Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się Instrukcję w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Traci moc Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010r. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. 4 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta, zastępcy prezydenta oraz sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4 PREZYDENT MIASTA Piekary Śląskie (-) Sława Umińska-Duraj Oprac.: I. Dzięcioł Sprawdził: Anna Machura Rozdzielnik: 1. Wydział Organizacyjny 2. kierownicy komórek organizacyjnych - wszyscy

2 Uzasadnienie Mając na uwadze fakt, iż na kierowniku jednostki ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacja dokumentacji dotyczącej kontroli finansowej dokonuje się uporządkowania zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych obowiązujących w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich. NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO Anna Machura

3 Załącznik do Zarządzenia nr Oro Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) dochodach niepodatkowych należy przez to rozumieć należności pobierane przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich nie będące podatkami, 2) kontrahencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną do zapłaty należności niepodatkowych, 3) komórce merytorycznej należy przez to rozumieć samodzielne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Piekary Śląskie odpowiedzialne, stosownie do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie, za naliczenie należności niepodatkowych, 4) pracowniku komórki merytorycznej należy przez to rozumieć pracownika komórki merytorycznej odpowiedzialnego za naliczenie należności niepodatkowych, 5) osoba kierująca komórką merytoryczną należy przez to rozumieć osoby kierujące samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 6) pracowniku księgowości należy przez to rozumieć pracownika księgowości w Referacie Finansowym Wydziału Finansowo-Budżetowego, 7) Referacie Finansowym należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w Wydziale Finansowo-Budżetowym zajmującą się księgowością, 8) Referacie Windykacji należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w Wydziale Finansowo-Podatkowym zajmującą się windykacją należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, 9) dowodzie księgowym należy przez to rozumieć dokument będący podstawą dokonania zapisu w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, 10) ulgach uznaniowych należy przez to rozumieć ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty ich zapłaty, udzielane zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o finansach publicznych, a w zakresie należności, do których nie stosuje się powyższych przepisów, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miasta, 11) KASA - należy przez to rozumieć podsystem "Kasa" programu OTAGO. Rodział 2. Zasady prowadzenia ewidencji dochodów niepodatkowych 1. Ustalanie wysokości niepodatkowych należności budżetowych należy do właściwości komórek merytorycznych. 2. Przypisów i odpisów dokonuje się w odniesieniu do dochodów niepodatkowych, na podstawie: 1) umów cywilnoprawnych, 2) porozumień, 3) orzeczeń sądowych, 4) decyzji administracyjnych, 5) oświadczeń woli, 6) mandatów i grzywien, 7) dowodów zrealizowanych wpłat nieprzypisanych. 3. Pracownik merytoryczny wydający decyzję administracyjną podejmuje działania mające na celu doręczenie oryginału decyzji, chyba, że przepisy szczególne nie wymagają doręczenia. 4. Przypisów i odpisów w odniesieniu do dochodów niepodatkowych dokonuje pracownik komórki merytorycznej właściwy do ich naliczania. 5. Przypisów i odpisów w odniesieniu do dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską dokonuje pracownik Referatu Finansowego. 6. Pracownik komórki merytorycznej właściwy do naliczania dochodów niepodatkowych wprowadza do odpowiedniej aplikacji systemu komputerowego przypisy w ciągu 3 dni roboczych po ich ustaleniu jednak nie później niż przed upływem terminu płatności. 7. Pracownicy komórek merytorycznych są odpowiedzialni za aktualizację wszystkich danych (adresowych wraz z PKD i innych) niezbędnych do sprawnego prowadzenia windykacji. 8. Pracownicy komórek merytorycznych sporządzają wykaz przypisów i odpisów dokonanych w danym miesiącu według poszczególnych tytułów dochodów, który po zatwierdzeniu przez

4 osobę kierującą komórka organizacyjną przekazują pracownikowi Referatu Finansowego prowadzącego ewidencję syntetyczną. 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 przechowywane są w komórce merytorycznej. Na dokumenty te nanosi się numer karty kontowej kontrahenta. 10. Ewidencję szczegółową dla każdego kontrahenta oraz do każdego rodzaju należności prowadzi się na kartach kontowych. 11. Zestawienie łącznych przypisów i odpisów uzgadniane jest na koniec każdego kwartału po pozycji saldo przypisów i odpisów. 12. Zapisy księgowe na kartach kontowych dokonywane są równocześnie z zapisami w dzienniku obrotów. Dzienniki obrotów służą do chronologicznej ewidencji wszystkich obrotów księgowanych na kartach kontowych. Służą ponadto do kontroli i uzgadniania obrotów zaksięgowanych na kontach, a także do podziału obrotów według rodzajów należności. Dzienniki obrotów zakłada się zgodnie z nazwą lub symbolem odpowiadającym należności, dla których są prowadzone. 13. Zapisy księgowe prowadzone są w systemie komputerowym zgodnie z dokumentacją programu dopuszczonego do stosowania w urzędzie odpowiednim zarządzeniem prezydenta. Rozdział 3. Pobór dochodów niepodatkowych 1. Wpłaty na poczet dochodów niepodatkowych są dokonywane: 1) bezpośrednio w kasie urzędu, 2) na rachunki bankowe urzędu. 2. Wpłaty przyjęte w kasie urzędu w formie gotówki są bezpośrednio księgowane/zatwierdzane na karcie kontowej kontrahenta za pośrednictwem KASA. 3. Pokwitowania przyjęcia do kasy urzędu miasta gotówki są sporządzane w jednym egzemplarzu, który otrzymuje wpłacający. 4. Dla każdego rodzaju dochodów niepodatkowych sporządza się oddzielnie pokwitowanie wpłaty wniesionej przez kontrahenta. 5. Wpłaty dokonywane na rachunki bankowe urzędu są ewidencjonowane na podstawie wyciągów bankowych pobieranych z banku w formie elektronicznej. 6. Pracownik księgowości przed zaksięgowaniem wpłaty, sprawdza kompletność informacji dotyczących wpłaty i zamieszcza na każdym potwierdzeniu wpłaty należności pozycję wyciągu, numer wpłaty oraz numer karty kontowej kontrahenta. Ewentualne nieprawidłowości są wyjaśniane z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych urzędu. 7. Jeżeli bank ujął w wyciągu dowód wpłaty innego rachunku bankowego lub określono niejasno tytuł wpłaty albo istnieją wątpliwości dotyczące dokonanej wpłaty, księguje się daną kwotę jako Wpływy do wyjaśnienia. Niezwłocznie po wyjaśnieniu wpłaty przez pracownika księgowości, dokonuje się odpowiednich księgowań na właściwe rodzaje należności i konta kontrahentów, przelewa wpłatę na właściwy rachunek bankowy lub dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty. 8. Do udokumentowania wpłat służą: 1) dowody wpłat generowane przez KASA, 2) pokwitowania z kwitariuszy przychodowych, 3) wyciąg bankowy pobrany z banku w formie elektronicznej. 9. Wpłatę z tytułu niepodatkowych należności budżetowych zalicza się na pokrycie zaległości wskazanej przez wpłacającego. Kwotę zalicza się proporcjonlnie na poczet zaległości oraz kwoty odsetek za zwłokę, stosownie do w art ustawy Ordynacja podatkowa. 10. W przypadku należności cywilnoprawnych dokonaną wpłatę księguje się zgodnie z art. 451 ustawy Kodeks cywilny. 11. Jeżeli na kontrahencie ciążą zobowiązania z tytułu różnych niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych a wpłacający nie wskazał, na którą zaległość dokonał wpłaty, albo wpłata jest wyższa od wskazanej zaległości, wpłatę zalicza się na poczet pokrycia zaległości począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, stosownie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa lub w odniesieniu do należności cywilnoprawnych stosownie do przepisów ustawy Kodeks cywilny. 12. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości niepodatkowych należności budżetowych pracownik księgowości wydaje postanowienie stosownie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, natomiast w odniesieniu do należności cywilnoprawnych zawiadomienie o sposobie zarachowania wpłaty. 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez kontrahenta wydanego mu pokwitowania nie wystawia się jego duplikatu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Na pisemny wniosek kontrahenta wydaje się zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. 14. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 13 zawiera co najmniej nazwisko, imię i adres wpłacającego, numer pokwitowania, datę dokonanej wpłaty, rodzaj należności i okres, za który je wpłacono oraz sumę wpłaty cyframi i słownie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia.

5 Rozdział 4. Ulgi uznaniowe 1. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie ulgi uznaniowej, pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za przygotowanie decyzji uznaniowej, w przypadku niepodatkowych należności budżetowych/oświadczenia woli prezydenta, w przypadku należności cywilnoprawnych, obowiązany jest ustalić stan konta kontrahenta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku oraz zweryfikować kompletność wniosku pod względem formalnym i dowodowym. W przypadku niekompletnego wniosku, pracownik komórki merytorycznej winien wezwać kontrahenta do jego uzupełnienia. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 2. Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej wymaga opinii osoby kierującej komórka merytoryczną, naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego, skarbnika Miasta oraz resortowego zastępcy prezydenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 3. Do czasu wydania decyzji/oświadczenia woli prezydenta, pracownik księgowości zawiadamia pracownika prowadzącego sprawę o ulgę uznaniową o każdej zmianie stanu karty kontowej. 4. Decyzje/oświadczenia woli prezydenta w sprawie ulg uznaniowych wprowadzane są do systemu komputerowego przez pracownika komórki merytorycznej przygotowującego decyzje uznaniowe /oświadczenia woli prezydenta. 5. W przypadku umorzenia w całości lub w części zaległości, na którą wystawiono tytuł wykonawczy, pracownik prowadzący sprawę o ulgę uznaniową przekazuje kopię decyzji do Referatu Windykacji. Pracownik windykacji niezwłocznie po otrzymaniu kopii decyzji w tej sprawie, aktualizuje bądź wycofuje ten tytuł. 6. W przypadku umorzenia w całości lub w części zaległości cywilnoprawnych, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, kopia oświadczenia woli prezydenta jest przekazywana do Referatu Windykacji, w celu umorzenia postępowania egzekucyjnego lub aktualizacji zaległości. 7. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty zaległości objętych tytułami wykonawczymi, kopia decyzji jest przekazywana do Referatu Windykacji, w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 8. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty należności cywilnoprawnych, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, kopia oświadczenia woli prezydenta jest przekazywana do Referatu Windykacji, w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 9. W przypadku niedotrzymania terminu wynikającego z decyzji/oświadczenia woli prezydenta w sprawie odroczenia terminu płatności należności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości pracownik księgowości zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić na karcie kontowej wygaśnięcie decyzji/oświadczenia woli prezydenta w całości. 10. Od zaległości, w stosunku do której nastąpiło wygaśnięcie decyzji/oświadczenia woli prezydenta naliczane są odsetki od następnego dnia po upływie terminu płatności tej należności, wynikającego z przepisów prawa lub z decyzji (umowy itp.) ustalającej jej wysokość, do dnia zapłaty. Rozdział 5. Nadpłaty i zwroty 1. Pracownik księgowości jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu nadpłat na kartach kontowych poszczególnych kontrahentów. 2. Nadpłaty powstałe na kartach kontowych należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, likwiduje się w sposób określony w przepisach działu III, rozdział 9 ustawy Ordynacja podatkowa. 3. Nadpłaty powstałe na kontach z tytułu należności cywilnoprawnych likwiduje się w sposób określony w przepisach ustawy Kodeks cywilny. 4. Zwrotów i zaliczeń nadpłat, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych, dokonuje się z klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. Wypłata z tytułu oprocentowania nadpłaty następuje z działu i rozdziału tej podziałki klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zaliczane są odsetki za zwłokę, z określeniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 5. Przed przygotowaniem lub opracowaniem wniosku o zwrot, pracownik księgowości jest zobowiązany: 1) wnikliwie przeanalizować dokumenty źródłowe, w których określona jest prawidłowa kwota należności do zapłaty, 2) sprawdzić na innych stanowiskach księgowych czy podmiot, dla którego dokonany miałby być zwrot nadpłaty nie posiada zaległości w innym tytule należności, 3) przygotować lub opracować wniosek o zwrot nadpłaty lub zarachować te nadpłatę na inny tytuł należności.

6 6. Zwrot nadpłaty następuje: 1) na wskazany rachunek bankowy kontrahenta, 2) na adres podatnika za pośrednictwem poczty, po potrąceniu opłaty pocztowej, 3) w gotówce w kasie Wydziału Finansowo-Podatkowego. Rozdział 6. Windykacja i czynności związane z dochodzeniem zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych 1. Windykacja zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych prowadzona jest przez Referat Windykacji. 2. Pracownik Referatu Windykacji obowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych. 3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty należność, do której stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z mocy prawa pracownik Referatu Windykacji wysyła kontrahentowi upomnienie, za potwierdzeniem odbioru, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 4. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty należności cywilnoprawnych w określonym terminie pracownik Referatu Windykacji wysyła kontrahentowi wezwanie do zapłaty, za potwierdzeniem odbioru, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 5. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi upomnienia/wezwania do zapłaty wystawia się, gdy zaległość wyniesie lub przekroczy kwotę 10 zł, chyba że istnieje zagrożenie przedawnienia. 6. Upomnienia/wezwania do zapłaty zaległości wystawia pracownik Referatu Windykacji nie później niż trzy miesiące od upływu miesiąca, w którym upłynął termin płatności należności. 7. W przypadku niezapłacenia lub częściowego zapłacenia zaległości objętych upomnieniem, pracownik Referatu Windykacji wystawia tytuł wykonawczy. 8. Tytuły wykonawcze wystawiane są sukcesywnie, z tym, że a) na zaległości dotyczące I półrocza najpóźniej do 31 października danego roku podatkowego, b) na zaległości dotyczące II półrocza najpóźniej do 31 marca następnego roku podatkowego. 9. Tytuły wykonawcze przekazuje się do właściwego organu egzekucyjnego. Właściwość organu egzekucyjnego ustala pracownik Referatu Windykacji na podstawie art. 22 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 10. Pracownik Referatu Windykacji zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu egzekucyjnego o każdej zmianie dotyczącej wysokości zaległości ujętej w tytule wykonawczym. 11. Wszelkie zmiany w stanie należności spowodowane korektą wysokości zobowiązania, bądź wpłatą dokonaną przez zobowiązanego, a ponadto wstrzymanie egzekucji, udzielenie ulg w spłacie należności itp. nanoszone są na bieżąco do ewidencji komputerowej i w tytule wykonawczym, na podstawie stosownej informacji przekazanej przez pracownika komórki merytorycznej lub pracownika księgowości. 12. W przypadku braku realizacji tytułu wykonawczego przez okres 1 roku od jego przekazania, pracownik Referatu Windykacji monituje właściwy organ egzekucyjny. 13. W przypadku niezapłacenia lub częściowego zapłacenia należności cywilnoprawnych wynikających z wezwania do zapłaty, pracownik Referatu Windykacji przekazuje Koordynatorowi ds. Obsługi Prawnej Urzędu wykaz zaległości dłużnika wraz z kopią wezwania do zapłaty w celu dochodzenia tych należności na drodze sądowej. Dane te są przekazywane, gdy kwota zaległości przekracza 50 zł, chyba że istnieje zagrożenie przedawnienia zaległości i brak jest podstaw do ich umorzenia. Pozostałe dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy dostarcza komórka merytoryczna prowadząca daną sprawę. 14. Zabezpieczenie należności niepodatkowych na nieruchomości (wpis hipoteki przymusowej) należy do Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu. Pracownik Referatu Windykacji przekazuje do realizacji, najpóźniej do 31 października danego roku zaległości powyżej 500 zł celem zabezpieczenia należności wpisem hipoteki przymusowej. 15. W przypadku braku zapłaty zobowiązania zgłoszonego do Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu przez okres 1 roku od jego zgłoszenia, pracownik Referatu Windykacji monituje podjęte działania przez Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu. 16. Zasady windykacji dochodów niepodatkowych dotyczą także dochodów niebudżetowych oraz należności Skarbu Państwa. Rozdział 7. Dokonywanie odpisu przedawnionej należności niepodatkowej

7 1. Podstawę dokonania odpisu przedawnionej należności stanowi Informacja o przedawnieniu sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji przez reprezentujących wierzyciela pracowników Referatu Finansowego i Referatu Windykacji, w zakresie wynikającym z powierzonych im zadań, który następnie uzupełniany jest przez Koordynatora ds. Obsługi prawnej, a następnie podlega zatwierdzeniu przez naczelnika Wydziału Finansowo Budżetowego, w przypadku należności nieprzekraczających kwoty zł, natomiast powyżej tej kwoty przez prezydenta Miasta. Naczelnik przed zatwierdzeniem odpisu ustala przyczynę przedawnienia i jeżeli nastąpiło ono z winy pracownika, to na podstawie odrębnych przepisów podejmuje decyzję, co do jego ukarania. 2. Odpisu należności w księgach rachunkowych Urzędu Miasta po zatwierdzeniu informacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje właściwy pracownik Referatu Finansowego. 3. Naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego na bieżąco informuje skarbnika Miasta o dokonanych odpisach, a po upływie każdego roku podatkowego przedkłada pisemną informację o dokonanych odpisach - w terminie do dnia 30 stycznia roku następnego. 4. Księgowania odpisu przedawnionego zobowiązania należy dokonać w następujący sposób: Wn odpowiednie konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych Ma odpowiednie konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych.

8 Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich Opinia w sprawie rozłożenia na raty/umorzenia/odroczenia terminu płatności* należności miasta/skarbu Państwa* 1. Data wpłynięcia wniosku: Dane wnioskodawcy: Sprawa dotyczy (wraz z uzasadnieniem strony): Kwota: należność główna:... odsetki: Opinia komórki merytorycznej: Data, podpis i pieczątka kierownika komórki merytorycznej 6. Opinia Wydziału Finansowo Budżetowego: Data, podpis i pieczątka naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego 7. Opinia skarbnika Miasta: Data, podpis i pieczątka skarbnika Miasta

9 8. Opinia resortowego zastępcy prezydenta: Data, podpis i pieczątka resortowego zastępcy prezydenta 9. Decyzja Prezydenta Miasta: * - niepotrzebne skreślić ** - pkt 1 5 wypełnia komórka merytoryczna

10 Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich INFORMACJA O PRZEDAWNIONYCH NALEŻNOŚCIACH NIEPODATKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 1. Dane dłużnika: Imię i nazwisko/nazwa Adres zamieszkania/siedziba Informacja na temat należności: 1) rodzaj: ) kwota należności głównej:... odsetki: ) okres jakiego dotyczy:... 4) informacje dodatkowe: Informacja o wystawionych upomnieniach\wezwaniach z podaniem dat wystawienia i doręczenia: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Windykacji 4. Informacja o wystawionych tytułach wykonawczych z podaniem dat wystawienia i przekazania do organu egzekucyjnego, bądź przekazaniu sprawy do Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Windykacji 5. Informacja o podjętych działaniach przez Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta: Data, podpis, pieczątka Koordynatora ds. Obsługi Prawnej

11 6. Informacje mające wpływ na bieg terminu przedawnienia 1) Informacje o odroczeniu terminu lub rozłożeniu na raty: ) Informacje uzyskane od organu egzekucyjnego: ) Informacje dotyczące upadłości: ) Dodatkowe informacje: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego 7. Przesłanki umorzenia należności z urzędu zgodnie z 6 Uchwały Nr L/533/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Piekary Śląskie oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg: 1) ust. 1 pkt.1, 2, 4 uchwały: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego 2) ust. 1 pkt.3 uchwały: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego Data, podpis, pieczątka Koordynatora ds. Obsługi Prawnej

12 8. Data przedawnienia Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego Zatwierdził: Dekretacja: Wn (odpowiednie konto przychodów) Ma (odpowiednie konto należności) Kwota (dotyczy przedawnianej należności głównej)

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie instrukcji procedur pobierania i gromadzenia środków publicznych. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 r. PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia.

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 48 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.02.2007r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji naleŝności Gminy Radzymin w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 października 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 4 i art. 10

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2014r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r.

Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. 1 Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 10 ustawy z

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości o planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Upomnienie - wystawianie i obsługa

Upomnienie - wystawianie i obsługa Upomnienie - wystawianie i obsługa Załącznik Nr 25 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia skróty...3 Wprowadzenie...3 Upomnienia - wystawianie i obsługa...3 Informacje,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2007 roku INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Powiatu Mieleckiego oraz Skarbu Państwa reprezentowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2014. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 167/2014. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 167/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3556/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia 152/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie i Miasta i

Bardziej szczegółowo

Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.13.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia... 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2013

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Dyrektora Przedszkola nr 34 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Przedszkolu nr 34 Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Dzielnicowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik tylko do użytku służbowego Załącznik nr II do protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik sporządzony przez st. komisarza skarbowego Marlenę Siluk (nr legitymacji

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A --------------------------------------------------

I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za 2 0 1 4 rok. Rada Gminy uchwałą Nr XXX / 166 / 2013 z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji naleŝności z tytułu umów najmu i dzierŝawy w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. z dnia 16 września 2014 r. w sprawie windykacji należności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR 37. z dnia 16 września 2014 r. w sprawie windykacji należności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZR-37-261/14 ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie windykacji należności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Procedura windykacji należności w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Toruniu zwana dalej procedurą określa

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-07-14. Numer aktu 89. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-07-14. Numer aktu 89. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenie Nr 89 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w instrukcji stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 11 marca 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa. 1 Zasady ogólne

Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa. 1 Zasady ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2009 roku Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie:

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. 1. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Załącznik Nr l Do Zarządzenia Nr 47/2010 Wójta Gminy Trzebiechów zdnia30.12.2010r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH I. CZEŚĆ OGÓLNA s s i 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest

Bardziej szczegółowo

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr X/99/11 z dnia 28.06.2011r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r.

Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 223/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 223/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 16 lipca 2015 roku Zarządzenie nr 223/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie: zmian zarządzenia nr 93/99 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew

Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew WK-60.46.2011.505.2012 Kielce, dnia 30 stycznia 2012 r. Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 6 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 90/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY IWONA HICKIEWICZ

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY IWONA HICKIEWICZ Zarządzenie nr 29/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej z udziałem organów Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kont

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010

Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 W sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie podatków, opłat i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń targowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

A.%1% Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach

A.%1% Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach ZARZĄDZENIE NR Jp MINISTRA FINANSÓW zdnia A.%1% 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, ir zakresie poboru i

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 14 kwietnia 2010 r. NKO-401-20 /09 Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo