18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH"

Transkrypt

1 18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH Działania związane z promocją oraz polityką międzynarodową Miasta Szczecin były w latach objętych Raportem prowadzone przez kilka struktur organizacyjnych. Od lipca 2004 roku promocja i marketing miasta weszły w zakres działania Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, a z początkiem roku 2005 również współpraca międzynarodowa. W omawianym okresie system komunikacji marketingowej Szczecina obejmował nie tylko autorskie działania Miasta, ale także przedsięwzięcia innych podmiotów, których charakter, ranga i zasięg stwarzają możliwość kreowania pożądanego wizerunku miasta. Gmina występowała więc w podwójnej roli promowanego megaproduktu (m.in. dogodne położenie, warunki przestrzenne i krajobrazowe, infrastruktura, architektura), jak również animatora promocji lokalnych tzw. produktów miejskich (materialnych i niematerialnych). Innym jeszcze aspektem, związanym bezpośrednio z praktycznym definiowaniem Miasta jako megaproduktu jest postrzeganie Szczecina w jego naturalnym otoczeniu, czyli regionie. Najbardziej oczywiste jest to w odniesieniu do turystyki, ale nie tylko. Szersza optyka jest niezbędna także wówczas, gdy promowany jest proinwestycyjny charakter Szczecina. Koncepcja marketingu terytorialnego, uznająca właśnie region za optymalną do promocji strukturę, sprawdziła się także w przypadku Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Podstawowymi adresatami promocji są: mieszkańcy Szczecina, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, lokalni przedsiębiorcy i inwestorzy, potencjalni inwestorzy (krajowi i zagraniczni), turyści (krajowi i zagraniczni), potencjalni oraz aktualni studenci szczecińskich uczelni wyższych (krajowi i zagraniczni) PRIORYTETOWE CELE MARKETINGU MIASTA W omawianym okresie realizowano bieżące działania promocyjne na rzecz budowania i utrwalania wizerunku Szczecina jako: centrum współpracy transgranicznej w obszarze Morza Bałtyckiego, koordynatora ponadregionalnej promocji województwa zachodniopomorskiego i współdziałania gmin ościennych, obszaru aktywności proinwestycyjnej i perspektyw gospodarczych, atrakcyjnego ośrodka turystycznego, w szczególności wodnego, miasta ludzi młodych, świadomych swej tożsamości i perspektyw, otwartego oraz przygotowanego na nowe wyzwania. Są to działania wynikające z krótko- i długookresowych celów Polityki promocji Szczecina. Cele długookresowe mają za zadanie wykreowanie marki Szczecina jako miasta przyjaznego i opiekuńczego w opinii mieszkańców, atrakcyjnego gospodarczo i turystycznie. Cele krótkoterminowe, realizowane w perspektywie najbliższych 2 lat, to m.in: opracowanie marki Szczecina, opracowanie i promocja kluczowych imprez masowych, koncentracja kompetencji w zakresie działań promocyjnych w jednym miejscu (akceptacja, koordynacja, kontrola). Powołany 1 lipca 2004 roku Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta od początku swej działalności za priorytet w promocji Szczecina uznał profesjonalizację marketingu miasta. Dotychczas Szczecin nie dysponował dokumentem o charakterze strategicznym, który precyzowałby priorytetowe cele promocji miasta i sposoby realizacji tych celów. Podjęte zostały wysiłki na rzecz wprowadzenia standardów sprzyjających spójnej, profesjonalnej, konsekwentnej promocji Szczecina. Zakończono prace nad dokumentem Polityka promocji Szczecina, który komplementarnie określa zasady, kierunki, priorytety, a przede wszystkim taktykę promocyjną miasta, mającą wspomóc osiągnięcie strategicznych dla jego rozwoju celów. W 2005 roku Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadził badania, których wyniki są podstawą do zdefiniowania m.in. najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność Szczecina na rynku. Działanie to poprzedziło prace nad Polityką promocji Szczecina. Badaniami objęto trzy grupy osób: mieszkańców, turystów, inwestorów (w tym inwestorów zagranicznych). Z analizy cech wizerunku miasta zgłaszanych przez badane osoby wynika, że: mieszkańcy kojarzą Szczecin z miastem portowym, na dalszych miejscach znalazły się takie cechy wizerunku, jak: miasto edukacji oraz miasto handlowe; zdecydowanie jednak Szczecin nie jest postrzegany jako miasto obiektów sportowych i rekreacyjnych, nie jest miastem biznesu i inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych; turyści określają Szczecin jako miasto portowe, miasto nauki, edukacji, rozrywek i nocnego życia oraz miasto nadmorskie, nie kojarzą Szczecina jako miasta wydarzeń kulturalnych; inwestorzy krajowi reprezentują równomierny podział ocen pozytywnych i negatywnych, wśród odpowiedzi potwierdzających atrakcyj- 209

2 ność miasta dominowały takie cechy, jak: dobra lokalizacja, miasto portowe, ważny węzeł komunikacyjny; inwestorzy zagraniczni wskazali znacznie więcej atutów Szczecina jako miasta atrakcyjnego do inwestowania, podkreślali, że Szczecin jest wprawdzie dobrym miastem do lokowania inwestycji, nie wykorzystuje się jednak jego potencjału gospodarczego. Tabela WADY I ZALETY SZCZECINA WEDŁUG INWESTORÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM zalety wady położenie: bliskość granicy, morza, rozwinięty przemysł stoczniowy, bardzo dobry punkt logistyczny, bogaty sąsiad Niemcy, dobry rynek zbytu przy ogólnym chwiejnym rynku w Polsce i za granicą, dobra lokalizacja, bliskość Berlina, miasto portowe. mała zasobność portfeli mieszkańców, brak działań ze strony władz lokalnych/brak współpracy władz lokalnych, za mało kapitału zagranicznego, brak rozwiniętej infrastruktury, migracja ludności zbyt duża, co powoduje chaos, tendencja do przeistaczania się Szczecina w miasto zaściankowe. Źródło: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Pomiar efektów działań promocyjnych jest stosunkowo skomplikowany, gdyż ich skuteczność uzależniona jest od wielu zmiennych. Pożądane zmiany wizerunku Szczecina funkcjonującego w świadomości grup docelowych oraz stopnia jego zgodności z tożsamością miasta wymagają czasu efekty ujawnić się mogą najwcześniej po kilku latach. Działania promocyjne podjęte w latach przyczyniły się do: profesjonalizacji marketingu Miasta, nadania właściwej rangi jubileuszom 60-lecia polskiego Szczecina, 25-lecia Sierpnia 1980 i 35-lecia Grudnia 1970, zbliżenia miasta do rzeki; tradycyjnym imprezom masowym nadano bardziej morski charakter (np. Dni Morza 2005), mniej znanym dodano organizacyjnego rozmachu (np. Flis Odrzański), organizowano nowe przedsięwzięcia (np. rzeczne study tour dla dziennikarzy polskich i niemieckich). Realizacja zadań z dziedziny marketingu i promocji miasta w latach objętych Raportem była utrudniona przez szereg problemów. Największym był brak Polityki promocji Szczecina, programów promocyjnych dla miasta i jednolitego systemu identyfikacji wizualnej i leksykalnej. Nieustanną trudność sprawiało również pogodzenie planów z możliwościami budżetowymi. Wiele z zamierzeń nie zostało zrealizowanych ze względów finansowych. Dotyczy to np. ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej. Byłaby to zresztą pierwsza taka kampania Szczecina FORMY I ZAKRES PROMOCJI W latach stosowano zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną promocję Szczecina. Promocja zewnętrzna wspierała proinwestycyjne starania miasta, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia komunikacji marketingowej, od bezpośredniej prezentacji ofert inwestycyjnych Szczecina podczas targów, wystaw, seminariów, poprzez organizowanie własnych imprez biznesowych umożliwiających bezpośrednie kontakty przedstawicielom szczecińskiego środowiska gospodarczego z potencjalnymi inwestorami, aż po działania mające stworzyć silny lobbing na rzecz miasta w polskich i europejskich środowiskach biznesowych oraz w USA. Jednym z istotniejszych pól promocyjnego zaangażowania samorządu było ułatwianie zaistnienia na rynkach zewnętrznych szczecińskich firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poza sferą gospodarczą, aktywność promocyjna Miasta koncentrowała się na kulturze, sporcie, turystyce i ekologii, traktując je jako jeden z priorytetów. Dużo uwagi poświęcano także promocji wewnętrznej, której odbiorcami są szczecinianie, a celem wzmacnianie więzi społecznych i utrwalanie poczucia przywiązania i zadowolenia z miejsca życia. W tym kontekście jako niezmiernie istotne Miasto traktowało promocyjne wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych. W promocji Szczecina miasta o aspiracjach ponadregionalnego centrum gospodarczego, kulturalnego, naukowego zadbano o to, aby w przekazach promocyjnych, przy zróżnicowanym rozłożeniu akcentów, lansować także te sfery, które w dłuższej perspektywie czasowej mają decydujący wpływ na jego wizerunek. Nie sposób wskazać nowoczesnego europolis bez rozwiniętego życia kulturalnego i to zarówno w zakresie instytucjonalnym, edukacyjnym, jak też bogactwa i różnorodności form twórczej ekspresji, a nade wszystko dostępności tej oferty. Znaczący był udział Miasta w zintegrowanej i jednostkowej promocji instytucji kulturotwórczych, indywidualnych osobowości artystycznych, a także poszczególnych wydarzeń i imprez. Promocja, z istoty swej koncentrująca uwagę odbiorcy na mocnych stronach promowanego produktu, w przypadku Szczecina akcentowała jego walory przestrzenne, krajobrazowe, przyrodnicze, proekologiczne, mając na uwadze rozwój, traktowanej przez Miasto priorytetowo, branży turystycznej. Zadania promocyjne Miasto realizowało przy użyciu całej palety narzędzi i metod marketingu te- 210

3 rytorialnego, takich jak: promocja wydawnicza, reklama prasowa, promocja telewizyjna, reklama, zewnętrzna, inne. Wśród głównych partnerów Szczecina w działaniach promocyjnych można wymienić m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, gminy ościenne, Północną Izbę Gospodarczą, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Szczecińskie Centrum Renowacyjne, Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecińską Agencję Artystyczną, Międzynarodowe Targi Szczecińskie, szczecińskie agencje reklamowe i firmy wydawnicze, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Euroregion Pomerania, Polsko-Niemiecki Dom Gospodarki, Dom Polski w Berlinie, placówki dyplomatyczne. W latach Miasto organizowało lub współorganizowało szereg imprez i wydarzeń promocyjnych. Najważniejszymi z nich były: Dni Morza, Szczecińska Majówka, Zachodniopomorskie Noble, Promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki na terenie województwa zachodniopomorskiego, Tytuł honorowy Ambasador Szczecina 2004, Tytuł honorowy Mecenas Kultury Szczecina, Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina, Konferencja Forum Samorządowe, Dni Województwa Zachodniopomorskiego, Prezentacja gospodarcza Szczecina i gmin ościennych w Berlinie, przy współudziale SCP, PIG, Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości i Polsko-Niemieckiego Domu Gospodarki, Study tour dla dziennikarzy polskich i niemieckich, z udziałem władz samorządowych, Piknik nad Odrą, Szczecin i Przyjaciele inicjatywa promocyjna zorganizowana podczas Pikniku nad Odrą, I Festiwal Hanzeatycki w Goleniowie, Organizacja centrum wystawienniczego na Hanse Sail w Rostocku i w Bremerhaven, Szczecin Open 2005 Binowo Park turniej golfowy, Szczecińskie Kroniki Filmowe, Dzień Rzeki Odry w Szczecinie (w ramach X Jubileuszowego Flisu Odrzańskiego ), Zachodniopomorski Turniej Uczelni, Szczeciński Festiwal Jazzowy, Jarmark Świąteczny, Prezentacja ofert gospodarczych Szczecina w Nowym Jorku oraz w St. Louis, Requiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego w 35 rocznicę Grudnia Przedstawiciele Miasta uczestniczyli również w wielu imprezach i wydarzeniach promocyjnych zorganizowanych przez inne podmioty, z których najważniejszymi były: Turniej Tenisowy PEKAO OPEN, Ogólnopolski Festiwal Malarstwa Współczesnego, Festiwal Bliźniąt, Koncert Requiem na Cmentarzu Centralnym, na zakończenie obchodów Dni Morza, dedykowany Tym, którzy nie wrócili z morza, Zamkowe Lato Artystyczne cykl koncertów, spektakli i imprez na terenie Zamku w okresie letnim, III Jarmark Anny i Bogusława, V Ogólnopolski Konkurs Baletowy Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2005, II Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, Wigilia dla Szczecinian PROMOCJA GOSPODARCZA Promocja gospodarcza skierowana jest do aktualnych i potencjalnych inwestorów, zaś jej szczególnym celem jest tworzenie nowych i wspieranie już istniejących inicjatyw gospodarczych. Promocja ta realizowana była m.in. poprzez: udział w imprezach targowo-wystawienniczych, publikacje i artykuły promocyjne, opracowywanie i wydawanie ofert inwestycyjnych. Miasto uczestniczyło w wielu imprezach i wydarzeniach ukierunkowanych na promocję gospodarczą. Były to: Immobilia 2005 Berlin, GryBud MTS Szczecin, MIPIM Cannes (Francja), Targi Nieruchomości i Inwestycji Szczecin, Impreza Wystwienniczo-Handlowa Witajcie Sąsiedzi Greifswald (Niemcy), Targi Gospodarcze w Torgelow (Niemcy), CEPIF Warszawa, Dni Województwa Zachodniopomorskiego Police, Sympozjum na temat: Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-niemieckiej. Gospodarka Prawo Oświata Kultura, Międzynarodowe Targi Nieruchomości (dla państw Europy Środkowo-Wschodniej) EMPEX Warszawa, EXPO REAL Monachium Wirtschaftstage Berlin Treptow-Köpenick, Targi francusko-polskie Warszawa, Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes, EXPO REAL w Monachium. Promocja gospodarcza była realizowana również poprzez publikacje i artykuły promocyjne zamieszczane w wydawnictwach własnych oraz prestiżowych wydawnictwach zewnętrznych. Obej- 211

4 mowała ona takie środki przekazu, jak: katalogi, foldery, informatory, artykuły prasowe. Miasto opracowuje corocznie: oferty inwestycyjne oraz wykaz nieruchomości do zbycia na dany rok, broszurę Szczecin w liczbach (prezentacja graficzna jest również dostępna na płycie CD). W 2005 r. został wydany Poradnik inwestora, który w swojej treści zawiera najważniejsze informacje dotyczące inwestycji w mieście, kapitału zagranicznego w Szczecinie, rynku nieruchomości, podstawowe dane statystyczne, wykaz baz hotelowych oraz przydatnych adresów instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Artykuły promocyjne ukazały się m.in. w takich wydawnictwach, jak: Magazyn morsko-turystyczny UNITY LINE Baltic the Panorama, Katalog Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin, Wiadomości Turystyczne, Gazeta Wyborcza Dodatek: Raport o Szczecinie, Puls Biznesu Dodatek Gminy i biznes, Katalog na targi nieruchomości w Cannes Real Estate in Poland, Rzeczpospolita dodatek: Regiony województwo zachodniopomorskie, Polish Business Magazine Polska w Unii Europejskiej 2005, Świat biznesu, Pocket Book 2005 Szczecin-Świnoujście (Kieszonkowy przewodnik firm shipingowych), Polish Ports Handbook 2005 (Podręcznik Polskich Portów) oraz w szeregu innych. Publikacje te były rozprowadzane podczas targów i imprez wystawienniczych, konferencji oraz wśród instytucji i organizacji gospodarczych. Szczególną formą promocji gospodarczej było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych dotyczących m.in. nieruchomości oferowanych do sprzedaży, gospodarki miasta oraz jego ofert inwestycyjnych, parku wodnego w Szczecinie, zagospodarowania terenów lotniska Dąbie i południowego brzegu jeziora Dąbie podczas szeregu prestiżowych spotkań oraz imprez. Prezentację dotyczącą zbycia terenu przy ul. Kniewskiej-Lubczyńskiej przedstawiono podczas finału konkursu Grunt na medal, zorganizowanego przez PAIiIZ, w którym powyższy teren otrzymał wyróżnienie. Gospodarkę Szczecina i jego oferty inwestycyjne prezentowano podczas spotkań z przedstawicielami m.in. Belgii, USA (St. Luise), Rosji (Kaliningrad), Wielkiej Brytanii (Manchester), Niemiec (Torgelow, Berlin), Norwegii oraz Chin. Prezentację przedstawiono także dziennikarzom i przedstawicielom świata nauki. Wykorzystywana jest też jako materiał promocyjny podczas targów m.in. w: Monachium, Berlinie oraz na innych imprezach wystawienniczych OBŁUGA INWESTORÓW W toku bieżącej pracy, podczas kontaktów z potencjalnymi inwestorami stosowane były formy przekazu bezpośredniego, których zakres obejmował informacje dot. m.in.: warunków, możliwości i procedur związanych z inwestowaniem w mieście. W latach nawiązano szereg kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi realizacją różnorodnych przedsięwzięć: przemysłowych, budowlanych, handlowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz szeregu innych. Przy realizacji zadań promocyjnych miasto współpracuje głównie z takimi partnerami, jak: Centrum Obsługi Inwestorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Podjęte działania zaowocowały wieloma sukcesami. Miasto uzyskało nagrody i gratulacje za profesjonalne przygotowanie ofert inwestycyjnych (wyróżnienie w konkursie Grunt na medal 2005 zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych) oraz wyrazy uznania ekspertów podczas konferencji Polska oczyma inwestorów zagranicznych. Jak przygotować ofertę inwestycyjną oraz promocyjną miasta, zorganizowanej przez Związek Miast Polskich). Zakwalifikowaliśmy się również do 2 etapu piątej edycji konkursu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji WSPÓŁPRACA REGIONALNA Zadania w zakresie współpracy regionalnej wynikają z rozszerzenia oddziaływania miasta i charakterystycznej dla Europy tendencji do rozwoju obszarów metropolitarnych. We współpracy regionalnej Miasto Szczecin realizuje konkretne zadania kierunkowe, którymi są: współpraca z gminami sąsiadującymi, tworzenie szczecińskiego obszaru metropolitarnego. Pierwsze z zadań realizowane jest w ramach Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, miasta Szczecin, gminy i miasta Goleniów, gminy i miasta Gryfino, gminy i miasta Police oraz gmin: Dobra (Szczecińska), Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo. Deklaracja o utworzeniu stowarzyszenia została podpisana 10 września 2004 roku. 212

5 Wytyczne dla działań Stowarzyszenia stanowią określone przez nie Misja i Cele Rozwoju Polityki Regionalnej. Są to w szczególności: rozwój turystyki oraz wspólna promocja regionu, budowanie tożsamości regionalnej, prowadzenie bazy terenów i obiektów posiadających walory turystyczne, intensyfikacja współpracy pomiędzy instytucjami oraz organizacjami. W działalności stowarzyszenia na plan pierwszy wysuwają się prace dotyczące wspólnej polityki promocji, wskazywanie wspólnych obszarów rozwoju, planowanie infrastruktury transportowej i turystycznej. Drugie z zadań jest wielkim wyzwaniem, a prace z nim związane prowadzone są w ścisłym porozumieniu z samorządem województwa. Prace nad tworzeniem obszaru metropolitarnego obejmują: planowanie infrastruktury komunikacyjnej, planowanie centrów rozwoju, ochronę środowiska, politykę społeczną, kulturę, turystykę. Aktualnie trwają prace nad uzgodnieniem priorytetów. Podjęcie działań w ramach współpracy regionalnej przyczyniło się do utrwalenia wizerunku Szczecina jako koordynatora ponadregionalnej promocji całego województwa zachodniopomorskiego (liczne projekty i przedsięwzięcia zrealizowano wspólnie z gminami ościennymi) WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W roku 2004 Rada Miasta Szczecin uchwaliła Politykę współpracy międzynarodowej, której zasadniczym celem jest wykorzystanie możliwości, jakie niesie współpraca międzynarodowa dla zbudowania pozycji Szczecina jako ponadregionalnego, transgranicznego centrum o charakterze międzynarodowym. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, rozszerzonej o Litwę, Łotwę, Estonię, sytuuje Szczecin w nowej pozycji na geopolitycznej mapie powiązań międzynarodowych, tworzy nowe polityczne, prawne i finansowe warunki, nowe wyzwania oraz szanse wzmocnienia jego potencjału rozwojowego. Województwo zachodniopomorskie sta-je się podmiotem polityki regionalnej UE. Tym samym rośnie też rola Szczecina jako jego stolicy oraz największego ośrodka politycznego, administracyjnego, gospodarczego, naukowego, edukacyjnego i kulturalnego. Bałtyk staje się wewnętrznym morzem Unii Europejskiej, urzeczywistnia się tzw. północny wymiar UE, intensyfikacji ulega kooperacja państw, regionów i miejskich centrów tego obszaru. Zmienił się charakter granicy polsko-niemieckiej, z zewnętrznej na wewnętrzną granicę UE, co likwiduje wiele barier, szczególnie w gospodarczej kooperacji sąsiadów, ale tworzy też nowe warunki i wyzwania. Rośnie rola Szczecina jako ważnego ośrodka obu tych obszarów współpracy: bałtyckiej i pogranicza polsko-niemieckiego, które z peryferyjnych przeistaczają się w istotne bieguny kooperacji wewnątrz Wspólnoty. Podstawą dla międzynarodowej aktywności Szczecina są m.in.: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej z 1980 roku, zwana Konwencją Madrycką, oraz Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 1988 roku, a także bilateralne umowy zawarte zarówno przez rząd polski, jak i władze regionalne (w tym polsko- -niemiecki Traktat o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 1991 roku). Charakteru symbolicznego nabiera Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, zwana Kartą Szczecińską od czasu jej znowelizowania w Szczecinie w roku WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ MIASTA W latach w polityce międzynarodowej miasta odnotowano szereg ważnych wydarzeń, w szczególności były to: międzynarodowa konferencja na temat przyszłości współpracy transgranicznej, zorganizowana przez miasto Szczecin i SERG 1 ; patronat nad konferencją objął Prezydent RP. Już po raz drugi, po blisko dziesięciu latach, do Szczecina zjechali przedstawiciele europejskich regionów granicznych i transgranicznych, aby dyskutować o przyszłości współpracy transgranicznej w Europie. Szczecin został wybrany z jednej strony ze względu na jego położenie przy nowej wewnętrznej granicy UE, a z drugiej aby uhonorować wkład miasta w rozwój euroregionalnej współpracy transgranicznej. Na mapie europejskich regionów granicznych Szczecin zajmuje od lat ugruntowaną pozycję. Jest stolicą polsko- -niemiecko-szwedzkiego Euroregionu Pomerania, jednego z najprężniej działających euroregionów z udziałem gmin i powiatów polskich. Przedstawiciele Szczecina reprezentują Eurore- 1 Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych powstało w 1971 roku i funkcjonuje do dziś na terenie EUREGIO najstarszego regionu transgranicznego Europy, położonego na granicy niemiecko-holenderskiej, z siedzibą w Gronau (Niemcy). Do jego najważniejszych celów należy m.in. wskazywanie na problemy, szanse i osiągnięcia regionów granicznych i transgranicznych, reprezentowanie ich interesów na płaszczyźnie europejskiej, inicjowanie, wspieranie i koordynacja współpracy i wymiany doświadczeń między regionami granicznymi, a także wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów. Obecnie SERG liczy sobie około 120 członków. 213

6 gion Pomerania w Prezydium SERG od początku jego przynależności do tej europejskiej organizacji regionalnej; ożywienie w roku 2005 kontaktów z miastem partnerskim Saint Louis 2 w Missouri w celu aktywizacji w mieście sektora przedsiębiorczości i stworzenia nowych miejsc pracy. Władze Szczecina dwukrotnie odwiedziły USA, podejmując próbę zainteresowania miastem potencjalnych partnerów i przyciągnięcia inwestorów, m.in.: poprzez prezentacje potencjału gospodarczego Szczecina i jego ofert inwestycyjnych w Nowym Jorku oraz St. Louis. Prezydent Szczecina przeprowadził również liczne rozmowy zachęcające przedsiębiorców amerykańskich do inwestowania w Szczecinie, m.in. z Apollo Real Estate, News Corporation, WTC itd.; rewizyty przedstawicieli USA w Szczecinie; w sierpniu 2005 odwiedzili miasto przedstawiciele Polonii amerykańskiej z St. Louis i Nowego Jorku, z okazji uroczystości ku czci XXV- -lecia Solidarności i odsłonięcia pomnika Grudzień 1970 styczeń 1971 (którego budowę wsparła finansowo Polonia amerykańska); w październiku 2005 roku w Szczecinie gościli przedstawiciele przedsiębiorców i uniwersytetu MISSOURI z St. Louis, jednym z bezpośrednich rezultatów tej wizyty było podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Światowym Centrum Handlu w Saint Louis (WTC-St. Louis) a Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie; Dni Morza 2005, podczas których już tradycyjnie władze Szczecina gościły reprezentacje miast partnerskich; podczas spotkań dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy oraz nakreślono kierunki na najbliższe lata; uczestnictwo w pracach Związku Miast Bałtyckich (UBC), m.in.: w komisjach: kultury, planowania przestrzennego, audytu, sieci ds. europejskich oraz w radzie redakcyjnej Biuletynu Miast Bałtyckich; w dniach roku odbyła się VIII Konferencja Generalna Związku Miast Bałtyckich zatytułowana: W kierunku nowej agendy bałtyckiej, w której wzięli udział przedstawiciele 67 miast członkowskich, zaproszeni przedstawiciele rządów państw bałtyckich i ponadregionalnych organizacji bałtyckich; podczas konferencji podpisano memorandum dot. polityki zrównoważonego rozwoju portów i zasobów morskich, sygnowane m.in. przez Zarząd Morskich Portów Szcze- 2 Porozumienie o związku siostrzanym pomiędzy St. Louis i Szczecinem zostało zawarte 4 października 1992 r. (treść porozumienia, w którym obie strony wyraziły wolę współpracy jest ogólna). Kontakty zostały zainicjowane w 1991 roku przez ówczesnego Prezydenta Szczecina oraz Dyrektora Fundacji Rozwoju Fundacji Lokalnej w trakcie wizyty studyjnej w USA w ramach ogólnopolskiego programu nawiązywania kontaktów międzynarodowych przez gminy polskie. cin i Świnoujście, które jest wynikiem realizowanego projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG IIIB Nowa Hanza zrównoważonego rozwoju miast i portów 3 ; w tematyce konferencji znalazły się następujące kwestie: morskie korytarze logistyczne, Polityka Nowosąsiedzka Unii Europejskiej, promocja kontaktów międzyludzkich w regionie Morza Bałtyckiego, wpływ polityki budżetowej UE na miasta, profilaktyka zdrowia mieszkańców w miastach, współpraca UBC z Regionem Jeziora Wiktoria w Afryce (LVRLAC); komisja Ochrony Środowiska UBC wręczyła nagrodę za najlepszy miejski projekt ekologiczny UBC Best Environmental Practice in Baltic Cities Award 2005 miastu litewskiemu Kaunas; zgromadzenie członków podjęło rezolucję dotyczącą Nowej Agendy dla Regionu Morza Bałtyckiego, wzywającą do zreformowania oraz restrukturyzacji dotychczasowej współpracy w regionie, w celu sprostania nowym wyzwaniom i która podkreśla wagę współpracy z takimi krajami, jak Rosja i Norwegia, jest bałtyckim zobowiązaniem wszystkich miast członkowskich UBC do realizacji Strategii Lizbońskiej; w 2005 roku Szczecin zakończył przewodniczenie prowadzonej od 1993 roku Komisji Kultury UBC, zakończył też prowadzenie Komisji Audytu WAŻNIEJSZE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE W latach miasto współpracowało przy realizacji szeregu projektów międzynarodowych, wśród których można wymienić: Projekt Łuk Południowego Bałtyku to część międzynarodowego projektu pn. South Baltic Arc Spatial Strategies for Integration and Sustainable Development Acceleration of the South Baltic Arc Zone, realizowanego w ramach programu INTERREG III B dla Regionu Morza Bałtyckiego. Cele projektu to stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw nadmorskich, a także dla osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Strefy Rozwojowej Południowego Bałtyku, rozciągającej się od St. Petersburga po Lubekę; Projekt Balic + Wspólne strategie, partnerstwa przestrzenne oraz działania dla podtrzymania rozwoju przestrzennego i integracji regionów wokół transnarodowych korytarzy transportowych (Common Strategies, Spatial Partnerships and Actions for Sustainable Spatial Development and Integration of Regions Around Transnational Corridors in the Southern Baltic Sea Region), który był realizowany w okresie: roku. Współpracowały 3 ang. New Hansa of Sustainable Ports and Cities. 214

7 w nim: region Skania, Meklemburgia Pomorze Przednie, miasto Berlin oraz Brandenburgia, województwo zachodniopomorskie, miasto Szczecin. Projekt wpisuje się w politykę rozwoju regionalnego, która w Unii Europejskiej stanowi jeden z najważniejszych elementów polityki wewnętrznej. Stworzył wspólną platformę polityczną do koordynacji i wdrażania strategii przestrzennych oraz działań na wspólnym obszarze geograficznym. Główny nacisk położono na wypracowanie nowych koncepcji rozwoju ze ścisłym ukierunkowaniem na ich wdrażanie. Tematyka projektu obejmowała takie zagadnienia, jak: dostępność do transnarodowych korytarzy, połączenia komunikacyjne pomiędzy aglomeracjami a obszarami wiejskimi, funkcjonalne partnerstwa przestrzenne dające nowe impulsy do rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej. Projekt składał się z 5 podprojektów: Wspólne Strategie i Partnerstwa Przestrzenne, Restrukturyzacja Rolnictwa i Leśnictwa, Turystyka, Dostępność Regionalna i Lokalna, Sieć Miast; Europejski Szlak Gotyku Ceglanego projekt realizowany w ramach programu BSR INTERREG IIIB. Łączy ze sobą kraje, regiony, miasta, kultury oraz ludzi poprzez uniwersalny język architektury. Jego celem jest pobudzenie rozwoju turystyki, jako gałęzi gospodarki lokalnej i regionalnej, poprzez utworzenie szlaku tematycznego, prezentującego dziedzictwo architektury gotyku ceglanego w miastach położonych w basenie Morza Bałtyckiego. 27 partnerów projektu zamierza promować ochronę objętych projektem zabytków oraz ich użyteczność dla celów kultury i turystyki; Projekt ABC Alians Miast Bałtyckich (Project-ABC Baltic Cities Alliance) realizowany wspólnie z miastami: Malmö, Gdynia, Helsinki, itd., przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Celem projektu było wykorzystanie i wymiana lokalnych ekspertyz dla poprawy rozwoju przestrzennego miast oraz wdrażania best practice w zakresie zarządzania przestrzenią, w tym wdrażania regionalnych strategii rozwoju na poziomie krajowym i europejskim. METREX Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych powołana została w roku 1996 w Glasgow dla wymiany wiedzy oraz popularyzacji wśród polityków, urzędników i ich doradców zagadnień dot. planowania i rozwoju przestrzennego metropolii oraz do wykreowania wymiaru metropolitalnego na poziomie europejskiego planowania przestrzennego. Istnieje ok. 120 uznanych metropolitalnych regionów i obszarów w Europie, o populacji ponad pół miliona, które mają wiele wspólnych problemów i możliwości. Aktualnie w sieci funkcjonują 42 członkowskie obszary metropolitalne, reprezentowane przez 53 samodzielne władze terytorialne. METREX zainicjował realizację dwóch projektów międzynarodowych. Są to: InterMETREX prowadzony przez miasto Glasgow oraz Clyde Valley Structure Plan Joint Committee (GCVSP JC), obejmuje 32 partnerów (w tym METREX) i przewidziany jest do prowadzenia w latach Projekt stanowi kontynuację projektu realizowanego w ramach programu Interreg IIC, a jego celem jest wypracowanie Standardów Efektywnego Metropolitalnego Planowania Przestrzennego oraz Praktyki Rozwoju. Dzięki ich zastosowaniu łatwiejsze stanie się wzmocnienie obszarów metropolitalnych. PolyMETREXplus prowadzony przez Generalitat de Catalunya i Institut d Estudis Territorials (IET), skupia 19 partnerów (w tym METREX) i przewidziany jest do realizacji w latach PolyMETREXplus ma za zadanie ułatwić obszarom metropolitalnym wzmocnienie, poprzez rozwój efektywnych policentrycznych, relacji pomiędzy nimi. Istnieje silny funkcjonalny związek pomiędzy wymienionymi wyżej projektami, ponieważ pomagając indywidualnym obszarom metropolitalnym w realizacji ich potencjałów, InterMETREX ułatwia im wykreowanie korzystnych relacji/związków z innymi obszarami metropolitalnymi poprzez ich promocję w projekcie PolyMETREXplus. ŹRÓDŁA INFORMACJI:, Urząd Miasta Szczecin: Zespół ds. Promocji, Referat ds. Obsługi Inwestorów, Referat ds. Współpracy Międzynarodowej, Referat ds. Polityki Regionalnej. 215

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Narodowego Programu Rewitalizacji roku 2020 oraz projekty podregionalne w kontraktach terytorialnych województw Materiał

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Agenda 21 Zalewu Szczecińskiego Region Dwóch Narodów

Regionalna Agenda 21 Zalewu Szczecińskiego Region Dwóch Narodów Regionalna Agenda 21 Zalewu Szczecińskiego Region Dwóch Narodów 18 czerwca 2000 roku w Schwerinie podpisano Wspólne Oświadczenie o współpracy transgranicznej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

3.4.1.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.4.1.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.4.1.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania (SBC) 505 603 zł Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski Istota Kontraktu Samorządowego Założeniem Kontraktu Samorządowego (KS) jest urzeczywistnienie idei planowania i realizowania

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r.

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r. Kultura w programach EWT 2014-2020 Katowice, 14 marca 2014 r. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Zasady: - partnerstwo ponadnarodowe, - poziom dofinansowania dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych,

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Interreg IV programy UE 2007-2013 Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Nasza sieć Bazy danych UE Narodowi koordynatorzy programów Komisja UE Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przemyski Klaster Turystyczny. Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji

Przemyski Klaster Turystyczny. Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji Przemyski Klaster Turystyczny Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji Geneza Działalność Fundacji Kresowe Centrum Edukacji i Rozwoju Perła Galicji Spotkanie w Urzędzie Miasta podsumowujące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 1. Geneza projektu 2. Cele projektu krótkoterminowe długoterminowe 3. Grupa docelowa projektu 4. Przebieg realizacji projektu 5. Korzyści z udziału w konkursie GENEZA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu Na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo