KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2006) 39 wersja ostateczna 2006/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (przedstawiona przez Komisję) PL PL

2 UZASADNIENIE ) KONTEKST PROJEKTU Podstawa i cele projektu Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej znana pod nazwą NACE Rev. 1 została wprowadzona do stosowania w 1990 r. w celu zharmonizowania statystyk gospodarczych. Zaproponowana zmieniona wersja NACE uwzględnia rozwój gospodarki, który wystąpił w ciągu ostatnich 15 lat oraz znaczące uaktualnienie innych międzynarodowych klasyfikacji działalności. Kontekst ogólny Od czasu przyjęcia NACE, Rev. 1 w 1990 r. wprowadzono do niej niewielkie zmiany. Zmiany wprowadzone do NACE, Rev. 2 wynikają z ogromnych przemian, jakie miały miejsce w gospodarce od 1990 r. i znaczącego uaktualnienia międzynarodowych klasyfikacji działalności. W związku z powyższym proponowana wersja NACE jest bardziej adekwatna w odniesieniu do rzeczywistości gospodarczej i bardziej porównywalna z innymi klasyfikacjami międzynarodowymi. Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy projekt Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, które wprowadziło NACE Rev. 1. Spójność z innymi politykami i celami Unii Nie dotyczy. 2) KONSULTACJE Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENA WPŁYWU Konsultacje z zainteresowanymi stronami Metody konsultacji, główne sektory objęte konsultacjami i ogólny profil respondentów Od 2002 r. przeprowadzono kilka konsultacji z krajowymi urzędami statystycznymi oraz z europejskimi stowarzyszeniami przedsiębiorców i handlowców, podczas których poproszono o przedstawienie wniosków dotyczących propozycji zmian do NACE Rev. 1. Streszczenie odpowiedzi oraz sposób, w jaki były one uwzględniane Wszystkie propozycje (ponad dwa tysiące) zostały rozpatrzone i przeanalizowane przez grupy ekspertów technicznych Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Nie zaistniała potrzeba korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. Ocena wpływu Pierwszą opcją było wprowadzenie zmian do NACE z punktu widzenia jej znaczenia dla rzeczywistości gospodarczej, porównywalności z innymi klasyfikacjami międzynarodowymi, ciągłości w stosunku do poprzedniej klasyfikacji. Jedyną opcją alternatywną było nie wprowadzenie zmian do klasyfikacji, co PL 2 PL

3 spowodowałoby brak porównywalności statystyki z innymi gospodarkami informacjami statystycznymi, które nie odpowiadają obecnym potrzebom ) ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU Krótki opis proponowanych działań Wprowadzenie do stosowania zmienionej klasyfikacji działalności gospodarczej i przepisów odnośnie jej wdrożenia w bieżących badaniach statystycznych. Podstawa prawna Artykuł 285 ust. 1 Traktatu WE. Zasada pomocniczości Niniejszy projekt wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty. Zasada pomocniczości nie ma zatem zastosowania. Zasada proporcjonalności Projekt jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów: Proponowane rozporządzenie zawiera przepis, który umożliwia Państwom Członkowskim wprowadzanie krajowych klasyfikacji statystycznych zgodnych z NACE, zatem odpowiadających konkretnej gospodarce krajowej. Niniejszy projekt jest wyważonym stanowiskiem między poziomem szczegółowości wymaganym przez głównych użytkowników, a obciążeniem pracą w urzędach statystycznych. Wybór instrumentów Proponowane instrumenty: rozporządzenie. Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następującego względu: Proponowane rozporządzenie, zmienia obowiązujące rozporządzenia. 4) WPŁYW NA BUDŻET Projekt nie ma wpływu finansowego na budżet Wspólnoty. 5) INFORMACJE DODATKOWE Klauzula przeglądu/weryfikacji/wygaśnięcia W art. 4 ust. 5 projektu znajduje się klauzula przeglądu. Europejski Obszar Gospodarczy Akt prawny, którego dotyczy projekt, ma znaczenie dla EOG i w związku z tym jego zakres powinien być rozszerzony na Europejski Obszar Gospodarczy. PL 3 PL

4 2006/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji 1, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej 2 (zwaną dalej NACE Rev. 1 ). (2) W celu odzwierciedlenia rozwoju technologicznego i zmian strukturalnych gospodarki należy wprowadzić aktualną klasyfikację, zwaną NACE Revision 2 (dalej nazywaną NACE Rev. 2 ). (3) Klasyfikacja, taka jak NACE Rev. 2, jest punktem kluczowym dla prób podejmowanych przez Komisję w celu restrukturyzacji statystyki Wspólnoty. Ma ona zapewnić lepsze zarządzanie gospodarcze na szczeblu WE i krajowym, przez większą porównywalność mających istotne znaczenie danych. (4) W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga standardów statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyk krajowych i wspólnotowych, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy i inne podmioty działające na jednolitym rynku mogły otrzymywać wiarygodne i porównywalne dane statystyczne. Pod tym względem, jest konieczne, aby różne 1 2 Dz. U. [ ] z [ ], str. [ ]. Dz.U. L 293 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z , str. 1). PL 4 PL

5 kategorie klasyfikacji działalności Wspólnot Europejskich były interpretowane jednolicie we wszystkich Państwach Członkowskich. (5) Wiarygodna i porównywalna statystyka jest konieczna, aby umożliwić przedsiębiorstwom dokonywanie oceny swojej konkurencyjności oraz jest przydatna dla instytucji wspólnotowych w celu zapobiegania występowania zakłóceń w konkurencji. (6) Ustanowienie rewizji wspólnej klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej samo w sobie nie zobowiązuje Państw Członkowskich do zbierania, publikowania lub dostarczania danych. Jednak, tylko w przypadku, gdy Państwa Członkowskie będą stosować klasyfikacje działalności powiązane z klasyfikacją wspólnotową, będzie możliwe dostarczanie zintegrowanych informacji w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości wymaganym do zarządzania rynkiem wewnętrznym. (7) Należy ustanowić przepis, aby Państwa Członkowskie mogły, w celu zaspokojenia potrzeb krajowych, dodawać do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowe kategorie w oparciu o klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. (8) Międzynarodowa porównywalność w zakresie statystyki gospodarczej wymaga od Państw Członkowskich oraz instytucji wspólnotowych stosowania klasyfikacji działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio powiązana z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności (ISIC) Rev. 4, przyjętą przez Komisję Statystyczną Narodów Zjednoczonych 3. (9) Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG Euratom 4 wspomagał Komisję, w szczególności w zbadaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2, płynnego przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 i włączenia zmian do NACE Rev. 2. (10) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 z dnia 22 lipca 1993 r., ustanowiło wspólne podstawy dla utworzenia statystycznego rejestru podmiotów gospodarczych wraz ze zharmonizowanymi definicjami, cechami, zakresem i procedurami aktualizacji 5. (11) Ustanowienie rewizji klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej przewiduje modyfikację odniesień do NACE Rev. 1, oraz wprowadzenie zmian do istotnych narzędzi. Należy zatem zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3037/90, jak i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej 6, rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. dotyczące statystyk strukturalnych 7, Dz.U. L 181 z , str. 47. Dz.U. L 196 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z , str. 1). Dz.U. L 374 z , str. 1. Dz.U. L 14 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z , str. 1). PL 5 PL

6 rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk 8, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy 9, rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do wynagrodzeń i kosztów pracy 10, rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów 11, rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące indeksu kosztów zatrudnienia 12, rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach , rozporządzenie WE nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego 14, rozporządzenie nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach 15. (12) Pewne narzędzia Wspólnoty przed przejściem na NACE Rev. 2 wymagają zmian, zgodnie ze specjalnymi procedurami, mającymi do nich zastosowanie, a w szczególności: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie 16 ; rozporządzenie (WE) nr 138/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich 18. (13) Działania niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającą procedury korzystania z uprawnień wykonawczych powierzonych Komisji 19. (14) Konsultowano się z Komitetem ds. Programu Statystycznego Dz.U. L 162 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191 z , str. 1). Dz.U. L 163 z , str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003. Dz.U. L 63 z Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003. Dz.U. L 332 z , str. 1. Dz.U. L 69 z , str. 1. Dz.U. L 7 z , str. 1. Dz.U. L 143 z , str. 49. Dz.U. L 255 z , str. 1. Dz.U. L 310 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L. Dz.U. L 33 z , str. 1. Dz.U. L 35 z , str. 23. Dz.U. L 184 z , str. 23. PL 6 PL

7 PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: SEKCJA 1: PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólną statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnocie, dalej zwaną NACE Rev. 2, w celu zapewnienia odniesienia do rzeczywistości gospodarczej i porównywalności między klasyfikacjami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi, a tym samym statystykami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi. 2. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie stosowania klasyfikacji dla celów statystycznych. Artykuł 2 1. NACE Rev. 2 obejmuje: NACE Rev. 2 a) pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcje), b) drugi poziom składający się z grupowań oznaczonych dwucyfrowym kodem numerycznym (działy), c) trzeci poziom składający się z pozycji grupowań oznaczonych trzycyfrowym kodem numerycznym (grupy), d) czwarty poziom składający się z pozycji grupowań oznaczonych czterocyfrowym kodem numerycznym (klasy). 2. NACE Rev. 2 stanowi załącznik I. Artykuł 3 Zastosowanie NACE Rev. 2 NACE Rev. 2 stosowana jest przez Komisję w całej statystyce klasyfikowanej według rodzajów działalności gospodarczej. PL 7 PL

8 Artykuł 4 Krajowe klasyfikacje działalności gospodarczej 1. Statystyka Państw Członkowskich sporządzana jest przy zastosowaniu NACE Rev. 2 lub opartej na niej klasyfikacji krajowej według rodzajów działalności gospodarczej. 2. Do krajowej wersji klasyfikacji można wprowadzić dodatkowe grupowania i poziomy oraz zastosować inne kodowanie. Każdy poziom, z wyłączeniem najwyższego, składa się z tych samych grupowań, co odpowiadający mu poziom NACE Rev. 2 lub grupowań odzwierciedlających dokładny ich podział. 3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji, do zatwierdzenia przed opublikowaniem, projekty określające lub zmieniające ich krajowe klasyfikacje. Komisja sprawdza zgodność tych projektów z ust. 2. w ciągu dwóch miesięcy. Zatwierdzona klasyfikacja krajowa zostaje przez Komisję przekazana do wiadomości innym Państwom Członkowskim. Krajowe klasyfikacje Państw Członkowskich zawierają tabelę powiązań między klasyfikacjami krajowymi a NACE Rev W przypadku niezgodności między niektórymi grupowaniami NACE Rev. 2 a krajową strukturą gospodarczą Komisja może upoważnić Państwo Członkowskie do zastosowania agregacji grupowań NACE Rev. 2 dla określonego sektora. W celu uzyskania takiego upoważnienie zainteresowane Państwo Członkowskie musi przedstawić Komisji wszystkie niezbędne informacje konieczne do rozważenia jego wniosku. Komisja podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy. Jednakże, bez względu na przepisy ust. 2, wspomniane upoważnienie nie uprawnia Państwa Członkowskiego do dalszego podziału zagregowanych grupowań w sposób inny niż w NACE Rev Komisja dokonuje wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim okresowego przeglądu przepisów objętych niniejszym artykułem, w celu sprawdzenia, czy są nadal zasadne. Artykuł 5 Działania Komisji 1. Komisja zapewni rozpowszechnianie, zarządzanie i promowanie NACE Rev. 2, w szczególności poprzez: a) przygotowanie, uaktualnianie i publikowanie uwag wyjaśniających do NACE Rev. 2; b) przygotowanie i publikowanie wytycznych dotyczących klasyfikacji jednostek statystycznych według NACE Rev. 2; c) publikowanie kluczy powiązań między NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2; PL 8 PL

9 d) prace nad poprawą powiązań z innymi klasyfikacjami społecznymi i gospodarczymi; 2. Komisja podejmie niezbędne działania konieczne do zapewnienia wdrożenia NACE Rev. 2. Artykuł 6 Działania wykonawcze Działania służące wdrożeniu i uaktualnieniu NACE Rev. 2 zostają przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7. Działania te dotyczą: a) zmian w NACE Rev. 2: (i) (ii) mających na celu uwzględnienie rozwoju technologicznego lub gospodarczego; mających na celu dostosowanie do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.; b) decyzji wymaganych w przypadku wystąpienia problemów powstałych przy wdrażaniu NACE Rev. 2, włącznie z przypisaniem działalności gospodarczych do specyficznych klas; c) działań zapewniających płynne przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość lub ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych. Artykuł 7 Komitet 1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programów Statystycznych, zwany dalej Komitetem, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom. 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące. PL 9 PL

10 Artykuł 8 Wdrożenie NACE Rev Jednostki statystyczne, o których mowa w rejestrze podmiotów gospodarczych, określone rozporządzeniem (EWG) nr 2186/93, są klasyfikowane według NACE Rev Dane statystyczne dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej od 1 stycznia 2008 r. będą zbierane przez Państwa Członkowskie według NACE Rev. 2 lub na mocy art. 4. według opartej na niej klasyfikacji krajowej 3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do opracowywania: a) statystyki rachunków narodowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2223/96; b) statystyki rolnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 138/2004; c) statystyki dotyczącej bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i bezpośrednich inwestycji zagranicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 184/2005. SEKCJA II: ZMIANY W POWIĄZANYCH AKTACH PRAWNYCH Artykuł 9 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (EWG) nr 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Skreśla się art. 3, 10 i 12 rozporządzenia (EWG) nr 3037/90. Artykuł 10 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91 w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej W rozporządzeniu (EWG) nr 3924/91 wprowadza się następujące zmiany: 1. NACE Rev. 1 otrzymuje brzmienie NACE Rev. 2 w całym tekście. 2. Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Dziedzina badania określona w art. 1 dotyczy działalności wymienionych w sekcjach B i C klasyfikacji działalności gospodarczej Wspólnoty Europejskiej NACE Rev. 2. PL 10 PL

11 Artykuł 11 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem(we, EURATOM) nr 58/97 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 wprowadza się następujące zmiany: 1. NACE Rev. 1 otrzymuje brzmienie NACE Rev. 2 w całym tekście i w załącznikach, z wyłączeniem załącznika 1, sekcja 10 Sprawozdania i badania pilotażowe, załącznika 3, sekcja 5 Pierwszy rok sprawozdawczy i załącznika 3, sekcja 9 Sprawozdania i badania pilotażowe, w których zachowane jest odniesienie do NACE Rev Artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie rodzaje działalności gospodarczej wymienione w sekcjach B do N oraz P do S statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2.). 3. Załączniki zostały poprawione zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 12 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1165/98 dotyczącym krótkoterminowych statystyk W rozporządzeniu (WE) nr 1165/98 wprowadza się następujące zmiany: 1. Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie rodzaje działalności rynkowych w sekcjach B-N oraz P-S statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2). 2. W art. 17 dodaje się tekst w brzmieniu: (k) pierwszy rok bazowy, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 (l) dla szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazane według NACE Rev. 2, poziom szczegółowości, forma, pierwszy okres odniesienia i okres odniesienia. 3. Załączniki do rozporządzenia zostały poprawione zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia. PL 11 PL

12 Artykuł 13 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy W rozporządzeniu (WE) nr 1172/98 wprowadza się następujące zmiany: NACE Rev. 1 i NACE Rev. 1.1 otrzymują brzmienie NACE Rev. 2 w całym tekście i załącznikach. Artykuł 14 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 530/1999 dotyczącym statystyk strukturalnych odnoszących się do wynagrodzeń i kosztów pracy W rozporządzeniu (WE) nr 530/1999 wprowadza się następujące zmiany: 1. NACE Rev. 1 otrzymuje brzmienie NACE Rev. 2 w całym tekście. 2. W art. 3: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: Statystyka obejmuje wszystkie dziedziny gospodarki określone w sekcjach: B (górnictwo i wydobywanie), C (przetwórstwo przemysłowe), D (wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych), E (dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) F (budownictwo), G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli), H (transport i gospodarka magazynowa), I (działalność usługowa związana z zakwaterowaniem i wyżywieniem), J (informacja i komunikacja), K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa), L (obsługa nieruchomości), M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), N (działalność w zakresie usług administracyjnych i pomocy), P (edukacja), Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna), R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją) oraz S (pozostała działalność usługowa) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, dalej zwanej NACE Rev. 2. b) skreśla się ust. 2. Artykuł 15 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem(we) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów W rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1. NACE Rev. 1 i NACE Rev. 1.1 otrzymują brzmienie NACE Rev. 2 w całym tekście i w załącznikach. PL 12 PL

13 2. Załącznik 1został poprawiony zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 16 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 450/2003 dotyczącym indeksu kosztów zatrudnienia W rozporządzeniu (WE) nr 450/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1. NACE Rev. 1 otrzymuje brzmienie NACE Rev. 2 w całym tekście. 2. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: Artykuł 3 - Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności zdefiniowanych w sekcjach B do S NACE Rev Włączenie działalności gospodarczej zdefiniowanej przez sekcje O do S NACE Rev.2 w zakres niniejszego rozporządzenia zostanie określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2, z uwzględnieniem analizy wykonalności zdefiniowanej w art Artykuł 5 otrzymuje brzmienie: Artykuł 5 - Częstotliwość i dane historyczne 1. Dane dotyczące IKZ po raz pierwszy opracowuje się według NACE Rev. 2 za pierwszy kwartał 2009 roku, a następnie za każdy kwartał (kończący się 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku). 2. Dane historyczne za pierwszy kwartał 2000 r. do czwartego kwartału 2008 r. są udostępniane przez Państwom Członkowskim. Są one podawane dla sekcji B do N NACE Rev.1 oraz dla składników kosztów pracy, o których mowa w art. 4 ust Artykuł 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Dane historyczne, o których mowa w art. 5, są przesyłane do Komisji (Eurostat) w tym samym czasie, co IKZ za pierwszy kwartał 2009 r. 5. W art.11 litera c) otrzymuje brzmienie: (c) włączenie sekcji O do S NACE Rev. 2 (art. 3); PL 13 PL

14 Artykuł 17 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 48/2004 w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 48/2004 otrzymuje brzmienie: Niniejsze rozporządzenie obejmuje dane dotyczące produkcji stali, która jest zdefiniowana jako grupa 24.1 statystycznej klasyfikacji działalności we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2). Artykuł 18 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 808/2004 dotyczącym statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 19 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 1552/2005 w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach W rozporządzeniu (WE) nr 1552/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1. NACE Rev. 1.1 otrzymuje brzmienie NACE Rev. 2 w całym tekście. 2. Skreśla się art. 2 ust Artykuł 4 otrzymuje brzmienie: Artykuł 4 Zakres statystyk Statystyka dotycząca kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach obejmuje co najmniej wszystkie rodzaje działalności określone w sekcjach B-N i R-S NACE Rev. 2. SEKCJA 3: PRZEPISY KOŃCOWE Artykuł 20 Przepisy przejściowe Bez uszczerbku dla art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 Państwa Członkowskie przekazują Komisji statystykę strukturalną dotyczącą przedsiębiorstw odnoszącą się do roku kalendarzowego 2008,według NACE Rev. 1 i NACE Rev. 2. PL 14 PL

15 Lista cech, które mają zostać przekazane przy zastosowaniu klasyfikacji NACE Rev. 1 i szczegóły dotyczące osiągania wyników, zostaną określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97. Artykuł 21 Wejście w życie 1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. 2. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit drugi niniejsze rozporządzenie jest stosowane do statystyki opracowywanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1165/98 i wskaźnika kosztów pracy zgodnie z rozporządzeniem (WE) 450/2003 od dnia 1 stycznia 2009 r., w przypadku statystyki dotyczącej działalności gospodarczej prowadzonej od 1 stycznia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia [ ] r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący PL 15 PL

16 Dział Grupa Klasa A ZAŁĄCZNIK 1 NACE Rev. 2 SEKCJA A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO *część ISIC Rev Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 01.1 Uprawy rolne jednoroczne Uprawa zbóż, roślin strączkowych i nasion oleistych, z 0111 wyłączeniem ryżu Uprawa ryżu Uprawa warzyw i melonów, roślin korzeniowych i 0113 roślin bulwiastych Uprawa trzciny cukrowej Uprawa tytoniu Uprawa roślin włóknistych Uprawy rolne jednoroczne pozostałe Uprawa roślin wieloletnich Uprawa winogron Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i 0122 podzwrotnikowych Uprawa owoców cytrusowych Uprawa owoców ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych 0125 oraz roślin jagodowych i orzechów Uprawa owoców oleistych Uprawa roślin służących do produkcji napojów Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz 0128 roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Rozmnażanie roślin Rozmnażanie roślin Chów i hodowla zwierząt Chów i hodowla bydła mlecznego 0141* Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 0141* Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt 0142 koniowatych Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt 0143 wielbłądowatych Chów i hodowla owiec i kóz Chów i hodowla świń Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla pozostałych zwierząt 0149 PL 16 PL

17 01.5 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa pomocnicza związana z rolnictwem i następująca po zbiorach Działalność usługowa pomocnicza związana z 0161 produkcją roślinną Działalność usługowa pomocnicza związana z chowem 0162 i hodowlą zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Przetwórstwo nasion dla celów rozmnażania Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna Pozyskiwanie drewna Pozyskiwanie drewna Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna 02.4 Działalność usługowa pomocnicza związana z leśnictwem Działalność usługowa pomocnicza związana z leśnictwem Rybołówstwo, chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 03.1 Rybołówstwo Rybołówstwo w wodach morskich Rybołówstwo w wodach śródlądowych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych SEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 05 Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego PL 17 PL

18 (lignitu) 05.1 Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla brunatnego Wydobywanie węgla brunatnego Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 06.1 Górnictwo ropy naftowej Górnictwo ropy naftowej Górnictwo gazu ziemnego Górnictwo gazu ziemnego Górnictwo rud metali 07.1 Górnictwo rud żelaza Górnictwo rud żelaza Górnictwo rud metali nieżelaznych Górnictwo rud uranu i toru Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Górnictwo i wydobywanie pozostałe 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 0810* 0810* 08.9 Górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego 0891 oraz do produkcji nawozów Wydobywanie i wzbogacanie torfu Produkcja soli Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa pomocnicza związana z górnictwem 09.1 Działalność usługowa pomocnicza związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność usługowa pomocnicza związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność usługowa pomocnicza związana z pozostałym górnictwem i wydobywaniem PL 18 PL

19 09.90 Działalność usługowa pomocnicza związana z pozostałym górnictwem i wydobywaniem 0990 SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie mięsa 1010* Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 1010* Produkcja wyrobów z mięsa i mięsa z drobiu 1010* 10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 1030* Produkcja soków z owoców i warzyw 1030* Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw gdzie indziej niesklasyfikowane 1030* 10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Produkcja olejów i tłuszczów 1040* Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 1040* 10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1050* Produkcja lodów 1050* 10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Produkcja pieczywa; produkcja wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych Produkcja sucharów i herbatników; produkcja wyrobów ciastkarskich i ciastek o przedłużonej trwałości Produkcja makaronów, klusek, kuskus i podobnych produktów mącznych 1071* 1071* 1074 PL 19 PL

20 10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Produkcja cukru Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Przetwórstwo herbaty i kawy 1079* Produkcja przypraw 1079* Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1079* 1079* 10.9 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt Produkcja gotowej karmy dla zwierząt gospodarskich 1080* Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 1080* 11 Produkcja napojów 11.0 Produkcja napojów Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja win gronowych 1102* Produkcja cidru i pozostałych win owocowych 1102* Produkcja napojów fermentowanych 1102* niedestylowanych, pozostałych Produkcja piwa 1103* Produkcja słodu 1103* Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja wyrobów tytoniowych 12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów włókienniczych 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych Produkcja tkanin Produkcja tkanin Wykończanie materiałów włókienniczych Wykończanie materiałów włókienniczych Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych Produkcja dzianin 1321 PL 20 PL

21 13.42 Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z 1322 wyłączeniem odzieży Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i 1324 wyrobów sieciowych Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, 1329* z wyłączeniem odzieży Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych 1329* wyrobów włókienniczych Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1329* 14 Produkcja odzieży 14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich Produkcja odzieży skórzanej 1410* Produkcja odzieży roboczej 1410* Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 1410* Produkcja bielizny 1410* Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana 1410* 14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja odzieży dzianej Produkcja wyrobów pończoszniczych 1430* Produkcja pozostałej odzieży dzianej 1430* 15 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 15.1 Garbowanie i wyprawianie skór; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych; wyprawianie i barwienie skór futerkowych Garbowanie i wyprawianie skór; wyprawianie i barwienie skór futerkowych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych Produkcja obuwia Produkcja obuwia Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.1 Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PL 21 PL

22 16.21 Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na 1621 bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych 1622* Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i 1622* ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja papieru i wyrobów z papieru 17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Produkcja masy włóknistej 1701* Produkcja papieru i tektury 1701* 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z 1702 papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, 1709* toaletowych i sanitarnych, z papieru Produkcja artykułów piśmiennych, z papieru 1709* Produkcja tapet 1709* Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana 1709* 18 Drukowanie i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Drukowanie gazet 1811* Drukowanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 1811* Działalność usługowa związana z przygotowywaniem 1812* do druku Introligatorstwo i podobne usługi 1812* 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji Reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla 19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych PL 22 PL

23 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja gazów technicznych 2011* Produkcja barwników i pigmentów 2011* Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów 2011* nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów 2011* organicznych Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja tworzyw sztucznych w formach 2013* podstawowych Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 2013* 20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i 2023* czyszczących Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 2023* 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Produkcja materiałów wybuchowych 2029* Produkcja klejów 2029* Produkcja olejków eterycznych 2029* Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2029* 20.6 Produkcja włókien chemicznych Produkcja włókien chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 2100* 21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 2100* 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych PL 23 PL

24 22.1 Produkcja wyrobów z gumy Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i 2211 regenerowanie opon z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z 2220* tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2220* Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla 2220* budownictwa Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2220* 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Produkcja szkła płaskiego 2310* Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 2310* Produkcja szkła gospodarczego 2310* Produkcja włókien szklanych 2310* Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 2310* 23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych Produkcja ceramicznych kafli i płytek 2392* Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny 2392* 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i 2393* ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 2393* Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon 2393* izolacyjnych Produkcja pozostałych ceramicznych wyrobów 2393* technicznych Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki gdzie indziej niesklasyfikowana 2393* 23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu Produkcja cementu 2394* Produkcja wapna i gipsu 2394* 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 2395* Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 2395* Produkcja masy betonowej 2395* Produkcja zaprawy murarskiej 2395* PL 24 PL

25 23.65 Produkcja cementu wzmocnionego włóknem szklanym 2395* Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 2395* 23.7 Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja wyrobów ściernych 2399* Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2399* 24 Produkcja metali 24.1 Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 2410* 24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 2410* 24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanych wstępnej obróbce Produkcja sztab, prętów ciągnionych na zimno 2410* Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 2410* Produkcja wyrobów formowanych na zimno 2410* Produkcja drutu 2410* 24.4 Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych Produkcja metali szlachetnych 2420* Produkcja aluminium 2420* Produkcja ołowiu, cynku i cyny 2420* Produkcja miedzi 2420* Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 2420* Wytwarzanie paliw jądrowych 2420* 24.5 Odlewnictwo metali Odlewnictwo żeliwa 2431* Odlewnictwo staliwa 2431* Odlewnictwo metali lekkich 2432* PL 25 PL

26 24.54 Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych 2432* 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 2511* Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 2511* 25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 2512* Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 2512* 25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja broni i amunicji Produkcja broni i amunicji Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2592* Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2592* 25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 2593* Produkcja zamków i zawiasów 2593* Produkcja narzędzi 2593* 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PL 26 PL

27 25.91 Produkcja pojemników metalowych 2599* Produkcja opakowań z metali lekkich 2599* Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 2599* Produkcja złączy i śrub 2599* Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2599* 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i płytek drukowanych Produkcja elementów elektronicznych 2610* Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 2610* 26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i, nawigacyjnych 2651* Produkcja zegarków i zegarów 2652* 26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego PL 27 PL

28 26.70 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja urządzeń elektrycznych 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 2710* 2710* 27.2 Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Produkcja kabli światłowodowych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych 2732 przewodów i kabli Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 2750* 2750* 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 2790 PL 28 PL

29 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników 2811 lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu 2812 hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja pozostałych pomp i sprężarek 2813* Produkcja kurków i zaworów 2813* Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem 2817 komputerów i urządzeń peryferyjnych) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 2819* 2819* 28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych pozostałych Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych do obróbki metalu Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2822* 2822* 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Produkcja maszyn dla metalurgii Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i 2824 budownictwa Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie 2825 żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, 2826 odzieżowego i skórzanego Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 2829* Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych 2829* PL 29 PL

30 materiałów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 2829* 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 29.1 Produkcja pojazdów samochodowych Produkcja pojazdów samochodowych Produkcja nadwozi do pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep Produkcja nadwozi do pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów mechanicznych i ich silników Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników 2930* 2930* 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 30.1 Produkcja statków i łodzi Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Produkcja statków powietrznych i statków kosmicznych Produkcja statków powietrznych i statków kosmicznych Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PL 30 PL

31 30.91 Produkcja motocykli Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Produkcja sprzętu transportowego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mebli 31.0 Produkcja mebli Produkcja mebli biurowych i sklepowych 3100* Produkcja mebli kuchennych 3100* Produkcja materaców 3100* Produkcja pozostałych mebli 3100* 32 Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów Produkcja monet 3211* Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 3211* Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Produkcja instrumentów muzycznych Produkcja instrumentów muzycznych Produkcja sprzętu sportowego Produkcja sprzętu sportowego Produkcja gier i zabawek Produkcja gier i zabawek Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych Produkcja wyrobów pozostała PL 31 PL

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji)

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji) Wykaz rodzajów działalności gospodarczej według PKD zawierających się w priorytecie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Lista kodów PKD obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju województwa śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 2020. 1. OBSZAR TECHNOLOGICZNY - TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 393/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy BIZNES DS.

Statystyka bazy BIZNES DS. Statystyka bazy BIZNES DS. Warszawa 3 czerwiec 2015 roku www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 2 885 883 100% 2 Nazwa firmy 2 885 883 100%

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1, P6_TA(2006)0411 Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD:

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD: Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489), którymi

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 28 lipca 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 436 452 100% 2 Nazwa firmy 3 436 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Strona 1 z 18 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 01.61.Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Pomoc publiczna w ramach Działania 8.1.2. stanowi pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 z dnia 16 września 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:57:09 Numer KRS: 0000176358

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:57:09 Numer KRS: 0000176358 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:57:09 Numer KRS: 0000176358 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Dziennik Ustaw -6- Poz. 339 Zalączruk do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. (poz. 339) WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NJEROLNJCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOżE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 27.11.2007 COM(2007) 755 wersja ostateczna 2007/0256 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą 5 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 2. 69.20.Z Działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*]

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Karta preferencji Wykaz Specjalizacji Inteligentnych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 07 r. Ustawą z dnia 5 maja 05 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość %

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów  Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość % Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Warszawa 05-07-2017 www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość 3 560 960 100% 2 Nazwa firmy 3 560 960 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.03.2014 godz. 12:13:13 Numer KRS: 0000447115

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.03.2014 godz. 12:13:13 Numer KRS: 0000447115 Strona 1 z 21 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.03.2014 godz. 12:13:13 Numer KRS: 0000447115 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:05:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:05:44 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 00:05:44 Numer KRS: 0000338288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO Część A: Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.10.2014 godz. 17:01:38 Numer KRS: 0000405378

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.10.2014 godz. 17:01:38 Numer KRS: 0000405378 Strona 1 z 22 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.10.2014 godz. 17:01:38 Numer KRS: 0000405378 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 10:31:35 Numer KRS: 0000353630

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 10:31:35 Numer KRS: 0000353630 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2015 godz. 10:31:35 Numer KRS: 0000353630 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:07:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:07:42 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 12:07:42 Numer KRS: 0000522277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2017 godz. 07:50:17 Numer KRS: 0000187305 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

"Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość" dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej.

Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej. Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. Raport Bieżący Spółka: Aztec International Spółka Akcyjna Numer: 7/2014 Data: 2014-05-09 17:40:31 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez ZWZ w dniu 8 maja Tytuł:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:03:30 Numer KRS: 0000368118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:03:30 Numer KRS: 0000368118 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:03:30 Numer KRS: 0000368118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Karta preferencji. Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD.

Karta preferencji. Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Karta preferencji Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorcę związana jest z kluczowym obszarem rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:46:50 Numer KRS: 0000346639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:46:50 Numer KRS: 0000346639 Strona 1 z 18 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:46:50 Numer KRS: 0000346639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA BRANŻOWEGO W POLSCE

MAPA RYZYKA BRANŻOWEGO W POLSCE MAPA RYZYKA BRANŻOWEGO W POLSCE Podmioty zatrudniające pomiędzy 9 a 50 osób różnica mniejsza lub równa -5: znaczące pogorszenie kondycji różnica od -2 do -5: pogorszenie kondycji różnica od -2 włącznie

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD

KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. Projekt uchwały Uchwała nr 1/I/2013 LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 w sprawie

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE Zestawie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD Regionalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR... wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 7 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Czynności Komisji

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE Kryterium wysokości przychodów eksportowych w okresie I-VI 2016 r. Podmioty zatrudniające powyżej 9 osób w tys. zł Klasyfikacja Branża PKD nazwa branży podmiotów

Bardziej szczegółowo

MAPA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE

MAPA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE MAPA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE Kryterium udziału przychodów eksportowych w przychodach ogółem w okresie I-VI 2016 r. Podmioty zatrudniające powyżej 9 osób udział powyżej 66,67% udział powyżej 50% do

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE Kryterium wysokości salda obrotów w okresie I-VI 2016 r. Podmioty zatrudniające powyżej 9 osób saldo obrotów dodatnie saldo obrotów równe zero saldo obrotów ujemne

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:38:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:38:26 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.10.2017 godz. 17:38:26 Numer KRS: 0000526716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo