DOKUMENT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 zł kaŝda, do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany doradca: Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a takŝe jeŝeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 5 sierpnia 2010 r.

2 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY 1. DANE EMITENTA Nazwa (firma): MURAPOL Spółka Akcyjna Siedziba: Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49 Telefon: (33) Fax: (33) Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON NIP KRS Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: 2. DANE AUTORYZOWANEGO DORADCY Nazwa (firma): Beskidzki Dom Maklerski S.A. Siedziba: Bielsko- Biała Adres: Bielsko Biała, ul. Stojałowskiego 27 Telefon: Centrala: (033) ; Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) Fax: Centrala: (033) ; Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NIP REGON Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: 2

3 3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst wprowadza się sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 1000,00 zł kaŝda, wyemitowanych przez Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Oprocentowanie Obligacji wynosi 14 % w skali roku. Okres zapadalności Obligacji wynosi 12 miesięcy. 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 31 maja 2010 roku data zakończenia subskrypcji: 9 lipca 2010 roku 2) data przydziału instrumentów finansowych: 14 lipca 2010 roku 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedaŝą: 8000 sztuk obligacji 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów 5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaŝy: 8000 sztuk obligacji 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł 7) liczba osób, które złoŝyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedaŝą w poszczególnych transzach: 44 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaŝy w poszczególnych transzach emisja nie była podzielona na transze 9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję Spółka nie zawarła umów o subemisję 10) łączne koszty emisji wyniosły: 321 tys. zł a) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa w wysokości 50 tys. zł zostały jednorazowo zaliczone do kosztów i obciąŝyły wynik finansowy b) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 271 tys. zł zostały zakwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych kosztów i będą rozliczane okresowo do czasu wykupu obligacji jako koszty finansowe 3

4 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 DOKUMENT INFORMACYJNY Dane Emitenta Dane Autoryzowanego Doradcy Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłuŝnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie...3 ROZDZIAŁ I CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla obligacji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu...11 ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Wskazanie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnycm Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy...14 ROZDZIAŁ III DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji lub sposób jej ustalenia Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłuŝnych instrumentów finansowych Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego Obligacjom Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania dłuŝnych instrumentów finansowych Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłuŝnymi instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym...18 ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE Nazwa i forma prawna Emitenta Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej Wskazanie czasu trwania Emitenta Wskazanie przepisów prawa na podstawie, których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego Grupy Kapitałowej Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeŝeli to jest istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaŝy ogółem dla Emitenta, w podziale na segmenty działalności

5 13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym krajowych i zagranicznych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŝowym lub egzekucyjnym, jeŝeli wynik tych postępowań ma lub moŝe mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŝowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy Organy zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyŝszego szczebla Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta...43 ROZDZIAŁ V SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY Sprawozdanie finansowe MURAPOL S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok Informacja o przyznanych ratingach ROZDZIAŁ VI ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU ZAŁĄCZNIK NR 2 STATUT EMITENTA ZAŁĄCZNIK NR 3 Uchwały stanowiące podstawę emisji obligacji ZAŁĄCZNIK NR 4 Warunki Emisji Obligacji ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

6 ROZDZIAŁ I CZYNNIKI RYZYKA Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą papierów dłuŝnych emitowanych Emitenta, Inwestor powinien rozwaŝyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniŝej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najwaŝniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozwaŝyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. NaleŜy być świadomym, Ŝe ze względu na złoŝoność i zmienność warunków działalności gospodarczej równieŝ inne, nie ujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, Ŝe zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki moŝe mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i moŝe skutkować utratą części zainwestowanego kapitału. 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1. Ryzyko związane z realizacją strategii Emitenta Strategia Emitenta zakłada koncentrację na projektach mieszkaniowych o podwyŝszonym standardzie zlokalizowanych w wybranych, dynamicznie rozwijających się miastach Polski. Wiele czynników wpływających na działalność Spółki jest niezaleŝnych od Emitenta i trudnych do przewidzenia. Zmienność sytuacji na rynku deweloperskim moŝe przyczynić się do niewłaściwej oceny zarówno sytuacji bieŝącej jak i prognoz dotyczących przyszłości, dlatego Emitent nie moŝe zagwarantować osiągnięcia zakładanych celów inwestycyjnych. Brak moŝliwości adaptacyjnych oraz obranie niewłaściwych kierunków rozwoju moŝe wpłynąć w sposób negatywny na działalność i wyniki finansowe Spółki. Zarząd Emitenta w celu ograniczenia opisanego ryzyka na bieŝąco analizuje sytuację na rynku, co pozwala na szybką reakcję na pojawiające się negatywne czynniki Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami W procesie realizacji projektów deweloperskich Spółka występuje w roli Generalnego Wykonawcy Inwestycji. Kluczowymi dostawcami usług budowlanych na zasadzie podwykonawstwa są dla Emitenta średnie i małe firmy budowlane, z którymi zawierane są umowy na poszczególne etapy prac budowlanych. Częściowo są to sprawdzone podmioty, z którymi Spółka współpracuje od momentu rozpoczęcia działalności. Jednak dynamiczny rozwój Spółki oraz aktywacja nowych inwestycji w nowych miastach i lokalizacjach powoduje konieczność poszukiwania i weryfikacji nowych firm wykonawczych. Istnieje ryzyko związane z terminowością realizacji prac oraz ich jakością. Emitent w umowach z wykonawcami zastrzega zapisy dotyczące odpowiedzialności z tytułu nienaleŝytego wykonywania prac, ich terminowości, jak równieŝ odpowiedzialności w okresie gwarancyjnym. W trakcie realizacji inwestycji Emitent nadzoruje wykonywanie umów z wykonawcami, a w szczególności kontroluje jakość i harmonogram wykonywania robót budowlanych gwarantujących wywiązywanie się Emitenta z terminów zakontraktowanych z klientami. Jednak pomimo tych kontroli Emitent nie moŝe gwarantować, Ŝe wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo i w terminie. Istnieje takŝe ryzyko utraty płynności finansowej wykonawców, bądź wystąpienia innych problemów organizacyjno-finansowych, co moŝe skutkować całkowitym zaprzestaniem wykonywania przez nich prac. W skrajnych przypadkach moŝe zaistnieć konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą, co moŝe przełoŝyć się na opóźnienia w realizacji danego projektu. MoŜe to wpłynąć w sposób negatywny na działalność i wyniki finansowe Spółki. Ograniczeniem ryzyka negatywnego wpływu wykonawców robót budowlanych na wyniki finansowe Spółki jest dywersyfikacja wykonawców oraz zapisy umowne umoŝliwiające szybką ich wymianę Ryzyko związane z uzaleŝnieniem od dostawców materiałów budowlanych Spółka sama zajmuje się zapewnieniem dostaw materiałów budowlanych na potrzeby poszczególnych projektów. Dostawcami tymi są najczęściej duŝe hurtownie budowlane i producenci materiałów budowlanych. W celu zapewnienia dostaw zawierane są umowy gwarantujące dostawę w zakresie ilościowym oraz cenę materiałów w czasie wykonywania danego projektu. Pomimo braku uzaleŝnienia Emitenta od konkretnego dostawcy w przypadku znacznego popytu rynkowego na materiały budowlane i braku ich dostępności istnieje ryzyko opóźnienia realizacji poszczególnych projektów deweloperskich. Emitent wykorzystuje konkurencję panującą na rynku dostawców materiałów budowlanych i w ten sposób dąŝy do zminimalizowania tego czynnika ryzyka Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Istotnym czynnikiem wpływającym na działalność i wyniki Emitenta jest pozyskiwanie i utrzymanie profesjonalnej kadry pracowniczej. Osoby pełniące kluczowe stanowiska w Spółce posiadają szerokie doświadczenie zdobyte w 6

7 związku z jej działalnością i przyczyniają się bezpośrednio do osiąganych wyników w zakresie pozyskiwania i realizacji zarówno bieŝących, jak i nowych projektów. W związku z intensywnym rozwojem Emitenta istnieje konieczność zwiększenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz ryzyko niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a takŝe ryzyko odejścia kluczowych pracowników, co w sposób negatywny moŝe wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Spółki. Zarząd Spółki wychodząc naprzeciw panującym tendencjom prowadzi nabór pracowników o wysokim stopniu przygotowania poprzez nowoczesne sposoby selekcji, organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje obecnie zatrudnionych oraz zwiększa atrakcyjność środowiska pracy minimalizując tym samym zagroŝenie zwiększoną fluktuacją kadr Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych gruntów pod projekty deweloperskie Dalszy dynamiczny rozwój Spółki zaleŝy w duŝej mierze od moŝliwości pozyskiwania nowych, atrakcyjnych gruntów przeznaczonych do realizacji kolejnych projektów deweloperskich. Nabywane przez Spółkę grunty (pomimo szczegółowej analizy przed ich nabyciem), mogą być obarczone wadami, w tym m.in.: geologicznymi w postaci np. braku nośności gruntu, odkryciem znalezisk archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji czy zanieczyszczeniem gruntu. Istnieje takŝe moŝliwość sprzeciwu właścicieli sąsiednich nieruchomości w trakcie procedowania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. W strukturze Emitenta działa wyspecjalizowany Dział Inwestycji zajmujący się pozyskiwaniem nowych gruntów pod inwestycje deweloperskie. W istotny sposób ogranicza to ryzyko występujące przy zakupach gruntów. Dodatkowym czynnikiem regulującym płynność w pozyskiwaniu nowych projektów jest realizacja inwestycji w formule Programów Partnerskich. Emitent aktywnie penetruje rynek nieruchomości w wielu miastach w kraju i analizuje na bieŝąco wiele ofert rynkowych, co w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko impasu w nabywaniu nowych nieruchomości pod inwestycje. W przyszłości Emitent jednak nie moŝe zagwarantować braku problemów w zaopatrzeniu Spółki w odpowiednią ilość gruntów, która zagwarantuje płynną działalność i stały rozwój. MoŜe to w sposób negatywny wpłynąć na skalę działalności i przyszłe wyniki finansowe Spółki Ryzyko wad prawnych nieruchomości i ryzyko wywłaszczeniowe NaleŜy wziąć pod uwagę ryzyko wad prawnych nieruchomości, które pomimo starannego badania przez Emitenta terenów inwestycyjnych przed ich zakupem, mogą ujawnić się w trakcie realizacji inwestycji. Dodatkowo istnieje ryzyko wywłaszczenia danej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na cele publiczne. Wadliwy tytuł prawny do nieruchomości, roszczenia reprywatyzacyjne, wadliwa podstawa nabycia itp. mogą w istotny sposób wpłynąć na wynik i działalność Emitenta. W skrajnym przypadku ryzyko to moŝe spowodować utratę nieruchomości Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska Zgodnie z polskim prawem podmioty uŝytkujące grunty, na których znajdują się substancje niebezpieczne lub inne zanieczyszczenia, mogą zostać zobowiązane do oczyszczenia gruntów lub zapłaty kar z tytułu ich zanieczyszczenia lub w inny sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności. W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności deweloperskiej i koniecznością pozyskania w tym celu nowych terenów, nie moŝna wykluczyć, Ŝe w przyszłości powstaną nieprzewidziane koszty naprawy szkód lub nałoŝone zostaną na Emitenta kary pienięŝne w związku z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego na uŝytkowanych przez Emitenta nieruchomościach, co moŝe mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta Ryzyko związane z wadami projektowymi, technologiami, gwarancjami powykonawczymi oraz odpowiedzialnością wynikającą z tytułu sprzedaŝy nieruchomości W trakcie oraz po wykonaniu inwestycji istnieje ryzyko wynikające z wad projektowych oraz zastosowanej technologii budowy w projektach deweloperskich Spółki. Przyjęcie niewłaściwej technologii moŝe mieć równieŝ wpływ na termin realizacji inwestycji lub zwiększyć jej koszty. W okresie rękojmi Spółka zobowiązana jest do usuwania wad wynikających z niewłaściwego wykonawstwa lub wad ukrytych, które nie zostały przez Emitenta zidentyfikowane podczas odbioru robót od podwykonawców. Z tego tytułu Spółka moŝe być naraŝona na roszczenia ujawnione w postępowaniach sądowych, w wyniku których Emitent zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowań lub będzie zmuszony obniŝyć cenę przedmiotu sprzedaŝy, co będzie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe. W przypadku niezrealizowania inwestycji w planowanym kształcie lub wcale, Spółka zmuszona będzie wypłacić odszkodowania dla klientów, co negatywnie wpłynie na pozycję Emitenta na rynku oraz jego wynik finansowy. 7

8 1.9. Ryzyko związane z otoczeniem inwestycyjnym i brakiem infrastruktury W trakcie realizacji inwestycji Spółka moŝe napotykać na protesty mieszkańców, stowarzyszeń lub organizacji. Organy administracyjne mogą próbować narzucić Spółce budowę infrastruktury niezwiązanej bezpośrednio z realizowanym projektem. Ponadto podczas realizacji infrastruktury Emitent moŝe borykać się z trudnościami w uzyskaniu zezwoleń na dysponowanie nieruchomościami koniecznymi dla przeprowadzenia sieci oraz obstrukcją podczas postępowania formalno-prawnego ze strony gestorów mediów. Zdarzenia takie mogą spowodować utrudnienia w trakcie realizacji inwestycji, postępowań administracyjnych i realizacji mediów, co moŝe wpłynąć w skrajnym przypadku na wstrzymanie inwestycji lub znaczne podwyŝszenie kosztów inwestycyjnych i przyczynić się do obniŝenia rentowności realizowanego projektu Emitenta Ryzyko utraty płynności finansowej Emitent realizuje projekty inwestycyjne o charakterze długoterminowym (powyŝej roku), które cechuje długi cykl rotacji gotówki i długi okres zwrotu. W początkowym okresie realizacji projektów Spółka moŝe nie generować istotnych wpływów gotówkowych z tytułu przedsprzedaŝy lokali. W przypadku nieterminowego spływu naleŝności od klientów lub w skrajnym przypadku braku wpływów pienięŝnych w wymaganej wysokości, Emitent moŝe odczuć trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Ewentualne problemy z płynnością mogą negatywnie wpłynąć na moŝliwość wywiązania się przez Emitenta z jego zobowiązań, a co za tym idzie spowodować konieczność zapłaty kar lub odszkodowań. Problemy z płynnością finansową mogą równieŝ ograniczyć moŝliwość pozyskiwania przez Emitenta podwykonawców oraz wpłynąć na wzrost kosztów oferowanych przez nich usług. Emitent stara się ograniczać powyŝsze ryzyko, systematycznie monitorując realizowane projekty zarówno pod kątem płynności finansowej, jak równieŝ zawierając umowy na dostawy materiałów i usług z odroczonymi terminami płatności. Emitent zarządza ryzykiem utraty płynności finansowej poprzez bieŝące monitorowanie spływu naleŝności oraz dokonywanie projekcji przepływów finansowych dla kaŝdego z realizowanych projektów osobno, jak i w skali całego przedsiębiorstwa Emitenta Ryzyko związane z umowami przedwstępnymi i warunkowymi umowami zakupu gruntów Emitent realizuje inwestycje budowlane na nabywanych przez siebie nieruchomościach. Planowanie przyszłych inwestycji wiąŝe się z zawieraniem przedwstępnych umów sprzedaŝy lub warunkowych umów zobowiązujących do sprzedaŝy, na mocy których Emitent ma nabyć nieruchomość pod inwestycje budowlane. Częstym warunkiem zamieszczanym w takich umowach jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub niewykonanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych lub inne podmioty prawa pierwokupu w ustawowym terminie. W przypadku nieziszczenia się warunku zawieszającego, nie dochodzi do finalizacji transakcji (tzn. do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaŝy w wykonaniu umowy przedwstępnej lub umowy przenoszącej własność nieruchomości na Emitenta w wykonaniu wcześniejszej warunkowej umowy sprzedaŝy). Zaistnienie takiej sytuacji uniemoŝliwi lub znacznie odroczy w czasie proces inwestycyjny, gdyŝ Emitent musi w takim przypadku poszukiwać innej nieruchomości o korzystnej lokalizacji. RównieŜ w przypadku ziszczenia się warunków zawieszających, bądź nawet w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej bezwarunkowej, Emitent nie ma pewności, czy nabędzie własność nieruchomości. Sprzedający mogą bowiem, z przyczyn od Emitenta niezaleŝnych, odmówić zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaŝy lub umowy przenoszącej własność, a w takim przypadku Emitent będzie zmuszony dochodzić zawarcia stosownej umowy na drodze sądowej, co moŝe znacząco opóźnić rozpoczęcie procesu budowlanego na danej nieruchomości. Emitent w celu zminimalizowania tego ryzyka bada sytuację prawną kaŝdej z nieruchomości, której zakupem jest zainteresowany we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, a do obsługi transakcji kupna korzysta z usług renomowanych kancelarii notarialnych Ryzyko powiązań rodzinnych członków Zarządu Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej Inwestorzy powinni wziąć takŝe pod uwagę fakt, iŝ w Radzie Nadzorczej Emitenta zasiada Pani Jolanta Dziuda, która jest małŝonką Pana Michała Dziuda Prezesa Zarządu oraz znacznego akcjonariusza Emitenta oraz Pan Bogdan Sikorski, który jest krewnym Pana Michała Dziuda (ojciec matki Pana Michała Dziuda i ojciec matki Pana Bogdana Sikorskiego byli braćmi), natomiast zbieŝność nazwiska Jacka Cholewa (Wiceprezes Zarządu) z nazwiskami akcjonariusza i członków Rady Nadzorczej (Wiesław i BoŜena Cholewa) jest przypadkowa. Fakt ten powoduje, iŝ istnieje ryzyko, polegające na potencjalnej moŝliwości wzajemnego wpływania na decyzje tych osób podczas wykonywania swoich obowiązków względem Emitenta. NaleŜy jednak pamiętać, iŝ przeciwdziałaniu takiej sytuacji słuŝą przepisy Kodeksu spółek handlowych, które ustanawiają zasadę kolegialności działania Rady Nadzorczej, a takŝe zakazują wydawania Zarządowi wiąŝących poleceń przez Radę Nadzorczą. Zgodnie ze Statutem Emitenta, na najbliŝszym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej dodatkowo powołani zostaną członkowie niezaleŝni. Członkowie niezaleŝni spełniać będą kryteria niezaleŝności 8

9 wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru członka niezaleŝnego Rady Nadzorczej innych regulacjach dotyczących kryteriów niezaleŝności wymaganych od niezaleŝnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Działalność Emitenta jest uzaleŝniona od takich czynników jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wysokość stopy bezrobocia, poziom stóp procentowych, poziom kursów walutowych, polityka gospodarcza, fiskalna i monetarna rządu. Niekorzystne kształtowanie się tych czynników w przyszłości moŝe wpływać na spadek popytu na nowe mieszkania, co moŝe mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Emitenta Ryzyko związane z dostępnością walutowych kredytów hipotecznych Klienci Emitenta zaciągają kredyty bankowe na zakup mieszkań w walutach obcych i w związku z tym ewentualne osłabienie kursu złotego moŝe wpłynąć na zmniejszenie się popytu na nieruchomości oferowane przez Spółkę, co w konsekwencji moŝe negatywnie wpłynąć na wyniki i rozwój Emitenta Ryzyko związane ze wzrostem kosztów budowy Emitent jest naraŝony na ryzyko wzrostu kosztów budowy przede wszystkim w zakresie cen usług i materiałów budowlanych. Model biznesowy Emitenta zakłada pełnienie we wszystkich realizowanych projektach zarówno funkcji inwestora, jak równieŝ generalnego wykonawcy. Spółka sama zajmuje się zakupami materiałów budowlanych, a w zakresie usług budowlanych zatrudnia firmy wykonawcze. Mimo, Ŝe taki model zwiększa kontrolę Spółki nad kosztami, ich wzrost wynikający z uwarunkowań rynkowych moŝe wpłynąć negatywnie na wynik i działalność Spółki Ryzyko konkurencji Sytuacja na rynku finansowym na przestrzeni ostatnich miesięcy charakteryzowała się ograniczeniem skłonności instytucji finansowych do udzielania zarówno kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, jak i kredytów dla deweloperów. Ograniczenie popytu na nieruchomości będące skutkiem sytuacji na rynku finansowym oraz trudności deweloperów w pozyskaniu finansowania doprowadziły do wzrostu konkurencji na rynku deweloperów mieszkaniowych. Doprowadziło to do spadków cen mieszkań, co przełoŝyło się na spadek marŝ deweloperskich. Utrzymywanie się niskiej skłonności banków do finansowania zakupu nieruchomości moŝe doprowadzić do dalszego wzrostu konkurencyjności na rynku związanego z jednoczesną presją na obniŝanie cen mieszkań, a w konsekwencji na ograniczanie marŝ deweloperów Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych Inwestycje realizowane przez Emitenta finansowane są w części kredytami bankowymi i obligacjami. Wzrost stóp procentowych skutkujący wzrostem ceny pieniądza na rynku moŝe przyczynić się do obniŝenia rentowności realizowanych inwestycji, jak równieŝ moŝe wpłynąć w znaczący sposób na popyt klientów na kredyty hipoteczne, stanowiące podstawowe źródło finansowania zakupu nieruchomości sprzedawanych przez Spółkę, co w konsekwencji moŝe w znaczący sposób przyczynić się do pogorszenia wyników finansowych Emitenta Ryzyko związane z obsługą zadłuŝenia przez emitenta W celu finansowania swojej działalności Emitent korzysta m.in. z kredytów i instrumentów dłuŝnych. Emitent moŝe nie być w stanie spłacać odsetek oraz kapitału lub wywiązywać się z innych zobowiązań wynikających z umów kredytów i instrumentów finansowych. JeŜeli Emitent nie będzie w stanie pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, moŝe być zmuszony do zmiany strategii, ograniczenia wzrostu i refinansowania ww. zobowiązań. JeŜeli Spółka nie będzie w stanie zrefinansować takich zobowiązań, spłaty mogą stać się natychmiast wymagalne w całości lub w części i Emitent moŝe być zmuszony, w celu zaspokojenia ww. zobowiązań, do zbycia części swoich aktywów. MoŜe to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. 9

10 2.7. Ryzyko związane z emisjami akcji i pozyskaniem środków finansowych Emitent planuje w IV kwartale 2010 r. pozyskanie kapitału w drodze publicznej oferty akcji. W ocenie Emitenta przy uwzględnieniu środków uzyskanych z publicznej oferty, Spółka posiadać będzie wystarczający kapitał na sfinansowanie swojej działalności. TakŜe w przyszłości okazać się moŝe konieczne pozyskanie przez Spółkę dalszych środków, np. poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru. Nie ma jednak pewności, Ŝe pozyskiwanie środków finansowych przez emisję akcji lub inny sposób okaŝą się skuteczne. Rozwój działalności Emitenta moŝe ulec ograniczeniu, jeśli pozyskiwanie przez niego środków finansowych będzie nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na niekorzystnych warunkach Ryzyko spadku dostępności do finansowania dłuŝnego dla klientów Emitenta Czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową klientów lub zdolność do obsługi zaciągniętych kredytów są podwyŝki stóp procentowych oraz osłabienie złotego w stosunku do walut obcych ze szczególnym uwzględnieniem EURO i franka szwajcarskiego. Dodatkowo rynek kredytów hipotecznych w zakresie polityki i strategii banków podlega ciągłym zmianom. MoŜe to doprowadzić do spadku popytu na rynku nieruchomości i w konsekwencji przełoŝyć się na pogorszenie wyników finansowych Emitenta Ryzyko postawienia zarzutu stosowania niedozwolonych klauzul umownych Ryzyko wiąŝe się z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) moŝe nałoŝyć na przedsiębiorcę karę w wysokości nie większej niŝ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŝenia kary, jeŝeli przedsiębiorca ten, chociaŝby nieumyślnie, dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Ryzyko nałoŝenia na Emitenta kary wskazanej powyŝej wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, katalog zachowań będących praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów nie jest zamknięty, ustawa wylicza takie praktyki tylko przykładowo. Oznacza to, Ŝe UOKiK moŝe uznać określone zachowanie rynkowe Emitenta za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, mimo Ŝe nie jest ono wyraźnie wskazane w ustawie i nałoŝyć karę na Emitenta, chociaŝby Emitent stosował taką praktykę nieumyślnie. Po drugie, ryzyko polega na moŝliwości uznania klauzul umownych zawartych we wzorcach umów, stosowanych przez Emitenta za klauzule niedozwolone. Zdecydowana większość umów zawieranych przez Emitenta to umowy z konsumentami. Zgodnie z kształtującą się linią orzecznictwa sądów, w szczególności Sądu NajwyŜszego, postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień niedozwolonych naleŝy interpretować rozszerzająco i za niedozwolone uznawać nie tylko postanowienia o brzmieniu pokrywającym się z postanowieniem figurującym w tym rejestrze, lecz takŝe postanowienia podobne. Zakres podobieństwa postanowienia umownego stosowanego przez przedsiębiorcę do postanowienia wpisanego do rejestru moŝe decydować o uznaniu danego postanowienia za niedozwolone. Nawet jeśli w ocenie Emitenta postanowienia umowne stosowane przez niego w umowach z konsumentami nie są podobne do postanowień wpisanych do rejestru, istnieje ryzyko, iŝ UOKiK zakwalifikuje określone postanowienie za niedozwolone i na tej podstawie nałoŝyć na Emitenta karę. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Emitent konsultuje zapisy umów korzystając z usług niezaleŝnych kancelarii prawnych. W dniu 31 maja 2010 roku Emitent otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura w Katowicach wezwanie do przekazania w terminie 7 dni dokumentów i informacji dotyczących zawierania umów z konsumentami w zakresie świadczenia usług deweloperskich, w tym przedstawienia umów przedwstępnych, deweloperskich, o roboty budowlane, sprzedaŝy itp., przekazania wzorców umów (regulaminów, ogólnych warunków umów, wzorów umów) wykorzystywanych przez Spółkę aktualnie przy zawieraniu umów z konsumentami, oraz o opisanie trybu zawierania przez Emitenta umów z konsumentami. Dokumenty i informacje powyŝsze niezbędne są UOKiK do wstępnego ustalenia, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawnie interesów konsumentów uzasadniające podjęcie przez UOKiK dalszych działań oraz czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Emitent zastosował się do wezwania UOKiK. Z uwagi na fakt, iŝ Emitent jest po raz pierwszy podmiotem kontrolowanym przez UOKiK Zarząd nie potrafi wskazać terminu zakończenia postępowania i zakresu zgłoszonych przez UOKiK zastrzeŝeń co do stosowanych umów z konsumentami Ryzyko wprowadzenia obowiązkowego stosowania rachunków powierniczych Na wielu rozwiniętych rynkach nieruchomości powszechnie stosowane są rachunki powiernicze. Klient dewelopera wpłaca kolejne raty na specjalny rachunek, a bank przekazuje pieniądze deweloperowi po ukończeniu poszczególnych etapów budowy lub dopiero na zakończenie inwestycji. Obecnie tak skonstruowane rozwiązanie 10

11 dotyczy niewielu klientów Emitenta. Wprowadzenie na krajowym rynku mieszkaniowym obligatoryjnego stosowania takiego rozwiązania dla deweloperów spowodowałoby konieczność uzupełnienia brakującego finansowania ze środków własnych lub poprzez finansowanie dłuŝne. Doprowadziłoby to do wzrostu kosztów Emitenta i mogłoby negatywnie przełoŝyć się na jego wyniki finansowe. Z drugiej strony wprowadzenie obowiązku stosowania rachunków powierniczych mogłoby wpłynąć na zwiększenie zaufania klientów do firm deweloperskich i tym samym zwiększenie ilości sprzedawanych mieszkań Ryzyko związane z postępowaniem administracyjnym w zakresie prawa zagospodarowania nieruchomości oraz prawa budowlanego Działalność Emitenta w zakresie inwestycji budowlanych wiąŝe się z koniecznością uzyskania stosownych decyzji i zezwoleń administracyjnych. Emitent musi uzyskiwać w szczególności decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę. Po zakończeniu procesu budowlanego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na uŝytkowanie. Dodatkowo w trakcie procesu inwestycyjnego w niektórych przypadkach koniecznym jest uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, zaś w kaŝdym przypadku dla obrotu wybudowanymi lokalami niezbędne jest uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Uzyskiwanie stosownych aktów administracyjnych wiąŝe się z często długotrwałymi postępowaniami administracyjnymi, co powoduje powstanie ryzyka braku moŝliwości zakończenia poszczególnych faz inwestycji w zakładanych przez Emitenta terminach. MoŜe to mieć negatywny wpływ na rozwój Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe. 3. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OBLIGACJI WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 3.1. Ryzyko zawieszenia notowań obligacji lub wykluczenia obligacji z obrotu Catalyst Zgodnie z 11 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŝe zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta na okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące z zastrzeŝeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2 Regulaminu ASO: - na wniosek emitenta, - jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - jeŝeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Zgodnie z 12 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŝe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: - na wniosek emitenta, z zastrzeŝeniem moŝliwości uzaleŝnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, - jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, - wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeŝeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu moŝe nastąpić, zgodnie z par. 16 Regulaminu ASO, równieŝ w przypadku, gdy emitent nie wykonuje obowiązków informacyjnych. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu organizator alternatywnego systemu moŝe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu 11

12 instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej organizatora alternatywnego systemu. Zgodnie z 78 ust. 2 4 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagroŝony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na Ŝądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŝliwość zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na Ŝądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Na Ŝądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie ma pewności, Ŝe wymienione powyŝej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do papierów wartościowych Emitenta Ryzyko dotyczące moŝliwości nałoŝenia na Emitenta kar pienięŝnych przez Komisję za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Emitent nie jest spółką publiczną. Obligacje serii B zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Emitent wykonywał będzie obowiązki informacyjne jako emitent dłuŝnych papierów wartościowych dopuszczonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu). Ryzyko nałoŝenia kary administracyjnej na Emitenta wystąpi jedynie w przypadku określonym art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej tj. w przypadku gdy Emitent nie przekaŝe w wymaganym terminie Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o wprowadzeniu instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu. W takiej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego moŝe nałoŝyć na Emitenta karę pienięŝną do wysokości ,00 złotych (art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej). W przyszłości Emitent zamierza jednak uzyskać status spółki publicznej i wprowadzić akcje do obrotu na rynku regulowanym i zyska status spółki publicznej Ryzyko wyceny instrumentów finansowych i płynności obrotu Obrót obligacjami w alternatywnym systemie obrotu wiąŝe się z ryzykiem zmienności kursu. Kurs kształtuje się pod wpływem relacji podaŝy i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, obligatariusze mogą być naraŝeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku. Notowania obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji. MoŜe to wynikać z polepszenia lub pogorszenia wyników działalności Emitenta, płynności na rynku obligacji, ogólnej koniunktury na GPW, sytuacji na giełdach światowych oraz zmian czynników ekonomicznych i politycznych. Ponadto, moŝe okazać się, Ŝe płynność Obligacji w alternatywnym systemie obrotu będzie bardzo niska, co utrudni sprzedaŝ Obligacji po oczekiwanej przez obligatariusza cenie. Nie moŝna więc zapewnić, iŝ osoba, która nabędzie Obligacje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 12

13 ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 1. WSKAZANIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYCM 1.1. Emitent Nazwa (firma): MURAPOL Spółka Akcyjna Siedziba: Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49 Telefon: (33) Fax: (33) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym. W imieniu Emitenta działają: Michał Dziuda Prezes Zarządu Jacek Cholewa Wiceprezes Zarządu Michał Sapota Wiceprezes Zarządu Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta: Oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej stranności, aby zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, a w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 13

14 2. OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY Nazwa (firma): Beskidzki Dom Maklerski S.A. Siedziba: Bielsko- Biała Adres: Bielsko Biała, ul. Stojałowskiego 27 Telefon: Centrala: (033) ; Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) Fax: Centrala: (033) ; Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: W imieniu Emitenta działają: Janusz Smoleński Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu Prokurent Oświadczamy, Ŝe Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.). Oświadczamy, Ŝe według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a takŝe Ŝe opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 14

15 ROZDZIAŁ III DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 1. CELE EMISJI Celem emisji jest sfinansowanie wyselekcjonowanych nowych projektów mieszkaniowych Spółki w formie tzw. Programów Partnerskich. Projekty będą realizowane w powołanych do tego celu spółkach celowych (SPV), w kaŝdej z nich Murapol S.A. będzie miał pakiet kontrolny udziałów (co najmniej 50%). Pakiety mniejszościowe lub równe co do udziałów będą posiadali dotychczasowi właściciele gruntów, na których realizowane będą projekty. Grunty te zostaną wniesione do powstałych SPV. Realizację i sprzedaŝ projektów oraz obsługę SPV będzie prowadził Murapol S.A. Po zrealizowaniu projektu nastąpi dystrybucja środków do właścicieli SPV. Emitent analizuje obecnie kilkanaście projektów, które potencjalnie mogą stać się celem inwestycyjnym w formule Programu Partnerskiego. Łączna powierzchnia uŝytkowa mieszkań i powierzchnia komercyjna tych projektów przekracza 200 tys. mkw. Projekty te są zlokalizowane w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i na Górnym Śląsku. Takie usytuowanie jest zgodne z głównymi celami strategicznymi Emitenta, którymi są umocnienie pozycji na rynkach, na których Spółka juŝ jest obecna oraz ekspansja na nowe atrakcyjne rynki, z których najwaŝniejsze to Poznań i Warszawa. Najbardziej zaawansowane negocjacje, które mogą skutkować zawarciem wiąŝących umów dotyczą 3 projektów w Krakowie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Łączna powierzchnia tych projektów to ok. 60 tys. mkw. powierzchni uŝytkowej przeznaczonej do sprzedaŝy. Z kwoty pozyskanej z emisji obligacji na poziomie między 5 mln a 8 mln zł Spółka jest w stanie, wykorzystując jednocześnie posiadane własne środki pienięŝne, pozyskać oraz uruchomić inwestycje na ok tys. mkw. powierzchni uŝytkowej. Łączne nakłady inwestycyjne w tym wypadku wyniosą między 75 mln a 125 mln zł, a planowane przychody sięgną między 135 mln a 225 mln zł. Pozyskanie i uruchomienie tak duŝych projektów, jest moŝliwe dzięki formule Programów Partnerskich, poniewaŝ Spółka nie musi nabywać gruntu lub teŝ w przypadku zakupu płatność za grunt jest odsunięta w czasie. W związku z tym Spółka środki moŝe przeznaczyć od razu na uruchomienie realizacji inwestycji. Finansowanie tego typu projektów zakłada strukturę zbliŝoną do obecnie stosowanej przez Spółkę, gdzie ok % stanowią środki własne, a pozostała część nakładów jest finansowana długiem oprocentowanym i nieoprocentowanym. W tego typu przedsięwzięciach Emitent będzie partycypował w zysku na poziomie między 50 a 70%, reszta zysku będzie przypadała Partnerom. 2. WIELKOŚĆ EMISJI Przedmiotem emisji jest (słownie: osiem tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych kaŝda. 3. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA Wartość nominalna jednej Obligacji: zł. Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii B: zł. Cena emisyjna jednej Obligacji: zł. Wartość emisji według ceny emisyjnej: zł. 4. WARUNKI WYKUPU Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 14 lipca 2011 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj ,00 zł za kaŝdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 6 lipca 2011 roku. Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych na których zapisane są Obligacje 15

16 Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne Ŝądanie, nie wcześniej jednak niŝ po upływie 6 miesięcy od Daty Przydziału, czyli od dnia 14 lipca 2010 roku. Decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta. Informacja o podjęciu decyzji o wcześniejszym wykupie Obligacji zostanie podana Obligatiauszom za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) poprzez ogłoszenie raportu bieŝącego. Uchwała Zarządu określi szczegółowe zasady wcześniejszego wykupu Obligacji w tym termin wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki obliczone na Dzień Wcześniejszego Wykupu według następującego wzoru: KG x [(14% x LD/365) + 1,5%], gdzie KG stanowi wartość nominalną wykupywanych Obligacji a LD stanowi liczbę dni od Daty Przydziału do dnia wcześniejszego wykupu włącznie. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji moŝe zostać wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych obligacji. Wykup Obligacji w związku z Przypadkiem naruszenia Za przypadek naruszenia zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji będzie uwaŝane wystąpienie któregokolwiek z niŝej wymienionych zdarzeń: (i) w stosunku do Emitenta złoŝono wniosek o ogłoszenie upadłości (zmierzający do zawarcia układu lub likwidacji Emitenta) lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego i wniosek taki nie został zwrócony, odrzucony lub oddalony przez sąd w terminie 30 dni od dnia jego złoŝenia albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z tej przyczyny, Ŝe majątek Emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo (ii) w stosunku do Emitenta zostało wszczęte przed sądem inne postępowanie, którego przedmiotem jest redukcja zadłuŝenia z tytułu Obligacji lub zmiana zasad płatności wynikających z Obligacji; W przypadku, gdy wystąpi i będzie trwał jeden z wymienionych wyŝej przypadków ( Przypadki Naruszenia ) wówczas kaŝdy Obligatariusz moŝe doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, Ŝe Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne, w związku z czym kwota pienięŝna w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększona o naleŝne odsetki winna być zapłacona bez dodatkowych działań lub formalności w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia Przypadku Naruszenia Emitent niezwłocznie zawiadomi o tym Obligatariuszy poprzez przesłanie informacji w formie raportu bieŝącego, za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), a takŝe poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta. śądanie Wcześniejszego Wykupu powinno zostać złoŝone na piśmie oraz wskazywać Przypadek Naruszenia stanowiący podstawę tego Ŝądania. śądanie Wcześniejszego Wykupu powinno być złoŝone osobiście albo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru. Do śądania Wcześniejszego Wykupu Obligatariusz jest zobowiązany dołączyć oryginały dokumentów lub potwierdzone notarialnie kopie dokumentów potwierdzające, Ŝe śądanie Wcześniejszego Wykupu zostało podpisane przez Obligatariusza lub osoby upowaŝnione do występowania w jego imieniu. Obligatariusz powinien dostarczyć kopię śądania Wcześniejszego Wykupu złoŝonego Emitentowi do biura maklerskiego, w którym zdeponowane są naleŝące do niego Obligacje. Emitent niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania do wcześniejszego wykupu Obligacji, złoŝy do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi wcześniejszego przymusowego wykupu. KDPW określi dzień na który ustalone zostaną stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia praw do wcześniejszego wykupu w danym terminie. Emitent złoŝy jednocześnie wniosek do GPW o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od dnia występującego trzy dni robocze przed dniem ustalenia stanu rachunków przez KDPW. Transakcja przedterminowego, przymusowego wykupu zostanie przeprowadzona po ustaleniu stron transakcji przez KDPW, na podstawie informacji otrzymanych z biur maklerskich obligatariuszy, którzy poinformowali o złoŝeniu Emitentowi śądania Wcześniejszego Wykupu. Przymusowy Wykup Obligacji odbędzie się poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji powiększonej o oprocentowanie naliczone za kaŝdy dzień od Daty Przydziału Obligacji do daty wykupu. 5. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA Obligatariuszom przysługują odsetki w wysokości 14 % (słownie: czternaście procent) w skali roku od wartości nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Przydziału (łącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu Obligacji (z wyłączeniem tego dnia). W okresie zapadalności Obligacji przypada jeden okres odsetkowy. Podstawa okresu odsetkowego ustalona została na 365 dni. Kwota odsetek liczona jest za faktyczną liczbę dni w okresie odsetkowym. Okres odsetkowy rozpoczyna się w Dacie Przydziału, tj. 14 lipca 2010 roku, a kończy w dniu poprzedzającym Dzień Wykupu, tj. 13 lipca 2011 roku, lub w dniu poprzedzającym dzień Wcześniejszego Wykupu. 16

17 Wypłata odsetek nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych na których zapisane są Obligacje. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji będą osoby, które będą posiadały zapisane Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych na koniec dnia ustalenia prawa do otrzymania odsetek od Obligacji, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem wypłaty odsetek, czyli 6 lipca 2011 roku. 6. WYSOKOŚĆ I FORMA ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA Obligacje nie są zabezpieczone. 7. SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi) na dzień 31 marca 2010 r. wynosi ,69 tys. zł. Na powyŝszą wartość zobowiązań składają się zobowiązania długoterminowe w kwocie ,43 tys. zł (w tym zobowiązania z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie ,50 tys. zł) oraz zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ,58 tys. zł (w tym zobowiązania z tytułu kredytów, poŝyczek oraz dłuŝnych papierów wartościowych w kwocie ,55 tys. zł). Pozostała kwota 1.886,68 tys. to wartość rezerw i rozliczeń międzyokresowych na koniec opisywanego okresu. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia poziomu zobowiązań powyŝej ,9 tys. zł (z wyłączeniem zadłuŝenia związanego z niniejszą Emisją Obligacji, o wartości do złotych). W przypadku przeprowadzenia planowanego podwyŝszenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę w przedziale tys. zł w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji Emitent nie spodziewa się przekroczenia poziomu zobowiązań powyŝej ,9 tys. zł (z wyłączeniem zadłuŝenia związanego z niniejszą Emisją Obligacji, o wartości do złotych). 8. OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO OBLIGACJOM Emitentowi oraz Obligacjom przez niego wyemitowanym nie została przyznana ocena ratingowa. 9. WSKAZANIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE OPISANIE DODATKOWYCH PRAW Z TYTUŁU POSIADANIA DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Poza prawem do otrzymania świadczeń pienięŝnych tj. kwoty wartości nominalnej w Dniu Wykupu Obligacji (lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) oraz kwoty ustalonych i naliczonych odsetek w terminach płatności odsetek, Obligatariuszom nie przysługują Ŝadne szczególne i dodatkowe uprawnienia z tytułu posiadania Obligacji. 17

18 10. OGÓLNE INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM DŁUśNYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM Zamieszczone w niniejszym rozdziale informacje mają charakter ogólny i nie stanowią pełnej, wiąŝącej i wystarczającej informacji o sposobie i trybie rozliczenia podatków z tytułu dochodów uzyskanych z Obligacji. Celem uzyskania bardziej szczegółowych i kompletnych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego z Obligacji naleŝy skorzystać z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne, ustanawiające płatnikami domy maklerskie lub Obligatariuszy, Emitent nie bierze odpowiedzialności za pobór podatku. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaŝy Obligacji oraz dochodów z odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne majce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) Opodatkowanie odsetek i dyskonta od Obligacji Od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji (podatek jest potrącany u źródła ). Opodatkowanie dochodów ze sprzedaŝy Obligacji Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest sytuacja, gdy odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (ust. 4). Płatnikiem podatku jest Obligatariusz. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a takŝe dochody z realizacji praw z nich wynikających i obliczyć naleŝny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W celu dokonania rozliczenia podatku, Obligatariusz winien uzyskać zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaŝy papierów wartościowych od domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub domu maklerskiego pełniącego funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Wobec powyŝszego, dla spełnienia obowiązku podatkowego niezbędne jest przekazanie przez Obligatariusza informacji o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej oraz o właściwym urzędzie skarbowym. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stawkę podatkową, wskazaną w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. JednakŜe zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest moŝliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 18

19 Opodatkowanie dochodów ze sprzedaŝy papierów wartościowych oraz dochodów z odsetek uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody ze sprzedaŝy papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 wyŝej wymienionej ustawy stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, które zbyły papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako róŝnica pomiędzy podatkiem naleŝnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, nie będące polskimi rezydentami podatkowymi, dochodów z odsetek od obligacji wynosi 20% przychodów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych W myśl przepisu art. 9 pkt 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649), sprzedaŝ praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi - firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, - dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, - dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, - dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeŝeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm. (102) ) zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeŝeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: - opodatkowana podatkiem od towarów i usług, - zwolniona z podatku od towarów i usług (art. 2 pkt 4). W przypadku, gdy Ŝadna z powyŝszych sytuacji nie będzie miała miejsca, czynności cywilnoprawne przenoszące własność papierów wartościowych obciąŝone są podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym równieŝ praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeŝeli: - w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŝnicowana i zaleŝy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa, albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Odpowiedzialność płatnika 19

20 Zgodnie z brzmieniem art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciąŝącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŝności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezaleŝna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŝeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeŝeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 20

21 ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1. NAZWA I FORMA PRAWNA EMITENTA Emitent działa pod firmą MURAPOL Spółka Akcyjna ( 1 ust 1 Statutu). Emitent w obrocie moŝe uŝywać skrótu firmy w brzmieniu: MURAPOL S.A. ( 1 ust 2 Statutu, art. 305 Ksh) Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Forma prawna: Kraj: MURAPOL Spółka Akcyjna MURAPOL S.A. Spółka akcyjna Polska Siedziba Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49 Adres Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49 Telefon (033) Faks (033) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej KRS IDENTYFIKATOR WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMER WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI PODATKOWEJ REGON NIP WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA Emitent w obecnej formie prawnej spółki akcyjnej, istnieje od dnia 28 lutego 2007 roku jako MURAPOL Spółka Akcyjna. Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Przed przekształceniem formy prawnej Emitent działał jako MURAPOL Sp. z o.o., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 lutego 2001 roku. 4. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA NA PODSTAWIE, KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT Podstawę prawną dla utworzenia i prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. 21

22 5. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podstawą wpisu do rejestru jest postanowienie z dnia 28 lutego 2007 r., wydane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt.: BB.VIII NS-REJ.KRS/000234/07/790). Wpisu do rejestru dokonano w dniu 28 lutego 2007 roku. Emitent został przekształcony w spółkę akcyjną na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MURAPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 5 stycznia 2007 roku. Poprzednio Emitent, działający jako MURAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, był zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podstawą wpisu do rejestru jest postanowienie z dnia 28 lutego 2001 r., wydane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt. BB.VIII NS-REJ.KRS/371/1/954). Wpisu do rejestru dokonano w dniu 28 lutego 2001 roku. 6. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA MURAPOL Sp. z o.o. została załoŝona na początku 2001 roku przez trzy osoby fizyczne posiadające doświadczenie w budownictwie obiektów jednorodzinnych, biurowych i przemysłowych. Od momentu powołania spółki, podstawowym obszarem działalności jest budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne. Swoją działalność Emitent rozpoczął od wybudowania 10-cioapartamentowego budynku w prestiŝowej dzielnicy Bielska- Białej. Dzięki trafnej inwestycji i sprawnemu zarządzaniu, juŝ po pierwszym roku działalności moŝliwy był zakup gruntu o kilkakrotnie większej powierzchni w bielskiej dzielnicy Kamienica naleŝącej do najbardziej atrakcyjnych części miasta i przygotowanie kolejnej inwestycji. W latach 2002/2003 na zakupionej nieruchomości Spółka rozpoczęła budowę osiedla Cztery Pory Roku i zrealizowała I jego etap (59 mieszkań). W roku 2004 Spółka zakupiła kolejne trzy grunty w Bielsku-Białej, podjęto uchwałę o utworzeniu oddziału w Krakowie oraz sukcesywnie zwiększano zatrudnienie. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji i archiwizacji danych, w coraz dynamiczniej rozwijającej się firmie, podjęto decyzję o wprowadzeniu w Spółce nowoczesnego oprogramowania informatycznego, które przyczyniło się do znacznej poprawy organizacji działalności Spółki a w kolejnych latach było sukcesywnie rozbudowywane i unowocześniane. W latach 2003/2004 Emitent wybudował kolejne 58 mieszkań w Bielsku-Białej (osiedle Cztery Pory Roku II ), zakupił grunt pod III etap tego osiedla, a w roku 2005 rozpoczął budowę 20 apartamentów w zabudowie szeregowej przy ul. Tuwima w Bielsku-Białej. W tym samych czasie Emitent nabył nieruchomości w czterech lokalizacjach w Krakowie - przy ul. Czerwieńskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Dzielnej i ul. Cieszyńskiej. Dzięki rozszerzeniu współpracy z bankiem BPH S.A., moŝliwe stały się zakupy kolejnych gruntów inwestycyjnych. W 2005 roku rozpoczęto pierwszą budowę w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego (37 mieszkań + 1 lokal biurowy), którą zakończono w 2007 roku. Rok 2006 był przełomowy dla Spółki. W Krakowie Spółka kupiła grunt pod budowę osiedla na 196 mieszkań przy ul. Chełmońskiego. W Bielsku-Białej Emitent rozpoczął budowę osiedla Cztery Pory Roku III (156 mieszkań), która została zakończona w sierpniu roku następnego. Ponadto w Bielsku-Białej Emitent kupił działkę pod budowę osiedla Cztery Pory Roku IV (204 mieszkania). Z początkiem roku 2007 Emitent przeprowadził proces przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę MURAPOL Spółka Akcyjna. W tym samym roku otwarty został oddział we Wrocławiu, w związku z zakupem w tym mieście gruntów w trzech lokalizacjach o łącznej powierzchni około 3 ha (planowany PUM na poziomie mkw.) oraz oddział w Tychach w związku z planowaną realizacją w tym mieście największego projektu Spółki - osiedla Cztery Pory Roku w Tychach. W okresie od grudnia 2006 roku do sierpnia 2007 roku zostały zakupione w Tychach działki o powierzchni 5 ha pod zabudowę wielorodzinną o potencjale inwestycyjnym na poziomie mkw. PUM. W lipcu 2007 roku rozpoczęto budowę osiedla Cztery Pory Roku w Tychach a planowane zakończenie budowy datowane jest na rok W listopadzie 2007 roku, w związku z planowaną publiczną emisją akcji MURAPOL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka złoŝyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, jednakŝe dynamicznie 22

23 zmiany na rynku nieruchomości oraz znaczące pogorszenie nastrojów inwestorów związane z kryzysem finansowym, spowodowały czasowe zawieszenie decyzji o debiucie Spółki. Pomimo wspomnianych zmian na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz rynku usług finansowych i hipotecznych rok 2008 był dla spółki MURAPOL S.A. bardzo udany. Podjęto decyzję o dalszej ekspansji na kolejne rynki krajowe. W wyniku analizy trendów rozwoju rynku deweloperskiego w Polsce Spółka zakupiła grunty w Gdańsku i Katowicach i otworzyła w tych miastach nowe oddziały. Nowotworzone oddziały działają w formie placówek kontenerowych, przypisanych bezpośrednio do lokalizacji inwestycyjnych, co w znacznej mierze obniŝyło koszty i ułatwiło kontakt z klientami. Dzięki dynamicznym działaniom, w tym samym roku rozpoczęła się budowa w Gdańsku osiedla Orle Gniazdo (196 mieszkań) oraz budowa osiedla Mała Skandynawia w Katowicach, które rozłoŝono na 2 etapy. W pierwszym etapie do połowy 2010 roku zostanie zrealizowanych 60 mieszkań, zaś drugi etap to 84 mieszkania do końca 2011 roku. Ponadto Spółka kontynuowała projekty mieszkaniowe w Bielsku Białej, Tychach, Wrocławiu i Krakowie. W roku 2008 rozpoczęto zmiany organizacyjne w Spółce, głównie w obszarach zatrudnienia i struktury organizacyjnej: powołano do Ŝycia dynamicznie działający Dział Kontrolingu, rozpoczęto pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej projektami deweloperskimi. Równolegle Spółka zakontraktowała prace nad dalszym rozwojem systemu IT, który poprzez zintegrowanie wszystkich baz danych Emitenta umoŝliwia sprawne zarządzanie zgodnie z profilem Multiproject Investment, czyli dynamicznego i zrównowaŝonego rozwoju z jednoczesnym ograniczeniem ryzyk. Pojęcie to znakomicie określa filozofię rozwoju Spółki i ogranicza ryzyka poprzez: (1) rozproszenie rynkowe, (2) etapowanie inwestycji i (3) formułę Programów Partnerskich. Wszystkie powyŝsze działania kontynuowane w 2009 roku przyczyniły się do poprawy stabilizacji rozwoju i umocnienia struktur organizacyjnych Spółki. Na początku 2009 roku Emitent zakupił grunt w Gdańsku pod budowę biurowca Nordika (powierzchnia biurowa ok mkw.) w sąsiedztwie budowanego osiedla Orle Gniazdo. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2010 rok, zakończenie na rok Spółka kontynuowała rozpoczęte inwestycje w Krakowie, Bielsku-Białej, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. Rozpoczęto budowę kompleksu mieszkalno-biurowego w Wieliczce - przewidywany termin ukończenia budowy mkw. PUM mieszkań i mkw. powierzchni biurowej planowane jest na rok Mimo pewnych trudności na rynku budownictwa mieszkaniowego Spółka kontynuowała strategię dynamicznego rozwoju, w związku z czym w I połowie 2009 roku uruchomione zostały 2 nowe inwestycje: (1) w Tychach osiedle Cztery Pory Roku II (1 budynek o łącznym PUM mkw. 88 mieszkań i 9 lokali usługowych), przy czym cały projekt planowany jest na 188 mieszkań i 9 lokali usługowych o łącznym PUM w wysokości mkw., oraz (2) część mieszkaniowa osiedla Przy Parku w Wieliczce 1 budynek na 64 mieszkania i mkw. PUM (docelowo będą to 4 budynki ze 128 mieszkaniami i mkw. PUM). Planowane zakończenie tych inwestycji przewidziane jest na 2010 rok. BieŜący rok to kontynuacja dynamicznego rozwoju na dotychczasowych rynkach, co potwierdza m.in. zawarcie w czerwcu 2010 r. umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości w Krakowie przy ulicy Komuny Paryskiej, który umoŝliwi realizację projektu deweloperskiego o łącznej powierzchni uŝytkowej przekraczającej mkw. Zarząd Emitenta podjął równieŝ decyzję o ekspansji na kolejne rynki: Poznania i Warszawy. Spółka podchodzi ostroŝnie do tych planów i planuje dalszą ekspansję głównie poprzez Programy Partnerskie. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji nie wykluczone są takŝe akwizycje. Spółka zakończyła prace integracyjne systemu IT, który umoŝliwia sprawne zarządzanie znacznie większą ilością projektów. Spółka jest gotowa pod kaŝdym względem na kontynuację dynamicznego wzrostu. 30 czerwca 2010 r. Murapol S.A. ponownie złoŝył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną. 7. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się: - kapitał zakładowy, - kapitał zapasowy, - kapitał rezerwowy, - inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia i dopuszczalne lub wymagane prawem. Kapitał zakładowy Emitent wyemitował akcje tworzące kapitał zakładowy wynoszący (jeden milion) zł, który dzieli się na: (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (dwa głosy na jedną akcję) serii A1 o numerach od A do A , (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od A do A (dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (dwa głosy na jedną akcję) serii B o numerach od B do B Statut Emitenta nie zawiera i nigdy nie zawierał upowaŝnienia dla Zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego, więc Emitent nie wyemitował Ŝadnych akcji w ramach kapitału docelowego. Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony. 23

24 Wartości nominalna kaŝdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł (pięć groszy) kaŝda. Kapitał zapasowy Spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnej straty (art Ksh). Kapitał zapasowy tworzy się poprzez przekazanie co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy zasila się równieŝ nadwyŝkami osiągniętymi przy emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej pozostałymi po pokryciu kosztów emisji (art Ksh). Do kapitału zapasowego wpływają równieŝ dopłaty, które akcjonariusze uiszczają w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te nie zostaną uŝyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat (art Ksh). O uŝyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeŝeniem, Ŝe cześć kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego moŝe być uŝyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym (art Ksh). Inne kapitały W Spółce nie utworzono Ŝadnych innych kapitałów. Kapitały własne Emitenta według stanu na dzień r. wynosiły ,9 tys. zł: - Kapitał zakładowy w wysokości 1.000,0 tys. zł - Kapitał zapasowy w wysokości ,1 tys. zł - Zysk netto w wysokości ,8 tys. zł 8. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony. 9. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYśSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI W okresie swojego istnienia Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, dlatego teŝ w chwili obecnej nie istnieją Ŝadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy wymienionych wyŝej uprawnień. 10. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE śadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas i nie są notowane na jakimkolwiek rynku papierów wartościowych. Emitent nie wystawił kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi. 24

25 11. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Emitent jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 16) Ustawy o Ofercie Publicznej jako podmiot dominujący. Grupa kapitałowa Emitenta składa się z podmiotu dominującego MURAPOL S.A. i czterech podmiotów zaleŝnych: trzech zaleŝnych bezpośrednio kapitałowo oraz jednego kontrolowanego przez Spółkę wraz ze spółką zaleŝną (jako odpowiednio: komandytariusz i komplementariusz w spółce komandytowej): 1. MURAPOL PARTNER S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej spółka ta obecnie nie prowadzi działalności; 2. KRAK DEWELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej spółka ta prowadzi działalność doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 3. MURAPOL NORD sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej spółka ta obecnie nie prowadzi działalności; 4. MURAPOL NORD sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej spółka ta obecnie nie prowadzi działalności. Przedmiotem działalności grupy kapitałowej MURAPOL jest działalność deweloperska. W chwili obecnej jej działalność odbywa się prawie wyłącznie za pośrednictwem jednostki dominującej MURAPOL S.A. (spółki zaleŝne nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej za wyjątkiem spółki KRAK DEWELOPER sp. z o.o.). Emitent koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zaleŝnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. MURAPOL S.A. podejmuje działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych grupy, kreuje jednolitą politykę handlową i marketingową grupy kapitałowej MURAPOL i pełni rolę koordynatora tej działalności. Schemat MURAPOL NORD sp. z o.o. Spółka komandytowa komandytariusz MURAPOL Spółka Akcyjna (podmiot dominujący) komplementariusz 100 % 100 % 100 % KRAK DEWELOPER sp. z o.o. MURAPOL PARTNER S.A. MURAPOL NORD sp. z o.o. Emitent posiada akcje i udziały oraz głosy w następujących podmiotach zaleŝnych: 1. MURAPOL PARTNER S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Emitent posiada 100% akcji tej spółki, oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki (kapitał zakładowy MURAPOL PARTNER S.A. wynosi PLN); 2. KRAK DEWELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Emitent posiada 100% udziałów tej spółki, oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki (kapitał zakładowy KRAK DEWELOPER sp. z o.o. wynosi PLN); 3. MURAPOL NORD sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Emitent posiada 100% udziałów tej spółki, oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki (kapitał zakładowy MURAPOL NORD sp. z o.o. wynosi PLN); 4. MURAPOL NORD sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej Emitent posiada 1 głos na zebraniu wspólników tej spółki, natomiast spółka zaleŝna Emitenta MURAPOL NORD sp. z o.o. posiada 1 głos na 25

26 zebraniu wspólników tej spółki, co stanowi łącznie 100% głosów na zebraniu wspólników tej spółki (suma komandytowa wynosi PLN). W chwili obecnej Ŝadna z powyŝszych spółek nie ma istotnego znaczenia dla działalności Emitenta. W szczególności Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych z uwagi na nieistotność spółek zaleŝnych. Wartość księgowa udziałów w Ŝadnej ze spółek zaleŝnych nie stanowi co najmniej 10% aktywów netto Emitenta ani Ŝadna z nich nie wytwarza co najmniej 10% skonsolidowanych zysków netto Emitenta. Członkowie organów Spółki posiadają następujące akcje Emitenta: Michał Dziuda Prezes Zarządu: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, akcji zwykłych na okaziciela serii A2, akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, czyli łącznie akcji Spółki stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki i dających 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu; Wiesław Cholewa Przewodniczący Rady Nadzorczej: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, akcji zwykłych na okaziciela serii A2, akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, czyli łącznie akcji Spółki stanowiących 30% kapitału zakładowego Spółki i dających 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu; Leszek Kołodziej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, akcji zwykłych na okaziciela serii A2, akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, czyli łącznie akcji Spółki stanowiących 30% kapitału zakładowego Spółki i dających 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu; Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta, głównymi akcjonariuszami Emitenta a Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. i osobami działającymi w jego imieniu nie występują Ŝadne powiązania, z wyjątkiem: - umowy zawartej pomiędzy BDM S.A. a Emitentem o przeprowadzenie publicznej oferty i wprowadzenie akcji serii A2 oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym - umów zawartych pomiędzy BDM S.A. a akcjonariuszami Emitenta o przeprowadzenie publicznej sprzedaŝy akcji serii A2 - umów zawartych pomiędzy BDM S.A. a Emitentem o prowadzenie depozytu obligacji serii A i B - umowy zawartej pomiędzy BDM S.A. a Emitentem o pełnienie funkcji organizatora niepublicznej emisji obligacji, wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst oraz o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku Catalyst. 12. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEśELI TO JEST ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAśY OGÓŁEM DLA EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Produkty i usługi Emitenta Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta są usługi deweloperskie. Aktywność deweloperska Emitenta koncentruje się na dostawie lokali mieszkalnych oraz usługowych, czyli budowie i sprzedaŝy wybudowanych nieruchomości. Siedzibą Emitenta jest Bielsko-Biała, natomiast główne miejsca aktywności Emitenta są związane z miastami, w których Emitent posiada aktualnie realizowane oraz przyszłe projekty deweloperskie. 26

27 Emitent działa w następujących segmentach rynku mieszkaniowego: - mieszkania w zabudowie wielorodzinnej o podwyŝszonym standardzie - apartamenty o wysokim standardzie - domy jednorodzinne wolnostojące i w zabudowie szeregowej - lokale usługowe w ramach zabudowy wielorodzinnej - lokale komercyjne Większość przychodów Emitenta w dotychczasowej działalności rozpoczętej w 2001 pochodziła ze sprzedaŝy mieszkań zaliczanych do segmentu o podwyŝszonym standardzie. Emitent planuje, Ŝe ten segment rynku będzie dominował w jego sprzedaŝy takŝe w najbliŝszych latach. Do największych projektów zrealizowanych w tym segmencie moŝna zaliczyć: - 4 etapy osiedla Cztery Pory Roku w Bielsku-Białej, - osiedle w Krakowie, przy ul. Chełmońskiego, - osiedle IV Pory Roku w Tychach (oprócz oddanej do uŝytkowania pierwszej części osiedla w trakcie realizacji znajduje się drugi z 4 etapów przewidzianych dla tego projektu), - oddany do uŝytkowania pierwszy z dwóch etapów osiedla Orle Gniazdo w Gdańsku, - część osiedla Mała Skandynawia w Katowicach, oraz - pierwszy etap osiedla w Stabłowicach we Wrocławiu. Emitent planuje, Ŝe realizacja projektów obejmujących apartamenty o wysokim standardzie będzie miała w przyszłości podobny do dzisiejszego, niewielki udział w przychodach. Przykładem realizacji zakończonej przez Spółkę w tym segmencie rynku to rezydencja przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i szeregowej stanowią obecnie uzupełniający ofertę produktową Emitenta obszar działalności. Na podstawie prowadzonych na bieŝąco analiz rynku Emitent nie przewiduje aby w najbliŝszych latach udział tego segmentu w przychodach Spółki rósł w sposób istotny. Przykładami realizacji z tego obszaru działalności Spółki to zabudowa szeregowa przy ul. Tuwima, oraz domy jednorodzinne przy ul. Gościnnej w Bielsku-Białej, a takŝe planowane osiedle przy ul. Dzielnej w Krakowie. W przypadku niektórych projektów deweloperskich Emitent oferuje do sprzedaŝy lokale usługowe realizowane w częściach parterowych poszczególnych budynków wielorodzinnych wchodzących w skład osiedli. Obecnie, ofertę taką Emitent posiada w Tychach na osiedlu IV Pory Roku oraz w Katowicach w projekcie Mała Skandynawia. W 2009 roku Emitent po raz pierwszy w swojej historii wprowadził do oferty lokale usługowo-biurowe w niezaleŝnych budynkach w całości przeznaczonych pod działalność komercyjną. Jest to część projektu Przy Parku zlokalizowanego w Wieliczce, w skład którego wchodzi kompleks budynków mieszkaniowych oraz budynków uŝytkowych. Planowana jest równieŝ realizacja biurowca Nordika w Gdańsku. Emitent plasuje swoje produkty na rynku w segmencie podwyŝszonego standardu. Na takie pozycjonowanie oferowanych przez Spółkę lokali składa się kilka elementów: - sposób projektowania mieszkań Emitent przykłada duŝą wagę do funkcjonalności oferowanych mieszkań, praca nad projektem od samego początku zakłada dbałość o moŝliwie najlepsze wykorzystanie przestrzeni, moŝliwość aranŝowania wnętrz na wiele sposobów, moŝliwość łącznia mieszkań na Ŝyczenie klienta, odpowiednie oświetlenie mieszkania poprzez ekspozycję na światło słoneczne; ponadto klient w dowolnym momencie zakupu mieszkania moŝe zaaranŝować mieszkanie samodzielnie lub teŝ skorzystać z bezpłatnej pomocy architekta współpracującego z Emitentem standardowo, przy zakupie klient otrzymuje minimum trzy gotowe proponowane przez Spółkę aranŝacje; - lokalizacja Emitent przywiązuje bardzo duŝą uwagę do lokalizacji swoich projektów tak, aby dawały one maksymalny komfort klientom w zaleŝności od ich oczekiwań. Są to zarówno lokalizacje bliŝej centrów miast jak i na ich obrzeŝach, jednak zawsze otoczone zielenią i skomunikowane posiadające dobrą komunikację z resztą miasta. Sprawia to, iŝ mieszkańcy z jednej strony mogą wypoczywać z dala od miejskiego zgiełku, z drugiej w łatwy i szybki sposób dostać się do kluczowych obiektów i węzłów komunikacyjnych; - architektura jedną z podstawowych zasad Emitenta jest atrakcyjna architektura osiedli i pojedynczych budynków realizowanych przez Spółkę. Projekty są kameralne, najczęściej w niskiej zabudowie, o atrakcyjnej, miłej dla oka i ciekawej architekturze. Pod tym względem, Emitent zdecydowanie wyróŝnia się na tle większości konkurencji w tym segmencie rynku. W projektowaniu, Spółka stara się łączyć elementy tradycji i nowoczesności, wykorzystując w tym celu równieŝ połączenia róŝnego rodzaju materiałów wykończeniowych na elewacjach budynków. Niewątpliwym atutem jest równieŝ usytuowanie poszczególnych budynków względem siebie, pozostawiających swobodę i przestrzeń mieszkańcom. - wykończenie części wspólnych budynków i osiedli jednym z kluczowych elementów plasujących produkty Emitenta w segmencie podwyŝszonego standardu jest sposób i jakość wykończenia części wspólnych. Jakość wykończenia klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych w projektach realizowanych przez Emitenta zdecydowanie odbiega poziomem od szerokiej oferty rynkowej w segmencie popularnym. Spółka stosuje wysokiej jakości materiały oraz optymalne pod względem komfortu codziennego uŝytkowania rozwiązania. Dzięki temu pozostałe elementy budynków (poza mieszkaniami, które klienci wykańczają 27

28 zgodnie z własnym gustem) dodają uroku i zwiększają komfort ich uŝytkowania. RównieŜ elementy zagospodarowania terenu wokół budynków są projektowane w taki sposób, aby zmaksymalizować ich walory estetyczne i uŝytkowe dla przyszłych mieszkańców. Zrealizowane projekty Emitent zrealizował łącznie 11 projektów deweloperskich, w ramach których wybudował 989 mieszkań/domów o łącznej powierzchni uŝytkowej mkw. Zrealizowane projekty deweloperskie obejmują: - Bielsko-Biała, ul. Olszówka projekt obejmujący 10 apartamentów o całkowitej powierzchni uŝytkowej 782 mkw., mieszczących się w jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, projekt zrealizowany w 2001 r., - Bielsko-Biała, osiedle Cztery Pory Roku, ul. Kolista I etap, ul. Grondysa II etap projekt obejmujący 117 mieszkań (59 w I etapie i 58 w II etapie) o łącznej powierzchni uŝytkowej blisko 8 tys. mkw., projekt zrealizowany w latach Lokalizacja projektu to jedna z najbardziej prestiŝowych dzielnic Bielska- Białej Kamienica, - Bielsko-Biała, ul. Gościnna projekt obejmujący zespół budynków jednorodzinnych, projekt zrealizowany w latach , - Bielsko-Biała, ul. Tuwima projekt obejmujący 20 apartamentów w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni uŝytkowej ponad 1,4 tys. mkw., projekt zrealizowany w 2006 r., - Kraków, ul. Czerwieńskiego projekt obejmujący 37 mieszkań i lokal biurowy o łącznej powierzchni uŝytkowej 2,4 tys. mkw., zlokalizowany w dzielnicy Krowodrza w Krakowie, projekt zrealizowany w latach , - Bielsko Biała, osiedle Cztery Pory Roku, III Etap, ul. Grondysa, projekt obejmujący 156 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni uŝytkowej 8,3 tys. mkw., projekt zrealizowany w latach Układ urbanistyczny składa się z siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości trzy i pół kondygnacji nadziemnej oraz kondygnacji podziemnej, stanowiącej garaŝ wielostanowiskowy, - Bielsko Biała, osiedle Cztery Pory Roku, IV Etap, ul. Grondysa projekt obejmujący 203 lokale mieszkalne o całkowitej powierzchni uŝytkowej 10,7 tys. mkw., projekt zrealizowany w latach Na całość układu urbanistycznego składa się 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, - Tychy, osiedle Cztery Pory Roku, I etap, ul. Sikorskiego/al. Bielska projekt obejmujący 220 mieszkań o łącznej powierzchni uŝytkowej 10,6 tys. mkw., projekt zrealizowany w latach Osiedle zlokalizowane jest w bardzo atrakcyjnej dzielnicy miasta Tychy, w pobliŝu jeziora Paprocany i terenów rekreacyjno spacerowych, - Kraków, ul. Chełmońskiego (ul. Olszyny-Wilczyńskiego) projekt obejmujący 196 mieszkań o łącznie powierzchni uŝytkowej 10,4 tys. mkw., projekt zrealizowany w okresie Osiedle stanowi kompleks 9 budynków w zabudowie jedno- i wielorodzinnej wyróŝniający się ciekawą, urozmaiconą architekturą i kameralnym charakterem. KaŜdy budynek posiada miejsca parkingowe zlokalizowane w garaŝu podziemnym, - Kraków, ul. Cieszyńska projekt obejmujący 26 apartamentów o łącznej powierzchni uŝytkowej 1,5 tys. mkw., projekt zrealizowany w latach Projekt obejmuje wielorodzinny budynek mieszkalny o wysokości sześciu kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnią kondygnację nadziemną stanowi część najbardziej luksusowa - penthouse. W kondygnacji podziemnej budynku znajduje się wielostanowiskowy garaŝ podziemny - 18 miejsc. Aktualnie Emitent prowadzi działalność deweloperską na najbardziej atrakcyjnych rynkach mieszkaniowych w Polsce - krakowskim, wrocławskim, trójmiejskim oraz na terenie województwa śląskiego (w Bielsku-Białej, Tychach i Katowicach). Emitent przewiduje, iŝ te rynki pozostaną najwaŝniejszymi obszarami jego działania w najbliŝszych latach. Emitent uzaleŝnia skalę i tempo ekspansji na rynki innych miast od moŝliwości pozyskania atrakcyjnych gruntów, a tym samym osiągnięcia przez Spółkę odpowiednio wysokiej marŝy. Poza wyŝej wymienionymi miastami Emitent planuje, w najbliŝszym czasie, rozpocząć działalność takŝe na terenie Poznania i Warszawy. Emitent realizuje łącznie 14 projektów deweloperskich, w ramach których planuje wybudować 705 mieszkań/domów o łącznej powierzchni uŝytkowej mkw. Obecnie realizowane przez Emitenta projekty deweloperskie Nazwa projektu Miasto Termin rozpoczęcia budowy Termin zakończenia budowy Kaskadowa Bielsko-Biała Segment rynku Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Liczba mieszkań/ domów Powierzchnia uŝytkowa Osuchowskiego Bielsko Biała Apartamenty

29 Nazwa projektu JeŜynowe Zacisze Mała Skandynawia I etap Orle Gniazdo, I etap Orle Gniazdo, II etap Zielony Zakątek, Stabłowice, I etap Zielony Zakątek, Stabłowice, II etap Miasto Termin rozpoczęcia budowy Termin zakończenia budowy Bielsko-Biała Katowice Gdańsk Gdańsk Wrocław Wrocław RóŜana Dolina Wrocław Apartamenty przy Dworku Przy Parku, I etap Przy Parku, II etap Wieliczka biurowiec Cztery Pory Roku II etap Łącznie projekty realizowane Źródło: Emitent Kraków Wieliczka Wieliczka Wieliczka Tychy Segment rynku Mieszkania w zabudowie szeregowej + dom jednorodzinny wolnostojący Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Lokale komercyjne biurowo usługowe Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Liczba mieszkań/ domów Powierzchnia uŝytkowa lokali usługowych (w tym 305 mkw. lokali usługowych) lokali usługowych Portfel planowanych przez Emitenta projektów deweloperskich obejmuje 15 inwestycji, na które składa się mieszkań o łącznej powierzchni uŝytkowej mkw. Planowane przez Emitenta projekty deweloperskie Nazwa projektu Partyzantów biura Miasto Termin rozpoczęcia budowy Termin zakończenia budowy Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Łączna powierzchnia uŝytkowa Bielsko-Biała Kopczyńskiego Bielsko-Biała Starzyńskiego, Cztery Pory Roku V etap Miodowa/Straco nka Chełmońskiego Olszyny II etap Bielsko-Biała Bielsko-Biała Kraków Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie ok ok ok

30 Nazwa projektu Kliny, Komuny Paryskiej Miasto Termin rozpoczęcia budowy Termin zakończenia budowy Kraków Dzielna Kraków Cztery Pory Roku, III, IV etap Słoneczne Przedmieście, Kiełczów Zielony Zakątek, Stabłowice Piotrkowska III etap Jabłoniowa III etap Tychy Wrocław Wrocław Gdańsk Segment rynku Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Liczba mieszkań/ domów Łączna powierzchnia uŝytkowa ok ok ok ok Nordika Gdańsk Biurowiec Wieliczka III etap Wieliczka hotel/biurowiec Mała Skandynawia II etap Łącznie projekty planowane Źródło: Emitent Wieliczka Mieszkania o podwyŝszonym standardzie ** Wieliczka Katowice Mieszkania o podwyŝszonym standardzie Główne cele strategiczne Spółki Strategia Emitenta zakłada dalszy dynamiczny rozwój Spółki, przede wszystkim, w segmencie mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, niskiej i średniej wysokości, o podwyŝszonym standardzie. Emitent dostrzega bardzo duŝy potencjał w nadchodzących latach w obszarze swojej aktywności, dlatego teŝ zamierza przede wszystkim umacniać swoją pozycję na rynkach lokalnych, na których jest juŝ obecny oraz rozszerzyć skalę działania na nowe miasta. W efekcie Spółka w ciągu najbliŝszych lat chce stać się jednym z wiodących deweloperów w skali kraju. Cel ten Emitent zamierza osiągnąć poprzez realizowanie obecnych i nowych projektów wg metodologii stosowanej przez Spółkę dotychczas oraz przez rozwój nowego modelu realizowania projektów deweloperskich w formule Programów Partnerskich. Realizacja projektów w formule Programów Partnerskich zakłada pozyskiwanie gruntów poprzez zapraszanie ich właścicieli do spółek celowych i obejmowanie w nich udziałów w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Atrakcyjność dla posiadaczy gruntów polega na moŝliwości osiągnięcia wyŝszego zwrotu z posiadanego majątku dzięki sprzedaŝy projektu deweloperskiego w stosunku do zysku uzyskanego ze sprzedaŝy niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Natomiast Emitent ma moŝliwość zrealizowania zysku z projektu przy niŝszych nakładach początkowych, co w efekcie powoduje znacznie wyŝszą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału początkowego Spółka nie nabywa gruntu, a zatem środki automatycznie inwestuje poprzez spółkę celową w realizację projektu. Dodatkowo Emitent gwarantuje sobie udział w projekcie jako generalny wykonawca (bezpośrednio lub teŝ za pośrednictwem spółki zaleŝnej w 100% od Emitenta) jak równieŝ obsługuje projekt pod względem sprzedaŝowym oraz administracyjno prawno - finansowym. RównieŜ na Emitencie spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie finansowania zewnętrznego niezbędnego do realizacji projektu. Bezpośrednim następstwem świadczenia usług generalnego wykonawstwa w projektach jest poszukiwanie moŝliwości świadczenia tych usług równieŝ podmiotom niepowiązanym, jednakŝe ten element strategii Emitenta będzie pełnił funkcję uzupełniającą w stosunku do podstawowej działalności Spółki i będzie realizowany tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy marŝa moŝliwa do uzyskania, z tego typu projektów, będzie wyŝsza od średniej dla tego segmentu rynku budowlanego. Wszystkie powyŝsze elementy strategii Spółki składają się na filozofię Multiproject Investment, czyli realizowanie wielu projektów równocześnie w róŝnych formułach, na róŝnych etapach zaawansowania i w róŝnych lokalizacjach kierowanych do róŝnych segmentów rynku, jak równieŝ etapowanie projektów. W opinii Emitenta, wymieniony zbiór podstawowych zasad filozofii Multiproject Investment pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystanie zasobów posiadanych przez Spółkę, jednocześnie w bardzo istotny sposób ograniczając ryzyko prowadzonej działalności, poprzez bardzo duŝą dywersyfikację projektów. W ten sposób Spółka uniezaleŝnia się od przychodów z pojedynczego projektu i lokalizacji. 30

31 13. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W latach inwestycje Emitenta w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obejmowały: 1. budynki i budowle - Rok 2007 lokal biurowy nr U1 w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3A wytworzony we własnym zakresie, przyjęty w rejestr środków trwałych na podstawie aktu ustanowienia odrębnej własności lokalu. Wartość inwestycji 214 tys. zł; inwestycja została sfinansowana ze środków własnych; - Rok 2009 inwestycja w ww. lokal biurowy w Krakowie na podstawie umowy leasingu zwrotnego. Wartość inwestycji o wartości 798 tys. zł. Emitent przeprowadził transakcję, w ramach której odsprzedał leasingodawcy nieruchomość (wycenioną wg wartości godziwej) a następnie zawarł umowę leasingu (jako leasingobiorca) ww. nieruchomości na okres 10 lat. Zabieg ten umoŝliwił Emitentowi uwolnienie środków zainwestowanych pierwotnie w nieruchomość. Jednocześnie na podstawie ww. umowy leasingu Emitent zachował prawo odkupu nieruchomości po okresie leasingu. 2. urządzenia techniczne i maszyny Łączne nakłady inwestycyjne na urządzenia techniczne i maszyny w okresie r. wyniosły 380,7 tys. zł. Opisywana grupa inwestycji obejmowała: - sprzęt IT inwestycje o charakterze odtworzeniowym oraz zwiększające moce operacyjne poszczególnych jednostek. Ponadto, wzrost liczby pracowników w opisywanym okresie wymagał wyposaŝenia stanowisk pracy w nowy sprzęt biurowy (komputery, drukarki, faksy). W ramach inwestycji w sprzęt IT zostały dokonane równieŝ zakupy serwerów i pozostałego sprzętu tworzącego infrastrukturę IT. Łączna wartość inwestycji w sprzęt IT w latach wyniosła 227,0 tys. zł została sfinansowana ze środków własnych Emitenta,; - pozostałe urządzenia i maszyny głównie agregaty prądotwórcze, dalmierze laserowe, urządzenia klimatyzacyjne i telekomunikacyjne. Łączna wartość opisywanych wydatków inwestycyjnych wyniosła w latach wyniosła 153,7 tys. zł, z czego 112,7 tys. zł zostało sfinansowane ze środków własnych, a pozostałe 41 tys. zł pochodziło z leasingu, 3. środki transportu Inwestycje miały charakter odtworzeniowy i obejmowały zakup samochodów osobowych. W okresie Emitent nabył (w formie leasingu finansowego) łącznie 27 samochodów osobowych. Łączna wartość wydatków na środki transportu w okresie r. wyniosła 930,3 tys. zł, z czego 70,2 tys. zł pochodziło ze środków własnych, a pozostałe 860,1 tys. zł stanowił leasing. 4. pozostałe środki trwałe Pozostałe środki trwałe obejmują głównie kontenery, czyli tzw. lokale socjalno-biurowe dla pracowników umiejscowione na terenie wybranych inwestycji deweloperskich. Wartość tych inwestycji w okresie r. wyniosła 230,0 tys. zł i była w całości sfinansowana ze środków własnych Emitenta. Do pozostałych środków trwałych zaliczono teŝ rusztowania budowlane (szalunki) o całkowitej wartości inwestycji na poziomie 257,0 tys. zł sfinansowanej w całości ze środków pochodzących z leasingu. Pozostałe wydatki inwestycyjne w tej kategorii obejmowały drobne wyposaŝenie do biur o łącznej wartości w okresie r. na poziomie 59,2 tys. zł, sfinansowane w całości ze środków własnych. 5. wartości niematerialne i prawne Łączne wydatki inwestycyjne w tej kategorii w okresie r. wyniosły 199,7 tys. zł. i były w całości sfinansowane ze środków własnych. Wydatki dotyczyły inwestycji w oprogramowanie komputerowe. Zakupione oprogramowanie obejmowało licencje do programu Lotus Notes (IBM), który jest podstawowym narzędziem informatycznym Spółki, system księgowy Symfonia oraz licencje na oprogramowanie Microsoft Office oraz MS Project (słuŝący Działowi Inwestycyjnemu do harmonogramowania inwestycji). W latach inwestycje kapitałowe Emitenta obejmowały: 1. nakłady inwestycyjne na objęcie udziałów w spółkach zaleŝnych Łączne nakłady na ten cel w latach wyniosły 210,6 tys. zł i były w całości sfinansowane ze środków własnych Emitenta: - Rok 2007 objęcie udziałów w spółkach: MURAPOL PRO Sp. z o.o. o wartości 50 tys. zł, MURAPOL NORD Sp. z o.o. o wartości 50 tys. zł, KRAK DEWELOPER Sp. z o.o. o wartości 50 tys. zł. We wszystkich wymienionych podmiotach Emitent objął 100% udziałów. 31

32 - Rok przekształcenie MURAPOL PRO Sp. z o.o. w MURAPOL PARTNER S.A. z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego spółki do 100 tys. zł. Emitent jest 100% akcjonariuszem ww. podmiotu. 2. inwestycje w nieruchomości W latach nakłady na inwestycje w nieruchomości wyniosły łącznie 92 tys. zł i dotyczyły zakupu działki w 2008 r. w Krakowie przy ul. Dzielnej. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków własnych Emitenta i ma charakter długoterminowy. Tabela. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Emitenta tys. zł struktura % tys. zł struktura % tys. zł struktura % Wartości niematerialne 32,7 3,4 120,6 12,0 46,4 3,3 Rzeczowe aktywa trwałe 886,7 91,1 790,6 78,8 1191,9 85,4 Budynki i budowle 798,0 82,0 0,0 0,0 214,0 15,3 Urządzenia techniczne i maszyny 22,0 2,3 120,6 12,0 238,1 17,1 Środki transportu 59,8 6,1 474,0 47,2 396,5 28,4 Pozostałe środki trwałe 6,9 0,7 196,0 19,5 343,3 24,6 Inwestycje kapitałowe 53,7 5,5 92,0 9,2 156,9 11,2 Nabycie udziałów 53,7 5,5 0,0 0,0 156,9 11,2 Nieruchomości 0,0 0,0 92,0 9,2 0,0 0,0 Razem nakłady poniesione 973,1 100, ,2 100, ,2 100,0 Źródło: Emitent 14. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM. Wobec Emitenta nie zostało wszczęte Ŝadne postępowanie upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 15. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAśOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEśELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOśE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Wobec Emitenta nie zostały wszczęte Ŝadne postępowania ugodowe, arbitraŝowe ani egzekucyjne, których wynik ma lub moŝe mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta, za wyjątkiem postępowania sądowego dotyczącego zawezwania Emitenta przez osobę fizyczną (sąsiada inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie) do próby ugodowej. Na posiedzeniu Sądu w dniu r. Spółka oświadczyła, iŝ nie widzi moŝliwości zawarcia ugody, nie istnieją bowiem zdaniem Spółki - podstawy prawne, ani faktyczne, które pozwalałyby uznać odpowiedzialność Spółki wobec wzywającego do zawarcia ugody. Szczegółowy opis postępowania zamieszczono w pkt 16 Postępowania sądowe i administracyjne związane z inwestycją budowlaną w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej. 32

33 16. INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAśOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ Wobec Emitenta nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się Ŝadne postępowania przed organami rządowymi, Ŝadne postępowania sądowe lub arbitraŝowe, które to postępowania mogą mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub grupy kapitałowej MURAPOL, za wyjątkiem postępowań opisanych poniŝej: - postępowania wszczętego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura w Katowicach; - postępowań sądowych i administracyjnych związanych z inwestycją budowlaną w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 6; - postępowania z udziałem byłego kontrahenta (wykonawcy robót budowlanych) - spółką BAKARD sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, - postępowania z udziałem byłego kontrahenta (wykonawcy robót budowlanych) - spółką PPUH APIS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W ocenie Zarządu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości, jednak z uwagi na specyfikę procesu budowlanego Emitent nie moŝe wykluczyć wszczęcia takich postępowań w przyszłości. Postępowanie wszczęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura w Katowicach (dalej UOKiK ) W dniu 31 maja 2010 roku Emitent otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura w Katowicach wezwanie do przekazania w terminie 7 dni dokumentów i informacji dotyczących zawierania umów z konsumentami w zakresie świadczenia usług deweloperskich, w tym przedstawienia umów przedwstępnych, deweloperskich, o roboty budowlane, sprzedaŝy itp., przekazania wzorców umów (regulaminów, ogólnych warunków umów, wzorów umów) wykorzystywanych przez Spółkę aktualnie przy zawieraniu umów z konsumentami, oraz o opisanie trybu zawierania przez Emitenta umów z konsumentami. Dokumenty i informacje powyŝsze niezbędne są UOKiK do wstępnego ustalenia, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawnie interesów konsumentów uzasadniające podjęcie przez UOKiK dalszych działań oraz czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Emitent zastosował się do wezwania UOKiK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sposób ciągły zajmuje się kontrolą umów, jakie podpisują konsumenci z deweloperami. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w takich umowach, deweloperzy na wniosek UOKiK mają zmienić ich postanowienia. Podmiotom, które stosują praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów grozi kara pienięŝna w wysokości nie większej niŝ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŝenia kary. Z uwagi na fakt, iŝ Emitent jest po raz pierwszy podmiotem kontrolowanym przez UOKiK Zarząd nie potrafi wskazać terminu zakończenia postępowania i zakresu zgłoszonych przez UOKiK zastrzeŝeń co do stosowanych umów z konsumentami. Postępowania sądowe i administracyjne związane z inwestycją budowlaną w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 6 W związku z inwestycją budowlaną w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 6 Emitent był w okresie ostatnich 12 miesięcy i nadal pozostaje stroną kilku postępowań, które zostały opisane w poniŝszej tabeli: 33

34 Postępowanie (rodzaj i opis) Aktualny lub ostateczny stan sprawy (organ rozstrzygający i opis) Przewidywany dalszy przebieg postępowania Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia niewaŝności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych przy inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Postępowanie administracyjne w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Postępowanie sądowe dotyczące zawezwania Emitenta przez osobę fizyczną (sąsiada inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie) do próby ugodowej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie wydało prawomocną decyzję z dnia r. w sprawie odmowy stwierdzenia niewaŝności decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok z dnia r. w sprawie uchylenia decyzji o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych przy inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie, na który to wyrok osoba fizyczna (sąsiad) złoŝyła skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (nr sygn. II OSK 258/09) została oddalona w całości. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję z dnia r. umarzającą postępowanie w zakresie wykonanych dotychczas robót budowlanych zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę z dnia r. oraz zatwierdzającą w całości projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Wojewoda Małopolski wydał postanowienie z dnia r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji, na które to wyrok osoba fizyczna (sąsiad) złoŝyła skargę. Skarga powyŝsza została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (nr sygn. II SA.Kr 1479/09) przyjęta postanowieniem z dnia r. a postępowanie zostało zawieszone. Osoba fizyczna wezwała Emitenta pismem z dnia r. do zawarcia ugody sądowej, na mocy której MURAPOL S.A. zapłaciłby kwotę PLN tytułem odszkodowania oraz PLN tytułem zadośćuczynienia za szkody osoby fizycznej poniesione w związku z SkarŜący (osoba fizyczna sąsiad) złoŝył skargę na przedmiotową decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (nr sygn. II SA/Kr 66/10). Spółka złoŝyła odpowiedź na skargę i oczekuje na postanowienie sądu. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądowym Decyzja została wydana ponownie z powodu błędów proceduralnych popełnionych przez organy wydające decyzję w sprawie pozwolenia na budowę z dnia r. Na podstawie uzyskanej ponownie decyzji, która utrzymana została w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia r., inwestycja przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie została zakończona - w dniu r. wydana została decyzja o pozwoleniu na uŝytkowanie budynku przy ul. Cieszyńskiej 6, która to decyzja posiada w chwili obecnej przymiot ostatecznej. Jednocześnie skarŝący (osoby fizyczne sąsiedzi) złoŝyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego, jednak termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Spółka zamierza wnosić o oddalenie skarg i podnosić argumentację związaną z brakiem wad w decyzji Wojewody oraz z zakończeniem inwestycji i wydaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŝytkowanie budynku przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Przyczyną zawieszenia postępowania jest konieczność wyznaczenia następców prawnych jednego z uczestników postępowania - po przystąpieniu następców prawnych do postępowania i jego podjęciu Spółka podtrzyma wniosek o oddalenie skargi wraz z argumentacją, iŝ podawane przez skarŝącego okoliczności nie stanowią zagadnienia wstępnego, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania. Na posiedzeniu Sądu w dniu r. Spółka oświadczyła, iŝ nie widzi moŝliwości zawarcia ugody. Zdaniem Spółki nie istnieją podstawy prawne, ani faktyczne, które pozwalałyby uznać odpowiedzialność Spółki wobec wzywającego do zawarcia 34

35 Postępowanie administracyjne w sprawie oddania inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie do uŝytkowania Postępowanie karne dotyczące przyczynienia się osób fizycznych (w tym pracowników Emitenta) do uszkodzenia budynku będącego własnością osoby fizyczną (sąsiada inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie). prowadzeniem inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie wydał decyzję z dnia r. w sprawie udzielenia Emitentowi pozwolenia na uŝytkowanie inwestycji przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. Osoba fizyczna złoŝyła doniesienie do prokuratury. W roku 2010 został wniesiony akt oskarŝenia w postępowaniu karnym przeciwko osobom fizycznym (w tym pracownikom Emitenta) oskarŝając ich o uszkodzenie budynku będącego jej własnością i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej - sprawa toczy się przez Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny (nr sygn. II K 309/10/K). ugody. W przypadku wystąpienia w przyszłości przeciwko Spółce z powództwem, Spółka argumentować będzie, iŝ szkody poniesione przez wzywającego nie mają związku z prowadzoną inwestycją, lecz są wynikiem utrzymywania budynku w nienaleŝytym stanie technicznym. Postanowienie kończy inwestycję budowlaną przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie W dniu r. odbędzie się pierwsza rozprawa sądowa w tej sprawie. Pracownicy Spółki argumentować będą, iŝ szkody poniesione przez sąsiada oraz uszkodzenia w jego budynku nie mają związku z prowadzoną inwestycją, lecz są wynikiem utrzymywania budynku w nienaleŝytym stanie technicznym. Postępowania z udziałem byłego kontrahenta (wykonawcy robót budowlanych) - spółką BAKARD sp. z o.o. z siedzibą w Tychach W związku z zakończeniem współpracy z kontrahentem (wykonawcą robót budowlanych) - spółką BAKARD sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, Emitent był w okresie ostatnich 12 miesięcy i nadal pozostaje stroną kilku postępowań, które zostały opisane w poniŝszej tabeli: Postępowanie (rodzaj i opis) Aktualny lub ostateczny stan sprawy (organ rozstrzygający i opis) Przewidywany dalszy przebieg postępowania Postępowanie sądowe z powództwa MURAPOL S.A. o zwrot zaliczki udzielonej BAKARD sp. z o.o. przez Emitenta. Postępowanie sądowe z powództwa BAKARD sp. z o.o. o zasądzenie kwoty PLN od Emitenta tytułem zwrotu utraconych zysków w związku z odstąpieniem prze MURAPOL S.A. od umów o roboty budowlane. Postępowanie sądowe z powództwa MURAPOL S.A. o zwrot kwot uiszczonych przez Emitenta na rzecz podwykonawcy. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wydał prawomocny wyrok z dnia r zasądzający od BAKARD sp. z o.o. na rzecz Emitenta kwotę ,46 PLN wraz kosztami zastępstwa procesowego (nr sygn. V GC 93/09). BAKARD sp. z o.o. złoŝył w dniu r. do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej pozew, w którym domaga się od Emitenta kwoty PLN od tytułem zwrotu utraconych zysków w związku z odstąpieniem przez MURAPOL S.A. od umów o roboty budowlane. MURAPOL S.A. złoŝył odpowiedź na pozew w dniu r. (nr sygn. V GC 35/09). Emitent odstąpił od umów w związku z nieterminowym wykonywaniem prac przez BAKARD sp. z o.o. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nieprawomocny wyrok z dnia r. zasądzający od BAKARD sp. z o.o. na rzecz Emitenta kwotę ,72 PLN wraz kosztami zastępstwa procesowego (nr sygn. XIV GC 241/09/9). Po uprawomocnieniu wyroku Emitent wystąpił do komornika sądowego w Krakowie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego aktualnie egzekucja jest w toku (nr sygn. KM 132/10). Sprawa w toku. Sąd wyznaczył rozprawę na dzień r. Toczy się postępowanie dowodowe, Spółka wnosi o oddalenia powództwa w całości jako bezzasadnego, argumentując swoje stanowisko faktem, iŝ odstąpienie od umów było zawinione przez BAKARD Sp. z o.o., a zatem nie istnieją podstawy do zwrotu na rzecz BAKARD Sp. z o.o. utraconych zysków r. Emitent wystąpił do komornika sądowego w Krakowie o wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Jednocześnie pozwana spółka złoŝyła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia r. Emitent w dniu r. złoŝył odpowiedź na apelację i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach Emitent podtrzymywał będzie argumentację, 35

36 będącą podstawą do zasądzenia przez Sąd Okręgowy w Katowicach od BAKARD Sp. z o.o. kwoty ,72 PLN. Postępowania z udziałem byłego kontrahenta (wykonawcy robót budowlanych) - spółką PPUH APIS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach W związku z zakończeniem współpracy z kontrahentem (wykonawcą robót budowlanych) - spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe APIS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Emitent był w okresie ostatnich 12 miesięcy i nadal pozostaje stroną postępowań, które zostały opisane w poniŝszej tabeli: Postępowanie (rodzaj i opis) Aktualny lub ostateczny stan sprawy (organ rozstrzygający i opis) Przewidywany dalszy przebieg postępowania Postępowanie sądowe z powództwa MURAPOL S.A. o zapłatę kary umownej od PPUH APIS sp. z o.o. z tytułu niewykonania umowy. Postępowanie upadłościowe spółki PPUH APIS sp. z o.o. Emitent złoŝył w dniu r. do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew, w którym domaga się od PPUH APIS sp. z o.o PLN od tytułem kar umownych z tytułu niewykonania postanowień porozumienia z dnia r. oraz niewykonania postanowień umów dotyczących wykonania usług budowlanych. W dniu r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Emitenta kwotę PLN wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Wyrok ten dnia r. jako prawomocny zaopatrzony został w klauzulę wykonalności. Emitent zgłosił syndykowi masy upadłościowej spółki PPUH APIS sp. z o.o. listę roszczeń wynikających z kar umownych naliczonych przez Emitenta z tytułu niewykonania postanowień porozumienia z dnia r. oraz niewykonania przez PPUH APIS sp. z o.o. postanowień umów dotyczących wykonania usług budowlanych na łączną kwotę PLN tytułem naleŝności głównej wraz z naleŝnościami ubocznymi. Postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach pod sygn. XGUp18/09/3 W związku z ogłoszeniem upadłości PPUH APIS Sp. z o.o. Emitent zgłosił w toku postępowania upadłościowego wierzytelność wynikającą z wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia r. w kwocie PLN wraz z naleŝnościami ubocznymi. Postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach pod sygn. XGUp18/09/3 Sprawa w toku postępowania upadłościowego. 17. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ Obsługa wszelkich zobowiązań Spółki przebiega prawidłowo. Nie istnieją jakiekolwiek zagroŝenia dotyczące zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, zaś stosunek zadłuŝenia do kapitałów własnych Spółki jest na bezpiecznym poziomie. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi) na dzień 31 marca 2010 r. wynosi ,69 tys. zł. Na powyŝszą wartość zobowiązań składają się zobowiązania długoterminowe w 36

37 kwocie ,43 tys. zł (w tym zobowiązania z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie ,50 tys. zł) oraz zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ,58 tys. zł (w tym zobowiązania z tytułu kredytów, poŝyczek oraz dłuŝnych papierów wartościowych obligacji serii A w łącznej kwocie ,55 tys. zł). Pozostała kwota 1.886,68 tys. to wartość rezerw na koniec opisywanego okresu. Zdaniem Emitenta, poza zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych obligacji oraz wskazaną kwotą kredytów nie istnieją inne zobowiązania Emitenta, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy jego instrumentów finansowych, a które związane byłyby w szczególności z kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitenta. 18. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE EMITENTA ORAZ ICH STRUKTURA W PODZIALE CZASOWYM I RODZAJOWYM Emitent nie posiada Ŝadnych zobowiązań pozabilansowych. 19. INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Do dnia 31 grudnia 2008 roku Spółka rozpoznawała przychody z usług deweloperskich metodą procentowego zaawansowania przychodów i kosztów zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Począwszy od 2009 roku (zgodnie z MSR 18) Grupa rozpoznaje przychody z kontraktów deweloperskich - sprzedaŝy nieruchomości (mieszkań i lokali uŝytkowych) w momencie przekazania kupującemu kontroli i znaczącego ryzyka z tytułu własności. Przeniesienie kontroli i znaczącego ryzyka z tytułu własności mieszkania czy lokalu uŝytkowego następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaŝy zawartej w formie aktu notarialnego. Poza wyŝej opisanym zdarzeniem w 2009 r. nie wystąpiły u Emitenta Ŝadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności gospodarczej w okresie objętym załączonym sprawozdaniem finansowym. 20. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA OSTATNI ROK OBROTOWY W ocenie Emitenta po dniu 31 grudnia 2009 roku nie zaszły znaczące zmiany w jego sytuacji finansowej lub pozycji handlowej, z wyjątkiem wskazanych poniŝej: 1. Emitent dokonał wcześniejszej spłaty kredytu w dniu r., w ramach umowy /5/K/Ob/08 z dn r. z późn. aneksami, zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Bielsko-Biała, wartość nominalna kredytu wynosi 6 mln zł, spłacono ,76 zł. 2. Emitent dokonał wcześniejszej spłaty kredytu w dniu r., w ramach umowy /21/K/Ob/08 z dn r. z późn. aneksami, zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Bielsko-Biała, wartość nominalna kredytu wynosi 3,3 mln zł, spłacono ,65 zł. 3. Emitent zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym S.A. O/Katowice w dniu r., wg umowy O 001/10/56 z dnia r. w kwocie 2,2 mln zł. 4. Emitent zaciągnął kredyt w DZ Banku S.A. O/Katowice, wg umowy 2010/OT/0016 z dnia r. w kwocie 6 mln zł. 5. Emitent zaciągnął kredyt w Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Katowice, wg umowy CRD/32162/10 z dnia r. w kwocie 2,4 mln zł. 6. Uruchomiono kolejne transze kredytu dla umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2009r. Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa CRD/27990/ ,00 zł Raiffeisen Bank polska S.A. umowa CRD/30960/ ,00 zł Bank Spółdzielczy S.A. umowa O 001/09/ ,00 zł 37

38 7. W dniu r. (prawomocne od r.) Emitent uzyskał prawomocne Pozwolenie na Budowę dla projektu RóŜana Dolina we Wrocławiu przy ul. ŁuŜyckiej. Projekt przewiduje budowę 18 budynków 2- lokalowych. 8. W dniu r. (prawomocne od r.) Emitent uzyskał prawomocne Pozwolenie na Budowę dla projektu przy ul. Kopczyńskiego w Bielsku Białej. Projekt zakłada budowę 88 mieszkań w kompleksie budynków w zabudowie szeregowej jednorodzinnej. 9. W dniu r. (prawomocne od r.) Emitent uzyskał prawomocne Pozwolenie na UŜytkowanie na I etap osiedla Orle Gniazdo w Gdańsku. 10. W dniu r. (prawomocne od r.) Emitent uzyskał prawomocne Pozwolenie na UŜytkowanie na projekt przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie. 11. W dniu r. Emitent uzyskał prawomocne Pozwolenie na UŜytkowanie na inwestycję przy ul. Osuchowskiego w Bielsku Białej. 12. W dniu r. Emitent zawarł umowę przedwstępną zakupu nieruchomości połoŝonej w Krakowie przy ulicy Komuny Paryskiej o powierzchni 2 ha mkw., z przeznaczeniem na realizację osiedla mieszkaniowego o łącznej powierzchni uŝytkowej ok mkw. 21. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA Zarząd W skład Zarządu Spółki wchodzą: 1. Michał Dziuda - Prezes Zarządu, 2. Jacek Cholewa - Wiceprezes Zarządu, 3. Michał Sapota - Wiceprezes Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania w siedzibie Spółki, przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku-Białej. Pan Michał Dziuda - Prezes Zarządu wykonuje swoje obowiązki obecnie takŝe na podstawie umowy o pracę ze Spółką. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. Kadencja wszystkich członków Zarządu upływa w dniu 28 lutego 2012 r. Pan Michał Dziuda Prezes Zarządu jest męŝem Pani Jolanty Dziudy (członka Rady Nadzorczej) oraz krewnym Bogdana Sikorskiego (członka Rady Nadzorczej; ojciec matki Michała Dziuda i ojciec matki Bogdana Sikorskiego byli braćmi). Poza tym pomiędzy pozostałymi członkami Zarządu oraz pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne, w szczególności zbieŝność nazwiska Jacka Cholewa (Wiceprezes Zarządu) z nazwiskami akcjonariusza i członków Rady Nadzorczej (Wiesław i BoŜena Cholewa) jest przypadkowa. Zgodnie ze złoŝonymi oświadczeniami w Ŝadnym czasie, a w szczególności w okresie ostatnich 5 lat, członkowie Zarządu nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których członkowie Zarządu pełnili funkcje w organach zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a takŝe w których byli oni osobami zarządzającymi wyŝszego szczebla (w tym pełnili funkcje prokurenta). Zgodnie ze złoŝonymi oświadczeniami w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarŝenia publiczne ani sankcje w stosunku do członków Zarządu ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto, członkowie Zarządu nie otrzymali w wyŝej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. MICHAŁ DZIUDA PREZES ZARZĄDU Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Michał Dziuda (lat 49). Pan Michał Dziuda został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 5 stycznia 2007 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Michał Dziuda nie wykonuje działalności gospodarczej. Pan Michał Dziuda posiada wykształcenie średnie. W roku 1980 podjął studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane). W roku 1988 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficzno- Historycznym (kierunek: muzykologia). Przebieg pracy zawodowej: prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, od 2001 roku w Spółce jako Prezes Zarządu, 38

39 w MURAPOL PRO sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako członek zarządu, od 2008 rok w KRAK DEWELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu, od 2008 roku w Murapol Nord sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu, od 2009 roku w Murapol Partner sp. z o.o. (od 2010 roku Murapol Partner S.A.) z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu, od 2009 roku w MEDUX sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Dziuda nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. Pan Michał Dziuda posiada akcje i udziały następujących podmiotów: MURAPOL S.A. ( akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu), MEDUX sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (50 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki). Ponadto Pan Michał Dziuda posiada akcje spółek publicznych notowanych na GPW przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym. Pakiety akcji spółek publicznych posiadane przez Pana Michała Dziuda nie przekraczają 5% kapitału zakładowego ani głosów na walnych zgromadzeniach tych podmiotów. Poza powyŝszymi, Pan Michał Dziuda nie jest wspólnikiem spółek osobowych oraz innych spółek kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Dziuda posiadał akcje Spółki oraz MEDUX sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wskazane powyŝej. Ponadto, w okresie ostatnich 5 lat, Pan Michał Dziuda posiadał akcje spółek publicznych notowanych na GPW przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym. Pakiety akcji spółek publicznych posiadane przez Pana Michała Dziuda nie przekraczały 5% kapitału zakładowego ani głosów na walnych zgromadzeniach tych podmiotów. Poza powyŝszymi, w okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Dziuda nie był wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej oraz innej spółki kapitałowej. JACEK CHOLEWA WICEPREZES ZARZĄDU Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Jacek Cholewa (lat 36). Pan Jacek Cholewa został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 13 czerwca 2008 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Jacek Cholewa prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i konsultingu gospodarczego, która nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Jacek Cholewa posiada wykształcenie wyŝsze ukończył studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalność: zarządzanie systemami produkcyjnymi). Przebieg pracy zawodowej: Politechnika Śląska w Gliwicach, kolejno jako asystent-staŝysta oraz asystent, w Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach jako dyrektor ds. logistyki, w Farmacol II sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako członek rady nadzorczej, w Esculap Hurtownia Farmaceutyczna sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie jako członek rady nadzorczej, w PGA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako członek rady nadzorczej, w Procon sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jako członek zarządu, w Cerkolor sp. z o.o. z siedzibą w Parczówku jako prezes zarządu, od 2008 roku w Spółce jako Wiceprezes Zarządu, od 2009 roku w Murapol Partner sp. z o.o. (od 2010 roku Murapol Partner S.A.) z siedzibą w Bielsku-Białej jako wiceprezes zarządu. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Cholewa nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Cholewa nie był, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej. MICHAŁ SAPOTA WICEPREZES ZARZĄDU Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Michał Sapota (lat 35). Pan Michał Sapota został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego w dniu 16 grudnia 2009 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Michał Sapota prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego, która nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Michał Sapota posiada wykształcenie wyŝsze ukończył studia na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (kierunek: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna). Przebieg pracy zawodowej: 39

40 w PPHU GRES-BUD z siedzibą w Częstochowie jako księgowy, w MET-PRIM sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, kolejno jako księgowy (referent ds. finansowych) oraz główny księgowy, w Ernst & Young sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w Katowicach na stanowisku senior II, w SANWIL S.A. z siedzibą w Przemyślu jako dyrektor finansowy-główny księgowy, 2008 w International Polymer Center sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako członek zarządu, od 2009 roku w Spółce jako Wiceprezes Zarządu. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Sapota nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Sapota nie był, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: 1) Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) Leszek Kołodziej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3) BoŜena Cholewa - członek Rady Nadzorczej, 4) Jolanta Dziuda - członek Rady Nadzorczej, 5) Joanna Kołodziej - członek Rady Nadzorczej, 6) Bogdan Sikorski - członek Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania w siedzibie Spółki, przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku-Białej. śaden z członków Rady Nadzorczej nie jest zatrudniony w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 19 maja 2013 r. Pan Wiesław Cholewa pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest męŝem Pani BoŜeny Cholewy pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Leszek Kołodziej pełniący funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest męŝem Pani Joanny Kołodziej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej. Pani Jolanta Dziuda pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej jest Ŝoną Pana Michała Dziuda Prezesa Zarządu. Pan Bogdan Sikorski pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej jest krewnym Pana Michała Dziuda Prezesa Zarządu (ojciec matki Michała Dziuda i ojciec matki Bogdana Sikorskiego byli braćmi). Poza tym pomiędzy pozostałymi członkami Rady Nadzorczej oraz pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. Zgodnie ze złoŝonymi oświadczeniami w Ŝadnym czasie, a w szczególności w okresie ostatnich 5 lat, członkowie Rady Nadzorczej nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w organach zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a takŝe w których byli oni osobami zarządzającymi wyŝszego szczebla (w tym pełnili funkcje prokurenta). Zgodnie ze złoŝonymi oświadczeniami w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarŝenia publiczne ani sankcje w stosunku do członków Rady Nadzorczej ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w wyŝej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. WIESŁAW CHOLEWA PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Wiesław Cholewa (lat 48). Pan Wiesław Cholewa został powołany do Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 19 maja 2010 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Wiesław Cholewa prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego, która nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Wiesław Cholewa posiada wykształcenie wyŝsze, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (kierunek: Konstrukcje Budowlane). Przebieg pracy zawodowej: wspólnik w Przedsiębiorstwie Handlowym VARIANT spółka cywilna w Krakowie, wspólnik w Biurze Promocji Technicznej VARIANT spółka cywilna w Krakowie, od 1994 roku w VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie jako członek zarządu i prezes zarządu, w VARIANT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako członek zarządu, w Spółce (wcześniej MURAPOL sp. z o.o.) kolejno jako członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, w NORMA VARIANT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako członek zarządu, w MURAPOL PRO sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako członek zarządu, 40

41 w KRAK DEWELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako wiceprezes zarządu, w Murapol Nord sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako wiceprezes zarządu, od 2010 roku w Spółce jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pan Wiesław Cholewa nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. Pan Wiesław Cholewa posiada akcje i udziały następujących podmiotów: MURAPOL S.A. ( akcji stanowiących 30% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu), VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie spółka publiczna notowana na GPW ( akcje stanowiące 33,71% kapitału zakładowego i dające prawo do 40,39% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki). Pan Wiesław Cholewa jest wspólnikiem spółki Contempro W. Cholewa, J. Nowak, P. Cholewa Sp. j. w Krakowie - podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki. Poza powyŝszymi, w okresie ostatnich 5 lat Pan Wiesław Cholewa nie był, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej. LESZEK KOŁODZIEJ WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Leszek Kołodziej (lat 44). Pan Leszek Kołodziej został powołany do Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 19 maja 2010 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Leszek Kołodziej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego, która nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Leszek Kołodziej posiada wykształcenie wyŝsze, ukończył studia na WyŜszej Szkole Handlowej w Lipsku (Niemcy) (kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem). Przebieg pracy zawodowej: wspólnik w Biurze Promocji Technicznej VARIANT spółka cywilna w Krakowie, od 1994 roku w VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie jako członek zarządu i wiceprezes zarządu, w VARIANT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako członek zarządu, w MURAPOL sp. z o.o. jako członek Zarządu, w NORMA VARIANT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako członek zarządu, w MURAPOL PRO sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako członek zarządu, w KRAK DEWELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako wiceprezes zarządu, w Murapol Nord sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako wiceprezes zarządu, od 2010 roku w Spółce jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pan Leszek Kołodziej nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. Pan Leszek Kołodziej posiada akcje i udziały następujących podmiotów: MURAPOL S.A. ( akcji stanowiących 30% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu), VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie spółka publiczna notowana na GPW ( akcje stanowiące 33,72% kapitału zakładowego i dające prawo do 40,40% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki). Pan Leszek Kołodziej jest wspólnikiem spółki AirCracovia Kołodziej i Wspólnicy Sp. j. w Krakowie - podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki. Poza powyŝszymi, w okresie ostatnich 5 lat Pan Leszek Kołodziej nie był, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej. BOśENA CHOLEWA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pani BoŜena Cholewa (lat 47). Pani BoŜena Cholewa została powołana do Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 19 maja 2010 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pani BoŜena Cholewa nie wykonuje działalności gospodarczej. Pani BoŜena Cholewa posiada wykształcenie średnie, ukończyła Policealną Krakowską Szkołę PołoŜnych w Krakowie. Przebieg pracy zawodowej: w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie jako goniec, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Proszowicach jako połoŝna, w Specjalistycznym Zespole Matki i Dziecka w Krakowie jako połoŝna, od 1997 roku w VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie jako członek rady nadzorczej, od 2007 roku w Spółce, kolejno jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pani BoŜena Cholewa nie pełniła i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. 41

42 W okresie ostatnich 5 lat Pani BoŜena Cholewa nie była, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej. JOLANTA DZIUDA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pani Jolanta Dziuda (lat 49). Pani Jolanta Dziuda została powołana do Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 19 maja 2010 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pani Jolanta Dziuda nie wykonuje działalności gospodarczej. Pani Jolanta Dziuda posiada wykształcenie wyŝsze, ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (kierunek: filologia polska). Pani Jolanta Dziuda pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od roku 2007, kolejno jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej. Poza tym, w okresie ostatnich 5 lat Pani Jolanta Dziuda nie pełniła i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat Pani Jolanta Dziuda nie była, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej. JOANNA KOŁODZIEJ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pani Joanna Kołodziej (lat 37). Pani Joanna Kołodziej została powołana do Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 19 maja 2010 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pani Joanna Kołodziej nie wykonuje działalności gospodarczej. Pani Joanna Kołodziej posiada wykształcenie wyŝsze, ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie (kierunek: filologia polska). Ponadto Pani Joanna Kołodziej ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej (kierunek: logopedia) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: lektor języka polskiego). Przebieg pracy zawodowej: od 1998 roku w VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie, kolejno jako członek rady nadzorczej oraz wiceprzewodnicząca rady nadzorczej, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie jako logopeda, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jako lektor języka polskiego. od 2007 roku w Spółce, kolejno jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Kołodziej nie pełniła i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Kołodziej nie była, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej. BOGDAN SIKORSKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pan Bogdan Sikorski (lat 49). Pan Bogdan Sikorski został powołany do Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 19 maja 2010 roku. Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Bogdan Sikorski nie wykonuje działalności gospodarczej. Pan Bogdan Sikorski posiada wykształcenie wyŝsze, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (kierunek: Technologia i Organizacja Budownictwa) Ponadto Pan Bogdan Sikorski uzyskał takŝe dyplom Graduate Certificate In Business Administration na Swinburne University Melbourne (Australia) oraz ukończył studia executive MBA na Purdue University West Lafayette (USA)/ESC Rouen (Francja). Przebieg pracy zawodowej: w Kopalni Węgla Kamiennego Halemba z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako inspektor nadzoru budowlanego, w Bytomsko-Rudzkim Gwarectwie Węglowym z siedzibą w Bytomiu jako inspektor nadzoru budowlanego, od 1988 roku w Bupro sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako członek zarządu w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla Północ z siedzibą w Katowicach jako inspektor nadzoru budowlanego, w roku 1990 w Idos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako prezes zarządu, w Business Promotion Centre sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako konsultant, w roku 1991 w Velux Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor handlowy, w Procter & Gamble DS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako regionalny dyrektor ds. rynku, 42

43 od 2007 roku w Spółce jako członek Rady Nadzorczej. Poza wyŝej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 5 lat Pan Bogdan Sikorski nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych. Pan Bogdan Sikorski posiada i w okresie ostatnich lat posiadał udziały w spółkach: (i) Bupro sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (50 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego i dających prawo do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki); (ii) Halex-Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (4 udziały stanowiące 20 % kapitału zakładowego i dające prawo do 20 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki); (iii) Business Promotion Ltd. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (2 udziały stanowiące 2,35 % kapitału zakładowego i dające prawo do 2,35 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki podmiot prowadzący działalność niekonkurencyjną wobec działalności Spółki). Poza powyŝszym, w okresie ostatnich 5 lat Pan Bogdan Sikorski nie był, ani nie jest obecnie, wspólnikiem Ŝadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej. 22. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: Tabela. Struktura kapitału zakładowego MURAPOL S.A. Akcje Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów Michał Dziuda akcje imienne uprzywilejowane A1, B ,00% 37,89% akcje zwykłe na okaziciela A ,00% 2,11% Razem ,00% 40,00% Wiesław Cholewa akcje imienne uprzywilejowane A1, B ,00% 28,42% akcje zwykłe na okaziciela A ,00% 1,58% Razem ,00% 30,00% Leszek Kołodziej akcje imienne uprzywilejowane A1, B ,00% 28,42% akcje zwykłe na okaziciela A ,00% 1,58% Razem ,00% 30,00% RAZEM ,00% 100,00% 43

44 ROZDZIAŁ V SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2009 Zgodnie z uchwałą Nr 4/09/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2007 r. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Decyzja o wyborze ww. zasad sporządzania sprawozdań finansowych była podyktowana wymogami związanymi z planową przez Spółkę publiczną emisją akcji oraz planami tworzenia grupy kapitałowej. Dotychczas Spółka sporządzała jedynie jednostkowe sprawozdania finansowe. Począwszy od roku 2010 Spółka rozpocznie sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Sprawozdanie Zarządu z działalności MURAPOL S.A. w 2009 roku Bielsko-Biała, 12 maja 2010r. 44

45 WPROWADZENIE MURAPOL S.A. jest Spółką wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku-Białej ( Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49). Spółka Akcyjna MURAPOL S.A. została założona w 2001 roku przez 3 krajowych inwestorów osoby fizyczne. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Spółka w dalszym ciągu kontrolowana przez te osoby. Działalność MURAPOL S.A. i podmioty zależne od MURAPOL S.A. Udział Spółki w kapitale podstawowym podmiotów zależnych od MURAPOL S.A. na dzień 31 grudnia 2009 r. prezentuje poniższa tabela. Podmiot Państwo rejestracji Udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym Udział jednostki dominującej w prawach głosu Metoda konsolidacji Jednostki zależne MURAPOL Pro Sp. z o.o... Polska 100% 100% MURAPOL Nord Sp. z o.o.... Polska 100% 100% Krak Deweloper Sp. z o.o.... Polska 100% 100% Nie konsolidowana - mała istotność Nie konsolidowana - mała istotność Nie konsolidowana - mała istotność Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych. Wszystkie projekty developerskie Spółki prowadzone są bezpośrednio w ramach organizacyjnych samej spółki MURAPOL S.A. Jednakże Spółka nie wyklucza rozpoczęcia realizacji projektów poprzez Spółki zależne wymienionych w powyższej tabelce. W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2009 roku: Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju prowadzonej działalności. Spółka nie dokonała żadnych istotnych lokat kapitałowych lub inwestycji kapitałowych w Spółki zależne. Wolne środki finansowe lokowane są w krótkoterminowe lokaty bankowe (overnight). Nie miały miejsca żadne istotne zmiany w ramach powiązań kapitałowych Spółki. Informacje o podstawowych produktach MURAPOL S.A. Celem, na którym koncentruje się Spółka, była i jest głównie budowa dostępnych cenowo mieszkań należących do tak zwanego segmentu o podwyższonym standardzie. Ofertę Spółki uzupełniają również produkty z innych segmentów rynkowych. Obecnie asortyment produktowy Spółki można określić w sposób następujący: Budynki wielorodzinne (mieszkania i apartamenty), które dzielą się na następujące segmenty rynkowe: o o Mieszkania - mieszkania w budynkach mieszkalnych i osiedlach mieszkaniowych o kameralnym charakterze w zabudowie niskiej i średniej o ciekawej i wyróżniającej się architekturze, zlokalizowanych głównie poza ścisłym centrum miasta, obejmujących zazwyczaj nie mniej niż 200 mieszkań w średniej cenie zł/m 2. Apartamenty - apartamenty w budynkach mieszkalnych lub małych grupach budynków zlokalizowanych w centrum miast oraz w popularnych dzielnicach mieszkaniowych obejmujących do kilkudziesięciu apartamentów w średniej cenie zł/m 2. Mieszkania są oferowane w dwóch standardach: z wykończeniem i bez wykończenia. W mieszkaniach sprzedanych bez wykończenia nabywca wykonuje prace wykończeniowe w lokalu samodzielnie. W przypadku mieszkań sprzedawanych z 45

46 wykończeniem oferowana są różne opcje wykończenia pod klucz, które obejmują większość prac wykończeniowych oraz możliwość częściowego lub nawet całkowitego umeblowania mieszkania wg upodobań Klienta. o Powierzchnie usługowe - głównie lokale sklepowe realizowane przez Spółkę w ramach budynków mieszkalnych. Przychody ze sprzedaży tego typu powierzchni stanowią niewielki udział przychodów ogółem, jednak umożliwiają one zaoferowanie mieszkańcom udogodnień, takich jak sklepy, zwiększających atrakcyjność danego projektu. Domy jednorodzinne (wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej) Powierzchnie komercyjne głównie lokale biurowo usługowo handlowe realizowane w samodzielnych budynkach w bezpośredniej bliskości osiedli mieszkaniowych z portfela Spółki. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym MURAPOL S.A. za 2009 r. Bilans Struktura aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2009 i zmiany w porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku. poz. AKTYWA Stan na w tys. zł Struktura Zmiana r r r r. 2009/2008 A. AKTYWA TRWAŁE ,4% 3,3% -54,2% I. Rzeczowe aktywa trwałe ,0% 1,2% 5,9% II. Wartości niematerialne ,1% 0,1% -27,2% III. Nieruchomości inwestycyjne ,2% 1,7% -70,8% IV. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych ,1% 0,2% 34,3% V. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0,0% 0,0% 0 VI. Pozostałe aktywa finansowe ,0% 0,0% 33,2% VII. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,0% 0,2% 770,7% VIII. Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0,0% 0,0% 0 B. AKTYWA OBROTOWE ,6% 96,7% -9,4% I. Zapasy ,0% 93,8% -7,5% II. Należności handlowe ,8% 1,1% 13,9% III. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0,0% 0,0% 0 IV. Pozostałe należności ,3% 1,2% -56,4% V. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0,0% 0,0% 0 VI. Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0 0,0% 0,0% 0 VII. Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0,0% 0,0% 0 VIII. Rozliczenia międzyokresowe ,0% 0,1% 13,3% IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,4% 0,6% -64,3% X. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0,0% 0,0% 0 AKTYWA RAZEM ,0% 100,0% -12,2% Struktura kapitału własnego i zobowiązań Spółki na dzień 31 grudnia 2009 i zmiany w porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku. 46

47 PASYWA Stan na w tys. zł Struktura Zmiana r r r r. 2009/2008 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,1% 34,4% 50,4% I. Kapitał zakładowy ,7% 0,8% 0,0% II. Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 0 0 0,0% 0,0% 0 III. Akcje własne 0 0 0,0% 0,0% 0 IV. Pozostałe kapitały ,7% 20,7% 87,1% V. Niepodzielony wynik finansowy ,0% 0,0% -100,0% VI. Wynik finansowy bieżącego okresu ,6% 12,9% 17,6% B. ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE ,7% 11,9% -10,9% I. Kredyty i pożyczki ,4% 9,9% -16,2% II. Pozostałe zobowiązania finansowe ,3% 0,0% -100,0% III. Inne zobowiązania długoterminowe ,0% 0,5% 0 II. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,0% 1,4% 23,6% IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 0,0% 0,0% 0 V. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 1 1 0,0% 0,0% 0,0% VI. Pozostałe rezerwy ,0% 0,1% 0 C. ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE ,2% 53,7% -30,9% I. Kredyty i pożyczki ,6% 8,9% -58,1% II. Pozostałe zobowiązania finansowe ,2% 4,5% 1514,5% III. Zobowiązania handlowe ,3% 8,1% 34,6% IV. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego ,0% 1,9% -18,6% V. Pozostałe zobowiązania ,5% 1,0% 92,4% VI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,5% 29,2% -38,2% VII. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0,0% 0,0% 0 VIII. Pozostałe rezerwy 0 0 0,0% 0,0% 0 IX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0,0% 0,0% 0 PASYWA RAZEM ,0% 100,0% -12,2% 47

48 Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 Wyszczególnienie Za okres Struktura Zmiana r. (OU) 2009 r. (OB) 2008 r r. (OB - OU) OU A. Przychody ze sprzedaży ,4% 98,9% 60,9% I. Przychody ze sprzedaży produktów ,6% 88,0% 67,0% II. Przychody ze sprzedaży usług ,3% 1,5% 573,1% III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,4% 9,5% 10,5% B. I. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług ,3% 80,4% 126,0% ,1% 72,5% 143,5% II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,2% 7,9% 36,0% C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,2% 195,5% 10,0% I. Pozostałe przychody operacyjne ,5% 0,8% -64,4% II. Koszty sprzedaży ,8% 1,2% -22,7% III. Koszty ogólnego zarządu ,8% 13,8% 6,1% VI. Pozostałe koszty operacyjne ,3% 1,2% -75,1% D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,4% 135,9% 19,8% Przychody finansowe ,1% 0,3% 632,5% Koszty finansowe ,7% 3,4% 57,8% E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,6% 124,1% 17,9% Podatek dochodowy ,6% 24,1% 12,1% F. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ,0% 100,0% 19,4% G. Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 0,0% 0,0% 0 H. Zysk (strata) netto ,0% 100,0% 19,4% I. Pozostałe całkowite dochody 0 0 0,0% 0,0% 0 J. Suma całkowitych dochodów ,0% 100,0% 19,4% Rachunek przepływów pieniężnych Rok 2009 rozpoczął się stanem środków pieniężnych w kwocie ,30 zł a zamknął się saldem w kwocie ,49 zł. Oznacza to że w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o kwotę ,81 zł. Na działalności operacyjnej Spółka odnotowała w 2009 roku wpływ netto środków pieniężnych w kwocie ,26 zł. Wynik ten jest rezultatem starań Zarządu Spółki mających na celu zapewnienie zbilansowanej działalności operacyjnej w obliczu panującej na rynku deweloperskim dekoniunktury oraz wskazanie na zdolność Spółki do generowania wysokich strumieni pieniężnych z działalności podstawowej. Na działalności inwestycyjnej Spółka odnotowała w 2009 roku wpływ netto środków pieniężnych w kwocie ,49 zł. co było efektem restrukturyzacji majątku trwałego znajdującego się w posiadaniu Spółki. Na działalności finansowej Spółka odnotowała w 2009 roku wypływ netto środków pieniężnych w kwocie minus ,56 zł. Tak znaczna nadwyżka wypływów finansowych nad wpływami jest wypadkową zmniejszenia się salda kredytów o ,58 zł. W części Spółka uzupełniła wypływ środków emisją obligacji krótkoterminowych w kwocie zł. 48

49 Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki Akcyjnej MURAPOL S.A. w 2009 roku, w związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi budowy obiektów mieszkalnych, koncentrowało się głównie na pozyskiwaniu źródeł finansowania zarówno dla realizowanych projektów jak również na utrzymywaniu bezpiecznych wskaźników płynności. Zarząd na bieżąco dokonuje analizy istniejącej i planowania przyszłej, optymalnej struktury finansowania w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników i wyników finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu Spółce płynności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa finansowego. Zdaniem Zarządu, sytuacja majątkowa i finansowa MURAPOL S.A. na koniec 2009 roku świadczy o stabilnej sytuacji finansowej Spółki. Wynika to z osiągniętej przez Spółkę ugruntowanej pozycji na rynku mieszkaniowym, zakumulowaniem odpowiedniego doświadczenia i potencjału operacyjnego zarówno w sferze samej realizacji projektów developerskich jak również sprzedaży i finansowaniu tych projektów. Sytuacja finansowa i majątkowa Spółki scharakteryzowana została poniżej wybranymi wskaźnikami płynności i zadłużenia. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości w Polsce w roku 2009, wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte przez Spółkę należy uznać jako bardzo dobre, są one wyższe niż te osiągnięte w 2008 roku mimo spadku rentowności co prezentują pokazane niżej wskaźniki. Z uwagi na trwający w 2009 roku kryzys na rynku nieruchomości, priorytetowym zadaniem dla Zarządu w tym również z perspektywy zarządzania finansami - stało się przygotowanie Spółki na nowe, związane z tym kryzysem wyzwania jak również na wykorzystanie szans pojawiających się w trakcie wychodzenia z kryzysu i odbudowy rynku developerskiego w Polsce. Podjęte w tym kierunku kroki w drugiej połowie 2008 roku i w 2009 roku przedstawione zostały w punkcie 9. Wskaźniki rentowności Wskaźniki przedstawiające rentowność prowadzonej działalności w ramach Spółki w 2009 roku uległy znacznemu pogorszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to wynikiem wpływu dekoniunktury na rynku nieruchomości zauważalnej szczególnie mocno od drugiej połowy 2008 roku. Należy jednak zaznaczyć, że wyniki finansowe zaprezentowane w roku 2008 mimo lepszych wskaźników rentowności były niższe niż osiągnięte w Biorąc pod uwagę, że zyski ze sprzedaży rozpoznawane są dopiero w momencie przekazania sprzedanych wcześniej produktów, wyniki finansowe roku 2009 pokazują, że Spółka we właściwy sposób wykorzystała panującą w latach 2006 i 2007 koniunkturę na rynku nieruchomości mieszkalnych i decyzja o kontynuacji realizacji oraz uruchomienie nowych inwestycji w 2008 i 2009 było właściwym posunięciem ze strony Zarządu Spółki. W 2009 roku znacznemu zmniejszeniu uległy szczególnie wskaźniki obrazujące rentowność pozycji bilansowych aktywów (ROA) oraz kapitału własnego (ROE). Wpływ na to miała zwłaszcza mniejsza dynamik przyrostu zysku netto w roku 2009 w porównaniu z rokiem Wskaźniki rentowności Rentowność aktywów (ROA) (wynik netto / przeciętny stan aktywów) *100 % 19,3 12,1 Rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) *100 % 95,9 45,1 Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów (wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży)*100 % 56,0 38,3 Wskaźnik marży zysku operacyjnego (EBITDA / przychody ze sprzedaży) *100 % 37,1 27,4 Wskaźnik marży zysku netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży) *100 % 19,6 26,8 Wskaźniki płynności W obliczu trudnej sytuacji panującej na rynku na którym działa Spółka, na szczególną uwagę zasługuje fakt dobrego zabezpieczenia płynności finansowej. Wskaźnik płynności bieżącej utrzymują się nadal na bardzo wysokim poziomie wzrósł w 2009 w stosunku do roku ubiegłego. Na taki stan rzeczy miały wpływ dobre wyniki Spółki osiągane w latach ubiegłych jak również właściwe wykorzystanie środków z emisji obligacji i innych źródeł finansowania działalności Spółki. Dodatkowo należy podkreślić, że Zarząd podjął odpowiednie działania w 49

50 celu przeprowadzenie Spółki przez kryzys w roku 2008 i 2009, w tym działania związane z prowadzeniem i finansowaniem realizowanych inwestycji oraz ograniczeniem zatrudnienia i kosztów. Pozostałe wskaźniki nieznacznie się obniżyły, jednakże jest to związane ze specyfiką prowadzonej działalności oraz strategii Spółki polegającej na maksymalnym wykorzystaniu środków pieniężnych w działalności operacyjnej. Wiarygodność Spółki na rynku finansowym stale się umacnia, czego dowodem jest zdywersyfikowana struktura finansowania działalności Spółki oraz skłonność banków do udzielania Spółce nowych kredytów na tak trudnym rynku. Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (current ratio) (aktywa obrotowe /bieżące zobowiązania) 3,5 4,0 Wskaźnik płynności II (quick ratio) ((aktywa obrotowe - zapasy) / bieżące zobow.) 0,2 0,1 Wskaźnik płynności III (cash ratio) (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) / bieżące zobowiązania) 0,05 0,02 Wskaźniki zadłużenia Dzięki odpowiedniej polityce operacyjnej i finansowej (struktura finansowania), wartości prezentowanych wskaźników są ciągle na bezpiecznym poziomie dla prowadzonej działalności, jak również potwierdzają wiarygodność kredytową Spółki na rynku finansowym. Wskaźniki te istotnie poprawiły się na koniec 2009 roku w porównaniu z rokiem Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik struktury pasywów (źródeł finansowania) Wskaźniki zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) *100 (bez ZFŚS) % 37,4 34,8 (kapitał własny / kapitał obcy) *100 % 25,1 52,5 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi (kapitał własny / aktywa ogółem) *100 % 20,1 34,4 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności MURAPOL S.A. posiada pełną zdolność do finansowania realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych. Spółka, realizując projekty developerskie, zamierza finansować je przy wykorzystaniu środków pochodzących z kapitałów własnych, przedpłat od Klientów i kredytów bankowych oraz emisji dłużnych papierów wartościowych. Zarząd kieruje swoje wysiłki ku temu, aby struktura zapadalności pozyskiwanych kredytów bankowych i dłużnych papierów wartościowych była dostosowana przede wszystkim do okresu realizacji poszczególnych projektów developerskich ze szczególnym uwzględnieniem sukcesywnie uzupełnianego portfela gruntów pod przyszłe projekty developerskie Spółki oraz budowy portfela projektów developerskich w formie wspólnych przedsięwzięć. Obecnie cała działalność MURAPOL S.A. jest prowadzona bezpośrednio w spółce MURAPOL S.A.. Nie mniej jednak Spółka nie wyklucza możliwości realizowania przedsięwzięć za pośrednictwem podmiotów zależnych lub współkontrolowanych, przy czym finansowanie tych przedsięwzięć (finansowanie celowe) pozyskiwane byłyby bezpośrednio przez te spółki lub za pośrednictwem MURAPOL S.A.. Informacja o rynkach zbytu, klientach oraz źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji W 2009 roku, tak jak i w latach wcześniejszych cała działalność Spółki zlokalizowana była w 6 miastach na terenie Polski: Bielsku- Białej, Tychach, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. W 2009 roku kontynuowany była rozwój oferty przez Spółkę w podstawowym portfelu produktów mieszkaniowych, tj. dalszy wzrost udziału mieszkań o podwyższonym standardzie w zabudowie wielorodzinnej w uruchamianych i planowanych przyszłych inwestycjach. Znalazło to już odzwierciedlenie zarówno w strukturze sprzedaży w 2009 roku jak i w strukturze projektów planowanych. Biorąc pod uwagę panującą na rynku dekoniunkturę, Spółka postanowiła zrezygnować z poszukiwania możliwości realizacji projektów mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej i szeregowej, gdzie szczególnie wyraźnie ujawnił się spadek popytu na ofertę developerów. W 2009 roku Spółka 50

51 zakontraktowała 240 umów sprzedaży, z czego tylko 6 były to mieszkania w zabudowie szeregowej, natomiast pozostałe 234 to mieszkania o podwyższonym standardzie w zabudowie wielorodzinnej. Spółka nie jest uzależniona od żadnego ze swoich klientów, ponieważ sprzedaż rozproszona jest na szeroką, zróżnicowaną i ciągle zmieniającą się grupę nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych. Klientami Spółki są w zdecydowanej większości osoby fizyczne. Głównymi kosztami ponoszonymi przez Spółkę w ramach działalności developerskiej są koszty usług budowlanych realizowanych przez niezwiązane ze Spółką podmioty zewnętrze w systemie podwykonawstwa, oraz koszty zakupu gruntów pod te inwestycje. W przypadku gruntów, pomimo jednostkowych transakcji o znacznych wartościach, nie istnieje uzależnienie od jednego dostawcy. W przypadku usług budowlanych wykonawcy wybierani są w procesie organizowanych wewnętrznie procedur przetargowych. Spółka korzysta z wielu działających na rynku ogólnopolskim i rynkach regionalnych firm budowlanych. Działalność Spółki w ciągu roku W 2009 r. miały miejsce następujące istotne zmiany dotyczące portfela realizowanych przez Spółkę inwestycji deweloperskich: Projekty realizowane w 2009 roku: Projekt Segment Liczba mieszkań Chełmońskiego w Krakowie... Podwyższony 198 Cieszyńska w Krakowie... Apartamentowiec 26 IV Pory Roku w Tychach I etap... Podwyższony 220 Stabłowice we Wrocławiu I etap... Podwyższony 75 Kaskadowa w Bielsku - Białej... Domy w zabudowie szeregowej 21 Osuchowskiego w Bielsku - Białej... Apartamentowiec 11 Orle Gniazdo w Gdańsku I etap... Podwyższony 70 Mała Skandynawia w Katowicach I etap. Podwyższony 60 IV Pory Roku IV etap w Bielsku Białej... Podwyższony 203 Projekty rozpoczęte, czyli projekty dla których rozpoczęto budowę i sprzedaż: Projekt Rozpoczęcie budowy i sprzedaży Segment Liczba mieszkań IV Pory Roku w Tychach II etap... II kw Podwyższony lokale usługowe Przy Parku w Wieliczce I etap...iii kw Podwyższony 32 Umowy znaczące dla działalności gospodarczej MURAPOL S.A., zawarte w 2009 roku W 2009 roku Spółka nie zawarła znaczących umów z Kontrahentami punktu widzenia prowadzonej działalności, których wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami MURAPOL S.A. nie posiada żadnych informacji na temat ewentualnych umów pomiędzy akcjonariuszami zawartych w 2009 roku. 51

52 Umowy finansowe Znaczącymi umowami finansowymi zawartymi przez Spółkę w 2009 r. były umowy dotyczące zaciągniętych kredytów bankowych. Informacje dotyczące tych umów zamieszczone są w punkcie 13. Umowy współpracy lub kooperacji MURAPOL S.A. nie zawierał w 2009 roku żadnych znaczących umów dotyczących współpracy lub kooperacji z innymi podmiotami. Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej MURAPOL S.A. Z uwagi na trwający w 2009 roku kryzys na rynku nieruchomości priorytetowym zadaniem dla Zarządu stało się przygotowanie Spółki na nowe, związane z tym kryzysem wyzwania oraz przygotowanie Spółki do nowych możliwości jakie będzie stwarzało wychodzenie gospodarki ze spowolnienia. Podjęte w tym kierunku kroki w drugiej połowie 2008 roku oraz w roku 2009 to przede wszystkim: zapewnienie Spółce odpowiednich źródeł oraz odpowiedniej struktury finansowania zarówno pod kątem obecnych jak i przyszłych projektów developerskich, z zachowaniem należytej ostrożności z punktu widzenia Spółki oraz ich klientów, współpraca z bankami i pomoc klientom w uzyskiwaniu kredytów bankowych na zakup mieszkań, dostosowanie oferty do potrzeb rynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwości wykorzystywania przez klientów rządowych programów wspierających zakup mieszkań, dostosowanie wydatków na zakup ziemi do istniejących oraz przewidywanych na dalsze lata potrzeb Spółki, maksymalnie najlepsze wykorzystane istniejących zasobów w odpowiednim czasie, wzmocnienie aktywności pro-sprzedażowych i zwiększenie ich wydajności, ciągłe umacnianie zaufania Klientów do marki MURAPOL, dostosowanie struktury organizacyjnej i zatrudnienia do przewidywanego poziomu aktywności operacyjnej, restrukturyzacja i ograniczenie kosztów bieżącego funkcjonowania. Poza wymienionymi wyżej działaniami Zarządu które będą kontynuowane w 2010 roku, MURAPOL S.A. w okresie najbliższych dwunastu miesięcy będzie przede wszystkim zmierzał do zwiększenia wolumenu sprzedaży w porównaniu z rokiem 2009 oraz zwiększania udziału w rynku, również poprzez uruchamianie inwestycji w nowych miastach. Będzie to możliwe dzięki: posiadaniu ugruntowanej pozycji na ogólnopolskim rynku mieszkaniowym, posiadanemu potencjałowi kadry menedżerskiej Spółki wypracowanemu know-how w sferze operacyjnej realizacji projektów deweloperskich, zakumulowanemu doświadczeniu w sprzedaży i finansowaniu projektów deweloperskich, posiadanym zasobom gruntów pod inwestycje (dotyczy to zarówno projektów rozpoczętych jak i przyszłych projektów). W okresie najbliższych dwunastu miesięcy planuje się również: dalszą koncentrację działalności operacyjnej na segmencie podwyższonego standardu i utrzymanie aktywności w pozostałych segmentach w oferowanym asortymencie sprzedaży, poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i ekspansji poprzez projekty realizowane w ramach wspólnych przedsięwzięć z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi posiadającymi grunty w atrakcyjnych lokalizacjach największych miast w Polsce. 52

53 Opis istotnych czynników ryzyka i czynników istotnych dla rozwoju MURAPOL S.A. Poniżej opisane zostały istotne w opinii Zarządu czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Spółki. Czynniki makroekonomiczne Od połowy 2008 roku również w Polsce zaznaczył się wyraźny wpływ ogólnoświatowego kryzysu, który w pierwszej kolejności dotknął sektora bankowego. Kolejnymi etapami tego kryzysu było spowolnienie wzrostu gospodarczego, zauważalny wzrost bezrobocia i w konsekwencji mniejsza siła nabywcza potencjalnych klientów Spółki. Dostępność kredytów hipotecznych zaostrzone kryteria stosowane przez banki do oceny zdolności kredytowej klientów spowodowały, iż wielu nowych potencjalnych nabywców mieszkań napotyka na barierę zdolności kredytowej. Brak nowych rozwiązań kredytowych oraz powolne wychodzenie sektora bankowego z kryzysu (mała dostępność kredytów) może spowodować utrzymanie się niskiego popytu na nowe mieszkania i domy. Możliwość nabywania gruntów pod nowe projekty źródłem przyszłego sukcesu Spółki jest jej zdolność do ciągłego i sprawnego pozyskiwania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pod nowe projekty developerskie w odpowiednich terminach, po konkurencyjnych cenach, na których wygenerowana zostanie satysfakcjonująca marża. Decyzje administracyjne specyfika projektów developerskich wymaga od Spółki uzyskania szeregu pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień, na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Mimo dużej ostrożności w zakładanych harmonogramach realizacji projektów zawsze istnieje ryzyko opóźnień w ich uzyskaniu, wzruszeń decyzji już uzyskanych (w tym na skutek wnoszonych środków zaskarżenia pozostających bez konsekwencji dla skarżących) czy wręcz ich nie uzyskanie co wpływa na zdolność prowadzenia i zakończenia realizowanych i planowanych projektów. Kluczowym dla Spółki działaniem zmniejszającym jej ekspozycję na ryzyka rynkowe jest prawidłowa ocena potencjalnych i kontrola bieżących inwestycji developerskich w oparciu o wypracowane w Spółce modele inwestycyjne i procedury decyzyjne, których przestrzeganie jest przedmiotem szczególnej uwagi Zarządu Spółki. Z uwagi na kryzys na rynku nieruchomości, spowodowany między innymi problemami z dostępnością kredytów hipotecznych i skutkami kryzysu na rynkach finansowych, w 2009 roku Zarząd podjął szereg działań mających przygotować Spółkę na nowe, związane z tym kryzysem wyzwania. Podjęte w tym kierunku kroki opisane zostały w punkcie 9. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewniona została w oparciu o: ustaloną strukturę i zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę W Spółce przeprowadzany jest coroczny proces aktualizacji planu średnioterminowego (na okres przynajmniej 3 lat). Co roku tworzony jest również szczegółowy budżet operacyjny i finansowy, który stanowi implementację założeń przyjętych w planie średnioterminowym. W proces ten, kierowany przez Zarząd, zaangażowane jest również kierownictwo średniego i wyższego szczebla Spółki. Przygotowywany corocznie budżet na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd Spółki. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem. Wykorzystuje do tego stosowaną w Spółce sprawozdawczość zarządczą, która zbudowana jest w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Spółki (zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) i uwzględnia format i szczegółowość danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych Spółki. Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i sprawozdawczości zarządczej. jasno ustalony podział obowiązków i kompetencji w procesie przygotowywania informacji finansowej Za przygotowywanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki odpowiedzialny jest pion finansowy kierowany przez Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego Spółki. Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są przez wysoko wykwalifikowany zespół pracowników działu finansowoksięgowego przy wsparciu sekcji do spraw raportowania i kontroli. Całość tego procesu nadzorowana jest przez kierownictwo średniego szczebla pionu finansowego. Przygotowane sprawozdania finansowe, przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi, sprawdzane są przez kontrolera finansowego odpowiedzialnego za działy księgowości i raportowania, a następnie przez Wiceprezesa Zarządu, Dyr. Finansowego Spółki. 53

54 regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe System finansowo-księgowy Spółki jest źródłem danych zarówno dla sprawozdań finansowych i raportów okresowych oraz stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości zarządczej i operacyjnej. Po wykonaniu wszystkich, z góry określonych procesów zamknięcia ksiąg na koniec każdego miesiąca sporządzane są szczegółowe finansowo-operacyjne raporty zarządcze. Raporty te analizowane są szczegółowo przez dział raportowania i kontroli a następnie przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki. W odniesieniu do zakończonych okresów sprawozdawczych analizuje się szczegółowo wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych jak również do prognoz wykonanych w miesiącu poprzedzającym analizowany okres sprawozdawczy. Z uwagi na specyfikę branży, analizowane są nie tylko poszczególne grupy kosztów, ale również odrębnie analizowane są poszczególne projekty inwestycyjne. Zidentyfikowane odchylenia są odpowiednio wyjaśniane a ewentualne błędy są korygowane na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. weryfikację sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta o uznanych, odpowiednio wysokich kwalifikacjach. sformalizowany proces dokonywania istotnych szacunków mających istotny wpływ na sprawozdania finansowe Kluczowym dla Spółki działaniem zmniejszającym jej ekspozycję na ryzyka rynkowe jest prawidłowa ocena potencjalnych i kontrola bieżących inwestycji developerskich w oparciu o wypracowane w Spółce modele inwestycyjne i procedury decyzyjne, których przestrzeganie jest przedmiotem szczególnej uwagi Zarządu Spółki. Podstawą do obliczania przychodów ze sprzedaży produktów oraz kosztu sprzedanych produktów z uwagi na stosowaną w tym zakresie politykę rachunkowości - są szczegółowe budżety poszczególnych projektów budowlanych sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Spółki. W czasie realizacji projektów budowlanych, wszystkie budżety są aktualizowane nie rzadziej niż co 3 miesiące. Proces aktualizacji tych budżetów jest oparty na istniejących w Spółce sformalizowanych zasadach i podlega on szczególnemu nadzorowi ze strony Zarządu a zwłaszcza Wiceprezesa Zarządu, Dyr. Finansowego Spółki. proces zarządzania ryzykiem Od 2007 roku funkcjonuje w Spółce sformalizowana procedura zarządzania ryzykiem. Zarządzanie w jej ramach odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka dla wszystkich dziedzin aktywności Spółki wraz z jednoczesnym definiowaniem działań niezbędnych do jego ograniczenia lub eliminacji (m.in. poprzez system procedur i kontroli wewnętrznych). Procedura zarządzania ryzykiem podlega okresowej aktualizacji przez Zarząd Spółki przy współudziale kluczowej kadry kierowniczej oraz doradców zewnętrznych. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Na dzień 31 grudnia 2009 r. jednostka dominująca MURAPOL S.A. była kontrolowana przez 3 Akcjonariuszy: Michała Dziudę, Wiesława Cholewę oraz Leszka Kołodzieja posiadających łącznie 100% akcji oraz 100% głosów na WZA. 12. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów Zarząd Skład osobowy Zarządu Na koniec 2009 roku Zarząd Spółki MURAPOL S.A. składał się z 3 następujących Członków: Michał Dziuda Prezes Zarządu Jacek Cholewa Wiceprezes Zarządu Michał Sapota Wiceprezes Zarządu 54

55 Rada Nadzorcza Skład osobowy Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 Członków. W 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki MURAPOL S.A. składała się z 6 następujących Członków: Wiesław Cholewa Przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Kołodziej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jolanta Dziuda Członek Rady Nadzorczej Barbara Cholewa Członek Rady Nadzorczej Joanna Kołodziej Członek Rady Nadzorczej Bogdan Sikorski Członek Rady Nadzorczej 13. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi. Wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę lub jednostki od niej zależne z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych. 14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek Pożyczki Na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz na 31 grudnia 2008 r. Spółka nie posiadała żadnych pożyczek. W okresach tych Spółka nie zaciągała i nie spłacała żadnych pożyczek. Kredyty KREDYTY WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI Do 1 roku , ,22 Powyżej 1 roku do 2 lat , ,00 Powyżej 2 lat do 5 lat Powyżej 5 lat Razem kredyty W tym: długoterminowe , ,22 krótkoterminowe , ,00 Na dzień 31 grudnia 2009 r. i na dzień 31 grudnia 2008 r. wszystkie zaciągnięte przez Spółkę kredyty wyrażone były w złotych polskich. Umowy kredytowe wypowiedziane w 2009 roku Spółka w 2009r. nie wypowiedziała żadnej umowy kredytowej. Zaciągnięte w 2009 roku kredyty bankowe prezentuje poniższa tabela: KREDYTY BANKOWE ZACIĄGNIĘTE W 2009 r. Bank Rodzaj kredytu Kwota kredytu wg umowy Waluta Kwota kredytu pozostała do spłaty Oprocentowanie Termin wymagalności BPS S.A. BS Katowice Kredyt obrotowy, nieodnawialny PLN Kredyt obrotowy, nieodnawialny PLN WIBOR 3M+marża banku Stałe oprocentowanie

56 BS Katowice Raiffeisen Bank Polska Kredyt obrotowy, nieodnawialny PLN Stałe oprocentowanie S.A. Kredyt rewolwingowy PLN WIBOR 1M+marża Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem W 2009 roku, Spółka nie dokonała emisji żadnych papierów wartościowych. 16. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej W 2009 r. nie występowało pojedyncze postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego oraz organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Spółka była stroną postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość wynosiła ok ,04 zł, w tym łączna wartość postępowań dotyczących zobowiązań wynosiła ok ,11 zł, natomiast łączna wartość postępowań dotyczących wierzytelności wynosiła ok ,93 zł. Postępowania, których stroną jest Spółka, nie mają istotnego wpływu na działalność Spółki. 17. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki W 2009 roku nie nastąpiły zasadnicze zmiany w podstawowych zasadach zarządzania. Rozwój organizacji wymusza doskonalenie procedur zarządzania obowiązujących w MURAPOL S.A Informacja o udzielonych w roku 2009 pożyczkach W roku 2009 Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek. 19. Informacja o udzielonych i otrzymanych w 2009 roku poręczeniach i gwarancjach W 2009 roku Spółka nie udzieliła i nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji. 20. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Członkowie Zarządu Spółki nie posiadają zapisów umownych ze Spółką o rekompensacie w przypadku rezygnacji lub zwolnienia ze stanowiska. 56

57 21. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki. Wynagrodzenia 2009 w zł 1. Zarząd Wynagrodzenie i nagrody Michał Dziuda ,45 Jacek Cholewa ,00 Michał Sapota ,70 2. Rada Nadzorcza: Wiesław Cholewa ,00 Leszek Kołodziej ,00 Jolanta Dziuda ,00 Barbara Cholewa ,00 Joanna Kołodziej ,00 Bogdan Sikorski ,00 W 2009 r. wartość wynagrodzeń (wraz z nagrodami) wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawiała się następująco: W roku 2009 została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy za rok 2009 w wysokości zł dla zarządzających będących jednocześnie akcjonariuszami Spółki. Ostateczna wielkość dywidendy nie ulegnie zmianie w stosunku do zaliczki. 22. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółki Stan posiadania akcji i opcji na akcje Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco: Akcje Akcje Opcje na akcje Razem ilość wartość nominalna (zł) ilość (ilość opcji i akcji) Zarząd Michał Dziuda Rada Nadzorcza Wiesław Cholewa Leszek Kołodziej Informacje o znanych Spółce, zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółka do dni sporządzenia Sprawozdania nie posiadała informacji o zawarciu umów, które mogą w przyszłości skutkować zmianami w proporcjach posiadanych akcji przez akcjonariuszy 24. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 57

58 W dniu 4 grudnia 2009 roku spółka MURAPOL S.A. zawarła z PKF Audyt Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) umowę o dokonanie badania sprawozdań finansowych jednostkowych. Umowa zawarta jest na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu badania rocznych sprawozdań finansowych wynosi 24 tys. zł. Za analogiczny okres poprzedniego roku łączna kwota wynagrodzenia z tytułu badania rocznych sprawozdań finansowych wyniosła 24 tys. Ponad to w 2009 roku spółka PKF Audyt Sp. z o.o. wykonała na rzecz Spółki inne usługi atestacyjne na łączną kwotę 6,8 tys. zł. Bielsko-Biała, 12 maja 2010 roku Michał Dziuda, Prezes Zarządu Jacek Cholewa, Wiceprezes Zarządu Michał Sapota, Wiceprezes Zarządu 58

59 INFORMACJE OGÓLNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. ZA ROK 2009 I. Dane jednostki: Nazwa: MURAPOL S.A. Forma prawna: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO Siedziba: BIELSKO-BIAŁA, UL. PARTYZANTÓW 49 Kraj rejestracji: POLSKA Podstawowy przedmiot działalności: - PKD 4110Z Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr Numer statystyczny REGON: II. Czas trwania Jednostki: Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. IV. Skład organów Jednostki według stanu na dzień r.: Zarząd: Michał Dziuda Jacek Cholewa Michał Sapota - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W roku obrotowym nastąpiła jedna zmiana w składzie Zarządu. Z dniem 16 grudnia 2010 do Zarządu został powołany Michał Sapota na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza: Wiesław Cholewa Leszek Kołodziej Jolanta Dziuda Joanna Kołodziej Bożena Cholewa Bogdan Sikorski - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej 59

60 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady nadzorczej. V. Biegli rewidenci: PKF Audyt Sp. z o. o. ul. Elbląska 15/ Warszawa VI. Znaczący Akcjonariusze: Według stanu na dzień r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: Akcjonariusze Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów Michał Dziuda % % Wiesław Cholewa % % Leszek Kołodziej % % Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Razem % % VII. Spółki zaleŝne: MURAPOL PRO Sp. z o.o. w trakcie przekształcania w MURAPOL PARTNER S.A. 100% udział MURAPOL S.A. MURAPOL NORD Sp. z o.o. 100% udział MURAPOL S.A. KRAK DEWELOPER Sp. z o.o. 100% udział MURAPOL S.A. VIII. Oświadczenie Zarządu Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą MURAPOL S.A. uchwałą nr 1/11/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta. 60

61 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. Rachunek zysków i strat NOTA Przychody ze sprzedaŝy 1, , ,76 Przychody ze sprzedaŝy produktów , ,69 Przychody ze sprzedaŝy usług , ,78 Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,29 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2, , ,71 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług , ,46 Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,25 Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy , ,05 Pozostałe przychody operacyjne , ,75 Koszty sprzedaŝy 1,2, , ,42 Koszty ogólnego zarządu 1,2, , ,84 Pozostałe koszty operacyjne , ,30 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,24 Przychody finansowe , ,48 Koszty finansowe , ,02 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , ,70 Podatek dochodowy , ,32 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej , ,38 Zysk (strata) z działalności zaniechanej 7 Zysk (strata) netto , ,38 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 8 Podstawowy za okres obrotowy 0,81 0,69 Rozwodniony za okres obrotowy 0,81 0,69 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy 0,81 0,69 Rozwodniony za okres obrotowy 0,81 0,69 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 Sprawozdanie z całkowitych dochodów NOTA Zysk (strata) netto , ,38 Zmiany w nadwyŝce z przeszacowania Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pienięŝnych Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów Suma dochodów całkowitych 10, , ,38 61

62 Sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA NOTA Aktywa trwałe , ,04 Rzeczowe aktywa trwałe , ,90 Wartości niematerialne , ,21 Nieruchomości inwestycyjne , ,00 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych , ,00 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy 17 Pozostałe aktywa finansowe 19, , ,93 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , ,00 Pozostałe aktywa trwałe 16 Aktywa obrotowe , ,31 Zapasy 20, , ,88 NaleŜności handlowe , ,30 NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego 0,00 Pozostałe naleŝności , ,23 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy 17 Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe aktywa finansowe 19,38 Rozliczenia międzyokresowe , ,60 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty , ,30 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy 7 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , ,35 18 PASYWA NOTA Kapitał własny , ,02 Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej 27 Akcje własne 28 Pozostałe kapitały , ,33 Niepodzielony wynik finansowy ,31 Wynik finansowy bieŝącego okresu , ,38 Zobowiązanie długoterminowe , ,76 Kredyty i poŝyczki , ,00 Pozostałe zobowiązania finansowe 32, , ,41 Inne zobowiązania długoterminowe 33 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,26 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 39 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,09 664,09 Pozostałe rezerwy ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,57 Kredyty i poŝyczki , ,22 Pozostałe zobowiązania finansowe 32, , ,00 Zobowiązania handlowe , ,25 Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego , ,00 62

63 Pozostałe zobowiązania , ,36 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,74 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 40 Pozostałe rezerwy 41 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŝy PASYWA RAZEM , ,35 7 Bielsko-Biała, dnia 12 maja 2010 r. 63

64 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieŝącego okresu Kapitał własny ogółem Dwanaście miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r ,00 0,00 0, , , , ,02 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0,00 Korekty z tyt. błędów podstawowych 0,00 Kapitał własny po korektach ,00 0,00 0, , , , ,02 Emisja akcji 0,00 Koszt emisji akcji 0,00 Płatności w formie akcji 0,00 Podział zysku netto , , ,96 0,00 Wypłata dywidendy za 2008r. i zaliczki na dywidendę za 2009r , ,00 Suma dochodów całkowitych , ,62 Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2009 r ,00 0,00 0, ,02 0, , ,64 Dwanaście miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r , , , , ,54 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości wpływ zastosowania IFRIC , , ,17 Korekty z tyt. błędów podstawowych 0,00 Kapitał własny po korektach ,00 0,00 0, , , , ,37 Emisja akcji , ,00 Koszt emisji akcji 0,00 Płatności w formie akcji 0,00 Podział zysku netto , , , ,63 Wypłata dywidendy 0,00 Suma dochodów całkowitych , , ,28 Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r ,00 0,00 0, , , , ,02. 64

65 Sprawozdanie z przepływów pienięŝnych DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk (strata) przed opodatkowaniem , ,70 Korekty razem , ,18 Amortyzacja , ,28 Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,79 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,23 Zmiana stanu rezerw , ,84 Zmiana stanu zapasów , ,67 Zmiana stanu naleŝności , ,24 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów , ,10 Zmiana stanu pozostałych aktywów , ,08 Inne korekty z działalności operacyjnej , ,32 Gotówka z działalności operacyjnej , ,48 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony , ,00 A. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej , ,48 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy , ,87 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,87 Zbycie inwestycji w nieruchomości Zbycie aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,00 Nabycie inwestycji w nieruchomości , ,00 Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne ,00 B. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej , ,13 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy , ,01 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki ,01 Emisja dłuŝnych papierów wartościowych ,00 Inne wpływy finansowe Wydatki , ,79 Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli ,21 Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek ,58 Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,19 Odsetki , ,79 Inne wydatki finansowe C. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej , ,22 D. Przepływy pienięŝne netto razem (A+B+C) , ,61 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu , ,69 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) , ,30 Bielsko-Biała, 12 maja 2010 r. 65

66 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). II. ZałoŜenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. III. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem inwestycji w nieruchomości, które zostały wycenione według wartości godziwej. Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w złotych. Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności Spółka nie sporządza informacji segmentowej z uwagi na fakt, iż prowadzi jednorodną działalność w obrębie jednego segmentu. Przychody Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody ujmowane są wg zasady memoriałowej, niezależnie od daty otrzymania płatności. Sprzedaż produktów Podstawową działalnością Spółki jest realizowanie kontraktów deweloperskich. Cechą charakterystyczną kontraktów deweloperskich jest budowa mieszkań, które finansowane są z reguły przez zamawiającego w czasie całego projektu poprzez wpłatę określonych umową, a następnie po zakończeniu procesu inwestycyjnego następuje przenoszenie prawa własności na nabywcę mieszkania. Proces realizacji takich kontraktów przekracza okres 12 miesięcy. Zaliczki wpłacone przez nabywców z tytułu podpisanych umów ewidencjonowane są w rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Koszty poniesione w danym okresie ujmowane są w zapasach w pozycji produkcja w toku. Od 1 stycznia 2009 roku Spółka rozpoznaje przychody i koszty dotyczące kontraktów deweloperskich zgodnie z Interpretacją KIMSF 15 Umowy o budowę nieruchomości opublikowaną w lipcu 2008 roku. Interpretacja ta dotyczy momentu rozpoznania, ujęcia przychodów w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych za sporządzanych za okresy od 1 stycznia 2009 roku. 66

67 Do dnia 31 grudnia 2008 roku Spółka rozpoznawała przychody z usług deweloperskich metodą procentowego zaawansowania przychodów i kosztów zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Stopień zaawansowania poszczególnych projektów ustalany był za każdy okres rozrachunkowy w oparciu o analizę procentowego zaawansowania realizacji budżetu kosztów budowy oraz budżetu sprzedaży. Realizacja kosztów budowy określana była na podstawie analizy wartości wykonanych robót w stosunku do planowanych kosztów. Stopień zaawansowania przychodów ze sprzedaży ustalany był poprzez porównanie wartości przychodów wynikających z podpisanych przedwstępnych umów sprzedaży z przewidywanymi całkowitymi przychodami w oparciu o budżet przychodów ze sprzedaży. Począwszy od 2009 roku Grupa rozpoznaje przychody z kontraktów deweloperskich - sprzedaży nieruchomości (mieszkań i lokali użytkowych) w momencie przekazania kupującemu kontroli i znaczącego ryzyka z tytułu własności. Przeniesienie kontroli i znaczącego ryzyka z tytułu własności mieszkania czy lokalu użytkowego następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. Sprzedaż usług Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości godziwej wpłat otrzymywanych lub należnych (pomniejszonych o VAT) za dostarczone usługi w ramach bieżącej działalności operacyjnej. Pozostałe przychody, koszty, zyski i straty Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z działalnością operacyjną. Przychody i koszty finansowe zawierają miedzy innymi: odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami, uzyskane i zapłacone odsetki za zwłokę, różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, zyski i straty związane ze sprzedażą papierów wartościowych, rozwiązane i tworzone rezerwy w ciężar kosztów finansowych. Podatki Podatek bieżący Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które obowiązywały na dzień bilansowy. Podatek odroczony Na potrzeby sprawozdawczości finansowej podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, ulgi i straty. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich przejściowych różnic, to jest różnic, które spowodują w przyszłości zwiększenia podstawy obliczenia podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 67

68 rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności z rezerwami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym. Rzeczowe aktywa trwałe Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie (z wyjątkiem gruntów) oraz skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. W skład ceny nabycia wchodzi również koszt wymiany części składowych urządzeń w momencie poniesienia, jeśli jest to istotne. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez okres użytkowania danego składnika aktywów. Budynki i budowle są amortyzowane stawkami od 2,5% do 4,5%, a urządzenia techniczne i maszyny od 10% do 30%. Niskowartościowe środki trwałe są umarzane w całości w miesiącu oddania do użytkowania. Leasing W sytuacji gdy całe ryzyko i korzyści wynikające z tytułu posiadania składnika aktywów przeniesione są na Spółkę ujmuje ona wartość przedmiotu leasingu jako składnik aktywów oraz drugostronnie zobowiązania wobec finansującego. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne wyceniane są w cenie nabycia i obejmują takie prawa majątkowe, jak: licencje i oprogramowanie komputerowe. Składniki wartości niematerialnych są możliwym do zidentyfikowania niepieniężnym składnikiem aktywów. Składniki wartości niematerialnych są rozpoznawane, jeżeli występuje: - możliwość ich zidentyfikowania, - kontrola, w wyniku której jednostka jest uprawniona do uzyskiwania przyszłych korzyści ekonomicznych powstających za sprawą danego środka i jest w stanie ograniczyć dostęp do tych korzyści osobom trzecim, - spowodują przyszłe korzyści ekonomiczne, które mogą występować w postaci przychodów ze sprzedaży bądź w oszczędności kosztów spółki, - możliwość wiarygodnego ustalenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia danego składnika. Wartości niematerialne są amortyzowane wg metody liniowej w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania (wartość firmy) nie są amortyzowane, tylko zgodnie z MSR 36 podlegają corocznym testom na utratę wartości. Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie posiadała takich Wartości niematerialnych. Utrata wartości aktywów niefinansowych W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową aktywa, którego dotyczą i odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat. Odpisy aktualizujące wartość aktywów wcześniej przeszacowanych, korygują kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwot ujętych w kapitale, a poniżej ceny nabycia odnoszone są w rachunek zysków i strat w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.. Wysokość odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyżkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna stanowi wyższą z następujących wartości: ceny sprzedaży netto lub wartości użytkowej. Wartości dokonanych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające ich 68

69 utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w rachunek zysków i strat w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe, za wyjątkiem wartości, które wcześniej obniżyły kapitał z aktualizacji wyceny i następnie korygują ten kapitał do wysokości dokonanych jego obniżeń. Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku, lub też oba te elementy), którą właściciel traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost wartości. Nieruchomość taka nie jest wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych ani też, nie jest przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki. Do nieruchomości inwestycyjnych zaliczane są w szczególności: grunty utrzymywane ze względu na długoterminowy wzrost jego wartości; grunt, którego przyszłe użytkowanie pozostaje aktualnie nieokreślone. Na moment przyjęcia do ksiąg nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w cenie zakupu lub w cenie nabycia. W następnych okresach nieruchomości inwestycyjne wycenia się wg wartości godziwej, skutki wyceny odnoszone są bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat w pozycje pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych. Leasing Leasing jest umową, na mocy, której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy w zamian za określoną opłatę lub serię opłat prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez oznaczony okres. Umowy leasingowe klasyfikowane są przez spółkę do leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. Leasing uznawany jest za finansowy wtedy, gdy zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania składnika aktywów przenoszone są na spółkę. Początkowe ujęcie leasingu finansowego następuje w dniu rozpoczęcia okresu leasingu rozumianego jako dzień, od którego spółce przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Na dzień rozpoczęcia okresu leasingu, leasing finansowy w bilansie spółki wykazywany jest jako składnik aktywów i zobowiązanie: - w kwocie równej wartości rynkowej przedmiotu leasingu, - w wysokości bieżącej (zdyskontowanej) wartości opłat leasingowych, zależnie od tego, która kwota jest niższa. Opłaty z tytułu umowy leasingu dzielą się na koszty finansowe (prezentowane w rachunku wyników danego okresu) oraz raty spłaty kapitału, zmniejszające zobowiązanie z tytułu przejęcia składnika w leasing Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat.. Wykazane w bilansie przedmioty leasingu podlegają umorzeniu i amortyzacji według takich samych zasad, co inne nabyte składniki majątkowe podobnego rodzaju. Jeżeli po zakończeniu leasingu spółka nie zamierza nabyć tytułu własności przedmiotu leasingu okres amortyzacji równy jest okresowi trwania leasingu. Leasing, który nie spełnia kryteriów leasingu finansowego klasyfikowany jest do leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane przez spółkę jako koszty w rachunku zysków i strat w sposób równomierny przez okres trwania leasingu. W przypadku leasingu zwrotnego, nadwyżka uzyskana ze sprzedaży majątku ponad jego wartość, odnoszona jest na przychody przyszłych okresów i rozliczana w czasie proporcjonalnie do czasu na jaki została zawarta umowy leasingu tego majątku. Zapasy Wyroby gotowe Wyroby gotowe to przede wszystkim jednostki mieszkalne i miejsca parkingowe. Wyroby gotowe wyceniane są według niższej z dwóch wartości: kosztu wytworzenia lub ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto jest to szacowana cena sprzedaży oceniana przez Zarząd na podstawie informacji z Działu Sprzedaży. Produkcja w toku Produkcja w toku jest wyceniana na podstawie kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy aktualizujące ustalane na podstawie opisanego niżej testu na utratę wartości. Test na utratę wartości zapasów Jeśli przewiduje się, że projekt budowlany będzie generował stratę, skutkuje to odpisem aktualizującym wartość produkcji w toku (w tym wartości ziemi), który ujmowany jest niezwłocznie w rachunku zysków i strat. 69

70 Dla każdego projektu developerskiego przygotowywane są budżety, które obejmują zarówno dokonane jak i przyszłe przepływy środków pieniężnych dla każdego realizowanego projektu. Budżety te aktualizowane są przynajmniej raz na kwartał. Dla celów badania utraty wartości budżety projektów obejmują wszelkie przeszłe i przewidywane przychody netto pomniejszone o bezpośrednie koszty nabycia gruntu, projektowania, budowy oraz inne koszty związane z przygotowaniem projektu, lokalami pokazowymi oraz biurem sprzedaży na terenie budowy. Budżety te są również obciążane powiązanymi z nimi przeszłymi i przewidywanymi kosztami finansowania zewnętrznego oraz przewidywanymi roszczeniami klientów (jeśli dotyczy to projektu). Budżety projektów opracowywane są z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny. Jeśli marża na projekcie, wyliczona z uwzględnieniem wszystkich przychodów i ww. kosztów, jest dodatnia, wówczas nie ma potrzeby tworzenia odpisu z tytułu utraty wartości zapasów. Ujemna marża wskazuje na potencjalny problem utraty wartości, co po dokładnej weryfikacji przepływów środków pieniężnych dla danego projektu skutkuje zaksięgowaniem odpisu na utratę wartości zapasów w kwocie oszacowanej ujemnej wartości tej marży. Odpis aktualizacyjny ujmowany jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Ewentualne odwrócenie takiego odpisu na utratę wartości dla danego projektu jest możliwe, jeśli przewidywana wartość marży na tym projekcie przybierze wartość dodatnią. Jeśli projekt składa się z kilku etapów, wówczas badanie utraty wartości zapasów przeprowadza się w następujący sposób: a) wszelkie przyszłe etapy projektu traktowane są jako jeden projekt dla celów badania utraty wartości. b) każdy etap projektu, w którym zaczęto sprzedaż i proces budowy, zostaje odłączony od reszty projektu (budowy) i dla celów badania utraty wartości rozpatruje się go osobno. NaleŜności handlowe i pozostałe Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przez Spółkę przestało być prawdopodobne. Rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka dokonuje aktywowania nakładów w czynnych rozliczeń międzyokresowych, jeżeli jest prawdopodobne, że poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego oraz mając na uwadze zasady istotności i ostrożności. Najbardziej istotnym kryterium, aby koszty można było rozliczać w czasie, jest spełnienie wymogu zaliczenia ich do aktywów jednostki, czyli do zasobów o wiarygodnie ustalonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane są w bilansie w wartości nominalnej i obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy i działalność zaniechana Na moment bilansowy Spółka nie wykazuje aktywów przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej. 70

71 Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stanowią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie niższej od ich wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Rezerwy Rezerwy mają charakter zobowiązań, których kwota lub termin zapłaty nie są znane. Rezerwy w spółce tworzone są, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: - na spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych, - prawdopodobne jest, że spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, - można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. Rezerwy na zobowiązania w MURAPOL S.A. stanowią : - rezerwa na odroczony podatek dochodowy, - rezerwa na koszty dotyczące spraw sądowych Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze, ponieważ świadczenia takie nie występują w Spółce ze względu na strukturę i formę zatrudnienia. Spółka nie utworzyła rezerwy urlopowej ze względu na nieistotną wielkość tego świadczenia na moment sporządzenia sprawozdania finansowego. Kredyty bankowe i poŝyczki Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z ich uzyskaniem. Kredyty i pożyczki w następnych okresach, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Wszystkie skutki dotyczące skorygowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat. Zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania spółki są to wynikające z przyszłych zdarzeń obowiązki wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Ze względu na cechy charakteryzujące zobowiązania można podzielić na: - zobowiązania krótkoterminowe, - zobowiązania długoterminowe, - zobowiązania finansowe, - zobowiązania warunkowe. Zobowiązania krótkoterminowe to komplet zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, która stała się wymagalna w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania długoterminowe jest to część zobowiązań z innych tytułów niż dostaw i usług, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania finansowe stanowią zobowiązanie spółki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką na niekorzystnych warunkach. Zobowiązania warunkowe to obowiązki wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Zobowiązania te są ujawniane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Koszty finansowania zewnętrznego 71

72 Koszty finansowania zewnętrznego (odsetki), ujmowane jako koszt w okresie, w którym są ponoszone, z wyjątkiem kosztów aktywowanych, czyli kosztów, które można przyporządkować do kosztów wytworzenia lub ceny nabycia dostosowanych składników majątku jako części ich kosztu wytworzenia lub ceny nabycia. Koszty finansowe aktywowane są tylko w okresie kiedy projekt jest aktywny. Projekt uważa się za aktywny, gdy dla zakupionych gruntów prowadzone są prace projektowe lub budowlane oraz podczas procesu uzyskiwania kluczowych decyzji administracyjnych potrzebnych do prowadzenia projektu. Koszty finansowe przestają być aktywowane z chwilą, gdy zasadniczo wszystkie działania, których przeprowadzenie jest konieczne do przygotowania mieszkań do przekazania klientom zostały zakończone. Aktywowanie kosztów finansowych jest zawieszane w przypadku wstrzymania działań związanych z działalnością inwestycyjną na projekcie, w tym prac związanych z projektowaniem, procesem budowlanym lub uzyskiwaniem odpowiednich zezwoleń i postanowień administracyjnych dotyczących projektu. Zmiana w stosowanych zasadach rachunkowości W czerwcu 2008 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) zakończył prace dotyczące interpretacji momentu rozpoznania przychodów w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości w oparciu o MSR 11 i MSR 18. Przygotowany przez KIMSF projekt interpretacji (D-21 Real Estate Sales) został zatwierdzony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu 2008 r. a następnie opublikowany przez KIMSF w formie interpretacji (IFRIC-15 Agreements for the Construction of Real Estate) w dniu 2 lipca 2008 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi zamieszczonymi w powyższej interpretacji, zastosowanie tej interpretacji w przypadku Grupy wymagane jest do skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2009 r., co wprowadza zmiany do stosowanych wcześniej przez Spółkę zasad rachunkowości w odniesieniu do momentu rozpoznania sprzedaży nieruchomości (produktów). Do dnia 31 grudnia 2008 r. Spółka rozpoznawała przychody ze sprzedaży w oparciu o MSR 11 stosując metodę procentową, opisaną w rozdziale Istotne zasady rachunkowości w sprawozdaniach finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. Stosując MSR 11, Spółka rozpoznawała przychody ze sprzedaży proporcjonalnie do zaawansowania sprzedaży i budowy na poszczególnych projektach inwestycyjnych. Zastosowanie interpretacji IFRIC-15 powoduje, że Spółka w odmienny niż dotychczas sposób rozpoznaje przychody ze sprzedaży produktów, czyli zgodnie z MSR 18. Od 1 stycznia 2009 r. przychody ze sprzedaży nieruchomości są rozpoznawane dopiero w momencie wydania nieruchomości kupującemu jednak nie wcześniej niż po podpisaniu aktu notarialnego. Powyższa zmiana powoduje przede wszystkim, że przychody ze sprzedaży, koszt własny sprzedaży (a co za tym idzie - marża na sprzedaży) rozpoznawane są znacznie później niż miało to uprzednio miejsce przy zastosowaniu metody procentowej. Od 1 stycznia 2009 roku przychody na poszczególnych inwestycjach deweloperskich są rozpoznawane nie wcześniej niż po zakończeniu procesu budowlanego na danej inwestycji. Zmiana ta nie wpływa w żadnym stopniu na zyskowność projektów deweloperskich, ale wpływa na wielkość przychodów i kosztów sprzedaży przypisywanych do poszczególnych okresów sprawozdawczych. Zgodnie z wymogami interpretacji IFRIC-15, powyższa zmiana zasad rachunkowości została wprowadzona retrospektywnie. Oznacza to, że skorygowany został bilans otwarcia kapitałów własnych (w pozycji niepodzielony wynik finansowy przeniesiony na kapitał zapasowy w efekcie w prezentacji sprawozdania finansowego widoczna jest zmiana w kapitale zapasowym ) najwcześniejszego prezentowanego okresu, czyli na dzień 1 stycznia 2008 r. oraz dane porównawcze zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym, tak jak gdyby zmieniona zasada rachunkowości była stosowana od zawsze. Wpływ wyżej opisanej zmiany zasady rachunkowości sprawozdanie finansowe Spółki KAPITAŁY WŁASNE a/ całkowita korekta bilansu otwarcia kapitałów własnych na dzień 1 stycznia 2009 r., na którą składają się: i/ Korekta bilansu otwarcia skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 1 stycznia 2008 r. 72

73 Korekta ta eliminuje tą część zysku z lat ubiegłych, czyli zysku netto rozpoznanego metodą procentową narastająco do dnia 1 stycznia 2008 r., która na ten dzień nie byłaby rozpoznana przy zastosowaniu metody przekazań. Dotyczy to zysku wyliczonego metodą procentową na wyrobach, na które podpisana była umowa przedwstępna sprzedaży, ale które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie zostały jeszcze przekazane kupującemu. ii/ Korekta zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. Korekta ta stanowi różnicę pomiędzy zyskiem netto rozpoznanym przy zastosowaniu metody procentowej, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., a zyskiem netto jaki byłby rozpoznany za ten okres przy zastosowaniu metody przekazań. KAPITAŁ WŁASNY NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2009 ROKU Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazany poprzednio - (przy zastosowaniu MSR 11) ,19 i/ Korekta bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 r. ( ,90) ii/ Korekta zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., na którą składa się: - eliminacja zysku za rok 2008 rozpoznanego przy zastosowaniu MSR 11 (czyli przed zmianą zasad rachunkowości) ( ,65) - zysk za rok 2008 rozpoznany przy zastosowaniu MSR 18 (czyli po zmianie zasad rachunkowości) ,38 Korekta zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. ( ,27) Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r. przekształcony - (przy zastosowaniu MSR 18) ,02 b/ korekta bilansu otwarcia kapitałów własnych na dzień 1 stycznia 2008 roku, o ,90 PLN Korekta ta eliminuje tą część zysku z lat ubiegłych, czyli zysku netto rozpoznanego metodą procentową narastająco do dnia 31 grudnia 2007 r., która na ten dzień nie byłaby rozpoznana przy zastosowaniu metody przekazań. Dotyczy to zysku wyliczonego metodą procentową na wyrobach, na które podpisana była umowa przedwstępna sprzedaży, ale które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie zostały jeszcze przekazane kupującemu. KAPITAŁ WŁASNY NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2008 ROKU Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazany poprzednio - (przy zastosowaniu MSR 11) ,54 Korekta bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 r. ( ,90) Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. - przekształcony (przy zastosowaniu MSR 18) ,64 Prezentacja korekt w zestawieniu zmian w kapitale własnym W zestawieniu zmian w kapitale własnym za lata 2008 i 2009 korekty bilansów otwarcia zaprezentowane zostały w pozycji niepodzielony wynik finansowy : na dzień 1 stycznia 2008 r. w kwocie minus ,90 zł oraz korekta zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. w kwocie ,27. zł. 73

74 Korekty te dotyczą opisywanych w niniejszej nocie zmian zasad rachunkowości i sposobu ujmowania w poszczególnych okresach sprawozdawczych zysku netto (wcześniej metoda procentowa obecnie metoda przekazań ). Zarząd podjął decyzję o takim zaprezentowaniu tych korekt ze względu na fakt, iż nakład pracy konieczny do wyodrębnienia kwot, które powinny korygować odpowiednie pozycje kapitałów w zestawieniu zmian w kapitale własnym (kapitał zapasowy), zwłaszcza za okres przed 1 stycznia 2008, byłby bardzo znaczący i nieproporcjonalny w stosunku do uzyskanych efektów informacyjnych. Zdaniem Zarządu korekty wyniku lat ubiegłych dotyczące bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 r. w wysokości zaprezentowane w całości w poniższych notach w pozycji niepodzielony wynik finansowy i skutkujące w sprawozdaniu finansowym zmianami w kapitale zapasowym, bez ich podziału na wspomniane wyżej pozycje, nie powodują zniekształcenia pozycji całkowitych kapitałów własnych w żadnym z prezentowanych okresów. Tym samym kapitały własne są przedstawione w sposób rzetelny. BILANSE POZYCJE AKTYWÓW, KTÓRE ULEGŁY PRZEKSZTAŁCENIU przekształcone wykazane poprzednio Zapasy Pozostałe aktywa obrotowe POZYCJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE ULEGŁY PRZEKSZTAŁCENIU przekształcone wykazane poprzednio Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, KTÓRE ULEGŁY PRZEKSZTAŁCENIU Przekształcone Wykazane poprzednio Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) Podatek dochodowy Zysk skonsolidowany na jedną akcję zwykłą: Podstawowy (PLN) 0,68 1,03 Rozwodniony (PLN) 0,68 1,03 74

75 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność ( waluta funkcjonalna ). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. b) Transakcje i salda Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. IV. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach a) Profesjonalny osąd Niektóre informacje podane w sprawozdaniu finansowym oparte są na szacunkach i profesjonalnym osądzie Spółki. Uzyskane w ten sposób wartości często nie będą pokrywać się z rzeczywistymi rezultatami. Pośród założeń i oszacowań, które miały największe znaczenie przy wycenie i ujęciu aktywów i pasywów znajdują się: Ocena umów leasingu Spółka jest stroną umów leasingowych, które zostały uznane albo za leasing operacyjny, albo za leasing finansowy. Przy dokonywaniu klasyfikacji Spółka oceniła, czy w ramach umowy na korzystającego zostało przeniesione zasadniczo całe ryzyko i prawie wszystkie korzyści z tytułu użytkowania składnika aktywów. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych jest szacowana przez niezależnych rzeczoznawców. Zarząd Spółki ocenia na każdy dzień bilansowy, czy założenia przyjęte w tych wycenach są zgodne w jego osądzie z warunkami rynkowymi na dzień bilansowy Przeniesienie aktywów z nieruchomości inwestycyjnych do towarów Spółka zmienia klasyfikację nieruchomości z nieruchomości inwestycyjnych do towarów wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania i nieruchomości te w większym niż nieistotny stopniu są wykorzystywanie dla realizacji inwestycji w ramach podstawowej działalności Spółki. Zarząd Spółki ocenia na dzień bilansowy przeznaczenie danej nieruchomości i podejmuje decyzję o jej ujęciu jako nieruchomości inwestycyjnej lub towar. b) Niepewność szacunków PoniŜej omówiono podstawowe załoŝenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. V. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały opublikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i są obowiązujące dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 i później. MSSF 8 Segmenty operacyjne 75

76 Standard MSSF 8 został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 30 listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. MSSF 8 zastępuje MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. Standard ten określa nowe wymagania wobec ujawnień informacji dotyczących segmentów działalności, a także informacji dotyczących produktów i usług, obszarów geograficznych, w których prowadzona jest działalność oraz głównych klientów. MSSF 8 wymaga podejścia zarządczego do sprawozdawczości o wynikach finansowych segmentów działalności. Zmiana do MSSF 2 Płatności w formie akcji Zmiana do MSSF 2 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 17 stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Zmiana do Standardu dotyczy dwóch kwestii: (1) wyjaśnia, że warunkami nabycia uprawnień są tylko warunek świadczenia usługi oraz warunek związany z wynikami operacyjnymi jednostki, pozostałe cechy programu płatności w formie akcji nie są uznawane jako warunki nabycia uprawnień oraz (2) Standard uściśla, że ujęcie księgowe anulowania programu powinno być jednakowe, niezależnie od tego czy było dokonane przez jednostkę, czy lub inną stronę transakcji. Zmiana do MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego Zmiana do MSR 23 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 29 marca 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Zmiana ta wymaga od jednostek gospodarczych kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego, związanych bezpośrednio z nabyciem, budową lub wytworzeniem kwalifikującego się składnika aktywów (tj. takiego, który wymaga znaczącego okresu czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży). W ramach tej zmiany usunięto możliwość natychmiastowego rozpoznania tych kosztów w rachunku zysków i strat okresu, w którym je poniesiono. KIMSF 13 Programy lojalnościowe dla klientów Interpretacja KIMSF 13 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 28 czerwca 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie ujęcia księgowego transakcji wynikających z wdrożonych przez jednostkę programów lojalnościowych dla swoich klientów takich jak np. karty lojalnościowe czy programy punktowe. W szczególności, KIMSF 13 wskazuje prawidłowy sposób ujęcia zobowiązań wynikających z konieczności dostarczenia darmowych lub po obniżonych cenach produktów bądź usług klientom realizującym uzyskane przez siebie punkty. KIMSF 14 Pułap dla aktywów z tytułu programu określonych świadczeń, minimalne wymogi w zakresie finansowania i ich wzajemne oddziaływanie Interpretacja KIMSF 14 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 9 lipca 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak zgodnie z MSR 19 należy dokonać oceny pułapu dla nadwyżki wartości godziwej aktywów programu ponad bieżącą wartość zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń, która może być rozpoznana jako aktywo. Ponadto, KIMSF 14 objaśnia, w jaki sposób statutowe lub umowne wymogi w zakresie minimalnego finansowania mogą wpływać na wysokość aktywa lub zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń. KIMSF 15 Umowy w zakresie sektora nieruchomości Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak należy dokonać oceny umowy o usługi budowlane, aby określić, czy jej skutki powinny być prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną czy MSR 18 Przychody. Ponadto, KIMSF 15 wskazuje, w którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu wykonania usługi budowlanej. MSR 1 (Z) Prezentacja sprawozdań finansowych Zmieniony MSR 1 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 6 września 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Wprowadzone przez Spółkę zmiany dotyczą głównie kwestii prezentacyjnych w zakresie rachunku wyników, gdzie Spółka wybrała prezentację dwóch rachunków wyników (rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów), a także zmian w prezentacji kapitałów własnych. Zmiany te miały na celu poprawę zdolności użytkowników sprawozdań finansowych do analizy i porównań informacji w nich zawartych. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: Prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Zmiany do MSR 32 i MSR 1 zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 14 lutego 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Zmiany odnoszą się do podejścia księgowego dla niektórych instrumentów finansowych, które charakteryzują się podobieństwem do instrumentów kapitałowych, ale są klasyfikowane jako zobowiązania finansowe. Zgodnie z nowym wymogiem Standardu instrumenty finansowe, takie jak instrumenty finansowe z opcją sprzedaży oraz instrumenty, które nakładają na spółkę obowiązek wypłaty udziału w aktywach netto tylko w przypadku likwidacji spółki, po spełnieniu określonych warunków, są prezentowane jako kapitał własny. Poprawki do MSSF

77 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w maju 2008 roku szereg Poprawek do MSSF, które zmieniają 20 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy i MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 22 maja 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Zmieniony standard umożliwia jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy użycie domniemanego kosztu, ustalonego albo jako wartość godziwa, albo wartość bilansowa zgodnie z uprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości, w celu określenia początkowego kosztu inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną. Zmiany do MSR 39 Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 31 lipca 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Zmiany zawierają wyjaśnienie jak należy w szczególnych okolicznościach stosować zasady określające, czy zabezpieczane ryzyko lub część przepływów pieniężnych spełniają kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną. Wprowadzono zakaz wyznaczania inflacji jako możliwego do zabezpieczenia komponentu instrumentu dłużnego o stałej stopie procentowej. Zmiany zabraniają także włączania wartości czasowej do jednostronnie zabezpieczanego ryzyka, gdy opcje traktuje się jako instrument zabezpieczający. Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji. Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 5 marca 2009 r. i obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r. Zmiany wprowadzają trzystopniową hierarchię na potrzeby ujawniania wyceny wartości godziwej oraz wymóg zamieszczania dodatkowych ujawnień dotyczących względnej wiarygodności wyceny wartości godziwej. Ponadto zmiany wyjaśniają i rozszerzają istniejące wcześniej wymagania w zakresie ujawnień dotyczących ryzyka płynności. Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości za wyjątkiem dodatkowych lub nowych ujawnień. Spółka obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe. VI. Nowe standardy oczekujące na wdroŝenie przez jednostkę Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały opublikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednakże nie obowiązujące w bieżącym okresie sprawozdawczych. MSSF 3 (Z) Połączenia jednostek gospodarczych Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Zmieniony standard nadal stosuje metodę nabycia do połączeń jednostek gospodarczych, lecz z pewnymi istotnymi zmianami. Na przykład, wszystkie płatności dokonane z tytułu nabycia przedsiębiorstwa należy ujmować według wartości godziwej w dniu nabycia, przy czym płatności warunkowe klasyfikowane jako zobowiązanie, podlegają późniejszej ponownej wycenie przez rachunek zysków i strat. Dodatkowo zmieniony standard zawiera nowe wytyczne dla zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako kosztu okresu, w który został on poniesiony. Ponadto, wprowadzone zmiany zawierają możliwość wyboru ujęcia udziałów mniejszości (udział nie sprawujący kontroli) albo według wartości godziwej albo ich proporcjonalnego udziału w zidentyfikowanych aktywach netto przejmowanej jednostki. Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. MSR 27 (Z) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką przez dotychczasową jednostkę dominującą. Standard również uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostką zależną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie różnicy w rachunku zysków i strat. Spółka zacznie stosować MSR 27 (zmieniony) prospektywnie do transakcji z udziałowcami mniejszościowymi (posiadaczami udziałów nie uprawniających do sprawowania kontroli) od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 Instrumenty wbudowane. Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 Instrumenty wbudowane zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 marca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych zakończonych 30 czerwca 2009 r. lub po tej dacie. Poprawki precyzują zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 wydane w październiku 2008 r. w zakresie instrumentów wbudowanych. Zmiany uściślają, że w ramach reklasyfikacji aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i 77

78 strat wszystkie instrumenty wbudowane muszą zostać ocenione i, jeżeli to konieczne, odrębnie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. Spółka zastosuje zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 od 1 stycznia 2010 r. Poprawki do MSSF 2009 Rada ds Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 16 kwietnia 2009 r. Poprawki do MSSF 2009, które zmieniają 12 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 lipca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany wprowadzają dodatkowe wyłączenia od dokonywania wyceny aktywów na dzień przejścia na MSSF dla spółek działających w sektorze naftowym i gazowym. Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 18 czerwca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany precyzują ujęcie płatności w formie akcji rozliczanych gotówkowo wewnątrz grupy kapitałowej. Zmiany uściślają zakres MSSF 2 oraz regulują łączne stosowanie MSSF 2 oraz innych standardów. Zmiany wprowadzają do standardu zagadnienia uregulowane wcześniej w interpretacjach KIMSF 8 oraz KIMSF 11. KIMSF 12 Porozumienia o świadczeniu usług publicznych Interpretacja KIMSF 12 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 30 listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 29 marca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie zastosowania istniejących standardów przez podmioty uczestniczące w umowach koncesji na usługi między sektorem publicznym a prywatnym. KIMSF 12 dotyczy umów, w których zlecający kontroluje to, jakie usługi operator dostarczy przy pomocy infrastruktury, komu świadczy te usługi i za jaką cenę. Spółka zacznie stosować KIMSF 12 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. KIMSF 16 Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną Interpretacja KIMSF 16 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne dotyczące określenia, czy istnieje ryzyko zmian kursów walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej jednostki zagranicznej i waluty prezentacji na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Ponadto, KIMSF 16 objaśnia, która jednostka w grupie kapitałowej może wykazać instrument zabezpieczający w ramach zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkę zagraniczną, a w szczególności czy jednostka dominująca utrzymująca inwestycję netto w jednostkę zagraniczną musi utrzymywać także instrument zabezpieczający. KIMSF 16 objaśnia także, jak jednostka powinna określać kwoty podlegające reklasyfikacji z kapitału własnego do rachunku zysków i strat dla zarówno instrumentu zabezpieczającego, jak i pozycji zabezpieczanej, gdy jednostka zbywa inwestycję. Spółka zacznie stosować KIMSF 16 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. KIMSF 17 Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pieniężnymi Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 27 listopada 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia różnicy pomiędzy wartością dywidendy a wartością bilansową dystrybuowanych aktywów. Spółka zacznie stosować KIMSF 17 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. KIMSF 18 Przeniesienie aktywów od klientów Interpretacja KIMSF 18 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 29 stycznia 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne zakresie ujęcia przeniesienia aktywów od klientów, mianowicie, sytuacje, w których spełniona jest definicja aktywa, identyfikację oddzielnie identyfikowalnych usług (świadczonych usług w zamian za przeniesione aktywo), ujęcie przychodu i ujęcie środków pieniężnych uzyskanych od klientów. Spółka zacznie stosować KIMSF 18 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 78

79 DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Przychody ze sprzedaŝy i przychody ogółem Spółki prezentują się następująco: Działalność kontynuowana SprzedaŜ towarów i materiałów , ,29 SprzedaŜ produktów , ,69 SprzedaŜ usług , ,78 SUMA przychodów ze sprzedaŝy , ,76 Pozostałe przychody operacyjne , ,75 Przychody finansowe , ,48 SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej , ,99 Przychody z działalności zaniechanej SUMA przychodów ogółem , ,99 Przychody ze sprzedaŝy - szczegółowa struktura geograficzna w PLN w % w PLN w % Kraj ,70 100,00% ,76 100,00% Eksport, w tym: 0 0,00% 0 0,00% Razem ,70 100,00% ,76 100,00% Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. Nota 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Spółka nie sporządza informacji segmentowej z uwagi na fakt, iż prowadzi jednorodną działalność w obrębie jednego segmentu. 79

80 Nota 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ KOSZTY WEDŁUG RODZAJU Amortyzacja , ,28 ZuŜycie materiałów i energii , ,54 Usługi obce , ,86 Podatki i opłaty , ,31 Wynagrodzenia , ,66 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,12 Pozostałe koszty rodzajowe , ,24 Rezerwy gwarancyjne Suma kosztów wg rodzaju , ,01 Zmiana stanu produktów , ,29 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) , ,42 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) , ,84 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług , ,46 KOSZTY AMORTYZACJI I ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH UJĘTE W RZIS

81 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŝy: 0,00 0,00 Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Utrata wartości rzeczowych środków trwałych Utrata wartości wartości niematerialnych Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŝy: 0,00 0,00 Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Utrata wartości rzeczowych środków trwałych Utrata wartości wartości niematerialnych Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: , ,28 Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych , , , ,96 Utrata wartości rzeczowych środków trwałych Utrata wartości wartości niematerialnych KOSZTY ZATRUDNIENIA Wynagrodzenia , ,66 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,24 Koszty świadczeń emerytalnych Inne świadczenia po okresie zatrudnienia Opcje na akcje przyznane członkom Zarządu i kadry kierowniczej Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych , ,88 Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym: , ,78 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŝy , ,27 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŝy Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu , ,51 Nota 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 81

82 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zysk ze zbycia majątku trwałego , ,87 Zysk ze sprzedaŝy nieruchomości inwestycyjnych Rozwiązanie rezerw* Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów** Zysk z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej , ,10 Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania , ,95 Dotacje rządowe SprzedaŜ licencji Pozostałe , ,83 RAZEM , ,75 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Strata ze zbycia majątku trwałego 0,00 0,00 Strata ze sprzedaŝy nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 Zawiązanie rezerw* 0, ,18 Darowizny Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego Strata z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej Pozostałe , ,12 RAZEM , ,30 UTWORZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ Aktywa finansowe** NaleŜności** , ,88 Zapasy** , ,20 Wartość firmy** Wartości niematerialne** Rzeczowe aktywa trwałe** 82

83 RAZEM , ,08 Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE PRZYCHODY FINANSOWE Przychody z tytułu odsetek 4 659, ,48 Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych Zysk netto ze zbycia aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wartości godziwej przez wynik finansowy Zysk netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Dywidendy otrzymane Rozwiązanie odpisów aktualizujących NadwyŜka dodatnich róŝnic kursowych Wycena instrumentów pochodnych Pozostałe ,53 0,00 RAZEM , ,48 KOSZTY FINANSOWE Koszty z tytułu odsetek , ,52 NadwyŜka ujemnych róŝnic kursowych 72,06 45,50 Straty netto ze zbycia aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wartości godziwej przez wynik finansowy Straty netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Wycena instrumentów pochodnych Odpisy aktualizujące wartość odsetek Aktualizacja wartość inwestycji Pozostałe ,79 0,00 RAZEM , ,02 Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Główne składniki obciąŝenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2009 i 2008 roku przedstawiają się następująco: 83

84 PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS BieŜący podatek dochodowy , ,00 Dotyczący roku obrotowego , ,00 Korekty dotyczące lat ubiegłych Odroczony podatek dochodowy , ,32 Związany z powstaniem i odwróceniem się róŝnic przejściowych , ,32 Związany z obniŝeniem stawek podatku dochodowego ObciąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat , ,32 Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi róŝnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. BIEśĄCY PODATEK DOCHODOWY Zysk przed opodatkowaniem , ,70 Przychody zwiększające podstawę do opodatkowania ,96 Przychody wyłączone z opodatkowania ,45 Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania ,94 Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów ,69 Dochód do opodatkowania , ,70 Odliczenia od dochodu - darowizna, strata Podstawa opodatkowania , ,70 Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% , ,00 Efektywna stawka podatku (udział podatku dochodowego w zysku przed opodatkowaniem) 0,19 0,20 Część bieŝąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji podatkowych nie występuje. 84

85 UJEMNE RÓśNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO zwiększenia zmniejszenia Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Rezerwa na pozostałe świadczenia pracownicze Rezerwa na niewykorzystane urlopy Rezerwy na rekultywację Rezerwy na ochronę środowiska Pozostałe rezerwy ,00 0, , ,52 Przeszacowanie kontraktów walutowych (zabezpieczenia przepływów pienięŝnych) do wartości godziwej Przeszacowanie kontraktu na zamianę stóp procentowych swap (zabezpieczenie wartości godziwej) do wartości godziwej Ujemne róŝnice kursowe 0, , ,21 Straty moŝliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach ,31 0, , ,29 Odpisy aktualizujące udziały w innych jednostkach Odpisy aktualizujące zapasy , ,87 Odpisy aktualizujące naleŝności , ,59 Suma ujemnych róŝnic przejściowych , , , ,48 stawka podatkowa 0,19 0,19 0,19 0,19 Aktywa z tytułu odroczonego podatku , , , ,00 DODATNIE RÓśNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO zwiększenia zmniejszenia Przyspieszona amortyzacja podatkowa Przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej ,64 0,00 0, ,64 Kredyty kapitalizowane na zapasach (towary i produkcja w toku) 0, ,02 0, ,02 Przeszacowanie kontraktów walutowych (zabezpieczenia przepływów pienięŝnych) do wartości godziwej Dodatnie róŝnice kursowe Naliczone nie otrzymane kary umowne ,92 0, ,92 0,00 Suma dodatnich róŝnic przejściowych , , , ,66 85

86 stawka podatkowa 0,19 0,19 0,19 0,19 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: , , , ,00 Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego Aktywo z tytułu podatku odroczonego , ,00 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego działalność kontynuowana , ,26 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego działalność zaniechana Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego , ,26 Nota 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Nie wystąpiła. Nota 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNA AKCJĘ Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). Działalność kontynuowana i zaniechana Wyliczenie zysku na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach: Zysk netto z działalności kontynuowanej , ,38 Strata na działalności zaniechanej Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję , ,38 Efekt rozwodnienia: 0,00 0,00 - odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe - odsetki od obligacji zamiennych na akcje Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję , ,38 Liczba wyemitowanych akcji 86

87 Średnia waŝona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych opcje na akcje - obligacje zamienne na akcje Średnia waŝona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły Ŝadne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. Nota 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Rok obrotowy zakończony: Data wypłaty Dywidenda z akcji zwykłych Wielkość Wartość na 1 akcje Data wypłaty Zaliczka na dywidendę Wielkość Wartość na 1 akcje , ,05 Nota 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH Nie wystąpiły Nota 11. EFEKT PODATKOWY POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH Nie wystąpił Nota 12. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Struktura własnościowa STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA - wartość netto Własne , ,90 UŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu , ,67 Razem , ,57 87

88 Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Tytuł zobowiązania / ograniczenia w dysponowaniu stanowiące zabezpieczenie kredytów i poŝyczek własnych - stanowiące zabezpieczenie kredytów i poŝyczek obcych - stanowiące zabezpieczenie innych zobowiązań - uŝytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego , ,67 Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych podlegających ograniczeniu w dysponowaniu lub stanowiących zabezpieczenie , ,67 Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) za okres r. Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Wartość bilansowa brutto na dzień roku 0, , , , ,38 0, ,01 Zwiększenia, z tytułu: 0, , , , ,45 0, ,76 - nabycia środków trwałych 0, , , , ,76 - wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 0,00 - połączenia jednostek gospodarczych 0,00 - zawartych umów leasingu , ,00 - przeszacowania 0,00 - otrzymanie aportu 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0, , , ,58 0,00 0, ,21 - zbycia , , , ,78 - likwidacji , , ,43 - sprzedaŝy spółki zaleŝnej 0,00 - przeszacowania 0,00 - wniesienia aportu 0,00 - inne 0,00 Wartość bilansowa brutto na dzień roku 0, , , , ,83 0, ,56 Umorzenie na dzień , , , , ,06 0, ,56 Zwiększenia, z tytułu: 0, , , , ,04 0, ,48 - amortyzacji , , , , ,48 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0, , , ,34 0,00 0, ,34 Razem 88

89 - likwidacji , , ,64 - sprzedaŝy , , , ,70 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Umorzenie na dzień , , , , ,10 0, ,70 Odpisy aktualizujące na ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - utraty wartości 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0,00 - likwidacji lub sprzedaŝy 0,00 - inne 0,00 Odpisy aktualizujące na ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bilansowa netto na dzień roku 0, , , , ,73 0, ,86 89

90 Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) za okres r. Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Wartość bilansowa brutto na dzień roku , , , , ,07 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0, , , ,47 0, ,65 - nabycia środków trwałych , , , ,04 - wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 0,00 - połączenia jednostek gospodarczych 0,00 - zawartych umów leasingu , ,61 - przeszacowania 0,00 - otrzymanie aportu 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0, , ,71 0,00 0, ,71 - zbycia 0,00 - likwidacji 2 335, , ,71 - sprzedaŝy spółki zaleŝnej 0,00 - przeszacowania 0,00 - wniesienia aportu 0,00 - inne 0,00 Wartość bilansowa brutto na dzień roku 0, , , , ,38 0, ,01 Umorzenie na dzień , , , , ,69 Zwiększenia, z tytułu: 0, , , , ,28 0, ,02 - amortyzacji 5 350, , , , ,02 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0, , , ,26 0, ,15 - likwidacji 4 536, , ,18 - sprzedaŝy 9 500, ,00 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Umorzenie na dzień , , , , ,06 0, ,56 Odpisy aktualizujące na ,00 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - utraty wartości 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0,00 - likwidacji lub sprzedaŝy 0,00 - inne 0,00 Odpisy aktualizujące na ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bilansowa netto na dzień roku 0, , , , ,32 0, ,45 Razem Leasingowane 90

91 Środki trwałe Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Nieruchomości , , ,00 0,00 Maszyny i urządzenia , , , , , ,82 Środki transportu , , , , , ,32 Pozostałe środki trwałe , , , , , ,53 Razem , , , , , ,67 środki trwałe Wartość bilansowa maszyn i urządzeń uŝytkowanych na dzień 31 grudnia 2009 roku na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierŝawy z opcją zakupu wynosi 8 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2008 roku: 21,6 tysięcy PLN). Na aktywach uŝytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierŝawy z opcją zakupu został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz umów dzierŝawy z opcją zakupu Nota 13. WARTOŚCI NIEMATERIALNE Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) za okres r. Wyszczególnienie Koszty prac rozwojowych 1 Znaki towarowe 2 Patenty i licencje 2 Oprogramowanie komputerowe 2 Wartość firmy Inne 2 Wartości niematerialne w budowie Wartość bilansowa brutto na dzień roku 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0, ,48 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0, ,85 - nabycia , ,85 - przeszacowania 0,00 - połączenia jednostek gospodarczych 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - zbycia 0,00 - likwidacji 0,00 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Wartość bilansowa brutto na dzień roku 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0, ,33 Umorzenie na dzień ,00 0,00 0, ,27 0,00 0, ,27 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0, ,06 - amortyzacji , ,06 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - likwidacji 0,00 - sprzedaŝy 0,00 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Umorzenie na dzień ,00 0,00 0, ,33 0,00 0, ,33 Ogółem 91

92 Odpisy aktualizujące na ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - utraty wartości 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0,00 - likwidacji lub sprzedaŝy 0,00 - inne 0,00 Odpisy aktualizujące na ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Wartość bilansowa netto na dzień roku 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 1 Wytworzone we własnym zakresie, 2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych 92

93 Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) za okres r. Wyszczególnienie Koszty prac rozwojowych 1 Znaki towarowe 2 Patenty i licencje 2 Oprogramowanie komputerowe 2 Wartość firmy Inne 2 Wartości niematerialne w budowie Wartość bilansowa brutto na dzień roku , ,38 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 - nabycia , ,10 - przeszacowania 0,00 - połączenia jednostek gospodarczych 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - zbycia 0,00 - likwidacji 0,00 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Wartość bilansowa brutto na dzień roku 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0, ,48 Umorzenie na dzień roku , ,31 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0, ,96 - amortyzacji , ,96 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - likwidacji 0,00 - sprzedaŝy 0,00 - przeszacowania 0,00 - inne 0,00 Umorzenie na dzień roku 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, ,27 Odpisy aktualizujące na roku 0,00 Zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - utraty wartości 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0,00 - likwidacji lub sprzedaŝy 0,00 - inne 0,00 Odpisy aktualizujące na roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Wartość bilansowa netto na dzień roku 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, ,21 Ogółem 1 Wytworzone we własnym zakresie, 2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Struktura własności 93

94 Wyszczególnienie Własne , ,21 UŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu Razem , ,21 Połączenia jednostek gospodarczych Nie wystąpiły\ Nota 14. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Nieruchomości inwestycyjne wyceniane w wartości godziwej Wyszczególnienie Wartość bilansowa brutto na początek okresu , ,00 Zwiększenia stanu, z tytułu: 0,00 0,00 - nabycie nieruchomości w wyniku połączenia jednostek gospodarczych - nabycia nieruchomości 0,00 - aktywowanych późniejszych nakładów - zysk netto wynikająca z przeszacowania do wartości godziwej - inne zwiększenia Zmniejszenia stanu, z tytułu: ,00 0,00 - zbycia nieruchomości - reklasyfikacji z oraz do innej kategorii aktywów ,00 - strata netto wynikająca z przeszacowania do wartości godziwej - inne zmniejszenia Bilans zamknięcia , ,00 Zarząd Spółki ocenił, iŝ na moment bilansowy w świetle wycen przeprowadzonych przez niezaleŝnych rzeczoznawców w 2009 roku nie wystąpiła istotna zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Zmniejszenie stanu Nieruchomości inwestycyjnych w 2009 roku nastąpiło w wyniku przeniesienia decyzją Zarządu nieruchomości przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie na towary w związku z podjętymi przygotowaniami do realizacji inwestycji mieszkaniowej. 94

95 Nota 15. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Inwestycje w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg ceny nabycia Udziały w jednostkach podporządkowanych jednostek zaleŝnych , ,00 jednostek współzaleŝnych jednostek stowarzyszonych Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zaleŝnych Wyszczególnienie Stan na początek okresu , ,00 Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu: ,00 0,00 - połączenia jednostek gospodarczych - zakupu jednostki - reklasyfikacja - inne zwiększenia ,00 Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu: 0,00 0,00 - sprzedaŝ jednostki zaleŝnej - reklasyfikacja - inne zmniejszenia Stan na koniec okresu , ,00 95

96 Inwestycje w jednostkach zaleŝnych na dzień r. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Wartość udziałów wg ceny nabycia Korekty aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji MURAPOL PRO SP. Z O.O. ul. Partyzantów Bielsko-Biała , ,00 100% 100% Nie konsolidowane ze względu na nie istotność danych KRAK DEWELOPER SP. Z O.O Bielsko-Biała ul. Partyzantów , ,00 100% 100% Nie konsolidowane ze względu na nie istotność danych MURAPOL NORD SP. Z O.O Bielsko-Biała ul. Partyzantów , ,00 100% 100% Nie konsolidowane ze względu na nie istotność danych Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Inwestycje w jednostkach zaleŝnych na dzień r. Wartość zobowiązań Wartość przychodów Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Wartość udziałów wg ceny nabycia Korekty aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji MURAPOL PRO SP. Z O.O. ul. Partyzantów Bielsko-Biała , , KRAK DEWELOPER SP. Z O.O Bielsko-Biała ul. Partyzantów , , MURAPOL NORD SP. Z O.O Bielsko-Biała ul. Partyzantów , , Nie konsolidowane ze względu na nie istotność danych Nie konsolidowane ze względu na nie istotność danych Nie konsolidowane ze względu na nie istotność danych Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość zobowiązań Wartość przychodów 96

97 Nota 19. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE Inwestycje długoterminowe PoŜyczki udzielone, w tym: - dla Zarządu i Rady Nadzorczej Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą Instrumenty zabezpieczające przepływy pienięŝne NaleŜności leasingowe długoterminowe NaleŜności długoterminowe pozostałe , ,93 Inne RAZEM , ,93 NaleŜności długoterminowe Wyszczególnienie NaleŜności z tytułu kaucji dot. umów najmu i leasingu , ,93 RAZEM , ,93 Nota 20. ZAPASY Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŝszych od ich ceny sprzedaŝy netto moŝliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto moŝliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaŝy dokonywanej w toku bieŝącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaŝy do skutku. Materiały na potrzeby produkcji Pozostałem materiały Wyszczególnienie Półprodukty i produkty w toku , ,04 Produkty gotowe , ,93 Towary , ,91 Zapasy ogółem, w tym: , ,88 - wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŝy - wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań , ,22 Zapasy stanowiące zabezpieczenie Wyszczególnienie Materiały na potrzeby produkcji Pozostałe materiały Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary , ,22 Zapasy ogółem, w tym: , ,22 97

98 Zapasy w okresie r. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Razem odpisy aktualizujące zapasy Stan na dzień roku 0,00 0, ,20 0, ,20 Zwiększenia w tym: 0,00 0, ,53 0, ,53 - utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi , ,53 - przemieszczenia 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia w tym: 0,00 0, ,86 0, ,86 - rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi , ,86 - wykorzystanie odpisów 0,00 - przemieszczenia 0,00 Stan na dzień roku 0,00 0, ,87 0, ,87 Stan na dzień roku 0,00 0,00 Zwiększenia w tym: 0,00 0, ,20 0, ,20 - utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi , ,20 - przemieszczenia 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi - wykorzystanie odpisów 0,00 - przemieszczenia 0,00 Stan na dzień roku 0,00 0, ,20 0, ,20 0,00 98

99 Nota 22. NALEśNOŚCI HANDLOWE Wyszczególnienie NaleŜności handlowe , ,30 - od jednostek powiązanych 183, ,00 - od pozostałych jednostek , ,30 Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) , ,87 NaleŜności handlowe brutto , ,17 NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają termin płatności od 7 do 30.. Na 31 grudnia 2009 roku naleŝności z tytułu dostaw i usług w kwocie ,33 PLN (2008: ,87 PLN) zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem. Zmiany odpisu aktualizującego naleŝności były następujące: Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŝności handlowych Jednostki powiązane Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności handlowych na początek okresu Zwiększenia, w tym: dokonanie odpisów na naleŝności przeterminowane i sporne - dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu Zmniejszenia w tym: wykorzystanie odpisów aktualizujących - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą naleŝności - zakończenie postępowań Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności handlowych na koniec okresu Jednostki pozostałe Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności handlowych na początek okresu , ,99 Zwiększenia, w tym: , ,98 - dokonanie odpisów na naleŝności przeterminowane i sporne , ,98 - dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu Zmniejszenia w tym: , ,10 - wykorzystanie odpisów aktualizujących - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą naleŝności - zakończenie postępowań 4 033,60 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności handlowych od jednostek pozostałych na koniec okresu , , , ,87 0 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności handlowych na koniec okresu , ,87 NaleŜności handlowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty Jednostki powiązane

100 powyŝej ,00 przeterminowane NaleŜności handlowe brutto od jednostek powiązanych 0, ,00 Jednostki pozostałe , , , , , ,00 powyŝej , ,00 przeterminowane , ,17 NaleŜności handlowe brutto od pozostałych jednostek , ,17 NaleŜności handlowe brutto , ,17 odpis aktualizujący wartość naleŝności , ,87 NaleŜności handlowe netto , ,30 Przeterminowane naleŝności handlowe Wyszczególnienie Razem Jednostki powiązane naleŝności brutto 0 odpisy aktualizujące 0 Nie przetermino wane < 60 dni dni Przeterminowanie w dniach dni dni >360 dni naleŝności netto Jednostki pozostałe naleŝności brutto , , , , , , odpisy aktualizujące ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, naleŝności netto , , , , , , Ogółem naleŝności brutto , , , , , , odpisy aktualizujące ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, naleŝności netto , , , , , , Jednostki powiązane naleŝności brutto , ,00 odpisy aktualizujące 0,00 naleŝności netto , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Jednostki pozostałe naleŝności brutto , , , , , , ,11 odpisy aktualizujące , , ,64 naleŝności netto , , , , , , ,47 Ogółem naleŝności brutto , , , , , , ,11 odpisy aktualizujące ,87 0, ,23 0,00 0,00 0, ,64 naleŝności netto , , , , , , ,47 100

101 NaleŜności handlowe struktura walutowa Wyszczególnienie w walucie po przeliczeniu na PLN w walucie po przeliczeniu na PLN PLN , ,30 EUR USD GBP CHF NOK Razem x ,68 x ,30 NaleŜności handlowe dochodzone na drodze sądowej Wyszczególnienie NaleŜności handlowe skierowane na drogę postępowania sądowego , ,23 Odpisy aktualizujące wartość naleŝności spornych , ,23 Wartość netto naleŝności handlowych dochodzonych na drodze sądowej 0,00 0,00 Nota 23. POZOSTAŁE NALEśNOŚCI Wyszczególnienie Pozostałe naleŝności, w tym: , ,23 - z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych , ,91 - z tytułu ceł - z tytułu ubezpieczeń - zaliczki na dostawy ,36 - z tytułu zbycia aktywów trwałych - inne , ,96 odpisy aktualizujące , ,45 Pozostałe naleŝności brutto , ,68 Wyszczególnienie Pozostałe naleŝności, w tym: , ,23 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek , ,23 Odpisy aktualizujące Pozostałe naleŝności brutto , ,23 NaleŜności pozostałe struktura walutowa Wyszczególnienie w walucie po przeliczeniu na PLN w walucie po przeliczeniu na PLN PLN , ,23 EUR 101

102 USD GBP CHF NOK Razem x ,96 x ,23 Nota 24. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Wyszczególnienie ubezpieczenia majątkowe , ,85 - prenumerata czasopism 1 300, ,01 - pozostałe rozliczenia międzyokresowe , ,74 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,60 Nota 25. ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY Środki pienięŝne kasie i na rachunkach bankowych: , ,30 bank : PKO BP S.A. 67,81 171,81 bank : KB S.A. 79,96 79,76 bank : MERITUM BANK S.A , ,44 bank : BPS S.A ,76 0,00 bank : DNB NORD S.A. 50, ,99 bank : RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A , ,34 bank : MILLENIUM BANK S.A. 23,84 bank : PEKAO S.A. 329,96 Inne środki pienięŝne: ,00 0,00 Środki pienięŝne w drodze ,00 Lokaty overnight Lokaty krótkoterminowe o terminie realizacji do 3 m-cy Naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy Inne aktywa pienięŝne: 0,00 0,00 Środki pienięŝne w banku i w kasie przypisane działalności zaniechanej Razem , ,30 Środki pienięŝne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zaleŝy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na róŝne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zaleŝności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pienięŝne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ,49 PLN (31 grudnia 2008 roku: ,30 PLN). Nota 26. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wyszczególnienie Liczba akcji Wartość nominalna akcji 0,05 0,05 Kapitał zakładowy

103 Kapitał zakładowy - struktura Seria/emisja rodzaj akcji Seria B imienne uprzywilejowane Seria A1 imienne uprzywilejowane Rodzaju przywilejowania akcji Do prawa głosu 2 głosy na 1 akcję Doprawa głosu 2 głosy na 1 akcję Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość jednotkowa Wartość serii / emisji wg wartości nominal nej Sposób pokryci a kapitału , gotówka , gotówka Seria A2 zwykłe , gotówka Data rejestracj i Akcje serii A1oraz B uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, Ŝe na jedną akcję przypadają 2 głosy. Akcjom serii A2 przypada jeden głos na akcję. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. Kapitał zakładowy struktura cd. Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów MICHAŁ DZIUDA % % WIESŁAW CHOLEWA % % LESZEK KOŁODZIEJ % % Razem % % Zmiana stanu kapitału zakładowego Wyszczególnienie Kapitał na początek okresu Zwiększenia, z tytułu: Emisja akcji Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 Kapitał na koniec okresu Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,05 PLN i zostały w pełni opłacone. Konwersja obligacji na akcje W latach nie wystąpiła konwersja obligacji zamiennych na akcje Nota 27. KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAśY AKCJI POWYśEJ CENY NOMINALNEJ MURAPOL S.A. na dzień 31 grudnia 2009 nie posiadała kapitału zapasowego utworzonego z nadwyŝki ceny sprzedaŝy akcji nad ich wartością nominalną Nota 28. AKCJE WŁASNE Na dzień 31 grudnia 2009 Spółka nie posiadała akcji własnych. Nota 29. POZOSTAŁE KAPITAŁY Wyszczególnienie Kapitał zapasowy , ,33 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał rezerwowy RAZEM , ,33 103

104 Zmiana stanu pozostałych kapitałów Wyszczególnienie Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Razem ,33 0,00 0, ,33 Zwiększenia w okresie ,69 0,00 0, ,69 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Podział/ pokrycie zysku/straty netto , ,69 Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników 0,00 Zmniejszenia w okresie 0,00 0,00 0,00 0,00 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Podział/ pokrycie zysku/straty netto 0,00 Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników 0, ,02 0,00 0, , , ,77 Zwiększenia w okresie ,56 0,00 0, ,56 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Podział/ pokrycie zysku/straty netto , ,56 Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników 0,00 Zmniejszenia w okresie 0,00 0,00 0,00 0,00 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych 0,00 Podatek odroczony z tyt. powyŝszej korekty 0,00 Podział/ pokrycie zysku/straty netto 0,00 Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników 0, ,33 0,00 0, ,33 Nota 30. NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY Pozycja nie wystąpiła na dzień 32 grudnia 2009 Nota 31. KREDYTY I POśYCZKI Na 31 grudnia 2009 roku Spółka nie posiadała poŝyczek. Wyszczególnienie Kredyty w rachunku bieŝącym 0, ,30 Kredyty bankowe , ,92 PoŜyczki - od Zarządu i Rady Nadzorczej Suma kredytów i poŝyczek, w tym: , ,22 - długoterminowe , ,00 - krótkoterminowe , ,22 104

105 Struktura zapadalności kredytów i poŝyczek Wyszczególnienie Kredyty i poŝyczki krótkoterminowe , ,22 Kredyty i poŝyczki długoterminowe , ,00 - płatne powyŝej 1 roku do 3 lat , ,00 - płatne powyŝej 3 lat do 5 lat - płatne powyŝej 5 lat Kredyty i poŝyczki razem , ,22 Kredyty i poŝyczki stan na Nazwa banku /poŝyczkodawcy i rodzaj kredytu/poŝyczki Kwota kredytu/poŝyczki wg umowy [tys. PLN] Kwota pozostała do spłaty [tys. PLN] Efektywna stopa procentowa % Termin spłaty Zabezpieczenia Meritum Bank S.A , kredyt obrotowy ,00 WIBOR+marŜa hipoteka,weksel Bank Polskiej Spółdzielczości S.A , kredyt obrotowy ,76 WIBOR+marŜa hipoteka,weksel Bank Polskiej Spółdzielczości S.A , kredyt obrotowy ,00 WIBOR+marŜa hipoteka,weksel Bank Polskiej Spółdzielczości S.A , kredyt obrotowy ,00 WIBOR+marŜa hipoteka,weksel Bank Spółdzielczy S.A , kredyt obrotowy ,00 oprocentowanie stałe hipoteka,weksel Bank Spółdzielczy S.A , kredyt obrotowy ,00 oprocentowanie stałe hipoteka,weksel Raiffeisen Bank Polska S.A. - kredyt rewolwingowy , ,00 WIBOR+marŜa hipoteka,weksel Bank Spółdzielczy S.A.- kredyt obrotowy Raiffeisen Bank Polska S.A. - kredyt w rachunku bieŝącym , , ,00 oprocentowanie stałe ,43 WIBOR+marŜa hipoteka,weksel hipoteka,weksel RAZEM Kredyty i poŝyczki stan na Nazwa banku /poŝyczkodawcy i rodzaj kredytu/poŝyczki Kwota kredytu/poŝyczki wg umowy [tys. PLN] Kwota pozostała do spłaty [tys. PLN] Efektywna stopa procentowa % Termin spłaty Zabezpieczenia Meritum Bank S.A. - kredyt obrotowy WIBOR+marŜa hipoteka, weksel Bank Polskiej Spółdzielczości S.A kredyt obrotowy WIBOR+marŜa hipoteka, weksel Bank Polskiej Spółdzielczości S.A kredyt obrotowy WIBOR+marŜa hipoteka, weksel Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.- kredyt w rachunku bieŝącym WIBOR+marŜa hipoteka, weksel Bank Spółdzielczy S.A oprocentowanie stałe hipoteka, weksel kredyt obrotowy 105

106 kredyt obrotowy Raiffeisen Bank Polska S.A. - kredyt w rachunku bieŝącym WIBOR+marŜa hipoteka, weksel Raiffeisen Bank Polska S.A. - kredyt rewolwingowy WIBOR+marŜa hipoteka, weksel Bank DNBNord S.A. - kredyt obrotowy WIBOR+marŜa RAZEM hipoteka, weksel Struktura walutowa kredytów i poŝyczek Wyszczególnienie wartość w walucie wartość w PLN wartość w walucie wartość w PLN PLN , ,22 EUR USD GBP CHF Kredyty i poŝyczki razem x ,64 x ,22 Nota 32. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wyszczególnienie zobowiązania leasingowe , ,41 obligacje ,21 zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą Instrumenty zabezpieczające przepływy pienięŝne Inne Razem zobowiązania finansowe , ,41 - długoterminowe , ,41 - krótkoterminowe , ,00 Obligacje Wyszczególnienie Obligacje kuponowe 1-roczne zabezpieczone hipoteką Razem obligacje długoterminowe - krótkoterminowe Typ transakcji Wg stanu na r. Data zawarcia Czas transakcji Kwota nominalna Oprocentowanie nominalne efektywne Obligacje kuponowe 1-roczne zabezpieczone hipoteką rok ,00% 14,00% Wg stanu na r. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Nie występują. 106

107 Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą Nie występują. Instrumenty zabezpieczające przepływy pienięŝne Nie występują. Wynik na instrumentach zabezpieczających przepływy pienięŝne ujęte bezpośrednio w dochodach całkowitych Nie występują. Nota 33. INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Nota 34. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE Zobowiązania handlowe Zobowiązania handlowe , ,25 Wobec jednostek powiązanych 0,00 Wobec jednostek pozostałych , ,25 Zobowiązania handlowe struktura przeterminowania Wyszczególnienie Razem Przeterminowane, lecz ściągalne Nie przeterminowa ne < 60 dni dni dni dni >360 dni , , , , , , Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wobec jednostek pozostałych , , , , , , , , , ,60 0, , Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wobec jednostek pozostałych , , , ,60 0, , Zobowiązania handlowe struktura walutowa w walucie po przeliczeniu na PLN w walucie po przeliczeniu na PLN PLN , ,25 EUR USD GBP CHF Razem x ,23 x ,25 Nota 35. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych , ,54 Podatek VAT 0, ,62 Podatek zryczałtowany u źródła Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 107

108 Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) , ,92 Opłaty celne 0,00 Akcyza 0,00 Pozostałe ,60 846,00 Pozostałe zobowiązania , ,74 Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń ,41 0,00 Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 0,00 Zobowiązania wobec wspólnego przedsięwzięcia 0,00 Inne zobowiązania , ,74 Rozliczenia międzyokresowe bierne ,08 Razem inne zobowiązania , ,36 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe struktura przeterminowania Przeterminowane, lecz ściągalne Nie Wyszczególnienie Razem przetermino wane < 60 dni dni dni dni >360 dni , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wobec jednostek powiązanych 0,00 Wobec jednostek pozostałych , , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wobec jednostek powiązanych 0,00 Wobec jednostek pozostałych , ,36 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - struktura walutowa: w walucie po przeliczeniu na PLN w walucie po przeliczeniu na PLN PLN , ,36 EUR USD GBP CHF Razem x ,91 x ,36 NOTA 36. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS Na dzień 31 grudzień 2009 roku Spółka nie tworzyła ZFŚS. NOTA 37. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Na dzień 31 grudzień 2009 roku Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych. Zobowiązania warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego Nie występują. Nota 38. NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO 108

109 NaleŜności z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierŝawy z opcją sprzedaŝy Nie występują. Umowy leasingu finansowego na dzień r. Nie występują. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierŝawy z opcją zakupu Wyszczególnienie Opłaty minimalne Wartość bieŝąca opłat Opłaty minimalne Wartość bieŝąca opłat W okresie 1 roku , ,61 W okresie od 1 do 5 lat ,80 PowyŜej 5 lat Minimalne opłaty leasingowe ogółem 0, ,22 0, ,41 Przyszły koszt odsetkowy x x Wartość bieŝąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: 0, ,22 0, ,41 - krótkoterminowe - długoterminowe Umowy leasingu finansowego na dzień r. Finansujący Numer umowy Wartość początkowa Oznaczenie waluty Termin zakończenia umowy Wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Warunki przedłuŝenia umowy lub moŝliwość zakupu Ograniczenia wynikające z umowy TOYOTA LEASING POLSKA TOYOTA LEASING POLSKA RAIFFEISEN LEASING POLSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA RAIFFEISEN LEASING POLSKA RAIFFEISEN LEASING POLSKA BRE LEASING POLSKA S.A. BRE LEASING POLSKA S.A. TOYOTA LEASING POLSKA BRE LEASING POLSKA S.A. TOYOTA LEASING POLSKA J6945N 10136/BB/ /BB/ MURAPOL/KA/55915 MURAPOL/KA/ MURAPOL/KA/ ,81 PLN ,81 wg umowy wg umowy ,81 PLN ,49 wg umowy wg umowy ,26 PLN ,14 wg umowy wg umowy ,00 PLN ,24 wg umowy wg umowy ,00 PLN ,79 wg umowy wg umowy ,93 PLN ,16 wg umowy wg umowy ,93 PLN ,74 wg umowy wg umowy ,11 PLN ,14 wg umowy wg umowy ,11 PLN ,56 wg umowy wg umowy ,00 PLN ,85 wg umowy wg umowy ,52 PLN ,16 wg umowy wg umowy ,00 PLN ,92 wg umowy wg umowy 109

110 TOYOTA LEASING POLSKA BRE LEASING POLSKA S.A. TOYOTA LEASING POLSKA TOYOTA LEASING POLSKA BRE LEASING POLSKA S.A. EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA MILLENIUM LEASE POLSKA S.A MURAPOL/KA/ MURAPOL/KA/ /BB/ /BB/ /BB/07 K ,00 PLN ,49 wg umowy wg umowy ,90 PLN ,55 wg umowy wg umowy ,00 PLN ,48 wg umowy wg umowy ,00 PLN ,85 wg umowy wg umowy ,61 PLN ,39 wg umowy wg umowy ,88 PLN ,72 wg umowy wg umowy ,87 PLN ,56 wg umowy wg umowy ,21 PLN ,40 wg umowy wg umowy ,00 PLN ,63 wg umowy wg umowy Przedmioty leasingu na dzień r. W odniesieniu do grup aktywów Wyszczególnienie Grunty, budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem TOYOTA LEASING POLSKA 4 277, ,86 TOYOTA LEASING POLSKA 4 277, ,86 RAIFFEISEN LEASING POLSKA 5 949, ,05 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA 4 116, ,85 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA 4 277, ,89 RAIFFEISEN LEASING POLSKA 4,38 4,38 RAIFFEISEN LEASING POLSKA 4,38 4,38 BRE LEASING POLSKA S.A , ,34 BRE LEASING POLSKA S.A , ,19 TOYOTA LEASING POLSKA , ,99 BRE LEASING POLSKA S.A , ,23 TOYOTA LEASING POLSKA , ,92 TOYOTA LEASING POLSKA , ,00 BRE LEASING POLSKA S.A , ,97 TOYOTA LEASING POLSKA , ,43 TOYOTA LEASING POLSKA , ,68 BRE LEASING POLSKA S.A , ,07 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA 7 975, ,92 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA , ,98 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA , ,67 MILLENIUM LEASE POLSKA S.A , ,00 Wartość bilansowa netto przedmiotów leasingu , , , , ,66 110

111 Nota 39. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW Dotacje 0,00 0,00 Przychody przyszłych okresów , ,74 Zaliczki od klientów , ,74 Rozliczenia tytułem leasingu zwrotnego ,88 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: , ,74 - długoterminowe ,88 - krótkoterminowe , ,74 Nota 40. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 664,09 664,09 Rezerwy na nagrody jubileuszowe Rezerwy na urlopy wypoczynkowe Rezerwy na pozostałe świadczenia Razem, w tym: 664,09 664,09 - długoterminowe 664,09 664,09 - krótkoterminowe Zmiana stanu rezerw Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe Rezerwy na nagrody jubileuszowe Rezerwy na urlopy wypoczynkowe Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze Stan na ,09 0,00 0,00 0,00 Utworzenie rezerwy Koszty wypłaconych świadczeń Rozwiązanie rezerwy Stan na , w tym: 664,09 0,00 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe Stan na ,09 Utworzenie rezerwy Koszty wypłaconych świadczeń Rozwiązanie rezerwy Stan na , w tym: 664,09 0,00 0,00 0,00 - długoterminowe 664,09 - krótkoterminowe Nota 41. POZOSTAŁE REZERWY Rezerwy na zobowiązania ,00 0,00 Rezerwa restrukturyzacyjna Razem, w tym: ,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe ,00 0,00 Zmiana stanu rezerw Nie wystąpiły Nota 42. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 111

112 Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, naleŝą kredyty bankowe, obligacje, umowy leasingu finansowego i dzierŝawy z opcją zakupu i środki pienięŝne. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada teŝ inne instrumenty finansowe, takie jak naleŝności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty przeglądem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŝdym z tych rodzajów ryzyka zasady te zostały w skrócie omówione poniŝej. Spółka monitoruje równieŝ ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Ryzyko stopy procentowej NaraŜenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych. Spółka zarządza kosztami oprocentowania poprzez korzystanie zarówno z zobowiązań o oprocentowaniu stałym, jak i zmiennym. Ryzyko stopy procentowej wraŝliwość na zmiany PoniŜsza tabela przedstawia wraŝliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie moŝliwe zmiany stóp procentowych przy załoŝeniu niezmienności innych czynników (w związku z zobowiązaniami o zmiennej stopie procentowej. Nie przedstawiono wpływu na kapitał własny Spółki. Rok zakończony 31 grudnia 2009 Zwiększenie/ zmniejszenie o punkty procentowe Wpływ na wynik finansowy brutto PLN 1% ,60 EUR + X% USD + x% PLN EUR USD Rok zakończony 31 grudnia 2008 PLN EUR USD PLN EUR USD -1% ,80 - x% - X% 1% ,18 + X% + x% -1% ,15 - x% - X% Ryzyko walutowe Nie występuje Ryzyko kredytowe Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieŝącemu monitorowaniu stanów naleŝności, naraŝenie Spółki na ryzyko nieściągalnych naleŝności jest nieznaczne. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pienięŝne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemoŝności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. Ryzyko związane z płynnością Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta naleŝności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieŝącym, kredyty bankowe, obligacje, akcje uprzywilejowane, umowy leasingu finansowego oraz umowy dzierŝawy z opcją zakupu. Tabela poniŝej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności. 112

113 Na Ŝądanie Pow. 3miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 do 5 lat Pow. 5 lat 31 grudnia 2009 roku Oprocentowane kredyty i poŝyczki 0,00 0, , ,28 0,00 Zamienne akcje uprzywilejowane 0,00 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,14 0,00 Instrumenty pochodne 31 grudnia 2008 roku Oprocentowane kredyty i poŝyczki , ,00 Zamienne akcje uprzywilejowane Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,61 0,00 Instrumenty pochodne Zabezpieczenia Spółka nie stosuje zabezpieczeń w postaci kontraktów terminowych. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Nota 44. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka moŝe zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku nie wprowadzono Ŝadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłuŝenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłuŝenie netto. Zasady Spółki stanowią, by wskaźnik ten mieścił się w przedziale 40% - 75%. Do zadłuŝenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i poŝyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pienięŝne i ekwiwalenty środków pienięŝnych. Kapitał obejmuje zamienne akcje uprzywilejowane, kapitał własny naleŝny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto. Wyszczególnienie Oprocentowane kredyty i poŝyczki , ,22 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania , ,61 Minus środki pienięŝne i ich ekwiwalenty , ,30 ZadłuŜenie netto , ,53 Zamienne akcje uprzywilejowane Kapitał własny , ,02 Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto Kapitał razem , ,02 Kapitał i zadłuŝenie netto , ,55 Wskaźnik dźwigni 0,44 0,62 Nota 45. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH Spółka na dzień 31 grudnia 2009 nie prowadziła programów świadczeń pracowniczych. Nota 46. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH W latach 2009 i 2008 Spółka nie odnotowała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednostka dominująca całej Grupy MURAPOL S.A. nie jest jednostką zaleŝną od podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej 113

114 Podmiot o znaczącym wpływie na Spółkę Na dzień 31 grudnia 2009 roku Ŝaden podmiot nie miał znaczącego wpływu na MURAPOL S.A.. Jednostka stowarzyszona Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka nie posiadała jednostek stowarzyszonych Wspólne przedsięwzięcie, w którym Spółka jest wspólnikiem Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka nie posiadała udziałów we wspólnych przedsięwzięciach. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi W 2009 roku Spółka nie zawarła Ŝadnych istotnych transakcji ze Spółkami zaleŝnymi. PoŜyczka udzielona członkowi Zarządu Spółka w 2009 roku nie udzieliła poŝyczek Ŝadnemu z Członków Zarządu. Inne transakcje z udziałem członków Zarządu W 2009 Spółka zawarła z Prezesem Zarządu Michałem Dziudą umowy przedwstępne sprzedaŝy lokali usługowych na realizowanych inwestycjach w Tychach oraz w Wieliczce. Warunki tych transakcji nie odbiegają od typowych warunków transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi. Nota 47. WYNAGRODZENIA WYśSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki Wynagrodzenie wypłacone lub naleŝne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu Nie wystąpiły Świadczenia wypłacane wypłacone lub naleŝne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej Udziały wyŝszej kadry kierowniczej (w tym członków Zarządu) w programie akcji pracowniczych Nie wystąpiły. Spółka nie realizuje programów akcji pracowniczych Funkcja Wynagrodzenia Członków Zarządu Michał Dziuda Prezes , ,42 Jacek Cholewa (od ) Wiceprezes , ,58 Michał Sapota (od ) Wiceprezes ,00 0,00 RAZEM , ,00 Wynagrodzenia pozostałej kadry kierowniczej Jacek Cholewa (do ) dyrektor oddziału 0, ,97 Michał Sapota ( do ) dyrektor finansowy ,72 0,00 Małgorzata Pasterna (od ) dyr. Ds. kontrolingu ,23 0,00 RAZEM , ,97 Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wiesław Cholewa przewodniczący , ,00 Leszek Kołodziej Wiceprzewodniczący , ,00 Jolanta Dziuda członek 5 500, ,00 BoŜena Cholewa członek 5 500, ,00 Joanna Kołodziej członek 5 500, ,00 Bogdan Sikorski członek 5 500, ,00 RAZEM członek , ,00 114

115 Nota 48. ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie Zarząd 3 2 Administracja Dział sprzedaŝy Pion produkcji 0 0 Pozostali RAZEM Rotacja zatrudnienia Liczba pracowników przyjętych Liczba pracowników zwolnionych RAZEM Nota 49. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Leasing operacyjny nie występował w Spółce na dzień 31 grudnia 2009 Nota 50. AKTYWOWANE KOSZT FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Koszt finansowania zewnętrznego Stopa kapitalizacji Koszt finansowania zewnętrznego Stopa kapitalizacji Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Nieruchomości inwestycyjne Zapasy , ,41 RAZEM , ,41 Nota 51. SPRAWY SĄDOWE W 2009 roku Spółka nie rozpoczęła istotnych sporów sądowych. Spółka nie prowadzi sporów sądowych, których wartość przekracza wartość 10% Kapitałów własnych Spółki na moment sporządzenia sprawozdania finansowego Nota 52. ROZLICZENIA PODATKOWE Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. Nota 53. ZUśYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 115

116 Nie dotyczy Nota 54. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego w Spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu Nota 55. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI Spółka istnieje od 2001 roku w związku z czym nie wystąpiła konieczność przeszacowań związanych z funkcjonowaniem w warunkach hiperinflacji. Nota 56. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEśNYCH NIE OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM Spółka za lata 2009 i 2008 nie objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poniżej prezentowane Spółki zależne, gdyż dane tych jednostek są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki dominującej. W poniższej tabeli przedstawiono udział sumy bilansowej oraz przychodów netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych spółek zależnych w sumie bilansowej oraz przychodach netto ze sprzedaży Emitenta: Suma bilansowa % udział w sumie bilansowej Przychody ze sprzedaŝy % udział w przychodach ze sprzedaŝy r. MURAPOL S.A ,51 100,00% ,48 100,00% MURAPOL PRO Sp. z o.o ,00 0,08% 0,00 0,00% MURAPOL NORD Sp. z.o.o ,00 0,04% 0,00 0,00% KRAK DEWELOPER Sp. z o.o ,00 0,04% 0,00 0,00% r. MURAPOL S.A ,35 100,00% ,99 100,00% MURAPOL PRO Sp. z o.o ,00 0,03% 0,00 0,00% MURAPOL NORD Sp. z.o.o ,00 0,03% 0,00 0,00% KRAK DEWELOPER Sp. z o.o ,00 0,03% 0,00 0,00% Nota 57. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTEM DOKONUJĄCYM BADANIA SPRAWOZDANIA Wynagrodzenie wypłacone lub naleŝne za rok obrotowy za badanie rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za usługi doradztwa podatkowego - za pozostałe usługi RAZEM Nota 58. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Wyszczególnienie Środki pienięŝne w bilansie , ,30 RóŜnice kursowe z wyceny bilansowej Aktywa pienięŝne kwalifikowane jako ekwiwalenty środków pienięŝnych na potrzeby rachunku przepływów pienięŝnych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku przepływów pienięŝnych , ,30 Wyszczególnienie Amortyzacja: , ,28 116

117 amortyzacja wartości niematerialnych , ,96 amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych , ,32 amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: , ,79 odsetki zapłacone od udzielonych poŝyczek odsetki zapłacone od kredytów , ,79 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: ,23 0,00 wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych ,23 0,00 Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: , ,32 bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania , ,32 Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: , ,58 bilansowa zmiana stanu zapasów , ,58 Zmiana naleŝności wynika z następujących pozycji: , ,00 zmiana stanu naleŝności krótkoterminowych wynikająca z bilansu , ,00 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, wynika z następujących pozycji: , ,70 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu , ,70 Na wartość pozycji "inne korekty" składają się: , ,04 inne , ,04 Bielsko-Biała, dnia 12 maja 2010 r. 117

118 2. OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007 Raport bieŝący nr 13/2007 (środa, 13 czerwca 2007 r.) Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Projekty uchwał na WZA Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent:

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent: Nota Informacyjna Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł Emitent: GANT Development Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Rynek 28 59-220 Legnica Oferujący: Wrocław, 29 lipca 2010 roku 1 Gant Development

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU WPROWADZENIE Nazwa funduszu SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 Niniejsza nota informacyjna została

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A.

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. 1 Niniejszy Regulamin Opcji MenadŜerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu opcji menadŝerskich dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. 12 GRUDNIA 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. 12 GRUDNIA 2011 r. NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII C DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. ANEKS NR 12 Z DNIA 9 KWIETNIA 2008 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ENERGOAPARATURA S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R. Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent.

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent. Aneks nr 7 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. W związku z podaniem w dniu

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice (sporządzana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść Ŝądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej W wyniku rozliczenia w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęto Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. w dniu 4 listopada 2009 r. zatwierdzono uchwałą Nr 27/O/09 Rady Nadzorczej Bond Spot S.A. w dniu 5 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony w związku z publiczną ofertą do 25 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 202 500,00 zł kaŝda Capital Partners S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo