PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013

2 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka miejscowości: położenie geograficzne i administracyjne, powierzchnia liczba ludności. historia wsi. 3. Analiza zasobów sołectwa. A. Środowisko przyrodnicze B. Środowisko kulturowe C. Obiekty i tereny D. Infrastruktura społeczna E. Infrastruktura techniczna F. Gospodarka, rolnictwo G. Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy H. Kapitał społeczny i ludzki I. Informacje dostępne o wsi 4. Analiza SWOT. 5. Wizja rozwoju sołectwa. 6. Program rozwoju sołectwa Nowe Gołuszowice.

3 Główne kierunki rozwoju miejscowości Nowe Gołuszowice 1.Wstęp Kierunki rozwoju wsi przyjęto na podstawie i z wykorzystaniem dokumentów strategicznych takich jak: Strategii Rozwoju Gminy Głubczyce, Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, Planu Rozwoju Gminy Głubczyce na lata, , Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. oraz na podstawie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń omawianych na warsztatach w dniu marca 2013 r. oraz na zebraniu wiejskim w dniu 10 maj 2013r. W celu poprawienia bezpieczeństwa i estetyki wsi konieczna jest budowa chodników przy drodze wojewódzkie Nr 38 i modernizacja dróg gminnych. Rozwój infrastruktury: a) budowa świetlicy, b) zagospodarowanie wolnych terenów, c) poprawa estetyki wsi: konkursy na najładniejsza zagrodę, d) ścisła współpraca władz lokalnych z mieszkańcami, e) powstanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i innych organizacji, f) organizowanie imprez promujących miejscowość i integrujących mieszkańców między innymi plac centralny wsi, mała gastronomia miejsca do wypoczynku i zabawy.

4 CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE Położenie, powierzchnia, mieszkańcy Nowe Gołuszowice położone są na Płaskowyżu Głubczyckim, w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim, w południowo zachodniej części gminy Głubczyce. Miejscowość położona jest przy drodze wojewódzkiej na Piotrowice. Obecnie wieś zamieszkuje 361 mieszkańców głównie młodzi i emeryci. Mapa Gminy Głubczyce

5 CEL OPRACOWANIA 2.Charakterystyka miejscowości: Plan Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, przy współdziałaniu organizacji działających we wsi: Grupa Odnowy Wsi oraz Rada Parafialna. Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi Nowe Gołuszowice. Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice jest zgodna z wymogami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i zawiera: charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi na lata wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć, opis najważniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach powyższego działania PROW , a ponadto plan będzie stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy najbliższych 6 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców wsi, w tym. działania o charakterze: inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno-wypoczynkowym. Plan Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia w Nowe Gołuszowice W dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłużą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a także zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, że tylko odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i z wykształconymi mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także może zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych. Plan Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice jest spójny z następującymi dokumentami: a) Strategią Rozwoju Gminy Głubczyce, b) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata , c) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

6 Analiza zasobów wsi Nowe Gołuszowice - gmina Głubczyce 3. Analiza zasobów sołectwa. A. Środowisko przyrodnicze: - walory krajobrazu, rzeźby terenu: teren Płaskowyżu Głubczyckiego -stan środowiska: dobry - walory klimatu: typowy dla regionu, wiatry, nasłonecznienie - walory szaty roślinnej: wiele roślin i zwierząt - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: brak - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska): siedlisko bażantów - wody powierzchniowe: ciek wodny - wody podziemne: brak - gleby: I klasy bonitacji - kopaliny: brak - walory geotechniczne: brak B. Kulturowe: Sołectwo Nowe Gołuszowice istniejące od 1999r. to dawne osiedle popeegerowskie. Zabudowa to jednopiętrowe bloki mieszkalne, które należą do wspólnot mieszkaniowych. Każda ze wspólnot dysponuje niewielkimi ogródkami w różny sposób zagospodarowanymi. W części osiedla znajdują się również domki jednorodzinne. Na terenie sołectwa znajdują się również małe zaplecza gospodarcze, które pełnią różnorodne role: garażów, schowków, składów narzędzi, rupieciarni. C. Obiekty i tereny: Na terenie sołectwa znajduje się plac, który może służyć pod zabudowę np. świetlicy wiejskiej, jednak jest on własnością Agencji Rynku Nieruchomości. Nie istnieją tu pustostany mieszkaniowe i przemysłowe. D. Infrastruktura społeczna: W sołectwie Nowe Gołuszowice znajduje się boisko do piłki siatkowej, zagospodarowane (ogrodzone i oświetlone) miejsce plenerowych spotkań mieszkańców, gdzie znajduje się plac zabaw, palenisko, ławki. Na terenie wsi działa Środowiskowy Dom Samopomocy. Współpraca z dyrekcją i mieszkańcami układa się bardzo dobrze, obie strony współpracują ze sobą udzielają sobie wsparcia. Dom Pomocy udziela miejsca mieszkańcom na spotkania (brak świetlicy wiejskiej), natomiast mieszkańcy organizują imprezy charytatywne wspomagające corocznie mieszkańców Domu Pomocy. We wsi jest sklep z ogródkiem piwnym. E. Infrastruktura techniczna: Sołectwo posiada wodociąg, kanalizację, (brak kanalizacji burzowej). Położone jest po jednej stronie drogi krajowe nr 38 prowadzącej do granicy państwa. Stan drogi bardzo dobry. Chodnik tylko przy drodze krajowej. W środku wsi drogi są własnością Agencji Nieruchomości Rolnej, stan tych dróg w niewielkim stopniu zadawalający, dużą część wymaga modernizacji. Oświetlenie zadawalające. Wieś ma sieć telefoniczną i dobry dostęp

7 do Internetu. Nie ma zagospodarowanych miejsc parkingowych, istniejące znajdują się przy niektórych blokach mieszkalnych. Trzy przystanki autobusowe. F. Gospodarka i rolnictwo: Na terenie sołectwa działa Firma TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o., która zapewnia 10 miejsc pracy dla mieszkańców. W Środowiskowym Domu Samopomocy - jedno miejsce pracy. Na terenie wsi znajduje się Dom Weselny (prywatny) zapewniający jedno miejsce pracy. Znajduje się tam 40 miejsc noclegowych. Mieszkańcy pracują w Głubczycach, i poza granicami kraju. Duże bezrobocie wśród kobiet. Zasoby odnawialnych źródeł energii: wiatry. G. Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy: - środki udostępnione przez gminę: fundusz sołecki - środki wypracowane: przez mieszkańców podczas prac na rzecz wsi. H. Mieszkańcy: Osobą znaną we wsi jest siostra zakonna z Zakonu Sióstr Miłosierdzia Siostra Ruth. We wsi są studenci informatyki, prawa, księgowa, dekorator. I. Informacje dostępne o wsi: Wieś nie posiada własnej strony internetowej. Wzmianki o sołectwie są na stronie gminnej oraz w lokalnej gminnej prasie. Analiza potencjału wsi Nowe Gołuszowice Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Duża liczba młodych ludzi i dzieci zamieszkujących we wsi. Grupa odnowy, a szczególnie lider, który chce działać na rzecz wsi i rozumie potrzebę zmian, zainicjowane już imprezy sportowe i charytatywne organizowane przez mieszkańców wsi. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Słaba integracja mieszkańców, słabo rozwinięte życie wspólnotowe, brak chęci do działania na rzecz wsi dużej części mieszkańców, brak wspólnej tradycji, tożsamości wsi wynikającej z tego że sołectwo istnieje od niedawna, wcześniej było to osiedle PGR Głubczyce. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Budowa świetlicy wiejskiej, która pozwoli budować integrację mieszkańców i życie wspólnotowe. Zainteresowanie władz gminnych realizacją tego przedsięwzięcia planowanego przez mieszkańców i pomoc w pozyskaniu gruntu pod budowę od właściciela ANR. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia) Brak zainteresowania ze strony gminy potrzebami mieszkańców. Brak funduszy.

8 Byt- warunki ekonomiczne: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Na terenie wsi jest kilkanaście miejsc pracy w działających tu podmiotach gospodarczych: Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., Środowiskowy Dom Samopomocy, prywatny Dom Weselny. Mieszkańcy znajdują pracę w Głubczycach. Położenie blisko Czech sprzyja podejmowaniu tam pracy przez mieszkańców wsi. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Bezrobocie szczególnie wśród kobiet. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych stwarzających nowe miejsca pracy, inicjatywa gospodarcza, przedsiębiorczość ze strony mieszkańców. Fundusz sołecki do wykorzystania na potrzeby wsi. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia) Likwidacja istniejących miejsc pracy, co spowoduje bezrobocie i ubożenie mieszkańców, a tym samym odpływ ludzi ze wsi w poszukiwaniu miejsc pracy. Standard życia- warunki materialne: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Na terenie wsi jest kanalizacja, telefonizacja, wodociąg, oświetlenie, dobry dostęp do Internetu, sklep, trzy przystanki, droga krajowa nr 38 prowadząca do granicy państwa, miejsca noclegowe. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Drogi osiedlowe wymagające modernizacji, brak zagospodarowanych miejsc parkingowych, szereg pomieszczeń gospodarczych, które pełnią role rupieciarni, składowiska, a zaburzają estetykę wsi, brak odprowadzania wód deszczowych. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Remont dróg przez ANR, uporządkowanie składowisk i terenów wokół osiedla przez wspólnoty mieszkaniowe. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia) Brak zainteresowania ANR i władz gminnych potrzebami mieszkańców. Jakość życia- warunki niematerialne: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Zorganizowane miejsce spotkań plenerowych mieszkańców plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, młodzież zaangażowana sportowo - drużyna piłki nożnej, tenisa stołowego, dobra współpraca z sołectwem Krzyżowice, Domem Samopomocy, organizowane imprezy sportowe i charytatywne. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Brak świetlicy wiejskiej, a co za tym idzie słabe życie wspólnotowe, brak na terenie wsi oferty kulturalnej edukacyjnej dla mieszkańców. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Zaangażowanie się władz gminy do pozyskania od ANR terenu będącego w obrębie wsi pod zabudowę świetlicy wiejskiej. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia)

9 Brak zainteresowania ze strony władz gminy potrzebą powstania świetlicy wiejskiej, szerzenie się zachowań patologicznych z powodu braku alternatywnej (edukacyjnej, kulturalnej) formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Analizując potencjał rozwojowy wsi Nowe Gołuszowice należy stwierdzić, że dźwignia rozwoju tkwi w części młodych zaangażowanych ludziach, zamieszkujących wieś, którzy rozumieją potrzebę zmian i budowania wspólnoty. Wieś nie ma na razie tendencji do wyludniania się, jest tu stosunkowo dużo dzieci i młodzieży w stosunku do liczby mieszkańców wsi. We wsi zapewniony jest standard życia na dobrym poziomie. Warunki ekonomiczne w miarę stabilne, obawy budzi bezrobocie wśród kobiet. Obszarem słabym i wymagających wsparcia jest tożsamości i jakość życia. Ważny jest rozwój życia społecznego i aktywizacji mieszkańców, poprawa wyglądu wsi, upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców, budowa miejsca spotkań mieszkańców jako centrum życia wiejskiego.

10 4. Analiza SWOT. Wieś Nowe Gołuszowice Gmina Głubczyce SILNE STRONY (atuty wewnętrzne) Wieś posiada wodociąg, kanalizację, dostęp do Internetu, oświetlenie, sklep, boisko, plenerowe miejsce spotkań z placem zabaw, boisko, Dobre połączenia komunikacyjne z Głubczycami, Wielu młodych mieszkańców kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i studiuje, Na terenie wsi są miejsca pracy w funkcjonujących tu przedsiębiorstwach, We wsi jest duża liczba młodych ludzi i dzieci, Miejsca noclegowe na terenie wsi w Domu Weselnym, Grupa ludzi zaangażowana w działania na rzecz wsi, Na terenie wsi działa Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkańcy wsi we współpracy z ŚDS organizują imprezy charytatywne na rzecz podopiecznych tego domu, We wsi działa drużyna piłki nożnej, SZANSE (okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) Wstąpienie do programu Odnowa Wsi, Pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł, Środki z funduszu sołeckiego, Miejsca pracy w Czechach Pomoc merytoryczna z Urzędu Gminy, Pozyskanie przez gminę terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych pod budowę świetlicy wiejskiej, Położenie blisko granicy z Czechami, Powstanie drużyny tenisa stołowego, Bliskość Głubczyc, Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy. SLABE STRONY ( słabości wewnętrzne) Brak odprowadzenia wód opadowych, Mała aktywność mieszkańców wsi do działań na jej rzecz - niski poziom integracji społecznej, Mieszkańców wsi nie łączy żadna tradycja (dawne osiedle PGR), Brak miejsca spotkań mieszkańcówświetlicy wiejskiej, Znajdujące się na terenie wsi miejsca pod zabudowę są własności Agencji Nieruchomości Rolnej, co powoduje ograniczenia w wykorzystaniu tych terenów przez gminę, Zły stan techniczny dużej części dróg osiedlowych, Brak zagospodarowanych miejsc parkingowych, Przez wieś przebiega droga krajowa, co powoduje hałas, zanieczyszczenia, niebezpieczeństwo, Bezrobocie szczególnie wśród kobiet, Migracja mieszkańców za pracą, Estetyka wsi wymagająca poprawyzagospodarowanie części terenów zielonych przy blokach mieszkalnych, uporządkowanie budynków gospodarczych. ZAGROŻENIA ( zagrożenia płynące z otoczenia) Brak wsparcia finansowego ze strony gminy, niezrozumienie ze strony władz gminy potrzeb mieszkańców wsi, Niewłaściwa polityka państwa wobec wsi i jej mieszkańców, Bezrobocie mieszkańców wsi, zubożenie wsi, Emigracja młodzieży, ludzi wykształconych ze wsi. Słaba komunikacja międzyludzka, Szerzenie się postaw patologicznych wśród młodych mieszkańców wsi związku z brakiem możliwości spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany np. w świetlicy wiejskiej.

11 5. Wizja rozwoju sołectwa PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE w latach Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Punktacja Hierarchia Organizacyjnie Finansowo Co nas najbardziej zintegruje? Wspólne przygotowanie imprez kulturalnych i sportowych 1.Organizacja Dnia Dziecka połączona z zawodami sportowymi. 2.Organizacja pikniku integracyjnego TAK TAK TAK TAK 3,4,3,2=12 III Na czym nam najbardziej zależy? Pozyskaniu od Agencji Nieruchomości Rolnej gruntu pod budowę świetlicy 1.Kontynuowanie działań administracyjnych w celu pozyskania gruntu - złożenie podania do Burmistrza Gminy Głubczyce. TAK TAK 5,5,4,5=19 I Co nam najbardziej przeszkadza? Brak zaangażowania mieszkańców w życie wspólnotowe wsi. (mentalność mieszkańców) 1. Zorganizowanie zebrania wiejskiego w celu przedstawienia założeń strategii rozwoju wsi i wyjaśnienia jaka jest rola społeczności wiejskiej w jej realizacji. TAK TAK 2,1,2,1=6 V Co najbardziej zmieni nasze życie? Wybudowanie świetlicy wiejskiej. 1.Przygotowanie dokumentacji projektowej po budowę świetlicy. TAK NIE 4,3,5,3=15 II Co nam przyjdzie najłatwiej? Zagospodarowan ie miejsca plenerowego miejsca spotkań mieszkańców 1. Zakup drewnianej altanki i nasadzenie drzew i krzewów. Oraz uposażenie placu spotkań plenerowych TAK TAK 1,2,1,4= 8 IV Jaki projekt zgłosimy do PROW? Budowa świetlicy wiejskiej miejsca integracji mieszkańców i centrum wsi.

12 Plan i program odnowy wsi: : NOWE GOŁUSZOWICE GMINA: Głubczyce WIZJA: NOWE GOŁUSZOWICE- wsią zaangażowanych mieszkańców, estetyczną, z rozbudowaną infrastrukturą społeczna i sportową zapewniającą mieszkańcom realizację życia wspólnotowego i rozwój kulturalny. I. PLAN II. PROGRAM ODNOWY WSI NA LATA CELE Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? 2. CO POMOŻE OSIĄGNĄĆ CELE? 3. CO MOŻE PRZESZKODZIĆ? ZASOBY Czego użyjemy? ATUTY Silne strony i szanse. Co wykorzystamy? BARIERY Słabe strony. Co wyeliminujemy? ZAGROŻENIA Czego unikniemy? PROJEKTY Co wykonamy? A. TOZSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Organizacja imprez sportowych. 2. Organizacja wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy imprez charytatywnych na rzecz podopiecznych tego domu. 3. Cykliczna organizacja imprez kulturalnorekreacyjnych, wzbogacanych o nowe imprezy. Boisko sportowe, Środowiskowy Dom Samopomocy Zaangażowanie mieszkańców i ich chęć do działania na rzecz wsi i innych. Doświadczenie w organizacji imprez, umiejętności organizacyjne mieszkańców. Duża liczba dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie mieszkańców wsi. Migracja mieszkańców wsi szczególnie ludzi młodych. Brak środków finansowych. 1. Organizacja imprez sportowych - meczów piłki nożnej, siatkowej tenisa stołowego. 2. Organizacja corocznie pikniku integracyjnego i imprez charytatywnych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

13 B. STANDARD ŻYCIA 1.Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Istniejące drogi. Własna praca, finanse ze strony ANR Brak rąk do pracy Brak funduszy Niekorzystnej dla wsi współpraca z gminą i ANR. 1. Remont chodników i dróg osiedlowych przez ANR. 2. Budowa kanalizacji burzowej. C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi położonej przy drodze krajowej nr Poprawa estetyki wsi 3. Podniesienie jakości życia wspólnoty wiejskiej. Plac pod budowę świetlicy. Fundusz sołecki odłożony na projekt świetlicy. Zaangażowanie części mieszkańców. Współpracę z gminą. Brak środków, brak zainteresowania władz gminnych potrzebami mieszkańców wsi, 1. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi krajowej. 2. Systematyczne prace porządkowe wokół posesji i terenów publicznych we wsi w celu poprawy estetyki wsi 3. Zawiązanie stowarzyszenia odnowy wsi i zarejestrowanie. 4. Budowa świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie. 5. Organizacja zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych dla mieszkańców wsi (w budynku świetlicy). 6. Wzbogacanie wyposażenia plenerowego miejsca spotkań mieszkańców w nowe urządzenia. D. BYT 1. Pozyskiwanie sponsorów na rzecz wsi. 2.Pozyskiwanie funduszy na realizację działań odnowy wsi. 3. Promowanie działań wsi wśród mieszkańców i okolicznych sołectw. Działające na terenie wsi podmioty gospodarcze, Kreatywność mieszkańców wsi. Umiejętności organizacyjne, chęć do zmian. Niechęć do zmian, mała aktywność ludzi. Brak promocji działań wsi. 1. Udział mieszkańców wsi w różnorodnych szkoleniach. 2. Pozyskiwanie środków finansowych z fundacji Lidera, PROW. 3. Pozyskanie sponsoringu wśród właścicieli podmiotów gospodarczych działających na terenie wsi ( np. TOP FARMS). 4. Założenie strony internetowej wsi nowe Gołuszowice.

14 6.Program rozwoju sołectwa Nowe Gołuszowice. Kierunki rozwoju przedstawiają się następująco: 1. Uświadomienie mieszkańcom, że Nowe Gołuszowice są jedyne, a wszystko co robimy to robimy dla siebie i innych. 2. Poprawa estetyki wsi. 3. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 4. Budowa świetlicy. Cele strategiczne i działania Cel ogólny: Poprawa jakości życia Cele szczegółowe: 1. Rozwój życia społecznego i aktywizacja mieszkańców. 2. Poprawa wyglądu wsi. 3. Upowszechnienie sportu i rekreacji. 4. Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy oraz stowarzyszeniem. Uzasadnienie: we wsi Nowe Gołuszowice dużym problemem jest brak świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań mieszkańców, w którym zapewniona byłaby oferta edukacyjna, kulturalna dla wszystkich mieszkańców wsi. Wymiana zniszczonych dróg asfaltowych i betonowych. Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku Nowe Gołuszowice Głubczyce przy drodze Nr 38. Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowych Gołuszowicach oraz stowarzyszeniem, zapewni lepszą integrację mieszkańców m in. przy wspólnym organizowaniu imprez okolicznościowych i podobnych przedsięwzięć tego typu. Budowa Świetlicy Wiejskiej koszt : zł Wymiana asfaltu koszt : zł Budowa chodnika przy drodze nr 38 koszy : zł Wspieranie działań Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach i współpracującego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego Naprzeciw koszt: zł Termin realizacji; r Szacunkowy koszt: zł Źródła finansowania: Środki Unijne, Budżet Gminy oraz GDDKiA

15 Podsumowanie Brak dostatecznej infrastruktury kulturalnej wpływa zasadniczo na zahamowanie procesu rozwoju życia społeczno - kulturalnego mieszkańców wsi. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 6 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych działań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób starszych oraz rozwojowi organizacji społecznych. Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianą. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Miasto Kalety Załącznik Nr 1 do Uchwały 151/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Kalety, styczeń 2012 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Osiecznica- miejscowość turystyczna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo