PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM"

Transkrypt

1 PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 1

2 r Etyka zawodowa Prawa i obowiązki aplikanta oraz omówienie dotychczasowego przebiegu aplikacji i programu szkolenia na lata 2008/ godz. Marek Rote Kierownik Szkolenia Prawo karne materialne Kary i środki karne pojęcia, funkcje i cele, cz. I: a) teorie kary b) funkcje i cele kar i środków karnych c) system kar w k.k d) kara grzywny e) kara ograniczenia wolności f) kara pozbawienia wolności g) środki karne w k.k h) pozbawienie praw publicznych i) zakaz zajmowania określonego stanowiska j) zakaz prowadzenia pojazdów k) przepadek przedmiotów l) obowiązek naprawienia szkody ł) nawiązka m) świadczenie pieniężne n) publikacja wyroku 2 godz. Irena Baranowska Prawo karne procesowe Metodyka prowadzenia nadzoru nad postępowaniem przez prokuratora, w tym postępowanie w trybie art. 335 kpk, cz. I. 2 godz. Roman Szymanowski Prawo gospodarcze Obligacje ustawa z dnia r. o obligacjach (t.j. Dz.U.Nr 120 z 2001r., poz z późn. zm.): a) definicja i cechy obligacji, b) rodzaje obligacji, emisja obligacji, c) wykup i wnoszenie obligacji, d) rola i funkcje banku reprezentanta, 2

3 e) przepisy karne - odpowiedzialność z tytułu emisji obligacji bez upoważnienia lub wbrew warunkom ustawy, podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych przy emisji obligacji, odpowiedzialność z tytułu nieudostępnienia sprawozdań finansowych, zaniechania przechowywania środków stanowiących przychód z przedsięwzięcia na rachunku bankowym, odpowiedzialność z tytułu przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji, niedopełnienie obowiązków przez osobę działającą w imieniu banku reprezentanta, bezprawne nabywanie i oferowanie do nabycia obligacji. 2 godz. Sylwia Fabiś 3

4 r Prawo karne materialne Kary i środki karne pojęcia, funkcje i cele, cz. II: a) teorie kary b) funkcje i cele kar i środków karnych c) system kar w k.k d) kara grzywny e) kara ograniczenia wolności f) kara pozbawienia wolności g) środki karne w k.k h) pozbawienie praw publicznych i) zakaz zajmowania określonego stanowiska j) zakaz prowadzenia pojazdów k) przepadek przedmiotów l) obowiązek naprawienia szkody ł) nawiązka m) świadczenie pieniężne n) publikacja wyroku 2 godz. Irena Baranowska Prawo karne procesowe Postępowanie przygotowawcze. Gwarancje praw jednostki w postępowaniu przygotowawczym, podejrzany jego uprawnienia i miejsce w postępowaniu przygotowawczym specyfika postępowania wobec nieletnich sprawców w postępowaniu poprawczym. Ustawa z dnia r o postępowaniu wobec nieletnich (Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) 3 godz. Mirosław Adamski Prawo cywilne Przysposobienie przesłanki orzeczenia, rodzaje, podstawowe skutki, rozwiązanie. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. 3 godz. Krzysztof Helik prokurator Prokuratury Rejonowej 4

5 r Prawo cywilne Wspólność ustawowa i majątek osobisty małżonków. Ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania wspólne i każdego z nich oraz za przestępstwa małżonka przeciwko ich wspólnemu mieniu. 3 godz. Magdalena Flis Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Trybunał Konstytucyjny - podstawy prawne działalności, pozycja ustrojowa, funkcje, organy Trybunału, postępowanie przed Trybunałem, wnioski, pytania prawne, skarga konstytucyjna, charakter i skutki orzeczeń Trybunału, Trybunał Stanu pozycja ustrojowa i organizacja, zakres odpowiedzialności przed Trybunałem, przebieg postępowania w sprawie odpowiedzialności przed Trybunałem, przebieg postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. 3 godz. Włodzimierz Świtoński Prawo karne procesowe Metodyka prowadzenia nadzoru nad postępowaniem przez prokuratora, w tym postępowanie w trybie art. 335 kpk, cz. II. 2 godz. Roman Szymanowski 5

6 r Prawo karne materialne Środki zabezpieczające: a) istota środków zabezpieczających. b) przesłanki stosowania środków zabezpieczających. c) umieszczenie w zakładzie zamkniętym. d) umieszczenie w zakładzie karnym połączone z leczeniem. e) umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego. f) środki zabezpieczające w postaci zakazów. g) przepadek. 3 godz. Magdalena Mazur-Prus Prawo i postępowanie cywilne Prawo gospodarcze Postępowanie nieprocesowe przepisy ogólne i rodzaje spraw. 2 godz. Henryka Gzowska Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ustawa z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.Nr 153 z 2003r., poz z późn. zm.): a) pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, b) rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji: wprowadzające w błąd co do tożsamości oznaczenie przedsiębiorstwa, opatrywanie towarów i usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym, oznaczanie towarów lub usług, które może klientów wprowadzić w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości składników i innych istotnych cech towarów i usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do szkodzenia przedsiębiorcy, naśladowanie zewnętrznej postaci produktu, szkodzenie przedsiębiorcy, utrudnianie dostępu do rynku, obrót urządzeniami niedozwolonymi, nieuczciwa reklama, nieuczciwa organizacja sprzedaży towarów, c) odpowiedzialność cywilna, zakres roszczeń przedsiębiorcy, d) przepisy karne - odpowiedzialność z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, wprowadzenie w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości składników i innych istotnych cech towarów i usług, szkodzenie przedsiębiorcy, tryby ścigania czynów nieuczciwej konkurencji. 3 godz. Sylwia Fabiś 6

7 r Prawo karne procesowe Rodzaje decyzji merytorycznych kończących postępowanie przygotowawcze akt oskarżenia. 2 godz. Hanna Chwilewska Prawo karne materialne Sądowy wymiar kary, cz. I: a) ogólne dyrektywy wymiaru kary i środków karnych b) wymiar kary dla nieletniego i młodocianego c) zasady wymiaru kary dla recydywistów i sprawców działających w zorganizowanej grupie przestępczej d) indywidualizacja kary e) zbieg podstaw złagodzenia lub obostrzenia kary f) wybór kary g) odstąpienie od wymierzania kary h) nadzwyczajne złagodzenie kary i) kara łączna zasady wymiaru j) łączenie kar odmiennych rodzajowo k) metodyka formułowania wniosków w przedmiocie wymiaru kary (1godz.) l) wykonywanie kar i środków karnych wybrane zagadnienia z Kodeksu karnego wykonawczego 2 godz. Wojciech Michałek Prawo administracyjne 1.Środki odwoławcze od orzeczeń pierwszoinstancyjnych sądów administracyjnych (skarga, zażalenie): a) podmioty uprawnione do jej złożenia, podstawy prawne i formalne skargi b) granice rozpoznania sprawy 2. skarga o wznowienie postępowania 3. uchwały NSA 2 godz. Jolanta Werle-Binas 7

8 Medycyna sądowa Obrażenia postrzałowe. 2 godz. Marek Rote 8

9 r. zajęcia odbędą się w Hotelu OLIMPIA, ul. Taborowa Prawo karne procesowe Ćwiczenia praktyczne sporządzanie projektu aktu oskarżenia. 4 godz. Hanna Chwilewska Prawo karne procesowe Mediacja i postępowanie w trybie art. 335 kpk tzw. ugoda, cz. I. 2 godz. Roman Szymanowski Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów - orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2001 r. III SZ 8/01 dot. postępowania dyscyplinarnego, ciała o charakterze samorządowym, Rada Prokuratorów. 2 godz. Jarosław Kaczmarek 9

10 r. zajęcia odbędą się w Hotelu OLIMPIA, ul. Taborowa Prawo karne procesowe Omówienie sporządzania projektu aktu oskarżenia. 1 godz. Hanna Chwilewska Prawo administracyjne Wybrane zagadnienia ustawy z dnia r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.): a) etapy sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego b) skutki jego uchwalenia c) lokalizacja inwestycji celu publicznego d) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu kiedy jest wymagana, rola dobrego sąsiedztwa przy jej uzyskiwaniu e) przeniesienie i wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. 2 godz. Magdalena Flis Prawo karne procesowe Postępowanie w wypadkach nie cierpiących zwłoki art. 308 kpk. 2 godz. Jarosław Kaczmarek Kryminalistyka Kryminalistyczne badania dokumentów, w tym wytworzonych technikami komputerowymi; banknotów i papierów wartościowych. Badania identyfikacyjne dokumentów starych oraz dokumentów zniszczonych i uszkodzonych, ćwiczenia z wykorzystaniem konkretnych ekspertyz. 2 godz. Andrzej Laskowski 10

11 r Prawo administracyjne Metodyka. Sprzeciw prokuratora. Sporządzanie projektów sprzeciwu. 3 godz. Jolanta Werle Binas Prawo karne procesowe Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego, jego rola i miejsce w postępowaniu przygotowawczym. 3 godz. Roman Szymanowski Prawo karne materialne Przedawnienie. Zatarcie skazania: a) przedawnienie karalności. b) przedawnienie wykonania kary. c) wstrzymanie biegu przedawnienia i zakaz stosowania przedawnienia. d) zatarcie skazania. 2 godz. Hanna Grzeszczyk 11

12 r Medycyna sądowa 1. Następstwa działania energii elektrycznej. Porażenie prądem elektrycznym. Rażenie piorunem. 2. Medyczno - sądowe aspekty działania wysokiej temperatury - oparzenia. Śmierć z przegrzania ustroju. 3. Działanie niskiej temperatury na organizm człowieka. Śmierć z oziębienia i zamarznięcia. 4 godz. Alfred Staszak Prawo karne materialne Sądowy wymiar kary, cz. II: a) ogólne dyrektywy wymiaru kary i środków karnych b) wymiar kary dla nieletniego i młodocianego c) zasady wymiaru kary dla recydywistów i sprawców działających w zorganizowanej grupie przestępczej d) indywidualizacja kary e) zbieg podstaw złagodzenia lub obostrzenia kary f) wybór kary g) odstąpienie od wymierzania kary h) nadzwyczajne złagodzenie kary i) kara łączna zasady wymiaru j) łączenie kar odmiennych rodzajowo k) metodyka formułowania wniosków w przedmiocie wymiaru kary (1godz.) l) wykonywanie kar i środków karnych wybrane zagadnienia z Kodeksu karnego wykonawczego. 3 godz. Wojciech Michałek 12

13 r Prawo karne materialne Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą: a) odpowiedzialność obywatela polskiego. b) odpowiedzialność cudzoziemca. c) zasady odpowiedzialności. d) orzeczenia zapadłe za granicą. 2 godz. Małgorzata Kwapisz Prawo administracyjne Omówienie wyników ćwiczeń z pisania projektu sprzeciwu. 1 godz. Jolanta Werle-Binas Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Kryminalistyka Rzecznik Praw Obywatelskich - geneza, pozycja ustrojowa, funkcje, działalność, środki ochrony praw i wolności obywateli. 2 godz. Włodzimierz Świtoński Utrwalenie przebiegu przesłuchania za pomocą aparatury audio-video, reguły prawne, ćwiczenia praktyczne. 2 godz. Marek Rote Medycyna sądowa Medyczno sądowe aspekty upadku z wysokości. 1 godz. Marek Rote 13

14 r Prawo cywilne Wznowienie postępowania procesowego. Postępowania odrębne: w sprawach małżeńskich (z wyłączeniem spraw o rozwód), w sprawach ze stosunków między rodzicami, a dziećmi, nakazowe i upominawcze, cz. I Prawo administracyjne 2 godz. Krzysztof Helik prokurator Prokuratury Rejonowej Istota samorządu terytorialnego: a) samorząd gminny w świetle ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (t.j. DZ. U. Nr 142 z 201 r. poz z późń. zm. b) gmina pojęcie, podmiotowość prawna, jednostki pomocnicze c) zakres działania i zadania gminy d) władze gminy i ich kompetencje e) środki prawne ochrony samodzielności gminy f) stanowienie przepisów gminnych 2 godz. Jolanta Werle Binas Prawo karne procesowe Zawieszenie postępowania. Podjęcie na nowo i wznowienie umorzonego postępowania art. 327 kpk. Wzruszenie umorzonego postępowania w trybie art. 328 kpk. 2 godz. Jarosław Kaczmarek Psychiatria i psychologia sądowa Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego zespoły otępienne, choroba Alzheimera, Picka i Parkinsona. 1 godz. Marek Rote 14

15 r Prawo cywilne Wznowienie postępowania procesowego. Postępowania odrębne: w sprawach małżeńskich (z wyłączeniem spraw o rozwód), w sprawach ze stosunków między rodzicami, a dziećmi, nakazowe i upominawcze, cz. II. 2 godz. Krzysztof Helik prokurator Prokuratury Rejonowej Prawo gospodarcze Publiczny obrót papierami wartościowymi ustawa z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U.Nr 49 z 2002r., poz.447 z późn. zm.), cz. I: a) pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi i publicznej oferty, b) struktura i zadania. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, c) maklerzy i doradcy inwestycyjni, funkcje doradców maklerskich, d) wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, e) Giełda Papierów Wartościowych, struktura giełdy i jej zadania, f) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego funkcje, g) tajemnica zawodowa i informacje poufne, h) odpowiedzialność cywilna uczestników obrotu giełdowego, i) przepisy karne - bezprawne proponowanie nabycia papierów wartościowych, bezprawne prowadzenie działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabycie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody, odpowiedzialność z tytułu niedokonania wymaganych zawiadomień, nabycie akcji wbrew warunkom ustawy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wezwania, podanie nieprawdziwych i zatajenie prawdziwych informacji zawartych w prospekcie lub innych wiązanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu; ujawnienie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej, odpowiedzialność z tytułu manipulowania kursem papierów wartościowych; uniemożliwianie lub utrudnianie czynności kontrolnych. 3 godz. Krzysztof Grześkowiak 15

16 Prawo karne procesowe Mediacja i postępowanie w trybie art. 335 kpk tzw. ugoda, cz. II. 2 godz. Roman Szymanowski 16

17 r Prawo gospodarcze Publiczny obrót papierami wartościowymi ustawa z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U.Nr 49 z 2002r., poz.447 z późn. zm.), cz. II: a) pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi i publicznej oferty, e) struktura i zadania. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, f) maklerzy i doradcy inwestycyjni, funkcje doradców maklerskich, g) wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, e) Giełda Papierów Wartościowych, struktura giełdy i jej zadania, f) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego funkcje, g) tajemnica zawodowa i informacje poufne, h) odpowiedzialność cywilna uczestników obrotu giełdowego, i) przepisy karne - bezprawne proponowanie nabycia papierów wartościowych, bezprawne prowadzenie działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabycie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody, odpowiedzialność z tytułu niedokonania wymaganych zawiadomień, nabycie akcji wbrew warunkom ustawy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wezwania, podanie nieprawdziwych i zatajenie prawdziwych informacji zawartych w prospekcie lub innych wiązanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu; ujawnienie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej, odpowiedzialność z tytułu manipulowania kursem papierów wartościowych; uniemożliwianie lub utrudnianie czynności kontrolnych. 2 godz. Krzysztof Grześkowiak Prawo administracyjne Postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle uregulowań zawartych w ustawie z dnia r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.). 3 godz. Jolanta Werle-Binas 17

18 r. zajęcia odbędą się dnia r Prawo gospodarcze Publiczny obrót papierami wartościowymi ustawa z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U.Nr 49 z 2002r., poz.447 z późn. zm.), cz. III: a) pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi i publicznej oferty, h) struktura i zadania. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, i) maklerzy i doradcy inwestycyjni, funkcje doradców maklerskich, j) wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, e) Giełda Papierów Wartościowych, struktura giełdy i jej zadania, f) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego funkcje, g) tajemnica zawodowa i informacje poufne, h) odpowiedzialność cywilna uczestników obrotu giełdowego, i) przepisy karne - bezprawne proponowanie nabycia papierów wartościowych, bezprawne prowadzenie działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabycie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody, odpowiedzialność z tytułu niedokonania wymaganych zawiadomień, nabycie akcji wbrew warunkom ustawy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wezwania, podanie nieprawdziwych i zatajenie prawdziwych informacji zawartych w prospekcie lub innych wiązanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu; ujawnienie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej, odpowiedzialność z tytułu manipulowania kursem papierów wartościowych; uniemożliwianie lub utrudnianie czynności kontrolnych. 2 godz. Krzysztof Grześkowiak Prawo gospodarcze Ochrona własności przemysłowej ustawa z dnia r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.Nr 119 z 2003r., POZ z późn. zm.), cz. I : a) pojęcie wynalazku, zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, wynalazek tajny, b) pojęcie patentu, zakres ochrony patentowej, c) rodzaje umów licencyjnych, licencja przymusowa, d) unieważnienie i wygaśnięcie patentu, e) definicja wzoru użytkowego, f) prawa ochronne na wzór przemysłowy, g) pojęcie wzoru przemysłowego, h) prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, i) pojęcie znaku towarowego i usługowego, 18

19 j) wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny, zarejestrowany znak towarowy, renomowany znak towarowy, znak towarowy powszechnie znany, k) prawa ochronne na znaki towarowe, l) unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, ł) oznaczenia geograficzne, m) prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne, n) unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, o) dochodzenie roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, p) przepisy karne - naruszenie praw do autorstwa projektu wynalazczego, odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia lub ujawnienia informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, oznaczenie towarów podrobionym znakiem towarowym, wprowadzające w błąd oznaczenie i wprowadzanie oznaczonych mylnie patentem lub prawem ochronnym towarów do obrotu, r) zbieg przepisów ustawy z przepisami ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2 godz. Wojciech Michałek Prawo administracyjne Wybrane zagadnienia ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Nr 207 z 2003 r, poz z póź. zm.): a) uczestnicy procesu budowlanego, ich prawa i obowiązki b) pozwolenie na budowę, warunki jego wydania c) nakaz rozbiórki, możliwość legalizacji samowoli budowlanej. d) organy architektoniczno-budowlane i organy nadzoru budowlanego ich kompetencje. 3 godz. Magdalena Flis 19

20 r Prawo gospodarcze Ochrona własności przemysłowej ustawa z dnia r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.Nr 119 z 2003r., POZ z późn. zm.), cz. II : h) pojęcie wynalazku, zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, wynalazek tajny, i) pojęcie patentu, zakres ochrony patentowej, j) rodzaje umów licencyjnych, licencja przymusowa, k) unieważnienie i wygaśnięcie patentu, l) definicja wzoru użytkowego, m) prawa ochronne na wzór przemysłowy, n) pojęcie wzoru przemysłowego, h) prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, i) pojęcie znaku towarowego i usługowego, j) wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny, zarejestrowany znak towarowy, renomowany znak towarowy, znak towarowy powszechnie znany, k) prawa ochronne na znaki towarowe, l) unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, ł) oznaczenia geograficzne, m) prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne, n) unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, o) dochodzenie roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, p) przepisy karne - naruszenie praw do autorstwa projektu wynalazczego, odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia lub ujawnienia informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, oznaczenie towarów podrobionym znakiem towarowym, wprowadzające w błąd oznaczenie i wprowadzanie oznaczonych mylnie patentem lub prawem ochronnym towarów do obrotu, r) zbieg przepisów ustawy z przepisami ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2 godz. Wojciech Michałek Prawo gospodarcze Prawo autorskie i prawa pokrewne ustawa z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.Nr 80 z 2000r., poz.904 z późn. zm.) a) przedmiot prawa autorskiego, pojęcie utworu i opracowania b) podmiot prawa autorskiego c) treść prawa autorskiego, dualizm prawa autorskiego, zakres uprawnień osobistych i majątkowych twórcy 20

21 d) dozwolony użytek chronionych utworów, licencje ustawowe i umowne i ich zakres e) czas trwania autorskich praw majątkowych f) przejście autorskich praw majątkowych g) ochrona utworów audiowizualnych i programów komputerowych h) ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych i) prawa pokrewne: prawa do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych j) organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, zakres ich uprawnień k) przepisy karne - plagiat, naruszenie uprawnień autorskich i pokrewnych, bezprawne rozpowszechnianie utworu i praw pokrewnych, bezprawne zwielokrotnianie i utrwalanie utworów i praw pokrewnych, paserstwo nośników utworów i praw pokrewnych, odpowiedzialność z tytułu wytwarzania, posiadania, przechowywania i wykorzystywania przedmiotów przeznaczonych do nielegalnego usuwania i obchodzenia technicznych zabezpieczeń, uniemożliwianie i utrudnianie kontroli korzystania z utworu i praw pokrewnych. 3 godz. Halina Pągowska Prawo karne materialne Przestępstwa przeciwko obronności: a) ogólna charakterystyka rozdziału. b) zamach na jednostkę Sił Zbrojnych. c) służba w obcym wojsku. d) zaciąg do służby w obcym wojsku. e) uchylanie się od służby wojskowej i służby zastępczej. 2 godz. Hanna Grzeszczyk 21

22 r Psychiatria i psychologia sądowa 1. Paranoje i zespoły paranoiczne. 2. Zespoły depresyjne. 3. Zespoły psychoorganiczne - zaburzenia psychiczne w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych, zespoły psychopatologiczne w chorobach naczyniowych mózgu, guzach mózgu oraz stanach zapalnych ośrodkowego układu nerwowego. 3 godz. Alfred Staszak Prawo karne materialne Część szczególna kk ogólna charakterystyka. 1 godz. Mirosław Adamski Zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe Najwyższa Izba Kontroli - zadania, zakres działania, organizacja i zasady funkcjonowania. 1 godz. Włodzimierz Świtoński Prawo karne materialne Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej: a) ogólna charakterystyka rozdziału. b) zamach stanu. c) zamach na organ konstytucyjny. d) zdrada dyplomatyczna. e) szpiegostwo. f) dezinformacja. g) znieważanie Narodu. h) zamach na życie Prezydenta. i) czynna napaść na Prezydenta i na przedstawiciela obcego państwa. j) publiczne znieważanie symboli państwowych 2 godz. Sławomir Ziółkowski 22

23 r Prawo administracyjne Administracja rządowa w województwie w świetle ustawy z dnia r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. Nr 80 z 201 r.poz. 872 z póź. zm. a) podmioty uprawnione do sprawowania administracji publicznej w województwie. b) administracja zespolona i niezespolona c) wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie i organ administracji zespolonej d) tryb kontroli rozporządzeń i zarządzeń wojewody. 3 godz. Jolanta Werle Binas Kryminalistyka - kryminalistyczne aspekty zasięgnięcia opinii biegłych (przesłanki, kryteria, przedmiot, wybór metod i technik badawczych) - obecność prokuratora przy przeprowadzaniu badań (art kpk) - możliwość oddziaływania na przebieg badań - zakres i sposób prezentowania badań i ich wyników - kontrola opinii przez prokuratora - przesłuchanie biegłego - ćwiczenia praktyczne: opracowanie postanowień o zasięgnięciu opinii w oparciu o specjalne przygotowane materiały aktowe. 4 godz. Marek Rote 23

24 r Prawo europejskie Omówienie ważniejszych instytucjonalnych form współpracy Instytucja sędziego łącznikowego 1) Europejska Sieć Sądowa 2) Europol 3) Eurojust 4) Wspólne zespoły śledcze Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej Prawo administracyjne Kryminalistyka 3 godz. Włodzimierz Świtoński Samorząd powiatowy i wojewódzki w świetle ustaw z dnia r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz z późn. zm.) i z dnia r. o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz z późn. zm.): a) powiat pojęcie, podmiotowość prawna b) zakres działania i zadania powiatu c) władze powiatu i zakres ich kompetencji d) stanowienie aktów prawa miejscowego e) miasta na prawach powiatu f) organy sprawujące w nich funkcje organów powiatu g) województwo pojęcie, podmiotowość prawna h) zakres działania i zadania samorządu województwa i) władze samorządu województwa i ich kompetencje. 3 godz. Jolanta Werle Binas Kryminalistyczne badania identyfikacyjne pisma ręcznego. psychosomatyczne determinanty pisma ręcznego, charakterystyka, cechy językowe i graficzne pisma ręcznego, patologiczne zmiany grafizmu pisma, metody badań identyfikacyjnych, ekspertyzy pisma ręcznego. 2 godz. Marek Rote 24

25 r Kryminalistyka Daktyloskopia i szczegółowe jej dziedziny: - budowa, charakterystyka i pochodzenie śladów, mechanizm ich powstawania, ujawniania i zabezpieczania tych śladów, - dokumentowanie, - rodzaje ekspertyz daktyloskopijnych (klasyczna, linii białych, blizn, podoskopijna, poroskopijna, krawędzioskopijna, dermatoskopijna, gantoskopijna, chelioskopijna), - ćwiczenia opracowywanie postanowień o powołaniu biegłych, wzorcowe układy ekspertyz, ekspertyza kompleksowa. 4 godz. Jan Wojtasik Prawo i postępowanie cywilne Istota i forma pozwu prokuratora o przepadek świadczenia na podstawie art. 412 kc. Bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne; zwrot i przepadek świadczenia. 4 godz. Zofia Zawadzka Szwejda 25

26 r Prawo karne procesowe Postępowanie szczególne rodzaje i rola prokuratora w tych postępowaniach, cz. II. 3 godz. Włodzimierz Świtoński Prawo karne procesowe Postępowanie w formie posiedzenia, kompetencje prokuratura, tryb postępowania i rodzaje orzeczeń. 2 godz. Halina Pągowska Prawo i postępowanie cywilne Ćwiczenia praktyczne opracowanie pozwu o przepadek świadczenia art. 412 kc. 3 godz. Zofia Zawadzka Szwejda 26

27 r Prawo karne procesowe Postępowanie przed sądem I instancji. Właściwość sądowa, składy i wyłączenia. 3 godz. Hanna Grzeszczyk Prawo karne procesowe Cel i znaczenie wstępnej kontroli aktu oskarżenia w tym przesłanki zwrotu akt oskarżycielowi publicznemu, cz.i. 2 godz. Włodzimierz Świtoński Psychiatria i psychologia sądowa Schizofrenie - objawy osiowe, postacie: paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, niezróżnicowana - somatopsychiczna, prosta. 2 godz. Marek Rote 27

28 r Prawo karne procesowe Postępowanie szczególne rodzaje i rola prokuratora w tych postępowaniach, cz. I. 3 godz. Włodzimierz Świtoński Medycyna sądowa Obrażenia ciała. - urazy ich mechanizmy, możliwości rekonstrukcji, - następstwa urazów mechanicznych, czynnościowe, anatomiczne, - klasyfikacja i charakterystyka obrażeń, - zjawiska towarzyszące obrażeniom. Badania sądowo lekarskie w sprawach o przestępstwa seksualne. 4 godz. Alfred Staszak 28

29 r Prawo karne procesowe Cel i znaczenie wstępnej kontroli aktu oskarżenia w tym przesłanki zwrotu aktu oskarżycielowi publicznemu, cz.ii. 2 godz. Włodzimierz Świtoński Kryminalistyka Kryminalistyczne badania identyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia specyfika czynności procesowo kryminalistycznych w zdarzeniach związanych z użyciem broni palnej (oględziny, eksperyment, ekspertyza), ekspertyza balistyczna, ćwiczenia z wykorzystaniem konkretnego materiału dowodowego i ekspertyz. 5 godz. Marek Rote 29

30 r Prawo administracyjne Nadzór nad działalnością gminy, powiatu i samorządu województwa. Przedmiot i kryteria nadzoru. Środki nadzoru nad działalnością samorządową. 2 godz. Jolanta Werle Binas Prawo administracyjne Wybrane zagadnienia ustawy z dnia 21 sierpnia 1999 roku o gospodarce nieruchomościami tj. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Zasady ogólne dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz samorządu. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd. Pojęcie celu publicznego, warunki podziału nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej opłaty adiacenckie. Przyznawanie ekwiwalentu za mienie pozostawione za granicą. 3 godz. Magdalena Flis Prawo gospodarcze Ochrona własności przemysłowej ustawa z dnia r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.Nr 119 z 2003r., POZ z późn. zm.): a) pojęcie wynalazku, zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, wynalazek tajny, b) pojęcie patentu, zakres ochrony patentowej, c) rodzaje umów licencyjnych, licencja przymusowa, d) unieważnienie i wygaśnięcie patentu, e) definicja wzoru użytkowego, f) prawa ochronne na wzór przemysłowy, g) pojęcie wzoru przemysłowego, h) prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, 30

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Data Godzina Temat Wykładowca

Data Godzina Temat Wykładowca 1 Ap.I.K.140/2/09 H A R M O N O G R A M zajęć seminaryjnych dla aplikantów III roku w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie na okres od 1 09 2009r. do 15 12 2009r. Data Godzina Temat Wykładowca 1 09 09

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych Mediacja w sprawach karnych Etapy mediacji selekcja spraw i skierowanie sprawy do mediacji spotkanie mediatora osobno ze stronami wspólne spotkanie sprawcy i pokrzywdzonego w obecności mediatora kontrola

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010 Godzina 3 września 2010 GRUPA 1- sala 216 14.00-15.30 KPK1 (adw. Maciej Loga) - Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - apelacja i zażalenie. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych.

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyka. Zarys systemu

Kryminalistyka. Zarys systemu Kryminalistyka. Zarys systemu Praca zbiorowa pod redakcją: Kasprzaka Jerzego, Młodziejowskiego Bronisława, Kasprzaka Wojciecha Rok wydania: 2015 Wydawca: Difin ISBN: 978-83-7930-723-4 Liczba stron: 358

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne Spis treści: Wprowadzenie I. Wiadomości ogólne 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa 1.1. Podstawowe pojęcia 1.1.1. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 160, poz. 1083; z 1998

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Aspekty prawne dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie adw. Katarzyna Mrozicka-Bąbel Podstawa prawna Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Departament Mienia Skarbu Państwa

Departament Mienia Skarbu Państwa Departament Mienia Skarbu Państwa Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email Józef Głowacki Leszek Podosek - Przygoda dmsp@msp.gov.pl Telefon /+48 22/ 695 87 72, 695 81 28 Fax /+48 22/ 628 32 99 Zadania 1.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW

PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW 1 PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW Często spotykane skróty Prawo Rola prawa Przymus państwowy Funkcje prawa Strona Gałęzie prawa - prawo konstytucyjne Gałęzie prawa - prawo administracyjne

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Poz. 1714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 1. Dokonaj ogólnej charakterystyki rozdziału XVI k.k. 2. Jak jest definiowane ludobójstwo w prawie międzynarodowym i w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo