Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 11 marca 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 11 marca 2014r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 11 marca 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE WYMIARU, POBORU I WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2 Rozdział I Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 749 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 208, poz. 1375) zwane dalej rozporządzeniem. 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.). 5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U z 2012r. Nr poz.1015 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz.1399 z późn.zm.). Przepisy niniejszej instrukcji stanowią rozwinięcie niezbędne dla potrzeb praktyki odnośnie zagadnień, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1375). Słownik : Urząd - Urząd Miasta i Gminy Wolbrom osoba upoważniona osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do określonych czynności pracownik księgowości - pracownik, który zgodnie z zakresem czynności prowadzi księgowość podatkową pracownik ds wymiaru - pracownik, który zgodnie z zakresem czynności prowadzi wymiar podatków deklaracja - deklaracja i informacja, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy podatnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu podatki-rozumie się przez to również: zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością inkasent- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

3 Rozdział II Ewidencja podatkowa Ewidencja podatników podatków lokalnych prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego Podatki Firmy Korelacja z siedzibą w Krakowie. Ewidencję należności z tytułu podatków prowadzi się szczegółowo na kontach podatkowych w systemie informatycznym dla każdego rodzaju należności i każdego podatnika. Konto podatkowe zakłada pracownik ds. wymiaru podatków na podstawie złożonej deklaracji przez podatnika lub decyzji w sprawie wymiaru podatku. Konto podatkowe prowadzi się nieprzerwanie do czasu ustania obowiązku podatkowego i całkowitej likwidacji zaległości i nadpłat. Rejestr przypisów i odpisów służy do chronologicznej ewidencji wszystkich przypisów i odpisów na kontach podatkowych. Co kwartał uzgadnia się sumy przypisów i odpisów z ewidencji księgowej z sumami przypisów i odpisów naliczonych przez komórkę wymiaru. Na dokumencie będącym wydrukiem generowanym przez system komputerowy składa swój podpis pracownik komórki wymiaru oraz pracownik księgowości. Księgowania syntetycznego zaległości i nadpłat na koncie 221 dokonuje się w okresach kwartalnych, zgodnie z kwartalną sprawozdawczością budżetową. Rozdział IIa Ewidencja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewidencja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego Opłaty za usuwanie odpadów Firmy Korelacja z siedzibą w Krakowie. Ewidencję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi pracownik księgowości na kontach założonych dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej zobowiązanego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie informatycznym. Ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 208, poz.1375). Konto opłaty prowadzi się nieprzerwanie do czasu ustania obowiązku uiszczania opłaty i całkowitej likwidacji zaległości i nadpłat. Do udokumentowania przypisów i odpisów służą: deklaracje (art.3 pkt 5 Ordynacji podatkowej), decyzje (określające wysokość zobowiązania w opłacie za odpady komunalne); postanowienia o dokonaniu potrącenia, o których mowa w art.65 Ordynacji podatkowej; odpisy orzeczeń sądu administracyjnego, o którym mowa w art.77 1 pkt3 Ordynacji podatkowej; dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych, należnych od podatników; dokumenty, na podstawie których przypisuje się bankowi zobowiązanie w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika, w związku z art.60 1 pkt2 Ordynacji podatkowej, stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty podatku ( w przypadku, gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a bank obciążył

4 rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bieżący). Dokumentowanie wygaśnięcia zobowiązania odbywa się na podstawie: zapłaty, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu opłaty, umorzenia zaległości z tytułu opłaty, przedawnienia Wygaśnięcie zobowiązania powinno być udokumentowane odpowiednim dowodem księgowym, który stanowi podstawę zapisu w księgach rachunkowych urzędu. Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania służą: wyciąg bankowy zawierający dane zapewniające identyfikację wpłaty; dokumenty wpłaty załączone do wyciągu; dokumenty stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu uiszczenia opłaty; dowody wpłat zatwierdzone do stosowania przez właściwe organy jednostki samorządu terytorialnego; postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu opłaty na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań; decyzje (np. o umorzeniu zaległości); umowy i inne dokumenty, z których w szczególności wynika określony w art.66 4 Ordynacji podatkowej termin wygaśnięcia zobowiązania stosunku do jednostki samorządu terytorialnego; dokumenty informujące o przedawnieniu, o którym mowa art Ordynacji podatkowej. Do udokumentowania zwrotów służą: pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych, wyciąg bankowy jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wpłaty, albo dokumenty wpłaty załączone do wyciągu bankowego; dowód wewnętrzny: nota księgowa. Co kwartał uzgadnia się sumy przypisów i odpisów z ewidencji księgowej z sumami przypisów i odpisów naliczonych przez komórkę wymiaru.na dokumencie będącym wydrukiem generowanym przez system komputerowy składa swój podpis pracownik komórki wymiaru oraz pracownik księgowości. Księgowania syntetycznego zaległości i nadpłat na koncie 221-należności z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się w okresach kwartalnych, zgodnie z kwartalną sprawozdawczością budżetową.

5 Rozdział III Wymiar podatków W trakcie prowadzonego postępowania pracownik ds. wymiaru podatków podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym w oparciu o obowiązujące przepisy. W przypadku nie złożenia deklaracji pomimo wezwania podatnika do jej złożenia, pracownik ds. wymiaru podatków opracowuje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego i przedkłada do podpisu osobie upoważnionej do podpisu. Pracownik, prowadzący sprawę przygotowuje decyzję w sprawie wymiaru podatku. Po zatwierdzeniu decyzji przez osobę upoważnioną do podpisu oryginał decyzji wysyła się stronie, a kopię decyzji włącza do akt podatnika. Wyjątek stanowią nakazy płatnicze dla osób fizycznych generowane przez program w czasie akcji wymiarowej ( styczeń -luty) na dany rok podatkowy, które wystawia się w jednym egzemplarzu. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami, pracownik ds. wymiaru podatków w zależności od charakteru i zakresu uchybień: 1. koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku w wyniku tej korekty nie przekracza 1.000,00 zł (art pkt 1 Ordynacji podatkowej). Kopię skorygowanej deklaracji potwierdzonej za zgodność z oryginałem pracownik ds. wymiaru podatków przedkłada osobie upoważnionej do podpisu do zatwierdzenia, a następnie doręcza podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. 1. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień wskazując przyczyny, z powodu których informacje podane w deklaracji poddaje się w wątpliwość. W przypadku złożenia korekty deklaracji bez uzasadnienia przyczyn korekty pracownik ds. wymiaru podatków opracowuje wezwanie podatnika do złożenia takiego uzasadnienia i przedkłada osobie upoważnionej do podpisu do zatwierdzenia. W razie stwierdzenia, że deklaracja nie została złożona, pracownik ds. wymiaru podatków przygotowuje pisemne wezwanie podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wzywa do jej złożenia i przedkłada osobie upoważnionej do podpisu. Rozdział IIIa Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi się przy użyciu programu komputerowego firmy Korelacja z Krakowa Opłaty za usuwanie odpadów. Wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się na podstawie deklaracji, składanych przez właścicieli nieruchomości, zgodnie ze wzorem deklaracji uchwalonym przez Radę Miejską w Wolbromiu. W przypadku nie złożenia deklaracji lub nierzetelnego wypełnienia deklaracji - wymiaru dokonuje się poprzez decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydaną z urzędu przez organ podatkowy.

6 Pracownik do spraw wymiaru opłaty podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym w oparciu o obowiązujące przepisy: -weryfikacja formalna deklaracji ( termin złożenia, podpis, czy wypełniono wszystkie wymagane pola), -weryfikacja danych adresowych, -sprawdzenie pod względem rachunkowym zgodności zadeklarowanej kwoty z danymi, dostępnymi informacjami na temat podstawy opodatkowania. W ramach czynności sprawdzających i stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyki bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami pracownik do spraw wymiaru może skorygować deklarację dokonując poprawek i uzupełnień, uwierzytelniając i doręczając kopię deklaracji właścicielowi nieruchomości (art.274 ordynacji podatkowej). W przypadku stwierdzenia, że deklaracja nie została złożona, pracownik wymiaru przygotowuje i wysyła wezwanie do właściciela nieruchomości zamieszkałej o jej złożenie z podaniem przyczyny jej niezłożenia, informując o konsekwencjach prawnych w przypadku nie zastosowania się do wezwania. Pracownik ds.wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może skorygowac deklarację z przyczyn podanych powyżej, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku w wyniku tej korekty nie przekracza 1000,00zł. W sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Pracownik wymiaru opłaty za odpady komunalne wszczyna postępowanie w sprawie niezłożenia deklaracji lub wątpliwości co do danych w niej zawartych: - z urzędu następuje w formie postanowienia lub na żądanie strony. -toku postępowania pracownik wymiaru zbiera dane potrzebne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej właściciela nieruchomości zamieszkałej, który nie złożył deklaracji lub w odniesieniu do której organ podatkowy ma wątpliwości. Pracownik zapewnienia stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Stronie wyznacza się siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Pracownik wymiaru opłaty przygotowuje decyzję określającą wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z metryką sprawy. Decyzję podpisuje osoba upważniona, po czym pracownik wysyła powyższą decyzję do właściciela nieruchomości zamieszkałej, za potwierdzeniem odbioru. Kopię decyzji włącza się do akt. Decyzja powinna zawierać zapis, że nieuregulowanie należności spowoduje ich ściągnięcie w trybie egzekucji administracyjnej. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego za Pośrednictwem Burmistrza, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

7 Rozdział IV Pobór podatków Wpłaty na poczet podatków i opłat mogą być dokonywane: - bezpośrednio w kasie urzędu. Wpłaty od podatników przyjmuje kasjer. Pokwitowania przyjęcia do kasy urzędu gotówki od podatników, wystawiane są w 2 egzemplarzach. Wpłaty księgowane/zatwierdzane są automatycznie na karcie kontowej podatnika za pośrednictwem podsystemu KASA. Pracownik księgowości otrzymuje kopię dowodów wpłat wraz z wydrukiem analitycznym przyjętych wpłat, sprawdza czy kwota wpływów dzienna wynikająca z systemu komputerowego jest zgodna z sumą kwot ujętych na dowodach wpłat oraz wydrukiem analitycznym. Oryginał pokwitowania otrzymuje wpłacający, kopia przekazywana jest dla księgowości (dołączana do raportu kasowego). W wypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu pokwitowania nie wystawia się jego duplikatu. Na pisemną prośbę podatnika wydaje się zaświadczenie o dokonaniu wpłaty, które powinno zawierać: numer pokwitowania; nazwisko i imię podatnika oraz miejsce zamieszkania lub nazwę oraz adres siedziby podatnika; datę dokonanej wpłaty; tytuł wpłaty; sumę wpłaty cyframi i słownie; okres, którego wpłata dotyczy. Szczegółowe zasady gospodarki kasowej określa Zarządzenie dot. instrukcji gospodarki kasowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. -za pośrednictwem banku lub poczty. Otrzymane wyciągi z rachunku bankowego, podlegają sprawdzeniu czy saldo końcowe podane w wyciągu jest prawidłowe. Kontroli wyciągu bankowego dokonuje pracownik Referatu Rachunkowości. Dowody księgowe dołączone do wyciągów bankowych podlegają dekretacji i zostają rozdzielone pomiędzy pracowników księgowości podatkowej w celu ich zaksięgowania. -za pośrednictwem inkasenta. Pobór podatków i opłat w drodze inkasa, może nastąpić jeżeli tę formę poboru określonych podatków i opłat zarządzono w przyjętej uchwale Rady Miejskiej w Wolbromiu. Rada Miejska określa również inkasenta oraz wysokość jego wynagrodzenia. Na podstawie w/w uchwały otwiera się pozabilansowe konta szczegółowe dla inkasentów. Za termin dokonania zapłaty podatku bądź opłaty uważa się zgodnie z Ordynacją podatkową: dzień wpłaty dzień pobrania przez inkasenta dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika Wpłaty podatników rozlicza się zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej a wpłaty na podatek pobrane przez poborcę skarbowego rozlicza się zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku gdy na podatniku ciąży więcej niż jedno zobowiązanie podatkowe wpłatę podatnika należy rozliczyć zgodnie z art. 62 1Ordynacji podatkowej. W sprawie zaliczenia wpłat na poczet zaległych i beżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

8 Rozdział IVa Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpłata na poczet opłaty może być dokonywana: bezpośrednio w kasie Urzędu Do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się druki masowych płatności oraz dowody wpłat zatwierdzone do stosowania w Urzędzie. Wpłaty przyjmuje kasjer. Pokwitowania przyjęcia gotówki do kasy urzędu wystawiane są w 2 egzemplarzach. Wpłaty księgowane są automatycznie na karcie podatnika za pośrednictwem podsystemu KASA. Pracownik otrzymuje kopię dowodu wpłaty i sprawdza czy kwota wpływów dziennych jest zgodna wydrukiem analitycznym. Wpłacający otrzymuje oryginał wpłat, kopia przekazywana jest do księgowości. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika dowodu wpłaty nie wystawia się jego duplikatu. Na pisemną prośbę strony wydaje się zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. Zaświadczenie powinno zawierać: numer pokwitowania, nazwiska i imię, miejsce zamieszkania, datę dokonanej wpłaty, tytuł wpłaty, kwotę wpłaty cyframi i słownie. Szczególne zasady gospodarki kasowej określa Zarządzenie dot. instrukcji gospodarki kasowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. -za pośrednictwem banku lub poczty Do poboru opłaty za pośrednictwem banku, poczty stosuje się druki masowych płatności oraz odpowiednie formularze określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego ( Dz.U Nr 236, poz.1636). Wyciągi otrzymane z rachunku bankowego podlegają sprawdzeniu przez pracownika pod względem zgodności z saldem na koncie podatnika. Kontroli dokonuje pracownik Referatu Rachunkowości. Dowody księgowe opłaty dołączone do wyciągów bankowych podlegają dekretacji i zostają rozdzielone pomiędzy pracowników księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu ich zaksięgowania. Za termin dokonania zapłaty uważa się: -dzień wpłaty, -dzień obciążenia rachunku bankowego Rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa. Dokonaną wpłatę przez podatnika na zaległość rozlicza się zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, natomiast pobraną przez poborcę opłatę zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zastosowanie art.54 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odnoszący się do nienaliczania odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki jako poleconej. Do wpłat zaliczanych na poczet zaległości stosuje się przepisy o przerachowaniu. Zaliczenia wpłaty dokonuje się z mocy prawa bez postanowienia ( podatnik wskazał na dowodzie konkretny tytuł) lub z mocy prawa potwierdzając ten fakt postanowieniem, na które służy zażalenie. Do nadpłat stosuje się przepsy - ustawy Ordynacja podatkowa.

9 Rozdział V Windykacja należności podatkowych Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań wykonuje się przez analizę kont podatników, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów. Upomnienia Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z mocy prawa (w sytuacji złożenia deklaracji przez podatnika, w której zostało zamieszczone pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego), pracownik księgowości sporządza upomnienie, które wysyła do dłużnika za potwierdzeniem odbioru. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności ponoszenie kosztów przesyłek pocztowych: a)dla podatników: podatków od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych -do 30 czerwca danego roku zalgłości, których termin płatności przypadł w okresie od 1 grudnia do 31 maja -do 31 grudnia danego roku zaległości, których termin płatności przypadł w okresie od 1 czerwca do 30 listopada b) dla pozostałych podatników nie później niż 60 dni od upływu terminu płatności. Upomnienie sporządza się, jeżeli kwota zaległości wynosi co najmniej dwukrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; w przypadku zaległości wynoszących za rok podatkowy co najmniej równowartość kosztów upomnienia, a mniejszych niż dwukrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, upomnienie wysyła się nie później niż do 31 stycznia następnego roku. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności ponoszenie kosztów przesyłek pocztowych: Tytuły wykonawcze Jeżeli zobowiązanie powstaje z mocy prawa, a podatnik nie złożył deklaracji, pracownik ds. wymiaru po przeprowadzeniu postępowania - wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Po wydaniu decyzji, w przypadku stwierdzenia braku wpłat pracownik księgowości wystawia tytuł wykonawczy. Jeżeli zaległości objęte upomnieniem nie zostały zapłacone, pracownik księgowości sporządza na kwoty zaległe, najwcześniej po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze wystawiane są nie później niż do 6 miesięcy od upływu terminu płatności podatku (należności). W przypadku niezapłacenia przez podatnika kosztów upomnienia pracownik księgowości sporządza tytuł wykonawczy w celu ich przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej na koniec danego roku. Wystawione tytuły wykonawcze wpisuje się do ewidencji tytułów wykonawczych i wraz z potwierdzeniem doręczenia upomnienia przesyła się do właściwego Urzędu Skarbowego, który potwierdza ich odbiór. W przypadku braku realizacji tytułu wykonawczego pracownicy księgowości zobligowani są do wystąpienia raz w roku tj. w terminie do dnia 31 stycznia za rok ubiegły, z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji z urzędów skarbowych o stopniu realizacji wystawionych tytułów wykonawczych.

10 Pracownik księgowości zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość zaległości objętej tytułem wykonawczym. Przedawnienia Weryfikacji sald pod kątem występowania należności przedawnionych i nieściągalnych dokonuje się według stanu na dzień 31 grudnia nie później niż do 15 stycznia następnego roku. Zaległości podatkowe, które na podstawie art. 70 Ordynacji uległy przedawnieniu (z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych na majątku dłużnika), podlegają odpisaniu z urzędu - na podstawie noty księgowej - po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie odpisu przez Skarbnika Miasta i Gminy Wolbrom. Zaległości podatkowe, które zostały zabezpieczone na nieruchomości( zaległości zabezpieczone przez wpis hipoteki), po upływie okresu wymienionego w art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa nie ulegają przedawnieniu i ujmowane są na koncie 226 w paragrafie właściwym dla danego podatku. Zaległości podatkowe umarza się z urzędu w przypadkach i na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej, przy czym, mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz fakt, że decyzje w tych sprawach wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania, decyzje te każdym przypadku pozostawia się w aktach sprawy. Nadpłaty i zwroty Sposób postępowania w zakresie nadpłat jest określony w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Nadpłaty podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych bieżących zobowiązań podatkowych a zaliczenie następuje z chwilą powstania nadpłaty. Dniem powstania nadpłaty jest dzień zapłaty przez zobowiązanego podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Zwrot lub przerachowanie nadpłaconej należności następuje po uprzednim sprawdzeniu, czy taka wpłata była dokonana na rachunek budżetu oraz po sprawdzeniu czy na innych stanowiskach księgowych podmiot, dla którego dokonany miałby być zwrot nadpłaty nie posiada zaległości innym tytule należności. W przypadku gdy podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych należności podatkowych, wówczas nadpłata zostaje zaliczona na niewymagalną jeszcze należność określoną we wniosku podatnika. Po dokonaniu przypisu z tytułu tej należności kwotę nadpłaty zalicza się na poczet wpłaty tej należności. Do udokumentowania zwrotów służą dowody wewnętrzne, w szczególności noty księgowe i kasowe dowody wypłaty KW. Hipoteka Wpisów hipotek przymusowych obejmujących zaległości wynoszące co najmniej 120% opłaty za wpis hipoteki dokonuje się w szczególności: a) jeżeli zaległość może ulec przedawnieniu, b) jeżeli podatnik dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku Wniosków o ustanowienie zastawu skarbowego dokonuje się w szczególności, jeżeli: a) zaległość może ulec przedawnieniu, b) podatnik dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku.

11 Rozliczenia z osobami trzecimi Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla osób trzecich do bilansowych kont szczegółowych podatników otwiera się na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Jeżeli orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, dla każdej z tych osób otwiera się osobne konto szczegółowe. Na każdym koncie osoby trzeciej przypisuje się kwotę lub kwoty wynikające z decyzji orzekającej odpowiedzialność osób trzecich w pełnej wartości. Na pozabilansowych kontach szczegółowych, księgowań dokonuje się na koncie tej osoby trzeciej, której dotyczy dowód księgowy. Równocześnie wpłaty oraz zwroty nadpłat, dotyczące kwot wynikających z decyzji orzekającej odpowiedzialność osób trzecich, księguje się na koncie podatnika, do którego prowadzone jest konto osoby trzeciej. Stan zobowiązań i ich realizacji określa się na podstawie zapisów na bilansowym koncie szczegółowym podatnika, dla którego orzeczono odpowiedzialność osoby trzeciej lub osób trzecich. Gdy na bilansowym koncie podatnika kwota zobowiązań, podlegających zapłacie przez osobę lub osoby trzecie, zostanie zrównoważona sumą wpłat tych osób, wtedy zobowiązanie wygasa. Tym samym wygasają również zobowiązania osoby lub osób trzecich z tego tytułu. W przypadku kilku osób trzecich, po wygaśnięciu zobowiązania, na pozabilansowym koncie osoby trzeciej część przypisanej kwoty należności pozostanie niezrównoważona wpłatami tej osoby, wtedy ta część podlega odpisaniu. Odpisania dokonuje się na podstawie dokumentu wewnętrznego, w szczególności noty księgowej. Rozdział Va Windykacja należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pracownik księgowości po zaksięgowaniu przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów dokonuje kontroli terminowej realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez analizę konta podatnika (termin, wysokość wpłat) z kwotami zadeklarowanymi. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy: -należność pieniężna została określona w orzeczeniu, -zobowiązany ma ustawowy obowiązek obliczenia lub uiszczenia należności pieniężnej bez wezwania, -egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, -egzekucję z deklaracji stosuje się jeżeli zostało w niej zamieszczone pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W przypadku nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości niższej od należnej wysyła się do właściciela nieruchomości upomnienie. Na kwoty zaległe po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia pracownik wystawia tytuł wykonawczy będący podstawą do wszczęcia egzekucji administracyjnej. Pracownik księgowości sporządza upomnienie, które wysyła do dłużnika za potwierdzeniem odbioru mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności ponoszenie kosztów przesyłek pocztowych: -jeżeli kwota zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekroczy

12 trzykrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym: a)upomnienia na zaległości za okres od 1 stycznia do 30 czerwca sporządza się i wysyła do właściciela nieruchomości do 31 lipca danego roku, b)upomnienia na zaległości za okres od 1 lipca do 31 grudnia sporządza się w wysyła do właściciela nieruchomości do 31 stycznia roku następującego po roku w którym powstały zaległości. W przypadku zaległości wynoszących za rok podatkowy - mniej niż trzykrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, upomnienie wysyła się nie później niż do 31 stycznia następnego roku. Upomnienie doręcza się, w przypadku, gdy mieszkaniec ustalił wysokość opłaty w deklaracji ale mimo terminu nie uiścił opłaty. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia ( art.15 ustwy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Odstępowanie od zasady wystosowania upomnienia do mieszkańca jest możliwe jedynie w przypadku jednego z rodzajów decyzji stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej - tj. decyzji określających (deklaratoryjnych) w rozumieniu art.21 3 Ordynacji podatkowej. Tytuły wykonawcze: Jeżeli zobowiązanie powstaje z mocy prawa, a podatnik nie złożył deklaracji, wydano także decyzję określającą wysokość zobowiązania po stwierdzeniu braku wpłat, pracownik księgowości przygotowuje tytuł wykonawczy na właściciela nieruchomości zamieszkałej do akceptacji i podpisu przez osobę upoważnioną. Tytuł wykonawczy powinien być wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zestawienie tytułów wykonawczych wraz z kopią tytułów zostawia się w aktach. Tytuły wykonawcze wystawiane są nie później niż do 12 miesięcy od upływu terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Tytuł wykonawczy podpisuje osoba upoważniona do podpisu. Tytuł wykonawczy przekazuje się do dalszej egzekucji administracyjnej, celem ściągnięcia zaległości. Umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może nastąpić: -na wniosek podatnika tylko i wyłącznie w przypdakach uzasadnionych jego ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. -umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może następić również z urzędu, na podstawie przesłanek art.67d Ordynacji podatkowej. W sprawie nadpłat i zwrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku, gdy nadpłata nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości wraz z odsetkami a w przypadku ich braku na poczet bieżących zobowiązań, a w razie ich braku zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązan podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. Do udokumentowania nadpłaty służą dowody wewnętrzne, noty księgowe i kasowe dowody wypłaty. W sprawie przedawnienia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie wynikające z deklaracji lub decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływnął termin płatności opłaty. Zobowiązanie nie powstaje jeżeli decyzja określająca wysokość zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc

13 od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Bieg terminu przedawnienia zawiesza: -odroczenie terminu płatności zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, -rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, -ogłoszenie upadłości podatnika ( właściciela nieruchomości), -zastosowanie środka egzekucyjnego, -wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Rada gminy może w drodze uchwały zarządzić pobór opłaty za gospodarowaniu o dpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z art.6qa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, wyjątkiem egzekucji z nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wójt, burmistrz, prezeydent miasta.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sopotu procedur gromadzenia środków publicznych Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.104.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości opłat z tytulu czynszu Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2011 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. INSTRUKCJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT Rozdział I Ustalenia ogólne Do rozliczeń wpłat podatków, opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 05.11.2010 r. w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Dobromierz. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przedegzekucyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017r INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Działdowo. Na podstawie ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-07-14. Numer aktu 89. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-07-14. Numer aktu 89. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenie Nr 89 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w instrukcji stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 11 marca 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 października 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz poboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14829 Poz. 1375 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2014r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko INSTRUKCJA

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko INSTRUKCJA Załącznik do Uchwały Nr II/4/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 18 lutego 2014 INSTRUKCJA W sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia Procedury w sprawie wymiaru, ewidencji i windykacji podatków, opłat oraz niepodatkowych należności w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia 04-03-2014 r. Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Wydziale Finansowym. 1 Zadaniem Wydziału Finansowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U.2010.208.1375 z dnia 2010.11.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.838..2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23 listopada 2006 r. Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie : zasad rachunkowości i planu kont w zakresie prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Pabianicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Piastowa Nr 62/2015 z dnia 06.05.2015 roku INSTRUKCJA w sprawie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.28.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017r. Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń Załącznik do zarządzenia Nr 234/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2007 roku Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. - 1- SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...str. 3 2. ROZDZIAŁ II Obsługa kasowa podatków...str. 5 3. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie instrukcji procedur pobierania i gromadzenia środków publicznych. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r. Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych oraz instrukcji w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 808/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 września 2014 roku INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 32a/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych naleŝności z tytułu podatków, opłat oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie z sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik nr 5 Do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy Michałów Z dnia 31 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 4 i art. 10

Bardziej szczegółowo

zarządzenie Nr Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku

zarządzenie Nr Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku SKARBNIK ~~ - ---.. WÓJT GMINY PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice województwo śląskie zarządzenie Nr 01.120.0003.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia ewidencji podatków w Gminie i M ieście Drzewica

w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia ewidencji podatków w Gminie i M ieście Drzewica ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA GMINY l MIASTA W DRZEWICY z dnia 7 marca 2016roku w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia ewidencji podatków w Gminie i M ieście Drzewica Na podstawie art. 68 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 9 0 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Miejskim w Olecku

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych Załącznik Nr 3 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola

Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia OR.I-120.1.27.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017r. Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 ministra finansów z 23 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 54 ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 54 ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21212014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/76/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR A/76/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR A/76/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat na terenie Gminy Miasto Puławy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY NADARZYN

PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY NADARZYN Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014r. INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI, POBORU i WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia.

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 48 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.02.2007r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Narewka.

ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Narewka. ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Narewka. Na podstawie art. 4 ust.1 i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207 /2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w sprawie ewidencji podatków i opłat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1344/313/10 Burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2010 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 r. PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. Zarządzenie nr ORo.0050.378.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku Zarządzenie nr ORo.0151-129/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Zarządzenie Nr 40.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Konto 280 - "Konto techniczne"

Konto 280 - Konto techniczne ZARZĄDZENIE NR 446/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE HORYNIEC-ZDRÓJ

I N S T R U K C J A W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE HORYNIEC-ZDRÓJ Załącznik do Zarządzenia Nr 22/A-152/07 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 7 maja 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE HORYNIEC-ZDRÓJ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 23 stycznia 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 23 stycznia 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 23 stycznia 2017 r. Instrukcja zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia 152/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie i Miasta i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2007 roku INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości o planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r.

Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. 1 Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 10 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie : zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy w Łopusznie. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Upomnienie - wystawianie i obsługa

Upomnienie - wystawianie i obsługa Upomnienie - wystawianie i obsługa Załącznik Nr 25 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia skróty...3 Wprowadzenie...3 Upomnienia - wystawianie i obsługa...3 Informacje,

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo