PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)"

Transkrypt

1 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) CO POWINIEN WIEDZIEĆ O PPK PRACODAWCA, CZYLI NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

2 Spis treści Spis treści I. Obowiązek i terminy utworzenia PPK... 3 II. Odstępstwa od tworzenia PPK... 4 III. Konsultacje z organizacjami związkowymi / reprezentacją pracowników... 5 IV. Obowiązki pracodawcy... 6 V. Archiwizacja dokumentów... 7 VI. Rejestrowanie pracowników w ramach PPK... 7 VII. Rezygnacje pracowników z uczestnictwa w PPK... 9 VIII. Rozliczanie wpłat na PPK IX. Koszty prowadzenia PPK X. Transfery z innych PPK XI. Zmiana instytucji finansowej XII. Kary dla pracodawców z tytułu niewykonywania obowiązków wynikających z PPK

3 I. Obowiązek i terminy utworzenia PPK Jaki podmiot musi utworzyć PPK? Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno - rentowe. Z obowiązku tworzenia PPK wyłączeni są: pracodawcy, którzy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) dla swoich pracowników, ze składką min. 3,5% wynagrodzenia, do którego przystąpiło co najmniej 25% zatrudnionych pracowników; mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Kiedy mam utworzyć PPK w mojej firmie? Obowiązek utworzenia PPK w danym przedsiębiorstwie uzależniony jest od liczby zatrudnionych osób. Pracodawca zatrudniający: wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób zobowiązany jest do utworzenia PPK od 01 lipca 2019 r.; wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. od 50 do 249 osób od 01 stycznia 2020 r.; wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. od 20 do 49 osób od 01 lipca 2020 r.; pozostali pracodawcy i jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych od 01 stycznia 2021 r. Jak należy liczyć stan zatrudnienia? Do limitów stanu zatrudnienia wskazanych w ustawie należy liczyć wszystkie osoby zatrudnione u danego podmiotu zatrudniającego, w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Pracownicy, których nie liczymy, to: pracownicy przebywający na urlopach górniczych; pracownicy przebywający na urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla; młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego. Czy przy wyliczaniu liczby zatrudnionych determinującej termin tworzenia PPK należy brać pod uwagę wyłącznie tych zatrudnionych, od których zakład odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne? Uwzględniamy pracowników zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług. Z założenia są to umowy, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne. Jeśli firma należy do Grupy Kapitałowej, kiedy powinna przystąpić do PPK? Zgodnie z terminem obowiązywania ustawy w zależności od liczby osób zatrudnionych. Jednakże ustawa dopuszcza możliwość przystąpienia podmiotów znajdujących się w jednej grupie kapitałowej w terminie wcześniejszym (wraz z podmiotem największym pod względem liczby zatrudnionych pracowników). Jak należy postąpić w sytuacji, w której zostaną połączone dwa podmioty należące do jednej Grupy Kapitałowej? Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń, z zastrzeżeniem, że w przypadku: 1. nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części, 2. połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK. Podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia, umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez ten podmiot zatrudniający umowa o zarządzanie PPK. 3

4 Co ma zrobić pracodawca, który na dzień r. zatrudnia 248 osób, od których odprowadza składki do ZUS oraz 4 pracowników na umowę zlecenie, od których nie odprowadza składek. Przeprowadzona przed r. kontrola ZUS wykazała, iż od 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie powinny być odprowadzane składki ZUS. W jakim terminie pracodawca powinien przystąpić do PPK? Ustawa o PPK nie reguluje takiej sytuacji. Zasadą jest, że do liczby osób zatrudnionych, wskazanej w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK, nie zalicza się zleceniobiorców, którzy nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a także osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. Przepis art. 134 ust. 1 ustawy o PPK stanowi, że ustawę stosuje się do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r. Co oznacza, że badając stan zatrudnienia pod kątem rozpoczęcia obowiązywania ustawy o PPK względem danego pracodawcy weryfikuje się wyłącznie liczbę osób zatrudnionych na dzień wskazany w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK. Jeśli jednak wskutek przeprowadzonej przez ZUS kontroli, w przypadku w którym pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia zaległych składek za 4 pracowników, stan osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018 ulegnie zmianie i przekroczy 250 osób. Weryfikacji podlega liczba pracowników na koniec 2018 r. Zgodnie z takim podejściem pracodawca byłby zobowiązany przystąpić do PPK w ramach pierwszej grupy. Czy Instytuty Badawcze, które nie należą już do jednostek sektora publicznego, będą zobowiązane utworzyć PPK zgodnie z wielkością zatrudnienia? Podmioty tworzące sektor finansów publicznych zostały wymienione w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Wskazany przepis wprost wyłącza instytuty badawcze z sektora finansów publicznych (pkt 14), co oznacza, że ustawa o PPK będzie je obowiązywać zgodnie z wielkością zatrudnienia. Kiedy mikroprzedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia PPK? Jeśli nie wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji, jeśli nowo zatrudniony pracownik nie złoży deklaracji rezygnacji (pomimo, że obecni wszyscy pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK), jeśli zatrudnienie zwiększy się powyżej 9 osób, a obrót lub suma aktywów przekroczy równowartość 2 milionów euro (podmiot nie będzie już mikroprzedsiębiorcą). Jeśli u pracodawcy, niebędącego mikroprzedsiębiorcą wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji, musi on utworzyć PPK? Co w takiej sytuacji? Pracodawca niebędący mikroprzedsiębiorcą zobowiązany jest zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. II. Odstępstwa od tworzenia PPK W mojej firmie działa PPE, do którego przystąpiła cześć pracowników, czy mimo to muszę wdrożyć PPK? Jeżeli do pracowniczego programu emerytalnego w danej firmie przystąpiło, co najmniej 25% osób zatrudnionych i jeśli odprowadzana jest za pracowników składka podstawowa w wysokości, co najmniej 3,5% wynagrodzenia, wówczas nie ma obowiązku utworzenia PPK. Te warunki muszą być wypełniane przez PPE prowadzone u pracodawcy, od dnia stosowania w stosunku niego przepisów ustawy o PPK. W przypadku największych pracodawców od 1 lipca 2019 roku. Oprócz w/w przypadku wszyscy pracodawcy mają obowiązek utworzyć PPE. Prowadzę firmę, która zatrudnia mniej niż 9 osób, żadna z nich nie chce przystąpić do PPK, co muszę zrobić? Jeśli wszyscy pracownicy złożą deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to pracodawca będzie zwolniony z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Jeśli choć jedna osoba nie złoży takiej 4

5 deklaracji konieczne będzie zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK tylko dla tego jednego pracownika. Powyższa zasada dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców, tj. podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Czy w przypadku gdy firma utworzy PPK, a następnie PPE to czy wówczas będzie mogła zawiesić PPK? Nie, zgodnie z ustawą o PPK nie ma takiej możliwości, co do prowadzenia PPK jako całości. Jedynie w przypadku porozumienia ze związkami zawodowymi można dla osób, które przystąpią do PPE nie finansować składki do PPK. Powyższe dotyczy założenia, że PPE zakładamy po uruchomieniu PPK w firmie. W takim przypadku, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o PPK, pracodawca może nie finansować wpłat na PPK pracowników, którzy przystąpili do PPE. Faktycznym wyjątkiem może być sytuacja, w której wszyscy pracownicy danego pracodawcy zapiszą się do PPE. Skąd PFR będzie wiedzieć, czy nasze PPE spełnia warunki zwolnienia z PPK? KNF, na wniosek PFR, przekazywać będzie m.in. informację o wystąpieniu następujących zdarzeń: ograniczeniu wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych; likwidacji PPE. III. Konsultacje z organizacjami związkowymi / reprezentacją pracowników Czy jak w firmie mam już radę pracowników, musze powoływać przedstawiciela dla celów PPK? Tak, w dokumencie powołującym reprezentację osób zatrudnionych należy wskazać, iż jest ona umocowana do konsultowania wyboru instytucji finansowej, z którą może zostać zawarta umowa o zarządzanie PPK. Czy firma powinna przeprowadzić wybory reprezentanta (mieć protokoły itp.), tak jak w przypadku PPE? Ustawa mówi o konsultacji, ale nie określa w jaki sposób ma być ona przeprowadzona. Jeżeli pracodawcy zależy na odpowiednich standardach przeprowadzenia konsultacji może w sposób formalny wybrać reprezentację, przeprowadzając wybory, a później ustalić z nią wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK i na koniec przygotować protokół z tego procesu. Ile osób musi liczyć reprezentacja pracowników? Ustawa nie określa liczby osób wchodzących w skład reprezentacji pracowników. Jej skład musi być wyłoniony w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jeśli w firmie działa kilka związków zawodowych, z kim należy zawrzeć porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej? Ze wszystkimi związkami. Jeżeli na miesiąc przed terminem, w którym pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK strony nie dojdą do porozumienia, co do wyboru odpowiedniej instytucji finansowej, pracodawca sam podejmuje decyzję z która instytucją zawrze umowę o zarządzanie PPK. Pracodawca, u którego nie działają związki zawodowe, tworzy reprezentację, z którą dochodzi do porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadzić PPK. Jednakże przed dniem obowiązywania ustawy, w firmie zostaje utworzony związek zawodowy. Czy zawarte z reprezentacja porozumienie jest wiążące? Tak, zawarte porozumienie z reprezentacją osób zatrudnionych będzie wiążące, ponieważ na dzień dokonywania wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK, nie istniała 5

6 zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. W tym kontekście należy mieć na względzie również terminy zawierania umowy o zarządzanie PPK przewidziane przez ustawodawcę, a także możliwość zawarcia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK z wybraną przez niego instytucją finansową, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia z reprezentacją pracowników (lub związkiem zawodowym). Czy w przypadku gdy nie uda mi się porozumieć z reprezentacją pracowników lub związkami zawodowymi, nie będę musiał tworzyć PPK? Jeżeli pracodawca nie osiągnie porozumienia z przedstawicielami pracowników na 30 dni przed datą, do której powinien on utworzyć PPK (zawrzeć umowę o zarządzanie PPK), może sam podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej zarządzającej danym PPK. IV. Obowiązki pracodawcy Jakie są obowiązki pracodawcy związane z PPK? Pracodawca zobowiązany jest do: zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną zgodnie z art. 7 ust 3-5 Ustawy instytucją finansową, zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników monitorowania terminów związanych z zawieraniem umów o prowadzenie PPK (po upływie 3 miesiąca zatrudnienia u pracodawcy, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia), terminowego naliczanie i odprowadzanie składek, prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, zarządzania wypłatami transferowymi od byłych pracodawców, informowania pracowników o warunkach przystąpienia i uczestnictwa w PPK, informowania uczestnika o obowiązku złożenia, w określonych przypadkach wniosku o wypłatę transferową, składania, w określonych przypadkach wniosku o wypłatę transferową wniosków w imieniu uczestnika o wypłatę transferową, przekazywania uczestnikom informacji o warunkach wypłaty środków, przekazywania uczestnikom rocznej informacji o wysokości zgromadzonych środków na PPK wraz z informacją o odprowadzonych składkach za rok ubiegły, przyjmowania od pracownika i informowanie instytucji finansowej o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, informowania uczestników o ponownym odprowadzaniu składek (co cztery lata), przyjmowania od pracowników wniosków o dokonywanie wpłat do PPK, informowania instytucji finansowej o ponownym naliczaniu składek. Jakie informacje związane z PPK muszę przekazywać pracownikom? Pracodawca powinien przekazać pracownikom: informację o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej przez pracownika, informację o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej dokonywanej przez pracownika, gdy jego wynagrodzenie jest niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia, informację o obowiązku złożenia w imieniu pracownika wniosku o wypłatę transferową (środków z PPK byłego pracodawcy), informację o ponownym dokonywaniu wpłat za pracownika, który wcześniej zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej pracodawcy, przy czym obowiązek ten występuje co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku. 6

7 V. Archiwizacja dokumentów Jakie dokumenty należy archiwizować i w jakiej formie? Mając na uwadze, że dane uczestników PPK przechowywane są m.in. w celu dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z umową o prowadzenie PPK, należy archiwizować wszelkie dyspozycje uczestników PPK w formie, w jakiej zostały przekazane do instytucji finansowej. Pracodawca powinien również archiwizować dokumentację związaną z prowadzeniem PPK, w tym również dokumenty potwierdzające proces wyboru instytucji finansowej w zgodzie z art. 7 ust. 3-5 ustawy o PPK. Ile czasu przechowuje się dokumenty związane z PPK dot. pracownika? Czy tak jak akta kadrowe? Dane uczestników PPK przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o prowadzenie PPK, tj. przez okres co najmniej 6 lat. VI. Rejestrowanie pracowników w ramach PPK Kto może przystąpić do PPK? Automatycznie przystępują osoby zatrudnione, które ukończyły 18, a nie ukończyły 55 roku życia, jeśli od ich wynagrodzenia odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zaś osoby, które ukończyły 55, a nie ukończyły 70 lat mogą przystąpić do PPK jednakże tylko na swój wniosek. W jaki sposób pracownik może przystąpić do PPK? Każdy pracownik, który ukończył 18 a nie ukończył 55 roku życia jest automatycznie zapisywany do PPK przez pracodawcę, jeżeli nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W takim przypadku umowa o prowadzenie PPK jest zawierana w imieniu i na rzecz takiego pracownika po upływie 3 miesiąca zatrudnienia u pracodawcy. Pracownicy, który ukończyli 55, a nie ukończyli 70 rok życia mogą przystąpić do PPK na wniosek, którego wzór udostępnia pracodawca. Czy pracownik musi przystąpić do PPK? Nie. Pracownik może złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jednakże jest ona ważna przez okres 4 lat. Po tym czasie, jeśli pracownik nadal nie będzie zainteresowany dokonywaniem wpłat do PPK będzie musiał złożyć kolejną deklarację. Kto to jest pracownik w rozumieniu ustawy o PPK? To każda osoba zatrudniona, której wynagrodzenie stanowi podstawę składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe tj. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia, wykonujący pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej oraz członkowie rad nadzorczych. Czy obowiązek objęcia PPK dotyczy osób współpracujących na podstawie umów B2B (działalność gospodarcza)? Nie, takie osoby nie są objęte PPK prowadzonym u danego pracodawcy. Takie osoby nie są osobami zatrudnionymi w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Jak zapisać pracowników do PPK? Pracodawca zgłasza pracowników do programu w formie listy osób będących uczestnikami PPK stanowiącej załącznik do umowy o prowadzenie PPK. 7

8 Czy umowę o prowadzenie PPK podpisuję dla każdego pracownika oddzielnie? Nie, lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK. Jakie dane pracowników zawiera umowa o prowadzenie o PPK? Dane identyfikujące pracowników zawiera załącznik do umowy o prowadzenie PPK i są to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nie posiadających PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, a w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość. Kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK? W momencie, w którym miną 3 miesiące od zatrudnienia pracownika, maksymalnie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin tych 3 miesięcy, chyba że pracownik zadeklaruje przed upływem tego okresu niedokonywanie wpłat do PPK. Jeśli pracownik pracował już u pracodawcy i po jakimś czasie wrócił, to też należy czekać 3 miesiące aby można było zapisać go do PPK? Nie, jeśli w okresie 12 miesięcy przed dniem ponownego zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona łącznie przez min. 3 miesiące. Co w sytuacji jeśli pracownik jest zatrudniony w kilku spółkach w tej samej Grupie Kapitałowej? Każda ze spółek powinna zapisać takiego pracownika do PPK prowadzonego w danej spółce. Co w sytuacji, gdy pracownik będzie już miał PPK u poprzedniego pracodawcy? Pracodawca musi zapisać do PPK nowego pracownika po 3 miesiącach zatrudnienia (pod warunkiem, że pracownik ten nie ma jeszcze ukończonych 55 lat). Przewidziano procedurę wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK od poprzedniego do nowego pracodawcy. Polega ona na przeniesieniu środków do nowego PPK, chyba że pracownik zdecyduje o pozostawieniu środków w PPK prowadzonym u dotychczasowego pracodawcy. Czy w przypadku, w którym i pracownik był uczestnikiem PPK, odszedł na emeryturę i znów podjął pracę, powinniśmy odprowadzać za niego dalej wpłaty do PPK? Tak. Czy 55 rok życia (do zapisu pracownika do PPK) liczy się datą urodzenia czy rocznikiem? W ustawie sformułowano, iż obowiązek przystąpienia do PPK dotyczy pracowników, którzy nie ukończyli 55 lat, czyli datą urodzenia. Jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy dany pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach pracy, czy potencjalnie może znaleźć się w kilku PPK? Tak, pracownik może mieć kilka PPK. Czy zatrudnieni na np. ¼ etatu również będą objęci PPK? Tak. Czy jeżeli Spółka posiada oddział zagraniczny to czy pracownicy tego oddziału objęci będą PPK (składki ZUS płacone są w Polsce, a pracownicy otrzymują wynagrodzenie w np. w Niemczech, w euro)? Tak. Jako pracodawca oddział lub spółka, z której oddział wydzielono (w zależności od uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie zatrudnienia) jest zobowiązany do zapewnienia osobom zatrudnionym możliwości uczestnictwa w PPK. Obowiązek ten nie jest ograniczony terytorialnie do granic Rzeczpospolitej Polskiej. 8

9 W takim przypadku podstawą wynagrodzenia jest stawka w euro, przy czym wpłaty do PPK będą dokonywane wyłącznie w PLN. VII. Rezygnacje pracowników z uczestnictwa w PPK Kiedy pracownik może zrezygnować z PPK? W każdym czasie, ze skutkiem od miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożył deklarację rezygnacji. Czy nowo zatrudniony pracownik może od razu zrezygnować z PPK, czy musi czekać 3 miesiące? Tak, może od razu zrezygnować, poprzez złożenie u pracodawcy stosownej deklaracji w formie pisemnej. Czy jeśli pracownicy teraz zrezygnują z uczestnictwa w PPK, to czy w przyszłości będą mogli się ponownie zapisać? Tak, będą mogli uczestniczyć w PPK w przyszłości. Udział w PPK jest dobrowolny także w tym sensie, że każdy może w dowolnym czasie zrezygnować z aktywnego uczestnictwa w planie, jak też ponownie podjąć decyzję o gromadzeniu środków w ramach PPK. Decyzję o aktywnym uczestnictwie w PPK, czyli o rozpoczęciu wpłat, można podjąć w każdym czasie. Jeśli pracownik nie chce przystąpić do PPK co musi zrobić? Złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Czy przed lipcem 2019 roku Pracownik może zrezygnować z PPK? Nie. Pracownik może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dopiero po zawarciu przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK. Jak z PPK wypisał się 52 - letni pracownik, to czy za 4 lata należy go znów zapisać do PPK? Nie, ponieważ będzie miał już skończone 55 lat i ponowny zapis może nastąpić wyłącznie na wniosek pracownika. Czy można jedną deklaracją zrezygnować na stałe z uczestnictwa w PPK? Nie, co 4 lata należy złożyć nową deklarację o rezygnacji. Jak liczymy okres 4 letni, dotyczący ponownego przystąpienia do PPK? Przepisy wprowadzające obowiązek badania okresów 4 letnich, tj. art. 23 ust. 5 i ust. 6 ustawy o PPK wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Wspomniane przepisy wskazują daty dzienne, w których: podmiot zatrudniający informuje pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego pracownika ostatni dzień lutego, a także określają datę, od której podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za pracownika, chyba że ten pracownik ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację 1 kwietnia. Z uwagi na wskazanie przez ustawodawcę dat dziennych, sytuacji pracowników nie bada się indywidualnie pod kątem dat, w których składali oni deklaracje o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Obowiązek poinformowania pracowników ma być realizowany wobec wszystkich osób, które złożyły deklaracje łącznie, w jednym okresie, do ostatniego dnia lutego co 4 lata. 4 lata, po roku, w którym dany pracownik złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Jeżeli pracownik złoży deklarację np. w dniu 15 lipca 2025 r., termin czterech lat liczymy od roku Do ostatniego dnia lutego 2030 roku podmiot zatrudniający informuje pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. 9

10 VIII. Rozliczanie wpłat na PPK Jakie wpłaty na PPK będą dokonywane przez pracodawcę, pracownika i Skarb Państwa? Jaka będzie wysokość wpłat? pracodawca: wpłata podstawowa: 1,5% oraz dobrowolna: do 2,5% wynagrodzenia pracownika, pracownik: wpłata podstawowa: 2% oraz dobrowolna: do 2% wynagrodzenia pracownika, Fundusz Pracy: wpłata powitalna 250 zł i coroczna dopłata 240 zł. Co stanowi podstawę do naliczania wpłat na PPK? Wpłata naliczana jest od wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Czy można zmienić wysokość wpłaty podstawowej? Wpłata podstawowa pracownika jest stała i wynosi 2% wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadków gdy w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika jest niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku wpłata może wynieść mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5%. Zmiana wysokości wpłaty następuje na podstawie deklaracji uczestnika PPK uwzględnionej przez podmiot zatrudniający. Wpłata podstawowa pracodawcy jest stała i nie może zostać obniżona. W jaki sposób traktować pracownika, który pomimo tego, że otrzymuje wynagrodzenie poniżej 120% płacy minimalnej, deklaruje chęć wnoszenia pełnej wpłaty podstawowej do PPK? Decyzja o wysokości wpłaty w takim przypadku należy do osoby zatrudnionej. To ona decyduje, w jakiej wysokości w przedziale od 0,5% do 2% będzie dokonywała wpłat podstawowych, które sama sfinansuje. Jeśli nie zdecyduje inaczej, wpłata ta winna wynosić 2% jej wynagrodzenia. Czy od płaconych wpłat przysługują jakieś ulgi pracodawcy? Wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie są objęte składką ZUS, można je także zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu Jak będzie naliczana wpłata w przypadku, gdy osoba zatrudniona pracuje na umowę o pracę oraz dodatkowo na umowę zlecenie u jednego pracodawcy? Wpłata naliczana będzie od każdej umowy w wysokości zgodnej z ustawą o PPK. Jaka jest podstawa naliczania wpłat do PKK? Czy w trakcie urlopu macierzyńskiego, długiego okresu przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim - odprowadzane są wpłaty do PKK? Ustawa o PPK definiuje wynagrodzenie jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a zatem nie będą od niego obliczane wpłaty na PPK. Co stanowi podstawę obliczenia wpłat do PPK w odniesieniu do pracownika, który jest zatrudniony przez część miesiąca? Czy w takiej sytuacji wpłata przysługuje w wysokości proporcjonalnej? Zastosowanie znajdzie ogólna zasada, zgodnie z którą podstawą naliczania wpłaty jest wynagrodzenie 10

11 pracownika rozumiane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Zaznaczyć należy, że zgodnie, z art. 27 ust. 2 ustawy o PPK jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągnięte z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, wysokość wpłaty podstawowej pracownika może ulec zmniejszeniu, ale wyłącznie na skutek deklaracji pracownika. Kto dokonuje płatności wpłat na PPK przy dłuższym zwolnieniu chorobowym pracownika? Podstawą do naliczenia wpłat na PPK jest wynagrodzenie uczestnika stanowiące podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a zatem nie będą od niego naliczane wpłaty na PPK. Czy wszyscy pracownicy muszą mieć taką samą wysokość wpłaty dodatkowej? Nie. Wysokość wpłaty dodatkowej może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy. Różnicowanie wysokości wpłaty dodatkowej ze względu na stażu pracy nie musi być uregulowane w regulaminie pracy, a jedynie w umowie o zarządzanie PPK. Czy pracodawca może zróżnicować wysokość wpłaty dodatkowej np. dla 1 osoby jeśli wskaże to w regulaminie wynagrodzeń? W regulaminie wynagrodzeń nie wskazuje się imiennie żadnych osób, lecz zasady wynagradzania pracowników poszczególnych grup, zajmujących określone stanowiska, czy też pełniących określone funkcje w podmiocie zatrudniającym. Treść regulaminu wynagrodzeń powinna odpowiadać przepisom prawa oraz stanowi przedmiot wewnętrznej decyzji podmiotu zatrudniającego. W ocenie opiniującego, nie ma przeciwskazań, aby pracownikowi zajmującemu określone stanowisko lub pełniącemu określoną funkcję przyznać uprawnienie do wpłaty dodatkowej w wyższej wysokości z uwzględnieniem zasad równego traktowania pracowników. Grupa pracowników zgłosiła, że chciałaby oszczędzać więcej w ramach PPK. Jaki jest limit wpłaty pracownika i jak często może on być zmieniany? Decyzja o wysokości wpłat dodatkowych pracownika do PPK jest podejmowana indywidualnie. Zgodnie z przepisami ustawy uczestnik PPK może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia. W każdej chwili może tę wysokość zmienić. Kiedy pracodawca może podjąć decyzję o zaprzestaniu odprowadzania wpłat dodatkowych czy w każdym momencie? Czy musi mieć zgodę reprezentacji pracowników i zmienić postanowienia w umowie o zarządzanie PPK? Pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie dokonywanie wpłaty dodatkowej. Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania odbywa się na podstawie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Wysokość wpłaty dodatkowej, w naszej ocenie, może być ustalana dobrowolnie przez pracodawcę, w każdym czasie. Co do obowiązku konsultacji z reprezentacją pracowników w naszej ocenie, obowiązek taki nie wynika wprost z przepisów prawa. We wspólnym stanowisku uzgodnionym przez MF, KNF i PFR S.A. wskazano, że zmiana umowy o zarządzanie powinna zostać uzgodniona z reprezentacją pracowników, zaś warunki zmiany umowy o zarządzanie powinny wynikać z jej treści. Nowa wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiana została dokonana. W jakim terminie należy odprowadzać wpłaty do PPK za pracowników? Do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały one obliczone i pobrane. W przypadkach gdy wynagrodzenia wypłacane są w okresach krótszych niż miesiąc, wpłaty należne za miesiąc dokonywane są do ostatniego dnia miesiąca. 11

12 W jakim terminie należy odprowadzić wpłaty do PPK, jeśli wynagrodzenia wypłacane są w dwóch terminach np. 10-ty i 20-ty? Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. IX. Koszty prowadzenia PPK Czy jako pracodawca w związku z wdrożeniem PPK będzie ponosił inne koszty poza tymi wynikającymi z dokonywania wpłat? Na pracodawcy spoczywają koszty z tytułu odprowadzania wpłat do PPK, ale także koszty pośrednie związane z prawidłową obsługą PPK. Należy do nich zaliczyć takie pozycje, jak: koszty dostosowania systemów kadrowych, koszty przelewów środków do instytucji finansowej, czy koszty związane z obsługą administracyjną PPK przez pracowników danego pracodawcy, na przykład koszt ich czasu pracy związany z obsługą PPK. PKO TFI S.A. nie pobiera żadnych opłat w związku ze wsparciem przy wdrożeniu PPK. Instytucja finansowa pobiera opłatę za zarządzanie aktywami. Czy oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest do ponoszenia tych kosztów? Nie, pracodawca nie ponosi kosztu opłaty za zarządzanie w ramach PPK. Opłata ta jest pokrywana z aktywów zgromadzonych w funduszu. Jakie będą koszty zarządzania środkami w ramach PPK? Maksymalne wynagrodzenie instytucji finansowej za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty, do którego będą odprowadzane wpłaty do PPK wynosi 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu inwestycyjnego w skali roku. Dodatkowo, instytucja finansowa, może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik inwestycyjny w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu inwestycyjnego w skali roku, o ile spełni ustawowe warunki do jego pobrania. X. Transfery z innych PPK Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę i chce środki zgromadzone w PPK przenieść do PPK nowego pracodawcy jak powinien wyglądać taki proces tj. jakie dokumenty powinien złożyć pracownik, u kogo, kto realizuje przeksięgowanie, kogo należy o tym fakcie poinformować? W terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia u nowego pracodawcy, uczestnik PPK składa pracodawcy, a w przypadku kilku pracodawców wybranemu przez siebie pracodawcy, oświadczenie o zawartych w jego imieniu i na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy. Pracodawca, któremu złożono oświadczenie, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, informuje tego uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inni pracodawcy, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł pracodawca, któremu złożono oświadczenie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa powyżej, uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, pracodawcę o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. W przypadku nieotrzymania braku zgody, pracodawca składa, w imieniu uczestnika PPK i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inni pracodawcy na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł pracodawca, któremu złożono oświadczenie. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku o wypłatę transferową, środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inni pracodawcy, pozostają na tych rachunkach 12

13 PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Instytucja finansowa informuje pracodawcę o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez tego pracodawcę, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot. Jeśli pracownik nie złoży podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o zawartych wcześniej umowach PPK to czy podmiot zatrudniający ma obowiązek złożenia dyspozycji wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych dla takiego pracownika przez inne instytucje finansowe? Czy z powodu niezłożenia takiej dyspozycji podmiot zatrudniający ponosi jakieś konsekwencje? Jeśli pracownik nie złoży podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o zawartych wcześniej umowach PPK to podmiot zatrudniający nie ma wiedzy w tym zakresie, a co za tym idzie obowiązku złożenia dyspozycji wypłaty transferowej środków zgromadzonych na innych rachunkach prowadzonych na rzecz uczestnika PPK przez inne instytucje finansowe. Czy pracownik ponosi z tytułu nie złożenia oświadczenia o zawartych wcześniej umowach PPK jakieś konsekwencje? Ustawa o PPK nie przewiduje sankcji z tego tytułu. XI. Zmiana instytucji finansowej Czy po wdrożeniu PPK w podmiocie zatrudniającym możliwe będzie dokonanie zmiany instytucji finansowej, która prowadzi PPK? Tak, będzie możliwa taka zmiana. Następować ona będzie w wyniku rozwiązania umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową oraz pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy o zarządzenie PPK z inną instytucją finansową. Warunki i zasady dokonywania zmian, w tym okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK, powinny zostać określone w umowie o zarządzanie PPK, zawieranej między pracodawcą a instytucją finansową. XII. Kary dla pracodawców z tytułu niewykonywania obowiązków wynikających z PPK Jakie kary mogą być nałożone na pracodawcę w związku z PPK? Kara grzywny za: nie zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie wynikającym z przepisów prawa - w wysokości: do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym rok popełnienia czynu zabronionego, nie zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie wynikającym z przepisów prawa, nie dokonywanie wpłat na PPK w terminie wynikającym z przepisów prawa, nie zgłoszenie danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych albo udzielenie w tym zakresie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK - w wysokości od zł do zł, nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK. - w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym rok popełnienia czynu zabronionego Jakie są konsekwencje niepodjęcia przez pracodawcę żadnych kroków związanych z utworzeniem PPK? Na podmiot zatrudniający albo osobę obowiązaną do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego pracodawcy w roku 13

14 obrotowym poprzedzającym ten, w którym zobowiązany był do zawarcia umowy. Ponadto, zaś w przypadku niedopełnienia przez podmiot zatrudniający obowiązku zawarcia umowy o zarzadzanie PPK, PFR wzywa podmiot zatrudniający, w formie pisemnej, do zawarcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie z inną instytucją finansową. Dodatkowo, podmiot zatrudniający może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracownika z tytułu szkody wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów ustawy o PPK. Jakie są konsekwencje niedokonania wpłaty do PPK w terminie? Jeśli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie podlega karze grzywny w wysokości od zł do zł. Zaś podmiot zatrudniający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracownika, instytucji finansowej lub innych osób uprawnionych z tytułu szkody wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów ustawy o PPK oraz umowy o zarządzanie PPK. Z jakich źródeł PFR będzie uzyskiwał informacje o zawarciu umów o zarządzanie PPK i dokonywaniu wpłat? Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o PPK, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. Umowa o zarządzanie PPK zawarta przez podmiot zatrudniający z instytucją finansową podlega wpisowi do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR na wniosek instytucji finansowej. W ramach ewidencji PPK prowadzona jest także ewidencja uczestników PPK, która prowadzona jest na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK. Z powyższego wynika, że PFR będzie posiadał wiedzę o braku zawarcia umów o zarządzanie lub o braku wpłat na rzecz uczestników PPK z analizy treści danych pochodzących z ww. źródeł. PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK), dostępnych u dystrybutorów i na stronie Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura sfio oraz z IDK. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Fundusz PKO Emerytura sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA. PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem Kapitał zakładowy złotych. NIP Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie. 14

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) Q&A DLA PRACODAWCY

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) Q&A DLA PRACODAWCY PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) Q&A DLA PRACODAWCY CO POWINIEN WIEDZIEĆ O PPK PRACODAWCA, CZYLI NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI SPIS TREŚCI I. OBOWIĄZEK I TERMINY UTWORZENIA PPK...4 II. ODSTĘPSTWA

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe kto będzie objęty obowiązkiem utworzenia i prowadzenia PPK. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior

Pracownicze Plany Kapitałowe kto będzie objęty obowiązkiem utworzenia i prowadzenia PPK. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior Pracownicze Plany Kapitałowe kto będzie objęty obowiązkiem utworzenia i prowadzenia PPK adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior 1. Podmioty objęte obowiązkiem utworzenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)? PPK to program, dzięki któremu zgromadzisz dodatkowe środki na Twoją przyszłą emeryturę.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)? PPK to program, dzięki któremu zgromadzisz dodatkowe środki na Twoją przyszłą emeryturę.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Nowa forma oszczędzania niebawem w Twojej firmie. Już dziś możesz przygotować się na wdrożenie PPK razem z nami.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Nowa forma oszczędzania niebawem w Twojej firmie. Już dziś możesz przygotować się na wdrożenie PPK razem z nami. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Nowa forma oszczędzania niebawem w Twojej firmie. Już dziś możesz przygotować się na wdrożenie PPK razem z nami. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Co PPK oznacza dla pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

Tytuł pretytuł prezentacji Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek

Tytuł pretytuł prezentacji Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek Tytuł pretytuł prezentacji Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek Obowiązki pracodawcy związane z tworzeniem PPK Prowadzący: Jan Kowalski Prezes zarządu Instytutu Emerytalnego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Nowa forma oszczędzania niebawem w Twojej firmie. Już dziś możesz przygotować się na wdrożenie PPK razem z nami.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Nowa forma oszczędzania niebawem w Twojej firmie. Już dziś możesz przygotować się na wdrożenie PPK razem z nami. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Nowa forma oszczędzania niebawem w Twojej firmie. Już dziś możesz przygotować się na wdrożenie PPK razem z nami. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Co PPK oznacza dla pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior 1. Pracownicze Plany Kapitałowe jako nowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE wprowadzenie krok po kroku adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior Copyright 2018 by ZAWIRSKA I GĄSIOR All rights reserved. 1. Pracownicze Programy Kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe. Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Pracownicze Plany Kapitałowe. Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch Pracownicze Plany Kapitałowe Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch Czym jest PPK? Uzupełniający system oszczędzania na emeryturę: obowiązkowy powszechny zorganizowany

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICTWO, ZASILENIA, INWESTYCJE, WYCOFANIE ŚRODKÓW

UCZESTNICTWO, ZASILENIA, INWESTYCJE, WYCOFANIE ŚRODKÓW Instrukcja postępowania dla uczestnika PPK UCZESTNICTWO, ZASILENIA, INWESTYCJE, WYCOFANIE ŚRODKÓW Jak poruszać się w Pracowniczym Planie Kapitałowym INFORMACJE OGÓLNE O PPK UCZESTNICTWO W PPK ZASILENIA

Bardziej szczegółowo

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy Katarzyna Paczkowska Ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Uzasadnienie do projektu ustawy 75% Polaków w żaden sposób

Bardziej szczegółowo

Mocne wsparcie od AXA

Mocne wsparcie od AXA Mocne wsparcie od AXA Materiał reklamowy Pracownicze plany kapitałowe to powszechny program systematycznego oszczędzania na zaspokojenie potrzeb finansowych osób zatrudnionych po osiągnięciu 60. roku życia.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, PROCESY KADROWE

ADMINISTRACJA, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, PROCESY KADROWE Instrukcja dla pracodawcy PPK w 2019 cz. 2 ADMINISTRACJA, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, PROCESY KADROWE Na jakie obszary powinien zwrócić szczególną uwagę pracodawca prowadzący PPK BIEŻĄCA ADMINISTRACJA OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe podręcznik pracodawcy. Styczeń 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe podręcznik pracodawcy. Styczeń 2019 r. . Pracownicze Plany Kapitałowe podręcznik pracodawcy Styczeń 2019 r. Podsumowanie PPK z perspektywy pracodawcy PPK to powszechny system gromadzenia środków przez pracowników z przeznaczeniem na wypłatę

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne

Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne apl. adw. Marta Rogocz w kancelarii Zawirska Gąsior 1. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie PPK od 25 czerwca 2019 r.

Zmiany w systemie PPK od 25 czerwca 2019 r. Zmiany w systemie PPK od 25 czerwca 2019 r. Od 25 czerwca 2019 r. w przepisach dotyczących PPK zaszły istotne zmiany. Polegają one przede wszystkim na zniesieniu limitu 30-krotności przy obliczaniu wpłat

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez Aviva SFIO PPK

Istotne postanowienia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez Aviva SFIO PPK Istotne postanowienia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez Aviva SFIO PPK NAZWY SUBFUNDUSZY ZDEFINIOWANEJ DATY Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest wpisane

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator. PPE czy PPK? Przewodnik dla pracodawców

Purpurowy Informator. PPE czy PPK? Przewodnik dla pracodawców PPE czy PPK? Przewodnik dla pracodawców źródło informacji Pracownicze Plany Kapitałowe stały się rzeczywistością. 19 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI Poznaj wyjątkowe zalety Pracowniczego Programu Emerytalnego PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Zostań uczestnikiem prestiżowego Pracowniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM Umowa została zawarta w Warszawie, w dniu roku, pomiędzy: Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanymi dalej łącznie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM. 1 z 7

WZÓR UMOWY UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM. 1 z 7 WZÓR UMOWY UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM 1 z 7 Umowa została zawarta w [ ], w dniu [ ] [ ] [ ] roku, pomiędzy: Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym PPK, będący

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Plany Kapitałowe Łukasz Kuczkowski Partner, radca prawny Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku 04.09.2018 1 Czym jest PPK? Uzupełniający system oszczędzania na emeryturę: obowiązkowy powszechny grupowy

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Tytuł pretytuł prezentacji. Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek. Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę.

Tytuł pretytuł prezentacji. Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek. Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. Tytuł pretytuł prezentacji Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek Prowadzący: Jan Kowalski Prezes zarządu Instytutu Emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) PYTANIA I ODPOWIEDZI Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czym są PPK? PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK są organizowane przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w swoją emeryturę

Zainwestuj w swoją emeryturę Zainwestuj w swoją emeryturę Pracownicze Plany Kapitałowe www.ppk-aegon.pl Pracownik 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie dodatkowo do 2% wynagrodzenia brutto Pracodawca 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE) MAŁE KWOTY BUDUJĄ WIELKIE MARZENIA

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE) MAŁE KWOTY BUDUJĄ WIELKIE MARZENIA PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE) MAŁE KWOTY BUDUJĄ WIELKIE MARZENIA Sprawdź swój pakiet korzyści! PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE) Czy chcesz aktywnie wpływać na zabezpieczenie swojej finansowej

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK PYTANIA I ODPOWIEDZI Pracownicze Plany Kapitałowe PPK PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czym są PPK? PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK są organizowane przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI. Poznaj wyjątkowe zalety Pracowniczego Programu Emerytalnego

CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI. Poznaj wyjątkowe zalety Pracowniczego Programu Emerytalnego CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI Poznaj wyjątkowe zalety Pracowniczego Programu CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI Zarządzasz spółką, fundacją albo stowarzyszeniem? A może innym przedsiębiorstwem?

Bardziej szczegółowo

20 odsłon PPE vs PPK. 20 odsłon PPE vs PPK. Luty 2018

20 odsłon PPE vs PPK. 20 odsłon PPE vs PPK. Luty 2018 Luty 2018 20 20 odsłon odsłon PPE PPE vs vs Spis treści Wstęp 2 1. Podstawa prawna 4 2. Cel oraz forma 5 3. Podmioty objęte 6 4. Uczestnicy 7 5. Schemat tworzenia 8 6. Obowiązek zapisania zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM obowiązujący od dnia 15 lutego 2019 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Programu Inwestycyjnego Millennium TFI ( Regulamin ) określa zasady przystąpienia

Bardziej szczegółowo

20 odsłon PPE vs PPK. Lipiec Nowe wydanie przygotowane na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 4 lipca 2018 r.

20 odsłon PPE vs PPK. Lipiec Nowe wydanie przygotowane na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 4 lipca 2018 r. Lipiec 2018 Nowe wydanie przygotowane na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 4 lipca 2018 r. 20 20 odsłon odsłon PPE PPE vs vs PPK PPK Spis treści Wstęp 2 1. Podstawa prawna i charakter prawny 4 2.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania o PPK

Najczęściej zadawane pytania o PPK Najczęściej zadawane pytania o PPK Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Informacje pogrupowaliśmy w sześć bloków tematycznych: Podstawowe informacje,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Oszczędności Emerytury PPK Q&A. czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ubezpieczenia Oszczędności Emerytury PPK Q&A. czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ubezpieczenia Oszczędności Emerytury PPK Q&A czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych www.ppk-aegon.pl 1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)? PPK to

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oferujemy nasze 24-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

20 odsłon PPE vs PPK. Czerwiec Nowe wydanie przygotowane na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 24 maja 2018 r.

20 odsłon PPE vs PPK. Czerwiec Nowe wydanie przygotowane na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 24 maja 2018 r. Czerwiec 2018 Nowe wydanie przygotowane na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 24 maja 2018 r. 20 20 odsłon odsłon PPE PPE vs vs PPK PPK Spis treści Wstęp 2 1. Podstawa prawna i charakter prawny 4

Bardziej szczegółowo

20 odsłon PPE vs PPK. Październik Nowe wydanie przygotowane na podstawie ustawy o PPK z dnia 4 października 2018 r.

20 odsłon PPE vs PPK. Październik Nowe wydanie przygotowane na podstawie ustawy o PPK z dnia 4 października 2018 r. Październik 2018 Nowe wydanie przygotowane na podstawie ustawy o PPK z dnia 4 października 2018 r. 20 20 odsłon odsłon PPE PPE vs vs PPK PPK Spis treści Wstęp 2 1. Podstawa prawna i charakter prawny 4

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oferujemy nasze 24-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. Główne obowiązki Pracodawcy Ustawa o PPK Kiedy obowiązek będzie występował Propozycja rozwiązania

Lp. Główne obowiązki Pracodawcy Ustawa o PPK Kiedy obowiązek będzie występował Propozycja rozwiązania Obowiązki pracodawcy Przystąpienie do PPK 1 Zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową art. 7 (do 25.10.2019 dla pierwszej fali) za pośrednictwem Portalu Pracodawcy, w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Pracownicze. dla pracodawcy?

Pracownicze. dla pracodawcy? Pracownicze dla pracodawcy? O PPK słyszymy już od połowy lutego 2017 r., kiedy to Rada Ministrów przyjęła nową wizję rozwoju Polski Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Program Budowy Kapitału, opracowaną

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

Programy Emerytalne PPK i PPE WSPARCIE PRACODAWCY W UTWORZENIU I WDROŻENIU PROGRAMU

Programy Emerytalne PPK i PPE WSPARCIE PRACODAWCY W UTWORZENIU I WDROŻENIU PROGRAMU Programy Emerytalne PPK i PPE WSPARCIE PRACODAWCY W UTWORZENIU I WDROŻENIU PROGRAMU Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia Pracodawców,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Plany Kapitałowe Przewodnik dla pracodawcy Spis treści Wstęp 05 I. PPK w skrócie ogólny zarys ustawy 06 II. PPK krok po kroku 10 1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)? 12 2. Jak działają

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia oraz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska

UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska Agenda MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W 2019 R. KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ Z UMÓW ZLECENIA PRAWO DO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 2 lipca 2018 r. Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o pracowniczych planach kapitałowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia r. o pracowniczych planach kapitałowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia 8 lutego 2018 r. z dnia. 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK

Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK 1. Wpłaty dokonywane do PPK (podstawowe i dodatkowe) Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wpłaty będą pochodziły z trzech źródeł: ü od pracodawców

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

emerytura.pzu.pl 1/35

emerytura.pzu.pl 1/35 REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM PRZEZ PPK inpzu SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Regulamin 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki zarządzania pracowniczym planem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4) statutu AXA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul. Twardej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY (PPE) dla Pracowników Grupy Kapitałowej WEC

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY (PPE) dla Pracowników Grupy Kapitałowej WEC PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY (PPE) dla Pracowników Grupy Kapitałowej WEC Szanowni Państwo, Zarząd Grupy Kapitałowej WEC w wyniku przeprowadzonych konsultacji z Reprezentacją Pracowników, mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM ELASTYCZNY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM ELASTYCZNY REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM ELASTYCZNY Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Plan Celowy Plan Inwestycyjny ELASTYCZNY, będący Programem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2018 roku

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2018 roku Warszawa, dnia 29 sierpnia 2018 roku Pracownicze Plany Kapitałowe Informacja o statusie prac nad projektem ustawy o PPK przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 28 sierpnia 2018 roku oraz aktualne rekomendacje

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRZEWODNIK DLA PRACOWNIKA

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRZEWODNIK DLA PRACOWNIKA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE () PRZEWODNIK DLA PRACOWNIKA KIM JESTEŚMY? jest globalną firmą, oferującą produkty emerytalne, inwestycyjne i ubezpieczeniowe, z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzenie do projektu ustawy o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzenie do projektu ustawy o PPK Warszawa, dnia 15 lutego 2018 roku Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzenie do projektu ustawy o PPK W dniu 15 lutego 2018 roku został opublikowany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE NOWE WYZWANIE DLA PRACODAWCÓW

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE NOWE WYZWANIE DLA PRACODAWCÓW PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE NOWE WYZWANIE DLA PRACODAWCÓW (NA PODSTAWIE DRUKU SEJMOWEGO NR 2811) dr Marcin Wojewódka, radca prawny Warszawa, 27 września 2018 r. www.wojewodka.pl Prezentacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INFORMACJE O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH

KLUCZOWE INFORMACJE O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH Czym są Pracownicze Plany kapitałowe? Kto i kiedy jest zobowiązany do wdrożenia PPK? Jak wybrać firmę zarządzającą PPK? Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami i ich pracownikami? KLUCZOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Plan Celowy Plan Inwestycyjny, będący Programem Specjalnym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

NATIONALE-NEDERLANDEN DOBROWOLNE FUNDUSZE EMERYTALNE NASZE JUTRO Warunki umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK

NATIONALE-NEDERLANDEN DOBROWOLNE FUNDUSZE EMERYTALNE NASZE JUTRO Warunki umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Data sporządzenia: 17 maja 2019 r. Umowa o Zarządzanie PPK oraz Umowa o Prowadzenie PPK zawarta zostanie z dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, będącymi funduszami zdefiniowanej

Bardziej szczegółowo