM 1. pozew cywilny 2. wniosek o naprawienie szkody

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych Krzysztof Domagała* Tomasz Domagała ** po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych I. Zarys ogólny... 2 II. Rodzaje informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo