Kraków, dn r. I. ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dn. 24.06.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Kraków, dn r. Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2014 na zakup usługi badawczej w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014) I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna Al. Sosnowa 8, Kraków NIP , REGON , KRS II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na pozyskaniu bakteriofagów p/staphylococcus aureus oraz p/p.aeruginosa oraz homologicznych dla nich bakterii-gospodarzy oraz konsultacji z zakresu rozwoju produktu leczniczego zawierającego jako API bakteriofagi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup usługi badawczej związanej z wyizolowaniem, selekcją, wstępną charakterystyką fagów p/s.aureus i p/p.aeruginosa i homologicznych dla nich szczepów bakterii-gospodarzy (materiały wejściowe niezbędne do rozpoczęcia i realizacji projektu). Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest konsultacja drogi rozwoju produktu leczniczego. Zamawiający zakupi powyższe materiały wejściowe do projektu tj. bakteriofagi oraz bakterie-gospodarze bakteriofagów wraz: a) z przekazaniem praw do dysponowania w/w materiałami wejściowymi, b) lub z udzieleniem licencji wyłącznej do wykorzystania bakteriofagów w realizacji prac badawczo-rozwojowych, efektem których jest opracowanie produktu leczniczego zawierającego jako substancje czynne bakteriofagi pozyskane w ramach niniejszego Zapytania ofertowego (pkt 2.1.; ppkt ). Licencja obejmuje także korzystanie ze szczepów bakterii-gospodarzy, na których będą namnażane przekazane bakteriofagi. Szczegółowe warunki przekazania praw do dysponowania pozyskanymi bakteriofagami i szczepami bakterii lub udzielenia licencji wyłącznej będą przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

2 1. Poniżej w pkt przedstawiono w sposób szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostarczenie bakteriofagów Rodzaj bakteriofagów a) p/s.aureus 5 bakteriofagów, b) p/p.aeruginosa 5 bakteriofagów Forma przekazania bakteriofagów W postaci lizatów fagowych o objętości nie mniejszej niż 1000 ml Charakterystyka bakteriofagów a) bakteriofagi tworzące łysinki charakterystyczne dla fagów litycznych, b) zakres lityczny wykonany dla: co najmniej 100 szczepów klinicznych S. aureus dla każdego z 5 fagów p/s.aureus zakres lityczny każdego faga nie mniejszy niż 50%, co najmniej 100 szczepów P.aeruginosa dla każdego z 5 fagów p/p.aeruginosa zakres lityczny nie mniejszy niż 50%, zakres lityczny mieszanki 5 fagów p/p.aeruginosa nie mniejszy niż 50%, zakres lityczny mieszanki 5 fagów p/s.aures nie mniejszy niż 50%, zakres lityczny mieszanki 5 fagów p/p.aeruginosa i p/s.aureus nie mniejszy niż 50%. Uwaga! Badanie zakresu litycznego bakteriofagów powinno zostać wykonane z zastosowaniem szczepów indykatorowych, które są izolatami klinicznymi szczepów S. aureus (w tym MRSA) oraz P.aeruginosa pochodzących z ran (w tym ran oparzeniowych) oraz wszelkich zakażeń skóry i tkanki podskórnej. c) potencjał technologiczny udowodniony dla każdego z przekazanych fagów wyrażony jako zdolność do propagacji na szczepach bakterii-gospodarza i uzyskanie miana faga na poziomie nie niższym niż 10 7 pfu/ml dla skali laboratoryjnej hodowla płynna o objętości 1000 ml Dokumentacja Do każdego bakteriofaga zostanie dostarczona dokumentacja obejmująca następujące informacje: a) pochodzenie faga, b) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności izolacji, reizolacji oraz pasażowania bakteriofagów, c) wykaz podłoży/odczynników użytych do realizacji czynności związanych z izolacja, reizolacją, namnażaniem i kontrolą bakteriofagów, d) wykaz urządzeń.

3 Bakterie- gospodarze przekazanych bakteriofagów, wymienionych w pkt a i b Forma przekazania bakterii W postaci liofilizatu, głębokozamrożonej lub na podłożu transportowym Charakterystyka bakterii gospodarzy Wstępne wykazanie nieobecności profagów w przekazanych szczepach bakterii gospodarzy Dokumentacja a) historia szczepu (data izolacji, miejsce izolacji, rozpoznanie kliniczne), b) określenie numeru pasażu przekazanego szczepu, c) sprawozdanie ze sposobu pasażowania i przechowywania szczepów, d) sprawozdanie z wykazania nieobecności profagów w przekazanych szczepach bakterii-gospodarzy bakteriofagów Konsultacja zaplanowanej przez Zamawiającego drogi rozwoju produktu w zakresie: a) badań biologicznych, morfologicznych i genetycznych bakteriofagów, b) prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych do realizacji na skalę laboratoryjną oraz Q10, c) badań nieklinicznych i badań klinicznych. Konsultacja zostanie przeprowadzona w oparciu o a) wiedzę i doświadczenie Oferenta, b) analizę aktualnej wiedzy literaturowej, c) analizę odpowiednich wytycznych EMA, FDA, Ph.Eur. dla produktów leczniczych biotechnologicznych/biologicznych. 3. W celu realizacji zamówienia Oferent dostarczy: a) opis doświadczenia Personelu w kontekście zamawianej usługi badawczej, b) opis laboratorium oraz posiadanej infrastruktury badawczej (w tym oświadczenie o kalibracji sprzętu), c) oświadczenie, iż czynności dotyczące izolacji, reizolacji, namnażania i charakterystyki fagów oraz przygotowanie szczepów bakterii-gospodarzy będą odbywać się w standardzie GMP lub równoważnym, d) opis posiadanej kolekcji bakterii S.aureus oraz P.aeruginosa, która posłuży do badania zakresu litycznego bakteriofagów, e) dokument KRS lub równoważny. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4 3. 5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia Podwykonawcom, pod warunkiem, iż Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu informacje, o których mowa w pkt II, ppkt 3 a-e oraz uzyska zgodę Zamawiającego na realizację prac będących przedmiotem zamówienia. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: cztery miesiące od daty podpisania umowy (prognozowana data podpisania umowy 28 tydzień 2014 r.) IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być: a) opatrzona pieczątką firmową, b) posiadać datę sporządzenia, c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, c) podpisana czytelnie przez Oferenta. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być złożona do dnia za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: faksem na nr , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Al. Sosnowa 8, Kraków do dnia r. 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: oraz w siedzibie Zamawiającego (tj. na tablicy informacyjnej przy Portierni).

5 4. VI. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) cena: 85% b) zdolność do wykonania zlecenia, oceniony na podstawie kryteriów podanych w pkt II, ppkt 3 a,b,c,d niniejszego Zapytania ofertowego: 15% (po 3,75% za każde kryterium). Wzór obliczania oceny oferty: C = (C na j/c o ) x 100 C - liczba punktów C naj - najniższa cena wśród ofert C o cena analizowanej oferty VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela p. Magdalena Stachnik pod numerem telefonu oraz adresem

6 5.

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH )

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH ) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 15.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko tel., fax. (0 14) 686 60 80, http://szkola.ps-online.pl/. porebaspyt@poczta.onet.pl Poręba Spytkowska, dnia 10.02.2014r

Bardziej szczegółowo

*Podczas II Przeglądu Kapel Weselnych SCENĘ zapewnia ZAMAWIAJĄCY. Zwoleń, dnia 17 września 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY:

*Podczas II Przeglądu Kapel Weselnych SCENĘ zapewnia ZAMAWIAJĄCY. Zwoleń, dnia 17 września 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Zwoleń, dnia 17 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprez plenerowych: Majówka w Wielgiem z LGD, II Przegląd Kapel Weselnych * I. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Biogened S. A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź Konkurs ofert

Biogened S. A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01-2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo