Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza"

Transkrypt

1 Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu do raportów bieżących nr 37/2009 i 38/2009, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2009 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił zmiany do porządku obrad oraz zmiany do projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku. Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku oraz o uchyleniu Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14. Zmiany w Zarządzie. 15. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. W związku ze zgłoszeniem żądania wprowadzenia zmian przez uprawnionego akcjonariusza do porządku obrad dodane zostały następujące punkty: 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku oraz o uchyleniu Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku.

2 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje również treść nowych projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku uwzględniających zmiany wprowadzone przez uprawnionego akcjonariusza. Podstawa prawna: RMF GPW 38 ust. 1 pkt 1 i 3

3 Załącznik do Raportu bieżącego nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku: Ad 5 porządku obrad: Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: 1 1. W związku z faktem, że obligacje zamienne serii D nie zostały objęte, a ich emisja nie doszła do skutku, uchyla się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku. 2. W związku z faktem, że obligacje zamienne serii F nie zostały objęte, a ich emisja nie doszła do skutku, uchyla się Uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 6. porządku obrad: Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: 1 W związku z faktem, że obligacje zamienne serii G zostały objęte jedynie w kwocie ,- (dziesięć milionów) złotych, zmienia się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku w ten sposób, że ust. 1 w 11 tej uchwały otrzymuje brzmienie: W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,- (dziesięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 7. porządku obrad: Uchwała nr 3 1 W związku z podjęciem Uchwały Nr 1 i Uchwały Nr 2 powyżej, a także w związku z faktem, że obligacje zamienne serii B, wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2007 roku, zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2007 roku, zostały w całości wykupione przez Spółkę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że

4 1) skreśla się ust. 3, ust. 5 oraz ust. 6 w 8 Statutu; 2) ust. 7 w 8 Statutu otrzymuje brzmienie 7. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż ,- (dziesięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 8. porządku obrad: Uchwała nr 4 Na podstawie art i 2 pkt 2) oraz art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty ,00 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), do kwoty nie mniejszej niż ,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) i nie większej niż ,00 zł (sto dziesięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i nie większą niż ,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych). 2. Podwyższenie o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji do (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J oznaczonych numerami od J 1 do J Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. 4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art pkt 1 KSH; emisja akcji serii J nie będzie miała charakteru publicznego proponowanie nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. Nr 184, poz ze zm.). 5. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, tj. za rok obrotowy Umowa objęcia akcji serii J powinna zostać zawarta do dnia roku 7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1) określenia w drodze uchwały w ceny emisyjnej akcji serii J, 2) wybrania inwestorów i złożenia oferty objęcia akcji serii J, 3) pozostałych warunków emisji akcji serii J w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o faktycznej ilości objętych akcji serii J zgodnie z art w zw. z art KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, o następującej treści:

5 Akcje serii J zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej zdaniem Zarządu jest w pełni ekonomicznie uzasadniona i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy. W obecnej sytuacji spółki emisja akcji stanowi optymalne źródło pozyskania kapitału, niezbędnego do realizacji dalszych planów inwestycyjnych Spółki. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art Kodeksu spółek handlowych Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. W związku z powyższym akcje serii J zostaną zdematerializowane. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii J. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym. 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 9. porządku obrad: Uchwała nr 5 1. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że 8 ust. 1 Statutu, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od ,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), do ,00 zł (sto dziesięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na: a) (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1, do A po 2 zł (dwa złote) każda, b) (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B po 2 zł (dwa złote) każda, c) (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C po 2 zł (dwa złote) każda,

6 d) (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E po 2,- (słownie: dwa) złote każda, e) (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F oznaczonych od F-1 do F po 2,- (słownie: dwa) złote każda, f) Nie mniej niż (dziesięć milionów) nie więcej niż (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J , po 2,00 zł (dwa złote) każda. Ad 10. porządku obrad: Uchwała nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: 1 1. Emituje się od 10 (słownie: dziesięć) do 440 (słownie: czterysta czterdzieści) obligacji na okaziciela zbywalnych serii L, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K ( Obligacje ). 2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi ,- (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi od ,- (słownie: dwa miliony) złotych do ,- (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów) złotych. 3. Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 2 Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki. 3 Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 4 Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. 5 Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 2. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii K ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Spółkę w pierwszym dniu roboczym po upływie 36 miesięcy od daty przydziału obligacji (dzień wykupu). 7 Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach:

7 1. Liczba akcji serii K przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz ceny zamiany akcji serii K wydawanych w zamian za obligacje zamienne. 2. Cena zamiany akcji serii K wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. 3. Cena zamiany nie może być ustalona w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii K będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji. 4. Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu spółek handlowych. 5. Pisemne oświadczenia obligatariuszy o zamianie Obligacji na Akcje mogą być składane do Dnia Wykupu. Szczegółowe Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 4, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. 8 W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, obligatariusz obejmuje akcje na zasadach określonych w 7, z zastrzeżeniem, iż na każdy 1 zł wartości nominalnej Obligacji będzie przypadał co najwyżej 1 zł wartości nominalnej akcji serii K W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 2. W przypadku określonym wyżej, termin zamiany Obligacji na akcje serii K upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji spółki. 10 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i akcji serii K nie zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonania przydziału Obligacji W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii L, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,- (osiemdziesiąt osiem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela serii K. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K staje się skuteczne, o ile obligatariusze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii K na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 3. Przysługujące obligatariuszom obligacji zamiennych serii L prawo do objęcia akcji serii K będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji zamiennych serii L określony zgodnie z 6 ust Cena emisyjna jednej akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. 5. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: a) akcje serii K, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy,

8 tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b) akcje serii K, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii K i obligacji zamiennych serii L. 12 Walne Zgromadzanie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art oraz art w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: Uzasadnienie: Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K wynika z konieczności umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych serii L wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce wykonanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii L, wynikających z warunków ich emisji. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji obligacji serii L zamiennych na akcje serii K pozwolą na kontynuację inwestycji prowadzonych przez Spółkę, przyczynią się do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz umożliwią dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji obligacji serii L zamiennych na akcje serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Wysokość ceny emisyjnej obligacji serii L oraz akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej obligacji serii L oraz akcji serii K Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji obligacji serii L zamiennych na akcje serii K wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest zmienna, a zatem cena emisyjna obligacji serii L oraz akcji serii K powinna zostać ustalona bezpośrednio przed emisją Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. W związku z powyższym akcje serii K zostaną zdematerializowane. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii K. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.

9 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przyjętej Uchwałą Nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ad 11 porządku obrad: Uchwała nr 7 W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 6 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w 8 Statutu dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: 8. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż ,- (osiemdziesiąt osiem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela serii K. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie Uchwały Nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze skutkiem jednak od dnia jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki. Ad 12. porządku obrad: Uchwała nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na mocy podjętych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. uchwał. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 13. porządku obrad: Uchwała nr 9

10 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. o treści przedstawionej w załączniku. 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanych na dzień następujący po dniu 2 sierpnia 2009 roku. 3. Z dniem 2 sierpnia 2009 r. traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przyjęty w dniu roku. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 14. porządku obrad: Uchwała nr 10 z dnia 10 września 2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Prezesa Zarządu Ad 15. porządku obrad: Uchwała nr 11 z dnia 10 września 2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2 Uchwała numer 1 w przedmiocie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. wybiera Panią/Pana... na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała numer 2 w

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A. NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM

Bardziej szczegółowo

RB-W 1 2005. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

RB-W 1 2005. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 PIAST RB-W 1 2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 Uchwała Nr /2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 ksh oraz art. 32.1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo