Nowoczesne systemy napędowe w tekturnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne systemy napędowe w tekturnicy"

Transkrypt

1 Nowoczesne systemy napędowe w tekturnicy The Latest Drive Systems in Corrugating Machine STANISŁAW K. MUSIELAK, JERZY G. KASPRZYK Nowoczesne maszyny oraz całe linie produkcyjne w coraz większym stopniu wykorzystują systemy mechatroniczne. Istotą mechatroniki jest wprowadzanie rozwiązań elektronicznych oraz informatyki do układów mechanicznych, co przyczynia się do zacierania granic między tymi dyscyplinami nauk technicznych. Jednocześnie efekt synergiczny współdziałania tak różnych dyscyplin przyczynia się do istotnego wzrostu jakości proponowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono tendencje występujące w technice napędów tekturnic z zastosowaniem systemów mechatronicznych. Z uwagi na złożoność tematyki, autorzy, dla przykładu, omawiają tylko dwa moduły występujące w tekturnicy, mające istotny wpływ na jakość produktu końcowego. Są to przekrawacz rotacyjny oraz moduł automatycznej układarki bezkońcowej (automatic endless stacker), służący do produkcji tektury w formie składanki harmonijkowej. Obie maszyny występują jako ostatni moduł w procesie produkcji tektury, lecz ich zasada działania jest całkowicie odmienna. Przekrawacz tnie wstęgę tektury na arkusze o zadanej długości, które następnie układane są w stos, natomiast układarka zagina tekturę w harmonijkę i układa w stos. Ta technologia stosowana była w tekturnicach już od ponad 20 lat, jednak obecnie przeżywa ponowny rozkwit, ze względu na nowe rozwiązania techniczne. Omówiono podstawowe rozwiązania stosowane w układach sterowania napędów obu maszyn bez użycia skomplikowanej formy matematycznej. Wskazano na dużą dynamikę tych rozwiązań oraz na niewątpliwą zaletę, jaką jest łatwość ich programowania. Przedstawiono wyniki prac badawczo-wdrożeniowych przeprowadzonych na przekrawaczu rotacyjnym oraz układarce bezkońcowej ( harmonijkowej ). Ponieważ publikacje na ten temat są niezmiernie rzadkie, więc autorzy uznali za celowe przedstawienie tych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu i naukowemu. Słowa kluczowe: tekturnica, przekrawacz, napęd, pozycjonowanie, krzywka, karton składany harmonijkowy The latest machines and entire production lines use mechatronic systems more and more often. Introduction of electronic solutions and information technologies to mechanical engineering is the essence of mechatronics, contributing to the fact that borderlines between these fields are disappearing. On the other hand, synergies of such different disciplines contribute to crucial improvement in quality of new solutions. The article shows trends in drive systems based on mechatronics dedicated to corrugating machines. Due to a complexity of this subject, the authors discus only two modules used in the corrugating machines, which have a crucial effect on quality of a final product. They include a rotary cutter and an automatic endless stacker for production of accordion fold board. These two machines are used as final units in the production of corrugated board, however their principle of operation is completely different. The cutter cuts board sheets into segments of fixed length and stacks them, whereas the stacker makes the board concertinaed and stacks it. This technology has been used in corrugating machines for over 20 years, however today it is in its heyday due to new technical solutions. The article presents basic solutions used in drive control systems of both machines without using complicated mathematical formulas. The authors show high dynamics of these solutions and their unquestionable advantage connected with the fact that they are easy to be programmed. The authors present resultants of research works carried out on the rotary cutter and the automatic endless stacker. As publications on this subject are very rare, the authors considered it appropriate to present them to larger circle of specialists. Keywords: corrugating machine, cutter, drive, positioning, cam, accordion fold board Mgr inż. S.K. Musielak, BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GMBH, Paul-Engel-Str. 1, Weiherhammer, Niemcy; dr hab. inż. J.G. Kasprzyk, prof. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska, Instytut Automatyki, ul. Akademicka 16, Gliwice PRZEGLĄD PAPIERNICZY 69 CZERWIEC

2 Wprowadzenie Napędy elektryczne występują w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Ze względu na zastosowanie nowoczesnych podzespołów energoelektronicznych, obecne napędy elektryczne maszyn zdecydowanie odbiegają od rozwiązań spotykanych jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu. Przede wszystkim silniki prądu stałego (DC) są zastępowane przez silniki prądu zmiennego (AC) z odpowiednimi dla zastosowania przemiennikami częstotliwości. Dzięki wprowadzeniu techniki mikroprocesorowej do układów sterowania napędami rozwiązania takie stają się coraz bardziej technicznie zaawansowane, przejmując wiele funkcji wykonywanych dotychczas przez sterowniki programowalne. W szczególności dotyczy to serwonapędów, stosowanych głównie w układach wymagających wykonywania dynamicznych, a jednocześnie precyzyjnych ruchów obrotowych. Przykładami rozwiązań z zakresu sterowania ruchem Motion Control (MC) są m.in. serwonapędy firmy B&R ACOPOS (1), czy koncepcja Generic Motion Control, łącząca funkcje pozycjonowania, sprzęgła, profilu krzywkowego, sterowania numerycznego CNC oraz funkcji typowych dla robotyki (2), 9400 HighLine firmy LENZE (3), SIMOTION Siemensa (4), Kinetix firmy Allen-Bradley (5) i wiele innych. Rozwiązania te wypierają klasyczne elementy mechaniczne i przyczyniają się do tworzenia systemów tańszych, łatwiejszych w pracach serwisowych i bardziej niezawodnych. Struktury takich systemów mogą być oparte na połączeniu sterownika PLC z układami MC lub na samodzielnej pracy zintegrowanego z napędem układu MC. W tym drugim przypadku rozbudowuje się możliwości programowania takich systemów, czego przykładem jest platforma programowania układu pozycjonowania Application Template firmy Lenze, która umożliwia znaczną redukcję czasu potrzebnego na zaprojektowanie systemu. Wykorzystanie możliwości nowoczesnych układów napędowych w tekturnicy spowodowało spadek kosztów, przy jednoczesnym wzroście jakości produkowanej tektury mimo znacznego wzrostu prędkości roboczych tekturnic. Najnowsza tekturnica firmy BHS Corrugated umożliwia realizację procesu produkcji z prędkością 450 m/min. W dalszej części artykułu przedstawiono nowe rozwiązania w dwóch modułach tekturnicy. Rys. 1. Układ regulacji kaskadowej przekrawacza rotacyjnego Dotyczą one: - przekrawacza rotacyjnego (cut-off), w którym dzięki zastosowaniu nowoczesnych napędów uzyskano poprawę dokładności cięcia oraz powtarzalności dla uciętych arkuszy; - automatycznej układarki bezkońcowej (automatic endless stacker), w której wykorzystanie systemów MC umożliwiło rozwiązanie problemu skomplikowanych trajektorii ruchu maszyny. Nowoczesne systemy napędowe Serwonapędy Napędy prądu stałego są skomplikowane konstrukcyjnie i drogie, wymagają również stałego serwisowania, ze względu na szczotki i komutator w silnikach. Dlatego od dawna trwały prace nad znalezieniem rozwiązań alternatywnych, które byłyby znacznie tańsze w produkcji i utrzymaniu, a jednocześnie odwzorowywały działanie napędów z silnikami szczotkowymi prądu stałego. Rozwiązaniem stały się trójfazowe asynchroniczne silniki klatkowe, które jednak ze względu na swoje wady, takie jak np. obniżony moment startowy czy udar prądu rozruchowego, wymagają bardzo złożonych układów sterowania. Rozwój elektroniki i stworzenie nowych algorytmów sterowania, w szczególności wprowadzenie przemienników częstotliwości (falowników) ze sterowaniem wektorowym spowodowały, że silniki te stały się podstawowym elementem napędów. Kolejnym krokiem było wprowadzenie silników synchronicznych z magnesami trwałymi, wykorzystywanych przede wszystkim w serwonapędach. W przypadku napędów typu High Performance (7) stosowane są specjalne układy regulacji i pozycjonowania, oparte na technikach MC (8). Istotne jest tu dopasowanie napędu do dynamiki maszyny, czyli odpowiednie przekazanie momentu w układzie silnik napędowy maszyna. Przykład takiego układu sterowania dla napędu przekrawacza w linii tekturnicy przedstawiono na rysunku 1. Zastosowano tu układ regulacji kaskadowej, będący typowym rozwiązaniem dla serwomechanizmów (8). Układ ten składa się z trzech pętli sprzężenia zwrotnego z regulatorami P dla położenia oraz PI dla prędkości i prądu (momentu elektromagnetycznego silnika). Aby uzyskać zmniejszenie błędu pozycjonowania oraz czasu regulacji zastosowano dodatkowe sterowanie z wyprzedzeniem (feed forward) (9). Dla układu regulacji prędkości jest to sterowanie typu FFV (Feed Forward Velocity), w którym pozycja zadana x s jest różniczkowana numerycznie i dodawana do wartości zadanej obliczonej przez regulator położenia. Dla sterowania momentem wprowadzono układ FFT (Feed Forward Torque), w którym dodatkowy moment jest proporcjonalny do drugiej pochodnej x s i dodawany do wartości zadanej prądu, obliczanej przez regulator prędkości. Opóźnienie T d1 reprezentuje tu własności dynamiczne przekładni mechanicznej, a T d 2 moment mechaniczny maszyny. Porównując napędy starszego typu, oparte na silnikach asynchronicznych, z napędami wykorzystującymi silniki synchroniczne widać zalety tych drugich. Współczynnik sprawności dochodzi 364 PRZEGLĄD PAPIERNICZY 69 CZERWIEC 2013

3 w nich do 95%, a temperatury pracy nawet do 125 C. Posiadają one bardzo duży współczynnik przeciążenia ich przeciążalność jest 2-5 razy większa niż silników asynchronicznych przy pracy zrywnej. Przykładem jest tu omówiony w dalszej części wyrzutnik braków w przekrawaczu rotacyjnym, w którym napęd osiąga prędkość 450 m/min w czasie zaledwie kilkudziesięciu milisekund z bardzo dużą precyzją pozycji i jej powtarzalnością. Na ogół układy sterowania w serwonapędach mają strukturę modułową (10), są programowalne w pewnym zakresie oraz wyposażone w przyjazne systemy, np. interfejs użytkownika (HMI). Cechują się: - złożonym układem kontrolno-pomiarowym, - bardzo dokładną regulacją w odniesieniu do sygnałów referencyjnych, - doskonałą powtarzalnością, - możliwością regulacji różnych typów silników, - bardzo dobrymi parametrami kinematycznymi, - dużą dynamiką pozycjonowania, - niskim zużyciem energii elektrycznej, - ochroną systemów mechanicznych. Krzywki elektroniczne W celu uzyskania specyficznej trajektorii ruchu stosowano dotychczas krzywki mechaniczne (jak widać po lewej stronie rysunku 2). W układzie takim nie ma możliwości zmiany trajektorii, ponieważ jest ona ściśle zależna od kształtu elementu krzywkowego umieszczonego na obracającym się wale. W nowszych rozwiązaniach dąży się do zastąpienia mechanicznego sterowania trajektorią przez odpowiednie sterowanie elektroniczne (rys. 2 strona prawa). W systemie krzywki elektronicznej trajektorie są zaimplementowane w sterowniku serwonapędu, dzięki czemu można uzyskać dowolny profil, a nawet zmieniać go dynamicznie w trakcie ruchu. Oznacza to, że już podczas wykonywania trajektorii dokonuje się nowych obliczeń, które mogą być uaktywnione w odpowiednim czasie. Oczywiście, pozostają tu ograniczenia wynikające z dynamiki maszyny oraz samego układu napędowego. Istotną cechą tych rozwiązań jest przetwarzanie informacji liniowej (zasadniczo jest to stała prędkość kątowa napędu głównego) w trajektorię nieliniową (11). Model ruchu opisany jest zazwyczaj wielomianem piątego stopnia, aczkolwiek spotyka się także rozwiązania z wielomianami wyższych stopni, które pozwalają uzyskać bardziej złożone profile dzięki większej liczbie stopni swobody. W układzie takim oblicza się numerycznie prędkość oraz przyspieszenie na podstawie znajomości pozycji: pozycja: y = f(x) = A 0 + A 1 x + A 2 x 2 + A 3 x 3 + A 4 x 4 + A 5 x 5 prędkość y = f (x) = A 1 + 2A 2 x+ 3A 3 x 2 + 4A 4 x 3 + 5A 5 x 4 przyspieszenie y = f (x) = 2A 2 + 6A 3 x+ 12A 4 x A 5 x 3, gdzie x oznacza czas a A 0 jest wartością początkową położenia. Rys. 2. Zasada elektronicznej krzywki (electronical cam) (Za uprzejmą zgodą firmy Lenze) Przy modelowaniu ruchu szczególną rolę odgrywają fazy przejściowe, takie jak zatrzymanie napędu, jego ponowny start oraz zbliżanie się do celu. Trajektorie można także generować na podstawie zasad geometrycznych, które pozwalają na poprawienie dynamiki w aplikacjach narażonych na zwiększone wibracje. Istnieje też możliwość łączenia powyższych technik wielomianów i metod geometrycznych, dzięki czemu można uzyskać dokładny rozkład trajektorii na poszczególne odcinki (tzw. funkcje sklejane) (12) oraz wyznaczyć optymalne prędkości i przyspieszenia (13, 14). Profile generowane przez elektroniczną krzywkę przedstawiono na rysunku 3. Wybrane moduły tekturnicy Nowoczesne maszyny do produkcji tektury posiadają szerokości robocze mm, co dla prędkości 400 m/min oznacza wyprodukowanie ponad 1300 m²/min, albo m² tektury w czasie 1 h. Produkowane tektury osiągają maksymalną gramaturę do 3000 g/m 2. Tekturnica jest linią produkcyjną składającą się z wielu modułów (rys. 4). Długość jej może osiągać wartości do 150 m przy masie dochodzącej do 500 t. Pobór mocy elektrycznej tekturnicy mieści się w zakresie kw. Ze względu na złożoność tekturnicy w prezentowanej publikacji ograniczono się do omówienia tylko dwóch modułów występujących w końcu linii produkcyjnej. Są to Rys. 3. Profile zmian wartości zadanej układu PRZEGLĄD PAPIERNICZY 69 CZERWIEC

4 przekrawacz rotacyjny, którego zadaniem jest cięcie przesuwającej się wstęgi tektury na odcinki o zadanej długości, oraz automatyczna układarka bezkońcowa, która układa wstęgę tektury w stos w formie harmonijkowej (rys. 5). Oczywiście, nie oznacza to, że pozostałe moduły tekturnicy nie podlegają dalszym udoskonaleniom i modyfikacjom. Przedstawione w następnych rozdziałach rozwiązania dotyczą przekrawacza niemieckiej firmy BHS Corrugated z Weiherhammer, należącej do wiodących firm w tej dziedzinie produkcji. Opisano przekrawacz rotacyjny o prędkości roboczej do 450 m/min z zastosowaniem napędów bezpośrednich AC firmy Lenze (15) oraz krzywki elektronicznej (cam) w podzespole wyrzutnika. W module układarki system napędowy oparty jest na najnowszej generacji krzywek elektronicznych. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie procesu układania w harmonijkę w sposób automatyczny, co zapewnia redukcję personelu, obniżkę kosztów produkcji tektury oraz zmniejsza liczbę reklamacji. Przekrawacz rotacyjny Przekrawacz rotacyjny i sposób jego sterowania zostały szczegółowo opisane w pracach (16). Kolejne cele, jakie postawiono przy projektowaniu nowego systemu przekrawacza obejmowały: osiągnięcie maksymalnych prędkości dla zadanych formatów cięcia poprzez zastosowanie falownika Lenze 9400, wykorzystanie maksymalnej dynamiki układu napędowego, obniżenie masy bezwładnościowej elementów rotacyjnych przekrawacza, wprowadzenie szybkiego systemu wyrzutu odpadów (opartego na systemie serwo/cam), pomiar temperatury łożysk przekrawacza, możliwość zastosowania nowej serii enkoderów położenia noża, zastosowanie przemysłowej magistrali100 MHz, poprawa diagnostyki przekrawacza, badania dokładności przekrawacza podczas cięcia bez tektury. Zastosowanie silników AC o mocy 2x79 KW, przy maksymalnej prędkości obrotowej 545 min -1 i prądzie znamionowym 164 A, umożliwiło uzyskanie większych prędkości roboczych w stosunku do dotychczasowych rozwiązań (rys. 6 kolorem czerwonym oznaczono prędkości osiągane dla nowego napędu). Podniesienie prędkości przekrawacza umożliwia, w przypadku produkcji arkuszy tektury o różnych formatach, osiągać wyższe prędkości średnie w cyklu produkcyjnym. Jednocześnie z wykresu widać, że szczególnie trudny, z punktu widzenia osiągów, jest przedział formatów w zakresie wymiarowym mm. W badaniach tych uzyskano również bardzo dobre wyniki dokładności i powtarzalności cięcia tektury. Zaprojektowano także nowy system wyrzutu braków. Dotychczas stosowany był system z napędem pneumatycznym. Tymczasem zastosowanie serwosilnika oraz generowanie trajektorii na bazie elektronicznej krzywki pozwoliło na bezproblemowe uzyskiwanie wysokich dokładności pozycji oraz powtarzalności. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku błędów dochodziłoby do tworzenia Rys. 4. Linia do produkcji tektury i zaznaczone dwa moduły końcowe: przekrawacz rotacyjny (cutoff) oraz automatyczna układarka bezkońcowa (automatic endless stacker) Rys. 6. Zależności uzyskiwanych prędkości roboczych od formatu cięcia dla przekrawaczy o różnych mocach napędu Rys. 5. Tektura w postaci składanki harmonijkowej Rys. 7. Układ napędowy przekrawacza o prędkości 450 m/min oraz wyrzutnik braków 366 PRZEGLĄD PAPIERNICZY 69 CZERWIEC 2013

5 się natychmiastowego zatoru (tzw. paper jam ), a tym samym zatrzymania tekturnicy. Maksymalne prędkości, jakie osiągnięto, to 450 m/min. Na uwagę zasługuje generowanie takiego rodzaju trajektorii, która dzięki łagodnemu przejściu między fazami stopu i wyrzutu arkusza chroni podzespoły mechaniczne. Wyrzutnik braków przedstawiono po Rys. 8. Ręczne wspomaganie operacji przy produkcji składanki harmo- prawej stronie rysunku 7. Natomiast po lewej stronie widać nijkowej bezkońcowej przekrawacz doświadczalny, a czerwonym obramowaniem oznaczono falownik firmy Lenze. Rys. 9. Schemat ideowy automatycznej układarki bezkońcowej Układarka bezkońcowa Składanka harmonijkowa stanowi doskonały materiał do opakowań oraz zabezpieczeń elementów o kształtach nieregularnych, cechujących się także dużymi wymiarami, jak np. opakowania dla przemysłu meblarskiego, samochodowego czy dla produktów nietypowych. Produkcja tektury w formie składanki bezkońcowej (fanfold) jest znana od dawna. Samą metodę i jej udoskonalenia patentowano wielokrotnie (17-19). Produkcja taka, choć niezmiernie ciekawa, jest niestety bardzo trudna do automatyzacji, stąd często operacja układania jest wspomagana ręcznie (rys. 8). Wadą takiego rozwiązania jest stosunkowo mała prędkość, możliwość produkcji tylko jednej wstęgi tektury równocześnie, stosunkowo zła jakość stosu i oczywiście konieczność obsługi ręcznej. W BHS Corrugated opracowano całkowicie zautomatyzowany system do układania tektury w stos w pełnym procesie produkcyjnym. Rozwiązanie to chronione jest patentem firmy (20). System umożliwia równoległą produkcję tektury w sposób klasyczny, tj. z cięciem na arkusze, oraz składanki harmonijkowej bezkońcowej. Największe wyzwanie w konstrukcji maszyny stanowił problem zmiany formatów. Ze względu na dużo różnych asortymentów w produkcji zakładów przetwórczych istnieją ograniczenia liczby formatów. W przypadku stosowania metody produkcji JIT (Just- In-Time), wielu producentów nie posiada odpowiednich przestrzeni magazynowych, dlatego jednorazowo zamawia mniejsze ilości tektury. Wiąże się z tym konieczność częstej zmiany formatów, co jest bardzo uciążliwe. W zastosowanym rozwiązaniu funkcje zmian formatów i rodzaje produkcji zostały zaimplementowane w systemie sterowania tekturnicy i produkt w postaci składanki może być dostarczany do firm o dowolnej długości i szerokości do 2800 mm, w zależności od zapotrzebowania rynku. Automatyczna układarka składa się z następujących podzespołów (rys. 9): Rys. 10. Przebieg trajektorii ruchu w module składającym tekturę Rys. 11. Układy napędowe automatycznej układarki bezkońcowej Rys. 12. Automatic Endless Stacker w firmie Conyers w USA PRZEGLĄD PAPIERNICZY 69 CZERWIEC

6 - zgniatacza tektury (perforator creaser), - modułu składającego (folding unit), - modułu cięcia składanej wstęgi (cutting and separating unit), - stołu transportującego na wyjściu (lifting table and evacuation). Nietrywialne generowanie trajektorii (rys. 10) zrealizowano przy wykorzystaniu oprogramowania Cam Designer Professional firmy Lenze. Obrys jednostki składającej (folding unit ) wyznacza linia niebieska. Składaną tekturę oznaczono kolorem brązowym. Na rysunku 11 przedstawiono układ sterowania modułu składającego, zrealizowanego na bazie systemu high-line 9400 firmy Lenze. Prędkość linii produkcyjnej może dochodzić do 200 m/min, natomiast zmiana formatów może odbywać się z prędkością do 70 m/min. Prędkość maksymalna produkcji uzależniona jest od takich parametrów jak: liczba wstęg produkowanych równolegle, ich szerokość, długość formatu po nagniocie oraz rodzaj i właściwości stosowanych papierów. Obecnie jako standardową przyjęto długość 1150 mm, natomiast długość minimalną 900 mm a maksymalną 1300 mm. Liczba możliwych wstęg może dojść do 6. Najkrótsze dopuszczalne zlecenie może wynosić 50 m. Na rysunku 12 przedstawiono wykonany egzemplarz maszyny dostarczonej do producenta tektury w USA. Podsumowanie W pracy opisano dwa przykłady wykorzystania nowoczesnych napędów w linii produkcji tektury falistej. Dzięki zastosowaniu rozwiązań mechatronicznych, a więc połączenia układów mechanicznych i elektronicznych, a w szczególności implementacji zaawansowanych technik programowania, można uzyskać znaczne skrócenie czasu realizacji projektów oraz uzyskać produkt bardziej zaawansowany technologicznie. Rozwiązania te umożliwiają oszczędność zarówno energii elektrycznej, jak i takich mediów, jak powietrze, dzięki eliminacji systemów opartych o podzespoły pneumatyczne. Wiąże się z tym nie tylko obniżka kosztów produkcji, ale także znacznie prostsze serwisowanie maszyn. Nie bez znaczenia jest także to, że korzystając ze standardowego oprogramowania producenta napędów unika się często błędów wynikających z wprowadzania nowych rozwiązań ( błędów wieku dziecięcego ), które często dotykają producentów maszyn. Oczywiście korzystanie z nowych technologii nie oznacza, że powstające dzisiaj systemy są idealne. Jak zawsze z wprowadzeniem nowych rozwiązań pojawiają się także nowe problemy, które dotąd nie występowały (21). Tuż przed ukończeniem niniejszego artykułu w BHS Corrugated wdrożono w sklejarce typu MF (Modul Facer) silnik synchroniczny o bardzo wysokim momencie rozruchowym (Torque Motor) (22), eliminując tym samym jeden z ostatnich już systemów napędowych prądu stałego w tekturnicy. Silniki typu Torque Motor są silnikami synchronicznymi AC z magnesami trwałymi. Dzięki wytwarzaniu dużego momentu silniki te mogą zastępować układy hydrauliczne oraz klasyczne napędy elektryczne składające się z silnika AC oraz sprzęgła i przekładni. Przewiduje się dalsze badania, które będą dotyczyły opracowania metod, umożliwiających poprawę obecnie stosowanych algorytmów sterowania napędami przekrawacza. Celem jest zmniejszenie ilości pobieranej energii elektrycznej oraz zastosowanie silników Torque Motor. Oprócz tego prowadzone są prace nad udoskonaleniem systemu diagnostycznego, który mógłby być zaimplementowany w sterowniku PLC i/lub komputerze zarządzającym cyklem produkcyjnym. Literatura 1. Materiały firmy B&R: Perfection in Automation. Acopos Antriebe. Produkte Materiały firmy B&R: Perfection in Automation. Generic Motion Control. Egelsberg, Materiały firmy Lenze: Global Drive Software Package Cam. Lenze Handbuch, Materiały firmy Siemens: Motion Control System SIMOTION. Firmen Katalog, servo-drive (maj 2013). 6. Materiały firmy Siemens: Direct Drives of higher dynamic performance and precision. Brochure, Kozłowski K.: Robot Motion and Control, Springer Verlag, Riefensthal U.: Elektrische Antriebssysteme, Grundlagen, Komponenten, Regelverfahren, Bewegungssteuerung. Vieweg + Teubner, Wiesbaden Pritschow G.: Einführung in die Steuerungs-technik, Hanser Verlag, München ABB Antriebstechnik. Grundlage der Motion Control Antriebe, Technische Anleitung Nr 9, ABB, Kiel E.: Antriebslösungen. Mechatronik für Produktion und Logistik. Springer VDI, Nürnberger G.: Approximation by Spline Functions, Springer Verlag, Siemens: Applikation zur Antriebstechnik, Technologie CPU Materialvorschub für eine Presse auf Basis von statischen Kurvenscheiben, Senderski A.: Trajektorie wzorcowe dla napędu pozycyjnego ze złożonymi ograniczeniami prędkości, przyspieszenia i zrywu, II Konferencja Sterowanie w Eneroelektronice i Napędzie Elektrycznym, Łódź-Arturówek, listopada Gißler J.: Elektronische Direktantriebe, Franzis Verlag GmbH Poing, Musielak S.K.: Przekrawacz rotacyjny w tekturnicy, Cz. 1-5: Przegl. Papiern. 67, 1, 21 (2011), Przegl. Papiern. 67, 2, 81 (2011), Przegl. Papiern. 3, 167 (2011), Przegl. Papiern. 67, 4, 245 (2011), Przegl. Papiern. 67, 5, 303 (2011). 17. Homer E.J.: Method of Manufacturing Fanfold, Patent nr , Jornod E.: Fanfold paper transport, US Patent A, Mc Intosh: Stacing System for Fanfold paper and the like, US Patent , Grill M.: Continuous Folding Process, US Patent 2009/ A BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH Weiherhammer. 21. Musielak S.K.: Optymalizacja zużycia energii w tekturnicy, Cz. 2, Przegl. Papiern. 68, 8, 471 (2012) 22. Klement J.: Technologie der elektrischen Direktantriebe, Expert Verlag, Artykuł recenzowany 368 PRZEGLĄD PAPIERNICZY 69 CZERWIEC 2013

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa a efektywność energetyczna.

Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędów a efektywność energetyczna. Napędy są w chwili obecnej najbardziej efektywnym rozwiązaniem pozwalającym szybko i w istotny sposób zredukować

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. Jakub Możaryn Wykład 1 Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Synchronizacja i pozycjonowanie w przetwornicach częstotliwości Danfoss.

Tytuł Aplikacji: Synchronizacja i pozycjonowanie w przetwornicach częstotliwości Danfoss. Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty godne zaufania 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI ROBOT PNEUMATYCZNY TYPU PICKER SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I IDEALNIE

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Grupa o zasięgu międzynarodowym

Grupa o zasięgu międzynarodowym Grupa o zasięgu międzynarodowym 10 000 pracowników grupy Leroy-Somer w 470 przedstawicielstwach handlowych i centrach serwisowych na całym świecie, zapewnia wsparcie techniczne i handlowe 24 godziny na

Bardziej szczegółowo

KAS nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen

KAS nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen KAS nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen 1. Wstęp Dynamicznie rozwijające się rynki wymagają produktów, których wytworzenie może być zrealizowane w procesie szybkim, powtarzalnym oraz elastycznym.

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735 Nadzór Linii Produkcyjnych Jacek Pszczółka AiR 187735 Linia Produkcyjna Linia produkcyjna albo linia montażowa zespół stanowisk roboczych (maszynowych, ręcznych lub mieszanych) ugrupowanych według kolejności

Bardziej szczegółowo

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech. Twój partner w potrzebie 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.pl Sprzęgła CD SERIA A1C Sprzęgła CD SERIA A1C Precyzyjne, niezawodne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii.

Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii. Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii. Współczesne wyzwania dla Służb Utrzymania Ruchu, automatyków, projektantów i inżynierów 1. Zwiększenie wydajności 2. Niezawodność procesów

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych.

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nowy system CombiPro DS500 jest bardzo łatwy do zintegrowania z Waszym ciągiem produkcyjnym. Jest ekonomiczny, przyjazny dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym

Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym dr inż. WIKTOR HUDY dr hab. inż. KAZIMIERZ JARACZ Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI PLC W UKŁADACH MECHATRONICZNYCH PLC CONTROLLERS IN MECHATRONIC SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Przenośniki Układy napędowe

Przenośniki Układy napędowe Przenośniki układy napędowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki Układy napędowe Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (12617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie silników krokowych jako napęd robota mobilnego

Zastosowanie silników krokowych jako napęd robota mobilnego Zastosowanie silników krokowych jako napęd robota mobilnego Bartłomiej Kurosz 22 maja 2015 Bartłomiej Kurosz Napędy robotów mobilnych 22 maja 2015 1 / 48 Wstęp Tytuł Badanie sprawności napędu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI-Electronic

Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI-Electronic 1 Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI Electronic, Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI-Electronic Od czasów ujarzmienia praw magnetyzmu i wymyślenia pierwszych

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów Wieloosiowy liniowy napęd pozycjonujący robot ramieniowy RV-2AJ CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sterowniki PLC FATEK / panele HMI Weintek / technika liniowa Hiwin pneumatyka / serwonapędy ABB i Estun / napędy liniowe LinMot / silniki krokowe / łożyska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zbigniew Szulc 1. Wstęp Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kw stosowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIEM MASY FORMIERSKIEJ

PRZYGOTOWANIEM MASY FORMIERSKIEJ Manfred MICHENFELDER 1 BUDERUS Kanalguss GmbH Niemcy zmodernizowała swoją instalację przygotowania masy formierskiej, stosując nowy system zarządzania. Sytuacja wyjściowa Przed kilkoma laty zbudowano od

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* napędy wysokoobrotowe,

Bardziej szczegółowo

Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu

Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu Jakub Stec Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu Kraków Globalny lider w technologiach zasilania i automatyki ABB Prezentacja firmy 145,000 pracowników w 100 krajach Roczny

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO BERNARD SZYMAŃSKI, JERZY SZYMAŃSKI Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska szymansb@isep.pw.edu.pl, j.szymanski@pr.radom.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sterowniki PLC FATEK / panele HMI Weintek / technika liniowa Hiwin pneumatyka / serwonapędy ABB i Estun / napędy liniowe LinMot / silniki krokowe / łożyska

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

JW- SE. Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych

JW- SE.   Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych JW- SE Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Brandpol AT dystrybutor wtryskarek 04-847 Warszawa Agrestowa 16 Tel. 22 872 01 72, Tel. kom. 604 287

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L2 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE P Wersja: 2013-09-30-1- 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 99 Tomasz Kubera, PKN Orlen, Płock Zbigniew Szulc, Politechnika Warszawska, Warszawa POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody PL 213839 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213839 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394237 (51) Int.Cl. B25J 18/04 (2006.01) B25J 9/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/007 53 Stanisław Potrawka, Romana Sikora-Iliew AGH, Kraków BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl EASY WAY Maksimum ochrony, tylko tam, gdzie wymagane. Do aluminium lub PVC. Linia pił Precision zapewnia najwyższą swobodę pod względem konfiguracji. Wyposażona w integralne zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy mechanizm zamiany

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism Artykuł Autorski z VIII Forum Inżynierskiego ProCAx, Siewierz, 19-22 XI 2009 (MECHANIK nr 2/2010) Dr inż. Krzysztof Chrapek, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, mgr inż. Paweł Maślak Politechnika

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

EURA Drives Electric na Targach Forum Wentylacja 2015

EURA Drives Electric na Targach Forum Wentylacja 2015 EURA Drives Electric na Targach Forum Wentylacja 2015 Premiera 4 nowych produktów, 36m2 powierzchni wystawienniczej, nawiązanie ponad 100 nowych kontaktów biznesowych, podpisanie 3 listów intencyjnych

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny BENCHMARK S3 Nowe standardy Dla oczu i dla uszu DESMA BENCHMARK S3 jest całkowicie nowo skonstruowaną wtryskarką pionową Maszyna

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Zasada eliminacji drgań. Odpowiedź impulsowa obiektu na obiektu impuls A1 (niebieska), A2 (czerwona) i ich sumę (czarna ze znacznikiem).

Rys.1. Zasada eliminacji drgań. Odpowiedź impulsowa obiektu na obiektu impuls A1 (niebieska), A2 (czerwona) i ich sumę (czarna ze znacznikiem). Eliminacja drgań w układach o słabym tłumieniu przy zastosowaniu filtru wejściowego (Input Shaping Filter). WSTĘP W wielu złożonych układach mechanicznych elementy nie są połączone z sobą sztywno a występują

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w tekturnicy Cz. 1.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w tekturnicy Cz. 1. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w tekturnicy Cz. 1. Optimization of Electric Energy Consumption in Corrugator Part 1. Stanisław K. Musielak, Aleksander Klepaczka Na przykładach wyników wielu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania współczynnika tarcia

Stanowisko do badania współczynnika tarcia Stanowisko do badania współczynnika tarcia Grzegorz Sejnota SKN Spektrum Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska, Gliwice 12 Kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Literatura Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej Grega W.: Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym Winiecki W.: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Maszyna pakująca FFS Forza 2600

Maszyna pakująca FFS Forza 2600 Maszyna pakująca FFS Forza 2600 Specjalnie stworzony dla przemysłu petrochemicznego, nowy FFS Forza może osiągnąć szybkość napełniania 2.600 worków o wadze 25 kg na godzinę (przy napełnianiu przez pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Rozwiązania pod klucz do napędu przenośników taśmowych. Wydajność w każdych warunkach PI

Informacja prasowa. Rozwiązania pod klucz do napędu przenośników taśmowych. Wydajność w każdych warunkach PI Rozwiązania pod klucz do napędu przenośników taśmowych. Wydajność w każdych warunkach PI 070071 Dostarczenie dowolnego surowca z miejsca na miejsce jest zwykle trudniejsze, niż by się wydawało. Ładowanie,

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Precyzyjne pozycjonowanie (Velmix 2007) Temat ćwiczenia - stolik urządzenia technologicznego (Szykiedans,

Bardziej szczegółowo