- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- pogorszenie stanu bezpiecze stwa"

Transkrypt

1 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH STRONACH BARYKADY. Z PORTALU YCIA RELACJI Z ZEBRA NAUCZYCIELI I RODZICÓW Z BURMISTRZEM 9.903ODS ONY 187 KOMENTARZY INTERNAUTÓW Jak reforma o wiatowa mia aby wygl da w praktyce? Co na to nauczyciele? s. 2 i 7 Nr 4 (580) 27 stycznia 2012 ISSN Cena 2,80 z (w tym 5 % VAT) Chcia przejecha Z GAZET ci arówk przez planty 9 PAKOS AW Czo owe zderzenie aut na mo cie s. 4 9 BOJANOWO Spali a si stodo a s letni obywatel Litwy zab dzi w centrum Rawicza, szukaj c firmy, do której mia dostarczy papier. Próbuj c wyjecha z ciasnej ulicy Szarych Szeregów, mia problemy ze z amaniem si zestawu. Wówczas podj decyzj, e przejedzie przez planty. Podczas wykonywania manewrów, 40-tonowa ci arówka z przyczep, wype nion po brzegi towarem, utkn a. Czytaj na str. 4 9 RAWICZ B dzie nowy radny s. 5 W MAGAZYNIE R bi i tn, a wióry lec O PASJI STRA AKÓW ZE SZKARADOWA I OSTÓJ s. 3m Wózek za 6,5 tony nakr tek TRWA ZBIÓRKA DLA NIEPE NOSPRAWNEJ ZUZI KUSZTELAK s. 5m 9 RAWICZ Co na gruzach w centrum miasta? Wyburzaj budynek Rawickiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy Wa ach Ko ciuszki. s. 3 9 POWIAT Dino szuka pracowników OG OSZENIE s. 3

2 2 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia 2012 LIST DO REDAKCJI Uchwa a nr 1/01/12 z dnia r. Zarz du Oddzia u ZNP w Miejskiej Górce Zarz d Oddzia u Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego w Miejskiej Górce wyra a stanowczy sprzeciw wobec zamiaru Gminy, przekazania prowadzenia gminnych placówek o wiatowych stowarzyszeniom lub innym podmiotom. Prowadzenie o wiaty jest ustawowym zadaniem gminy. Gmina nie mo e z wykonywania tych zada zrezygnowa lub przekaza ich prowadzenia innemu podmiotowi (wyrok NSA z dnia 09 lutego 2006 r.). Naczelny S d Administracyjny podniós, e przekazywanie wykonywania zada w asnych innym podmiotom narusza art. 7 ust. 1 pkt. 8 u.s.g. Przepis ten stanowi, e zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, nale y do zada w asnych gminy. To, e mo liwe jest w my l art. 5 ust. 2 u.s.o. zak adanie i prowadzenie szkó przez ró ne podmioty nie oznacza, e gmina mo e wyzby si zadania w asnego - zadania o wiatowego - i powierzy to zadanie do realizacji innej jednostce, np. fundacji, stowarzyszeniu. Tego typu dzia ania dopuszczalne s tylko w placówkach do 70- ciu uczniów. Zdaniem Zarz du Oddzia u ZNP w Miejskiej Górce dzia ania w adz gminy nie maj, podstawy prawnej ani przyzwolenia spo ecznego. Niejasne s motywy w adz gminy, które dokonuj zamachu na dobrze funkcjonuj c o wiat. Zamiar wprowadzenia zmian spowoduje, naszym zdaniem: - niejasne kryteria doboru nauczycieli, - brak stabilizacji zatrudnienia, - zwi kszenie liczebno ci zespo- ów klasowych, a tym samym pogorszenie warunków nauczania, - pogorszenie wyposa enia placówek o wiatowych - brak stypendiów, opieki medycznej, sto ówki, - pogorszenie stanu bezpiecze stwa dzieci i m odzie y, - przerzucenie obci e nansowych na rodziców, - zubo enie oferty szko y (zaj cia pozalekcyjne, kó ka zainteresowa, praca z uczniem zdolnym, zaj cia wyrównawcze, itp.) - likwidacja banku ksi ek - zmniejszenie ilo ci dowozów, czyli wyd u enie pobytu dziecka w szkole Naszym zdaniem, próby powy szych dzia a wiadcz o nieudolno ci w adz gminy w zakresie zarz dzania o wiat. B dziemy przeciwstawia si wszelkim dzia aniom niezgodnym z prawem. Je eli nasze stanowisko nie zostanie uwzgl dnione, zapowiadamy radykalizacj dzia a. Zarz d Oddzia u Mi dzygminnego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego NASZA SONDA Czy gmina Miejska Górka powinna przekaza prowadzenie szkó i przedszkoli stowarzyszeniu? Ponad tysi c osób zag osowa- o w sondzie na portalu -rawicza.pl. Internautów spytali my, Nie 85,4% Tak 11,2% Nie mam zdania 3,4% INTERNAUCI KOMENTUJ henio - Ja si pytam po co to wszystko? Raz chory pomys z kopalni teraz znowu stowarzyszenia... Czy nie mo e by chwili spokoju w tej Miejskiej Górce?! Juuu - jestem uczennica naszej szko y i to co burmistrz proponuje zrobic w naszej gminie to g upota...!!! wszyscy uczniowie sa przeciwko temu i nie zmienimy zdania. Bedziemy protestowac, az dopniemy swego..!!! A Ci ludzie, którzy s za tym niech si zastanowi, czy pu cili by w asne dzieci do takiej szko- y w ktorych nie beda uczyc po dni nauczyciele.. co s dz o pomy le, by przedszkola i szko y w gminie Miejska Górka prowadzi o stowarzyszenie. artur - poczekajcie jeszcze troch a wszystkie samorz dy za o stowarzyszenie, co uczniowie i rodzice postraszeni przez nauczycieli, oczywi cie czarna wizj jak to z e posuni cie, mo e z e ale tylko z punktu widzenia nauczyciela... chodzi o kart nauczyciela i przywileje z tym zwi zane... i o to wielki halo ludzie nie dajcie si zastraszy, odejdzie stara generacja rozpieszczonych nauczycieli... spokojnie przyjd m odzi lepiej wykszta ceni a takowych nie brakuje!!! * - pisownia oryginalna CENY PALIW (z 23.01) Orlen Rawicz, ul. Pozna ska PB 95 5,59 z ON 5,79 z LPG 2,89 z Lotos Optima Sarnówka PB 95 ON LPG Shell Rawicz PB 95 ON LPG Lotos Rawicz PB 95 ON LPG 123 Rawicz PB 95 ON LPG 5,54 z 5,73 z 2,81 z 5,63 z 5,79 z 2,81 z 5,57 z 5,79 z 2,86 z 5,57 z 5,75 z 2,81 z 9 MIEJSKA GÓRKA O kopalni na zebraniu w Sobia kowie 24 stycznia o godzinie w wietlicy w Sobia kowie odb dzie si zebranie, zorganizowane przez mieszka ców, po wi cone odwiertom i ewentualnej budowie kopalni w gla Relacja ze spotkania w nast pnym numerze ycia. 9 PAKOS AW Lodowisko oficjalnie od wtorku Na wtorek (31 stycznia), na godzin przy gimnazjum zaplanowano o cjalne oddanie do u ytku Kompleksu Boisk Sportowych Orlik oraz sztucznego Lodowiska w Pakos awiu. Impreza jest otwarta dla mieszka ców. - Oprócz mieszka ców, brunatnego na terenie gminy Miejska Górka. Zaproszono m.in. burmistrza Karola Skrzypczaka, wicestarost Krzysztofa Synorackiego oraz radnych rady miejskiej. (kp) zaprosili my te marsza ka województwa wielkopolskiego oraz burmistrzów o ciennych gmin, m.in. migrodu i Milicza. Maj te przyjecha dyrektorzy o rodków kultury i rekreacji w naszym regionie - wyja nia wójt Kazimierz Chudy. (kp) OG OSZENIE 5 powodów, facebooku BIURO REKLAMY: Halina Puszcz - tel ; Ksenia Pi ta - tel do naszech czytelników... Rynek 4, Rawicz dla których warto do³¹czyæ od do RAWICZ Radni o bud ecie i o wiacie 25 stycznia rawiccy radni spotkaj si na kolejnej sesji. G ównym punktem programu ma by debata o wiatowa, podczas której radnym zostan przedstawione informacje dotycz ce liczby uczniów ucz szczaj cych do szkó i przedszkoli gminnych, prognozy na kolejne lata oraz wydatki ponoszone przez samorz d na utrzymanie placówek. Ponadto, samorz dowcy zmieni bud et gminy zatwierdzaj c zwi kszenie dotacji unijnych na kanalizacj w D bnie Polskim i program indywidualizacji nauczania, który jest realizowany w rawickich podstawówkach. (AD).p TWÓJ PORTAL INFORMACYJNY Nak ad: egz. ADRES REDAKCJI: Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: , fax: REDAKTOR NACZELNY: Anna Gauza Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Kacper Kwiatkowski GMINA RAWICZ Joanna Domaga a POWIAT, GMINA BOJANOWO, ZDROWIE Joanna Mi kowiak GMINA JUTROSIN, PAKOS AW, ROLNICTWO Honorata Dmyterko GMINA MIEJSKA GÓRKA Karol Pospiech DZIA SPORTOWY Tomasz Klemczak Weronika Waresiak KULTURA W odzimierz J drzejczak DZIA REKLAMY: Halina Puszcz - tel Ksenia Pi ta - tel BIURO OG OSZE : Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: , fax: KOLPORTA, PRENUMERATA: Agnieszka wita a, Dawid Bela, GRAFIKA I SK AD: Waldemar Sta ko DYREKTOR ODDZIA U: Anna Legowicz-Gogo kiewicz DRUK: Drukarnia AGORA S.A Pi a, ul. Krzywa 35 WYDAWCA: Po udniowa O cyna Wydawnicza Sp. z o.o Jarocin, ul. Wolno ci 1a tel./fax: PREZES WYDAWNICTWA: Piotr Piotrowicz Dy ur dziennikarski: Redakcja nie odpowiada za tre reklam, og osze i rubryk Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

3 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 3 Rozbiórka w centrum miasta W zwi zku z pracami rozbiórkowymi, zamkni ty jest odcinek drogi biegn cy wzd u budynku Co Rawicka Spó dzielnia Mieszkaniowa chce zrobi z terenem po budynku przy Wa ach Ko- ciuszki w Rawiczu? - Decyzja w tej sprawie nie zosta a jeszcze podj ta - twierdz Wojciech Karpi ski, prezes RSM. Prace rozbiórkowe maj potrwa do ko ca lutego. Szef spó dzielni nie chce na razie zdradza, jakie plany - co do przeznaczenia gruntu - ma spó dzielnia. Deklaruje, e decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero w maju. Jak ustalili my, RSM nie wyst pi a do gminy o wydanie decyzji okre laj cej warunki zabudowy. Teren nie jest obj ty planem zagospodarowania przestrzennego, a wi c chc c cokolwiek tam budowa, spó dzielnia najpierw musi postara si o decyzj. W budynku przy Wa ach Ko- ciuszki znajdowa o si 40 mieszka. Dwie ostatnie rodziny wyprowadzi y si w 2010 roku. (AD) 9 REKRUTACJA TRWA ca kierownika. - Dokumenty, czyli CV wraz z listem motywacyjnym, mo na przes a za po rednictwem aplikacji znajduj cej si na naszej stronie internetowej, b d te bezpo rednio na adres poczty elek- Dino szuka pracowników tronicznej: Sie marketów Dino poszukuje pracowników do sklepów w Pakos awiu i Sarnowie. Firma oferuje zatrudnienie na stanowiskach: kasjer-sprzedawca, kierownik marketu i zast p- - informuje Marta Sawicka, rzecznik sieci. Dodaje, e niezale nie od tego, z której formy skorzystamy, dokumenty tra do dzia- u rekrutacji sieci. Kiedy sklepy w Pakos awiu i Sarnowie zostan otwarte, a kandydaci rozpoczn prac? - Obecnie jest zbyt wcze nie na udzielenie jakichkolwiek informacji o terminie otwarcia - twierdzi Sawicka. (AD) 9 Aktualne informacje o wakatach w sklepach Dino, znale mo na na stronie internatowej sieci: marketdino.pl, w zak adce praca. Osoby zainteresowanie znajd tam wykaz stanowisk wraz z wymaganiami, które powinni spe nia kandydaci. 9 BOJANOWO Restauracja Centralna nadal straszy Kamienica na rynku w Bojanowie, gdzie kiedy znajdowa a si restauracja Centralna, nadal nie odzyska a swego dawnego wygl du. Jeszcze w ubieg ym roku mia rozpocz si remont. Mieszka cy liczyli, e w rodku powstanie restauracja i minigaleria. S zawiedzeni. Burmistrz Bojanowa Józef Zuter równie nie jest zadowolony z tego powodu. - Ca a praca stoi w miejscu, mimo e przychylnie podeszli my do pomys u wyremontowania kamienicy. Pozytywnie zaopiniowali my wykucie wej od ul. Rynek i ul. 17 Stycznia, natomiast nie wyrazili my zgody, eby parking znajdowa si OG OSZENIE zł zł zł rata 150,00 zł rata 250,00 zł rata 500,00 zł RRSP - max 7% Leszno, tel Kamienica nadal nie odzyska a swego dawnego wygl du przy ul. 17 Stycznia, poniewa jest to ulica jednokierunkowa, a miejsce zbyt blisko skrzy owania. Zasugerowa em równie, eby wróci do przedwojennego wygl du i wstawi mniejsze okna - wyja nia. W odarz podkre la, e nie ma wp ywu na rozpocz cie remontu - Budynek jest w r kach prywatnych, a w a ciciel niech tnie si wypowiada o inwestycji i jest trudno dost pny - dodaje burmistrz. W a ciciel obiektu Przemys aw Jaruzel z rmy Falgo Sp. z o.o. enigmatycznie wypowiada si o remoncie - W a nie zaczyna si dzia. Jeste my w trakcie za atwiania wszystkich pozwole - zapewnia. (KC) BIURO REKLAMY: Halina Puszcz - tel ; Ksenia Pi ta - tel INNOWACYJNY PROJEKT W PAKOS AWIU Biogazowania w przysz ym roku? Karolina Duch przedsi biorstwo Econ-Energia z Poznania To jest innowacja, bo biogazowi w Polsce nie ma du o. Mo na je policzy na palcach jednej r ki. W Pakos awiu jest bardzo du a przychylno ze strony w adz gminy oraz zainteresowanie odnawialnymi ród ami energii. To chyba g ównie zawa y o na wyborze tej lokalizacji. Poza tym, rolnicy s bardzo przychylni i chc wspó pracowa. 9 RAWICZ - SESJA WO P M odzi radni w urz dzie Nowi radni mandaty rawickiej rady miejskiej zdobyli podczas tegorocznego fina u Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy. Maj od 7 do 18 lat. 30 stycznia stawi si w urz dzie, by zobaczy, jak wygl da praca w samorz dzie. - W czerwcu rozpocz cie prac budowlanych, a w po owie przysz ego roku otwarcie - takie plany ma rma Econ - Energia z Poznania, która na terenie gminy Pakos aw (w okolicy oczyszczalni cieków) chce postawi biogazowni rolnicz. Ma to by instalacja o redniej mocy, nie przekraczaj cej 1 megawata. Do produkcji biogazu wykorzystana zostanie gnojowica, gnojówka, obornik i sieczka kukurydziana. - Na chwil obecn wola abym nie mówi o kosztach inwestycji. Na pewno b dzie to kilka milionów z otych - podkre la Karolina Duch z przedsi biorstwa Econ - Energia, po rednik reprezentuj cy inwestora (nie chce ujawni, kto wyk ada pieni dze na budow biogazowni). - Jeste- my w pocz tkowej fazie projektu. Staramy si o decyzj rodowiskow i lokalizacyjn - dodaje Karolina Duch. 30 tys. ton surowca rocznie ma przerabia biogazownia rolnicza w Pakos awiu Cho inwestycja jest dopiero na etapie za atwiania formalno- ci, a prace zwi zane z budow ewentualnej biogazowni potrwaj oko o 12 miesi cy, to rma Econ - Energia zawiera ju wst pne umowy z rolnikami na dostarczanie surowca. Na jakich warunkach? - To bardzo indywidualna sprawa, w zale no ci od tego, czy dany rolnik chce w zamian dostawa ferment, czy pieni dze - t umaczy Karolina Duch. (kp) Kazimierz Chudy wójt gminy Pakos aw To jest prywatna inwestycja. Gmina do niej nie dok ada, a mo e mie tylko korzy ci, przede wszystkim uporz dkowane rodowisko. Odb dzie si wyj tkowa sesja radnych, którzy na to jedno posiedzenie zostan zaprzysi eni - zapowiada Julita Augustyniak, rzecznik prasowy rawickiego urz du miejskiego. - Sesja ma by lekcj samorz du. Wezm w niej udzia obaj burmistrzowie, przewodnicz cy rady oraz sekretarz gminy. Oprócz symbolicznego posiedzenia, m odzi radni maj zwiedzi urz d i wzi udzia w koncercie - niespodziance. (AD)

4 4 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia 2012 RAWICZ 9 WANDAL USZKODZI SAMOCHODY, WYBI SZYBY I ZDEWASTOWA GABLOTY Niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze Dziewi uszkodzonych aut, wybite szyby w budynkach i zniszczone gabloty og oszeniowe przy ko ciele farnym, to bilans wybryku 26-letniego wandala. Agresywny m czyzna wy ama lusterka, wyrwa tablice rejestracyjne, a przy niektórych pojazdach uszkodzi pow ok lakiernicz i emblematy. - Poza tym, w dwóch budynkach, zosta y wybite szyby okienne i zniszczone gabloty og oszeniowe przy ko ciele - mówi asp. Beata Jarczewska, o cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Kilka godzin pó niej, 26-letni rawiczanin, wpad w r ce policji. M czyzna t umaczy, e pok óci si wcze niej z rodzicami, by pijany i kiedy wyszed z mieszkania, niszczy wszystko, co napotka na drodze. czna warto strat zosta a oszacowana na blisko z. Zatrzymany nie by wcze niej karany. Za chuliga ski wybryk grozi mu do 5 lat wi zienia. (kac) RAWICZ 9 NIETRZE WI W R KACH POLICJI BOAJNOWO O w asnych si ach wydmucha a 5 promili 28-latek z Gogolewa urz dzi sobie sypialni na klatce schodowej bloku na osiedlu Westerplatte w Rawiczu. Zaalarmowani przez mieszka ców policjanci, zabrali pijanego m czyzn na komend i przebadali alkomatem. Wydmucha niemal 5 promili. - Tego typu przypadek nie jest odosobniony oraz nie dziwi lokalnych funkcjonariuszy. Do zaskakuj cy jedynie by wynik badania stanu trze wo ci - komentuje asp. Beata Jarczewska, o cer prasowy KPP w Rawiczu. Co tak e zdumiewa, mieszkaniec Gogolewa by w pe ni si i na tyle komunikatywny, by poda funkcjonariuszom 9 ZDRZENIE SAMOCHODÓW NA MO CIE W OKOLICY OSIEKA Droga ponad godzin by a zablokowana Fatalne warunki na drodze przyczyni y si do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kieruj cy fordem est, 18-letni mieszkaniec Dubina, wpad w po lizg, straci panowanie nad pojazdem i uderzy w jad cego z naprzeciwka peugeota 406, którym podró owa y dwie osoby. Znikn y alufelgi 9 Trzy komplety felg aluminiowych wraz z oponami znikn y z jednej z piwnic w Bojanowie. Ich warto zosta a oszacowana na z. Kradzie mia a miejsce na prze omie grudnia i stycznia. (kac) swoje dane osobowe. W policyjnej izbie zatrzyma pozosta do nast pnego dnia, a badanie pokaza o wynik zerowy. Beata Jarczewska nie przypomina sobie, aby w ostatnim czasie policja zatrzyma a kogokolwiek z takim st eniem alkoholu organizmie. 28-latek jest zatem rekordzist. Za nieobyczajny wybryk, jak informuje rzeczniczka policji, m czyzna stanie przed s dem. Ponadto, w ubieg ym tygodniu zatrzymano pi ciu u ytkowników dróg, którzy nie powinni wsi za kierownic, czy na rower. Na miejskogóreckim rynku wpad Tadeusz S. Jecha vw golfem maj c 0,52 promila. W Rawiczu przy ulicy Pozna skiej zatrzymano rawiczanina, Andrzeja Sz. M czyzna kierowa seatem cordob b d c pod wp ywem alkoholu. Badanie wykaza o 1,34 promila. 55-latek straci prawo jazdy kat. A,B,C,D,E i T. Jeszcze wi kszy wynik, bo 2,72 promila zanotowa Janusz J. z gm. Miejska Górka. M czyzna mia ju na koncie s dowy zakaz prowadzenia pojazdów. Z kolei, 62-letnia mieszkanka W sosza wpad a podczas kontroli drogowej w Mas owie. Alkomat wykaza w jej organizmie 1,8 promila. (kac) W wyniku kolizji, karetka pogotowia, zabra a do szpitala kierowc esty. Po badaniach lekarskich okaza o si, e dozna ogólnych pot ucze. Droga mi dzy Osiekiem a Dubinem by a przez ponad godzin zablokowana. Na miejscu interweniowali stra- acy z Jutrosina i Rawicza. (kac) Kierowa pod wp ywem narkotyków? 9 Przed s dem stanie wkrótce Ernest K. z gminy Prusice. M czyzna zosta zatrzymany przez funkcjonariuszy drogówki przy ulicy Sarnowskiej w Rawiczu. W jego aucie, policjanci znale li 2,33 g amfetaminy, a ponadto, badanie kierowcy testerem na zawarto rodków odurzaj cych da o wynik pozytywny. (kac) W amanie do ci arówki Na terenie parkingu przy stacji paliw w Go aszynie nieznany sprawca wy ama zamek w drzwiach, zaparkowanego tam ci arowego volvo. Z odziej wszed do wn trza kabiny i skrad CB-radio, tachograf, nawigacj GPS, laptopa, telewizor RAWICZ Zostawi a portfel z pieni dzmi OG OSZENIE WYROK S DU samochodowy oraz tuner do odbioru TV. Pokrzywdzony, mieszkaniec Kowal, wyceni straty na z. Post powanie w tej sprawie prowadzi rawicka policja. W amanie mia o miejsce mi dzy 14 a 16 stycznia. (kac) 720 z straci a roztargniona 61-letnia mieszkanka Rawicza. Kobieta, robi c zakupy w markecie przy ulicy Kami skiego, na jednym z rega ów pozostawi a portfel z pieni dzmi. Gdy zorientowa a si, e nie ma go przy sobie, wróci a na miejsce. Portfela nie znalaz a, a spraw zg osi a miejscowej policji. (kac) BIURO REKLAMY: Halina Puszcz - tel ; Ksenia Pi ta - tel S d Rejonowy w Rawiczu wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011r. skaza Micha a R pa s. Tadeusza, za to e w dniu 06 sierpnia 2011r. pomi dzy miejscowo ciami aszczyn - Sarnówka, pow. Rawicz b d c wcze niej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrze wo ci wyrokiem WSG w Poznaniu, z dnia r. o przest pstwo z art. 178aM1kk, kierowa samochodem osobowym m-ki Opel Astra o nr rej. PRA GP45 znajduj c si w stanie nietrze wo ci o st eniu co najmniej 1,89 promila alkoholu we krwi, tj. o przest pstwo z art. 178a 1 i 4kk oraz o to, e w dniu 06 sierpnia 2011r. w miejscowo- ci Sarnówka, pow. Rawicz znajduj c si w stanie nietrze wo- ci o st eniu co najmniej 1,89 promila alkoholu we krwi, nieumy lnie naruszy zasady bezpiecze stwa w ruchu l dowym w ten sposób, e kieruj c samochodem osobowym m-ki Opel Astra o nr rej. PRA GP45 na niebezpiecznym zakr cie drogi w lewo oznaczonym znakiem drogowym pionowym A-2 niebezpieczny zakr t w lewo, nie dostosowa pr dko ci kierowanego pojazdu, w wyniku czego zjecha na prawe pobocze drogi gdzie samochód dachowa, czym nieumy lnie spowodowa obra enia cia a u pasa erów samochodu: w postaci st uczenia i skr cenia kr gos upa szyjnego, rany t uczonej g owy okolicy czo owej i wstrz nienia mózgu oraz w postaci z amania z przemieszczeniem obu ko ci przedramienia prawego, tj. o przest pstwo z art kk w zw. z art kk; na kar czn 2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, wymierzy czny rodek karny 8 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wiadczenie pieni ne na rzecz Spo ecznego Komitetu Wspierania Pomnika - Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w wysoko ci z oraz orzeczono wobec skazanego dozór kuratora.

5 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 5 Chcia przejecha ci arówk przez planty 30-letni obywatel Litwy zab dzi w centrum Rawicza, szukaj c rmy, do której mia dostarczy papier. Próbuj c wyjecha z ciasnej ulicy Szarych Szeregów mia problemy ze z amaniem si zestawu. Wówczas podj decyzj, e przejedzie przez planty. Podczas wykonywania manewrów, 40-tonowa ci arówka z przyczep wype nion po brzegi towarem, utkn a. Przez ca noc z soboty na niedziel trwa o wydobywanie zestawu. Kolejne próby wyjazdu spe z y na niczym. Dopiero ci ki samochód, nale cy do jednej z rm wyci gn ci arówk. Funkcjonariusze rawickiej drogówki ukarali kierowc mandatem gotówkowym w kwocie 500 z. 30-latek musia tak e pokry koszty akcji s u by drogowej. Z kolei, Zak ad Us ug Komunalnych w Rawiczu zwróci si do ubezpieczyciela plant z wnioskiem o zwrot kosztów CZEKAMY NA TWOJ OPINI rekultywacji odcinka, który zosta zniszczony w wyniku zdarzenia. (kac) 9 POWIAT Coraz wi cej rolników czuje si oszukanych O tym, e rma z Magdalenek handluj ca ywcem ma niezrealizowane zobowi zania nansowe wobec rolnika ze Szkaradowa, pisali my w poprzednim wydaniu gazety. Po ukazaniu si artyku u okaza o si, e takich hodowców jest 9 ZMIANY W RAWICKIEJ RADZIE MIASTA Czy so tys Mas owa zostanie radnym? OG OSZENIE znacznie wi cej - nie tylko z powiatu rawickiego. W a ciciele rmy odpieraj stawiane zarzuty, t umacz c si problemami wewn trznymi przedsi biorstwa. Szerzej o sytuacji w nast pnym numerze ycia Rawicza. (HD) Jerzy Mielcarek, so tys Mas owa, jest kandydatem na radnego. W rawickiej radzie miejskiej mia by zaj miejsce Rafa a Ch., który przed tygodniem zrezygnowa z funkcji po tym, jak zosta zatrzymany przez policj za jazd pod wp ywem alkoholu. Zgodnie z przepisami, w przypadku zrzeczenia si przez radnego pe nionej funkcji, rada miasta podejmuje decyzj o wyga ni ciu mandatu. W miejsce osoby rezygnuj cej, wchodzi kandydat z tej samej listy, który uzyska kolejn najwi ksz ilo g osów. T osob jest so tys podrawickiego Mas owa. Nie jest jednak pewne, czy Jerzy Mielcarek mandat przyjmie. - Na razie rozwa am to, jednak ostateczn decyzj podejm po najbli szej sesji rady miasta - powiedzia w rozmowie z yciem, w miniony poniedzia ek. Gdyby Mielcarek zrezygnowa z obj cia mandatu, do rady wesz aby kolejna osoba z listy Porozumienia Samorz dowego. By by to by y so tys D bna Polskiego, Zbigniew Lubawy. Sesja, podczas której ma by g osowane m.in. wyga ni cie mandatu radnego Rafa a Ch., odb dzie si w rod 25 stycznia o godzinie w sali sesyjnej Urz du Miejskiego Gminy Rawicz. (kac) BIURO REKLAMY: Halina Puszcz - tel ; Ksenia Pi ta - tel Poszukuj wiadków oraz sprawcy kolizji w miejscowo ci Sarnowa z dnia r. o godzinie Porusza si ciemnoniebieskim RENAULT CLIO z rocznika , cztery drzwi. Auto to ma obecnie uszkodzony prawy tylny bok. Wymusi pierwsze stwo przejazdu skr caj c do Sarnówki, doprowadzi do kolizji, a nast pnie zbieg z miejsca zdarzenia. Za informacj na temat zdarzenia przewidziana nagroda. Tel SERIA W AMA NA PROBOSTWA W WIELKOPOLSCE Z odziejom si wydaje, e tam s nie wiadomo jakie skarby - Jak do tej pory nie uda- o si ustali sprawców - tak spraw w ama na plebanie w: Miejskiej Górce (stycze ), Szkaradowie (pa dziernik ) oraz Zielonej Wsi (listopad ) komentuje Beata Jarczewska, o cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. W amania na plebanie, do których dosz o w ostatnich kilku miesi cach na terenie archidiecezji pozna skiej sta y si na tyle powa ne, e interweniowa w tej sprawie Arcybiskup Stanis aw G decki, Metropolita Pozna ski. - Jeszcze pod koniec ubieg ego roku arcybiskup rozmawia ze wszystkimi ksi mi na ten temat. Uwra liwia ich na ten problem. Ksi a przy ka dym mo liwym spotkaniu na ten temat dyskutuj, ale to jest taka sprawa, któr trzeba rozwi za za pomoc policji - wyja nia ksi dz Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i dodaje, e proboszczowie nadal powinni zachowa czujno. - Mamy okres kol dy, wiadomo, e ksi dza na plebanii nie ma. Z odziejom mo e si wydawa, e tam s nie wiadomo jakie skarby - t umaczy ksi dz. Pro by w adz ko cielnych nie pozosta y bez echa. Ojciec Tycjan Zgraja, gwardian klasztoru na Goruszkach, ju wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia. - Po ostatnim w amaniu, postanowili my podnie poziom zabezpiecze, zamontowali my m.in. monitoring - wyja nia duchowny. (kp) Andrzej Borowiak rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Rzeczywi cie na po udnie od Poznania, w okolicach Rawicza, Gostynia i Leszna tych w ama jest nieco wi cej ni w innych rejonach, ale generalnie w ca ej Wielkopolsce, nie odnotowali my wzrostu, je eli chodzi o porównanie roku 2011 z Policjanci z komendy wojewódzkiej oraz ze remu zatrzymali m czyzn, który ma na koncie kilka tego typu w ama. Mo e si okaza, e okrada plebanie nie tylko na terenie Wielkopolski, ale tak e ca ego kraju. Ekipa pracuje nad tymi sprawami. Miejmy nadziej, e uda si je wykry. Które para e okradziono w ubieg ym roku? 9 Powiat rawicki: Zielona Wie, Szkaradowo, Miejska Górka oraz w amanie do klasztoru na Goruszkach 9 Powiat gosty ski: Strzelce Wielkie, Zalesie, Poniec 9 Powiat jaroci ski: Twardowo, Cielcza, Wilkowyja 9 Powiat pleszewski: Szymanowice 9 Powiat krotoszy ski: Smolice, Baszków 9 Powiat trzebnicki: Korze sko 9 BOJANOWO Po ar stodo y w Golinie Wielkiej Ogie gasi o pi zast pów stra y po arnej Drewniana stodo a i znajduj cy si wewn trz sprz t rolniczy uleg y spaleniu w wyniku po aru, do którego dosz o w Golinie Wielkiej. Zg oszenie o po arze wp yn - o do Powiatowego Stanowiska Kierowania Pa stwowej Stra y Po arnej w Rawiczu, w niedzielny wieczór. Na miejsce skierowano pi zast pów stra y z Rawicza i okolicznych miejscowo ci. W a ciciel gospodarstwa oszacowa straty na z. Trwa ustalanie, co by o przyczyn powstania ognia - stra acy przyjmuj wersj zaprószenia, cho nie wyklucza si celowego podpalenia. (kac)

6 6 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia ,40 z wynosi zasi ek dla bezrobotnych przez pierwsze 3 miesi ce tego roku. 597,90 z przez kolejne. 754 przy czy oraz sze przepompowni cieków zostanie wykonanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce i Karolinkach. MIEJSKA GÓRKA 9 GMINA CHCE SPRZEDA BUDYNEK PO BY EJ RESTAURACJI Jubileszowa pod m otek 768 tys. z Budynek po Jubileuszowej przy Placu 700-lecia, którego w a cicielem jest gmina Miejska Górka, wystawiono na sprzeda. Cena wywo- awcza obiektu o powierzchni u ytkowej 1.714,75 m kw. wynosi 768 tys. z. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomo mo e mie przeznaczenie wynosi cena wywo awcza budynku wielofunkcyjne. Burmistrz Karol Skrzypczak, ju kilka tygodni temu mówi, e chcia by, aby nowy nabywca uruchomi w tym miejscu restauracj. - Fajnie by- oby, gdyby powsta wi kszy punkt gastronomiczny z ma ym hotelikiem, ale to ewentualny nabywca zdecyduje, co tam b dzie - t umaczy. Ustny przetarg ma odby si 2 marca o godzinie w magistracie. Szczegó owych informacji mo na zasi gn w urz dzie miejskim, w pokoju nr 11 lub telefonicznie 65/547/45/07. (kp) RAWICZ 9 SAMORZ D CHCE POSZERZY OFERT EDUKACYJN Liceum dla zdolnych matematyków W adze Rawicza my l o utworzeniu szko y licealnej dla m odzie y z matematycznymi uzdolnieniami. Pomys akceptuj w adze powiatu. Pod warunkiem, e nowe klasy powstan w ich szkole. Klasy licealne - wed ug pomys u w adz Rawicza mog yby powsta w Gimnazjum w Sierakowie. By by to sposób na zagospodarowanie pomieszcze, które - w zwi zku z mniejsz liczb m odzie y - obecnie stoj puste. - Mamy tam 30 sal, a ucz si w nich tylko 24 oddzia- y - informowa podczas konferencji prasowej Piotr Domaniecki, wiceburmistrz Rawicza. - Mogliby my po czy gimnazjum z klasami licealnymi, ale na to potrzebna jest zgoda powiatu, której raczej si nie spodziewamy - doda Tadeusz Paw owski, burmistrz Rawicza. - Mamy argumenty po swojej stronie. W gimnazjum od kilku lat prowadzony jest eksperyment na skal krajow : uczymy modelowania matematycznego. Specjalny program nauczania, przygotowany przez prof. Wojciecha Okrasi skiego, wyk adowc Politechniki Wroc awskiej, jest realizowany w jednej klasie. W tym roku szkolnym mury gimnazjum opu ci pierwsza grupa zdolnych matematyków. Pomys - jak deklaruj w adze gminy - wynika z ch ci stworzenia dla niej oferty kontynuacji nauki w Rawiczu. - Warto by oby zapewni tej grupie mo liwo dalszego uczenia si na wy szym poziomie matematyki, bo za takimi uczniami b dzie si rozgl da ka dy uniwersytet i ka da uczelnia techniczna - uwa a burmistrz i dodaje, e je- li gmina nie stworzy warunków do dalszego kszta cenia, m odzie z Rawicza ucieknie. - A pan profesor Okrasi ski ma przygotowany schemat, jak klasa dalej mog aby funkcjonowa, realizuj c jednocze nie program liceum ogólnokszta c cego. By aby to klasa matematyczna, nie matematyczno- zyczyczna, czy matematyczno-informatyczna, jak to jest w tej chwili (w liceum - przyp. red.). Powsta by po prostu pro l matematyki stosowanej - wyja nia Piotr Domaniecki. Dodaje, e gmina jest zainteresowania prowadzeniem liceum, ale w adze samorz du nie zamierzaj kruszy o to kopii z kierownictwem starostwa. - Na pewno nie b dziemy spiera si z powiatem, bo nie chodzi o to, eby my sobie wydzierali uczniów. Pokazujemy jedynie, e mamy i program, i miejsce, eby powo a zespó szkó, w którym by aby prowadzona klasa b d ca kontynuacj dla matematyki stosowanej. Jeste my te gotowi przekaza ca t spraw do prowadzenia jednej z rawickich szkó powiatowych, ale póki co, konkretnego zainteresowania nie by o - twierdzi wiceburmistrz. W adze powiatu twierdz, e realizacj pomys u s zainteresowane. Pod warunkiem, e nowy pro l kszta cenia funkcjonowa by w I LO. - Realizacja tej propozycji jest mo liwa, ale w ramach naszego liceum. Nie widzimy sensu powo ywania odr bnej placówki, bo to jest rozdrabianie o wiaty, a dzisiaj m odzie y jest mniej. Dysponujemy kadr, miejscem i wyposa eniem odpowiednim do kontynuacji nauczania z zakresu modelowania matematycznego - deklaruje wicestarosta Krzysztof Synoracki. Dodaje, e nowa podstawa programowa, obowi zuj ca w placówkach ogólnokszta c cych zak ada pro lowanie kszta cenia dopiero w 2 i 3 klasie. Zapewnia jednak, e rozwi zanie da si wypracowa. W najbli szym czasie ma si odby spotkanie wydzia ów o wiaty urz dów: gminy i starostwa, podczas którego omówione zostan jego szczegó y. (AD) 9 W A CICIELE PRZYWRÓCILI WIETNO KOMPLEKSOWI W TRZEBOSZU Pa ac po liftingu Zako czy si wieloletni remont pa acu w Trzeboszu. Efekt prac zapiera dech w piersiach, a jeszcze kilka lat temu budynek popada w ruin. Obecna w a cicielka pa acu Anna Frankiewicz-Krzy aniak w 2008 roku podj - a si kontynuacji prac renowacyjnych - Poprzedni w a ciciel zdo a wykona elewacj, dach i kilka podstawowych prac w salach. Nie by o pod óg, wszystkie instalacje trzeba by o rozprowadzi na nowo. Jednak najtrudniejsze by o odtworzenie polichromii i sztukaterii na su tach - t umaczy. - Remont by trudny, czasoch onny i kosztowny, ale mieli my swoich sprzymierze ców. Zatrudniali my g ównie miejscowe rmy, szczególnie z Bojanowa i Rawicza. Mieli my szcz cie do wspania ych fachowców. Je li chodzi o sztukaterie zawsze wspominam Zdzis awa Kierpsa, który sp dzi w pa acu wiele lat, misternie odtwarzaj c zdobienia su tu - dodaje Anna Frankiewicz-Krzy aniak. O konkretnych kosztach inwestycji mówi nie chce. Wraz z m em czuwa a nad przebiegiem wszelkich prac remontowych, wiele z nich wykona a w asnor cznie. Podkre la, e ca a rodzina zaanga owana by a w pomoc. - Jestem szczególnie wdzi czna moim rodzicom Marianowi i El biecie Frankiewicz za wsparcie, wiar i prac, jak w o yli w odrestaurowanie pa acu - mówi. Pa ac jest chronionym prawem zabytkiem i wszelkie wykonywane w nim prace musia y zyska akceptacj konserwatora. - Wszystko musia o by zgodne z wzorcami barokowymi. Czasami trudno by o mi si pogodzi, e konserwator ingeruje nawet w wybór koloru cian czy p ytek, jednak zawsze Polichromie na su cie w sali my liwskiej wpisane s do rejestru zabytków dochodzili my do porozumienia. Rodzice wpoili mi zami owanie do antyków, dlatego równie ja mia am na celu oddanie pi kna i atmosfery epoki, w której pa ac powsta - mówi w a cicielka. Pa ac i otaczaj cy go park mo na zwiedza od wrze nia, jak równie skorzysta z oferty funkcjonuj cego w obiekcie o rodka hotelowo-konferencyjnego. - Mimo e okoliczni mieszka cy wyra- ali ogromne zainteresowanie budynkiem podczas remontu, nie zezwalali- my na zwiedzanie przed ostatecznym zako czeniem prac, g ównie z powodu bezpiecze stwa. Ludzie t umnie przybyli na zorganizowane przez nas dni Pa ac w Trzeboszu zosta wybudowany w pierwszej po owie XVIII wieku w stylu pó nego baroku dla von Bothmerów. Za budowl za o on na rzucie w kszta cie litery L, utworzon z korpusu g ównego i prostopad ego skrzyd a, znajduje si rozleg y park krajobrazowy z fontann i mauzoleum - grobowcem rodu von Königsdorff. Na przestrzeni lat pa ac zewn trznie nie ulega wielkim zmianom, natomiast wn trze by o wielokrotnie przebudowywane. W okresie powojennym budynek popad w ruin. Obecnie odremontowany, bogato zdobioony obiekt stanowi jeden z najciekawszych zabytków na terenie gminy Bojanowo oraz pe ni funkcj o rodka hotelowo-konferencyjnego. otwarte, podczas których, wraz z przewodnikiem, mo na by o obejrze odrestaurowany pa ac - t umaczy Anna Frankiewicz. Ogl daj c wn trze, najwi ksze wra enie robi odnowione polichromie na su cie w sali my liwskiej, które zosta y wpisane do rejestru zabytków i kominek w sali kominkowej. (KC)

7 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 7 MIEJSKA GÓRKA 9 SERIA ZEBRA W SPRAWIE O WIATOWEJ REORGANIZACJI Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza Pomys przekazania szkó i przedszkoli stowarzyszeniu, zaproponowany przez Karola Skrzypczaka ustawi jego samego oraz nauczycieli i cz rodziców po dwóch stronach barykady. Wzajemne przekrzykiwanie si, wchodzenie sobie w s owo oraz oskar enia o mijanie si z prawd. Tak wygl da o spotkanie zorganizowane przez nauczycieli, pracuj cych w szkole podstawowej w Miejskiej Górce oraz w miejscowym zespole szkó z przedstawicielami gminy. Podobne zebrania odby y si te na wioskach. - Protestujemy przeciwko planom przeniesienia odpowiedzialno ci za prowadzenie naszych placówek z organu samorz dowego na stowarzyszenie - mówili nauczyciele. Oprócz rodziców, na spotkania zostali zaproszeni miejskogóreccy radni oraz Andrzej Eckert, wiceprezes Zarz du Okr gu Wielkopolskiego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego w Lesznie. Na ka dym z zebra pojawi si te burmistrz, mimo e zaproszenia na adne z nich nie dosta. - Mo e celowo nie zosta em zaproszony, eby organizatorzy spotkania mogli manipulowa informacjami - zwróci si do rodziców na spotkaniu w Miejskiej Górce. Dyskusja w ka dej miejscowo ci trwa a kilka godzin. Porozumienia mi dzy burmistrzem a nauczycielami nie uda o si osi gn. - My, jako radni, nie zabiegamy o co, co nie ma przynie korzy ci. My na chwil obecn po prostu sami nie wiemy. Nie znamy szczegó ów. Je eli doprowadzimy do tego, e na przyk ad w Konarach zaczniemy zamyka szko, wtedy dopiero si rodowisko oburzy. Dzisiaj jest propozycja zapobiegni cia takiej sytuacji. Za dwa lata, jak przyst pimy do tego, to b dzie za pó no - mówi na zebraniu w Miejskiej Górce Andrzej Szczurny, radny i so tys Konar. (kp) Krystyna Huchrak * nauczycielka z Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Miejskiej Górce Nauczyciela postrzega si przez pryzmat tego, e ma 18 godzin pracy i nie wiadomo, jak pensj. Nie mówi si o tym, e jest cz owiekiem wykszta conym, musi si dokszta ca, rozszerza warsztat pracy, w jakich warunkach pracuje, z jak ilo ci dzieci. Tylko si zauwa a takie rzeczy, eby nas sk óci ze rodowiskiem. Nie ycz sobie panie burmistrzu, eby mój wizerunek na tle gminy by taki, e zarabiam tyle, czy tyle. Ja na tak pensj sobie zapracowa am. To nie s pieni dze z pana kieszeni, to jest subwencja. Mnie to zabola o. Ja sobie tego nie ycz. ( ) Jestem zbulwersowana, bo z tego co wiem, wi kszo poda tych zdrowotnych (chodzi o urlop dla poratowania zdrowia - przyp. red.) podpisywa pan doktor Goli ski. Czy pan burmistrz ma tak mo liwo, e podwa a to, co doktor Goli ski podpisa? (...) Je eli nam si co nale y, to ja nie rozumiem, dlaczego pan burmistrz, cz owiek wykszta cony, nas szkaluje. Nauczyciel, to nie jest 18 godzin pracy, 2 miesi ce wakacji i 4 czy 5 tys. wyp aty, bo ja takiej wyp aty jeszcze nie mia am, a pracuj 29 lat w szkole. ( ) B d broni nauczycieli. To, co pan zrobi dzisiaj, to by cios poni ej pasa. Pan nas po prostu nie lubi, nie oczekujemy adnej mi o ci od pana, ale niech pan nas traktuje, jako ludzi powa nych. Ma pan dobrych nauczycieli i dobrych pracowników administracyjnych. * wypowiedzi z zebrania w Miejskiej Górce Adam Basty * nauczyciel z Zespo u Szkó w Konarach Apeluj tylko do radnych, bo pan burmistrz jest ju przekonany do swoich racji. Czy w Pakos awiu oszcz dza si na o wiacie? Nie. Tam powstaje boisko, kort tenisowy, y winek. W przysz o ci chyba basen powstanie, bo ju przechodz sami siebie. Wstyd mi za Miejsk Górk. Pracuj tak, jak si da, na dworze, na sali. Robi to najlepiej, jak potra. Je li teraz s ysz takie s owa pana burmistrza, e trzeba na nas oszcz dza, to ja si api za g ow. I prosz te radnych, eby z apali si za g ow i spojrzeli na s siednie gminy, na Rawicz, gdzie buduje si orlika za orlikiem. ( ) ODS ONY NA PORTALU MIA Y INFORMACJE DOTYCZ CE POMYS U PRZEKAZANIA PLACÓWEK STOWARZYSZENIU Materia y video ze spotka w Miejskiej Górce oraz Konarach dost pne s na portalu JAK W PRAKTYCE MIA ABY WYGL DA REFORMA ZAPROPONOWANA PRZEZ KAROLA SKRZYPCZAKA? Bez likwidacji 9 Wed ug pomys u burmistrza, stowarzyszenie - na podstawie umowy z gmin - najpierw przej oby prowadzenie przedszkoli, potem szkó. Placówki nadal pozosta yby publiczne, co oznacza oby, e dzieci b d pobiera nauk bezp atnie (w przypadku przedszkoli, odp atne mia oby by wy ywienie). Zgodnie z przepisami, stowarzyszeniu mo na powierzy prowadzenie tylko placówek licz cych mniej ni 70 uczniów czy przedszkolaków. Nie trzeba wcze niej ich likwidowa. - Chodzi o to, eby stworzy system bezpieczny - zar cza Karol Skrzypczak. - eby nasze szko y nigdy nie by y zagro one zamykaniem. W gminie Miejska Górka obecnie s trzy placówki, do których ucz szcza mniej ni 70 dzieci - przedszkola w Konarach i D oni oraz oddzia y przedszkolne w Sobia kowie. I na pocz tek, tylko te mog oby poprowadzi stowarzyszenie. Burmistrz pytany o termin wprowadzenia zmian, komentuje: - Pytanie, czy one w ogóle wejd. Mówi, e zaczyna traci wiar, ale nie a uje, e wywo a temat. Podkre la, e je li reorganizacja si rozpocznie, to nie wcze niej ni pod koniec lutego przysz ego roku. Jak ma wygl da? Id c tokiem rozumowania burmistrza, na przyk ad - stowarzyszenie, na podstawie umowy z gmin, przej oby prowadzenie Przedszkola w Konarach. Obecnie liczy ono 63 dzieci. Stowarzyszenie dosta oby pomieszczenia w bezp atne u yczenie. Przez rok prowadzi oby przedszkole. W kolejnym, uruchomi o klas pierwsz dla dzieci opuszczaj cych przedszkole. Tym samym, szko a w Konarach nie przeprowadzi aby naboru pierwszoklasistów. Sytuacja powtarza- aby si w kolejnych latach. W konsekwencji, w szkole prowadzonej przez gmin spada aby liczba uczniów a do granicy 70, wówczas tak placówk w ca o ci przej oby stowarzyszenie. Inaczej sytuacja mia aby si w samej Miejskiej Górce. - Tu stowarzyszenie musia oby rozpocz w ogóle dzia alno - np. od jednego oddzia u przedszkolnego - mówi Karol Skrzypczak. Dodaje, e mog aby to by placówka czynna d u ej - np do 17.30, bez czesnego, tylko z odp atno ci za wy ywienie. - Na pewno zyska aby wi ksz akceptacj rodziców - uwa a burmistrz. Pomys na zmiany Skrzypczak przedstawi radnym z trzech wzgl dów. Po pierwsze, chodzi mu o nanse. Koszt utrzymania placówek o wiatowych wzrasta, a pieni dzy z bud etu pa stwa nie wystarcza. Ministerialna dotacja wyliczana jest w oparciu o ilo uczniów. St d im mniej dzieci, tym mniej pieni dzy. - Szko a samo - nansuj ca si, powinna liczy przynajmniej 100, 110 uczniów - stwierdza burmistrz. Mówi, e do placówek mniejszych, trzeba dok ada z bud etu gminy. Drugi argument, to w a nie demogra a (Redakcja poprosi a o szczegó owe dane o ilo ci dzieci w placówkach o wiatowych i prognozie na najbli sze lata. Urz d ma je przekaza w tym tygodniu). Szef miejskogóreckiej administracji podkre la, e w reorganizacji chodzi tak e o zwi kszenie wp ywu rodziców na funkcjonowanie szkó i przedszkoli - chocia by poprzez przynale no do stowarzyszenia, które b dzie decydowa o m.in. jak placówki maj pracowa oraz, kto ma nimi zarz dza. - Rzuci em pomys i z o y em deklaracj, e podejm si próby utworzenia stowarzyszenia - t umaczy Skrzypczak. - R czy bym i by bym gwarantem jego dzia ania. Przyjmijmy teoretycznie, e stowarzyszenie do ko ca lutego, czy marca zarejestruje si. Ono ci gle b dzie mia o formu otwart, ka dy b dzie móg do niego przyst pi - mówimy o rodowisku lokalnym, bo do niego to jest adresowane - podkre la burmistrz Miejskiej Górki. I dodaje: - Tu nie chodzi o po piech, ale wej cie na w a ciw drog powst powania. Co, je li pomys z reorganizacj, okaza by si chybiony? W ustawie zapisano, e je eli stowarzyszenie nie b dzie wywi zywa o si z umowy, placówki o wiatowe wróc pod auspicje gminy. W takim przypadku, samorz d musia by z powrotem zatrudni pedagogów na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. (ag) Droga do przekazania stowarzyszeniu prowadzenia placówki o wiatowej 9 zawi zanie stowarzyszenia o wiatowego (od z o enia wniosku, s d ma 3 miesi ce na zarejestrowanie stowarzyszenia w KRS-ie, czas mo e si wyd u y, je li we wniosku s b dy) 9 uchwa a rady miejskiej, wyra aj ca zgod na powierzenie stowarzyszeniu prowadzenia przedszkola lub szko y (ta tra a do wojewody, który ma 30 dni na jej sprawdzenie, je eli stwierdzi nieprawid owo ci, mo e j uniewa ni ) 9 po wej ciu w ycie uchwa y, nale y uzyska opini kuratora o wiaty (wydana musi by w terminie 14 dni z o enia wniosku) 9 6 miesi cy przed planowan reorganizacj, nale y o cjalnie poinformowa o tym fakcie zainteresowane placówki o wiatowe 9 na 3 miesi ce przed planowanym przekazaniem placówki stowarzyszeniu, nauczyciel mo e odmówi podj cia dalszej pracy je li tak zrobi, rozwi zywana jest z nim umowa, a gmina musi wyp aci odpraw je li zachce pracowa dalej, warunki pracy i p acy si zmieni - zostanie zatrudniony w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy (nie b dzie obowi zywa Karta Nauczyciela)

8 8 YCIE RAWICZA INFORMACJE 4 (580) 27 stycznia ,9 mln z kosztuje budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce i Karolinkach. DOFINANSOWANIE UNIJNE WYNOSI PONAD 13 MLN Z. PRACE, JAK ZAPEWNIA INWESTOR, PRZEBIEGAJ ZGODNIE Z PLANEM I MAJ ZAKO CZY SI W CZERWCU osób liczy gmina Pakos aw (dane z grudnia 2011 roku). To o 106 mieszka ców wi cej w porównaniu z ko cem 2006 roku. W 2011 roku najwi cej dzieci urodzi o si w Chojnie - 11 i Sworowie cznie, w gminie odnotowano 50 urodze oraz 45 zgonów. RAWICZ 9 KANALIZACJA W MAS OWIE I SZYMANOWIE SKO CZONA Pod cz si, bo zap acisz W ci gu roku mieszka cy Mas owa i Szymanowa musz pod czy si do kanalizacji. Je li tego nie zrobi, gmina mo e skierowa wniosek do s du, aby ten ukara ich grzywn. 5 tys. z TO MAKSYMALNA WYSOKO GRZYWNY, KTÓR NA W A CICIELA POSESJI MO E NA O Y S D 336 przy czy wykonano w Mas owie, a w Szymanowie. W Mas owie pod czono 32 posesje, a w Szymanowie - 1. Sie zosta a oddana do u ytku 19 grudnia. Od tego czasu, zgodnie z gminnymi przepisami, mieszka cy maj 12 miesi cy na pod czenie swojej nieruchomo- ci do kanalizacji. Jak to za atwi? - W zak adzie wodoci gów ka dy mo e pobra druk zg oszenia przyst pienia do robót. Sk adaj c go, mieszkaniec informuje, e wykona odpowiedni instalacj na terenie swojej posesji i chce si pod czy do sieci - t umaczy procedur Grzegorz Matysiak, dyrektor Zak adu Wodoci gów i Kanalizacji w Rawiczu. Gmina, w ramach realizowanej inwestycji, na ka dej posesji wybudowa a studzienk rewizyjn. Instalacj, która b dzie odprowadza a cieki z terenu nieruchomo- ci do studzienki, przys owiowy Kowalski musi wybudowa na swój koszt. Do zak adu zwraca si dopiero, gdy chce j pod czy do miejskiej sieci. - Wówczas dokonujemy odbioru i potwierdzamy, e instalacja zosta a pod czona prawid owo do sieci kanalizacyjnej. Sporz dzamy protokó odbioru, który nast pnie jest podstaw do z o enia wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie cieków. Gdy ta tra- do klienta, zaczynamy wiadczy us ug - wyja nia dyrektor. Zawarcie umowy nie wi e si z kosztami. Mieszkaniec musi jedynie ui ci op at za przy czenie do sieci kanalizacji sanitarnej w wysoko ci 52 z netto. Obowi zek pod czenia si do sieci kanalizacyjnej zapisano w ustawie (zwolnieni z niego s w a ciciele posesji, wyposa onych w przydomow oczyszczalni cieków). Je li w a ciciel nieruchomo ci si z niego nie wywi e, gmina mo e skierowa do s du wniosek o ukaranie go grzywn w maksymalnej wysoko ci 5 tys. z. - Po roku przedstawimy inwestorowi, a wi c gminie, informacj o ilo- ci pod czonych posesji i b dziemy prosi o podj cie dzia a przymuszaj cych do wywi zania si z obowi zku - zapowiada Grzegorz Matysiak. (AD) Bema najpó niej do ko ca czerwca Remont nawierzchni na ulicy Bema w Miejskiej Górce, burmistrz Karol Skrzypczak zapowiada w ubieg ym roku. - Prace na obu ulicach (Bema i Buszy - przyp. red.) zostan przeprowadzone po zako czeniu budowy kanalizacji na Paderewskiego - mówi w rozmowie z yciem kilka miesi cy temu. Kanalizacj na Paderewskiego zako czono 9 listopada, a na ul. Bema nadal s dziury i nierówna nawierzchnia (na zdj ciu). W odarz wyja nia, e dok adnego terminu rozpocz cia prac nie mo na poda. Mo na natomiast - termin ostateczny. - Na pewno ulica Bema b dzie zrobiona do ko ca czerwca - zapowiada Karol Skrzypczak. (kp) 9 PAKOS AW Kto wydzier awi gminn ziemi? Pakos awski samorz d og osi terminy ustnych przetargów na dzier- aw pi ciu nieruchomo ci. Wszystkie dzia ki, wed ug zapisów w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, s przeznaczone pod dzia alno w bran y rolniczej. Okres dzier awy ma trwa od 1 marca do 31 sierpnia. Cen wywo awcz za czynsz ustalono na poziomie od 125 do 778 z, w zale no ci od wielko ci nieruchomo ci. Przetargi zaplanowano na 14 lutego. Rozpoczn si o godzinie 9.00 w urz dzie gminy. Szczegó owych informacji mo na zasi gn w magistracie, w pokoju nr 9 lub pod numerem tel. (65) (kp) Jaka nieruchomo? Powierzchnia Cena wywo awcza czynszu Dzia ka w Pakos awiu 1,41 ha 575,00 z Dzia ka w Góreczkach Wielkich 1,61 ha 778,00 z Dzia ka w Golejewku 0,25 ha 125,00 z Dzia ka w Sowach 0,9 ha 254,00 z Dzia ka w Sworowie 0,49 ha 130,00 z 9 RAWICZ Kolejka na inwestycje 1 mln z GMINA ZAREZERWOWA A NA BUDOW UL. HALLERA W RAWICZU 9 POWIAT - Na 2012 rok jest planowany remont ulicy Hallera. Czy co w tym kierunku si ju robi? - pyta podczas ostatniej sesji rady miasta Janusz Moss. - eby nie by o takiej sytuacji, jak z Placem Kowalskiego i ul. Simoniego, e rzutem na ta m zacznie si prace pod koniec roku - uzasadnia swoje obawy radny. - Sesja bud etowa by a 16 grudnia (podczas posiedzenia rada zaakceptowa a przeznaczenie na inwestycj rodków w bud ecie - przyp. red.). Wydzia Inwestycyjno - Techniczny urz du sk ada si z okre lonej liczby ludzi. Nie jest tak, e je li mamy 40 zada inwestycyjnych, to mamy te 40 pracowników, którzy 1 stycznia mog rozpocz procedury przygotowywania wszystkich inwestycji - odpowiedzia radnemu burmistrz Tadeusz Paw owski. Uprzedzi, e z budow Hallera gmina najprawdopodobniej i tak nie zd y do ko ca tego roku. - Mo emy spróbowa zatrudni dodatkowych pracowników do wydzia u, ale obawiam si, e nie b dzie zgody spo ecznej na zwi kszanie obs ugi administracyjnej - stwierdzi Paw owski. Doda te, e prace na Placu Kowalskiego i ul. Simoniego przesun y si z przyczyn od urz du niezale nych, bo przed u y o si opracowanie projektu. (AD) Poradnie w odwo aniu Narodowy Fundusz Zdrowia z pocz tkiem roku nie zakontraktowa kilkunastu poradni specjalistycznych w powiecie rawickim. W a ciciele przychodni z o yli odwo ania. Wiadomo ju, e szpital rawicki nie dosta dwóch poradni - endoskopii i gastroskopii. Jak wynika z informacji na stronie internetowej NFZ, odwo anie placówki pozna ski oddzia funduszu odrzuci przed tygodniem. Wci nie wiadomo, co z poradniami w niepublicznych zak adach opieki zdrowotnej, dzia aj cych na terenie powiatu. Jak twierdz w a ciciele przychodni, protesty mia y zosta rozstrzygni cie do 14 stycznia, ale NFZ mia przesun termin*. Niezale nie od tego, fundusz og osi dodatkowe post powanie na wiadczenia specjalistyczne. - W momencie, kiedy rozstrzygn li- my konkurs podstawowy - 30 grudnia, przez to, e cz ofert albo nie spe nia a wymogów, albo nie uzyska a wystarczaj cej liczby punktów ( ) okaza o si, e tych pieni dzy jeszcze troch jest i mo na uruchomi post powanie uzupe niaj ce - wyja nia rzeczniczka pozna skiego oddzia u NFZ Marta Banaszak-Osiewicz. - Je li si oka e, e po tej drugiej turze, jeszcze b d pieni dze i je li stwierdzimy, e s jeszcze w naszym województwie takie miejsca, gdzie ta dost pno us ug mog aby by lepsza, to my l, e wola dyrekcji b dzie taka, eby og osi jeszcze jedno post powanie. Konkurs ma zosta rozstrzygni ty 9 lutego. (ag) * W momencie, kiedy NFZ rozpatrzy odwo ania, jak zapowiedzieli my wcze- niej, na amach ycia opublikujemy list wszystkich zakontraktowanych poradni na terenie naszego powiatu.

9 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 9 POWIAT 9 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ZA 2011 ROK OPS mo e donie do prokuratury Ponad milion z otych alimentów wyp aci y w ubieg ym roku o rodki pomocy spo ecznej z powiatu rawickiego. Art Kodeksu Karnego Kto uporczywie uchyla si od wykonania ci cego na nim, z mocy ustawy lub orzeczenia s dowego, obowi zku opieki przez nie o enie na utrzymanie osoby najbli szej lub innej osoby i przez to nara- a j na niemo no zaspokojenia podstawowych potrzeb yciowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat z to maksymalna wysoko wiadczenia wyp acanego z funduszu alimentacyjnego. Je li zas dzone mamy 700 z, alimenty, które otrzymamy z funduszu, wynios i tak 500 z. Tylko niewielk cz pieni dzy udaje si odzyska. Przyk adowo, na konto Miejsko- -Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Rawiczu, który w 2011 roku wyp aci blisko 750 tys. z, z powrotem wp yn o nieco ponad 153 tys. z. W jaki sposób samorz dy walcz o zwrot wy o onych pieni dzy? - Informujemy komornika o przyznaniu wiadczenia. Prowadz c egzekucj, komornik powinien wszystkie wyegzekwowane wiadczenia przekazywa na sp at funduszu - informuje Paulina Majewska, pracownik OPS w Rawiczu. To pierwsze ród o powrotu wyp aconych alimentów do bud etu pa stwa. Drugie - to komornik skarbowy (do którego sprawa tra a, je li d u nik zobowi za wobec OPS-u nie ureguluje), a trzecie - sam d u nik, który mo e wp aci pieni dze na konto o rodka, w kasie lub za po rednictwem poczty. Je li alimenciarz udokumentuje swoj trudn sytuacj, nale no mo e by umorzona, roz o ona na raty lub te odroczona. Jak OPS-y motywuj do zap aty? - Je- li d u nik mieszka na terenie naszej gminy, informujemy go o przyznaniu wiadczenia oraz o wysoko ci zad u enia wobec bud etu pa stwa - mówi Majewska. Nast pnie, o rodek wzywa alimenciarza na wywiad i zobowi zuje go do z o enia - pod rygorem odpowiedzialno ci karnej - o wiadczenia maj tkowego. Je li p aci nie mo e, bo nie ma pracy, o rodek pomocy spo ecznej mo e kaza mu zarejestrowa si w urz dzie pracy lub te - je li w kartotece PUP-u widnieje - poprosi urz d o jego aktywizacj. Inaczej sytuacja wygl da, gdy taka osoba w OPS-ie si nie stawi. - Je li uniemo liwia nam przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmawia z o enia o wiadczenia maj tkowego, od 1 stycznia mo emy wszcz post powanie o uznanie d u nika za uchylaj cego si od obowi zku alimentacji - informuje Paulina Majewska. Wtedy o rodek ustala, czy przez ostatnie pó roku p aci alimenty, cho by w po owie zas dzonej kwoty. Je li tego nie robi, wydaje decyzj, w której uznaje d u nika za uchylaj cego si od p acenia alimentów. W konsekwencji, wnioskuje do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, a do prokuratury - o ciganie (art. 209 Kodeksu Karnego). Nie s to przypadki jednostkowe. Przk adowo rawicki OPS do prokuratury zwraca si w ubieg ym roku prawie 50 razy. (AD) WIADCZENIA PRZYS UGUJ, JE ELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOB NIE PRZEKRACZA KWOTY 725 Z NETTO. 18 TYS. 241 Z CI GN MIEJSKOGÓRECKI O RODEK POMOCY SPO ECZNEJ OD D U NIKÓW W 2011 ROKU 2 WNIOSKI O CIGANIE D U NIKÓW, UCHYLAJ CYCH SI OD P ACENIA ALIMENTÓW SKIEROWA DO PROKURATURY JUTROSI SKI OPS 145 RODZIN SKORZYSTA O W 2011 ROKU ZE WIADCZE ALIMENTACYJNYCH, WYP ACONYCH PRZEZ OPS RAWICZ OG OSZENIE OGŁOSZENIE BIURO REKLAMY: Halina Puszcz - tel ; Ksenia Pi ta - tel Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach projektu NIEPEŁNOSPRAWNI TEŻ PRACUJĄ ogłasza nabór beneficjentów do w/w programu. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z wykształceniem podstawowym średnim, w wieku do 50 r.ż i ma na celu wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego, jako skutecznej formy aktywizacji zawodowej i społecznej na otwartym rynku pracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: , drogą mailową: lub na stronie internetowej: 10 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego w Rawiczu skierowa OPS w Bojanowie 20 d u ników rawicki OPS zobowi za do rejestracji w urz dzie pracy. O rodek poprosi te urz d o aktywizacj 52 osób 18 dzieci pakos awski OPS wspar w 2011 roku wiadczeniem alimentacyjnym Kto mo e otrzyma wiadczenie alimentacyjne? wiadczenie mog pobiera rodzice (lub uprawnione, pe noletnie osoby), gdy wyrokiem s du lub ugod zawart przed mediatorem zas dzone s alimenty, których osoba zobowi zana nie p aci. - A egzekucja jest bezskuteczna, zg oszona u komornika. Bezskuteczno ta musi trwa co najmniej dwa miesi ce - informuje Paulina Majewska, pracownik Miejsko - Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Rawiczu. Jakie dokumenty trzeba z o y? Osoba ubiegaj ca si o wiadczenie z funduszu, musi z o y w o rodku pomocy spo ecznej: dokument potwierdzaj cy wiek osoby uprawnionej (w przypadku osoby pe noletniej, za wiadczenie potwierdzaj ce nauk ), wyrok lub ugod, za wiadczenia z urz du skarbowego (o dochodzie za rok ubieg y) i ZUS-u (o sk adkach na ubezpieczenie zdrowotne) i za wiadczenie od komornika o bezskuteczno ci egzekucji (post powanie egzekucyjne u komornika nie jest zwi zane z op atami). Jak je za atwi? - Je li przyk adowo, alimenty powinny zosta zap acone do 10 stycznia, a nie zosta y, nale y z wyrokiem, na którym widnieje piecz tka o klauzuli wykonalno ci, uda si do komornika i z o y wniosek o podj cie egzekucji. Je eli przez 2 miesi ce b dzie ona nieskuteczna, wówczas nale y pobra za wiadczenie o bezskuteczno ci i z kompletem dokumentów przyj do nas - wyja nia Majewska. Samorz d czna kwota wyp acona z funduszu alimentacyjnego w 2011 roku Liczba d u ników Miejska Górka 92 tys. 50 z 27 Rawicz 744 tys. 680 z 169 Bojanowo 210 tys. 305 z 38 Jutrosin 82 tys. 40 z 20 Pakos aw 40 tys. 420 z 13

10 10 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia ,8 mln z 9 WKRÓTCE ROZSTRZYGNI CIE HODOWCY ROKU GRZESZCZAK NA FINALE PLANUJE SI PRZEZNACZY W 2012 ROKU NA REALIZACJ PROGRAMU ZWALCZANIA BSE - TZW. CHOROBY W CIEK YCH KRÓW W POLSCE. VIII edycja konkursu Hodowca Roku na niszu. Plebiscyt wy ania najlepszych hodowców, spo ród tysi ca najwi kszych dostawców trzody chlewnej do Polskiego Koncernu Mi snego DUDA. Jego na planowany jest na 3 lutego w K odzie ko o Rydzyny, a gwiazd wieczoru b dzie Sylwia Grzeszczak&Liber. konkurs ten jest najwi kszym tego typu wydarzeniem bran owym, organizowanym dla hodowców trzody chlewnej w Polsce i jednocze nie najwa niejszym programem marketingowym koncernu. Jedynym warunkiem uczestnictwa w nim by o podpisanie z Polskim Koncernem Mi snym DUDA umowy kontraktacyjnej na dostawy ywca wieprzowego w 2011 roku. - Jest on form uhonorowania i podzi kowania dla naszych dostawców za ca oroczn OG OSZENIA Ubieg oroczny na plebiscytu (z prawej Bogna Duda-Jankowiak, z lewej - Maciej Duda) wspó prac oraz podkre leniem rangi, jak ma dla nas wspó praca z nimi. Nasza polityka si nie zmienia - hodowcy s dla nas cennymi partnerami, a relacje z nimi traktujemy priorytetowo - mówi Daniel Ratajczak, dyrektor dzia u marketingu PKM DUDA. Zwyci zca edycji 2011 do domu wróci atem line, nagrod g ówn konkursu. (HD) CENY SKUPU YWCA WIEPRZOWEGO POWIAT PLESZEWSKI Kó ko Rolnicze w Broniszewicach, tel , term. p atn dni roboczych 4,80 Skup i Ubój Zwierz t w Czechlu, tel , term. p atn dni 4,70 Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Giza kach, tel , term. p atn dni 4,90 Kowalew, Kó ko Rolnicze tel , term. p atn dni 4,70 POWIAT RAWICKI Zak ad Przetwórstwa Mi snego DWORECKI, Golejowo 34 tel , kom 666/ term. p at. - do 3 dni PKM DUDA S.A. Gr bkowo, tel , term. p at dni Przesi biorstwo Produkcyjno- Us ugowe, KOPPOL Miejska Górka, tel , term. p at dni Zaklady Rze niczo-w dlinarski T. Szczepaniak, Go aszyn, tel , term. p at. - 7 dni Sierpowscy Bojer, Szkaradowo 205, tel. 601/ , term. p at. - 7 dni Libero tel lub term. p at. - od 7 do 14 dni Zak dy Mi sne SALUS, Golinka 26 a tel lub , term. p at. - do 30 dni Klasa E 6,00-6,20 tuczniki 4,30-4,50 maciory WBC 3,70 Klasa E 6,20 na WBC Klasa E 6,20 tucznik 4,40 maciory 2,50 tucznik 5,00 Klasa E 6,20 tucznik 4,60 maciory 3,20 knury 2,00 Klasa E 6,40 maciory 3,50-3,90 knury 2,70 Klasa E 6,10 tuczniki 4,50 maciory 3,40 knury 3,00 CENY SKUPU BYD A cena (w z otówkach) za kilogram ywej wagi bez VAT z r. POWIAT PLESZEWSKI Kó ka Rolnicze w Broniszewicach, tel , term. p atn dni roboczych Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Giza kach, tel , term. p atn dni POWIAT GOSTY SKI POWIAT RAWICKI Sierpowscy Bojer, Szkaradowo 205, tel. 601/ , term. p at. - 7 dni, ubój z konieczno ci cena (w z otówkach) za kilogram ywej wagi bez VAT z r. krowy do 5,50 byczki HF do 7,60 PH TECHNIK, tel , kom. 508/ , term. p at. - 1 dzie byczki MM do 8,10 ja ówki MM 6,00 ja ówki HF 5,50 Skup i sprzeda ywca K. Kulczak, Brzezie, tel. 502/ , term. p at dni 4,60 Skup. Sprzeda. Rze nictwo. E. Biskup, Borek Wlkp., tel , tuczniki 4,67 term. p at dni maciory 3,40 Firma Gunia E. Gunia, Brzezie, tel , term. p at dni term. p at. - 7 dni term. p at. - 7 dni PH Marcin Mrozek, Siedlec 42, tel. 667/ , p atne przelewem lub gotówk, term. p at. - 3 dni SKUP YWCA BASZY SKI MIECZYS AW, Strzelce Wielkie 43, tel. 604/ , term. p at. przelew- 5 dni Zak ad Mi sny M. Kaczmarek, P powo, tel. 606/ Term. p at dni Libero Sp. z o.o., tel , term. p at. - 7 dni PHU KAZ-MAR Piecuch Pawe, tel. 691/ , p atno gotówk lub przelew - 3 dni Hieronim Ma kowiak, Krobia tel. 609/ term. p at. przelew- 1 dzie tuczniki 4,70 maciory 3,60 knury 2,70 tuczniki 4,60 maciory 3,60 knury 2,50 tuczniki 4,70 byki HF do 7,70 byki MM do 8,30 krowy do 5,70 maciory 3,60 tuczniki 4,70 maciory 3,60 byd o 7,20-8,00 krowy 3,00-5,00 Klasa E 6,40 maciory 3,50-3,90 knury 2,70 maciory 3,70 byki MM do 8,00 byki HF do 7,50 ja ówki MM 6,00 ja ówki HF 5,70 krowy do 5,50 tuczniki 4,70 tuczniki 4,50 byki do 7,70 maciory 3,50 ja ówki do 6,50 krowy do 5,50 byki do 8,50 byki mi sne 7,80 ja ówki mi sne 5,50 krowy I klasa 4,50 byki MM (w klasie E) do 8,00 byki HF do 7,30 ja ówki MM do 6,00 krowy (pow. 600kg) do 5,20 + tel tel OG OSZENIA BIURO REKLAMY: Halina Puszcz - tel ; Ksenia Pi ta - tel

11 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 11 ZATRZYMAJ SI Odeszli od nas... Tadeusz Pilarczyk, 56 lat, Rawicz Stefan Meinert, 90 lat, Rawicz Rodzinom zmar ych sk adamy wyrazy wspó czucia. 27 lutego o godzinie rozpocznie si kurs przedma e ski w para i w. Miko aja w Miejskiej Górce. Potrwa do 1 marca. 29 stycznia w ko ciele para alnym w Pakos awiu, po mszy wi tej o godz , wyst pi Orkiestra D ta z Miejskiej Górki Blisko niedzieli... wi ta od karnawa u Kiedy zaczyna si karnawa? Zaraz po Bo ym Narodzeniu? Po Nowym roku? Po Trzech Królach? Zdania w tej materii bywaj podzielone. Najcz ciej mówi si, e karnawa rozpoczyna si po Nowym Roku. Na szcz cie, nie ma ró nicy zda na temat ko ca karnawa u. Karnawa ko czy si we wtorek o pó nocy przed rod Popielcow. Karnawa jest pomys em w oskim. Obchodzono go we W oszech pod has em carne vale, czyli egnaj mi so. By y to dni ob erania si mi sem, bo ju od rody Popielcowej tego mi sa nie by o mo na je. W Polsce ostatni tydzie karnawa u okre lano s owem mi sopusty. Ca y karnawa w Polsce by okresem wszelakich uczt, balów, maskarad, kuligów, ta ców, a tak e swatów, zar czyn i o enków. Dlaczego w. siostra Faustyna mo e by wi t od karnawa u? Dlatego, e jej powo anie dozna o radykalnego zwrotu w ta cu. A by o to tak: B d c na s u bie w odzi, próbowa a przez jaki czas nie zwraca uwagi na natchnienia aski Bo ej. Przed wst pieniem do zakonu mia a na imi Helena. M oda Helenka kupowa a modne sukienki i chodzi a z kole ankami na ta ce. Mia a ju 19 lat (ur. 25 sierpnia 1905 roku), gdy w lipcu 1924 roku posz a ze swoj siostr i kole ank Lucyn Strzeleck na zabaw taneczn do parku Wenecja (obecnie im. Juliusza S owackiego) w odzi. Ubra a si w ró ow sukienk z falbankami, w osy zaczesa- a w gruby warkocz - jednym s owem, mog a si podoba. Podczas zabawy podesz o do nich dwóch m odzie ców. Jeden z nich poprosi Helenk do ta ca. Próbowa a wymówi si, ten jednak upar si. Przeta czyli tylko jeden kawa ek. Helenka poczu a, e nie powinna ju ani d u ej ta czy, ani nawet pozosta w towarzystwie. Co si sta o? Kiedy wszyscy dobrze si bawili, Helena do wiadczy a mistycznego prze ycia: zobaczy a obok siebie Jezusa, obna onego z szat i okrytego ranami. Zbawiciel spojrza na ni z wyrzutem i powiedzia : - Dok d cierpia b d i dok d mnie zwodzi b dziesz? W tym momencie przesta a s ysze muzyk, zesz a z parkietu i usiad a obok siostry, pozoruj c, e boli j g owa. Po chwili, niezauwa ona, wymkn a si i posz a prosto do ódzkiej katedry. Zapad ju zmrok. W ko ciele by o niewielu ludzi. Nie wiadoma ich obecno ci, Helenka pod a krzy em przed tabernakulum. Z g bi swej udr czonej duszy b aga a Pana Jezusa, by da jej pozna swoj wol i wskaza, co ma dalej robi. Nagle us ysza a s owa - Jed natychmiast do Warszawy, tam wst pisz do klasztoru. To by prze omowy moment w yciu przysz ej wi tej siostry Faustyny. Po drugie: siostra Faustyna mo e by wi t od karnawa u, bo kiedy ju by a w zakonie napisa a: W ostatnie dni karnawa u, kiedy odprawia am godzin wi t, ujrza- am Pana Jezusa, jak cierpia biczowanie. O, niepoj ta to katusza! Jak strasznie Jezus cierpia przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy si spotkacie z tym Jezusem w dzie s du, którego teraz tak katujecie? Krew Jego p yn a na ziemi, a w niektórych miejscach cia o zacz o odpada. I widzia am na plecach par ko ci Jego obna onych z cia a Jezus cichy wydawa j k i westchnienie /Dzienniczek 188 /. W karnawale dozwolone s dla katolików ta ce, hulanki, swawola, ale w granicach przyzwoito ci. Je eli te granice zostan przekroczone, to trzeba uda si do Mi osierdzia Bo ego. w. siostra Faustyna pozostawi a nam t pi kn Koronk do Mi osierdzia Bo ego: Na pocz tku: Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Wierz w Boga... Na du ych paciorkach ró a ca: Ojcze Przedwieczny, o aruj Ci Cia o i Krew, Dusz i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeb agania za grzechy nasze i wiata ca ego. Na ma ych paciorkach ró a ca: Dla Jego bolesnej M ki miej mi osierdzie dla nas i wiata ca- ego. Na zako czenie (3 razy): wi ty Bo e, wi ty Mocny, wi ty Nie miertelny, zmi uj si nad nami i nad ca ym wiatem. KS. BERNARD TWARDOWSKI 9 JAN VIANNEY I OJCIEC WI TY NA WITRA ACH Parafialne inwestycje W ko ciele w Szkaradowie zamontowano kolejne dwa nowe witra e. Tym razem uwieczniono na nich postacie w. Jana Vianney a i b ogos awionego Jana Paw a II. Wykonano je w pracowni witra y Adama Go- embowskiego w Poznaniu. Tam wcze niej renowacj przeszed zespó 8 witra y z ko- cio a w. El biety w Jutrosinie, które zrobiono wed ug projektu J. Mehoffera w Berli skiej Pracowni Buscha oraz wykonano dwa poprzednie szkaradowskie witra e z wizerunkiem w. Judy Tadeusza i w. Marcina. W starych oknach w wielu miejscach brakowa o poszczególnych szyb, przez które przy du ym deszczu woda la a si do rodka. Jak zapewnia wykonawca, nowe witra e powinny przetrwa setki lat. Zabezpieczono je bowiem od zewn trz dodatkow, specjaln szyb. Uroczyste po wi cenie witra y nast pi o podczas ubieg orocznej pasterki. (HD) Pierwsze dwa witra e w szkaradowskim ko ciele zamontowano dwa lata temu W CZASIE WOJNY KRZY I FIGUR PODAROWALI MIESZKA CY Ostatnie miejsca na pielgrzymk Tylko kilka wolnych miejsc pozosta o na dziesi ciodniow pielgrzymk ladami drugiej podró y apostolskiej w. Paw a - do Grecji, któr organizuje Archidiecezja Pozna ska. Wycieczka ma rozpocz si 25 kwietnia. W planie przewidziano m.in. wyjazd do Salonik oraz Aten, a tak e do wisz cych klasztorów z XIV w., usytuowanych na szczytach skalnych. Koszt pielgrzymki wynosi euro (w cen wliczono wszystkie op aty, a tak e trzy posi ki dziennie). 29 stycznia w Kapliczka pasyjna w Chojnie W Chojnie, po lewej stronie drogi prowadz cej do Rawicza, stoi kapliczka s upowa (pasyjna). Jest murowana i otynkowana, a jej wysoko wynosi ok. 4 m. Dach wie czy metalowy, ozdobny krzy oraz chor giewka, na której wida dat 1881 r. W górnej wn ce umieszczony jest krzy z Chrystusem Ukrzy owanym, w rodkowej gura Matki Boskiej Ró a cowej. W dolnej wmurowano tablic z napisem: Maryjanna Ka mierska, urodzona 17. X r., fundatorka tej gury, zmar a 31. X r. Prosi o pobo ne westchnienie za sw dusz. Figur Matki Boskiej wystawi Benedykt Nied wiecki w 1881 r. W czasie wojny, wraz z krzy em, ukrywali j mieszka cy wsi. W 1945 r. Krzy i gura powróci y na swoje miejsce. Kapliczka zosta a po- wi cona przez ówczesnego proboszcza para i czestramskiej, Antoniego Kowalczyka. Kapliczka Matki Boskiej Ró a cowej w Chojnie Szczegó owych informacji na temat programu oraz zapisów mo na zasi gn w Kurii Metropolitalnej, u ksi dza kanclerza Ireneusza Dosza, pod numerem telefonu: /28/00 (kp) ko ciele para alnym w Miejskiej Górce, na mszy wi tej o godzinie z jase kami wyst pi dzieci z miejscowego przedszkola

12 12 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia 2012 OG OSZENIA sprzedam DREWNO KOMINKOWE - poci te, po upane, transport gratis. Tel. 510/ (3748P08) SUKNIE LUBNE - sklep, komis, wypo yczalnia, szycie na miar, nowe od 250 z. Krotoszyn, ul. S owia ska 23, k. dawnego Pewexu. Tel. (62) (7K12) Boazeria wierkowa od 14 z + VAT, tel. (61) (1J12) Markowe, nowe i u ywane kaloryfery, piece c.o., podgrzewacze wody. Tel. 618/ , 500/ (2J12) Sprzedam PROSTOWNIK 12 V oraz PROSTOWNIK z rozruchem 12/24V. Tel. 665/ (457B12) Drewno opa owe i kominkowe. Transport powy ej 5m gratis, od 120 z. Tel. 882/ (134R12) Sprzedam now (2011 r.), ma o u ywan zmywark BOSCH typ 1501 B, szeroko 60 cm, kolor srebrny. Cena do uzgodnienia. Tel. 607/ (143R12) Sprzedam kontener budowlany 2,4 x 6 m, Tel. 507/ (482P12) Sprzedam ZETOR r. i skuter 2,5 letni 2800 km. Tel. (65) (260G12) Sprzedam KOMPLET WYPOCZYN- KOWY rozk adany oraz MEBLO CIANK kolor maho. Tel. 667/ (625B12) Sprzedam KOCIO C.O. w dobrej cenie. Tel. 664/ (694B12) kupi Skup ksi ek. Dojazd. Gotówka. Tel. 509/ (53R12) Kupi PRZEDWOJENNE: ksi ki, odznaczenia, porcelan, aparaty, instrumenty, monety i ró no ci. Tel. 880/ (57K12) ANTYKI, STAROCIE skup, sprzeda, renowacja. PHU Antyki Lidia Janecka. sklep Jarocin ul. Wodna 6 tel. (62) , kom. 500/ , (273B12) Kupi TA MOCI GI BUDOWLA- NE/PRZENO NIKI TA MOWE, ró ne d ugo ci, mog by do remontu. Tel. 883/ (627B12) motoryzacyjne AUTO - GAZ KRZYSZTOF KWA- NIEWSKI monta, naprawa, raty. sekwencyjny wtrysk gazu BRC ju od 2400 z. Uwaga! Zmiana siedziby rmy na Jarocin ul. Powsta ców Wlkp. (dawna Fabryka Mebli). Tel. (62) , 605/ , 608/ (459B12) MONTA INSTALACJI GAZOWYCH LPG. Mechanika samochodowa, Jarocin ul. Brandowskiego 7a tel (8015B11) OPEL VECTRA 1,9 benzyna +gaz, rok Cena do uzgodnienia. Tel. 668/ (466P12) motoryzacyjne SPRZEDAM ALFA ROMEO r., 1.4 benzyna, stan dobry, zarejesatrowany, z. Tel. 508/ (675B12) AUDI A8 2002r. 3,3 TDI. tel. 661/ (254G12) BMW E39 KOMBI 2.5 TDS, 1997/1998 r., przebieg 200 tys.km, gara owany, 6-lat w jednej r ce, pe ne wyposa enie, cena do uzgodnienia. Tel. 602/ (329P12) CITROEN C r., 1.4i, b kitny, bogato wyposa ony, zarejestrowany, z. Tel. 603/ (549P12) CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDI, Exclusive, 2005 r., serwisowany, gara- owany, z. Tel. 609/ (617B12) CLIO 1.2, 1991 r., PEUGEOT 306, 1.4, 1998 r., LAGUNA KOMBI 1.9 DTI, 1999 r., MONDEO KOMBI 2.0 TDCI, 2002 r., FIAT STILO V, 2002 r., opony zimowe Opel na felgach 175/70R13. Tel. 502/ (493P12) DAEWOO LANOS 1.5, + gaz, 1999 r., niebieski metalik, stan bdb., z. Tel. 694/ (484P12) DAEWOO TICO - 97 r., stan dobry, z do uzgodnienia. Tel. 724/ (689B12) FIAT BRAVA 1998 r., 1.9 JTD, zarejestrowany, b kitny, diesel, z. Tel. 603/ (552P12) FIAT CINQUECENTO przebieg km, ga nik polski, stan idealny. Tel. 726/ (594B12) FIAT PUNTO 1.2, 1996 r., zielony metalik, 5-drzwi, elektryczne szyby, c.zamek, z. Tel. 503/ (507P12) FIAT PUNTO - 94 r., bordowy. Tel. 795/ (703B12) FIAT PUNTO 1,2 1996r. 5-drzwiowy, cena z. Tel. 785/ (261G12) FIAT PUNTO 1997r. 1,7 TD z do negocjacji. Tel. 669/ (253G12) FIAT UNO r., km, 5 drzwi, srebrny, I w a ciciel, stan idealny. Tel. 601/ (681B12) FORD ESCORT Kombi 1995r., diesel, hak, granatowy, cena 1.800z. Tel. 606/ (192K12) FORD ESCORT 1.6, 16V + gaz, 1996 r., wi niowy metalik, bogate wyposa enie, 5-drzwi, z. Tel. 785/ (486P12) FORD ESCORT 16 V 1997 r grudzie + gaz. Tel.697/ (182G12) FORD FIESTA 1.8 diesel, 3-drzwi, airbag, wspomaganie, 1997 r., z. Tel. 697/ (530P12) FORD FIESTA rok 1996, cena z. Tel. 502/ (133J12) FORD FOCUS KOMBI, 1999r., 1.6i, zielony metalik, zarejestrowany, do poprawek blacharsko-lakierniczych, z. Tel. 603/ (553P12) FORD GALAXY - 99 r., 1.9 TDI, pe ne wyposa enie, sprowadzony, zarejestrowany, ROVER 25 TDI r., klima, alumy, zielony metalik. Mo liwo zamiany. Tel. 605/ (652B12) FORD MONDEO 2.0 TDCI, 2003 r., pe ne wyposa enie, serwisowany, 139 tys.km, z. Tel. 697/ (532P12) FORD MONDEO 1.8 TD, 1997r., c. zamek, klima, I w a ciciel w kraju. C z. Tel. 500/ (182K12) HYUNDAI H200 dostawczy, DA- EWOO MUSSO terenowy, OPEL ASTRA combi. Tel. 507/ (277G12) LUBLIN Turbo Diesel r., PRZYCZEPK samochodow rmy JEG- GER. Tel. 606/ (615B12) MAZDA 323F, 1.5, rok prod. 1997, przebieg km, klimatyzacja, 2xpoduszki powietrzne, wspomaganie, ABS, przegl d i badania techniczne do 4/2012. Rawicz, tel. 501/ lub 600/ (138R12) MAZDA r., 1.6 benzyna, zarejestowany, 5-drzwiowy, c. zamek, radio. Tel. 603/ (176K12) MAZDA 626, 2.0+gaz, 1992 r., nowy model, zarejestrowany, z. Tel. 603/ (550P12) MITSUBISHI CARISMA II 1999r., 1.6 benzyna, sedan, klimatyzacja, alumy, ABS. Tel. 603/ (175K12) NISSAN PRIMERA 99/2000 r., gaz sekwencja, Kombi, zarejestrowany, pe ne wyposa enie, z. Tel. 530/ (663B12) OPEL AGILA 1.2, benzyna, 2004 r., przebieg 58 ty. km, 4 poduszki powietrzne, el. szyby, klimatyzacja, od 3 lat zarejestrowany w kraju, z do negocjacji. Tel. 604/ (155J12) OPEL ASTRA I - 92 r., 1.4 benzyna, stan tech. b. dobry, z do uzgodnienia. Tel. 606/ (662B12) OPEL ASTRA r., Kombi, zarejestrowany, z, zamiana. KU- PI AUTO do remontu - okazyjnie!!!. Tel. 510/ (634B12) OPEL CORSA B, 1995 r., 1.4i, 5-drzwi, granatowy, zarejestrowany, z. Tel. 603/ (551P12) OPEL CORSA 1.4i - 97 r., cena z. Tel. 501/ (666B12) OPEL OMEGA 2.0 benzyna, gaz sekwencja, 99 r., Kombi, bogata wersja. Tel. 506/ (606B12) OPEL VECTRA B 2.0 DTL, 1997 r., granatowy metalik, klimatronik, bogate wyposa enie, do uzgodnienia. Tel. 503/ (487P12) OPEL VECTRA 1997r., 1.7 TD; SKUBARK do bojlerów. Tel.(62) (193K12) OPEL ZAFIRA 2 DTI 2000 r. pe ne wyposa enie, stan bdb, 7-osobowy. Tel. 515/ (288G12) PEUGEOT 107, 1.0, 2007r., 5 drzwi, b kitny, bogate wyposa enie. Tel. 608/ (208K12) PEUGEOT 206, 2001 r., 3-drzwiowy, stan bdb. Tel. 697/ po (160R12) PEUGEOT HDI, 136 KM, najbogatsza wersja. Tel. 601/ (430P12) PEUGEOT PARTNER r., 5 miejsc + kratka rma sprzeda. Tel. 507/ (587B12) PEUGEOT PARTNER 1.9 diesel, 2005 r., 5-osobowy, wspomaganie, airbag, z. Tel. 697/ (529P12) PEUGEOT PARTNER, 2001 r. Tel. 508/ (154R12) RENAULT r., 1.7 benzyna- +gaz, stan idealny, tanio!! ROVER - 99 r., 214, 5-drzwiowy. Tel. 603/ (704B12) RENAULT LAGUNA 1996r. gaz, alufelgi, stan bdb, POLECAM. Tel. 781/ (262G12) RENAULT LAGUNA 2002 r., diesel, pe ne wyposa enie. Tel. 886/ (491P12) RENAULT MEGANE 1.5 DCI, 105 KM, 2008 r., bogate wyposa enie. Tel. 695/ (328P12) RENAULT MEGANE /99 r. Tel. 697/ (619B12) RENAULT MEGANE kombi RT 1,6 110 KM 2000 r. Kupiony w kraju serwisowany bogate wyposa enie. Tel.601/ (185G12) RENAULT SCENIC I 2003r., 1.9 DCI, bia y, klimatyzacja, trakcja, sprowadzony. Tel. 603/ (174K12) RENAULT SCENIC /2000r., srebrny, nowy model, klimatyzacja, alufelgi, bogato wyposa eony, do uzgodnienia. Tel. 503/ (510P12) RENAULT SCENIC gaz, 1997/1998 r., szampa ski metalik, klimatyzacja, bogate wyposa enie, do uzgodnienia. Tel. 509/ (509P12) SEAT TOLEDO gaz, 1995 r., stan db., z do uzgodnienia. TEL. 500/ (524P12) SKODA FABIA r., 1.4. Tel. 607/ , 607/ (613B12) VOLVO S60, 2.4 benzyna, czarny metalik, lipiec 2006 r., przebieg. 116 tys.km, I w a ciciel, kupiony w salonie, serwisowany. Tel. 606/ (299P12) VW BORA Kombi 2001r., 1.9 TDI, srebrny, klimatyzacja, 6 biegów. Tel. 661/ (180K12) VW GOLF 4 1,6 gaz 1998r. cena z. Tel. 695/ (272G12) VW GOLF III - 93 r., 1.6 benzyna, zielony metalik, cena z do uzgodnienia. Tel. 784/ (660B12) VW GOLF III 1996 r., 1.9 diesel, 5-drzwi, DAEWOO MATIZ 1999 r. Tel. 889/ (497P12) VW GOLF III kombi 1.9 TDI - 98 r., bogate wyposa enie. Tel. 888/ (665B12) VW GOLF III Kombi, 1.9 TurboDiesel, 94 r, cena z. Tel. 725/ (111R12) VW GOLF III, 1995/96 r., 1.6, VW POLO 1996 r., 1.4, 5-drzwi, SEAT IBIZA 1995 r., 1.6, sprowadzone, op acone. Tel. 604/ (480P12) VW GOLF IV 1.9 TDI, 1998 r., srebrny, alufelgi, sprowadzony, bardzo adny. Tel. 502/ (548P12) VW GOLF IV wersja PACYFIC, 2002r., 1.9 TDI PS, Kombi, klimatronik, 10 x airbag, zarejestrowany w Polsce, wymienione p yny, oleje, rozrz d. Tel. 603/ (187K12) VW PASSAT 1.9 TDI, 2000 r., KOM- BI, full opcja, 6-biegów, sprowadzony. Tel. 502/ (547P12) VW POLO Coupe.CL, 91 r., cena do uzgodnienia. Tel. 665/ (165R12) VW POLO 1996r 1.4, 3-drzwi, zielony metalik, wspomaganie. Tel. 606/ (488P12) VW T4 rok 1996, 1.9 TD, inf. 9 osobowy, centralny zamek, hak. Tel. 660/ (130J12) VW VENTO 1.9 TDI - 97 r., 2 x poduszka pow., c. zamek, klimatyzacja, ABS. Tel. 781/ (607B12) Sprzedam PEUGOT r, 1.4hdi, el. szyby+lusterka, klimatronik, 6 poduszek. Tel.608/ ; (62) (186K12) motoryzacyjne KUPI AUTA DO KASACJI - kupi ka de. Odsprzeda cz ci samochodowych. Tel. 603/ (793J07) FIAT SIENA 1999r., 1.4 benzyna + gaz. Po remoncie bezwypadkowy, opony zimowe + letnie, c z. Tel. 605/ (172K12) KUPI KA DE AUTO do kasacji lub do remontu, p ac gotówk. Dojad. Tel. 609/ (645B12) KUPI MOTORYNK, WSK, SIM- SON, DUO itp., stan oboj tny. Tel. 534/ (596B12) Kupi ka de auto + z omowanie. Tel. 606/ (331P12) Kupi ka de auto w ca o ci lub na cz ci, równie po wypadku. Tel. 784/ (471P12) Kupi ka de auto mo e by do remontu lub kasacji. Tel. 660/ (472P12) Kupi ka de auto, dojazd do klienta, p ac najwi cej. Tel. 721/ (525P12) AUTO-SKUP, KASACJA SAMOCHODÓW USZKODZONYCH, ZUŻYTYCH, DO WYREJESTROWANIA! Wystawiamy zaświadczenia o kasacji pojazdu. Zapewniamy transport. tel tel KUPUJEMY AUTA DO Z OMOWA- NIA. Gotówka i dokumenty od r ki. Tel. 601/ ,605/ (3J12) SKUP AUT za gotówk, mog by do remontu lub do kasacji. Tel. 697/ (659B12) SKUPUJ SAMOCHODY u ywane - dojad na miejsce. Tel. 503/ (656B12) SKUPUJ WSZYSTKIE SAMOCHO- DY, mog by do remontu - dojad. P ac gotówk. Tel. 514/ (678B12) Kupi ka dego Fiata, VW, Forda, Renault i inne marki. Tak e do remontu. Tel. 513/ (508P12) Kupi ka de auto do z omowania, odbiór w asnym transportem. Tel. 721/ (78G12) motoryzacyjne Kasacja pojazdów dop ata, bezp atny dojazd, za wiadczenie do wydzia u komunikacji. Tel.661/ (102G12) Sprzeda OPON U YWANYCH; FELG stalowych i aluminiowych. MON- TA. Jarocin, ul. Nyska 35. Tel. 606/ (589B12) nieruchomo ci RÓ NE Dzia ki budowlane, mieszkaniowe i handlowo-us ugowe w centrum Jutrosina. Tel. 885/ (po godz. 18). (1305R10) 4830 m 2, Mas owo, dzia ka pod zabudow, ul Dzia kowa, cena 35 z /m 2 do negocjacji. Tel 515/ (1490R10) Sprzedam MIESZKANIE na ul. ródmiejskiej 26, centrum Jarocina, 57 m 2, nowe budownictwo, cz ciowo urz dzone. Tel. 605/ (51B12) Sprzedam DOM na wsi 180 m 2 na dzia ce 2400 m 2, gm. Kotlin. Mo liwo zamieszkania dwóch rodzin. Tel. 669/ (4J12)

13 OG OSZENIA 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 13 OSTATNIE NOWE MIESZKANIA W RAWICZU-SARNOWIE: - studio 37m2-3 pokojowe 53m2 SPRZEDANE tel Sprzedam dom w Mas owie, parterowy z zagospodarowanym poddaszem lub zmieni na mieszkanie z dop at. Tel. 662/ po godz (55R12) Sprzedam dzia k budowlan w Sarnowie z wydanymi warunkami zabudowy. Media w drodze. Cena ,00 z. Tel. 605/ (87R12) Sprzedam gara, powierzchnia 16 m 2. Rawicz, ul. Englerta, cena Tel. 600/ (104R12) Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 m 2. Tel. 604/ (113R12) Sprzedam DOM z pe nym umeblowaniem, Zduny k. Krotoszyna. Tel. 601/ (414B12) Sprzedam dzia k budowlan 0,5 ha w Kajewie, cz ciowo zabudowana. Tel. 509/ (332P12) Sprzedam MIESZKANIE centrum Borku, 70 m 2,bezczynszowe, po remoncie. Tel. 509/ (94J12) Sprzedam 5 ha ZIEMI. DOM i budynki gospodarcze. Powiat krotoszy ski. Tel. 517/ po godz.19.oo. (136K12) Sprzedam MIESZKANIE na Os. Rzeczypospolitej, pow. 54 m2, 2 pokoje, I pi tro. Mieszkanie jest komfortowo urz dzone, cena z do negocjacji. Tel. 693/ (493B12) Miejska Górka dom, stan surowy, Bogus awki dzia ka. Wielkopolska GN, tel. 604/ (136R12) Sprzedam dzia k budowlan w Szymanowie. Tel. 500/ (141R12) Sprzedam 1 HA ZIEMI wraz ze starymi zabudowaniami, w atrakcyjnym miejscu, przy trasie Ko min-borek. Tel. 607/ (547B12) LOKALE BIUROWO - USŁUGOWE DO WYNAJĘCIA W CENTRUM RAWICZA ul. Ignacego Buszy 2a Sprzedam 1 HA ZIEMI - teren pod inwestycje. Tel. 601/ (558B12) Sprzedam DZIA K 1,20 ha, Jarocin, Leszczyce, woda kanalizacja, warunki zabudowy. Tel. 697/ (564B12) Sprzedam DOM MIESZKALNY z budynkami gospodarczymi na wsi. Tel. 783/ (578B12) Sprzedam dom o pow. 180m 2, Gr bów. Dzia ka 4500m 2 + zabudownia gospodarcze+ 2ha ziemi. Tel. 727/ , 662/ (455P12) Pilnie, okazyjnie sprzedam dzia k budowlan, 16 ar, pr d, woda, atrakcyjne miejsce. D bno - Rawicz, tel. 510/ (157R12) Pilnie sprzedam GOSPODARSTWO w Brzozie. Tel. (62) wieczorem. (184K12) Sprzedam mieszkanie w Rawiczu, 2 pokoje, kuchnia, azienka, balkon. Mieszkanie na drugim pi trze w bloku, powierzchnia 40 m 2. Tel. 663/ (161R12) Sprzedam DZIA K WRAZ Z DO- MEM, wolnostoj ce, o pow m2, z do uzgodnienia. Tel. 669/ (661B12) Sprzedam mieszkanie w bloku Mieszka I - PLESZEW, 48m 2, czwarte pi tro, 3 pokoje, kuchnia, azienka, wc, piwnica. Cena 119 ty z. Tel. 667/ (522P12) Sprzedam lub wydzier awi hal o pow. 130 m 2 wraz z gruntem w Rawiczu. Tel. 783/ (164R12) Sprzedam 53,4 m 2, II pi tro, 3 pokoje, kuchnia w zabudowie. Cena do uzgodnienia podczas ogl dania. Tel. 691/ (166R12) Sprzedam mieszkanie 46 m, osiedle Westerplatte. Tel. 602/ (169R12) nieruchomo ci ODDAM W NAJEM Wynajm SKLEP w centrum erkowa, ul. Jaroci ska 3. Tel. po godz (62) , 691/ (91J12) Do wynaj cia pokój (niekr puj cy) z dost pem do kuchni i azienki, wolne od lutego, centrum Rawicza. Tel. 603/ (112R12) DO DZIER AWY ATRAKCYJNA DZIA KA INWESTYCYJNA w samym sercu Jarocina, doskona a pod market lub inn inwestycj, pow m 2. Szczegó y pod numerem tel. 664/ (408B12) Wynajm mieszkanie o pow. 60 m 2, okolice Jutrosina. Tel. 608/ (128R12) ATRAKCYJNY LOKAL (53 m2) handlowo-us ugowy, w centrum Jarocina, prywatny parking dla klientów. Tel. 512/ (506B12) Wynajm! MIESZKANIE w Ko minie, ul. Szkolna 4, 2 pokoje + kuchnia. Tel. (62) ; 782/ (158K12) WYNAJEM POWIERZCHNI BIURO- WYCH od 20 m2 lub ca a kondygnacja 160 m 2-9 biur, wysoki standard, Jarocin, ul. Wojska Polskiego. Tel. 506/ , 512/ (554B12) Oddam w najem lokale handlowo-us ugowe w pasa u (15 m 2 i 20 m 2 ) przy g ównej ulicy Pleszewa. Tel. 509/ (425P12) Posiadam lokal do wynaj cia 30 m 2 w Rawiczu. Tel. 663/ (144R12) Krobia lokal 28m 2 do wynaj cia na biuro lub sklep. Tel. (65) (239G12) GOTÓWKA DLA ROLNIKÓW NA O WIADCZENIE BEZ URZ DU GMI- NY I KRUS-U. Tel.512/ , (62) (1939K11) Kupi JA OWICE wysoko cielne. Tel. (61) , 602/ (192B12) SKUP MACIOR (3,50-3,60 z /kg) I KNURÓW (2,40z /kg) p atne gotówk lub przelewem. Tel. 782/ , 669/ (193B12) Kupi tuczniki 5,10 z, maciory 3,80-3,90 z, knury 2,70 z oraz byd o rze ne oraz sztuki na ubój z konieczno ci. Tel. 723/ , 512/ (195B12) Przekszta cimy grunty rolne na dzia ki budowlane. Tel. 693/ , 693/ (201B12) Kupi byd o - równie pourazowe, trzod. Szybki odbiór, p atno gotówk. Tel. 669/ (211B12) Sprzedam byczki HF i MM. Tel. 601/ (212B12) Kupi byczki i ja ówki od 80 kg do 500 kg. P atne gotówk. Tel. 669/ (213B12) Korekcja i piel gnacja racic, bielenie pomieszcze inwentarskich, chlewnie, obory. Tel. 661/ (214B12) Ciel ta w ci g ej sprzeda y. Tel. 889/ (215B12) Skup zwierz t rze nych: byki M do 7.70, byki HF do 7.00, ja ówka do 5.80, krowa do GOTÓWKA - krótkie terminy p atno ci. Tel. 607/ , 603/ (217B12) Skup wi, p atne gotówk. Tel. 607/ , 603/ (218B12) WYNAJM MIESZKANIE na Os. Konstytucji 3 Maja w Jarocinie, 62,2 m 2, 4-pokojowe. Tel. 509/ (601B12) Wynajm firmie kawalerk umeblowan, azienka, ogrzewanie gazowe. Centrum Rawicza, tel. 510/ (158R12) Spó dzielnia Handlowo-Produkcyjna Zgoda w Jarocinie wydzier awi w Jarocinie LOKALE NA DZIA ALNO GO- SPODARCZ : przy Os. Konstytucji 3-go Maja 31, o powierzchni 580 m 2, przy ul. Wroc awskiej 165, o powierzchni 42 m 2, przy ul. Kili skiego 35, o powierzchni 70 m 2. Kontakt (62) (152J12) Mam DO WYNAJ CIA MIESZKANIE w Jarocinie, blisko centrum, 34 m2, 2 pokoje, azienka, kuchnia, I pi tro, od 1 marca. Tel. 504/ (622B12) Oddam w najem kawalerk umeblowan dla 1 lub 2 osób. Gosty. Tel. 792/ (287G12) Kupi URSUS C328, C330, C4011, C360, Zetor 3011, K25. Tel. 694/ (170P12) Kupi ma y ci gniczek ogrodniczy, najch tniej oryginalny z narz dziami, stan oboj tny. Tel. 694/ (171P12) SKUP BYD A NA UBÓJ Z KONIECZ- NO CI, odbiór natychmiastowy. Tel. 513/ (41J12) SKUP ZWIERZ T RZE NYCH: HF do 7.60 z ; MM do 8.20 z ; KROWA do 5.50 z ; JA ÓWKA do 6.50 z. Gotówka +VAT, 513/ (42J12) Ciel ta w ci g ej sprzeda y. Tel. 889/ (98G12) Skup krów, byków i ja ówek. Skup na ubój z konieczno ci. Gotówka lub przelew. Tel. 664/ (222B12) Kupi ci gnik C-330, C-360, MF 255, w adimirec, Zetor, Cyklop, rorzutnik oraz inne, przyczepy, kombajn ziemniaczany oraz inny sprz t. Tel. 602/ (83R12) Kupi byd o - równie pourazowe, trzod. Szybki odbiór, p atno gotówk. Tel. 693/ ; 669/ (80K12) Kupi ja ówki hodowlane i u ytkowe cielno 6-8 miesi cy. Tel. (62) , 602/ (217P12) Sprzedam byczki MM od kg. Tel. 698/ (220P12) A. Kupi Zetor, Jochan Dere, kombajn zbo owy, Bolko, zwijark i inne. Tel. 500/ (99R12) nieruchomo ci POSZUKUJ DO WYNAJ CIA Poszukujemy lokalu handlowego do wynaj cia w cis ym centrum Rawicza. Tel. 792/ (30R12) rolnicze Sprzedam: CIEL TA BYCZKI i JA ÓWECZKI równie mi sne. BALOTY SIANOKISZONKI. Tel. 607/ (84K09) GOTÓWKA dla FIRM do ,00 z. BEZ ZABEZPIECZE!!!. Tel. 505/ , (62) (1937K11)

14 14 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia 2012 OG OSZENIA Kupi ; SIANOKISZONK ; WY- S ODKI mokre; ZBO E paszowe. Tel. 606/ (107K12) ROLNIKU! Je eli brakuje Ci pieni dzy na zakup: maszyn, ziemi, rozbudow gospodarstwa, nie wiesz sk d wzi fundusze na zrealizowanie dotacji unijnych - SKORZYSTAJ z oferty Meritum Banku. Informacje pod tel.(62) ; 505/ (108K12) Kupi tuczniki 4,70 z, maciory 3,60-3,70 z, knury 2,40 z oraz byd o rze ne oraz sztuki na ubój z konieczno ci. Tel. 723/ , 512/ (156G12) Sprzedam byczki HF i MM. Tel. 601/ (163G12) Kupi tunele foliowe. Tel. 724/ (165G12) Sprzedam przyczep Autosan D-634 plandeka. Tel. 602/ (319P12) P yta dachowa EKOFALA idealna na wiaty, magazyny, budynki inwentarskie. Cena od 15z /m 2 Tel. 602/ / (320P12) adowarki Weidemann dla rolnictwa sprzedam. Tel. 509/ www. miniladowarki.eu (169G12) Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, stan bdb, p ug Grudzi dz 5-skibowy, glebogryzark. Tel. 667/ (120R12) Sprzedam: wagopakowark typu WPE 50, agregat uprawowy 3,20, p ug Forshmit 4-skibowy. Tel. 501/ (345P12) Sprzedam rozrzutnik tandem 6 t, stan bdb. Tel. 601/ (99J12) Sprzedam byczki mi sne HO. Tel. 609/ (214G12) Sprzedam PRAS Z224, agregat uprawowy 2,2 m, p ug podorywkowy 5, wa Cambela. Tel. 500/ (386P12) Sprzedam BURACZEK CZERWONY, paszowy. Tel. 695/ (507B12) Sprzedam P UG Atlas 87 r., BRYCZK rze niczk oraz NARZ DZIA rolnicze z lat 50-tych: mig ówki, maszyny d ugobij ce. Kupi SIANO i S OM w balotach. Tel. 607/ (548B12) Sprzedam: PRZETRZ SARK Paj k; ROZRZUTNIK; P UG 3-skibowy; ROZ- SIEWACZ nawozu B k. Tel.663/ (161K12) Sprzedam opryskiwacz Pilmet 10 m. Tel. 698/ (142R12) Sprzedam Zetor 7245 z turem (4-sekcyjny), 1988 r., stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel. 668/ (148R12) Sprzedam Zetora 7245 z turem, 1989 r., cena do uzgodnienia, stan bdb. Tel. 668/ (149R12) Sprzedam Zetora z turem, klimatyzacja, 1987 r., cena do uzgodnienia, stan bdb. Tel. 668/ (150R12) Sprzedam C-4011 po remoncie + p ug 3- i 5-skibowy. Tel. 724/ (153R12) Sprzedam ci gnik C411, silnik po kapitalnym remoncie 10 moto godzin, kabina z du ymi szybami, stolarka elektryczna nowa, aktualny przegl d i ubezpieczenie. Tel. 697/ (237G12) Sprzedam ZETORA 8111 odpowiednik Ursusa 912, 89/90 r., stan bdb., wersja exportowa. KO min Wlkp., tel. 888/ (565B12) Sprzedam cielaczki byczki i ja óweczki. Tel. 785/ (447P12) Sprzedam ch odni do mleka Alfa Lava 520 l. Tel. 693/ (244G12) Sprzedam PRZYCZEP samozbieraj c Pottinger - 88 r., 30 no y, 2 wa ki dozuj ce, idealna do ma ego ci gnika. Tel. 721/ (579B12) Sprzedam zbiorniki do paszy. Tel.609/ (245G12) Sprzedam przyczep zbieraj c Krone 4000 turbo, kosiark rotacyjn Fella, przetrz sark karuzelow. Tel. 600/ (248G12) Sprzedam mieszad o do gnojowicy, ci gnik T -25A 1989r. Tel. 602/ (456P12) Sprzedam cielne ja ówki hodowlane z rodowodem. Tel. 660/ (460P12) Sprzedam: P UG PHX 4-skibowy; SIEWNIK do buraków. Tel. 692/ (171K12) Sprzedam 2 JA ÓWKI cielne. Tel. 667/ (173K12) Rozrzutnik, brony 3 i 5, ko ówka, Polonez 1997 r. + gaz, agregat 3 m, dmuchawa, sortownik do ziemniaków. Tel. 692/ (473P12) Sprzedam PRAS SIPMA Z-224, kostka, stan tech. bdb., z. Tel. 696/ (599B12) ZETOR 5211, 1990 r., stan bdb., 100% sprawny, wspomaganie, komplet zaczepów, obci ników, z do uzgodnienia. Tel. 600/ (481P12) Sprzedam maszt od widlaka, przerobiony na ty ci gnika, 3.5 m, lekki. Tel. 501/ (483P12) Sprzedam tura do C-330, C nowy. Tel. 608/ dzwoni po godz (485P12) Sprzedam: PRES Z-230 w dobrym stanie; CYKLOP - sprawny technicznie. Tel. 669/ po 16.oo. (179K12) Sprzedam siewnik zbo owy MAZUR 4m, adowacz CYKLOP - pierwszy w a- ciciel. Tel. 886/ (257G12) Sprzedam dojark Alfa Lawal kompletn, przek adnia wyci gu obornika a cuchowego. Tel. 516/ (490P12) Sprzedam zbo e: pszenic ok. 10 t, cena 900 z, pszen yto ok. 6 t, cena 850 z. Tel. 662/ (492P12) Sprzedam ci gnik Ursus C-360, Chocicza. Tel. (61) (156J12) Sprzedam KONSTRUKCJ WIATY 11x20x4, ca o blacha ( dach i ciany). Tel. 512/ (157J12) Bizon 89 rok, brona talerzowa 3m, opryskiwacz 1000 l - 15m, prasa Claas 45 /97 r. Tel. 512/ (158J12) OKNA INWENTARSKIE - GOSPO- DARCZE. Producent, profesjonalny monta, pomiar, najni sze ceny.wolica Pusta 8. Tel. 505/ (624B12) Sprzedam: KOSIARK dyskow Kuhn, 2.80 m, z ty u do rozrzucania rz dka; ADOWACZ UHZ500. Tel. 500/ (181K12) SKUPUJ MASZYNY ROLNICZE kombajny, ci gniki, przyczepy, adowacze, rozrzutniki, rozsiewacze Piasty, p ugi itp. Mog by do remontu. Tel. 883/ (628B12) Kupi zbo a wszystkie gatunki. Gotówka, w asny transport. Kupi knury i maciory. Kupi betoniark.tel. 609/ (505P12) Sprzedam KOMBAJN Bizon - 88 r., New Holland M133, ROZRZUTNIKI obornika 1,2-osiowe i Tandemy, HL 8011, Cyklop, KOSIARKI rotacyjne. Tel. 698/ (629B12) Sprzedam zbo a jare oczyszczone, wszystkie gatunki, workowane lub paszowe z dowozem. ruta sojowa, rzepakowa. Tel. 722/ (506P12) Sprzedam ROZRZUTNIK obornika jednoosiowy, po remoncie. Stan dobry. Gmina Krotoszyn. Tel. 504/ (183K12) Sprzedam MI SNE CIELAKI, BYCZ- KI, JA ÓWECZKI. Mo liwo dowozu. Tel. 660/ (515P12) Sprzedam DEUTZ DX 4.70, 1985 r., 6-biegowa skrzynia, stan dobry, zarejestrowany, do negocjacji; RENAULT , 92 r., hamulce pneumatyczne, amortyzowana kabina, kpl. obci ników, z, (650B12) Sprzedam cielaki byczki MM i ja óweczki HO. Tel. 600/ (518P12) Sprzedam CASE INTERNATIONAL 80 KM, DMUCHAWY, MIJKI I ZBIOR- NIK skr cony do zbo a 60 t, PRZEGRA- BIARKI karuzelowe do siana; AGREGATY uprawowe i cierniskowe; PA NIKI, MIESZALNIK pasz. Tel. (62) , 698/ (654B12) Sprzedam byczki mi sne MM i ja óweczki czarno-bia e HF, ja ówki MM. Tel. 726/ (520P12) Sprzedam cielaki, byczki MM, ja óweczki HF. Tel. 609/ (521P12) Sprzedam Masey Ferguson 255, adowacz Cyklop, 95 r., przyczep Autosan D732. Tel. 726/ (162R12) Sprzedam C360, 84 r., przyczep D47, adowacz czeski UHNZ 500. Tel. 603/ (163R12) Nowe! Tanie! Niemieckie Koncetraty firmy IBEKA PANTO! HURT-DETAL Lipowiec12A Ko min Wlkp. Tel.721/ (188K12) Sprzedam: BURACZKI czerwone na przemys lub pasz ; POMP ci gnikow i DESZCZOWNI Sigm. Tel. 782/ (190K12) Sprzedam KOMBAJN ziemniaczany ANNA, PRAS kostkuj c Z-224 (1987 r), SIEWNIK Poznaniak, ROZRZUTNIK obornika 2-osiowy ( adowno 3,5 tony). Wszystkie maszyny s gara owane, pierwszy w a ciciel, stany bardzo dobre. Og oszenie bezpo rednie, ceny do negocjacji. Kontakt: 694/ (671B12) Sprzedam ziemniaki niesortowane 10gr/kg. Tel. 606/ (526P12) Sprzedam: KOMBAJN ziemniaczany Karlik; ROZRZUTNIK obornika; ADO- WACZ Cyklop. Tel. 782/ (191K12) Sprzedam rozrzutnik obornika 1-osiowy, stan bdb. Tel. 697/ (165J12) SKUP TUCZNIKÓW, MACIOR - 3,90 z /kg, KNURÓW - 2,80 z /kg - p atne gotówk a tak e TRZODY i byd a powypadkowego. Odbiór natychmiastowy. Tel. 669/ (682B12) Sprzedam ZBO E i CIELACZKA BYCZKA. Tel. 695/ (683B12) Kupi ZBO E. Tel. 607/ (684B12) Sprzedam: WYCINAK do kiszonki; BRON Masio; KOS boczn do rzepaku. Tel. (62) (194K12) Sprzedam: SCH ADZARK do mleka; ZBIORNIK 620 litrów. Cena do uzgodnienia. Tel. 609/ (195K12) Sprzedam: ROZSIEWACZ nawozu Amazone ZAF 402. Stan bdb. Tel. 668/ (196K12) Sprzedam kombajn ANNA, siewnik Poznaniak, talerzówk, w skie ko a do C360. Tel. 512/ (534P12) Kupi CI GNIK C-330, moze byc do remontu. Tel. 660/ (200K12) Sprzedam SIEWNIKI do zbo a D7, D8 2,5-3 m, ROZSIEWACZE nawozu, P UGI obrotowe 3 i 4-skibowe, BECZKO- WÓZ L, ZGRABIARKI karuzelowe, DMUCHAWY do zbo a, ROZDRABNIACZ zielonek, AGREGATY aktywne i bierne, OPRYSKIWACZ. Tel. 602/ , (62) (693B12) NIE MO ESZ ODZYSKA W A- SNYCH PIENIEDZY ZADZWO!!. Tel. 516/ (695B12) NIE MO ESZ ODZYSKA W A- SNYCH PIENIEDZY ZADZWO!!. Tel. 516/ (696B12) NIE MO ESZ ODZYSKA W A- SNYCH PIENIEDZY ZADZWO!!. Tel. 516/ (697B12) Sprzedam CI GNIK rolniczy Massey Ferguson 130 KM. Tel. 609/ (203K12) Sprzedam ci gnik URSUS C360-3P z turem. Tel. 602/ (535P12) Sprzedam: P UGI obrotowe Kverneland, Lamken, Packomat; uprawowosiewne Amazone; PRZETRZ SARKI; BALOTNICA; New - Holand; ROZSIE- WACZE. Tel. (62) (204K12) Sprzedam PRZETRZ SACZ karuzelowy Deutz-Fahr KH 252, szeroko robocza 5,20 m. Tel. (62) ; 782/ (205K12) Sprzedam OPRYSKIWACZ 400 L/10 m, WÓZEK do przewozu inwentarza, OPSYPNIK-OPIELACZ do ziemniaków, 3-rz dowy. Tel. 603/ (700B12) Sprzedam OTR BY j czmienne, pszenne, ytnie i grochowe. Tel. 601/ , (62) (207K12) Sprzedam byczki czarno-bia e, mniejsze i wi ksze oraz ja óweczki. Tel. 665/ (168R12) Sprzedam tura do C330, stan bardzo dobry, ma o u ywany. Tel. 721/ (170R12) Kupi PROSI TA. Tel. 607/ (706B12) us ugi BUSY 9-osobowe + LAWETA. TA- NIO, SZYBKO, BEZPIECZNIE!! Kontakt (62) , kom / (11B07) VIDEOFILMOWANIE-FOTOGRAFIA OD GRUDNIA DO KWIETNIA - 30%. PRZEGRYWANIE Z KASET NA DVD. AVF. Studio, G.W odarczyk, tel. 601/ (14B07) VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFO- WANIE, plener, reporta e. Przegrywanie na DVD filmów z prywatnej kolekcji. Monta anten satelitarnych, naprawa komputerów. Tel. 607/ (3216P08) Przyje d am, Zaje d am, UJE DAM. Instruktor JAZDY KONNEJ nawi e wspó prac. Tel. 505/ (2648K11) RENOWACJA MEBLI ANTYCZNYCH I STYLOWYCH - repliki. Tel. 609/ (8P12) Trak przejezdny. Ci cie drewna u klienta. Tel. 667/ (88R12) US UGI ZDU SKIE - piece ka owe, pokojowe i kuchenne oraz kominki. Tel. 604/ , (62) (438P12) Us ugi lusarskie, konstrukcje stalowe. Tel. (65) (155R12) Wykonujemy transport samochodami ci arowymi, wywrotka 4 osie i naczepy, us ugi adowark i kopark oraz posiadamy w sprzeda y kruszywo, piasek, wir, humus, kamie granit, t ucze, polny, produkty rolne. Tel. 601/ (255G12) us ugi BUDOWLANE Pokrycia dachowe wszystkie, blacho-dachówka ( wykonywanie opierze ), papy termozgrzewalne, podbitki, p yta poliestrowa pod tynk, adaptacja poddaszy ( sucha zabudowa), wyka czanie wn trz, projektowanie i wyka czanie azienek, styropapa, posadzkarstwo. Leszek Matela, 606/ , (932J10) BRUKARSTWO. Profesjonalne uk adanie kostki, kamienia granitowego i polnego. Wynajem m otów udarowych, zag szczarek i sprz tu brukarskiego. Szybko, tanio i solidnie! Tel. 667/ (1647J10) TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE, krótkie terminy. Tel. 501/ , 501/ (756J11) BLACHARSTWO - DEKARSTWO, wszystkie pokrycia dachowe, renowacje dachów - us ugi wykonujemy z w asnego oraz z powierzonego materia u. -pleszew.weebly.com Tel. 513/ (4666P11) KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZ- KA od A do Z. Wszystkie prace budowlane oraz wyko czeniowe. K ADZENIE papy 7 z /m 2.Szybko, tanio i solidnie. Tel. 790/ (2092K11) Us ugi ogólnobudowlane, budowa domów, tynki, remonty, ocieplenia, wyko czenia wn trz. Tel. 607/ (23R12) POSADZKI: MASZYNOWE i PRZE- MYS OWE. Solidnie. Tanio. Tel.501/ (10K12) BUDOWA DOMÓW, DOCIEPLANIE budynków, panele, malowanie, wyko czenie poddaszy. Tel. 609/ (78B12) Posadzki agregatem zacierane mechanicznie. Tynki maszynowe. Tel. 511/ (13J12) POSADZKI MASZYNOWE ZACIERA- NE MECHANICZNIE lub R CZNIE. Tel. 663/ (26J12) Kompleksowe us ugi budowlane, adaptacja poddaszy, tynki tradycyjne, malowanie, szpachlowanie, glazurnictwo. Tel. 695/ (77G12) TYNKI: maszynowe, cementowo-wapiene, gipsowe. Us ugi MINI KOPARK. DOCIEPLENIA - TYNKI szlachetne. Tel. 601/ , 607/ (36K12) HYDRAULIK - US UGI Wodno- -Kanalizacyjne i Centralne Ogrzewanie. Fachowa obs uga i profesjonalne doradztwo. Tel. 507/ (79K12) DACH-DECKER INSTAL kompleksowe wykonawstwo dachów, oferuje us ugi w zakrasie: ciesielstwa, dekarstwo-monta wszystkich pokry dachowych. Tel. 607/ (202P12) TARTAK-STOLARSTWO OFERUJE sucha tarcica, sosnowa-dębowa, drzwi zewnętrzne wewnętrzne, klejonka drzwiowa, suszenie tarcicy, więźba dachowa tel , TYNKI MASZYNOWE, cementowo- -wapienne, ocieplanie budynków oraz wszelkie PRACE MURARSKIE. Tel. 669/ (272B12) Ciesielstwo - dekarstwo. Monta pokry dachowych, kalkulacje - wyceny (GRATIS). Tel. 505/ (112G12) SPRZEDA I UK ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, uk adanie granitu, ogrodzenia klinkierowe, odwodnienia terenu, prace ziemne. Us ugi koparko- adowark. Tel. 601/ (310B12) CYKLINOWANIE BEZPY OWE, MONTA PARKIETÓW ORAZ POD ÓG EGZOTYCZNYCH. Tel. 502/ (442P12) Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, p ytki, panele, p yty KG. Tanio i solidnie. Tel. 667/ (271G12) AZIENKI - REMONT, SUFITY podwieszane, panele pod ogowe, malowanie. Tel. 724/ (621B12)

15 OG OSZENIA 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 15 MALOWANIE, TAPETOWANIE, K-G. Solidnie i tanio. Tel. 693/ (166J12) ZLEC BUDOW BUDYNKU IN- WENTARSKIEGO. Tel. 665/ (172J12) us ugi FINANSOWE KREDYTY GOTÓWKOWE, konsolidacyjne, hipoteczne, samochodowe. Promocja! Tanie kredyty dla rolników i na dzia alno gospodarcz. Tel. 695/ lub (65) , (62) (4B12) SZYBKIE PO YCZKI pod zastaw. Lombard, Al. Niepodleg o ci SKUP Z OTA - najwy sza cena!! Dojazdy do klientów. Tel. 796/ (25B12) Kredyty gotówkowo - konsolidacyjne do z bez zabezpiecze, okres kredytowania do 120 miesi cy. Kredyty hipoteczne. Kredyt na dowód z uproszczonymi procedurami. Tel. (65) , (65) , 609/ (29G12) UWAGA!!! Kredyty bankowe dla rolników na uproszczonych procedurach. Tel. (65) , (65) , 609/ (30G12) Kredyty dla rm do z bez zabezpiecze - bez za wiadcze Urz du Skarbowego i ZUS - do z na o wiadczenie o dochodach. Decyzja do 15 minut. Tel. (65) , (65) , 609/ (31G12) KREDYTY DLA FIRM BEZ PIT-u, TYLKO NA O WIADCZENIE, du e kwoty. DECYZJA W JEDEN DZIE!!! Tak e kredyty dla zatrudnionych, emerytów i rolników. Gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne. Pod hipotek (do 90 dni spó nie w sp atach). Chwilówki na dowód bez BIK. Tel. 793/ , 798/ , (62) (631B12) Eurest Poland poszukuje osób SZEFA KUCHNI KUCHARZA PRACOWNIKÓW KUCHNI Eurest Poland poszukuje osób KIEROWNIKA RESTUARACJI NIE MO ESZ ODZYSKA W A- SNYCH PIENIEDZY ZADZWO!!. Tel. 516/ (698B12) NIE MO ESZ ODZYSKA W A- SNYCH PIENIEDZY ZADZWO!!. Tel. 516/ (699B12) ró ne TANIE P OTY I OGRODZENIA,GA- RA E BLASZANE od z, BLACHY TRAPEZOWE. Raty. Tel. (62) , 607/ (193B09) Komputer nie dzia a? Zadzwo! Profesjonalna naprawa laptopów, drukarek, konsol, us ugi u klienta. logincomputer.pl. Tel (62) (23K12) DJ - WESELA, 18-stki, rocznice. PRZYST PNE CENY. Tel. 603/ (115J12) DJ VALDI na ka d okazj. Profesjonalny sprz t, najlepsze ceny!! Tel. 508/ (646B12) praca PRACA WE FRANCJI - doo wiadczeni p ytkarze z w asn dzia alno ci. Tel , / (67B12) KIEROWCA MI DZYNARODOWY C+E, Praca PL-EU-PL. Tel. 501/ (32K12) AVON dla by ych i nowych konsultantek, wpisowe gratis. Prezenty i niespodzianki. Tel. 665/ (62R12) Zatrudni kosmetyczk, mile widziane do widczenie. Tel. 661/ (74R12) Zatrudni kierowc C+E. Tel. (65) (171G12) PIEKARNIA zatrudni sprzedawcę do handlu obwoźnego, prawo jazdy kategorii B tel ZALMET BRAN A METALOWA zatrudni Mistrza i Kierownika Produkcji. Tel. (62) , (473B12) Firma zatrudni PRACOWNIKÓW z do- wiadczeniem w zawodzie MALARZ-TA- PECIARZ i MURARZ. Tel. 503/ (503B12) PRACA! Firma handlowa Mile widziane absolwentki tel Do opieki na osobami starszymi i chorymi ZATRUDNIMY RENCISTKI I i II GRUPY tel Zatrudnimy kierowców z okolic Rawicza. Prawo jazdy kat. C+E. Mile widziane do wiadczenie w transporcie mi dzynarodowym. Tel. 609/ do (140R12) Z.P.CH. PRZYJMIE DO PRACY osob z ka dym stopniem niepe nosprawno ci oraz emeryta z I stopniem niepe nosprawno ci. Tel. 665/ (559B12) AVON - zarabiaj z nami i odbieraj super prezenty. Tel. 721/ (146R12) BETTERWARE - sprzeda katalogowa, wysokie zarobki. Tel. 721/ (147R12) Hurtownia napojów w Rawiczu zatrudni kierowc -dostawc (1/2 etatu). Oferta wy cznie dla osób studiuj cych zaocznie, prawo jazdy kat. B, do wiadczenie jako kierowca, nie karany, dyspozycyjny. CV na lub adres Rawicz, ul. Armii Krajowej 4. (152R12) BY E AKWIZYTOREM OFE? Zapraszamy do wspó pracy. Tel. 603/ (148J12) Przyjm protetyka s uchu w Gostyniu. Tel. 606/ (291G12) Przyjm sta yst w zawodzie fryzjer. Tel. 667/ (167R12) GABINET PSYCHOLOGICZNY psycholog IZABELA SIPURZY SKA. Porady psychologiczne, psychoterapia, uzale nienia. Jarocin, ul. Estkowskiego 27, rejestracja tel. (62) , 506/ Mo liwo wizyt domowych. (6061B10) SPECJALISTA ORTOPEDA (chirurgia kolana) - Ewa Knopi ska. Rawicz, ul. Przyjemskiego 6A (apteka), poniedzia ki Tel. 601/ (109R12) PSYCHOTERAPIA: l ki, depresje, a oba, kon ikty, kryzysy, choroby, rozwój. Krotoszyn. Tel. 668/ (118K12) CHCESZ SCHUDN? Masz problem z nadwag? Bez efaktu JOJO - 100% gwarancji lub zwrot pieni dzy. Tel. 783/ (530B12) matrymonialne Pan, 40-latek z w asnym domem, pracuj cy, pozna mi pani. Tel. 605/ (318P12) M ody wdowiec chcia by zapozna do ma e stwa m od wdow albo starsz pann od lat rozwiedzion nie! Mo e mie dzieci ale ma e. Nie pij i nie pal jestem pracowity i zaradny, mile widziana pani posiadaj ca gospodarstwo rolne przepisane na siebie, albo jak w asno prywatn. Przyjd do Ciebie, je eli jeste zdecydowana jeszcze raz prosz ZADZWO CZEKAM! Tel. 507/ (247G12) towarzyskie EMILA zaprasza. Tel. 518/ (112B12) TRZY sympatyczne DZIEWCZYNY zaprosz do siebie lub dojad. Tel. 516/ (162K12) ADNA 19-stolatka i 30-sto latka ZAPROSI DO SIEBIE lub dojedzie. Tel. 789/ (163K12) Atrakcyjne DZIEWCZYNY dyskretnie zapraszaj. Tel. 510/ , www. kabrob.republika.pl (201K12) ATRAKCYJNE DZIEWCZYNY do pracy - zakwaterowanie. Tel. 511/ (202K12) zwierz ta YORKI MINIATURKI rodzice do wgl du - ZA DARMO. Zwrot kosztów za szczepienia, odchowanie oraz roczne utrzymanie rodziców. Tel. 507/ (132J12) Sprzedam klacz i ogierki konik polny. Tel. 886/ (256G12) nauka lekarskie PRYWATNY GABINET PSYCHIA- TRYCZNY lek. med. Pawe Jerzycki. Jarocin, rejestracja w godz. od tel. (62) (225B09) Tanie korepetycje! Matematyka, zyka, chemia. Rozwi zywanie zada. Rawicz. Tel / (426R07) J zyk Angielski i Niemiecki: korepetycje, kursy, t umaczenia. Tel. 695/ , (65R12) Korepetycje z j zyka angielskiego. Miejska Górka, tel. 726/ (145R12)

16 16 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia 2012 Progres Liska Udany wyst p, podczas cz stochowskiej gali lodowej zaliczy Wojciech Lisiecki. Wychowanek Startu Gniezno, który pomaga rawickim Nied wiadkom jako go, zaj czwarte miejsce, pokonuj c bardziej utytu owanych kolegów. Do podium Liskowi zabrak o niewie- Wyniki: 1. S awomir Drabik (w,3,3,3) 2. Adrian Miedzi ski (3,2,1,2) 3. Artur Czaja (3,3,2,3) 4. Wojciech Lisiecki u (3,u,2,3) 5. Marcin Bubel (2,1,3,2) 6. Grzegorz Walasek (2,2,3,d) 7. Tomasz J drzejak - 5 (2,u,2,1) 8. Grzegorz Zengota - 4 (0,3,0,1) 9. Patryk Dudek - 4 (1,0,1,2) 10. Sebastian Brucheiser - 4 (1,1,1,1) 11. Miros aw Kowalik - 2 (u,2,0,-) 12. Marcel Kajzer - 1 (d,1,0,0) Bieg po biegu: 1. Lisiecki, J drzejak, Dudek, Zengota 2. Miedzi ski, Bubel, Brucheiser, Drabik (w) 3. Czaja, Walasek, Kowalik (u), Kajzer (d) 4. Drabik, Kowalik, Kajzer, J drzejak (u) 5. Czaja, Miedzi ski, Bubel, Dudek 6. Zengota, Walasek, Brucheiser, Lisiecki (u) 7. Bubel, J drzejak, Dudek, Kowalik 8. Drabik, Czaja, Miedzi ski, Zengota 9. Walasek, Lisiecki, Brucheiser, Kajzer (d) 10. Lisiecki, Miedzi ski, J drzejak 11. Czaja, Bubel, Zengota, Walasek (d) 12. Drabik, Dudek, Brucheiser, Kajzer Bara : 13. Lisiecki, Miedzi ski, Bubel, Walasek Fina : 14. Drabik, Miedzi ski, Czaja, Lisiecki (u) Fot. Paulina Przepióra Ambitnie je d cy z kolcami w oponie Wojciech Lisiecki le. - Ten wyst p by o wiele lepszy ni dwa tygodnie temu w Opolu - powiedzia Lisiecki. - Wzi em inny silnik i od razu by o czu ró nic. Szkoda jedynie biegu na owego, w którym jad c na drugiej pozycji zaliczy em upadek. Artur Czaja wszed pod mój lewy okie i wypchn mnie na zewn trzn, przez co straci em panowanie nad motorem. Takie zawody podczas przerwy zimowej daj dodatkow mo liwo kontaktu z motocyklem i innymi zawodnikami, co mam nadziej zaprocentuje podczas przysz ego sezonu. Poza tym, to wietna zabawa i kolejne zdobyte do wiadczenia. Teraz czeka mnie walka o sk ad w Gnie nie. Je li jednak nie uda si wystartowa w meczu, na pewno skorzystam z mo liwo ci dalszej wspó pracy z Kolejarzem na zasadach go cia. Mimo zg oszenia w gali - z powodów osobistych - nie wystartowa Szymon Kie basa. Zwyci y gospodarz zawodów S awomir Drabik, przed Adrianem Miedzi skim i Arturem Czaj. (WuWu) W SKRÓCIE Bilety, karnety Klub Kolejarz RAWAG Rawicz ustali ceny karnetów i biletów na sezon Bilet normalny kosztowa b dzie 20 z otych, natomiast normalny, przys uguj cy kobietom oraz m odzie y do lat 24 (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) 15 z otych. Od lutego w sprzeda y b d karnety uprawniaj ce do wst pu na 6 spotka ligowych w cenie 110 z otych oraz tzw. karnety VIP upowa niaj ce do wst pu na wszystkie imprezy, organizowane przez RKS Kolejarz RA- WAG Rawicz i bezp atnego wjazdu samochodem na teren stadionu w cenie 500 z otych. Jak co roku, bezp atny wst p na zawody przys uguje uczniom szkó podstawowych. (WuWu) Prezentacja po balu Prezentacja dru yny Kolejarz RAWAG Rawicz odb dzie si najprawdopodobniej w niedziel 12 lutego w sierakowskim Gimnazjum. Tu po Zimowe zgrupowanie Zawodnicy Kolejarza RA- WAG Rawicz, w dniach od 25 do 29 lutego, wezm udzia w zgrupowaniu w Szklarskiej Por bie. W obozie uczestniczy niej ma si odby równie turniej siatkówki, w którym kibice b d mogli dopingowa zawodników i dzia aczy Nied wiadków. (WuWu) b d wszyscy zawodnicy krajowi oraz Rosjanin Wiktor Go ubowskij. G ównym celem obozu jest integracja dru yny. (WuWu) WYBIERAMY NAJLEPSZYCH U LOWCÓW Plebiscyt u lowy trwa Zach camy wszystkich fanów Kolejarza Rawag Rawicz do g osowania w plebiscycie u lowym. Poni ej publikujemy kolejny kupon konkursowy. Nale y wpisa na niego nazwiska kandydatów w poszczególnych kategoriach: najlepszy u lowiec (trzech), najsympatyczniejszy u lowiec oraz najlepszy rawicki dzia acz. Prawid owo wype niony kupon, nale y dostarczy lub wys a na adres redakcji (Rawicz, Rynek 4) w terminie do 6 lutego do godziny Zach camy tak e do wysy ania SMS-ów na swoich ulubie ców (o tym jak to zrobi, czytaj w ramce). Ka dy mo e g osowa dowoln ilo razy, zwi kszaj c tym samym szanse na zwyci stwo swojego faworyta. W ród wszystkich g osuj cych, rozlosowanych zostanie dziesi wej ciówek na spotkanie ligowe rawickich Nied wiadków. Wyniki plebiscytu zostan og oszone 11 lutego 2012, podczas XIV Wielkiego Balu u lowca. Odb dzie si on w restauracji Maria w D bnie Polskim. Bilety na t imprez w cenie 250 z mo na ju nabywa w kwiaciarni pa stwa Janiczak (ul. Pi sudskiego 4). Zabaw go ciom ma umili zespó Woo Boo Doo. (WuWu) Nominowani dzia acze: DARIUSZ CIE LAK (1) ARTUR DUDEK (2) JERZY DUDEK (3) GRZEGORZ JANICZAK (4) KRZYSZTOF KACZMAREK (5) ZENON KAZUBSKI (6) BARTOSZ STANKIEWICZ (7) Nominowani u lowcy: WIKTOR GO UBOWSKIJ (1) ERIC ANDERSSON (2) SZYMON KIE BASA (3) ANTON ROSEN (4) CLAUS VISSING (5) MARCIN NOWACZYK (6) SEBASTIAN ALDEN (7) PIOTR DZIATKOWIAK (8) DAMIAN MICHALSKI (9) WOJCIECH LISIECKI (10) Aby zag osowa na swoich faworytów mo na te wysy a SMS-y. S trzy kategorie plebiscytu - NAJLEPSZY, SYMPATYCZNY i DZIALACZ. Wystarczy w tre ci SMS-a wpisa odpowiedni kategori oraz numer kandydata i przes a na numer np. ZR.SYMPATYCZNY.X gdzie X to numer kandydata podany przy nazwisku. Koszt wys ania jednego SMS-a wynosi 1,23 z (z VAT). G osowa mo na do poniedzia ku 6 lutego do godziny Stron redaguje: Weronika Waresiak

17 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 17 PI KA NO NA HALOWA Zagraj o Puchar Starosty 5 zespo ów zg osi o si do rywalizacji w IX Turnieju Pi ki No nej Halowej o Puchar Starosty Powiatu Rawickiego (Ruch Bojanowo, LZS S upia Kapitulna, Pelikan D bno Polskie, Sarnowianka Sarnowa i NSZZFiPW przy ZK w Rawiczu). Zainteresowani mog nadal potwierdza swój udzia. Szczegó owe informacje mo na uzyska pod numerem telefonu Wpisowe wynosi 120 z otych. Turnieju odb dzie si 29 stycznia w sali sportowej gimnazjum w Bojanowie. Pocz tek zaplanowano na godzin (teka) Udane starty Szok Bojanowo rozpocz sezon halowy, startuj c w Mistrzostwach Wielkopolski M odzików i mitingu juniorów. W Kaliszu, wszyscy zawodnicy poprawili rekordy yciowe. Micha Wróblewski nie mia sobie równych w biegu na 60 m przez p otki, zaj 2. miejsce w skoku w dal. Czo owe lokaty zaj li: Adrian Weber i Marcin D browski. Lekkoatleci Szoku wzi li udzia w otwartych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego oraz polsko-niemieckim mitingu, który odby si w Cottbus ( Niemcy). Na najwy szym stopniu stan Adrian Weber w skoku w dal (6.16). ner Maciej Ratajczak. - Drugi start pokaza, e nasi zawodnicy nie powiedzieli Pod koniec stycznia wystartuje w Halowych Mistrzostwach Polski juniorów i jeszcze ostatniego s owa. Wszyscy ponownie poprawili rekordy yciowe oraz zaj - juniorów m odszych w Spale. - Adrian wróci by z dwoma z otymi medalami, ale li miejsca na podium. Srebrny kr ek w w biegu na 60 metrów, prowadz c, przewróci si na ostatnim p otku - mówi tredrak (12.43). W tej samej pchni ciu kul wywalczy Damian wi- konkurencji, Micha Wróblewski (z lewej), zwyci zca biegu p otkarskiego na 60 metrów br zow medalistk zosta a Martyna Jarczewska (10.99). Tu za podium uplasowa si Marcin D browski w biegu na 400 m (52.60) i na 60 m (7.41). Wynikiem na 400 m potwierdzi swój udzia w HMP w Spale. (WuWu) Wyniki Halowych Mistrzostw Wielkopolski: Marek Malcherek 60 m , 300 m Magdalena Malcherek 60 m , 300 m Anna G owacz 60 m , 300 m Dominika Szarzy ska 60 m , 300 m Aleksandra Gackowska 60 m , 300 m Wyniki mitingu juniorów w Kaliszu: Micha Wróblewski 60 pp I miejsce, 60 m , skok w dal II miejsce Marcin D browski 60 m , 300 m III miejsce Patryk Hantkiewicz 60 m 7.93, 300 m Adrian Weber 60 pp II miejsce, 60 m , skok w dal Guba ski Jakub 60 m , 600 m - 1:39.98 Pozosta e wyniki z Cottbus: Jakub Guba ski 600 m - 1: VII miejsce Hanna Sobocka 60 pp , pchni cie kul VII miejsce Anna G owacz 60 m , 200 m Adam Zmuda 60 m , 200 m Filip Zmuda 60m , 200 m Amatorska Liga Pi ki No nej Halowej I liga 11. kolejka Azymut - Fire 2:5 (Domaga a, Werno - Kaczmarek, Kalici ski, Kusz, R. Spychalski 2) Tomax - NSZZF Alcatras 3:1 (Antoniak, Kal, samobójcza - Berger) El-Ces - Magma 4:6 (Lipowczyk, Ryznar 3 - Dutkowski, Kowalski, akomy, Nowicki, Wawrzyniak, Wojceszuk) S upia Kapitulna - Pizza Club 6:1 (Hodura 2, Kupczyk 2, Mase kowski, Nowak - Korkus) Old Boys Rawia - Beta Sport Sorrento kolejka S upia Kapitulna - Tomax 2:11 (Hodura, Sta kiewicz - Antoniak 5, Kajak, Rejek 2, Wenzel 3) NSZZF Alcatras - Fire 2:2 (M. Nowicki 2- Kalici ski, Kaczmarek) El-Ces - Beta Sport Sorento 4:3 (Giezek, Lipowczyk, Pióro, Skopi ski - Dziewi cki, Kociemba 2) Pizza Club - Azymut 0:6 (Domaga a, F. Ko eczko, Machi, Molka, A. Pawlak, B. Pawlak) Magma - Old Boys - Tabela 1.Fire Rawicz :21 2.NSZZF Alcatras :32 3.Azymut Rawicz :28 4.Magma :27 5.Tomax :34 6.El-Ces :42 7.Old Boys Rawia :36 8.S upia Kapitulna :46 9.Beta Sport Sorrento :49 10.Pizza Club :50 II liga 11. kolejka Kamikadze S upia - Rawag 14:0 (Grzegorzewski 6, Jasiak, Kmiecik, Mróz 6) Hydrobud - Paloma Pub 3:6 (Grygowski, P. Lipowicz, Potoczny - Janaszek 2, Jóskowiak, Kempa 3) ZPB Kaczmarek - PW Pieprzyk 3:5 (Skrzypczak 3 - Górniak, Hy orek 2, Juskowiak, Szwarc) Rolgos - Concordia Winx 4:2 (Chociaj, Lewandowski, Lutowicz, Nojman - Barczykowski, Lorenc) Somapol - Z omet 1:6 (Kaczmarek - P. apacz, Sz. apacz) 12. kolejka Rolgos - Hydrobud 6:1 (Chociaj, Lewandowski, Lutowicz 2, Nojman 2 - Grygowski) Paloma Pub - Rawag 6:3 (Jóskowiak 3, Kempa, Nowak, Szatkowski - Cheba 2, Zimny) ZPB Kaczmarek - Z omet 6:8 (Ma kowiak 2, Mucha 2, Siecla, Skrzypczak - Golina, Sz. apacz 5, Popielas 2) Concordia Winx - Kamikadze 1:1 (Staniszewski - Mróz) PW Pieprzyk - Somapol 2:3 (Górniak, Juskowiak - Sz. Dolata, Kaczmarek, Ma ecki) Tabela 1.Rolgos :36 2.PW Pieprzyk :30 3.Paloma Pub :50 4.Hydrobud :43 5.Somapol :35 6.Kamikadze :41 7.ZPB Kaczmarek :50 8.Concordia Winx :51 9.Z omet :67 10.Rawag :87 9 AMATORSKA LIGA PI KI NO NEJ HALOWEJ Tomax Rawicz 9 LIGA DZIKICH DRU YN O BIA PI K W MIEJSKIEJ GÓRCE Derby dla jedynki LZS Konary I legitymuje si kompletem zwyci stw w Lidze Pi ki No nej Dzikich Dru yn o Bia Pi k. W pojedynku derbowym pokona drug dru yn 3:2. LZS Roszkówko Pierwszej wygranej doczeka si Quattro Miejska Górka. Gola na wag trzech punktów zdoby Czerwi ski. Z zerowym dorobkiem zamyka tabel LZS Golinka. (teka) Liga o Bia Pi k 3. kolejka LZS Golinka - LZS Roszkówko 3:4 (Stachowiak 2, Wolny- Naskr t 4) LZS Konary I - LZS Konary II 3:2 ( S. Krysman 2, Ma ecki - F. Matecki 2) Quattro M. Górka - LZS Sobia kowo 1:0 ( Czerwi ski) 40 Plus-Minus - F.C. Kawcze 3:4 (P uciennik, Wawrzyniak, Zimny - Madej 2, Stachowiak, Bartosik) Tabela 1.LZS Konary I :7 2.FC Kawcze :10 3.LZSSobia kowo 3 6 8:4 4.LZS Konary II :10 5.LZSRoszkówko : Plus Minus 3 3 6:8 7.Quattro Miejska Górka 3 3 4:7 8.LZS Golinka 3 0 8:12 Fire wróci Gol Bartosza Kaczmarka zdobyty na sekundy przed zako czeniem meczu, da Fire remis z NSZZF Alcatras. Weekendowe cztery punkty umo liwi y stra akom powrót na fotel lidera rozgrywek I ligi. Dzie wcze niej, Tomax pokona dotychczasowego przodownika tabeli 3:1, przerywaj c jego zwyci sk seri. W tej samej kolejce Fire rozprawi si z Azymutem. W II lidze ze szczytu rankingu spad PW Pieprzyk. Poleg niespodziewanie w konfrontacji z Somapolem, który przegra ostatnie 5 spotka. Skorzysta Rolgos. Wygrywaj c z Concordia Winx i derbowy pojedynek z Hydrobud, zaj Rolgos Sowiny ZAPOWIED miejsce Pieprzyka. Sobotnio-niedzielne mecze by y niezwykle udane dla Z ometu, legitymuj cego si do tej pory jedn wygran. Rekordowe zwyci stwo odniós Kamikadze. Pogn bi Rawag 14:0. (teka) Ferie na sportowo Zimowy Turniej pi karski z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego dla uczniów szkó zawodowych i rednich do lat 20 odb dzie si w lutym w Lesznie. Rozgrywki - w fazie grupowej - zaplanowano od 15 do 17 lutego (Sala Zespo u Szkó Technicznych w Lesznie). O zwyci stwo najlepsi zagraj 20 lutego, w hali Trapez. (AD) 9 Zg oszenia nale y przesy a na adres: W temacie nale y wpisa s owo zg oszenie oraz nazw dru yny (7 zawodników, w tym dwóch rezerwowych). W tre ci a: nazw dru yny, imi nazwisko oraz telefon kontaktowy kapitana dru yny, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich zawodników z dru yny oraz nazwy szkó, do których ucz szczaj i numery legitymacji szkolnych. Wszystkie informacje o turnieju oraz aktualna ilo dru yn, które si zg osi y dost pne b d na stronie internetowej: turniej.zw.pl.

18 18 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia 2012 PI KA NO NA 9 ORLA JUTROSIN WICELIDEREM PO RUNDZIE JESIENNEJ LIGI OKR GOWEJ Skuteczni jak nigdy Orla Jutrosin zajmuje drugie miejsce na pó metku rozgrywek ligi okr gowej, najwy sze odk d znalaz a si na tym poziomie rozgrywek. Rozkr ca a si powoli, proporcjonalnie do stabilizowania si sytuacji kadrowej. W zespole pojawi o si 6 nowych zawodników. Duet: Artur Czerwi ski - Dawid Kujawski zdoby cznie 16 goli. Najlepiej asystuj cym okaza si Patryk Goczling (8 poda otwieraj cych drog do bramki). W przeciwie stwie do poprzednich dwóch lat, Orla by a bardzo skuteczna. W ca ym ostatnim sezonie tra a a do siatki 35 razy, dzisiaj ma na koncie 40 zdobytych goli (2009/ ). Traci a ich wi cej ni zwykle. Wygl da jednak na to, e do pi karskiego lamusa odes a a swój asekuracyjny styl, co wp yn o pozytywnie na atrakcyjno meczów z jej udzia- em i zadowoli o kibiców. Zdobywa- a seryjnie punkty kosztem dru yn drugiej cz ci tabeli, przegrywa- a z czo ówk. W obu przypadkach odst pi a od regu y. Pokona a lidera na jego boisku, by tydzie pó niej polec u siebie, z Krobiank. Zespó Jaros aw Ploty b dzie trenowa trzy razy w tygodniu. Rozegra 6 meczów towarzyskich. Sko czy si okres wypo yczenia z Baryczy Su- ów Patryka Goczlinga. Do Orli powróci, wypo yczony do tego klubu, ukasz Kaczmarek. W bia o-niebieskich barwach zagra Eryk Adamek, obro ca wyst puj cy ostatnio w Rolgosie Sowiny. (teka) Bara e by yby sukcesem Rozmowa z JAROS AWEM PLOT, trenerem Orli Jutrosin ARTUR CZERWI SKI (z lewej) zdoby jesieni 8 goli dla swojego nowego zespo u Tabela ligi okr gowej 1. GKS Krzemieniewo :23 2. Orla Jutrosin :25 3. PKS Racot :18 4. Pogo migiel :16 5. Sparta Miejska Górka :35 6. Juna-Trans Stare Oborzyska :26 7. GKS W oszakowice :45 8. Olimpia Lubosz Stary :31 9. Ardi Krobianka Krobia : Rawia Rawicz :8 11. Awdaniec Pakos aw : Wis a Borek Wlkp : Rydzyniak Rydzyna : Orkan Chorzemin : Brenewia Wijewo : Zjednoczeni Pudliszki : Sokó Kaszczor :53 Patrz c na pozycj w tabeli trzeba zapyta, o co Orla b dzie gra w rundzie rewan owej. B dziemy gra o jak najwy sze miejsce. Cel za o yli my sobie przed sezonem, chcemy zaj minimum siódm lokat. Póki co, realizujemy swój plan, który po pierwszej rundzie zosta wykonany z nawi zk. Spojrzymy na tabel po ostatnim meczu, a które miejsce b dziemy wtedy zajmowa, zobaczymy. Pocz tek rundy nie zapowiada, e Orla wyl duje na ligowym podium. Pocz tek mieli my straszny. Na mecze sparingowe je dzili- my w dziesi ciu, jedenastu. Ze sk adu wypadali kontuzjowani: Norbert Niestrawski i Wojtek Bernad. Obowi zki szkolne wyeliminowa y z pierwszych meczów Micha a Niestrawskiego. Damian Ratajczak pauzowa za kartki przez trzy kolejki. Maciej ukowiak pojawi w sk adzie si po trzech pierwszych spotkaniach. Na inauguracj przegrali my zdecydowanie ze Spart i wszyscy my leli, e Orla b dzie broni si przed spadkiem. Tydzie pó niej wygrali my w Kaszczorze 6:2, dok d pojechali my w jedenastu. Odt d, z meczu na mecz gra o nam si coraz lepiej. Czy strata do GKS Krzemieniewo mog a by mniejsza? Oczywi cie. Pechowy by dla nas mecz w Racocie. Stracili my gola w 87. minucie, nie strzelili- my karnego w 90-tej. Zas u yli- my na zwyci stwo w spotkaniu z W oszakowicami. W Pakos awiu prowadzili my do przerwy 2:0. Na pewno mamy kompleks migla. Znowu przegrali my z nimi jedn bramk. Mogli my mie kilka punktów wi cej. Sparta by a od nas lepsza, a mecz z Krobiank trzeba uzna za wpadk, cho przegrali my zas u enie. Orla nie zdobywa a dot d tak du o goli, jednocze nie traci ich wi cej. Dot d by a znana z defensywnej gry. Nasz bilans bramkowy te móg by by lepszy. Wystarczy doda, e nie wykorzystali my czterech rzutów karnych. Tracimy wi cej goli, ale to wynika z naszego ofensywnego stylu, co za co. Sk d ta zmiana? Nale y pami ta, e wcze niej gra w ofensywie by a oparta na Marcinie Jagodzi skim lub na Hirku Ma kowiaku. Dzisiaj rozk ada si to na kilku zawodników. Tych ofensywnych mamy w kadrze najwi cej. Przed sezonem pojawi o si w zespole klika nowych twarzy. Czy w przerwie zimowej mog pojawi si kolejne? Nie zanosi si, by kto mia do nas do czy, oprócz Eryka Adamka. Na si nie b dziemy nikogo szuka. Mamy fajn dru yn. Nowi zawodnicy bardzo dobrze wkomponowali si w sk ad. Trzeba doda, e dot d nie grali w lidze okr gowej. Kujawski przyszed wprawdzie z Krotoszyna, ale mia rok przerwy. Wszyscy maj potencja. Im d u- ej s z nami, tym lepiej dla nich i dla nas. Chwa a zarz dowi, e uda o si ich zatwierdzi do gry. Dzi kujemy tak e burmistrzowi Jutrosina, rmie Sobmetal oraz kibicom. Wszyscy okazali nam wsparcie. Kto awansuje do IV ligi? Podtrzymuj to, co powiedzia em przed sezonem. Lig wygra GKS Krzemieniewo. Jest zdecydowanym faworytem. Przed lig pozyska kilku nowych zawodników, a tym samym nie by do ko ca zgrany. Uwa am, e w rundzie rewan owej b dzie jeszcze mocniejszy i poka e, kto tu rz dzi. Dla kogo rezerwowa drugie miejsce? Mo e dla Orli? O drugie miejsce powalcz zespo y, które s obecnie w pierwszej pi tce. Je li awansujemy do bara ów, to by by to ogromny sukces, nie tylko dla tego zespo u, ale tak e dla ca ego Jutrosina. Rozmawia : Tomasz Klemczak Runda jesienna Orli Jutrosin Minuty na boisku Liczba goli PATRYKA GOCZLINGA (z prawej) nie zobaczymy w zespole Orli w rundzie rewan owej. Jesieni by najlepszym asystentem dru yny ó te kartki Czerwone kartki Mecze sparingowe Orli Orla Jutrosin - D broczanka P powo (28/29.01) Orla Jutrosin - Wiwa Goszcz (04/05.02) Orla Jutrosin - Ruch Bojanowo (11/12.02) Orla Jutrosin - B ysk Ku niczysko (18/19.02) Orla Jutrosin - KS Ludwinowo (24.02) Orla Jutrosin - Barycz Milicz (03/04.03) Mecze ligowe Orli Orla Jutrosin - Rawia Rawicz (10/11.03) Pogo migiel - Orla Jutrosin (17/18.03) Orla Jutrosin - Zjednoczeni Pudliszki (24/25.03) Orla Jutrosin - Juna-Trans St. Oborzyska (31.03/01.04) GKS W oszakowice - Orla Jutrosin (07/09.04) Sparta Miejska Górka - Orla Jutrosin (14/15.04) Rydzyniak Rydzyna - Orla Jutrosin (21/22.04) Krobianka Krobia - Orla Jutrosin (25.04) Orla Jutrosin - PKS Racot (28.04) Olimpia Lubosz Stary - Orla Jutrosin (01.05) Orkan Chorzemin - Orla Jutrosin (05/06.05) Orla Jutrosin - Awdaniec Pakos aw (12/13.05) Wis a Borek Wlkp. - Orla Jutrosin (19/20.05) Orla Jutrosin - Sokó Kaszczor (26/27.05) Orla Jutrosin - GKS Krzemieniewo (02.06) Brenewia Wijewo - Orla Jutrosin (10.06) Przyszli przed sezonem Artur Czerwi ski (transfer de nitywny z Baryczy Su ów) Maciej ukowiak (transfer de nitywny z Baryczy Milicz) Dawid Kujawski (jako wolny zawodnik, poprzednio w Astrze Krotoszyn) Patryk Goczling (wypo yczenie z Baryczy Su ów) Piotr Jurczak (jako wolny zawodnik, poprzednio w Baryczy Su ów) Tomasz awniczak (transfer de nitywny z Awda ca Pakos aw) Punktacja kanadyjska (gole+asysty) Piotr Jurczak Dawid Gawrecki Artur Czerwi ski Tomasz awniczak ukasz Smyczy ski Marcin Kostka Robert Bie kowski Micha Niestrawski Marcin Chlebowski Dawid Kujawski Rados aw Skrzypczak Norbert Niestrawski Maciej ukowiak Dawid Naskr t Patryk Goczling Marek Pawlak Damian Ratajczak Pawe Kapa a Jaros aw Plota *Statystyki zespo u -

19 4 (580) 27 stycznia 2012 YCIE RAWICZA 19 ZAPOWIEDZI SPOTKA WLKP. LIGA SENIORÓW Sobota 28 stycznia Rawia Rawicz Tarnovia (sala w Sierakowie) godz WLKP. LIGA KADETÓW B Sobota 28 stycznia Rawia Rawicz Lider Swarz dz (sala w Sierakowie) godz WLKP. LIGA M ODZIKÓW M. Pi tek 27 stycznia godz Rawia Rawicz Olimpijczyk II (sala w Sierakowie) WLKP. LIGA M ODZICZEK ST. Niedziela 29 stycznia Olimp Rawicz Lwy Lwówek (sala I LO) godz UCZNIOWIE RAWICKICH SZKÓ PRZEBYWALI NA OBOZIE NARCIARSKIM Tatrza ska nauka jazdy Uczniowie Szko y Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 1 w Rawiczu oraz Gimnazjum w Sierakowie brali udzia w Obozie Narciarskim w Bia ce Tatrza skiej. By to trzeci obóz zorganizowany przez nauczycieli wychowania zycznego z tych szkó. Pojecha o 46 uczniów i 6 opiekunów. G ównym celem by a nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie, na stokach: Kotelnica, Kaniówka, Bania i Zebra. Uczestnicy wzi li udzia w wycieczce do Zakopanego, przeszli tradycyjny chrzest, wystartowali w mistrzostwach jazdy na nartach i snowboardzie, w 5 kategoriach wiekowych. Zwyci zcy otrzymali pami tkowe medale, a wszyscy uczestnicy - Certy katy Narciarsko-Snowboardowe. - Wyjazd by mo liwy dzi ki nansowemu wsparciu rm: Wo niak i Rawag - dzi kowa opiekun Adam Pióro. (teka) Gramy, czy spadamy? Stanis aw Cicho ski i Pawe Ole poprowadz zespó Pelikana w rundzie rewan owej rozgrywek leszczy skiej klasy A. Obaj wracaj do D bna Polskiego. Pierwszy z nich po ponad 6 latach, drugi - po roku. Zastaj zespó w bardzo trudnej sytuacji, zimuj cy na ostatnim miejscu w tabeli. W rundzie jesiennej, Pelikan nie posmakowa nawet jednego zwyci stwa, zdoby 2 punkty, przegra 10 meczów. B dzie trenowa trzy razy w tygodniu. Stanis aw Cicho ski poinformowa, e zespó rozegra prawdopodobnie dwa sparingi, przed sam lig. (teka) REKORD PUNKTOWY KLAUDII GERTCHEN. 56 PUNKTÓW W OSTROWIE WLKP. Olimp w strefie Pawe Ole trener Pelikana D bno Polskie ledzi em dotychczasowe wyniki zespo u, by em tak e na dwóch meczach. Problem Pelikana le y w mentalno ci. Zawodnicy powinni j zmieni. Wszyscy musz odpowiedzie sobie szczerze na pytanie, czy chc gra, czy spada, do klasy B. Dru yna potrzebuje zdrowego podej cia do swoich obowi zków. Nie musz pojawia si w niej nowi zawodnicy. Po pierwsze, obecny sk ad ma potencja, by gra spokojnie w rodku tabeli. Po drugie, najpierw trzeba stworzy w zespole atmosfer, pokusi si o jaki wynik, a dopiero potem mo na ewentualnie kogo do niej zaprosi. SZACHY Korona-Rawbud na 5 Korona-Rawbud Rawicz rozegra a dwie rundy Wielkopolskiej III Ligi Seniorów. Wygra a z Jurandem Witkowo, przegra a z JKSW Jarocin. Rawiczanie zajmuj 5 miejsce w tabeli. 12 lutego rozegraj IV runda Korona-Rawbud - Jurand Witkowo 5.5:0.5 Piotr Markowski - Krzysztof Kapral 1:0 Miko aj Kowalczuk - Robert Mantorski 1:0 Adam Bruder - Mariusz Mierzejewski +/- Andrzej Chromicz - Józef Pazgan 0.5:0.5 Bartosz Godyla - Damian Kroczka 1:0 Maria Markowska - Barbara Ryszkiewicz 1:0 Stanis aw Cicho ski trener Pelikana D bno Polskie Sytuacja Pelikana jest trudna, ale nie beznadziejna. Nie mo na tragizowa. Celem numer jeden jest opuszczenie strefy spadkowej. Przy odpowiednim podej ciu jeste my w stanie to osi gn. Wyniki na pewno przyjd, cho mo e nie od razu. Na pewno solidnie przepracujemy okres przygotowawczy. Jedn z bol czek dru yny jest to, e nie ma kto strzela bramek. W rundzie jesiennej kilkakrotnie mogli my si o tym przekona. Pelikan gra przez ca y mecz, nie potra c wykorzysta nawet stuprocentowych okazji, a gole zdobywa zespó przeciwny. Futbol mo na porówna do partii szachów. Ka dy zawodnik jest odpowiedzialny na boisku za jego pewien fragment i ma jakie zadania do wykonania. Chodzi o to, by realizowa to co sobie za o ymy. Licz na zaanga owanie zespo u. Wtedy b dziemy mogli my le o korzystnych wynikach. mecze VI i VII rundy. W klubie Neptun Rawickiej Spó dzielni Mieszkaniowej zmierz si z KS Lipno St szew (godz. 9.00) i UKS Szach Wolsztyn (godz ). (teka) V runda JKSW Jarocin - Korona-Rawbud 4:2 Kacper Tomaszewski - Piotr Markowski 0:1 Robert Cenkier - Miko aj Kowalczuk 1:0 Pawe Witwicki - Adam Bruder 1:0 Jan Kupryjanczyk - Andrzej Chromicz 1:0 Robert Tomaszewski - Bartosz Godyla 1:0 Wioletta Sobierska - Maria Markowska -/+ Olimp Rawicz pokona Kasprowiczank i na dwie kolejki przed - niszem sezonu zasadniczego, zapewni sobie awans do fazy strefowej rozgrywek kadetek A. Bez wzgl du na wyniki pozosta ych meczów, zako czy lig wojewódzk na podium. Pocz tek meczu w Ostrowie Wlkp. by bardzo nerwowy. Rawiczanki przegrywa y ju 2:12, zdobywaj c pierwsze punkty w trzeciej minucie. Ko czy y kwart 8:12, zagra y wietnie w drugiej. - Poprawili my zdecydowanie gr w obronie i w ataku - podkre- li trener Lech Pietraszek. - Wyprowadzali my szybkie kontry, maj c przy tym bardzo dobr skuteczno rzutów osobistych. Z siedemnastu prób, tylko cztery by y niecelne. Po przerwie powi kszyli- my przewag. W ostatniej kwarcie kontrolowali- my mecz. Miejscowe nie znalaz y recepty na powstrzymanie najskuteczniejszej zawodniczki ligi. Klaudia Gertchen poprawi a swój najlepszy wynik punktowy w sezonie, rzucaj c 56 oczek. cznie ma ich na koncie 252. W rozgrywkach kadetek B, niespodzianki nie by o. Olimp wygra pewnie z MKS Opalenica. Jeszcze raz dowiód, e jest w tej lidze sam dla siebie najgro niejszym przeciwnikiem. (teka) Olimp Rawicz MKS Opalenica Kwarty 22:12 21:10 21:11 16:13 Punkty 80:46 Olimp: Zuzanna Wolna 2, Dorota Juszkowska 0, Weronika Wo niak 9, Paulina Samol 0, Magdalena Kiziak 0, Natalia Sus a 6, Kinga Osmelak 0, Maria Ilnicka 16, Adrianna Grudzi ska 0, Weronika Demut 9, Martyna Werno 5, Klaudia Gertchen 33 Kasprowiczanka Olimp Rawicz Kwarty 12:8 9:31 10:21 15:15 Punkty KLAUDIA GERTCHEN (z pi k ) w meczu z MKS Opalenica 46:75 Olimp: Dorota Juszkowska 4, Weronika Wo niak 0, Paulina Samol 0, Natalia Sus a 5, Kinga Osmelak 0, Maria Ilnicka 8, Adrianna Grudzi ska 0, Weronika Demut 0, Jagoda Ma kowiak 0, Klaudia Gertchen 56, Zuzanna Wolna 0, Martyna Werno 2

20 20 YCIE RAWICZA 4 (580) 27 stycznia 2012 SPORT Problem Pelikana le y w mentalno ci. Zawodnicy powinni j zmieni. Wszyscy musz odpowiedzie sobie na pytanie, czy chc gra, czy spada, do klasy B. Dru yna potrzebuje zdrowego podej cia - mówi Pawe Ole, który wraca do D bna Polskiego. B dzie tam jednym z dwóch trenerów. 9 WALNE ZEBRANIE KP RAWIA RAWICZ WY ONI O SK AD NOWEGO ZARZ DU Scementowani Maksymaln liczb, dziewi ciu cz onków liczy nowy zarz d KP Rawia Rawicz. W jego sk ad weszli: Krzysztof Izydorczak, Krzysztof Ko- eczko, Grzegorz Lisiecki, Marek Polowczyk, Henryk Rado, Marcin Depkowski, Rados aw Musio, Jaros aw Rado i Przemys aw Wawrzyniak. Czterej ostatni, to debiutanci, nie nale cy wcze niej do cis ego kierownictwa KP Rawia. 21 g osuj cych by o bardzo zgodnych. Wybory przebiega- y g adko i nie przypomina y czerwcowego spotkania, podczas którego nie uda o si nawet wytypowa kandydatów, a ze swoich funkcji chcia o zrezygnowa pi ciu cz onków zarz du, w tym prezes (Marek Polowczyk), jego zast pca (Krzysztof Ko eczko) i skarbnik (Henryk Rado). Dlaczego zmienili zdanie? - Wp yw na to mia a sytuacja zwi zana ze spadkiem Rawii, któremu uda o si zapobiec - wyja- nia Marek Polowczyk. - To nas scementowa o. Wygrali my walk o klas okr gow, a co nas nie zabi o, to nas wzmocni- o. W o yli my w to du o serca. O pozostanie prosili nas pozostali dzia acze oraz zawodnicy. W tych okoliczno ciach nie mogli my odej. My l, e nasza decyzja mia a wp yw na pozosta ych. Bardzo si ciesz, e uda o si uzupe ni zarz d o czterech nowych cz onków. Podzia funkcji, w tym wybór pierwszego, odb dzie si na najbli szym posiedzeniu nowego gremium. Zgodnie ze statutem wybior go spo ród siebie nowi cz onkowie. Kadencja zarz du potrwa cztery lata. (teka) WICEBURMISTRZ Piotr Domaniecki gratulowa Markowi Polowczykowi owocnych obrad Komisje KP Rawia Rawicz Podczas walnego zebrania wybrano sk ad komisji rewizyjnej oraz uchwa i wniosków. Pierwsz tworz : Józef Niemczynowski, Adam Pióro i Piotr Biega a, w drugiej znale li si : Marcin Depkowski i Przemys aw Wawrzyniak. RAWIA RAWICZ PRZEGRA A W KO CIANIE. TRZECIA PORA KA Z RZ DU Odwet Obry Ko cian Obra Ko cian srodze zrewan- owa a si Rawii za pora k w sali sierakowskiego gimnazjum. Wygra a zdecydowanie, góruj c przez ca e spotkanie. - Zagrali my bardzo nieskutecznie w ataku i bez agresji w obronie, co bezlito nie wykorzystali bardzo dobrze dysponowani rzutowo gospodarze - obrazowa przebieg meczu trener Szymon Pietraszek. - W kolejnym meczu, szans dostali zmiennicy, co nie mia o jednak wp ywu na wynik. Na swoim poziomie zagrali tylko Pietraszek i Macio ek. Coraz lepiej wygl da, wracaj cy po kontuzji Sty a. (teka) LEKKOATLETYKA 8 z otych medali Zawodnicy Kadeta Rawicz wystartowali w mitingu polsko- -niemieckim w Cottbus. Zdobyli 8 z otych medali. Dwa z nich wywalczy a Karolina Kucharczyk. Po dwa kr ki si gn li tak- e: m odzik - Marcin Cie likowski i junior m odszy - Przemys aw Wa ci ski. Na najwy szym stopniu podium w pchni ciu kul stan li: Marika Kaczmarek i Sebastian Naglik. - Jeste my bardzo zadowoleni z wyników sprinterów i kulomiotów - powiedzia a trener Kadeta Aldona wita a. - Wyniki naszych zawodników s bardzo optymistyczne w szczególno ci, e do hali nie mamy si gdzie przygotowa. Trzeba te doda, e zawodnicy, którzy wygrali swoje konkurencje, robili to z ogromn przewag nad rywalami. (WuWu) Ekipa Kadeta Rawicz z trenerami: Bogus awem Jusiakiem i Aldon wita na zawodach w niemieckim Cottbus OG OSZENIE Szymon Macio ek (z prawej) zdoby w Ko cianie 12 punktów Fot. M. RYBACKI Obra Ko cian Rawia Rawicz Kwarty 20:9 21:18 25:11 26:22 Punkty 92:60 Rawia: Jakub Pietraszek 18, Krzysztof Kasperczak 10, Szymon Maciolek 12, Adam Sta kowiak 8, Adam Koczorowski 2, Aleksander Sty a 8, Jakub Grybczy ski 2 BIURO REKLAMY: Halina Puszcz - tel ; Ksenia Pi ta - tel Wyniki Kadeta na mitingu w Cottbus: Karolina Kucharczyk 60 pp - I miejsce, skok w dal - I m (5,24 PB) Marika Kaczmarek kula - I m (12,27 PB) Marcin Cie likowski 60 m - I m (7,55 PB), 200 m - I m (24,80 PB) Przemys aw Wa ci ski 60 m - I m (7,23 PB), 200 m - I m (23,63 PB) Sebastian Naglik kula - I m (13,46 PB) Martyna Kolibabka 60 m - V m (8,32 PB), 200 m - IX m (28,80) Joanna ukaszyk 60 m - XIX m (8,92 PB), 200 m - XIII m (29,66) Anna Samól 60 m - V m (8,51) Mateusz Sami o m - X m (5:56,09 PB) Damian Depa 60 m - XXIII m (8,25) 28 stycznia o godzinie w restauracji Ratuszowa w Jutrosinie odb dzie si turniej kopa sportowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin. Dla zwyci zców, organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Wpisowe wynosi 25 z. Zapisy przyjmowane s pod numerem telefonu:

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 02 kwietnia 2014 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów - Ogłoszenie nr: 165816 (zastępstwo) - wynik nabowu

inspektor ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów - Ogłoszenie nr: 165816 (zastępstwo) - wynik nabowu KWP we Wrocławiu Źródło: http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/kww/wolne-stanowiska-w-slu/wyniki-ogloszen-nabor-z-1/20039,inspektor-ds-wind ykacji-naleznosci-budzetowych-w-wydziale-finansow-ogloszenie-nr.html

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo