WSPÓLNY SUKCES. Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓLNY SUKCES. Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim"

Transkrypt

1 WSPÓLNY SUKCES Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim protokół powarsztatowy Strzelce Opolskie, czerwca 2009 Strona 1

2 1. PRIORYTET I KREOWANIE MARKI BIZNESOWEJ POWIATU: POMYSŁY NA PROJEKTY, ZGODNE Z ZAPROPONOWANYMI KIERUNKAMI ZMIANY GOSPODARCZEJ W POWIECIE STRZELECKIM Przyjazna, konsekwentna, długofalowa polityka władz lokalnych na rzecz rozwoju powiatu: pomoc władz lokalnych dla organizacji przedsiębiorców (cechy, klastry, itp.), wspólna akcja promocyjna, turystyka jako branża wiodąca, stworzenie systemu ulg podatkowych, udział w programach typu GADI (Gmina Atrakcyjna dla Inwestora), budowanie pozytywnego wizerunku powiatu np. Przyjazny Urząd: o promocja przez firmy, które odniosły w powiecie sukces, o organizacja Dni Otwartych w firmach, które odniosły sukces, utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, wypromowanie marki Produkt Strzelecki poprzez rozszerzenie już istniejącego konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego i oznakowanie tych produktów tą marką + utworzenie portalu internetowego promującego najlepsze produkty powiatu strzeleckiego, współpraca pomiędzy jst w przekazywaniu informacji na temat odbywających się targów reklamowanie powiatu i jego przedsiębiorstw na zewnątrz, reklama powiatu billboardy, ulotki, tu znajdziesz pewną pracę, wspieranie firm poprzez dostarczanie informacji dotyczących możliwości wykorzystania środków europejskich, organizowanie szkoleo, zgodnych z miejscowym zapotrzebowaniem, kreowanie wizerunku powiatu poprzez prezentacje ludzi i firm rzetelnych i kompetentnych, cykl ludzie sukcesu to osoby odnoszące sukcesy nie tylko w biznesie ale i w kulturze, sztuce, mieszkające lub pochodzące z powiatu strzeleckiego, prezentowanie tradycji i produktów regionalnych (poprzez Portal Strzeleckiego Przedsiębiorcy, foldery, reklamy w telewizji regionalnej, radiu), reklama mapa, ulotka, multimedia, informacja dotycząca terenów inwestycyjnych w powiecie strzeleckim przekazywana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Infrastruktury, pozyskiwanie inwestorów na szczeblu centralnym, programy w telewizji, promujące region, wielkoformatowe reklamy wzdłuż autostrady informujące o terenach inwestycyjnych na terenie powiatu, program pozyskania prywatnych inwestorów. Przestrzenie inwestycyjne, dobrze uzbrojone i skomunikowane (z wykorzystaniem autostrady): Strona 2

3 lobowanie na rzecz sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych, wyznaczenie terenów inwestycyjnych i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonanie podziału geodezyjnego wyznaczenie i wykupienie gruntów pod drogi, uzbrojenie terenów inwestycyjnych (media i drogi + media), budowa obwodnicy i parkingów (dojazd do pracy, szybkośd przemieszczania się), budowa dróg lokalnych, tworzenie infrastruktury umożliwiającej powstanie nowych zakładów, budowa obwodnicy wokół miast powiatu, budowa sieci kanalizacyjnej. Ludzie tradycyjnie rzetelni, dostosowujący się do oczekiwao biznesu (pracodawcy): wyższa szkoła biznesu w Strzelcach Opolskich, stypendia dla studentów, fundowane przez firmy, strategiczne plany inwestycji w oświatę na poziomie szkół średnich (klasy profilowane), wykreowanie postaci rzetelnego Ślązaka na wzór polskiego hydraulika we Francji. Strona 3

4 2. PRIORYTET II BUDOWA SIECI KOOPERACJI BIZNESOWEJ: POMYSŁY NA PROJEKTY, ZGODNE Z ZAPROPONOWANYMI KIERUNKAMI ZMIANY GOSPODARCZEJ W POWIECIE STRZELECKIM Współpraca firm lokalnych na rzecz rozwoju wspólnej oferty oraz realizacji partnerskich projektów: utworzenie na bazie Portalu Strzeleckiego Przedsiębiorcy grupy kooperacyjnej, utworzenie instytucji/podmiotu świadczącego kompleksową usługę informacyjną na rzecz przedsiębiorców możliwości pozyskiwania środków europejskich/zewnętrznych + gromadzenie danych o potrzebach tych podmiotów + kojarzenie podmiotów mających podobne potrzeby w celu realizacji wspólnych projektów, propagowanie przez uczestników Portalu Strzeleckiego Przedsiębiorcy informacji o innych uczestnikach portalu - wśród swoich klientów, wdrożenie programu monitorującego stan miejsc noclegowych (hotele. agroturystyka) wraz z informacją o możliwościach spędzenia wolnego czasu w powiecie (atrakcje kulturalno-turystyczne, rekreacyjne, rozrywka), współpraca firm (np. w budownictwie) zlecanie prac dla podwykonawców lokalnym firmom, oznakowanie firm należących do Portalu Strzeleckiego Przedsiębiorcy marką Wspólny sukces. Inicjatywy klastrowe na rzecz zawiązywania i wzmacniania klastrów: budowlanego, drzewnego, logistycznego: organizowanie forów gospodarczych w ramach obchodów np. Dni Ziemi Strzeleckiej, itp. Inicjatywy kooperacyjne firm lokalnych z firmami w Aglomeracji Górnośląskiej: analiza umożliwiająca powiązanie firm (przedsiębiorców) w branże, gdyż duży może więcej : o analiza otoczenia bliskiego aglomeracji sąsiednich pod kątem możliwości współpracy z rodzimymi firmami (miasta partnerskie), o analiza potencjału i korzyści, jakie muszą towarzyszyd takiej współpracy, promocja powiatu na targach i giełdach kooperacyjnych. Strona 4

5 Wykorzystywanie osobistych i zawodowych międzynarodowych kontaktów mieszkaoców powiatu do zawiązywania kooperacji biznesowej z partnerami w Niemczech: analiza umożliwiająca powiązanie firm (przedsiębiorców) w branże, gdyż duży może więcej : o analiza otoczenia dalekiego (zagranicznego) pod kątem możliwości współpracy z rodzimymi firmami (miasta partnerskie), o analiza potencjału i korzyści, jakie muszą towarzyszyd takiej współpracy, promocja powiatu na targach i giełdach kooperacyjnych. Współpraca firm i instytucji edukacyjnych dla równoważenia lokalnego rynku pracy: doradztwo biznesowe, konsulting na poziomie zarządzania strategicznego i jego finansowanie; doradztwo obejmuje również możliwości pozyskiwania bieżącego i długofalowego wykształconej kadry, wykorzystanie kadr pozostających w dyspozycji na lokalnym rynku pracy poprzez organizowanie szkolenia/spotkania informacyjnego kadra na dzisiaj, współpraca z instytucjami edukacyjnymi w celu dostarczania oferty szkoleniowej dostosowanej do wdrażanego projektu biznesowego kadra na przyszłośd, połączenie nauki zawodu z uzyskaniem uprawnieo zawodowych. Strona 5

6 3. PRIORYTET III ROZWIJANIE ŚRODOWISK INNOWACYJNYCH I KREATYWNYCH: POMYSŁY NA PROJEKTY, ZGODNE Z ZAPROPONOWANYMI KIERUNKAMI ZMIANY GOSPODARCZEJ W POWIECIE STRZELECKIM Wysoki poziom popytu lokalnych firm na innowacje + zdolności wdrożeniowe: uruchomienie doradztwa od poziomu strategicznego do operacyjnego, które odpowie nam, co należy zrobid w celu wprowadzenia konkretnych innowacji i jak je sfinansowad, szkolenia adresowane do przedsiębiorców w zakresie zarządzania, planowania strategicznego, itd., nawiązanie współpracy poszczególnych sektorów (budowlany, drzewny, metalowy) z dużym ośrodkiem akademickim (Politechnika Opolska) przygotowującym na konkretne zlecenia innowacje + wdrażanie tych innowacji, przygotowanie metod finansowania poszczególnych badao nad projektami + finansowanie wdrożenia oferta bankowa, Biuletyn biznesowy powiatu, Festiwal Nauki organizowany w Strzelcach Opolskich. Tworzenie i wdrażanie przez lokalne firmy innowacji zorientowanych na klienta: analiza potrzeb i potencjału gospodarczego pod kątem wprowadzania innowacji zorientowanej na klienta (projekt na poziomie powiatu na rzecz branży przemysłowej i turystycznej), pokazanie za pomocą wyjazdów studyjnych/misji gospodarczych do aglomeracji (w tym sąsiednich), że wprowadzenie zaproponowanych w powyższej analizie rozwiązao zaowocuje konkretnymi korzyściami dla przedsiębiorcy, wspólny projekt wszystkich sektorów zorganizowanie targów dla przedsiębiorców z terenu powiatu strzeleckiego (odbywające się na terenie powiatu strzeleckiego lub poza nim), poprzedzone intensywną akcją informacyjno-reklamową, propagowanie informacji dotyczących imprez targowych, konkursów dla firm organizowanych na terenie kraju. Transfer innowacji z sąsiednich ośrodków aglomeracyjnych: Strona 6

7 inicjowanie kooperacji z sektorem R&D poprzez uczestnictwo zainteresowanych przedsiębiorców, zakup konkretnych rozwiązao technologicznych i innowacyjnych od firm lub ośrodków badawczych posiadających gotowe rozwiązania, wyjazdy strzeleckich przedsiębiorców na targi technologiczne. Innowacyjne/kreatywne wykorzystywanie gospodarcze lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: rozwijanie systemu generowania i promowania wspólnych produktów turystycznych, rozszerzenie formy konkursu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego o kategorię usług np. najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, hotel, restauracja, infrastruktura turystyczna, mapa powiatu strzeleckiego zawierająca informacje o atrakcjach turystycznych oraz firmach działających w branży turystycznej na terenie powiatu, organizowanie występów muzycznych w powiecie strzeleckim przy okazji Festiwalu Opolskiego promocja powiatu, system rozdawania folderów turystycznych powiatów gościom zagranicznym np. za pośrednictwem hoteli funkcjonujących w powiecie. Wysokie zdolności firm lokalnych do gospodarowania wiedzą: szkolenie kadry zatrudnionej u przedsiębiorcy pod kątem przyjętego kierunku innowacji, organizowanie szkoleo dla pracowników w celu propagowania firm odnoszących sukcesy na skutek podjętych działao biznesowych. Nowo powstające firmy przebudowujące strukturę gospodarczą powiatu, oparte na przedsiębiorczości innowacyjnej mieszkaoców powiatu i osób wracających z emigracji zarobkowej: konkurs na założenie niepowtarzalnej działalności gospodarczej (będącej odpowiedzą na niezagospodarowaną dotąd lukę rynkową) Pierwsze kroki w biznesie, kierowany do ludzi powracających do kraju. Strona 7

8 4. PRIORYTET IV PODWYŻSZANIE ATRAKCYJNOŚCI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA AKTYWNYCH ZAWODOWO: POMYSŁY NA PROJEKTY, ZGODNE Z ZAPROPONOWANYMI KIERUNKAMI ZMIANY GOSPODARCZEJ W POWIECIE STRZELECKIM Warunki pracy i płacy w firmach powiatu strzeleckiego istotnie ograniczające zjawisko emigracji zarobkowej: Strzeleckie Inkubatory Przedsiębiorczości szansa na podniesienie atrakcyjności samozatrudnienia, powiat strzelecki otwarty dla inwestorów (promocja, akcje reklamowe), promocja nowych form działalności gospodarczych (franchising), podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie pracowników, zwrot kosztów mieszkaniowych, kosztów przejazdów do pracy (częściowo przez pracodawcę), organizowanie wyjazdów integracyjnych dla pracowników, podnoszenie standardów życia w najbliższym otoczeniu (hala sportowa, basen, infrastruktura komunikacyjna), wybudowanie centrum rekreacyjno-sportowego. Atrakcyjne miejsca pracy dla młodych ludzi i fachowców: internetowa aktywna baza wymiany informacji dla pracodawców i osób poszukujących pracy, dofinansowanie miejsc pracy dla absolwentów, W wakacje pracuję u siebie zachęcanie młodych ludzi do wakacyjnej pracy na terenie powiatu zamiast wyjazdów zarobkowych za granicę, TT Teraz Turystyka (turystyka wiodącą branżą powiatu strzeleckiego), Pokrycie kosztów zatrudnienia młodego pracownika (raz w roku) przez Urząd Pracy (badania lekarskie, szkolenia BHP, kursy kwalifikacyjne), Umożliwienie odbywania staży, praktyk, szkoleo dla uczniów przez firmy działające w powiecie. Elastyczne formy zatrudnienia umożliwiające aktywizację grup defaworyzowanych na rynku pracy: Strona 8

9 e-praca dla mieszkaoców powiatu strzeleckiego (szkolenia przedsiębiorców, pracowników, dofinansowanie), zatrudnienie pracownika w okresie próbnym bez kosztów jego zatrudnienia, dofinansowanie przerw w zatrudnieniu wynikających ze specyfiki danej działalności zawieszenie stanowiska pracy, stworzenie elastycznych przepisów dotyczących form i czasu pracy, zmniejszenie obciążeo finansowych ponoszonych przez pracodawcę na zatrudnienie ludzi młodych i po 50. roku życia (defaworyzowanych na rynku pracy), stworzenie odpowiedniego, współpracującego systemu/instytucji przygotowującego/przygotowującej do zatrudnienia (BHP, badania lekarskie, Urząd Pracy, ), stworzenie bazy informacji dla pracodawców o popycie na pracę osób niepełnosprawnych, rozwój e-firm. Strona 9

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Miasto Kalety Załącznik Nr 1 do Uchwały 151/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Kalety, styczeń 2012 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo