BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004

2 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has o, które zosta o przes ane pocztà W razie pytaƒ prosimy o kontakt z Krzysztofem Ziajorem, tel.: , Zak adki tematyczne mo na rozwinàç klikajàc myszkà, po rozwini ciu zak adki temat wybieramy klikni ciem

3 SPIS TREÂCI INFORMACJE Z BRAN Y Âwiat o nad Warszawà 7 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Nap yw aut u ywanych w paêdzierniku 8 2. Dodatkowe kontrole uszkodzonych aut z importu 8 3. Nissan wstrzymuje przejêciowo produkcj z powodu braku stali 9 4. Solaris planuje debiut na GPW w IV kw. '05, nie wyklucza przej ç (wywiad) 9 5. Sprzeda nowych aut a wydatki reklamowe Rosyjskie Toyoty z polskim nap dem Produkcja samochodów osobowych wzros a o 67% w okresie styczeƒ paêdziernik Produkcja samochodów wcià na wysokim poziomie Banki sprzedajà wszystko. FSO, do koƒca listopada AwtoZAZ zacznie negocjacje Problemy chiƒskiego rynku samochodowego Wspólnà markà flot jest Opel, a samochód prezesa to Volvo Samochody ci arowe: o ywienie trwa Sprzeda nowych aut by a w paêdzierniku o 38 proc. ni sza ni rok wczeêniej Najpopularniejsze marki w Europie Zachodniej Starocie wje d ajà, ale wolniej. Sprowadzono 610 tysi cy u ywanych samochodów Fina konkursu Car of the Year Dobry, bo oszcz dny. Toyota Prius europejskim samochodem roku Wyniki konkursu Car of the Year PRAWO W PIGU CE 1. Sk adki na FP zatrudnieni za granicà, zobowiàzani w Polsce Ponowny wzrost odsetek za zw ok Odliczenie VAT za dotacj Nowe rozporzàdzenia dotyczàce zwolnieƒ z akcyzy Odroczenie zap aty zaleg oêci podatkowej Dokumenty konieczne dla uzyskania nakazu zap aty Kontrola przedsi biorcy w ustawie o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej Ewidencja dzia alnoêci gospodarczej dla ma onków Umowa deweloperska nie jest umowà przedwst pnà Zawieranie umów na odleg oêç Terminy w zamówieniach publicznych Jak rozwiàzaç umow na zast pstwo Wynagrodzenie na urlopie bezp atnym Kary za naruszanie praw pracowniczych Opodatkowanie us ug podstawà opodatkowania jest kwota faktycznie uzyskana Op aty za u ytkowanie wieczyste sà us ugà Rozliczenia podatkowe zagranicznej firmy zarejestrowanej w Polsce Podatek od dochodów z tytu u zagranicznego zlecenia Cesja wierzytelnoêci bez podatku Kto i kiedy wystawia rachunki OdpowiedzialnoÊç przewoênika za towar Swoboda zak adania przedsi biorstw Post powanie zabezpieczajàce w post powaniu upad oêciowym Kodeks cywilny odpowiedzialnoêç odszkodowawcza w adzy publicznej Niewyp acalnoêç przes ankà og oszenia upad oêci Przedawnienie roszczenia przedsi biorcy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia Zakaz nabywania akcji w asnych Wyznaczenie terminu spotkania przerywa przedawnienie Op aty za zanieczyszczenie Êrodowiska spalinami Wadium przy zamówieniach publicznych Skutki podatkowe dla pracodawcy, agencji pracy tymczasowej i pracownika tymczasowego Umowa o prac niezale nie od nazwy Nie ma sta u pracy, nie ma prawa do renty Jak zostaç rycza towcem? Kiedy sprawdzaç kontrahentów OdpowiedzialnoÊç nabywcy za zaleg oêci podatkowe VAT od us ug niematerialnych poza Polskà Indywidualne konta emerytalne 28 3

4 39. Prawo do obni enia naliczonego podatku Zakres odpowiedzialnoêci cz onka zarzàdu za zaleg oêci podatkowe spó ki Podatkowe konsekwencje àczenia spó ek kapita owych Umowa po yczki pomi dzy podmiotami powiàzanymi Ustalenie prawa do nadp aty podatku dochodowego od osób prawnych Nieprawomocny nakaz zap aty a wpis przymusowej hipoteki kaucyjnej Odwo anie cz onków zarzàdu spó ki z o.o Obowiàzki zwiàzane z rozpocz ciem dzia alnoêci gospodarczej Zamówienia publiczne w Austrii ograniczenia dla polskich obywateli Zamówienia publiczne dopuszczalnoêç odroczenia terminu p atnoêci Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy Rozwiàzanie stosunku pracy za porozumieniem stron Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego Koszty zatrudnienia bezrobotnego Podatkowe nast pstwa zbycia udzia ów w spó ce Darowizna sprz tu komputerowego czy potrzebna faktura? Odliczenie VAT przy zakupie samochodów i paliwa Dyskryminacja obywatela Unii jest absolutnie zakazana Wniesienie samochodu do spó ki Zlikwidowano obowiàzek op aty sk adek od ekwiwalentów za u ywanie pojazdów prywatnych do celów s u bowych Kontrola ZUS poza siedzibà przedsi biorstwa Zabezpieczenie powództwa w sprawie przeciwko syndykowi Skierowanie egzekucji do przedmiotu obcià onego zastawem Wspó w asnoêç nieruchomoêci w spó ce cywilnej wysokoêç wpisu Jak przedstawiç weksel w asny do zap aty Przes anki og oszenia upad oêci wspólnika spó ki jawnej Rating jako ocena wiarygodnoêci kredytowej Podpisywanie elektronicznych dokumentów W aêciwa reprezentacja firmy CzynnoÊci w post powaniu upad oêciowym informacjà dla przedsi biorców Umowa przedwst pna w stosunkach pracy Umowa o prac z cz onkiem zarzàdu i wspólnikiem w jednej osobie Zmiany k.p.c. dotyczàce pe nomocników procesowych Fundusze sekurytyzacyjne ograniczenia podatkowe Jaki podatek od monta u szafy Kontrakty mened erskie opodatkowanie VAT Uprawnienia organów kontroli skarbowej Podatek od Êrodków transportowych Dodatkowe zwolnienia od podatku akcyzowego Czy mo na rozwiàzaç martwà spó k z o.o.? Sàdy trafià na wokand Dor czenie postanowienia o og oszeniu upad oêci Legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie niewa noêci uchwa y Ochrona znaków towarowych Zbywanie udzia ów i akcji w spó kach Wybór rady nadzorczej oddzielnymi grupami Kiedy podró s u bowa jest zaliczana do czasu pracy Natychmiastowe rozwiàzanie umowy o prac Obrona przed spamem RacjonalnoÊç wydatków ocenia podatnik, a nie organ podatkowy Ograniczenia wysokoêci zwrotu podatku VAT Zaufanie do organów administracji publicznej Sprzeda pomi dzy spó kà a jej oddzia em Wp aty na rzecz organizacji po ytku publicznego Podatek od nieruchomoêci obj tych wspó w asnoêcià Czy mo na ubezpieczyç stanowisko? Stosunki rady nadzorczej z cz onkami zarzàdu Rekompensata za szkod Przerwanie biegu terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej Utwór przedmiotem umowy o dzie o Dotacje dla ma ych i Êrednich przedsi biorców w ramach SPO WKP 41 4

5 100. Liczy si decyzja drugiej instancji Zasady korzystania z SPO WKP Cz Êciowe odstàpienie od porozumienia Pakiet gwarancji pracowniczych êród em prawa Obowiàzki pracodawcy zatrudniajàcego pracowników biurowych Zwolnienie z powodu choroby Trzeba zap aciç podatek od zapasów Nieodp atne Êwiadczenie Skutki niedope nienia obowiàzków p atnika Prowizja jako koszt uzyskania przychodu Podatkowe konsekwencje umorzenia udzia ów Umowa o przej cie d ugu Umowy zawierane za poêrednictwem Internetu Uprawnienia osób obj tych umowà ubezpieczenia Rodzaje odpowiedzialnoêci sprawcy wypadku komunikacyjnego Przelew nabytej w drodze przetargu wierzytelnoêci Czy niew aêciwe uznanie d ugu przerywa bieg przedawnienia? Brak decyzji nie jest przeszkodà rozwiàzanie umowy o prac Uchylenie si pracownika od skutków oêwiadczenia o rozwiàzaniu umowy o prac za porozumieniem stron Egzekucja z nieruchomoêci prawo wyboru komornika Przedp ata ca ej ceny a powstanie obowiàzku podatkowego Osk adkowanie w miejscu wykonywania pracy Przekazanie prezentów a podatek VAT Przelew wierzytelnoêci osoby fizycznej tylko za jej zgodà Realizacja gwarancji po niedotrzymaniu terminu Skutki rezygnacji z funkcji prezesa zarzàdu spó ki z o.o Konstytutywny charakter wpisu do ksi gi akcyjnej Weksel w asny klauzula domicylu Nie mo na pozbawiaç wspólników uprawnieƒ Skarga pauliaƒska sposobem na nieuczciwych d u ników Przepisy o zamówieniach publicznych Uproszczona procedura przetargowa OdpowiedzialnoÊç za przekroczenie czasu pracy kierowców Praca na czarno chroniona WyjaÊnienia treêci postanowieƒ uk adu zbiorowego pracy Pozorna umowa, wynagrodzenie realne Odsetki karne nie zawsze sà kosztem Brak faktury a mo liwoêç odliczenia VAT Ustanowienie pe nomocnika a obowiàzek podpisania protoko u kontroli podatkowej Korzystanie bezp atne, ale z podatkiem Jak podzieliç majàtek mi dzy by ymi wspólnikami spó ki cywilnej Wniosek o og oszenie upad oêci a termin przedawnienia Orzeczenie zakazu prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej Dodatkowe informacje do ewidencji dzia alnoêci Dobierajàc partnerów w interesach nale y uwa aç Profesjonalne zawiadamianie àdanie wykupu dzia ki Archiwa bez zb dnych formalnoêci Spó ki równe i równiejsze Jak prawid owo wype niç Êwiadectwo pracy Rozwiàzanie umowy o prac z pracownikiem, który nie przepracowa ani jednego dnia Umowa o zakazie konkurencji Stwierdzenie niewa noêci podatkowej decyzji wymiarowej z powodu ra àcego naruszenia prawa ywot zwolnieƒ przed u ony o dwa lata Sposób op acania sk adki do ZUS Us ugi elektroniczne w nowej ustawie o VAT OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza syndyka masy upad oêci Zakaz konkurencji a umowa-zlecenie Okres ochrony znaku towarowego Weksel in blanco bez zgody ma onka Przedawnienie roszczenia nabytego przez por czyciela 53 5

6 161. Odmowa wyp aty odszkodowania nie zawsze zasadna Obowiàzek zamkni cia ksi gi rachunkowej w przypadku upad oêci Termin do z o enia protestu Gdy pracownik nie z o y odwo ania w terminie 7 dni D u szy okres wypowiedzenia umowy o prac Stosunki umowne pomi dzy jednoosobowà spó kà a jej prezesem 54 ROZWIÑZANIE UMOWY O PRAC BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA 55 UMARZANIE ZALEG OÂCI PODATKOWYCH 57 TRYB UDZIELANIA ZALEG EGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO 60 Biuletyn ten zosta przygotowany przy wspó pracy prawników Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu Telefon (61) , 6

7 INFORMACJE Z BRAN Y Âwiat o nad Warszawà Zmodernizowany neon Goodyeara Êwieci ponownie pe nà mocà nad Warszawà. Codziennie widzà go kierowcy i pasa erowie blisko pó miliona samochodów! Nowy neon Êwieci jaêniej ni jego poprzednia wersja, która od siedmiu lat ozdabia a panoram Warszawy. Litery nazwy Goodyear sà czytelniejsze w dzieƒ dzi ki zastosowaniu niebieskiego t a wyst pujàcego w logo firmy. Nocà nowy neon Goodyeara zawdzi cza swój blask tysiàcom energooszcz dnych diod. Modernizacja neonu stanowi element wsparcia wizualizacji, którà od zesz ego roku Grupa Goodyear umieszcza na serwisach opon na terenie ca ej Polski. Zamontowany pierwotnie w roku 1996 neon Goodyeara nale y do najwi kszych w Warszawie jest te jednym z najwi kszych neonów marki Goodyear w Europie. W tej chwili reklama ma 30 m d ugoêci i 5 m wysokoêci i jest doskonale widoczna na tle centrum stolicy kraju. Wed ug szacunków ka dego dnia Mostem azienkowskim i trasà szybkiego ruchu prowadzàcà tu obok wie owca, gdzie zamontowany jest neon Goodyeara przeje d a oko o pó miliona samochodów. Reklama, która wpisa a si na sta e w panoram miasta, wita warszawiaków jadàcych do pracy przez most na WiÊle. Bardzo dobrze widaç jà równie z okien mieszkaƒ prawobrze nej cz Êci miasta. 7

8 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Nap yw aut u ywanych w paêdzierniku Wed ug danych S u by Celnej RP, w paêdzierniku sprowadzono do Polski z zagranicy àcznie samochodów u ywanych. Ponad 10 tys. pojazdów zosta o odprawionych w izbie celnej w Poznaniu, a wynik na poziomie ponad 9,5 tys. zanotowano w izbach celnych w Krakowie i Wroc awiu. Wed ug zweryfikowanych danych, nap yw pojazdów u ywanych w okresie od maja do paêdziernika wyniós àcznie sztuk, z czego by y to auta pochodzàce z innych krajów Unii Europejskiej. W maju do naszego kraju sprowadzono auta, w czerwcu , w lipcu , w sierpniu , a we wrzeêniu Wp ywy do bud etu z tytu u podatku akcyzowego na sprowadzone auta u ywane wynios y w okresie od maja do paêdziernika àcznie 558 mln 373 tys. z. W maju by o to 75 mln 604 tys. z, w czerwcu 124 mln 899 tys. z, w lipcu 110 mln 326 tys. z, w sierpniu 108 mln 589 tys. z, we wrzeêniu 79 mln 555 tys. z, a w paêdzierniku zaledwie 59,4 mln z. Trudno jest w tej chwili jednoznacznie okreêliç przyczyny spadku wielkoêci importu w paêdzierniku. Mo e ich byç kilka. Po pierwsze, poziom nasycenia tego segmentu polskiego rynku osiàgnà chwilowe maksimum. Ograniczone mo liwoêci nabywcze (finansowe), przyczyni y si do obni enia popytu. Po drugie, nad wyraz wysoki poziom importu w poprzednich miesiàcach znacznie przewy szy istniejàcy popyt. Poda aut u ywanych na rynku jest zbyt wysoka, a to wymusza na importerach koniecznoêç wstrzymania si ze sprowadzaniem kolejnych samochodów do momentu zbycia wczeêniej sprowadzonych pojazdów. Istnieje równie trzecia mo liwoêç, o której coraz cz Êciej si mówi. Faktury lub umowy kupna sprowadzanych do Polski aut nie posiadajà wpisanej daty nabycia, co daje mo liwoêç od o enia w czasie momentu zap acenia podatku akcyzowego (w przypadku normalnej procedury, auto musi zostaç zg oszone i podatek zap acony w ciàgu 5 dni od momentu zakupu) oraz przeglàdu rejestracyjnego i fizycznej rejestracji auta na terytorium Polski (sprowadzony do Polski samochód musi przejêç przez badania techniczne i zostaç zarejestrowany w ciàgu trzydziestu dni od momentu jego zakupu). Ten ostatni przypadek nie jest zgodny z prawem, co jednak nie oznacza, e taki proceder nie ma miejsca. Analiza obserwowanych zjawisk wskazuje, i wszystkie trzy wymienione przyczyny mogà byç prawdziwe. O prawdziwoêci pierwszej mo e Êwiadczyç zmniejszajàca si liczba klientów zainteresowanych zakupem samochodu u ywanego. Zjawisko to potwierdzajà dealerzy. Pomimo niskich cen oferowanych aut, zainteresowanie nimi jest obecnie niewielkie. O prawdziwoêci drugiej, a tak e i trzeciej mo e Êwiadczyç du a liczba aut czekajàcych na klienta. Mo na je znaleêç w komisach, przydomowych ogrodach, na niektórych stacjach benzynowych, szczególnie w zachodniej cz Êci Polski, a tak e w cz Êci wschodniej. Tablice rejestracyjne wielu z nich (wywozowe z Niemiec) nierzadko utraci y ju wa noêç. Która z zaprezentowanych przyczyn odgrywa wi kszà rol, poka à kolejne miesiàce. Spodziewana zmiana przepisów mo e przyczyniç si do dalszego wzrostu liczby sprowadzanych aut. Data: 25 listopada 2004 r. èród a: Ministerstwo Finansów, IBRM Samar 2. Dodatkowe kontrole uszkodzonych aut z importu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sprowadzane z zagranicy samochody po wypadku b dà musia y przejêç dodatkowe badania techniczne przed pierwszà rejestracjà w Polsce. Taki wymóg dotyczy auta, które nosi Êlady uszkodzeƒ lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów noênych konstrukcji pojazdu, mogàcych stwarzaç zagro enie dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Nie sprecyzowano, jakie Êlady uszkodzeƒ b dà zobowiàzywa y do przeprowadzenia dodatkowych badaƒ. Nowy wymóg zosta wprowadzony w znowelizowanym rozporzàdzeniu ministra infrastruktury w sprawie badaƒ technicznych pojazdów. Dodatkowe badania b dà musia y przejêç te pojazdy skierowane przez starost w celu ustalenia danych, potrzebnych do rejestracji samochodu. Zmodyfikowano wzory dokumentów np. 0% Samochody nowe vs Importowane samochody u ywane Styczeƒ Paêdziernik 2004 r. 9% 91% I 11% 89% 10% 90% Samochody nowe 90% 10% 66% 34% 83% 17% II III IV V VI VII VII XI X Samochody używane 84% 16% 87% 13% 17% 84% 81% 19% 8

9 opisu zmian dokonanych w aucie. Teraz trzeba podaç liczb miejsc siedzàcych wraz z siedzeniem kierowcy, a wczeêniej siedzenie kierowcy mo na by o pominàç; podaç rok produkcji pojazdu, a wczeêniej mo na by o podaç tzw. rok modelowy. Diagnostycy b dà te musieli zamówiç nowe pieczàtki, bo zmienia si ich wzór. Data: 25 listopada 2004 r. èród o: Gazeta Wyborcza 3. Nissan wstrzymuje przejêciowo produkcj z powodu braku stali Tokio. Japoƒska firma samochodowa Nissan Motor poinformowa a, e wstrzymuje w listopadzie i grudniu na pi ç dni produkcj w swych trzech japoƒskich wytwórniach w zwiàzku z brakiem stali. Jest to pierwszy w kilkudziesi cioletniej historii firmy przypadek wstrzymania produkcji z powodu braku zasadniczych surowców powiedzia PAP anonimowy przedstawiciel zarzàdu Nissana. Pi ciodniowa przerwa w pracy obejmie trzy spoêród czterech wytwórni samochodów Nissana w Japonii i nastàpi w dniach listopada oraz 6 8 grudnia poda rzecznik firmy. Wed ug dyrekcji, przerwa opóêni wyprodukowanie 25 tysi cy samochodów. Zgodnie z ustaleniami miedzy dyrekcjà a zwiàzkami zawodowymi, opóênienia majà zostaç nadrobione w styczniu, kiedy to zjedzie z taêm produkcyjnych zaleg a partia pojazdów. Przerwy produkcyjne wià à si z kryzysem w firmie Nippon Steel, która jest g ównym dostawcà stali dla Nissana i która boryka si z trudnoêciami surowcowymi i gwa townie rosnàcym popytem na swe produkty, spowodowanym m.in. boomem gospodarczym w sàsiednich Chinach. Data: 25 listopada 2004 r. èród o: PAP 4. Solaris planuje debiut na GPW w IV kw. '05, nie wyklucza przej ç (wywiad) Producent autobusów Solaris Bus & Coach chce zadebiutowaç na parkiecie w IV kw r. Ârodki z emisji spó ka przeznaczy na rozwój, nie wyklucza przej ç innych firm. Solaris planuje dynamiczny rozwój, w 2004 r. przychody spó ki wzrosnà do oko o 400 mln z poinformowa PAP prezes spó ki. Solaris: PostanowiliÊmy, e poszukamy pieni dzy na gie dzie. JesteÊmy na kolejnym etapie przygotowaƒ do wejêcia na gie d. WybraliÊmy doradc prywatyzacyjnego. Do koƒca tego roku chcemy sp aciç Kredyt Bank, potem zmienimy form na spó k akcyjnà powiedzia w czwartek w wywiadzie dla PAP Krzysztof Olszewski, prezes Solarisa. PAP: Obecnie Solaris jest spó kà z ograniczonà odpowiedzialnoêcià. Solaris: Chcemy, by forma spó ki zmieni a si w ostatnim kwartale 2005 roku. Wówczas te mog oby dojêç do debiutu gie dowego powiedzia Olszewski. Obecnie wi kszoêciowym udzia owcem fabryki autobusów jest Kredyt Bank. Bank ma obecnie oko o 80 proc. akcji spó ki, reszta nale y do rodziny Olszewskich. Kredyt Bank kupi akcje fabryki w 2002 r. Umowa z bankiem przewiduje pi cioletnià wspó prac. Prezes nie poda, po jakà kwot spó ka si gnie z rynku, ani konkretnych celów, na jakie przeznaczone b dà Êrodki z emisji. Nie wykluczy jednak, e Solaris cz Êç Êrodków pozyskanych z rynku przeznaczy na zakup innej spó ki. Solaris: Mamy potrzeby zwiàzane z rozwojem spó ki. Za wczeênie jednak mówiç, na co konkretnie przeznaczymy Êrodki z emisji. Zobaczymy, co nam przyniesie 2005 rok powiedzia Olszewski. Kto wie, czy nie b dziemy planowali rozwoju przez dokupienie jakiejê innej spó ki doda. W 2003 r. przychody spó ki wzros y do 263 mln z, z 212 mln z osiàgni tych w 2002 r. Zysk netto w tym okresie wzrós do 4,1 mln z z 3,2 mln z. Prezes poinformowa, e w tym roku przychody spó ki wzrosnà do oko o 400 mln z. Solaris: Planujemy, e na koniec 2004 roku przychody wzrosnà do oko o 400 mln z powiedzia Olszewski. W 2003 r. Solaris wyprodukowa 273 autobusy i trolejbusy. W 2004 r. ich produkcja ma wzrosnàç do oko o 480 sztuk, a w 2008 r. do sztuk. W 2003 r. udzia eksportu w ogólnej strukturze sprzeda y Solarisa wynosi 60 proc. Najwa niejszym klientem firmy jest rynek niemiecki. Poczàtek firmy Solaris Bus & Coach si ga 1994 roku, kiedy Krzysztof Olszewski utworzy biuro handlowe Neoplan Polska Sp. z o.o. W 1996 r. spó ka otworzy a fabryki autobusów Neoplan Polska w Bolechowie. W 2001 r. spó ka zmieni a nazw na Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., a Krzysztof Olszewski odkupi udzia y Neoplana w przedsi biorstwie. Sebastian Karbarczyk (PAP) Data: 25 listopada 2004 r. èród o: PAP 9

10 5. Sprzeda nowych aut a wydatki reklamowe 2004 r. vs 2003 r. Wroc awska firma Expert-Monitor przygotowa a 50% 50% zestawienie, porównujàce sprzeda nowych samochodów osobowych w odniesieniu do wydatków 40% 40% szt. AdEx ponoszonych przez firmy na cele reklamowe. [...] 30% 30% Na uwag zas uguje wykres, w którym zebrano dane 20% 20% skumulowane za ten i ubieg y rok. Jak widaç wyraênie, od kwietnia sprzeda aut nieprzerwanie spada, a w 10% 10% paêdzierniku osiàgn a poziom o 3,8% ni szy ni w tym 0% 0% samym okresie 2003 r. Z drugiej strony, od czerwca jesteêmy Êwiadkami systematycznego wzrostu -10% -10% wydatków firm na cele reklamowe. W paêdzierniku reklamodawcy wydali ju àcznie o 9,8% wi cej ni rok wczeêniej, liczàc na to, e dzi ki szerszej reklamie uda si zahamowaç malejàcà sprzeda. Data: 25 listopada 2004 r. èród a: Expert-Monitor, IBRM Samar 6. Rosyjskie Toyoty z polskim nap dem Japoƒski koncern Toyota przyzna, e rozwa a budow fabryki swoich aut w Rosji. Wed ug japoƒskiej prasy Toyoty dla Rosjan by yby nap dzane silnikiem produkowanym w Polsce. Prawdopodobnie Êwiatowy rynek motoryzacyjny zwi kszy si w dekadzie po 2010 r. i rozwa amy budow bazy produkcyjnej w Rosji, aby zaspokoiç ten zwi kszony popyt na auta stwierdzi rzecznik Toyoty Hiroshi Hashimoto, odmawiajàc podania dalszych szczegó ów. Japoƒski dziennik Yomiuri Shimbun poinformowa, e w 2006 r. Toyota wybuduje w Sankt Petersburgu fabryk, w której b dzie produkowaç kilkadziesiàt tysi cy aut Corolla rocznie. Wed ug dziennika silniki do tych aut Toyota zamierza sprowadzaç ze swojej fabryki w Polsce. Wkrótce w fabryce w Wa brzychu Toyota zacznie produkcj silników, sà to jednak silniki ma olitra owe do miejskich aut, które b dà produkowane w Czechach. Pod koniec przysz ego roku zacznie si produkcja silników w drugiej fabryce Toyoty, w Jelczu-Laskowicach. B dà to nowoczesne silniki Diesla, wymagajàce paliwa, które nie jest dost pne w Rosji. Data: 24 listopada 2004 r. èród o: Gazeta Wyborcza 7. Produkcja samochodów osobowych wzros a o 67% w okresie styczeƒ paêdziernik Produkcja samochodów osobowych w Polsce w okresie styczeƒ paêdziernik 2004 roku wynios a sztuk, czyli by a o ponad 67% wy sza ni rok wczeêniej, poda a w raporcie firma Samar, zajmujàca si monitoringiem rynku samochodowego. Pomimo malejàcej sprzeda y samochodów osobowych na rynku polskim, ich produkcja wcià utrzymuje si na wysokim poziomie. Co prawda wynik w wysokoêci wyprodukowanych w paêdzierniku aut jest o prawie 6,5 tysiàca sztuk gorszy ni zanotowany w miesiàcu poprzednim, to jednak wynik sumaryczny od poczàtku roku, zamykajàcy si liczbà wyprodukowanych samochodów jest o ponad 67% wy szy ni w analogicznym okresie roku ubieg ego czytamy w raporcie. W 2002 roku liczba wyprodukowanych aut osobowych wynios a sztuk, w roku 2003 ju sztuk. Uzyskany wzrost jest wynikiem utrzymujàcego si wysokiego popytu na rynkach eksportowych, w tym w krajach Europy Zachodniej. Niestety, dynamika produkcji przeznaczonej na rynek polski, ze wzgl du na kolejny kryzys w sprzeda y, traci dotychczasowe tempo czytamy w raporcie. Samar poda, e rezultat paêdziernikowy by o ponad 40% gorszy w uj ciu rocznym, a wynik skumulowany jest ju wy szy jedynie o 10% i to tylko dzi ki rezultatom uzyskanym w poprzednich miesiàcach. Udzia produkcji eksportowej samochodów osobowych w produkcji ogó em na rynku polskim wcià pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Wynosi on niemal 80%, co w liczbach bezwzgl dnych oznacza produkcj aut podkreêlajà analitycy Samar. Liderem wêród producentów jest nadal Fiat z udzia em 57,9% po dziesi ciu miesiàcach 2004 roku. Na drugiej pozycji znajduje si Opel (22,0%), kolejne miejsce zajà Volkswagen (11,5%), a czwarte FSO (8,5%). W przeciwieƒstwie do samochodów osobowych, produkcja samochodów dostawczych osiàgn a w paêdzierniku 10

11 rekordowy poziom wyprodukowanych samochodów, to prawie 200% wi cej ni we wrzeêniu i o ponad 600% wi cej ni analogicznym miesiàcu roku ubieg ego podano tak e w raporcie. Od poczàtku roku produkcja samochodów dostawczych wynios a sztuk, czyli o ponad 381% wi cej w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg ego. Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych, równie i tutaj ju ponad 90% produkcji wysy ane jest na eksport. [tom/maza] Data: 25 listopada 2004 r. èród o: Gazeta Wyborcza 8. Produkcja samochodów wcià na wysokim poziomie Pomimo malejàcej sprzeda y samochodów osobowych na rynku polskim, ich produkcja wcià utrzymuje si na wysokim poziomie. Co prawda wynik w wysokoêci wyprodukowanych w paêdzierniku aut jest o prawie 6,5 tysiàca sztuk gorszy ni zanotowany w miesiàcu poprzednim, to jednak wynik sumaryczny od poczàtku roku, zamykajàcy si liczbà wyprodukowanych samochodów jest o ponad 67% wy szy ni w analogicznym okresie roku ubieg ego. Uzyskany wzrost jest wynikiem utrzymujàcego si wysokiego popytu na rynkach eksportowych, w tym w krajach Europy Zachodniej. Niestety, dynamika produkcji przeznaczonej na rynek polski, ze wzgl du na kolejny kryzys w sprzeda y, traci dotychczasowe tempo. Rezultat paêdziernikowy by w porównaniu z paêdziernikiem roku ubieg ego o ponad 40% gorszy, a wynik skumulowany jest ju wy szy jedynie o 10% i to tylko dzi ki rezultatom uzyskanym w poprzednich miesiàcach. Udzia produkcji eksportowej samochodów osobowych w produkcji ogó em na rynku polskim wcià pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Wynosi on niemal 80%, co w liczbach bezwzgl dnych oznacza produkcj aut. Najwi kszym polskim producentem jest Fiat. Jego udzia w produkcji ca kowitej samochodów osobowych po dziesi ciu miesiàcach tego roku wynosi 57,9%. Drugà pozycj z wynikiem 22% zajmuje Opel. Trzecia pozycja przypad a w udziale firmie Volkswagen. Jej udzia w rynku producentów krajowych wyniós na koniec paêdziernika 11,5%. Je eli jednak wziàç pod uwag ca oêç produkcji, tzn. zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, to VW ust puje tylko Fiatowi. Na pozycji czwartej znajduje si FSO z udzia em 8,5%. Udzia firmy Intrall, aktualnego producenta samochodów Honker, wynosi 0,1%. Pierwszà pozycj wêród produkowanych w Polsce modeli z udzia em w produkcji ca kowitej zbli onym do 44% zajmuje Fiat Panda. Na drugiej pozycji lokuje si Fiat Seicento z udzia em 14,2%. Tu za nim znajdujà si dwa modele Opla: Astra z prawie 12% udzia em oraz Agila z 10,2% udzia em. Kolejne pozycje zajmujà FSO Lanos (8,1%), VW Caddy (7,4%) oraz VW Transporter z 4% udzia em w produkcji ca kowitej. W przeciwieƒstwie do samochodów osobowych, produkcja samochodów dostawczych osiàgn a w paêdzierniku rekordowy poziom wyprodukowanych samochodów to prawie 200% wi cej ni we wrzeêniu i o ponad 600% wi cej ni analogicznym miesiàcu roku ubieg ego. Taki wynik jest g ównie zas ugà Volkswagena, który w bie àcym miesiàcu wyprodukowa w Poznaniu ponad trzy razy wi cej aut ni we wrzeêniu. Od poczàtku roku produkcja samochodów dostawczych wynios a samochodów, czyli o ponad 381% wi cej w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg ego. Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych, równie i tutaj ju ponad 90% produkcji wysy ane jest na eksport. Wysoki popyt dotyczy w szczególnoêci Volkswagena, który w produkcji ca kowitej, w okresie od stycznia do paêdziernika tego roku, zdoby udzia w wysokoêci 87,3%. Na drugiej pozycji znajduje si Fiat z udzia em 10,9%. Najwi kszym zainteresowaniem klientów, zarówno na rynku polskim, jak i za granicà, niezmiennie cieszy si VW Transporter. Jego udzia w produkcji wynosi 50,2%. Tu za nim plasuje si drugi model tej samej firmy Caddy z udzia em 35,5%. Na trzeciej pozycji znajduje si natomiast Fiat Panda Van. Udzia tego modelu w produkcji ca kowitej samochodów dostawczych na rynku polskim wyniós na koniec paêdziernika 3,4%. Data: 24 listopada 2004 r. èród a: Fiat Auto Poland, FSO, Intrall Polska, Opel Polska, Volkswagen Poznaƒ 9. Banki sprzedajà wszystko. FSO, do koƒca listopada AwtoZAZ zacznie negocjacje Ostatnie dwa banki, Pekao SA i Kredyt Bank, sà bliskie sprzedania ukraiƒskiemu AwtoZAZ wierzytelnoêci Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Do koƒca miesiàca ukraiƒska firma ma wy àcznoêç na negocjacje w sprawie inwestycji na eraniu. Wed ug naszych informacji do koƒca listopada AwtoZAZ rozpocznie rozmowy w sprawie warunków inwestycji w FSO. Planujemy w najbli szym czasie rozpocz cie rozmów z tym inwestorem, ale termin nie zosta jeszcze ustalony 11

12 powiedzia a Agnieszka D uska z Biura Prasowego Ministerstwa Skarbu Paƒstwa. Doda a, e bli sze informacje powinny byç znane za dwa, trzy dni. Przed dwoma tygodniami Rada Ministrów zgodzi a si na niepubliczny tryb sprzeda y akcji FSO. Decyzja ta umo liwi a ministrowi skarbu rozpocz cie negocjacji z ukraiƒskà firmà AwtoZAZ, najbardziej prawdopodobnym inwestorem eraƒskiej spó ki. AwtoZAZ z o y ofert w po owie paêdziernika i do koƒca listopada ma wy àcznoêç na rozmowy w tej sprawie. Robert Moreƒ, rzecznik Pekao SA potwierdzi, e we wtorek decyzj co do sprzeda y wierzytelnoêci FSO na rzecz ukraiƒskiego inwestora mia podjàç zarzàd banku, ale sprawa ta nie by a omawiana. JesteÊmy w fazie zaawansowanych negocjacji, ale umowa nie zosta a jeszcze podpisana powiedzia a natomiast Izabela MoÊcicka, rzeczniczka prasowa Kredyt Banku, nie potwierdzajàc informacji o bliskim finale rozmów z ukraiƒskim nabywcà. Wed ug Marka Dy akowskiego, szefa jednego ze zwiàzków zawodowych dzia ajàcych w FSO, ukraiƒska firma wcià nie kupi a wszystkich d ugów, zatem nie ma pewnoêci, czy za egnane zosta o niebezpieczeƒstwo z o enia wniosku o upad oêç przez wierzycieli. Dotychczas spoêród szeêciu banków-wierzycieli d ugów fabryki nie sprzeda y Pekao SA i Kredyt Bank. Szacunkowa wartoêç tych zobowiàzaƒ wynosi oko o 70 mln z. Janusz Woêniak, prezes FSO, powiedzia, e fabryka nie ma adnych informacji o stanie rozmów prowadzonych przez AwtoZAZ, bo partnerem ukraiƒskiej firmy jest resort skarbu. W drugim tygodniu listopada przedstawiciele rzàdu oraz FSO rozmawiali w Brukseli o warunkach udzielenia przez Komisj Europejskà zgody na 52 mln z rzàdowej dotacji dla fabryki. Zdaniem naszego informatora z Ministerstwa Gospodarki Komisja jest pozytywnie nastawiona do projektu, ale oczekuje dodatkowych informacji od strony polskiej. Adam Maciejewski Data: 24 listopada 2004 r. èród o: Rzeczpospolita 10. Problemy chiƒskiego rynku samochodowego Sprzeda osobowych aut w Chinach spada. Produkcja na rynek wewn trzny musia a wi c równie zwolniç obroty. W paêdzierniku sprzeda y si w Chinach auta. Produkcj ograniczono w tym samym miesiàcu do sztuk. Tymczasem chiƒski oddzia General Motors wezwa do serwisów 27 tys. w aêcicieli Buick'ów wyprodukowanych w tym kraju. Powodem jest usterka elementu uk adu hamulcowego. Problem ten by ju przyczynà trzech, na szcz Êcie niegroênych, wypadków. Usterka dotyczy modeli Buick Regal 2.0 wyprodukowanych mi dzy latami 2002 a WczeÊniej Honda wezwa a do serwisów 70 tys. w aêcicieli Accordów wyprodukowanych w Chinach. Usterka dotyczy a wad zbiornika paliwa. Data: 23 listopada 2004 r. èród o: Moto Target 11. Wspólnà markà flot jest Opel, a samochód prezesa to Volvo Puls Biznesu zada pytania zarzàdcom 20 wybranych losowo flot firmowych. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, kto i czym w jakiej firmie jeêdzi, nie jest proste. Okazuje si, e informacje o flocie samochodowej niektórych firm obj te sà tajemnicà. Fakt ten dziwi, tym bardziej e auta te je d à po drogach publicznych, dostrzec je nietrudno i nietrudno 17,7 przeczytaç nazw firmy, pod której barwami Najcz Êciej wybierane marki flotowe je d à majà to wypisane na masce. 13,3 Z naszej sondy wynika, e a 77 proc. firm dysponuje flotà znacznie powy ej stu samochodów. Chocia by PKO BP 830 aut i Grupa ywiec z 2,5 tys. samochodów. W mniejszoêci sà firmy, 11,3 11,3 które majà ich poni ej stu. Warto nadmieniç, e 5,6 5,6 np. telewizja TVN ma w posiadaniu tylko 78 aut. 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Znane i niezawodne 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Co do wyboru marek firmy sà raczej zgodne. Najmniej popularne sà Chrysler, Daewoo, Opel Toyota Ford Volvo Nissan VW Honda Mercedes Renault Saab Peugeot Chrysler Daewoo Mitsubishi Skoda Fiat 12

13 Mitsubishi, Skoda i Fiat. Tylko 2,2 proc. przedsi biorstw wykorzystuje te marki. Markà wspólnà dla wi kszoêci flot jest Opel. A 17,7 proc. firm ma auta tej marki. Jeêdzi nimi m.in.: TVP, Era GSM, Coca-Cola, Prologis, Idea, Carlsberg, LOT i PKO BP. Przedstawiciele TVP twierdzà, e przy wyborze Opla mia a znaczenie dobra opinia marki, funkcjonalnoêç, ma a awaryjnoêç i dost p do stacji serwisowych na terenie kraju. Kolejne miejsca w rankingu na najcz Êciej wybieranà mark zajmujà odpowiednio: Toyota (13,3 proc.), Ford i Volvo (po 11,1 proc.), oraz Nissan i Volkswagen (6,6 proc.). Ponad 9 proc. firm deklaruje, e kolor samochodu nie ma znaczenia (np. Coca-Cola). Mimo to prym wiedzie kolor granatowy (27,4 proc.). Takimi samochodami je d à m.in. przedstawiciele firmy Roche Polska. Na drugim miejscu jest bia y - bo w kolorach firmy (LOT, TVP), i jest odpowiednim t em pod logo (Era GSM, Idea - Centertel). A dalej: srebrny (Polkomtel - Plus GSM), szary (Pepsi), zielony (Carlsberg), czarny (Prologis) i szampaƒski (Prologis). Wi kszoêç firm unika koloru czerwonego. Znakowanie samochodów Wi kszoêç przedsi biorstw deklaruje: brandowanie tak, ale nie dla zarzàdu. Tylko w niektórych firmach prezesi majà oznakowane samochody (Pepsi, Prologis i Carlsberg) i z regu y jest to ma e logo. Za to a 85 proc. firm branduje samochody przedstawicieli handlowych, produkcyjnych i mened erów (np. Era GSM). Brand wykorzystywany jest g ównie tam, gdzie samochód ma byç wizytówkà firmy (np. TVN, TVP). A kto nie znakuje w ogóle? Na przyk ad PKO BP z uwagi na charakter dzia alnoêci firmy. Bezpieczeƒstwo pracowników jest tu priorytetem. Auto prezesa Najwy szy szef musi mieç dobre auto. W naszej sondzie pojawi o si siedem marek samochodów, które si powtarza y. Pierwsze miejsce nale y si Volvo (najcz Êciej S80 z pe nym wyposa eniem). Dalej marki nie gorsze: Lancia (g ównie Kappa), Saab, Mitsubishi, Honda, BMW i Audi. W wi kszoêci z pe nym wyposa eniem, tzw. full opcjà, albo chocia z dodatkowym wyposa eniem, czyli odbiegajàce od standardu. Kolory raczej nie rzucajàce si w oczy. Czarny, grafit, srebrny i granat to barwy karoserii, które najcz Êciej wybierajà szefowie. aden z naszych rozmówców nie wybra auta w kolorze np. czerwonym. Maria Czudowska Data: 24 listopada 2004 r. èród o: Puls Biznesu 12. Samochody ci arowe: o ywienie trwa Zapoczàtkowany jeszcze w ubieg ym roku wzrost na rynku samochodów u ytkowych przerodzi si w prawdziwy boom. W samochody inwestujà nie tylko du e firmy spedycyjne, dla których nowym impulsem do rozwoju by a akcesja Polski do UE i rosnàcy eksport. Mas ci arówek kupujà te niewielkie przedsi biorstwa. Rosnàca sprzeda samochodów u ytkowych to jeden z najlepszych barometrów koniunktury gospodarczej. O ywienie niemal natychmiast przek ada si na wzrost zamówieƒ dla przewoêników. Ci z kolei, aby sprostaç nowym wyzwaniom, muszà powi kszaç tabor. Z drugiej strony sam sektor transportowy to koƒ pociàgowy gospodarki. Zapewnia setki tysi cy miejsc pracy, a dzi ki bardzo wysokim podatkom, jakimi jest ob o ony, stanowi podpor bud etu centralnego i bud etów lokalnych. JeÊli wi c patrzeç przez ten pryzmat, perspektywy gospodarcze naszego kraju sà obiecujàce, tym bardziej e pozytywne symptomy p ynà tak e z Unii Europejskiej. W aênie w UE bran a samochodów ci arowych prze ywa oczekiwanà od lat hoss. W Europie rewelacja Z miesiàca na miesiàc rosnà zamówienia potentatów rynku, jak DaimlerChrysler, MAN, Scania czy Volvo. To jeden z najbardziej widocznych objawów o ywienia gospodarki europejskiej. Producenci ci arówek w ostatnich trzech latach zmniejszyli liczb etatów o ponad 25 tys. osób. Teraz zmuszeni sà do szybkiego odtwarzania kadry. W Europie Zachodniej (UE oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria) sprzeda nowych pojazdów o dopuszczalnej masie ca kowitej (DMC) powy ej 16 t wzros a w pierwszym pó roczu o ponad 8 proc., w tym a o 21 proc. w Niemczech. Du a cz Êç zamówieƒ pochodzi a od najwi kszych firm transportowych Ryder System i Vos Logistics Nederland. Ta ostatnia spó ka zakupi a m.in. a tysiàc wozów Volvo i Scania. Wed ug prognoz popyt ze strony niemieckiej gospodarki na ci arówki wyniesie w tym roku przynajmniej 80 tys. sztuk wobec 71 tys. w 2003 r. Audi 10% BMW 10% Honda 10% Mitsubishi 10% Saab 10% Prezes najcz Êciej wybiera Volvo 30% Lancia 20% 13

14 Najwa niejsza obs uga eksportu Najszybszy wzrost odnotowa najci szy segment o DMC powy ej 16 ton wykorzystywany w transporcie mi dzynarodowym. W ciàgu pierwszych trzech kwarta ów w klasie tej sprzedano w Polsce 6028 samochodów, czyli o ponad 69 proc. wi cej ni przed rokiem! W tym najwa niejszym segmencie nadal prowadzi Volvo, które, dyskontujàc sukces nowego FH12, sprzeda o o 35 proc. wi cej ciàgników ni przed rokiem. Na drugie miejsce wysunà si MAN z wyjàtkowà dynamikà sprzeda y si gajàcà 148 proc. To przede wszystkim zas uga du ego zamówienia od firmy spedycyjnej VOS Logistics na dostaw 466 pojazdów z najci szej serii TGA. Trzecie miejsce zaj a tradycyjnie popularna w Polsce Scania. Do czo ówki doszlusowa tak e DAF, który dzi ki wzrostowi sprzeda y o 136 proc. wyprzedzi nawet Mercedesa. To spora niespodzianka, bo bioràc pod uwag, i najwi kszym powodzeniem na polskim rynku cieszà si pojazdy coraz dro sze, mocniejsze i lepiej wyposa one, Mercedes powinien uplasowaç si znacznie wy ej, dzi ki nowemu Actrosowi. Ten samochód zdoby presti owà nagrod Truck of The Year Kolejne miejsce zaj o Renault V.I. które zamyka czo ówk. WÊród najwi kszych producentów najgorzej na naszym rynku radzi sobie Iveco, które choç dysponuje nowoczesnà ofertà (model Stralis Truck of The Year 2003), a jego auta sà stosunkowo tanie, ze sprzeda à wynoszàcà 228 sztuk znacznie ust puje liderom. Ostatnie miejsce ju tradycyjnie zajmuje Jelcz, który z wynikiem 28 sztuk (jako jedyny wykaza spadek sprzeda y) praktycznie nie liczy si ju na polskim rynku. Na uwag zas uguje fakt, e w grupie najci szych pojazdów sprzedajà si g ównie ciàgniki siod owe, wykorzystywane przede wszystkim w transporcie mi dzynarodowym. W l ejszej klasie ton DMC wzrost nie by ju tak imponujàcy. To dowód, e w transporcie krajowym i budownictwie gdzie g ównie wykorzystywane sà te pojazdy znaczàca poprawa koniunktury jeszcze nie nadesz a. àcznie w okresie styczeƒ-wrzesieƒ sprzedano 1045 samochodów, czyli zaledwie o 3 proc. wi cej ni w pierwszych trzech kwarta ach 2003 r. W tym segmencie na uwag zas uguje fakt, e lider segmentu Star po dwóch latach wzrostu wykaza 44 proc. zmniejszenie sprzeda y. Z pewnoêcià wynika to ze zmiany strategii koncernu MAN, w aêciciela starachowickiej fabryki, który zdecydowa si na przeniesienie produkcji starów L2000 i M2000 do austriackiej fabryki Steyr. Natomiast w fabryce w Starachowicach nastàpi zwi kszenie produkcji autobusów niskopodwoziowych. JeÊli uwzgl dnimy symbolicznà sprzeda jelczów, decyzja ta oznacza, i faktycznie w Polsce ju nie produkuje si aut ci arowych. Ruch w dostawczych O ywienie na rynku samochodów u ytkowych poza najci szà kategorià obj o tak e najl ejsze pojazdy do 3,5 ton. W ciàgu pierwszych trzech kwarta ów sprzedano ich 25,8 tys., czyli a o 28 proc. wi cej ni w tym samym okresie ubieg ego roku. Dobre wyniki sprzeda y samochodów dostawczych osiàgane w tym roku przez dilerów to przede wszystkim efekt lepszych wyników osiàganych przez naszà gospodark. Do wzrostu sprzeda y przyczyni y si solidarnie wszystkie marki obecne na naszym rynku. Najwi kszym wskaênikiem wzrostu mogà si jednak poszczyciç producenci francuscy Citroen (136 proc. wzrost w okresie styczeƒ-wrzesieƒ w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.) oraz Renault (59 proc.). Niekwestionowanym liderem rynku pozostaje g ównie dzi ki Pandzie van i Seicento van Fiat z wynikiem za pierwsze trzy kwarta y 6520 sztuk i 25 proc. udzia em w rynku. Kolejne dwie pozycje zajmujà z podobnymi wynikami Renault (2721 sztuk) i Volkswagen (2671). Udzia y w rynku obu marek wynoszà odpowiednio 10,5 proc. i 10,3 proc. Niewielkie ró nice dzielà dwie nast pne na liêcie firmy Mercedesa i Forda. Dalsze miejsca zajmujà: Opel, Citroen, Peugeot, Intrall i Kia. Warto zauwa yç sukces lublinów, obecnie wytwarzanych przez polsko-rosyjskie konsorcjum Intrall sprzedanych samochodów w ciàgu dziewi ciu miesi cy, to dowód, e Polacy wcià chcà niedrogiego polskiego samochodu dostawczego, który jakoêcià nie b dzie znacznie odbiega od dro szej oferty zachodnich producentów. Zmiany nie tylko iloêciowe Polski rynek samochodów u ytkowych wykazuje nie tylko wzrost, ale i powa ne zmiany jakoêciowe. O wynikach poszczególnych producentów w coraz wi kszym stopniu decydujà zakupy dla du ych flot. Do jednego z najwi kszych tegorocznych kontraktów poza wspomnianym zamówieniem VOS Logistics na zakup 466 ciàgników MAN TGA mo na zaliczyç umow amerykaƒskiego koncernu Cargill, Êwiatowego lidera w produkcji pasz. Firma ta wprowadza do Polski system Mobilnej Dystrybucji. Nazwano tak sposób bezpoêredniego dotarcia sprzedawców do klientów indywidualnych. Do realizacji pomys u przygotowano pojazdy bazujàce na podwoziach Iveco Daily 65C15 ze specjalnymi zabudowami skrzyniowo-kurtynowymi produkcji firmy Plandex. Tegoroczne zapotrzebowanie firmy Cargill ocenia si na blisko 130 pojazdów. Wi kszà cz Êç dostawy obs uguje leasingowa firma Fortis Lease. Du e zamówienie na 90 fordów transitów z o y tak e Kolporter. Innà obserwowanà zmianà na rynku jest umacnianie si firm specjalizujàcych si w zarzàdzaniu flotà, które ju w koƒcu 14

15 ub.r. zarzàdza y parkiem 550 tys. samochodów. Potencja tego rynku jest jednak ogromny. Polskie floty zarzàdzane sà najcz Êciej przez swych w aêcicieli samodzielnie robi to 80 proc. firm, 14 proc. przedsi biorców zarzàdza autami z pomocà firm zewn trznych. Tylko 6 proc. oddaje ca kowicie administrowanie nimi specjalistycznym firmom. Tymczasem w Niemczech proc. samochodów firmowych nale y do firm Car Fleet Management (CFM). KorzyÊci z takiego rozwiàzania sà oczywiste outsourcing zapewnia obni k kosztów zakupu i obs ugi parku samochodowego, a przedsi biorstwo mo e skupiç si na swojej g ównej dzia alnoêci. Mo na wi c oczekiwaç, e polski rynek flotowy czeka szybki i stabilny rozwój, a co za tym idzie, nied ugo to w aênie firmy CFM b dà jednym z najwi kszych odbiorców samochodów u ytkowych. Dobre perspektywy Pomimo sporej dynamiki sprzeda y samochodów u ytkowych poziom taboru wcià nie jest wystarczajàcy jak na wielkoêç naszej gospodarki. Widaç to najlepiej, gdy uwzgl dnimy wzrost wymiany towarowej z paƒstwami europejskimi obserwowany po akcesji Polski do UE. Najcz Êciej stosowanym wskaênikiem u ywanym do szacowania potencja u rynku jest odniesienie liczby samochodów ci arowych do populacji. I tak, aby osiàgnàç np. taki wskaênik, jaki ma podobna do Polski Hiszpania, rynek w Polsce musia by zwi kszyç si... a pi ciokrotnie! OczywiÊcie nawet najwi ksi optymiêci nie przewidujà, e nastàpi to w ciàgu najbli szych dwóch lat, a z Wielkà Brytanià czy Hiszpanià, gdzie przewoênicy kupujà tys. samochodów ci arowych, jeszcze d ugo nie b dziemy si porównywaç. Niemniej jednak utrzymanie wysokiej dynamiki sprzeda y samochodów u ytkowych w najbli szych latach jest niemal pewne. Innym czynnikiem stymulujàcym rynek jest zwiàzane z akcesjà znikni cie blokujàcych rozwój firm transportowych licencji i zezwoleƒ transportowych oraz otwarcie rynku transportowego UE. Ponadto polscy spedytorzy po zakoƒczeniu okresu przejêciowego, czyli od 2009 r., b dà mogli Êwiadczyç us ugi kabota owe na terenie UE. Bioràc pod uwag ni sze koszty, mo na oczekiwaç, e nie zabraknie im zleceƒ. Transport mi dzynarodowy to oczywiêcie nie ca e pole dzia ania samochodów ci arowych. Rozwój budownictwa, infrastruktury drogowej (autostrady), wewn trznego zaopatrzenia du ych placówek handlowych, jak równie dostaw do stacji paliw niewàtpliwie tak e wp ynie na wzrost popytu na us ugi transportowe, a co za tym idzie, na popyt na ci arówki. [Przemys aw Pi at] Data: 23 listopada 2004 r. èród o: Gazeta Wyborcza 13. Sprzeda nowych aut by a w paêdzierniku o 38 proc. ni sza ni rok wczeêniej Polacy kupili w paêdzierniku nowych aut, czyli o 38 proc. mniej ni przed rokiem. Jest to najgorszy wynik miesi cznej sprzeda y od grudnia 2001 roku. Sprzeda nowych samochodów od poczàtku tego roku spad a o 3,8 proc. do sztuk poinformowa a firma Samar. Kryzys na polskim rynku samochodów osobowych trwa niezmiennie i nic nie zapowiada jego szybkiego koƒca. Przyczyny spadku sprzeda y samochodów nowych wcià pozostajà takie same. Na rynek niekorzystnie oddzia ujà wprowadzone w maju zmiany w ustawie o podatku VAT, ograniczajàce mo liwoêç odliczania tego podatku przy zakupie samochodów przez firmy napisano w opracowaniu Samar. Wed ug Samara innym czynnikiem negatywnie oddzia ujàcym na sprzeda jest wzrost cen nowych samochodów. Ceny w ciàgu ostatnich 12 miesi cy wzros y Êrednio o ponad 6,3 proc., a od poczàtku bie àcego roku o 5,6 proc. Istniejàca alternatywa w postaci mo liwoêci zakupu sprowadzonego z krajów Europy Zachodniej, taƒszego samochodu u ywanego oraz zwi kszone koszty wymiany posiadanego auta na nowe (ze wzgl du na spadek cen samochodów na rynku wtórnym, wywo any poda à znacznie przewy szajàcà obecny popyt), dodatkowo pog biajà kryzys na rynku aut nowych napisano w raporcie. W czo owej dziesiàtce sprzedawanych w Polsce marek samochodów jedynie Honda i Ford zdo a y utrzymaç rosnàcy trend sprzeda y. Liderem rynku pozostaje Fiat. Sprzeda marki wynios a w ciàgu dziesi ciu miesi cy tego roku sztuk, o 5,9 proc. mniej ni przed rokiem, z czego na paêdziernik przypada 2641 aut (spadek o 60,6 proc.). Na drugim miejscu plasuje si Skoda, wynik tej marki od poczàtku roku to sztuk (spadek o 1,1 proc.), w tym w paêdzierniku 2532 auta (spadek o 31,8 proc.) Trzecia jest ponownie Toyota sprzedanych od poczàtku roku samochodów (spadek o 1,7 proc.). W paêdzierniku sprzedano 1740 aut tej marki (47,7 proc. spadku). Na czwartà pozycj awansowa o Renault ze sprzedanymi od poczàtku roku autami, czyli o 12,5 proc. mniej ni 15

16 rok wczeêniej oraz z 1925 autami sprzedanymi w paêdzierniku (spadek o 38,6 proc.). Na piàte z czwartego miejsca spad Opel, który od poczàtku roku sprzeda aut (spadek o 1,9 proc.), a w paêdzierniku 1412 aut (spadek o 46 proc.). Produkcja nowych samochodów osobowych w Polsce styczeƒ paêdziernik, zmiana w proc /2003 Kraj ,18 Import ,37 Razem ,79 Data: 22 listopada 2004 r. èród o: PAP 14. Najpopularniejsze marki w Europie Zachodniej Wed ug najnowszego raportu opublikowanego przez stowarzyszenie ACEA, od poczàtku roku sprzedano w Europie Zachodniej nowych samochodów osobowych, czyli o 1,1% wi cej ni w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwi kszà popularnoêcià cieszy si Renault, które pomimo spadku o 1,3% w stosunku do ubieg orocznych wyników (spadek w paêdzierniku o 8,2%), sprzeda o do tej pory aut i ma 10,2% udzia u w rynku. Na drugiej pozycji znajduje si Volkswagen z wynikiem sumarycznym sztuk zaledwie 346 aut wi cej ni rok wczeêniej i udzia em w rynku na poziomie 9,8%. Trzecie miejsce nale y do Opla auta przy 1,3% spadku i udziale 16

17 w rynku wynoszàcym równe 9%. Czwarty w tym zestawieniu jest Ford, który wykaza wzrost o 1,4% z àcznà sprzeda à auta, a jego udzia w rynku wynosi 8,7%. Dwie kolejne pozycje zajmujà przedstawiciele koncernu PSA Peugeot (spadek o 5,7%; sprzeda auta) i Citroen (spadek o 3,4%, sprzeda aut). Ich udzia w rynku wynosi odpowiednio: 8 i 6,2%. SpoÊród marek europejskich najwi kszym sumarycznym wzrostem sprzeda y wyró nia si Jaguar o 24,5% ( sprzedanych aut). Najwi kszy wzrost miesi cznej sprzeda y odnotowa o BMW o 32,9% (wynik w paêdzierniku sztuk). Coraz wi kszym zainteresowaniem cieszà si marki koreaƒskie, a szczególnie Kia, która osiàgn a wzrost sprzeda y sumarycznej o 37,1% ( aut), a miesi cznej w paêdzierniku o 103% ( auta). Daewoo zanotowa o wzrost o 23,5% ( aut), a Hyundai o 17,6% ( aut). Obecnie marki koreaƒskie stanowià 4% rynku. Ich àczna sprzeda wynios a aut, o 23,6% wi cej ni przed rokiem. Konkurencja ze strony producentów japoƒskich równie jest bardzo wysoka. Tegoroczna sprzeda wynios a aut, tj. o 6,2% wi cej ni rok wczeêniej, co zapewni o wzrost udzia u w rynku z 12,6 do 13,2 %. Najwi ksze tempo wzrostu zanotowa a Mazda 22,3% ( sztuk), a najwi kszà sprzeda wykazuje Toyota sztuk (wraz z Lexusem), co stanowi 5,1% rynku. Data: 18 listopada 2004 r. èród a: ACEA, Samar 15. Starocie wje d ajà, ale wolniej. Sprowadzono 610 tysi cy u ywanych samochodów Zmniejsza si liczba sprowadzanych samochodów u ywanych. Wed ug informacji celników w paêdzierniku i listopadzie przywo onych jest o po ow mniej aut ni w najgor tszych miesiàcach wakacyjnych. àcznie jednak od poczàtku roku trafi o ju do Polski ponad 610 tys. takich pojazdów. W paêdzierniku na polskie drogi wjecha o 91,6 tys. u ywanych samochodów osobowych. àcznie od poczàtku roku jest ich ju 610 tys. sztuk. Blisko 90 tys. sprowadzili poznaniacy, a 70 tys. wroc awianie. Tomasz Kierski z Izby Celnej w Krakowie powiedzia, e sà to dane wst pne i mogà okazaç si zawy one, ale oficjalne dane Ministerstwo Finansów powinno przedstawiç jeszcze w tym tygodniu. Mimo wyraênego spadku zakupów sprowadzonych samochodów jest ju w tym roku dwukrotnie wi cej ni nowych aut sprzedanych w salonach. Tymczasem do koƒca roku pozosta o jeszcze 6 tygodni i wiele wskazuje na to, e na polskich drogach przyb dzie w tym czasie co najmniej 150 tys. u ywanych pojazdów. W listopadzie zg aszanych jest Êrednio 200 samochodów na dob, o po ow mniej ni w szczytowym okresie, gdy dziennie celnicy rejestrowali po 300 sztuk powiedzia a Monika Woêniak-Lewandowska z Izby Celnej w Szczecinie. W paêdzierniku naliczono w tej izbie akcyz na 4477 pojazdów, czyli o 30 proc. mniej ni we wrzeêniu. Mniejszy, bo 21-proc., spadek odnotowano w Izbie Celnej w Katowicach. Sprowadzono 8251 aut o wartoêci 16 mln z, co oznacza, e Êrednio samochód kosztowa 1,9 tys. z poinformowa a El bieta Gowin, rzeczniczka izby. Identyczny spadek, o 21 proc., do 11,6 tys. aut, zanotowano w Izbie Celnej w Poznaniu oraz w Rzepinie, gdzie zg oszono nieca e 4,1 tys. samochodów. W paêdzierniku i listopadzie jest o po ow mniej pojazdów ni w czerwcu lipcu. Wszystkie majà powy ej 2 lat, zaê 98 proc. liczy 8 lub wi cej lat, bo pobierana jest maksymalna akcyza w wysokoêci 65 proc. poinformowa a Mariola KaraÊkiewicz, rzeczniczka izby w Rzepinie. Nie wsz dzie jednak sprowadzajàcych uby o. Arkadiusz Bar dziak z Izby Celnej we Wroc awiu ocenia, e w paêdzierniku sprowadzono prawie 16 tys. samochodów, czyli o 20 proc. wi cej ni we wrzeêniu. Dopiero w listopadzie zauwa ono lekki spadek liczby zg aszanych pojazdów, ale rzecznik zwraca uwag, e cz Êç zg oszeƒ mo e zostaç dostarczona pocztà, wi c obecne obserwacje nie dajà podstaw do prognoz na ca y miesiàc. Zdaniem Wojciecha Drzewieckiego, szefa firmy Samar, zbierajàcej dane o rynku nowych aut, lekki spadek zainteresowania importem starych pojazdów mo e mieç zwiàzek z zapowiadanym przez Ministerstwo Finansów wprowadzeniem op aty samochodowej uzale nionej od wielkoêci zanieczyszczeƒ emitowanych przez pojazd. Uiszczenie jej by oby niezb dne przy rejestracji auta. Takie rozwiàzanie, stosowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii, zdaniem Drzewieckiego b dzie zach caç do zmiany posiadanego auta na nowsze, którego rejestracja kosztuje mniej. A.MAC. Data: 18 listopada 2004 r. èród o: Rzeczpospolita ,3 Samochody osobowe sprowadzone do Polski (w 2004 r. w sztukach) 113,5 109,3 129,3 91,6 I IV V VI VII VIII IX X 17

18 16. Fina konkursu Car of the Year Dobry, bo oszcz dny. Toyota Prius europejskim samochodem roku Kiedy pó tora roku temu prezes Toyoty Fuijo Cho prezentowa w Tokio nowy model Prius z silnikiem hybrydowym, by bardzo dumny. Wczoraj zyska kolejny powód do zadowolenia. Toyota Prius zosta a wybrana na europejskie auto roku. Jury z o one z 58 dziennikarzy motoryzacyjnych z Europy uzna o Toyot Prius o nap dzie hybrydowym (benzyna i pràd) pojazdem roku 2005 og osi cz onek komitetu organizacyjnego, pismo L'Automobile Magazine Japoƒskie auto uzyska o 406 pkt. (37 pierwszych miejsc), przed Citroenem C4 (267) i Fordem Focusem (228). Dalsze miejsca zaj y Opel Astra III (180), Renault Modus (1 51), Peugeot 407 i BMW serii 1 (83). Rok temu miano europejskiego auta roku uzyska produkowany w Polsce Fiat Panda. W styczniu tego roku Prius otrzyma tytu auta roku w Stanach Zjednoczonych i obecnie jest tam jednym z najch tniej kupowanych samochodów. Widaç je zw aszcza w du ych miastach Chicago, Nowym Jorku, Waszyngtonie. Model ten pierwszy raz zosta pokazany w Ameryce podczas salonu w Detroit w styczniu Auta pomalowano wówczas w widoczki z rafy koralowej, tak aby jak najsugestywniej sygnalizowa y swojà przyjaznoêç dla ekologii. I rzeczywiêcie tak jest. Prius dzi ki kombinacji nap du pali tylko 3-7 litrów benzyny 95-oktanowej. Najwi ksze oszcz dnoêci w spalaniu, dzi ki wspomaganiu elektrycznym silnikiem, sà w ruchu miejskim. To bardzo liczy si w sytuacji, kiedy za paliwo p acimy teraz tak drogo. Toyota zaprezentowa a Priusa w Europie na poczàtku tego roku i dotychczas sprzedano 8,5 tysiàca egzemplarzy. Prognozy o tegorocznej sprzeda y mówià o 15 tysiàcach egzemplarzy. W Polsce Priusa mo na zamówiç u niektórych dilerów Toyoty w najwi kszych miastach Warszawie, Krakowie, Gdaƒsku. Nie jest to auto tanie trzeba liczyç si z wydatkiem ok. 120 tysi cy z otych za wersj dobrze wypasionà. [W., D.W.] Data: 16 listopada 2004 r. èród o: Rzeczpospolita, JUST-AUTO-COM 17. Wyniki konkursu Car of the Year 2005 Z 14 na 15 listopada 2004 r. og oszone zosta y wyniki konkursu Car of the Year Tytu ten otrzyma a Toyota Prius, b dàca pierwszym seryjnym samochodem o nap dzie hybrydowym. Drugie miejsce zajà Citroen, a trzecie nowy Ford Focus. Przewaga, jakà Prius uzyska nad konkurentami okaza a si zaskakujàco du a. Wynika a z faktu, e a 37 jurorów postawi o jà na pierwszym miejscu. Obaj polscy jurorzy (Wojciech Sierpowski i Maciej Ziemek) najwi kszà liczb punktów przyznali Citroenowi C4, a Toyota i Ford zajmowa y w ich klasyfikacji ex aequo drugie miejsce. W tym roku najwy ej oceni em Citroena C4 za jego design, za agresywny wyglàd modelu Coupe, za dobre prowadzenie, za poczucie nowoczesnoêci wn trza, jak równie za innowacje wprowadzone w tym samochodzie. Bardzo ceni Priusa i hybrydowy uk ad nap dowy, ale kieruj si uwarunkowaniami panujàcymi równie w naszym kraju (dost pnoêç auta, cena). A te wskazujà, e Prius pozostanie u nas autem niszowym. Niewspó miernie wi kszà popularnoêç zyska zapewne nowy Focus, który co prawda nie jest tak awangardowy jak jego poprzednik, ale pod ka dym wzgl dem jest pojazdem perfekcyjnym powiedzia Wojciech Sierpowski, cz onek jury Car of the Year og oszone zostanà wyniki konkursu Wybierz Samochód Roku Klubu DF. Wszystkim uczestnikom yczymy powodzenia w losowaniu. 1. Toyota Prius 406 pkt 2. Citroen C4 267 pkt 3. Ford Focus 228 pkt 4. Opel Astra 180 pkt 5. Renault Modus 151 pkt 6. Peugeot pkt 7. BMW serii 1 83 pkt 18

19 WczeÊniejsze wyniki Car of the Year Pierwsze Pkt Drugie Pkt Trzecie Pkt 1964 Rover P6 76 Mercedes Hillman IMP Austin Autobianchi Primula 51 Ford-USA Mustang Renault Rolls Royce Silver Shadow 81 Oldsmobile Toronado Fiat BMW Jensen FF Nsu Ro Fiat Simca Peugeot BMW 2500/ Alfa Romeo Fiat Autobianchi A Renault Citroen GS 229 Volkswagen K Citroen SM Fiat Renault 15/ Mercedes350 SL Audi Renault Alfa Romeo Alfetta Mercedes Fiat X 1/9 99 Honda Civic Citroen CX 229 Volkswagen Golf 164 Audi Simca BMW serie Renault 30 TS Rover Audi Ford Fiesta Porsche BMW serie Ford Granada Simca Horizon 251 Fiat Ritmo 239 Audi Lancia Delta 369 Opel Kadett 301 Peugeot Ford Escort 326 Fiat Panda 308 Austin Metro Renault Opel Ascona 304 Volkswagen Polo Audi Ford Sierra 386 Volvo Fiat Uno 346 Peugeot Volkswagen Golf Opel Kadett 326 Renault Lancia Thema Ford Scorpio 337 Lancia Y Mercedes-Benz E Opel Omega 275 Audi BMW serie Peugeot Citroen AX 252 Honda Prelude Fiat Tipo 356 Opel Vectra 261 Volkswagen Passat Citroen XM 390 Mercedes-Benz SL 215 Ford Fiesta Renault Clio 312 Nissan Primera 258 Opel Calibra Volkswagen Golf 276 Opel Astra 231 Citroen ZX Nissan Micra 338 Fiat Cinquecento 304 Renault Safrane Ford Mondeo 290 Citroen Xantia 264 Mercedez-Benz C Fiat Punto 370 Volkswagen Polo 292 Opel Omega Fiat Bravo 378 Peugeot Audi A Renault Megane Scenic 405 Ford Ka 293 Volkswagen Passat Alfa Romeo Volkswagen Golf 266 Audi A Ford Focus 444 Opel Astra 269 Peugeot Toyota Yaris 344 Fiat Multipla 325 Opel Zafira Alfa Romeo Ford Mondeo 237 Toyota Prius Peugeot Renault Laguna 244 Fiat Stilo Renault Megane 322 Mazda Citroen C Fiat Panda 281 Mazda Volkswagen Golf Toyota Prius 406 Citroen C4 267 Ford Focus

20 PRAWO W PIGU CE 1. Sk adki na FP zatrudnieni za granicà, zobowiàzani w Polsce 25 sierpnia 2004 r. wesz o w ycie Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki regulujàce zasady uiszczania sk adek na Fundusz Pracy przez pracowników zatrudnionych za granicà. Zgodnie z treêcià art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicà u pracodawców zagranicznych sà wliczane do okresów pracy w RP, pod warunkiem op acania sk adek na Fundusz Pracy, o ile umowy mi dzynarodowe nie stanowià inaczej. Obywatele polscy zatrudnieni za granicà, chcàcy skorzystaç z tego typu mo liwoêci, powinni wp acaç sk adki na Fundusz Pracy na wyodr bniony rachunek bankowy urz du pracy w aêciwego ze wzgl du na ich miejsce zamieszkania. Wp aty nale y dokonywaç poczàwszy od miesiàca wybranego przez pracownika, nie wczeêniej jednak ni od miesiàca, w którym pracownik zawiadomi na piêmie Powiatowy Urzàd Pracy o przystàpieniu do op acania sk adki w tym trybie. W odpowiedzi urzàd przeka e pracownikowi pisemnà informacj o sposobie op acania sk adki i numerze rachunku bankowego, na który pracownik zobowiàzany jest od tego momentu, do 10 dnia ka dego miesiàca, dokonywaç wp at z tego tytu u. Wp ata musi byç opatrzona adnotacjà wp ata z tytu u zatrudnienia za granicà za okres (...)". 2. Ponowny wzrost odsetek za zw ok Informacja w asna kancelarii Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, który reguluje sposób obliczania odsetek za zw ok, je eli Rada Polityki Pieni nej podnosi wysokoêç stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powoduje to wzrost stawki odsetek za zw ok. W zwiàzku z decyzjami RPP z dnia r. stawka odsetek za zw ok od zaleg oêci podatkowych zwi kszy a si do 16%, z dotychczasowych 15%. 3. Odliczenie VAT za dotacj Ewa Matyszewska, Gazeta Prawna, r. Od 1 maja 2004 r. Polska jest w Unii Europejskiej. W zwiàzku z tym wiele firm mo e ubiegaç si o dotacj z tzw. funduszy unijnych. Skutkiem otrzymania dotacji mo e jednak byç nie tylko koniecznoêç wykazania podatku nale nego, ale te utrata prawa do odliczenia cz Êci VAT naliczonego. Taki efekt mogà powodowaç dotacje, subwencje i dop aty niezwiàzane z dostawà towarów i Êwiadczeniem us ug. W tym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 90 ustawy o VAT. Wy àczona spod dzia ania tego przepisu jest jednak sytuacja, gdy przedmiotem dzia alnoêci podatnika jest wy àcznie dostawa towarów i/lub Êwiadczenie us ug opodatkowanych. Obowiàzek stosowania tego przepisu podatnik ma tylko wówczas, gdy jednoczeênie wykonuje czynnoêci, wobec których przys uguje mu prawo do obni enia podatku nale nego, jak i czynnoêci, dla których takie prawo nie wyst puje (czyli kiedy dokonuje sprzeda y zwolnionej i opodatkowanej). Proporcj, która ma byç stosowana w danym roku przy okreêlaniu cz Êci VAT naliczonego dotyczàcego dotacji, jaka mo e byç odliczona od podatku nale nego, ustala si co do zasady na podstawie struktury obrotu za rok ubieg y. 4. Nowe rozporzàdzenia dotyczàce zwolnieƒ z akcyzy Anna KoleÊnik, Rzeczpospolita, r r. wesz y w ycie dwa rozporzàdzenia Ministra Finansów z r. dotyczàce zwolnieƒ z akcyzy oraz zawieszania jej poboru (Dz. U. z 2004 r., nr 181, poz i 1876). Zwolnienie z podatku rozszerzono na sprzeda niektórych paliw ze sk adów podatkowych, paliw silnikowych, olejów opa owych i gazu, u ywanych w produkcji energii elektrycznej, olejów nap dowych, opa owych lub smarowych, wykorzystywanych do eglugi. Zwolnieniu podlegajà równie wyroby tytoniowe i alkoholowe sprzedawane podró nym w strefach wolnoc owych. Mo liwy jest zwrot akcyzy od wyrobów nie zharmonizowanych (za àczona do rozporzàdzenia tabela), od których akcyza zosta a zap acona na terytorium kraju. àczna wartoêç zwrotu nie mo e byç ni sza ni 100 euro. Pawe Rochowicz, Rzeczpospolita, r. 20

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Znamy ceny Espace i nowe modele Renault na 2015 rok - relacja własna

Znamy ceny Espace i nowe modele Renault na 2015 rok - relacja własna Znamy ceny Espace i nowe modele Renault na 2015 rok - relacja własna Nowe modele, ceny Espace i wiele innych informacji dla Was. Jak zwykle najszybciej w Sieci. W dniu dzisiejszym w Warszawie miało miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO SIERPNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO SIERPNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO SIERPNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Liczba pierwszych rejestracji nowych i uŝywanych jednośladów w sierpniu wyniosła

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 5920 23% Osobowy 1994 526498 330 23%

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 5920 23% Osobowy 1994 526498 330 23% Lp. 1. Sygnatura przetargu: MZN0111/15/MCZ 2. Nazwa i siedziba sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14 A 44-100 Gliwice działając w imieniu własnym oraz spółki: TAURON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo