Zastosowanie urządzeń HDSL do łączenia sieci LAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie urządzeń HDSL do łączenia sieci LAN"

Transkrypt

1 Zbigniew Siwek, Grzegorz Budzyń, Robert Karczewski, Piotr Tadrzak Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej Zastosowanie urządzeń HDSL do łączenia sieci LAN STRESZCZENIE W artykule przedstawiono różnorodne możliwości wykorzystania urządzeń HDSL do poszerzenia możliwości współpracy pomiędzy odległymi geograficznie sieciami LAN. Zwrócono uwagę na możliwości konfiguracyjne urządzeń HDSL, a także funkcje umożliwiające połączenie sieci LAN na różnych poziomach modelu OSI. Omówiono połączenia bezpośrednie w oparciu wyłącznie o urządzenia HDSL, a także połączenia z wykorzystaniem łączy innych operatorów. Prezentację tych rozwiązań oparto o urządzenia ALCATELA serii LineRunner WSTĘP Dynamiczny rozwój techniki komputerowej, a wraz z nim rozwój wszelkiego typu narzędzi ułatwiających nie tylko rozwiązywanie zawiłych i skomplikowanych zagadnień naukowych, ale także wspomagających codzienną pracę spowodował, iż trudno dziś sobie wyobrazić instytucję, czy większe przedsiębiorstwo funkcjonujące bez wsparcia ze strony szeroko rozumianej teleinformatyki. Co więcej, w dobie jak to się dziś określa globalnej konkurencji wykorzystanie tych narzędzi staje się jednym z podstawowych elementów przewagi nad innymi podmiotami na rynku. Podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu wyposażone w kilkanaście pojedynczych stanowisk firmy uchodziły za silnie skomputeryzowane, dziś na takie miano zasługują jedynie ci, którzy posiadają korporacyjny intranet w oparciu o który funkcjonują rozwiązania klasy MRP (Manufacturing Resource Planning) czy ERP (Enterprice Resource Planning), często wspomagane przez dodatkowe moduły, np. CRM (Customer Relationship Management). Realizacja tych wszystkich rozwiązań możliwa jest jednak jedynie przy zapewnieniu odpowiedniej bazy sprzętowej, na której te rozwiązania mogłyby być posadowione. Wymaga zatem odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Większość funkcjonujących dziś firm posiada w swoich siedzibach sieci lokalne, jednak dla sprawnego obiegu informacji konieczne jest połączenie poszczególnych sieci funkcjonujących dotąd jako autonomiczne jednostki, w jedną wspólną sieć intranetową. W zależności od fizycznej odległości poszczególnych LANów, oraz wymaganych przepustowości pomiędzy nimi możliwe jest wykorzystanie różnorodnych technik i urządzeń służących do ich łączenia. Począwszy od zwykłego połączenia telefonicznego, poprzez ISDN, techniki xdslowe, aż na szerokopasmowych łączach LMDS czy ATM kończąc. Większość istniejących obecnie sieci LAN działa w oparciu o technologię Ethernet, która umożliwia przesyłanie danych z prędkością 10 lub 100Mb/s. Sieci 100Mbit owe są przy tym często realizowane z pewną rezerwą, gdyż przeciętne zapotrzebowanie wykorzystywanych obecnie aplikacji (z wyłączeniem szczególnych rozwiązań) zamyka się dla większości sieci LAN poniżej wartości 10Mb/s. Z kolei połączenia realizowane za pośrednictwem telefonicznych

2 łączy modemowych, lub łączy ISND typu BRA, oferują zbyt wąskie pasmo. Aspekt ten sprowadza się do konkluzji, iż rozwiązania oparte o łącza HDSL i SDSL są i zapewne jeszcze długo będą, najbardziej odpowiednimi technikami do łączenia sieci LAN dla większości obecnie funkcjonujących ich realizacji. ŁĄCZE HDSL Łącza HDSL realizowane są z wykorzystaniem modemów przeznaczonych do pracy na liniach typowo telefonicznych (skrętka miedziana). Współcześnie produkowane modemy wymagają zależnie od przepustowości jaką mają zapewnić jednej lub dwóm parom przewodów. W początkowej fazie rozwoju techniki HDSL stosowano jeszcze rozwiązania trzyparowe, dziś praktycznie nie spotykane. Zarówno zasięg jak i maksymalna możliwa do osiągnięcia w danych warunkach przepustowość, są silnie zależne od parametrów transmisyjnych toru. Zasięg takiego łącza można dodatkowo zwiększyć stosując po drodze regeneratory sygnału. Należy jednak zaznaczyć, iż ilość możliwych do zastosowania regeneratorów w pojedynczym łączu jest ograniczona. Przykładową realizację takiego łącza przedstawia rys.1. Modem Lacze HDSL Regenerator Lacze HDSL Rys. 1. Przykładowe łącze HDSL Modem W typowych warunkach zasięg takiego łącza zależny jest od prędkości transmisji oraz przede wszystkim od tłumienia wnoszonego przez tor, które z kolei determinowane jest głównie przez przekrój przewodów w użytej skrętce. Istotnym parametrem są też szeroko rozumiane zakłócenia. Przykładowe zasięgi (dla odcinka bez regeneratora) na podstawie danych badanych urządzeń przedstawia tabela 1. Tabela 1. Zasięgi modemów 1512 PLR [4] ETSI-kabel 0,4 mm (zasięg w km) 0,6 mm (zasięg w km) 0,8 mm (zasięg w km) Przepływność na linii HDSL [kbit/s] 0 db -15 db Bez szumów 0 db -15 db Bez szumów 0 db -15 db Bez szumów ,95 2,4 2,6 3,05 3,8 4,2 3,8 4,7 5, ,05 2,5 2,7 3,2 3,95 4,3 4,0 4,9 5, ,6 3,5 3,8 4,05 5,5 6,0 6,6 8,9 9, ,0 3,7 4,0 4,7 5,85 6,4 7,6 9,4 10, ,3 4,0 4,4 5,15 6,3 6,9 8,3 10,1 11, ,55 4,0 4,4 5,55 6,3 6,9 8,95 10,1 11,1 Do kodowania sygnałów cyfrowych w łączu transmisyjnym modemy HDSL wykorzystują dwa typy kodowania: CAP i 2B1Q. Kodowanie typu CAP (Carrierless Amplitude and Phase) zakłada podział pasma łącza transmisyjnego na dwie części z których każda jest wykorzystywana do transmisji sygnału w przeciwnym kierunku. Kodowanie typu 2B1Q polega na przypisywaniu każdej parze symboli binarnych pojedynczego symbolu ternarnego. Pozwala to na zmniejszenie częstotliwości przesyłu symboli w łączu, a tym samym zmniejsza szerokość niezbędnego pasma. Łącza HDSL umożliwiają przesyłanie danych z prędkością maksymalną ok. 2Mb/s (o ile nie została ona ograniczona programowo,

3 co jest możliwe w przypadku niektórych typów urządzeń). Większość urządzeń ponadto adaptacyjnie przystosowuje się do parametrów linii umożliwiając transmisję z maksymalną prędkością, jaką tylko na danej linii można osiągnąć. Niektóre urządzenia umożliwiają też pracę w trybie protekcji, tj. dane transmitowane są po obu parach, ale w danej chwili wykorzystywana jest tylko jedna, druga zaś pracuje jako łącze zapasowe. W przypadku przerwania pary aktywnej, rezerwowa może przejąć na siebie zadania transmisyjne. To rozwiązanie ma sens jedynie wtedy, gdy pary łączące modemy można poprowadzić różnymi drogami, gdyż jednoczesne zerwanie dwóch par prowadzonych z dala od siebie jest mało prawdopodobne. MOŻLIWOŚCI MODEMÓW HDSL Jednym z ciekawszych rozwiązań modemów HDSL dostępnych na rynku jest system firmy ALCATEL znany pod nazwą A1512 wraz z jego odmianami (RUP2LAN, Do zastosowań w segmencie małych firm jest przeznaczona wersja LineRunner Cechą charakterystyczną urządzeń tej serii jest umieszczenie, w niewielkich rozmiarów obudowie z tworzywa (rysunek 2), karty liniowej modemu HDSL oraz karty bridga/rutera. Rys.2. Wygląd urządzenia LineRunner [2]. Zastosowana karta modemowa umożliwia transmisję po jednej lub dwóch parach z prędkością do 2320 kbit/s. Wykorzystanie dwóch par umożliwia zwiększenie zasięgu urządzeń. Kolejną interesującą cechą prezentowanego urządzenia jest jego zdolność adaptacji prędkości do poziomu zakłóceń w łączu. Adaptacja prędkości jest wykonywana całkowicie automatycznie, aczkolwiek podczas procesu ustalania parametrów transmisji, przesył danych zostaje zatrzymany. Na rysunku 3 przedstawiony został schemat wyprowadzeń urządzenia. Należy zwrócić uwagę, iż złącze opisane S 0 nie jest w obecnie dostępnej wersji systemu wykorzystane. Dostępne złącze standardu RS232 umożliwia całkowitą kontrolę zarówno części liniowej jak i ruterowej urządzenia. W celu nadzoru i konfiguracji producent wyposażył przedstawiane urządzenia w system nadzoru ASMOS (ang. Advanced Small Management Operation System). Umożliwia on całkowitą kontrolę z terminala nad kartą liniową urządzenia. Za jego pomocą może kontrolować parametry transmisji: ilość wykorzystanych linii, tryb pracy linii (z protekcją 1+1 lub bez), prędkość na styku liniowym oraz sposób zasilania modemów (lokalny lub zdalny), jak również uzyskać wszelkiego rodzaju informacje, na przykład o zaistniałych błędach.

4 MONITOR LINK DATA LAN S0 LINE L1 L2 LT LINE NT POWER + - RS232 - konfiguracja Diody sygnalizacyj Tryb pracy HDSL LT/NT Interfejs LAN Złącze liniowe HDSL Rys. 3. Schemat tylnej płyty urządzenia [2] TOPOLOGIA POŁĄCZEŃ SIECI LAN PRZEZ HDSL Konfiguracja możliwych połączeń sieci LAN za pośrednictwem urządzeń HDSL jest zdeterminowana przede wszystkim odległością pomiędzy tymi sieciami, możliwościami realizacji łącza przewodowego (poprowadzenia skrętki), a także w przypadku współpracy z innymi systemami transmisyjnymi koniecznością zapewnienia odpowiednich styków dla tych urządzeń. Ponadto od strony samych sieci LAN konieczne jest również dostosowanie interfejsu modemowego do styku z siecią LAN. Najprostszym przypadkiem połączenia sieci lokalnych LAN znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie (ale na tyle dużej że bezpośrednie ich połączenie ze sobą nie jest możliwe) jest wykorzystanie do tego celu pojedynczego łącza HDSL. Schemat takiego połączenia przedstawia rys.2. LAN 1 LAN 2 Rys.4. Połączenie sieci LAN z wykorzystaniem pojedynczego łącza Połączenia tego typu mogą znaleźć zastosowanie na terenie dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw, gdzie poprowadzenie toru przewodowego nie nastręcza większych trudności, zwłaszcza administracyjnych. Rozwiązanie to ma również często uzasadnienie ekonomiczne, kiedy niezbędne do połączenia modemów pary nożna wydzierżawić od operatora telekomunikacyjnego. Zapewnienie poprawnej pracy takiego łącza wymaga również odpowiedniego styku po stronie sieci LAN. Obecnie na rynku spotyka się urządzenia ze stykami G.703, G.704, X.21, V.35 czy 10Base-T. Tylko styk 10Base-T zapewnia bezpośrednie połączenie do sieci LAN (pod warunkiem że jest ona zrealizowana w technologii Ethernet). Pozostałe wymagają urządzeń pośrednich, którymi z reguły są rutery

5 wyposażone w odpowiednie interfejsy. Częstokroć funkcje właściwe dla ruterów są konieczne w miejscu takiego styku (zależy to od funkcji jaką pełni łącze, a ściślej od tego na której warstwie ono pracuje, co zostanie omówione dalej), dlatego też urządzenia z interfejsem 10Base-T mają zaimplementowane pewne właściwe ruterom elementy. Najczęściej jednak łączone sieci LAN leżą na tyle daleko od siebie iż budowa bezpośredniego łącza przewodowego jest nieopłacalna lub wręcz ze względu na maksymalne zasięgi modemów HDSL (także z wykorzystaniem regeneratorów) niemożliwa. Dzieje się tak np. w przypadku konieczności połączenia dwóch oddziałów firmy znajdujących się w różnych miastach wojewódzkich. Wtedy konieczne jest wykorzystanie do transmisji zewnętrznego systemu teletransmisyjnego. Modemy HDSL wykorzystuje się wówczas do doprowadzenia sygnałów do systemu teletransmisyjnego operatora sieci. Schemat takiego połączenia sieci LAN przedstawia rys.3. LAN 1 V.35 10Base-T X.21 HDSL V.35/G.703 LAN 2 V.35 10Base-T X.21 HDSL V.35/G.703 Rys.5. Połączenie sieci LAN z wykorzystaniem systemu teletransmisyjnego Jak nadmieniono wcześniej, w tym przypadku konieczne jest zastosowanie modemów pracujących po stronie systemu operatora wyposażonych w odpowiednie styki, najczęściej v.35 lub G.703. W przypadku korzystania z systemu transmisyjnego operatora telekomunikacyjnego, z reguły to on dostarcza (dzierżawi) modemy i zapewnia ich prawidłową konfigurację. Modemy wykorzystywane po stronie systemu teletransmisyjnego mają często postać kart modemowych umieszczanych w przystosowanych do tego celu półkach o standaryzowanych rozmiarach. W każdym z omawianych wyżej przypadków dla zwiększenia zasięgu łączy HDSL można zastosować regeneratory. POŁĄCZENIA SIECI LAN NA PŁĄSZCZYŹNIE LOGICZNEJ O logicznej realizacji połączeń pomiędzy sieciami LAN decyduje element znajdujący się pomiędzy wyjściem interfejsu modemowego i siecią LAN. W przypadku zewnętrznych ruterów będzie więc ona zależała od ich konfiguracji. W przypadku omawianych modemów wyposażonych bezpośrednio w port 10Base-T, zaimplementowane w nich funkcje umożliwiają przede wszystkim pracę tych urządzeń w dwóch trybach: bridga lub rutera. W przypadku, gdy urządzenia pracują jako bridge, łączą one ze sobą sieci lokalne tak, iż logicznie stanowią one jedną spójną sieć. Jedyną różnicą będzie maksymalna prędkość z jaką terminale dołączone do dwóch połączonych łączem HDSL fragmentów sieci nie będą mogły wymieniać informacji z pełną prędkością możliwą w sieci Ethernet, a jedynie możliwą do

6 przesłania w łączu HDSL. Połączenie takie odpowiada połączeniu na poziomie drugiej warstwy modelu odniesienia OSI, bowiem pozwala na ukrycie przed elementami warstw wyższych architekturę transmisyjną, nie naruszając przy tym integralności danych w warstwie sieciowej. Wyjątkiem są tutaj funkcje zdalnego dostępu identyfikujące urządzenie po jego adresie IP. Rozwiązanie to najczęściej stosuje się przy łączeniu dwóch sieci z wykorzystaniem pojedynczego łącza HDSL. W takim przypadku konfiguracja podstawowa urządzenia sprowadza się w zasadzie do ustawienia trybu pracy urządzenia jako bridge i ew. przypisaniu adresu dla zdalnego dostępu. Znacznie ciekawszym a jednocześnie znacznie bardziej skomplikowanym ale i dającym większe możliwości trybem pracy jest praca w trybie rutera. Urządzenie umożliwia wówczas np. dołączenie za jego pośrednictwem do sieci Internet czy sieci korporacyjnej, niewielkiej sieci oddziałowej bez ponoszenia nakładów na sprzęt aktywny, z wyjątkiem odpowiedniej ilości hub ów lub switch y. Konfiguracja takiego urządzenia wymaga dodatkowo przypisania mu odpowiednich adresów, skonfigurowania protokołów i tablicy rutingu oraz ew. tablicy NAT jeżeli urządzenie jest w taką wyposażone. INTERFEJS SIECIOWY URZĄDZENIA Interfejs sieciowy urządzenia LineRunner umożliwia pracę w warstwie drugiej lub trzeciej modelu OSI. Obecność karty bridga/rutera w urządzeniu umożliwia łatwe połączenie sieci LAN bez konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń. Konfiguracja karty sieciowej może być wykonana na kilka sposobów: - za pomocą bezpośredniego połączenia szeregowego, - lokalnie przy pomocy aplikacji Telnet, - zdalnie (WAN) przy pomocy aplikacji Telnet, - zdalnie przez SNMP, - zdalnie przy pomocy przeglądarki WWW obsługującej język JAVA. Konfiguracja urządzenia jako bridg a nie nastręcza żadnych trudności. Pracując jako bridge transmituje przeźroczyście wszystkie dostępne protokoły Ethernetu, np. TCP/IP, IPX, Apple Talk itp. W tym trybie urządzenie oferuje algorytm oplatającego drzewa (ang. spanning tree algorithm), optymalizujący połączenia i chroniący przed powstawaniem pętli. Wadami wykorzystania bridg a w łączeniu sieci są ograniczenia na ilość urządzeń oraz niemożność łączenia sieci o różnych adresach. Wad tych pozbawiona jest konfiguracja z użyciem ruterów. Okupione jest to jednak dużo większymi problemami konfiguracyjnymi. Konfiguracja karty tak, by urządzenie pracowało jako ruter wymaga sporej znajomości problematyki sieci TCP/IP (urządzenie pracując jako ruter wykorzystuje ten protokół). W urządzeniu wykorzystywana jest metoda rutingu statycznego. Można określić do 64 ruterów wraz ze stowarzyszonymi z nimi sieciami. Zaletą tablicy rutingu jest to, iż pakiety trafiają do miejsca przeznaczenia bezpośrednio, nie doznając w sieci dodatkowego, niepotrzebnego opóźnienia. Możliwości funkcjonalne prezentowanego urządzenia poszerza możliwość uruchomienia rutera NAT (ang. Network Address Translation [5]), co pozwala na efektywniejsze korzystanie z adresów IP. Działając w tej konfiguracji analizuje wszystkie pakiety otrzymywane z sieci lokalnej, zmieniając oryginalne adresy pakietów na dostępny adres publiczny wraz z odpowiednim numerem portu. Pakiety otrzymywane z sieci WAN są analizowane pod kątem istniejących połączeń (wyróżnikiem jest numer portu w pakiecie przychodzącym), a następnie są przeadresowywane i przekierowywane do sieci lokalnej (rys. 6). Oprogramowanie karty sieciowej urządzenia umożliwia monitorowanie zarówno strony LAN, np. błedy, kolizja, połączenia, jak i strony WAN (tj. strony do które przypięty jest moduł HDSL), np. interfejs G.703, błędy. W urządzeniu zawarto również wiele programów służących do diagnostyki sieci, np. ping. Można je wywoływać w z poziomu terminala.

7 Rys. 6. Przykład konfiguracji połączenia NAT [1]. Na rysunku 7 przedstawiona została przykładowa konfiguracja w jakiej mogą pracować prezentowane urządzenia. Celem zastosowań modemów HDSL jest w tym przypadku połączenie rozproszonych sieci danej firmy oraz zapewnienie zdalnego połączenia do Internetu. W zależności od skonfigurowania części głównej sieci (tzn. mającej wyjście do Internetu), urządzenia można skonfigurować jako bridge lub jako rutery. W sytuacji przedstawionej na rysunku, ze względu na różne zakresy adresowe łączonych podsieci, urządzenia A, B, C i D muszą być skonfigurowane jako rutery. Rys. 7. Przykładowa konfiguracja pracy urządzeń [1]. PODSUMOWANIE Wymagania użytkowników końcowych w stosunku do jakości dostępu do Internetu stale rosną. Z jednej strony, duża konkurencja wśród operatorów wymusza (w stosunku do Polski należałoby raczej napisać powinna wymuszać) coraz lepszą jakość usług za coraz mniejszą cenę. Z drugiej strony operatorzy, by zarabiać, muszą obniżać koszty. Z tego powodu wiele świetnych technologii nie ma większych szans na zaistnienie na rynku (np. ATM). W tej swoistej walce o przetrwanie wygrają te, które zaoferują najkorzystniejszy

8 stosunek jakości do ceny. Obecnie liderami w tej dziedzinie są technologie xdsl a w szczególności jego dwie odmiany: niesymetryczny ADSL oraz symetryczny HDSL. O ile pierwsza z odmian jest interesująca dla indywidualnego użytkownika lub firm z segmentu SOHO tj. dla użytkowników korzystających z łącza wysoce niesymetrycznego, o tyle HDSL nadaje się już dla większych firm pragnących, np. połączyć w sieć swoje, rozrzucone geograficznie, oddziały. Zaprezentowane urządzenie firmy ALCATEL pokazuje, jak łatwe i tanie może obecnie być tworzenie skomplikowanej sieci o dość sporej przepływności. BIBLIOGRAFIA [1] NetGate Technical Description V. 1.40, Alcatel 2001 [2] Loges 2M RUP2LAN instrukcja obsługi, Teletra Komtrans Poznań 2001 [3] Opis systemu nadzoru ASMOS, Teletra Komtrans Poznań 2001 [4] Alcatel 1512 PL, Technical Description D 97, Alcatel 1998 [5] IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations, RFC2663, August 1999

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Przełączanie w sieciach lokalnych

Przełączanie w sieciach lokalnych Przełączanie w sieciach lokalnych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Przełączanie w sieciach lokalnych Karol Kuczyński Waldemar Suszyński

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Autor: Piotr Świątek IVFDS

Autor: Piotr Świątek IVFDS Tytuł pracy: Voice Over Internet Protocol Autor: Piotr Świątek IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie starałem się przedstawić zagadnienia związane z Voice over IP. Praca zawiera podstawowe typy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Bartkowiak Piotr Dąbrowski Mariusz Matys Marek Stachnik Daniel Sikora

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej Autor: Theodore Wallingford T³umaczenie: Marek Marczak, Ewa Muszyñska ISBN: 978-83-246-0289-6 Tytu³ orygina³u: Switching to VoIP Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo