PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013

2 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka miejscowości: położenie geograficzne i administracyjne, powierzchnia liczba ludności. historia wsi. 3. Analiza zasobów sołectwa. A. Środowisko przyrodnicze B. Środowisko kulturowe C. Obiekty i tereny D. Infrastruktura społeczna E. Infrastruktura techniczna F. Gospodarka, rolnictwo G. Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy H. Kapitał społeczny i ludzki I. Informacje dostępne o wsi 4. Analiza SWOT. 5. Wizja rozwoju sołectwa. 6. Program rozwoju sołectwa Nowe Gołuszowice.

3 Główne kierunki rozwoju miejscowości Nowe Gołuszowice 1.Wstęp Kierunki rozwoju wsi przyjęto na podstawie i z wykorzystaniem dokumentów strategicznych takich jak: Strategii Rozwoju Gminy Głubczyce, Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, Planu Rozwoju Gminy Głubczyce na lata, , Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. oraz na podstawie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń omawianych na warsztatach w dniu marca 2013 r. oraz na zebraniu wiejskim w dniu 10 maj 2013r. W celu poprawienia bezpieczeństwa i estetyki wsi konieczna jest budowa chodników przy drodze wojewódzkie Nr 38 i modernizacja dróg gminnych. Rozwój infrastruktury: a) budowa świetlicy, b) zagospodarowanie wolnych terenów, c) poprawa estetyki wsi: konkursy na najładniejsza zagrodę, d) ścisła współpraca władz lokalnych z mieszkańcami, e) powstanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i innych organizacji, f) organizowanie imprez promujących miejscowość i integrujących mieszkańców między innymi plac centralny wsi, mała gastronomia miejsca do wypoczynku i zabawy.

4 CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE Położenie, powierzchnia, mieszkańcy Nowe Gołuszowice położone są na Płaskowyżu Głubczyckim, w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim, w południowo zachodniej części gminy Głubczyce. Miejscowość położona jest przy drodze wojewódzkiej na Piotrowice. Obecnie wieś zamieszkuje 361 mieszkańców głównie młodzi i emeryci. Mapa Gminy Głubczyce

5 CEL OPRACOWANIA 2.Charakterystyka miejscowości: Plan Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, przy współdziałaniu organizacji działających we wsi: Grupa Odnowy Wsi oraz Rada Parafialna. Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi Nowe Gołuszowice. Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice jest zgodna z wymogami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i zawiera: charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi na lata wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć, opis najważniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach powyższego działania PROW , a ponadto plan będzie stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy najbliższych 6 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców wsi, w tym. działania o charakterze: inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno-wypoczynkowym. Plan Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia w Nowe Gołuszowice W dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłużą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a także zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, że tylko odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i z wykształconymi mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także może zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych. Plan Odnowy Miejscowości Nowe Gołuszowice jest spójny z następującymi dokumentami: a) Strategią Rozwoju Gminy Głubczyce, b) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata , c) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

6 Analiza zasobów wsi Nowe Gołuszowice - gmina Głubczyce 3. Analiza zasobów sołectwa. A. Środowisko przyrodnicze: - walory krajobrazu, rzeźby terenu: teren Płaskowyżu Głubczyckiego -stan środowiska: dobry - walory klimatu: typowy dla regionu, wiatry, nasłonecznienie - walory szaty roślinnej: wiele roślin i zwierząt - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: brak - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska): siedlisko bażantów - wody powierzchniowe: ciek wodny - wody podziemne: brak - gleby: I klasy bonitacji - kopaliny: brak - walory geotechniczne: brak B. Kulturowe: Sołectwo Nowe Gołuszowice istniejące od 1999r. to dawne osiedle popeegerowskie. Zabudowa to jednopiętrowe bloki mieszkalne, które należą do wspólnot mieszkaniowych. Każda ze wspólnot dysponuje niewielkimi ogródkami w różny sposób zagospodarowanymi. W części osiedla znajdują się również domki jednorodzinne. Na terenie sołectwa znajdują się również małe zaplecza gospodarcze, które pełnią różnorodne role: garażów, schowków, składów narzędzi, rupieciarni. C. Obiekty i tereny: Na terenie sołectwa znajduje się plac, który może służyć pod zabudowę np. świetlicy wiejskiej, jednak jest on własnością Agencji Rynku Nieruchomości. Nie istnieją tu pustostany mieszkaniowe i przemysłowe. D. Infrastruktura społeczna: W sołectwie Nowe Gołuszowice znajduje się boisko do piłki siatkowej, zagospodarowane (ogrodzone i oświetlone) miejsce plenerowych spotkań mieszkańców, gdzie znajduje się plac zabaw, palenisko, ławki. Na terenie wsi działa Środowiskowy Dom Samopomocy. Współpraca z dyrekcją i mieszkańcami układa się bardzo dobrze, obie strony współpracują ze sobą udzielają sobie wsparcia. Dom Pomocy udziela miejsca mieszkańcom na spotkania (brak świetlicy wiejskiej), natomiast mieszkańcy organizują imprezy charytatywne wspomagające corocznie mieszkańców Domu Pomocy. We wsi jest sklep z ogródkiem piwnym. E. Infrastruktura techniczna: Sołectwo posiada wodociąg, kanalizację, (brak kanalizacji burzowej). Położone jest po jednej stronie drogi krajowe nr 38 prowadzącej do granicy państwa. Stan drogi bardzo dobry. Chodnik tylko przy drodze krajowej. W środku wsi drogi są własnością Agencji Nieruchomości Rolnej, stan tych dróg w niewielkim stopniu zadawalający, dużą część wymaga modernizacji. Oświetlenie zadawalające. Wieś ma sieć telefoniczną i dobry dostęp

7 do Internetu. Nie ma zagospodarowanych miejsc parkingowych, istniejące znajdują się przy niektórych blokach mieszkalnych. Trzy przystanki autobusowe. F. Gospodarka i rolnictwo: Na terenie sołectwa działa Firma TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o., która zapewnia 10 miejsc pracy dla mieszkańców. W Środowiskowym Domu Samopomocy - jedno miejsce pracy. Na terenie wsi znajduje się Dom Weselny (prywatny) zapewniający jedno miejsce pracy. Znajduje się tam 40 miejsc noclegowych. Mieszkańcy pracują w Głubczycach, i poza granicami kraju. Duże bezrobocie wśród kobiet. Zasoby odnawialnych źródeł energii: wiatry. G. Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy: - środki udostępnione przez gminę: fundusz sołecki - środki wypracowane: przez mieszkańców podczas prac na rzecz wsi. H. Mieszkańcy: Osobą znaną we wsi jest siostra zakonna z Zakonu Sióstr Miłosierdzia Siostra Ruth. We wsi są studenci informatyki, prawa, księgowa, dekorator. I. Informacje dostępne o wsi: Wieś nie posiada własnej strony internetowej. Wzmianki o sołectwie są na stronie gminnej oraz w lokalnej gminnej prasie. Analiza potencjału wsi Nowe Gołuszowice Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Duża liczba młodych ludzi i dzieci zamieszkujących we wsi. Grupa odnowy, a szczególnie lider, który chce działać na rzecz wsi i rozumie potrzebę zmian, zainicjowane już imprezy sportowe i charytatywne organizowane przez mieszkańców wsi. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Słaba integracja mieszkańców, słabo rozwinięte życie wspólnotowe, brak chęci do działania na rzecz wsi dużej części mieszkańców, brak wspólnej tradycji, tożsamości wsi wynikającej z tego że sołectwo istnieje od niedawna, wcześniej było to osiedle PGR Głubczyce. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Budowa świetlicy wiejskiej, która pozwoli budować integrację mieszkańców i życie wspólnotowe. Zainteresowanie władz gminnych realizacją tego przedsięwzięcia planowanego przez mieszkańców i pomoc w pozyskaniu gruntu pod budowę od właściciela ANR. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia) Brak zainteresowania ze strony gminy potrzebami mieszkańców. Brak funduszy.

8 Byt- warunki ekonomiczne: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Na terenie wsi jest kilkanaście miejsc pracy w działających tu podmiotach gospodarczych: Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., Środowiskowy Dom Samopomocy, prywatny Dom Weselny. Mieszkańcy znajdują pracę w Głubczycach. Położenie blisko Czech sprzyja podejmowaniu tam pracy przez mieszkańców wsi. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Bezrobocie szczególnie wśród kobiet. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych stwarzających nowe miejsca pracy, inicjatywa gospodarcza, przedsiębiorczość ze strony mieszkańców. Fundusz sołecki do wykorzystania na potrzeby wsi. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia) Likwidacja istniejących miejsc pracy, co spowoduje bezrobocie i ubożenie mieszkańców, a tym samym odpływ ludzi ze wsi w poszukiwaniu miejsc pracy. Standard życia- warunki materialne: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Na terenie wsi jest kanalizacja, telefonizacja, wodociąg, oświetlenie, dobry dostęp do Internetu, sklep, trzy przystanki, droga krajowa nr 38 prowadząca do granicy państwa, miejsca noclegowe. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Drogi osiedlowe wymagające modernizacji, brak zagospodarowanych miejsc parkingowych, szereg pomieszczeń gospodarczych, które pełnią role rupieciarni, składowiska, a zaburzają estetykę wsi, brak odprowadzania wód deszczowych. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Remont dróg przez ANR, uporządkowanie składowisk i terenów wokół osiedla przez wspólnoty mieszkaniowe. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia) Brak zainteresowania ANR i władz gminnych potrzebami mieszkańców. Jakość życia- warunki niematerialne: A. Silne strony (atuty wewnętrzne) Zorganizowane miejsce spotkań plenerowych mieszkańców plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, młodzież zaangażowana sportowo - drużyna piłki nożnej, tenisa stołowego, dobra współpraca z sołectwem Krzyżowice, Domem Samopomocy, organizowane imprezy sportowe i charytatywne. B. Słabe strony (słabości, braki wewnętrzne) Brak świetlicy wiejskiej, a co za tym idzie słabe życie wspólnotowe, brak na terenie wsi oferty kulturalnej edukacyjnej dla mieszkańców. C. Szanse (okazje wewnętrzne płynące z otoczenia) Zaangażowanie się władz gminy do pozyskania od ANR terenu będącego w obrębie wsi pod zabudowę świetlicy wiejskiej. D. Zagrożenia (zagrożenia płynące z otoczenia)

9 Brak zainteresowania ze strony władz gminy potrzebą powstania świetlicy wiejskiej, szerzenie się zachowań patologicznych z powodu braku alternatywnej (edukacyjnej, kulturalnej) formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Analizując potencjał rozwojowy wsi Nowe Gołuszowice należy stwierdzić, że dźwignia rozwoju tkwi w części młodych zaangażowanych ludziach, zamieszkujących wieś, którzy rozumieją potrzebę zmian i budowania wspólnoty. Wieś nie ma na razie tendencji do wyludniania się, jest tu stosunkowo dużo dzieci i młodzieży w stosunku do liczby mieszkańców wsi. We wsi zapewniony jest standard życia na dobrym poziomie. Warunki ekonomiczne w miarę stabilne, obawy budzi bezrobocie wśród kobiet. Obszarem słabym i wymagających wsparcia jest tożsamości i jakość życia. Ważny jest rozwój życia społecznego i aktywizacji mieszkańców, poprawa wyglądu wsi, upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców, budowa miejsca spotkań mieszkańców jako centrum życia wiejskiego.

10 4. Analiza SWOT. Wieś Nowe Gołuszowice Gmina Głubczyce SILNE STRONY (atuty wewnętrzne) Wieś posiada wodociąg, kanalizację, dostęp do Internetu, oświetlenie, sklep, boisko, plenerowe miejsce spotkań z placem zabaw, boisko, Dobre połączenia komunikacyjne z Głubczycami, Wielu młodych mieszkańców kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i studiuje, Na terenie wsi są miejsca pracy w funkcjonujących tu przedsiębiorstwach, We wsi jest duża liczba młodych ludzi i dzieci, Miejsca noclegowe na terenie wsi w Domu Weselnym, Grupa ludzi zaangażowana w działania na rzecz wsi, Na terenie wsi działa Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkańcy wsi we współpracy z ŚDS organizują imprezy charytatywne na rzecz podopiecznych tego domu, We wsi działa drużyna piłki nożnej, SZANSE (okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) Wstąpienie do programu Odnowa Wsi, Pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł, Środki z funduszu sołeckiego, Miejsca pracy w Czechach Pomoc merytoryczna z Urzędu Gminy, Pozyskanie przez gminę terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych pod budowę świetlicy wiejskiej, Położenie blisko granicy z Czechami, Powstanie drużyny tenisa stołowego, Bliskość Głubczyc, Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy. SLABE STRONY ( słabości wewnętrzne) Brak odprowadzenia wód opadowych, Mała aktywność mieszkańców wsi do działań na jej rzecz - niski poziom integracji społecznej, Mieszkańców wsi nie łączy żadna tradycja (dawne osiedle PGR), Brak miejsca spotkań mieszkańcówświetlicy wiejskiej, Znajdujące się na terenie wsi miejsca pod zabudowę są własności Agencji Nieruchomości Rolnej, co powoduje ograniczenia w wykorzystaniu tych terenów przez gminę, Zły stan techniczny dużej części dróg osiedlowych, Brak zagospodarowanych miejsc parkingowych, Przez wieś przebiega droga krajowa, co powoduje hałas, zanieczyszczenia, niebezpieczeństwo, Bezrobocie szczególnie wśród kobiet, Migracja mieszkańców za pracą, Estetyka wsi wymagająca poprawyzagospodarowanie części terenów zielonych przy blokach mieszkalnych, uporządkowanie budynków gospodarczych. ZAGROŻENIA ( zagrożenia płynące z otoczenia) Brak wsparcia finansowego ze strony gminy, niezrozumienie ze strony władz gminy potrzeb mieszkańców wsi, Niewłaściwa polityka państwa wobec wsi i jej mieszkańców, Bezrobocie mieszkańców wsi, zubożenie wsi, Emigracja młodzieży, ludzi wykształconych ze wsi. Słaba komunikacja międzyludzka, Szerzenie się postaw patologicznych wśród młodych mieszkańców wsi związku z brakiem możliwości spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany np. w świetlicy wiejskiej.

11 5. Wizja rozwoju sołectwa PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE w latach Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Punktacja Hierarchia Organizacyjnie Finansowo Co nas najbardziej zintegruje? Wspólne przygotowanie imprez kulturalnych i sportowych 1.Organizacja Dnia Dziecka połączona z zawodami sportowymi. 2.Organizacja pikniku integracyjnego TAK TAK TAK TAK 3,4,3,2=12 III Na czym nam najbardziej zależy? Pozyskaniu od Agencji Nieruchomości Rolnej gruntu pod budowę świetlicy 1.Kontynuowanie działań administracyjnych w celu pozyskania gruntu - złożenie podania do Burmistrza Gminy Głubczyce. TAK TAK 5,5,4,5=19 I Co nam najbardziej przeszkadza? Brak zaangażowania mieszkańców w życie wspólnotowe wsi. (mentalność mieszkańców) 1. Zorganizowanie zebrania wiejskiego w celu przedstawienia założeń strategii rozwoju wsi i wyjaśnienia jaka jest rola społeczności wiejskiej w jej realizacji. TAK TAK 2,1,2,1=6 V Co najbardziej zmieni nasze życie? Wybudowanie świetlicy wiejskiej. 1.Przygotowanie dokumentacji projektowej po budowę świetlicy. TAK NIE 4,3,5,3=15 II Co nam przyjdzie najłatwiej? Zagospodarowan ie miejsca plenerowego miejsca spotkań mieszkańców 1. Zakup drewnianej altanki i nasadzenie drzew i krzewów. Oraz uposażenie placu spotkań plenerowych TAK TAK 1,2,1,4= 8 IV Jaki projekt zgłosimy do PROW? Budowa świetlicy wiejskiej miejsca integracji mieszkańców i centrum wsi.

12 Plan i program odnowy wsi: : NOWE GOŁUSZOWICE GMINA: Głubczyce WIZJA: NOWE GOŁUSZOWICE- wsią zaangażowanych mieszkańców, estetyczną, z rozbudowaną infrastrukturą społeczna i sportową zapewniającą mieszkańcom realizację życia wspólnotowego i rozwój kulturalny. I. PLAN II. PROGRAM ODNOWY WSI NA LATA CELE Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? 2. CO POMOŻE OSIĄGNĄĆ CELE? 3. CO MOŻE PRZESZKODZIĆ? ZASOBY Czego użyjemy? ATUTY Silne strony i szanse. Co wykorzystamy? BARIERY Słabe strony. Co wyeliminujemy? ZAGROŻENIA Czego unikniemy? PROJEKTY Co wykonamy? A. TOZSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Organizacja imprez sportowych. 2. Organizacja wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy imprez charytatywnych na rzecz podopiecznych tego domu. 3. Cykliczna organizacja imprez kulturalnorekreacyjnych, wzbogacanych o nowe imprezy. Boisko sportowe, Środowiskowy Dom Samopomocy Zaangażowanie mieszkańców i ich chęć do działania na rzecz wsi i innych. Doświadczenie w organizacji imprez, umiejętności organizacyjne mieszkańców. Duża liczba dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie mieszkańców wsi. Migracja mieszkańców wsi szczególnie ludzi młodych. Brak środków finansowych. 1. Organizacja imprez sportowych - meczów piłki nożnej, siatkowej tenisa stołowego. 2. Organizacja corocznie pikniku integracyjnego i imprez charytatywnych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

13 B. STANDARD ŻYCIA 1.Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Istniejące drogi. Własna praca, finanse ze strony ANR Brak rąk do pracy Brak funduszy Niekorzystnej dla wsi współpraca z gminą i ANR. 1. Remont chodników i dróg osiedlowych przez ANR. 2. Budowa kanalizacji burzowej. C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi położonej przy drodze krajowej nr Poprawa estetyki wsi 3. Podniesienie jakości życia wspólnoty wiejskiej. Plac pod budowę świetlicy. Fundusz sołecki odłożony na projekt świetlicy. Zaangażowanie części mieszkańców. Współpracę z gminą. Brak środków, brak zainteresowania władz gminnych potrzebami mieszkańców wsi, 1. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi krajowej. 2. Systematyczne prace porządkowe wokół posesji i terenów publicznych we wsi w celu poprawy estetyki wsi 3. Zawiązanie stowarzyszenia odnowy wsi i zarejestrowanie. 4. Budowa świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie. 5. Organizacja zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych dla mieszkańców wsi (w budynku świetlicy). 6. Wzbogacanie wyposażenia plenerowego miejsca spotkań mieszkańców w nowe urządzenia. D. BYT 1. Pozyskiwanie sponsorów na rzecz wsi. 2.Pozyskiwanie funduszy na realizację działań odnowy wsi. 3. Promowanie działań wsi wśród mieszkańców i okolicznych sołectw. Działające na terenie wsi podmioty gospodarcze, Kreatywność mieszkańców wsi. Umiejętności organizacyjne, chęć do zmian. Niechęć do zmian, mała aktywność ludzi. Brak promocji działań wsi. 1. Udział mieszkańców wsi w różnorodnych szkoleniach. 2. Pozyskiwanie środków finansowych z fundacji Lidera, PROW. 3. Pozyskanie sponsoringu wśród właścicieli podmiotów gospodarczych działających na terenie wsi ( np. TOP FARMS). 4. Założenie strony internetowej wsi nowe Gołuszowice.

14 6.Program rozwoju sołectwa Nowe Gołuszowice. Kierunki rozwoju przedstawiają się następująco: 1. Uświadomienie mieszkańcom, że Nowe Gołuszowice są jedyne, a wszystko co robimy to robimy dla siebie i innych. 2. Poprawa estetyki wsi. 3. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 4. Budowa świetlicy. Cele strategiczne i działania Cel ogólny: Poprawa jakości życia Cele szczegółowe: 1. Rozwój życia społecznego i aktywizacja mieszkańców. 2. Poprawa wyglądu wsi. 3. Upowszechnienie sportu i rekreacji. 4. Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy oraz stowarzyszeniem. Uzasadnienie: we wsi Nowe Gołuszowice dużym problemem jest brak świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań mieszkańców, w którym zapewniona byłaby oferta edukacyjna, kulturalna dla wszystkich mieszkańców wsi. Wymiana zniszczonych dróg asfaltowych i betonowych. Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku Nowe Gołuszowice Głubczyce przy drodze Nr 38. Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowych Gołuszowicach oraz stowarzyszeniem, zapewni lepszą integrację mieszkańców m in. przy wspólnym organizowaniu imprez okolicznościowych i podobnych przedsięwzięć tego typu. Budowa Świetlicy Wiejskiej koszt : zł Wymiana asfaltu koszt : zł Budowa chodnika przy drodze nr 38 koszy : zł Wspieranie działań Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach i współpracującego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego Naprzeciw koszt: zł Termin realizacji; r Szacunkowy koszt: zł Źródła finansowania: Środki Unijne, Budżet Gminy oraz GDDKiA

15 Podsumowanie Brak dostatecznej infrastruktury kulturalnej wpływa zasadniczo na zahamowanie procesu rozwoju życia społeczno - kulturalnego mieszkańców wsi. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 6 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych działań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób starszych oraz rozwojowi organizacji społecznych. Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianą. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji.

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Tomisław w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Tomisław tu mi pasuje! AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Załącznik do Uchwały Nr /166/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2009 2016 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30.06.2010 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo Czerwiec 2010 1. Na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata UCHWAŁA NR II/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2531 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/238/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wyszęcice położonej w gminie Wińsko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łowęcin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 Załącznik do uchwały nr XX / 141 / 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 października 2008 r. Gmina Michałowice Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 PIELGRZYMOWICE, WRZESIEŃ 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec Aktualizacja 2010r 1. Adres gminy Nazwa Gminy URZĄD GMINY SAMBORZEC Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE Miejscowość SAMBORZEC Ulica Nr domu 43 Kod pocztowy 27-650 Samborzec 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik System wsparcia sołectw przystępujących do odnowy wsi na Dolnym Poznań 16 grudnia 2014 r. Program został wprowadzony na Dolnym w 2009 roku. Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz. na lata

Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz. na lata Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz na lata 2016-2023 1. Charakterystyka miejscowości Mały Klincz leży na pojezierzu Kaszubskim w województwie Pomorskim, powiat Kościerski, gmina Kościerzyna, przy drodze

Bardziej szczegółowo

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Program Grantowy jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Geneza powstania Sytuacja wyjściowa : Mała aktywność mieszkańców Słaba integracja mieszkańców Brak aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA 2 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO Załącznik. do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO NA LATA 2014 2020 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI.

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI. Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI na lata 2008-2015, czerwiec 2008 Spis treści I. Wstęp...3 II. Charakterystyka miejscowości...3

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 ANKIETA na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXIV/218/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 luty 2010 Plan Odnowy Miejscowości SOŁTMANY na lata

Załącznik do uchwały Nr XXIV/218/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 luty 2010 Plan Odnowy Miejscowości SOŁTMANY na lata Załącznik do uchwały Nr IV/218/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 luty 2010 Plan Odnowy Miejscowości SOŁTMANY na lata 2010-2017 Sołtmany luty 2010 Plan Odnowy Miejscowści Sołtmany 1 I. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI?

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? Program zadziała tylko gdy: 1. Zadziałają dobrzy liderzy 2. Władze gminy rozumieją i wspierają program 3. Jest opracowana wizja i plan rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2011r. Rady Gminy w Daszynie z dnia 05 września 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Drzykozy NA LATA 2011 2018 Drzykozy, wrzesień 2011 r. 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 Dariusz Młynarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Złotów, 03 marca 2016 r. Uczestnicy ponad 1700

Bardziej szczegółowo