Filozofia, socjologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Filozofia, socjologia"

Transkrypt

1 Filozofia, socjologia sportu 71 Kibice i pseudokibice analiza zjawiska chuligañstwa stadionowego Autor omawia wa ny problem wspó³czesnego sportu, jakim jest tzw. chuligañstwo stadionowe. Analizuje strukturê t³umu, bior¹cego udzia³ w meczach pi³karskich, odró niaj¹c kibiców od pseudokibiców. Gruntownie opisuje cechy charakterystyczne, podobieñstwa i ró nice obu tych grup i podkreœla, e dla pseudokibiców wydarzenia sportowe s¹ wy³¹cznie t³em dla ich chuligañskiej aktywnoœci. S OWA KLUCZOWE: chuligañstwo stadionowe kibic pseudokibic. Wspó³czesnemu sportowi, zw³aszcza tym jego dziedzinom, które gromadz¹ na widowniach olbrzymie t³umy, towarzyszy zjawisko chuligañstwa stadionowego, przybieraj¹ce coraz bardziej niepokoj¹ce rozmiary i nios¹ce zagro enia o coraz groÿniejszych skutkach. Pisze siê o chuligañstwie stadionowym, chocia od dawna problem przesta³ dotyczyæ Z Zak³adu Filozofii i Socjologii. Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu. tylko stadionów. Ekspansja chuliganów siêga dworców kolejowych, poci¹gów, ulic; czêsto ca³ych dzielnic miasta, w którym rozgrywane s¹ mecze. Najbardziej agresywni i brutalni nie ograniczaj¹ siê tylko do dzia³alnoœci podczas rozgrywek pi³ki no nej. Aktywizuj¹ siê tak e na meczach u la, siatkówki i koszykówki. Czasem tysi¹ce kilometrów od siedziby rodzimego klubu. Ekscesom, wywo³anym przez kibiców, towarzyszy wzrost liczby napaœci Sport Wyczynowy 2002, nr 7-8/

2 72 i celowych uszkodzeñ cia³a, zabójstw, rannych policjantów, masowych zniszczeñ. O wadze problemu œwiadczy liczba spraw skierowanych w Polsce do kolegiów oraz s¹dów dla nieletnich 1 (wiek kibiców ci¹gle siê zmniejsza, oscyluj¹c obecnie w granicach lat). W opisie chuligañstwa stadionowego bardzo czêsto zamiennie u ywane s¹ dwa terminy: kibic i pseudokibic. Poniewa nie znalaz³em nigdzie zadowalaj¹cego rozró nienia tych pojêæ, do ich wyjaœnienia zaprz¹g³em intuicjê jêzykow¹. Wydaje siê, e kibica od pseudokibica odró nia to, e kibic (fan, widz) jest normalnym, przeciêtnym odbiorc¹ widowiska sportowego, faworyzuj¹cym swój klub czy dru ynê i manifestuj¹cym swoj¹ sympatiê w sposób kulturalny i nie nastawiony na jak¹kolwiek destrukcjê. Natomiast pseudokibic jest odbiorc¹ z³ym, nastawionym, je eli nie wy³¹cznie, to w du ym stopniu, na destrukcjê, dla którego, co gorsza, widowisko sportowe nie jest wcale konieczne. Wykorzystuje on je bowiem jedynie jako okazjê (t³o) dla swojej prymitywnej dzia³alnoœci. Interesuje go bardziej otoczenie ni samo widowisko. Wielu pseudokibiców w ogóle nie wchodzi na stadiony! Zadowalaj¹ siê tym, co dzieje siê przed meczem lub bezpoœrednio po nim. Kontynuuj¹c charakterystykê tych dwóch grup mo na wysun¹æ tezê, e 1 Obszerne i ciekawe zestawienie danych statystycznych podaje P. Piotrowski, Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych. Propozycja modelu wyjaœniaj¹cego [w:] Problemy wspó³czesnej patologii spo³ecznej, pod red. B. Urbana. Kraków 1998, Wyd. Uniwersytetu Jagielloñskiego, s pseudokibice w swojej aktywnoœci i metodach dzia³ania przypominaj¹ fundamentalistów islamskich, wierz¹cych, e ich interpretacja zjawisk jest jedyn¹ w³aœciw¹, któr¹ nale y narzuciæ innym lub ich wyeliminowaæ. ¹czy ich równie poczucie pewnego pos³annictwa uwa- aj¹ siê za prawdziwych reprezentantów swojego klubu, za który mogliby oddaæ choæby i ycie. Znane s¹ zapowiedzi kibiców lub próby targniêcia siê na w³asne ycie (samoagresja) z powodu rezultatów sportowych niezgodnych z oczekiwaniami. 2 Skrajne ugrupowania pseudokibiców, wyró niaj¹ce siê przede wszystkim agresywnoœci¹ i brutalnoœci¹, przypominaj¹ paramilitarne bojówki. Przypisuj¹ sobie ró ne nazwy, m.in.: animals, hools, ultras. Obowi¹zuje ich swoisty kodeks honorowy i z regu³y wiernie kibicuj¹ swoim regionalnym faworytom. Wygrana ich zespo³u jest kwesti¹ niezwykle presti ow¹, poniewa emocjonalnie uto samiaj¹ siê z nim lub z jego poszczególnymi zawodnikami (czêsto identyfikuj¹ siê z nimi!). Uznaj¹ siebie, wraz z dru yn¹ pi³karsk¹, za w³aœciwych reprezentantów regionu czy miasta. Pseudokibice bior¹ udzia³ w specyficznych zawodach, maj¹cych na celu wyrz¹dzenie jak najwiêkszych zniszczeñ i zadanie jak najwiêkszych strat przeciwnikom; wyniki tych zawodów zestawiane s¹ w specjalnych rankingach. Obecnie za najwiêkszych chuliganów stadionów pi³karskich uchodz¹ kibice Arki Gdynia, mimo i ich pi³karze graj¹ 2 B. Karolczak-Biernacka, Agresywny sport w agresywnym œwiecie. Sport Wyczynowy 2000, nr 7-8, s

3 Kibice i pseudokibice analiza zjawiska chuligañstwa stadionowego 73 3 E. Krzy ak-szymañska, A. Szymañski, Oswajanie siê spo³eczeñstwa z agresywnoœci¹ pseudokibiców - refleksja nad tolerancj¹ spo³eczn¹ zjawiska [w:] Tolerancja V. Studia i szkice, s Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt wykonywanych przez autorów cytowanego artyku³u zawodów. E. Krzy ak-szymañska jest specjalistk¹, zajmuj¹c¹ siê problemami nieletnich w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Katowicach, natomiast A. Szymañski wyk³adowc¹ w Oœrodku Szkolenia Policji w tej- e komendzie. 4 D. yto-sitkiewicz, Dlaczego przychodz¹? Psychologiczna interpretacja motywacji kibicowania, Kultura Fizyczna 1991, nr 5-6, s. 8. w trzeciej lidze. Wœród kandydatów do drugiego miejsca wymienia siê najczêœciej bojówkarzy Zag³êbia Sosnowiec i Cracovii. O trzecie miejsce walcz¹ kibice Legii Warszawa, Œl¹ska Wroc³aw, Lecha Poznañ i Lechii Gdañsk. O notowaniach w tej lidze kibice czerpi¹ wiedzê z dziesi¹tek gazetek, wydawanych cha³upniczo w ca³ej Polsce. Gazetki te oprócz notowañ informuj¹ o kapusiach, policji, przekupionych sêdziach oraz kiedy i gdzie kibice zaatakowali. 3 W literaturze przedmiotu podkreœla siê, e na zawody sportowe przychodz¹ osoby o st³umionych instynktach agresji, nieœwiadomie poszukuj¹ce sposobów w miarê bezkarnego wy³adowania z³oœci, lub osoby z kompleksem ni szoœci, którym zapatrzenie siê w idola i uto samianie siê z jego mo liwoœciami stwarza szansê poprawienia mniemania o sobie. 4 Cz³onków grup agresywnych kibiców charakteryzuj¹ cechy m³odzie y z tzw. grupy wysokiego ryzyka, do których zalicza siê m.in.: niepowodzenia szkolne, patologie œrodowiska rodzinnego (alkoholizm, przestêpczoœæ itp.), ycie w z³ych warunkach ekonomicznych, przejawianie ró nego rodzaju zachowañ dewiacyjnych. 5 Cytowane charakterystyki, poparte czêsto bogatymi badaniami autorów, nie wspominaj¹ o tym, e poœród grup kibiców i pseudokibiców znaleÿæ mo na równie grupy indywiduów o ró nej proweniencji, m.in. pozerów (szczególnie m³odocianych), którzy chc¹ imponowaæ innym przynale noœci¹ do okreœlonej grupy wygl¹dem, strojem czy zachowaniem. To przede wszystkim oni dbaj¹ o zewnêtrzne insygnia kibica: szaliki, czapki i koszulki, w które zaopatruj¹ siê w specjalnych sklepach. I to oni w³aœnie stanowi¹ podatn¹ na wszelkiego rodzaju wp³ywy masê, któr¹ w trakcie zamieszek na stadionach i wokó³ nich tak ³atwo kierowaæ i manipulowaæ. T³um ywo reaguje na bodÿce pochodz¹ce z zewn¹trz. Szczególnie zaœ jest podatny na zdarzenia nag³e, niejasne i niezrozumia³e. Z obserwacji wynika, e jego reakcje w takich sytuacjach pozbawione s¹ refleksji, analiz, przemyœleñ, bo te nie ma na to przemyœlenie czasu. Z tego wzglêdu s¹ to zachowania przewa nie prymitywne: gwizd, wycie, tupot, jêki zachwytu lub rozczarowania. 6 Powszechnie uwa a siê, e wszyscy (lub zdecydowana wiêkszoœæ) kibiców czy pseudokibiców to chuligani, ³obuzy, ulicznicy i wandale, e rekrutuj¹ siê z nizin, by nie powiedzieæ z marginesu spo³ecznego. Trudno siê zreszt¹ temu 5 P. Piotrowski, Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych..., op. cit., s A. Gor¹cy, Agresja nie wystarczy byæ przeciw. Kultura Fizyczna 1989, nr 9-10, s

4 74 dziwiæ, bo o taki wizerunek zadbali sami szalikowcy : samo okreœlenie chuligan zwi¹zane jest z nazwiskiem Houligan rodziny pochodz¹cej ze wschodniego Londynu i wywodz¹cej siê z marginesu spo³ecznego. Innym s³owem, które wi¹ e siê z chuligañstwem jest ang. «cockney». Oznacza ono rodowitego londyñczyka, pochodz¹cego z nizin spo- ³ecznych i mówi¹cego ze specyficznym akcentem. Termin «cockney» widnieje na wielu flagach londyñskiego klubu West Ham United. 7 Równie powszechne, choæ nie do koñca prawdziwe, jest mniemanie, i w awanturach na stadionach i ulicach aktywny udzia³ bior¹ wy³¹cznie hordy uliczników, nie maj¹cych lepszego zajêcia. Wielu rodziców dzieci z tzw. dobrych domów z pewnoœci¹ bardzo zdziwi³oby siê tym, gdzie i w jaki sposób ich pociechy spêdzaj¹ czas wolny. Przyk³adem dobrze wychowanych m³odzieñców, którzy ca³kowicie zmieniali swe oblicze podczas meczów, byli niektórzy kibice londyñskiego klubu «Chelsea». Do dziœ stanowi¹ oni yw¹ legendê chuligañstwa. Oprócz kibiców Millwall byli to jedni z najbardziej agresywnych kibiców w dziejach chuligañstwa stadionowego. Dlatego te gad ety wy ej wymienionych klubów nosi wielu kibiców-chuliganów w ca³ej Europie (w tym tak e w Polsce). 8 W zjawisku chuligañstwa stadionowego i nie tylko stadionowego, najbardziej niebezpieczne wydaje siê to, e obok kibiców i pseudokibiców (w du ym 7 J. Duda³a, Refleksje dotycz¹ce problematyki chuligañstwa stadionowego, op. cit., s Tam e, s stopniu zwi¹zanych z klubem, dru yn¹ pi³karsk¹, sportem) w okolice stadionów przychodzi wiele osób, zwabionych mo - liwoœci¹ bezkarnego wy³adowania agresji. S¹ to ci, którzy lubi¹ zadymy. Przypuszczam, e przynajmniej czêœciowo s¹ wœród nich tak e ci, którzy manifestuj¹ np. przeciwko globalizacji. Ideologie pseudokibiców i antyglobalistów s¹ ró ne, metody ³udz¹co podobne. Ideologia szalikowców jest nieskomplikowana. Chc¹: manifestowaæ swoje przywi¹zanie i sympatiê do danego zespo³u czy klubu w taki sposób, by nie budzi³o najmniejszych w¹tpliwoœci to, komu kibicuj¹; biæ kibiców innych klubów (i tych, którzy wpadn¹ akurat pod rêkê); biæ policjê zawsze i wszêdzie tam, gdzie siê na ni¹ trafi; wyrz¹dzaæ jak najwiêcej szkód (im wiêcej, tym lepiej). Mo na to wyraziæ w jednej formule: trzeba wyeliminowaæ wszystko, na co natrafi siê po drodze. Wydarzenia w S³upsku spowodowa- ³y, e œwiête wojny, toczone od pokoleñ pomiêdzy fanami ró nych zespo³ów, zosta³y czasowo zawieszone w celu podjêcia krucjaty na wspólnego wroga numer jeden policjê. To by³ ewenement, gdy wczeœniej takie czasowe rozejmy miêdzy kibicami zawierane by³y z zupe³nie innych powodów. Podczas meczów reprezentacji Polski kluby sportowe zawieraj¹ rozejm, by wspólnie kibicowaæ barwom bia³o-czerwonym. 9 Ostatnio na 9 E. Krzy ak-szymañska, A. Szymañski, Oswajanie siê spo³eczeñstwa z agresywnoœci¹ pseudokibiców..., s

5 Kibice i pseudokibice analiza zjawiska chuligañstwa stadionowego 75 jednym z meczów pi³ki no nej zdarzy³a siê sytuacja, e pojedynczy chuligani, którzy opuœcili swoje sektory i zostali osaczeni przez policjê, znaleÿli schronienie u kibiców dru yny przeciwnej. Jest to o tyle niebywa³e, e w innych okolicznoœciach chc¹c unikn¹æ ciê kiej kontuzji aden z kibiców nigdy by siê na to nie odwa y³. Zachowanie to zosta³o docenione przez przeciwników i uznane za bardzo honorowe. 10 Szalikowcy wykazuj¹ cechy charakterystyczne dla innych subkultur: wyró niaj¹ siê strojem i zachowaniem. Ka dy odró ni hippisa, punka, rastafarianina czy heavy-metalowca od kibica. 11 Ró ni¹ siê jednak sposobem manifestowania swojej odrêbnoœci. Kibice ubieraj¹ siê w sposób zwyczajny, w rzeczy powszechnego u ytku. Czy jest to celowe? Wydaje siê e tak, bo w dowolnym momencie mog¹ uchodziæ za przeciêtnego cz³owieka. Niemal standardowy jest szalik, jako identyfikator i jedyny wyraÿny element wyró niaj¹cy z t³umu. Po jego œci¹gniêciu mo na natychmiast stopiæ siê z t³umem. Identyfikacjê kibiców niemal ca³kowicie uniemo liwiaj¹ bardzo popularne bawe³niane bluzy z kapturem, dope³niane przez chusty zak³adane na twarz b¹dÿ specyficzne czapki, tzw. kominiarki, które maj¹ wyciêcia na oczy, nos i usta. Inne rekwizyty s¹ 10 Informacjê o tym incydencie zaczerpn¹³em z jednej ze stron internetowych redagowanych przez bojowo nastawionych fanów pi³ki no nej. 11 Wyj¹tek stanowi¹ skinheadzi i neofaszyœci, z których czêsto rekrutuj¹ siê bojówkarze. Niektórzy autorzy s¹ nawet zdania, e to oni s¹ g³ówn¹ sprê yn¹ napêdzaj¹c¹ nienawiœæ pseudokobiców. ju dobierane indywidualnie, w zale noœci od preferencji: transparent z napisami, sztandar, pa³ka baseballowa, nó, kastet, siekiera, prêt metalowy, garœæ kamieni, miotacz gazu, koktajl Mo³otowa. Specyfika tych przedmiotów nie pozwala na z³udzenia, do jakiego celu maj¹ byæ u yte. Wyobra enia szalikowców, dotycz¹ce otaczaj¹cego ich œwiata, przypominaj¹ strukturê organizacji spo³ecznej plemion prymitywnych i dziel¹ œwiat na dwie czêœci: my (nasi) i oni (obcy, przeciwnicy, wrogowie; wszyscy ci, których nale y bezwzglêdnie wyeliminowaæ). W przeciwieñstwie jednak do ekspansywnoœci Apaczów czy Siuksów szalikowcy nie mog¹ niczego zdobyæ i opanowaæ na d³ugo, by potem wykorzystywaæ z po ytkiem dla siebie: ani stadionu, ani dworca kolejowego, ani jakiegoœ wiêkszego terytorium. Okupuj¹c tramwaj, kilka barów lub dzielnicê miasta, maj¹ œwiadomoœæ tego, e postawi¹ na swoim tylko na jakiœ czas ( rz¹dz¹ ; st¹d napisy sprayem na murach: klub X pany albo inwazja na Wroc³aw, itp.). Ale w³aœnie te efemeryczne zwyciêstwa, krótkotrwa³e zaburzenia obowi¹zuj¹cego na co dzieñ porz¹dku spo³ecznego, sprawiaj¹ im tak nieopisan¹ satysfakcjê. W tym czasie to oni dyktuj¹ warunki i wszyscy musz¹ siê z nimi liczyæ. Zreszt¹ utrzymywanie tych obiektów na d³u sz¹ metê nie by³oby im praktycznie do niczego potrzebne; czemu mia³by bowiem s³u yæ np. poci¹g. Nie maj¹ adnych postulatów, petycji ani ¹dañ, jak np. protestuj¹cy rolnicy czy górnicy. Nie w tym przejawia siê ich determinacja. 75

6 76 Aktywnoœæ szalikowców jest tak bardzo niebezpieczna dlatego, e jest wy³adowaniem negatywnej energii, erupcj¹ potoków nieokie³znanej agresji. Wystarczy inny kolor szalika (lub tylko jego napis), inny hymn, reprezentacja z innego miasta lub dzielnicy (tam, gdzie jest kilka zwaœnionych klubów). Do³¹czone s¹ do tego historie, usprawiedliwiaj¹ce takie postêpowanie (pó³-mityczne, pó³legendarne): oni zawsze byli przeciwko nam, to nasi odwieczni wrogowie (mówi¹ o rówieœnikach z s¹siedniej ulicy). Ponadto wœród szalikowców ci¹gle ywe jest prastare prawo odwetu, odczytywane jako jedyna sprawiedliwoœæ: oko za oko, z¹b za z¹b; bez prawa do kompromisu czy trwa³ego pokoju. Dlatego te w spo³ecznoœciach lokalnych, z których wywodz¹ siê agresywne grupy kibiców, szczególne znaczenie uzyskuje wartoœæ lojalnoœci w obrêbie grupy, niechêæ w stosunku do obcych oraz gotowoœæ do aktywnej obrony interesów najbli szego otoczenia. 12 Dlaczego jednak szalikowcy s¹ tak bardzo agresywni w t³umie, w gromadzie, w stadzie? Niew¹tpliwie dlatego, e (zgodnie z psychologi¹ t³umu) obowi¹zuj¹ wtedy zupe³nie inne prawa, inaczej siê myœli (mo na powiedzieæ, e myœli pojedynczych ludzi s¹ zaw³aszczane przez t³um), inaczej czuje. Struktura t³umu wcale nie jest jednorodna. Mo na w nim wyszczególniæ j¹dro i obrze a. J¹dro zwykle stanowi¹ ci, którzy s¹ animatorami wydarzeñ na trybunach, a swoj¹ si³¹ i estym¹ nadaj¹ energiê t³umowi, a po jego obrze a. Gdy dochodzi do zamieszek, wiele osób jest dos³ownie wci¹gniêtych w wir walki, nawet wtedy, gdy wcale nie przyszli z nastawieniem do bójki. Po prostu w t³umie i zamieszaniu uaktywniaj¹ siê ich prymitywne, zwierzêce instynkty. Dlatego szalikowcy, bior¹cy udzia³ w wydarzeniach sportowych jako kibice, czasem pod wp³ywem wydarzeñ zmieniaj¹ siê w tych, których nazwano pseudokibicami. Uczestnik t³umu, choæby w normalnych okolicznoœciach dnia codziennego zaliczany by³ do ludzi zrównowa onych, powœci¹gliwych, potocznie zwanych kulturalnymi, czêsto ulega presji ogó³u i chocia styl bycia t³umu jest mu obcy, przyjmuje jego sposób zachowania. 13 W³aœnie dlatego tak trudno odró niæ kibica, pseudokibica czy zwyk³ego zadymiarza ; wszyscy oni wci¹gniêci zostaj¹ w kr¹g zamieszek. Zwa ywszy na to, e na wa ne mecze na stadion wchodzi kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, to ³atwo sobie wyobraziæ, jak wielki panuje tam œcisk, zamêt i ha³as, oraz jak bardzo zak³ócana jest tam percepcja uczestników. Do tego wszystkiego dochodz¹ jeszcze ogromne emocje. Poza tym (a jest to rzecz nie do pominiêcia) w t³umie odpowiedzialnoœæ rozk³ada siê na wszystkich, a zatem w praktyce na nikogo. W kilkudziesiêcio- lub kilkusetosobowej grupie podobnie wygl¹daj¹cych osób jest siê anonimowym i w³aœciwie niewidocznym, a co za tym idzie ca³kowicie bezkarnym. Burdy na stadionach i ulicach, monitorowane 12 P. Piotrowski, Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych..., op. cit., s A. Gor¹cy, Agresja nie wystarczy byæ przeciw, op. cit., s

7 Kibice i pseudokibice analiza zjawiska chuligañstwa stadionowego 77 przez kamery policyjne, s¹ w stanie pomóc w identyfikacji zaledwie kilku na kilka tysiêcy chuliganów. Dlatego, gdy dochodzi ju do zamieszek szalikowców, to rozprzestrzeniaj¹ siê one lawinowo. Jest to bezmyœlna, czysta i na nic konkretnego nie zorientowana agresja i furia. Mo e byæ skierowana przeciwko wszystkim i przeciwko wszystkiemu, na co tylko szalikowcy natrafi¹. Wyj¹tkiem s¹ mo e samochody policji i sami policjanci, na których kibice z premedytacj¹ i chêtnie poluj¹, gdy maj¹ z nimi swoje w³asne (i to nie od dzisiaj) porachunki. Akty destrukcji s¹ dla szalikowców szczególnym powodem do dumy i satysfakcji, a wielkoœæ spowodowanych strat Ÿród³em inspiracji do nastêpnych. Szkody s¹ wymierne i opiewaj¹ na nies³ychanie wysokie kwoty pieniêdzy. Wystarczy tylko skromnie policzyæ wartoœæ jednej skasowanej furgonetki policyjnej, zdemolowanego stadionu, tramwaju, czy wagonu kolejowego. Kto za to ponosi odpowiedzialnoœæ? Pseudokibice klubu X, Y, Z czyli nikt. Bezkarnoœæ szalikowców dodatkowo podkreœla fakt, e bardzo czêsto s¹ oni m³odociani i trudno ich z³apaæ na gor¹cym uczynku, gdy niszcz¹ konkretne mienie. Czêsto co wyraÿnie pokazuj¹ kamery ochrony obiektów kibice tu przed odpaleniem petardy i rzuceniem jej na p³ytê boiska, zas³aniaj¹ twarz chust¹, aby nie mo na ich by³o zidentyfikowaæ. Z³apani z regu³y nie s¹ zbyt surowo karani ze wzglêdu na nisk¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹. Pseudokibice s¹ niezwykle agresywni z powodu skumulowanej w nich frustracji i czêsto przychodz¹ na mecze w³aœnie po to, aby siê wy yæ i zrekompensowaæ swoje niepowodzenia yciowe. Nie boj¹ siê o utratê pracy (jeœli j¹ w ogóle maj¹), autorytetu, czy reputacji jedyna, na jakiej im zale y, to ta u kolegów, z którymi chodz¹ na mecze: a 40% badanych zosta³o przyprowadzonych na imprezê sportow¹ przez kolegê. 14 Spo³eczeñstwo wypiera siê szalikowców, wstydzi siê ich i nie rozumie motywów ich tak radykalnego, a przecie publicznego zachowania. Przera- aj¹ce jest równie to, e... nie czuje siê odpowiedzialne za chuliganów, bo uwa- a ich za margines. 15 Oczywiœcie boi siê pseudokibiców, bo ich szalona determinacja i trudna do zatamowania agresja rzeczywiœcie budzi przera enie. Pseudokibice staj¹ siê obiektem nietolerancji, poniewa postrzegamy ich jako innych, obcych, mamy poczucie odmiennoœci, odczuwamy lêk i zagro enie ze strony tej grupy. 16 Minê³y ju czasy (trudno powiedzieæ czy bezpowrotnie) ca³orodzinnych, niedzielnych wypraw na mecze pi³ki no - nej, traktowanych jako rodzaj poobiedniej wycieczki. Dziœ nikt nie jest na tyle szalony, aby pójœæ z ma³ym dzieckiem na stadion. Niektórym nie starcza nawet odwagi na ogl¹danie bezpoœredniej transmisji z meczu, w czasie którego rozwydrzeni pseudokibice dokonuj¹ bar- 14 D. yto-sitkiewicz, Dlaczego przychodz¹?..., op. cit., s E. Krzy ak-szymañska, A. Szymañski, Oswajanie siê spo³eczeñstwa z agresywnoœci¹ pseudokibiców..., s Tam e, s

8 78 barzyñskiej eksterminacji swoich przeciwników i wszystkiego, co stanie im na przeszkodzie. Dziewczyny wœród kibiców s¹ rzadkoœci¹. Szalikowcy stworzyli swój w³asny œwiat, oparty na nieskomplikowanych zasadach. Ten ich œwiat jest taki, na jaki ich staæ. Tworz¹ strukturê nieformaln¹, niemal œlepo wpatrzon¹ w swoich przywódców (choæ zamiast przywódców mo na by tak e powiedzieæ jêzykiem policyjnym prowodyrów). Ich dzia³ania przejawiaj¹ siê przez krótki czas, okolicznoœciowo: w trakcie wyjazdu do innego miasta na zawody lub w trakcie samego meczu (mo e nied³ugo przed i nied³ugo po). Jest to jedynie iluzja wspólnoty, bo czas jej trwania jest z natury rzeczy ograniczony w czasie do imprez sportowych. Szalikowcy nie akceptuj¹ niektórych, powszechnie obowi¹zuj¹cych wartoœci i regu³ gry spo- ³ecznej. Zastêpuj¹ je normami i wartoœciami przyjêtymi w grupie. Wartoœci¹ podstawow¹ jest dla nich klub sportowy, z którym siê uto samiaj¹. 17 Cech¹ charakterystyczn¹ tego zjawiska jest to, e przez pewien okres jest siê w danej grupie, a nied³ugo póÿniej (niemal niezauwa alnie) ju nie, co w przypadku burd z porz¹dkowymi, agentami ochrony lub policji przypomina walkê z cieniami. Kibic chowa szalik i ju jest anonimowym przechodniem. Uwaga ta nie dotyczy zawodowych kibiców, którzy woleliby byæ obdarci ze skóry ni z szalika, a i tak jego stratê krwawo by póÿniej pomœcili. Jest to szczególnie 17 P. Piotrowski, Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych..., op. cit., s wyraÿnie widoczne w przypadku zdobywania przez zwaœnione grupy kibiców trofeów (tzw. fany ). Transparent z nazw¹ klubu zdobyty i odwrócony do góry nogami jest równie silnym policzkiem dla przeciwnej grupy co spalenie szalika w ich klubowych barwach. Wielu m³odych ludzi w takiej niezobowi¹zuj¹cej grupie nieformalnej czuje siê najlepiej. Potrzebuj¹ poczucia przynale noœci do jakiejœ wiêkszej ca³oœci (jest to jedna z najbardziej fundamentalnych potrzeb ludzkich), która bêdzie ich reprezentowa³a, a której jednoczeœnie chêtnie i dobrowolnie podporz¹dkuj¹ siê. Kibice chc¹ nale- eæ do grupy, w której jest silny przywódca (przewodnik stada), gdzie si³a i brutalnoœæ jest jasnym, czytelnym i najczêœciej wszystko rozstrzygaj¹cym jedynym kryterium. W takiej grupie czuj¹ siê najlepiej, swobodnie i co mo e wydawaæ siê odrobinê paradoksalne bezpiecznie. Czuj¹, e s¹ wœród swoich, wœród wielu takich samych jak oni, myœl¹cych i czuj¹cych podobnie. Wyznaczaj¹ sobie nieskomplikowane i ³atwe do szybkiego osi¹gniêcia cele. Niezbyt wiele instytucji spo³ecznych oferuje im takie mo liwoœci i posiada dla nich a tyle atrakcyjnych cech. Bêd¹c z sob¹ w czasie meczu czuj¹ siê zrozumiani, docenieni przez swoich (wed³ug ich hierarchii wartoœci) i akceptowani przez to œrodowisko. U innych wzbudzaj¹ je eli nie szacunek, to przynajmniej respekt i strach. Szalikowcy chc¹ szybkich i natychmiastowych efektów swego dzia³ania, a owoce cudzej pracy (oraz ich 78

9 Kibice i pseudokibice analiza zjawiska chuligañstwa stadionowego 79 symbole) tym chêtniej niszcz¹, e sami ich posi¹œæ nie mog¹ (reklamy natrêtnie wymuszaj¹ chêæ ich posiadania, wywo- ³uj¹c g³êbokie poczucie frustracji u tych, którzy ich posi¹œæ nie mog¹). Stres i frustracja musz¹ znaleÿæ gdzieœ swoje ujœcie, napiêcie emocjonalne nie daje siê gromadziæ w nieskoñczonoœæ. Swoje niepowodzenia yciowe, stres i frustracjê pseudokibice odreagowuj¹ wiêc na imprezach sportowych, bo w codziennym yciu nie znajduj¹ dla nich ujœcia. Zasadnie wykaza³ to patolog ycia spo- ³ecznego, kryminolog B. Ho³yst, dokonuj¹c rekonstrukcji bezpoœrednich motywów wandalizmu. 18 Dlaczego jednak problem szalikowców oraz chuligañstwa i wandalizmu im towarzysz¹cego wystêpuje tylko w niektórych dyscyplinach sportowych (np. w pi³ce no nej, u lu, koszykówce, a ostatnio nawet w siatkówce), a w tenisie czy wyœcigach konnych nie? Zapewne dlatego, e te ostatnie to dyscypliny elitarne, arystokratyczne, kosztowne i si³¹ rzeczy przeznaczone dla ludzi zamo nych. Aby je uprawiaæ, trzeba posiadaæ drogi, specjalistyczny sprzêt. Ponadto towarzyszy im aura pewnej ekskluzywnoœci, luksusu, elegancji niedostêpnej dla wszystkich. Aby graæ w pi³kê no n¹, potrzeba niewiele. Jest to równie tradycyjny, ulubiony sport ludzi niezamo nych przewa nie robotników. I ludzie z tej samej kategorii spo³ecznej przychodz¹ ich ogl¹daæ swoich idoli; tym bardziej bliskich, e podobnych do nich, mówi¹cych podobnym jêzykiem. 18 B. Ho³yst, Problemy m³odego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki spo³ecznej, Warszawa St¹d te czasem wœród kibiców mówi siê o zdradzie, zw³aszcza wtedy, gdy ich idol odchodzi do innego zespo³u (co gorsza rywalizuj¹cego z klubem rodzimym) lub wypowiada siê o nich niepochlebnie. Zauwa yæ mo na nawet pewn¹ zapobiegliwoœæ klubów, które staraj¹ siê swoim kibicom schlebiaæ, a pi³karze po meczach robi¹ sobie z nimi zdjêcia. Zjawiska spo³ecznego, tworzonego przez szalikowców, nie sposób ignorowaæ, bo pod nim tkwi¹ znacznie g³êbsze (tyle tylko, e skryte) problemy spo- ³eczne. Ich zachowania s¹ najbardziej radykaln¹, wrêcz skrajn¹, form¹ manifestacji niezadowolenia spo³ecznego, która znajduje ujœcie w³aœnie w ten niekontrolowany sposób. Im nie potrzeba zwi¹zków zawodowych, aby daæ wyraz swemu niezadowoleniu. W przeciwieñstwie do rolników, anestezjologów czy pielêgniarek, ci¹gn¹cych swoje protesty miesi¹cami (na dodatek nieskutecznie), kibice swoje niezadowolenie wy³adowuj¹ od razu, natychmiast; w sposób niezbyt dyplomatyczny, ale za to nad wyraz skuteczny. Wydaje siê jednak, choæ stwierdzenie to mo e budziæ pewne kontrowersje, e dla poprawnego funkcjonowania przeciêtnego spo³eczeñstwa postawy pseudokibiców maj¹ pewien niezbywalny walor: pozwalaj¹ wy³adowaæ negatywn¹ energiê najbardziej zdesperowanym jednostkom w sposób mniej lub bardziej kontrolowany. Mo na u yæ kategorii z³o konieczne, przy za³o onych z góry pewnych stratach (zniszczenie kilku samochodów, wystaw sklepowych, barów je eli s¹ ubezpie- 79

10 80 czone, to straty pokryje ubezpieczalnia). Policja przewa nie panuje nad danym terytorium (stadionem, dzielnic¹, dworcem) i nie dopuszcza do tego, by kibice zbytnio powiêkszali granice swojej ekspansji. Gdy jest inaczej wówczas interweniuje. Co jakiœ czas (czêstotliwoœæ wyznacza kalendarz imprez sportowych) i w miejscach z góry okreœlonych i przewidzianych (³¹cznie z najbardziej prawdopodobn¹ marszrut¹ kibiców, eskortowanych wówczas przez ciê kozbrojnych policjantów) dokonuj¹ siê wy³adowania. Cyklicznie, gwa³townie, jednorazowo. I potem na jakiœ czas jest spokój, a wybryki chuligañskie maj¹ ju wymiar jednostkowy. Pseudokibice stworzyli równie pewn¹ ekstremaln¹ formê rywalizacji, wzorowan¹ na turniejach rycerskich (podobieñstwo widoczne jest nie tylko w zasadach, ale tak e w specyfice u ywanej broni). S¹ to spotkania rywalizuj¹cych ze sob¹ grup (zwalczaj¹cych siê tradycyjnie lub okolicznoœciowo) w okreœlonych miejscach i czasie w celu dokonania konfrontacji. Z góry okreœlone s¹ liczby uczestników, bior¹cych udzia³ w potyczce, a udzia³ osób postronnych jest wykluczony. Miejscami tych spotkañ s¹ b³onia, ³¹ki, parkingi, a tak e opuszczone stadiony sportowe. Po raz pierwszy takie turnieje odby³y siê w Holandii, gdzie policja nie interweniowa³a z tej prostej przyczyny, e nic o tych krwawych (jak siê póÿniej okaza³o) spotkaniach nie wiedzia³a. Na tê konfrontacjê kibice umówili siê ze sob¹ za poœrednictwem Internetu, umieszczaj¹c zaproszenia na stronach poœwiêconych futbolowi. Dziœ policja jest lepiej przygotowana do zwalczania tego typu przestêpczoœci. Przed wiêkszymi imprezami sportowymi, zw³aszcza takiej rangi, jak pi³karskie mistrzostwa Euro 2000 w Belgii i Holandii, policjanci nie tylko przegl¹dali zawartoœæ przesy³anej Internetem poczty elektronicznej, ale tak e przys³uchiwali siê zeskanowanym rozmowom, prowadzonym przez telefony komórkowe. Chc¹c wykluczyæ lub przynajmniej zredukowaæ do minimum niebezpieczeñstwo, zwi¹zane z wybrykami pseudokibiców, policja by³a sk³onna wprowadziæ godzinê policyjn¹ w ca³ej dzielnicy otaczaj¹cej stadion, na którym bêdzie rozgrywany mecz, z zakazem ruchu i specjalnymi przepustkami dla okolicznych mieszkañców. 19 Szkoli siê te specjalnych psychologów-negocjatorów, których zadaniem s¹ mediacje z pseudokibicami w sytuacjach konfliktowych, a tak e wywiadowców policyjnych, którzy w cywilnych ubraniach, a nawet w przebraniach kibiców, inwigiluj¹ ich œrodowisko i donosz¹ o ich posuniêciach i szybko zmieniaj¹cych siê strategiach dzia³ania. O skali problemu i jego miêdzynarodowym charakterze œwiadczy fakt, e przed rozpoczêciem Euro 2000 ministrowie spraw wewnêtrznych Belgii i Holandii odbyli wizyty we wszystkich stolicach, których zespo³y uczestnicz¹ w mistrzostwach, i podpisali porozumienia o wspó³pracy. Chodzi przede wszystkim o wymianê informacji o zorganizowanych grupach chuliganów, którzy szyko- 19 J. Safuta, Œwiêto chuliganów, Polityka, nr 23 (2248) z 3 czerwca 2000 roku, s

11 Kibice i pseudokibice analiza zjawiska chuligañstwa stadionowego 81 waliby siê do wyjazdu do obu krajów. (...). Ale wszystkie s¹siednie kraje obieca³y, e postaraj¹ siê zapobiec wyjazdom w³asnych chuliganów i nie dopuœciæ do ich tranzytu z odleglejszych krajów. Francja zapowiada na przyk³ad wzmo- one kontrole w portach, do których zawijaj¹ promy z Anglii. Ka da wiêksza grupa kibiców, ka dy poci¹g i autokar bêdzie pilnowany i anonsowany w³adzom belgijskim i holenderskim, tak e bêd¹ mog³y przej¹æ nadzór nad nim od samej granicy. 20 Na koniec chcia³bym zwróciæ uwagê na sposoby prezentacji zajœæ na stadionach sportowych i poza nimi. Rywalizacja o czytelnika doprowadzi³a równie do zmiany stylu opisywania wydarzeñ na stadionach w kierunku bardziej sensacyjnego i pos³uguj¹cego 20 Tam e, s. 94. siê pojêciami ywcem wziêtymi ze sprawozdañ wojennych. 21 Sposoby relacjonowania ogl¹danych na stadionach wydarzeñ s¹ adekwatne do rzeczywistoœci: to faktycznie s¹ bitwy, walki, potyczki. S¹ ofiary, ranni i zabici. Prasa przyczyni³a siê nieumyœlnie do reklamy stadionu jako miejsca do walki i choæ trudno j¹ uznawaæ za g³ówn¹ przyczynê zjawiska chuligañstwa pi³karskiego, to jednak odegra³a pewn¹ rolê w jego eskalacji. 22 Pseudokibice, kibice, szalikowcy czytaj¹ doniesienia o swoich wyczynach z luboœci¹. Im gorzej, tym lepiej dla nich i tym bardziej czuj¹ siê wa ni. Czy inna dzia³alnoœæ zapewni³aby im tak¹ s³awê i atrakcyjnoœæ w tak m³odym wieku? 21 K. Sas-Nowosielski, Pi³ka no na przed s¹dem, Sport Wyczynowy 2001, nr 7-8, s Tam e, s

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska* Mobbing zagro enie dla firmy i pracowników

Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska* Mobbing zagro enie dla firmy i pracowników Komunikaty 77 Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska* Mobbing zagro enie dla firmy i pracowników Znaczenia prawid³owych relacji miêdzyludzkich w miejscu pracy nie sposób przeceniæ. Stanowi¹ one nie tylko podstawê

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo