Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych oraz instrukcji w sprawie sposobu prowadzenia syntetycznej ewidencji księgowej podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), art 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) oraz 11, ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam z dniem 20 pażdziernika 2009 roku instrukcję : - w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia, - w sprawie sposobu prowadzenia syntetycznej ewidencji księgowej podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 2 Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie do ścisłego stosowania postanowień zawartych w ww. instrukcji. 3 Traci moc zarządzenie Nr 25/00 Burmistrza Bokowa z dnia 2 października 2000 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Bolków.. 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Bolkowa nr 151/09 z r. Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych w Gminie Bolków Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Niniejsza instrukcja określa tryb i zasady ewidencji podatków i opłat, ewidencji przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów w urządzeniach księgowych, kontroli terminowej realizacji zobowiązań i likwidacji nadpłat. Pracownicy zobowiązani są zapoznać się z jej treścią i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. 2 Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących, a szczególności na podstawie: 1. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami), 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami), 3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 112, poz. 761), 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz ze zmianami). Rozdział 2 Dokumentowanie i ewidencja przypisów i odpisów 3 Przypisów i odpisów w ewidencji podatkowej dokonuje się na podstawie: 2

3 1. deklaracji podatkowych, z których wynika zobowiązanie podatkowe lub kwota zmniejszająca zobowiązanie podatkowe, 2. decyzji, 3. dowodów zrealizowanych wpłat nieprzypisanych, należnych od podatników, 4. postanowień o dokonaniu potrącenia, o którym mowa w art. 65 Ordynacji podatkowej, 5. odpisów orzeczeń sądu administracyjnego, o których mowa w art pkt 3 Ordynacji podatkowej W przypadku stwierdzenia faktu nie złożenia deklaracji podatkowej mimo takiego obowiązku pracownik wymiaru wzywa podatnika do jej złożenia oraz wyjaśnienia przyczyn nie złożenia deklaracji. 2 W przypadku złożenia korekty deklaracji bez uzasadnienia przyczyn korekty pracownik wymiaru wzywa podatnika do złożenia takiego uzasadnienia. 3. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji pracownik wymiaru wzywa podatnika do złożenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji. 4. Pracownik wydający decyzję administracyjną powoduje doręczenie oryginału decyzji, kopię decyzji włącza się do akt podatnika. 5. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru decyzji pracownik wymiaru odnotowuje datę doręczenia decyzji Ewidencję szczegółową dla każdego rodzaju należności prowadzi się na kartach kontowych (kontach podatkowych). 2. Konto zakłada pracownik wymiaru na podstawie złożonej deklaracji przez podatnika, a także w oparciu o decyzję administracyjną. 3. Konto prowadzi się nieprzerwanie do czasu wygaśnięcia zobowiązania i całkowitej likwidacji zaległości i nadpłat. 6 Zapisy księgowe na kartach kontowych dokonywane są równocześnie z zapisami dzienników obrotów. Dzienniki obrotów służą do chronologicznej ewidencji wszystkich obrotów księgowanych na kartach kontowych. Służą ponadto do kontroli i uzgadniania obrotów zaksięgowanych na kontach, a także do podziału obrotów według rodzajów należności. Dzienniki obrotów zakłada się zgodnie z nazwą lub symbolem odpowiadającym należności, dla której jest prowadzony. 3

4 7 Zapisy księgowe prowadzone są systemem komputerowym zgodnie z dokumentacją programu dopuszczonego do stosowania. Rozdział 3 Dokumentowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych. Dokumentowanie zwrotów przekazem pocztowym i na rachunek bankowy podatnika. Prowadzenie operacji kasowych 8 1. Wpłaty gotówkowe przyjmuje i wypłat gotówkowych dokonuje kasjer w kasie. 2. Dla każdego rodzaju podatku wypełnia się oddzielne pokwitowanie wpłaty albo pokwitowanie wypłaty. 9 W wypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu pokwitowania nie wystawia się jego duplikatu. Na wniosek podatnika wydaje się zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. W zaświadczeniu podane są następujące dane: numer pokwitowania, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwa oraz adres siedziby podatnika, tytuł wpłaty, suma wpłaty cyframi i słownie, okres, którego dotyczy wpłata, data wpłaty. Rozliczenie kasjera Kasjer na bieżąco wpisuje wystawione dowody wpłat podatków do raportu kasowego i ustala dzienną sumę wpłat. 2. Po zakończeniu dziennych czynności kasowych kasjer sporządza raport kasowy w dwóch egzemplarzach. 3. Na dzienną sumę wpłat kasjer wystawia dowód wpłaty na rachunek bankowy. 4. Pracownik księgowości podatkowej uzgadnia z kasjerem wpłaty podatków na podstawie dowodów wpłat oraz komputerowego zestawienia wpłat. 4

5 5. Raport kasowy wraz załączonymi dowodami wpłat podlega w dniu następnym sprawdzeniu przez Kierownika Referatu, bądź wyznaczonego pracownika a następnie jest przekazywany do księgowości budżetowej. Pracownik księgowości budżetowej dokonuje sprawdzenia ujętych wpłat w raporcie kasowym z zapisami na rachunku bankowym. Jeżeli wystąpi różnica między zapisami raportu kasowego i wyciągu bankowego Kierownik Referatu przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W przypadku stwierdzenia niedoboru kasowego kasjer winien niezwłocznie pokryć go z własnych środków. Wpłaty za pośrednictwem banku Otrzymane wyciągi bankowe z rachunku bankowego są poddane kontroli, a następnie zaksięgowane. Otrzymane wyciągi z rachunku bankowego są sprawdzane i badane, czy zostały dołączone do nich wszystkie dowody, czy objęte są one wyciągiem dotyczącym danego rachunku oraz czy saldo końcowe podane w wyciągu jest właściwe. Następnie dokonuje się dekretacji dokumentów. 2. Dowody dołączone do wyciągów osoba uprawniona rozdziela między księgowych w celu zaksięgowania. 3. Księgowy księguje każdy dowód sprawdzając kompletność informacji i zamieszcza datę, numer konta podatkowego i swój podpis. 4. W razie nieotrzymania dowodu wpłaty na kwotę objętą wyciągiem księguje się ją na podstawie noty księgowej, zaliczając do wpływów do wyjaśnienia i w dniu otrzymania wyciągu zawiadamia bank o braku dowodu wpłaty, żądając nadesłania tego dowodu lub jego odpisu. Po otrzymaniu brakującego dowodu wpłaty (lub odpisu dowodu) przeksięgowuje się wpłatę z wpływów do wyjaśnienia na właściwe konto. 5. Jeżeli bank ujął w wyciągu dowód wpłaty innego rachunku bankowego lub określono niejasno tytuł wpłaty, księguje się daną kwotę jako wpływy do wyjaśnienia i następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty przelewa się ją na właściwy rachunek bankowy. 6. Z kwoty wpłat wpłaconych przez podatnika lub pobranych przez poborcę na pokrycie zaległości podatkowych pokrywa się w pierwszej kolejności koszty upomnienia. Jeżeli w kwocie tej mieści się również kwota kosztów egzekucji, wtedy w pierwszej kolejności pokrywa się koszty egzekucji, a następnie koszty upomnienia. Pozostałą kwotę dzieli się na pokrycie należności głównej i należnych odsetek za zwłokę, według zasad określonych w art Ordynacji podatkowej. 7. Opłaty pocztowe lub prowizje bankowe, potrącone z sum pobranych na rzecz organu podatkowego z tytułu podatków, obciążają bieżące wydatki budżetowe tego organu, w którym zaległość figuruje. 12 5

6 1. Księgowanie wpłat następuje na podstawie: 1) kopii dowodów wpłat załączonych do raportu kasowego, 2) dowodów załączonych do wyciągu bankowego, 2 Za datę dokonania wpłaty zobowiązania przyjmuje się datę umieszczoną na dowodach wpłat. 3. Pracownik księgowości podatkowej dokonuje zmiany przeznaczenia wpłacanej kwoty, o ile dyspozycje podatnika umieszczone na dowodzie wpłaty są niezgodne z przepisami. Nadpłaty i zwroty Nadpłaty powstałe na kontach podatkowych likwiduje się w sposób określony w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. 2. Jeżeli podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych należności podatkowych, wówczas nadpłata zostaje zaliczona na niewymagalną jeszcze należność określoną we wniosku podatnika. Po dokonaniu przypisu z tytułu tej należności kwotę nadpłaty zalicza się na poczet wpłaty tej należności. 3. Zwrotów i zaliczeń nadpłat, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych, dokonuje się z tej podziałki klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. Wypłata z tytułu oprocentowania nadpłaty następuje z działu i rozdziału tej podziałki klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zaliczane są odsetki za zwłokę, z określeniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 4. W przypadku zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym wypełnia się polecenie przekazu z rachunku bankowego Gminy na rachunek miejscowego urzędu pocztowego i dołącza się wypełniony przekaz pocztowy na wskazany przez podatnika adres. Koszty zwrotu nadpłat pomniejszają wysokość zwracanej nadpłaty. 5. Przy księgowaniu zaliczenia lub zwrotu nadpłaty na koncie podatkowym w polu Uwagi" wpisuje się nazwę należności albo numery kont, na których zaksięgowano zaliczoną nadpłatę. W przypadku zwrotu wpisuje się także datę zwrotu. W przypadku pracy przy użyciu komputera wpisuje się te dane do odpowiednich pól zapisu komputerowego. Rozdział 4 Zaległości zabezpieczone na nieruchomościach i zaległości przedawnione 14 Postępowanie zabezpieczające polegające na ustanowieniu hipoteki przymusowej wszczyna się w stosunku do podatników osób fizycznych, którzy nie opłacili co najmniej dwóch rat 6

7 podatku w wysokości łącznej powyżej 1.000,00 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jeśli nie wpłacono dwóch miesięcznych rat podatków w łącznej wysokości powyżej 2.000,00 zł. 15 Po uregulowaniu przez dłużnika należności zabezpieczonej hipoteką może nastąpić jej wykreślenie, za pozwoleniem organu podatkowego na wniosek podatnika. 16 Zaległości podatkowe, które zostały zabezpieczone na nieruchomości (zaległości zabezpieczone przez wpis hipoteki), po upływie okresu wymienionego w art. 70 Ordynacji podatkowej mogą być egzekwowane tylko z tej nieruchomości, nie zaś z innego majątku dłużnika. 17 Zaległości podatkowe, które na podstawie art. 70 Ordynacji podatkowej uległy przedawnieniu, z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych na majątku nieruchomym dłużnika, należy odpisać z urzędu na koncie podatkowym. Podstawą odpisu (wygaśnięcia zobowiązania w formie niepieniężnej) jest dokument informujący o przedawnieniu podpisany przez Skarbnika Gminy. Rozdział 5 Zasady dotyczące wystawiania upomnień Księgowy obowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu podatków. 2. Jeżeli należność, do której stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z mocy prawa ( w sytuacji złożenia deklaracji przez podatnika, w której zostało umieszczone pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego) organ podatkowy przesyła podatnikowi upomnienie zwierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Upomnienie wysyła się do dłużnika za potwierdzeniem odbioru. 3. Jeżeli zobowiązanie powstaje z mocy prawa, a podatnik nie złożył deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie w celu wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania. W przypadku stwierdzenia braku wpłat organ podatkowy przesyła upomnienie. 7

8 4. Jeżeli podatnik nie złożył wymaganej przepisami prawa deklaracji lub informacji organ podatkowy jest zobowiązany wezwać podatnika do złożenia właściwego dokumentu. 5. Jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie, pracownik księgowości podatkowej sporządza nie później niż 30 dni po upływie terminu płatności upomnienie, które wysyła do dłużnika za potwierdzeniem odbioru. 6. Nie sporządza się upomnień po racie podatku, jeżeli wysokość zaległości nie przekracza wysokości kosztów upomnienia. Wówczas na koniec roku podatkowego sporządza się czteropozycyjne upomnienie i doręcza się zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru. Rozdział 6 Wystawianie tytułów wykonawczych Tytuł wykonawczy sporządza księgowy na zaległości podatkowe powstałe w wyniku niezapłacenia lub jedynie częściowego zapłacenia zaległości objętych upomnieniem. 2. Do tytułów wykonawczych sporządza się ewidencję tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wraz z ewidencją tytułów wykonawczych przekazuje się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 3. Księgowy zobowiązany jest do zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o każdej zmianie dotyczącej wysokości zaległości ujętej w tytule wykonawczym. 4. Jeżeli zaległości objęte upomnieniem nie zostały w całości zapłacone, pracownik księgowości podatkowej sporządza na kwoty zaległe, tytuły wykonawcze nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia upomnienia. Rozdział 7 Ulgi uznaniowe W celu opracowania decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie lub umorzenia zaległości, księgowa jest obowiązany ustalić stan konta podatnika. 2. O odroczeniu terminu płatności zobowiązania podatkowego lub rozłożeniu go na raty pracownik wymiaru niezwłocznie informuje pracownika księgowości podatkowej przekazując stosowną decyzję. 3. Odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego albo decyzje o rozłożeniu jej na raty księgowy odnotowuje na koncie podatnika. 4. Po analizie kont podatkowych w księgowości podatkowej i stwierdzeniu, że podatnik nie wpłacił w wyznaczonym terminie lub wpłacił część wyznaczonej raty albo nie wpłacił zobowiązania pomimo upływu terminu, do którego przypada płatność, wystawia się: 8

9 upomnienie na kwotę pozostałą do zapłacenia i doręcza - jeżeli istnieje obowiązek lub nie doręczono go wcześniej, tytuł wykonawczy na zaległości przekazuje do właściwego Urzędu Skarbowego, zawiadomienie organu podatkowego o wygaśnięciu decyzji o uldze, w celu dalszej egzekucji ( w przypadku gdy wcześniej przekazano tytuł do realizacji i otrzymano postanowienie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego). Rozdział 8 Pobór podatków i opłat oraz łącznego zobowiązania pieniężnego przez inkasentów Rada gminy na podstawie upoważnień wynikających z: - ustawy z dnia r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami); - ustawy z dnia r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami); - ustawy z dnia r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zmianami); - ustawy z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz ze zmianami) może zarządzić pobór podatków i opłat w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, określać inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso Kwitariusze przychodowe i inne dowody wpłat zatwierdzone przez Burmistrza są drukami ścisłego zarachowania. Kwitariusze dla poszczególnych wsi pracownik odpowiedzialny za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania doręcza inkasentom za potwierdzeniem odbioru odnotowanym w księdze druków ścisłego zarachowania. 2. Przyjmując wpłatę, inkasent wypełnia pokwitowanie z kwitariusza. Kopia potwierdzenia pozostaje w kwitariuszu, natomiast oryginał potwierdzenia wpłaty przekazuje podatnikowi. 3. Pokwitowania niewłaściwe lub błędnie wypełnione inkasent unieważnia przez przekreślenie i napisanie (na oryginale i kopii) anulowano", potwierdzając to swoim podpisem oraz umieszczając datę. 9

10 4. Dokonywanie innych zapisów w kwitariuszu poza wymienionymi jest zabronione. 5. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów może być dokonywane również za pośrednictwem inkasenta- zgodnie z art.61 1 w związku z 3 pkt.3 Ordynacji W celu poboru w drodze inkasa podatków i opłat księgowy sporządza wykazy imienne podatników (zobowiązanych). Wykazy sporządza się do każdej raty podatku oddzielnie za każdą wieś. W wykazach zamieszcza się oprócz należności bieżących również aktualne zaległości z lat poprzednich i nadpłat. 2. Wykazy zobowiązanych służą do inkasa, do czasu zapłaty wymienionych w tych wykazach należności albo otrzymania nowych wykazów Przy rozliczaniu kwitariusza księgowy dokonuje kontroli czynności inkasenta, która polega na sprawdzeniu: 1) czy kwitariusz zawiera wszystkie strony, 2) zgodności wykazu wpłat z zapisem w kwitariuszu, 3) czy kwoty na kopiach wpłat nie były skreślone, zmienione lub poprawione, 4) czy wszystkie pobrane wpłaty są wpisane na kopiach pokwitowań, 5) czy inkasent nie przetrzymał zainkasowanej gotówki. 2.Odsetki za opóźnienia we wpłatach przez inkasentów oraz ich odpowiedzialność za pobrane, lecz niewpłacone należności regulują przypisy Ordynacji podatkowej Zainkasowaną gotówkę inkasent wpłaca w kasie urzędu lub w innej instytucji upoważnionej do przyjmowania wpłat na rachunek bankowy gminy. 2. Jeżeli inkasent wpłacił gotówkę przed dniem, w którym rozlicza się z inkasa lub wpłaty dokonał w inny sposób, księgowy sprawdza zgodność kwoty wymienionej na zestawieniu wpłat z sumą wpłaconą, wynikającą z dowodów wpłat. 10

11 3. Po wykorzystaniu wszystkich blankietów z kwitariusza, inkasent zwraca kwitariusze do referatu finansowego Księgowanie dowodów wpłat może być dokonane po przyjęciu gotówki. 2. Wpłaty pobrane przez inkasenta księguje się na kontach podatkowych na podstawie kopii pokwitowania wpłat z kwitariusza wcześniej sprawdzonego przez księgowego. 3. Wszystkie wpłaty objęte wyciągiem z rachunku bankowego księguje się w dniu otrzymania wyciągu pod datą, jaka figuruje na wpłacie gotówkowej- poleceniu przelewu. 4. Prawidłowe rozliczenie wpłaty podatnika jest dokonywane na podstawnie postanowienia o przerachowaniu wpłaty zgodnie z przepisami Ordynacji. Ordynacja nie dopuszcza możliwości przerachowania kosztów upomnienia. 5. Terminem zapłaty podatku jest: 1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku na rachunek bankowy organu urzędu w placówce pocztowej albo dzień pobrania przez inkasenta, 2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika na podstawie polecenia przelewu. Rozdział 9 Przechowywanie dokumentów Dowody wpłat, zwrotów oraz przerachowań, stanowiące podstawę księgowania i udokumentowania zapisów księgowych, przechowuje się ułożone wg pozycji dziennika obrotów z podziałem na dowody księgowane na poszczególnych dziennikach. 2. Wyciągi z rachunków bankowych przechowuje się w porządku chronologicznym za poszczególne miesiące. 3. Dzienniki obrotów przechowuje się ułożone rocznikami z podziałem według rodzajów należności, zgodnie z kolejnością miesięcy. 4. Księgi, rejestry, dzienniki zbiorcze wpłat, wykazy oraz inne urządzenia i dokumenty przechowuje się ułożone rocznikami z podziałem na miesiące. 11

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia r. Instrukcja w sprawie sposobu prowadzenia syntetycznej ewidencji księgowej podatków i opłat w Gminie Bolków. 1 Instrukcję opracowano na podstawie przepisów: - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Z 2006 r Nr 112, poz.761/, -rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej / Dz. U. Nr 115, poz. 781/, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz ze zm./, 2 Określone w instrukcji zasady prowadzenia syntetycznej ewidencji księgowej podatków i opłat zapewniają możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach. Z przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( 10 ust. 2), że kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez Urząd Miejski w Bolkowie sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej, przy czym wykazywane w sprawozdaniu Rb 27S należności definiuje się jako sumę salda początkowego ( należności pozostałe do zapłaty zmniejszone o nadpłaty ) i przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po pomniejszeniu ich o kwotę odpisów. Tak więc dane wykazywanie w kolumnie Należności" sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych Urzędu wykazuje się jako różnice sald początkowych strony Wn i strony Ma konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych powiększone o dokonane na stronie Wn tego konta przypisyi ujęte na stronie Ma konta 221 odpisy. Dochody wykonane ( wpływy minus zwroty ), wykazuje się na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego subkonto dochodów. W sprawozdaniu mogą być wykazywane dochody zrealizowane za pośrednictwem konta 130 Rachunek bieżący urzędu jako jednostki budżetowej (rachunek bankowy urzędu) lub konta 133 Rachunek budżetu 3 Dochody z tytułu podatków i opłat są realizowane następująco: 12

13 1. Wpłaty z terenu wiejskiego są dokonywane do rąk inkasentów, którzy zebrane dochody odprowadzają do kasy urzędu, następnie odprowadzane na rachunek urzędu jako jednostki budżetowej następnie na rachunek budżetu, 2. Wpłaty inne są przyjmowane do kasy urzędu i odprowadzane na rachunek bankowy urzędu jako jednostki budżetowej następnie na rachunek budżetu, 3. Wpłaty są dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu i okresowo przelewane na rachunek budżetu, 4. Wpłaty są dokonywane bezpośrednio na rachunek budżetu. 4 Ewidencja podatków i opłat zwana księgowością podatkową funkcjonuje jako wyodrębniony system ksiąg pomocniczych służący uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej. Jest integralną częścią ewidencji księgowej urzędu miejskiego ale w ramach kont ksiąg pomocnych. Księgi pomocnicze ewidencji podatków i opłat obejmują wyodrębnione zapisy następujących kont syntetycznych: -konto Środki trwałe, - konto Wartości niematerialne i prawne, - konto Kasa, - konto 130-Rachunek bankowy urzędu, - konto 140-Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne, - konto 221 -Należności z tytułu dochodów budżetowych, - konto Długoterminowe należności budżetowe, - konto Przychody i koszty finansowe. Konto 011 Środki trwałe w zakresie zwiększenia ich stanu w trybie artykułu 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa tj. zapłaty podatku dokonanej w formie niepieniężnej ( przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego ) w korespondencj9i ze stroną Ma konta 221. Konto zamyka się saldem Wn oznaczającym zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu zapłaty podatku. Konto 101 Kasa służy do ewidencji gotówki w kasie, którą podatnicy regulują swoje zobowiązania oraz gotówki wpłacanej przez inkasentów do kasy urzędu. Na stronie Wn konta księguje się wpływy gotówki z tytułu podatków i opłat w korespondencji ze stroną Ma konta 221 oraz wpływy gotówki z banu do kasy z przeznaczeniem na zwrot nadpłat oraz ich oprocentowania w korespondencji ze stroną Ma konta 130 rachunek bankowy urzędu. Na stronie Ma konta księguje się rozchód gotówki tj. przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy w korespondencji ze stroną Wn konta 140 oraz zwroty nadpłat wraz z ich oprocentowaniem dla podatników w korespondencji ze stroną Wn konta 221. Konto 130 Rachunek bankowy urzędu służy do ewidencji gromadzonych przez urząd wpływów budżetowych i zwrotów z tytułu podatków i opłat. Na stronie Wn konta księguje się wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat, wpłacone na rachunek bankowy w korespondencji ze stroną Ma konta 221 oraz wpłaty pieniężne w drodze, w korespondencji ze stroną Ma konta 140. Na stronie Ma konta księguje się rozchody środków pieniężnych zgromadzonych na tym koncie tj. pobrane z banku do kasy środki pieniężne przeznaczone na zwrot nadpłat oraz ich oprocentowania podatnikom w korespondencji ze stroną Wn konta 101 w korespondencji ze stroną Wn konta 221 a także zwroty za pośrednictwem banku wpłat będących kwotami nienależnymi w korespondencji ze stroną Wn konta

14 Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się między kasą urzędu a jego rachunkiem bankowym. Na stronie Wn konta księguje się wypłaty z kasy na rachunek bankowy w korespondencji ze stroną Ma konta 101. Na stronie Ma konta księguje się wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bankowy, pod datą wyciągu bankowego w korespondencji ze stroną Wn konta 130. Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych służy do ewidencji rozrachunków: z podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków i opłat, - z osobami trzecimi z tytułu odpowiedzialności solidarnej z podatnikami z tytułu podatków i opłat, - z inkasentami z tytułu pobierania przez nich podatków i opłat. Na stronie Wn konta księguje się: przypisy i należności w korespondencji ze stroną Ma konta 750, - naliczone odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłacanej na podstawie dokumentu wpłaty ( kwartalnie ) w korespondencji ze stroną Ma konta 750, - zwroty nadpłat w korespondencji ze stroną Ma konta 130, jeżeli zwrot następuje na rachunek bankowy podatnika, albo konta 101, jeżeli zwrot następuje bezpośrednio z kasy urzędu, - wypłaty należnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy zwrot5 nadpłaty; zapisu dokonuje się na podstawie dokumentu wypłaty w korespondencji ze stroną Ma konta 130, jeżeli zwrot następuje na rachunek bankowy podatnika lub konta 101, jeżeli zwrot następuje bezpośrednio z kasy Urzędu. Na stronie Ma konta księguje się: odpisy należności w korespondencji ze stroną Wn konta 750, odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty w korespondencji ze stroną Wn konta 750, wypłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem poczty w korespondencji ze stroną Wn konta 130, wpłaty dokonane do kasy urzędu w korespondencji ze stroną Wn konta 101, zapłatę dokonaną przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w korespondencji ze stroną Wn konta 011, Jeżeli podatnicy są obowiązani okresowo wpłacać zaliczki na poczet należności bez wezwania urzędu, zaliczki powinny być zaksięgowane również jako przypisy w kwotach wpłat dokonanych za poszczególne okresy. Do konta 221 prowadzi się konta pomocnicze z podziałem na dłużników, według podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto zamyka się dwoma saldami. Saldo Wn oznacza przypisane a nie wpłacone podatki i opłaty. Saldo Ma oznacza wpłacone a nie przypisane podatki i opłaty tj. nadpłaty. Konto 226 Długoterminowe należności budżetowe służy do ewidencji należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką. Na stronie Wn księguje się należności podatkowe zabezpieczone hipoteką w korespondencji z kontem 840. Po stronie Ma księguje się spłatę tych należności. Konto 750 Przychody i koszty finansowe służy do ewidencji przychodów budżetowych z tytułu podatków i opłat. Na stronie Wn konta księguje się odpisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji ze stroną Ma konta 221 oraz należne podatnikowi oprocentowanie za nieterminowy zwrot nadpłaty w korespondencji ze stroną Ma konta

15 Na stronie Ma konta księguje się przypisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji ze stroną Wn konta 221 oraz naliczone odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej, na podstawie dokumentu wpłaty. Konto to w zakresie podatków i opłat nie może służyć do ewidencji dochodów nieprzypisanych, zamyka się saldem Ma, które oznacza należny przychód z tytułu przypisanych podatków i opłat. 5 Poza wymienionymi kontami do prowadzenia pełnej ewidencji podatków i opłat służą konta: 1. w urzędzie jako jednostce budżetowej; Rozliczenie dochodów budżetowych, Fundusz jednostki, Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Odpisy aktualizujące należności 2. w budżecie: Rachunek budżetu, Rozliczenie dochodów budżetowych, Dochody budżetu. 15

16 16

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2011 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. INSTRUKCJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT Rozdział I Ustalenia ogólne Do rozliczeń wpłat podatków, opłat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sopotu procedur gromadzenia środków publicznych Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.104.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości opłat z tytulu czynszu Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia 04-03-2014 r. Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Wydziale Finansowym. 1 Zadaniem Wydziału Finansowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.838..2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie z sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 05.11.2010 r. w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Dobromierz. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23 listopada 2006 r. Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie : zasad rachunkowości i planu kont w zakresie prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Pabianicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości o planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2014r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U.2010.208.1375 z dnia 2010.11.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14829 Poz. 1375 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 października 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik nr 5 Do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy Michałów Z dnia 31 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń Załącznik do zarządzenia Nr 234/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2007 roku Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych Załącznik Nr 3 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia.

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 48 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.02.2007r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia ewidencji podatków w Gminie i M ieście Drzewica

w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia ewidencji podatków w Gminie i M ieście Drzewica ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA GMINY l MIASTA W DRZEWICY z dnia 7 marca 2016roku w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia ewidencji podatków w Gminie i M ieście Drzewica Na podstawie art. 68 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Zarządzenie Nr 40.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Działdowo. Na podstawie ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21212014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207 /2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w sprawie ewidencji podatków i opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia 152/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie i Miasta i

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 9 0 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz poboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. - 1- SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...str. 3 2. ROZDZIAŁ II Obsługa kasowa podatków...str. 5 3. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE HORYNIEC-ZDRÓJ

I N S T R U K C J A W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE HORYNIEC-ZDRÓJ Załącznik do Zarządzenia Nr 22/A-152/07 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 7 maja 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE HORYNIEC-ZDRÓJ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Narewka.

ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Narewka. ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Narewka. Na podstawie art. 4 ust.1 i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku Zarządzenie nr ORo.0151-129/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 ministra finansów z 23 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 54 ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 54 ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Miejskim w Olecku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie : zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy w Łopusznie. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli

Bardziej szczegółowo

zarządzenie Nr Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku

zarządzenie Nr Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku SKARBNIK ~~ - ---.. WÓJT GMINY PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice województwo śląskie zarządzenie Nr 01.120.0003.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie instrukcji procedur pobierania i gromadzenia środków publicznych. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przedegzekucyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2007 roku INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa. 1 Zasady ogólne

Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa. 1 Zasady ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2009 roku Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/76/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR A/76/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR A/76/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat na terenie Gminy Miasto Puławy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017r INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych naleŝności z tytułu podatków, opłat oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE NOWA RUDA

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE NOWA RUDA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 399/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 czerwca 2015 roku I PRZEPISY OGÓLNE INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE NOWA RUDA Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych

Wykaz kont syntetycznych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 / V / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2006 r. Plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych w organach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 32a/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. Zarządzenie nr ORo.0050.378.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych

Bardziej szczegółowo

PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY NADARZYN

PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY NADARZYN Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014r. INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI, POBORU i WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1344/313/10 Burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2010 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 23 stycznia 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 23 stycznia 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 23 stycznia 2017 r. Instrukcja zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Dubeninki

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Dubeninki Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Dubeninki Rozdział I Przepisy ogólne 1. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 71/2011 Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2011r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Piastowa Nr 62/2015 z dnia 06.05.2015 roku INSTRUKCJA w sprawie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Rozdział

Bardziej szczegółowo