Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się Instrukcję w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Traci moc Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010r. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. 4 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta, zastępcy prezydenta oraz sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4 PREZYDENT MIASTA Piekary Śląskie (-) Sława Umińska-Duraj Oprac.: I. Dzięcioł Sprawdził: Anna Machura Rozdzielnik: 1. Wydział Organizacyjny 2. kierownicy komórek organizacyjnych - wszyscy

2 Uzasadnienie Mając na uwadze fakt, iż na kierowniku jednostki ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacja dokumentacji dotyczącej kontroli finansowej dokonuje się uporządkowania zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych obowiązujących w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich. NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO Anna Machura

3 Załącznik do Zarządzenia nr Oro Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) dochodach niepodatkowych należy przez to rozumieć należności pobierane przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich nie będące podatkami, 2) kontrahencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną do zapłaty należności niepodatkowych, 3) komórce merytorycznej należy przez to rozumieć samodzielne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Piekary Śląskie odpowiedzialne, stosownie do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie, za naliczenie należności niepodatkowych, 4) pracowniku komórki merytorycznej należy przez to rozumieć pracownika komórki merytorycznej odpowiedzialnego za naliczenie należności niepodatkowych, 5) osoba kierująca komórką merytoryczną należy przez to rozumieć osoby kierujące samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 6) pracowniku księgowości należy przez to rozumieć pracownika księgowości w Referacie Finansowym Wydziału Finansowo-Budżetowego, 7) Referacie Finansowym należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w Wydziale Finansowo-Budżetowym zajmującą się księgowością, 8) Referacie Windykacji należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w Wydziale Finansowo-Podatkowym zajmującą się windykacją należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, 9) dowodzie księgowym należy przez to rozumieć dokument będący podstawą dokonania zapisu w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, 10) ulgach uznaniowych należy przez to rozumieć ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty ich zapłaty, udzielane zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o finansach publicznych, a w zakresie należności, do których nie stosuje się powyższych przepisów, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miasta, 11) KASA - należy przez to rozumieć podsystem "Kasa" programu OTAGO. Rodział 2. Zasady prowadzenia ewidencji dochodów niepodatkowych 1. Ustalanie wysokości niepodatkowych należności budżetowych należy do właściwości komórek merytorycznych. 2. Przypisów i odpisów dokonuje się w odniesieniu do dochodów niepodatkowych, na podstawie: 1) umów cywilnoprawnych, 2) porozumień, 3) orzeczeń sądowych, 4) decyzji administracyjnych, 5) oświadczeń woli, 6) mandatów i grzywien, 7) dowodów zrealizowanych wpłat nieprzypisanych. 3. Pracownik merytoryczny wydający decyzję administracyjną podejmuje działania mające na celu doręczenie oryginału decyzji, chyba, że przepisy szczególne nie wymagają doręczenia. 4. Przypisów i odpisów w odniesieniu do dochodów niepodatkowych dokonuje pracownik komórki merytorycznej właściwy do ich naliczania. 5. Przypisów i odpisów w odniesieniu do dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską dokonuje pracownik Referatu Finansowego. 6. Pracownik komórki merytorycznej właściwy do naliczania dochodów niepodatkowych wprowadza do odpowiedniej aplikacji systemu komputerowego przypisy w ciągu 3 dni roboczych po ich ustaleniu jednak nie później niż przed upływem terminu płatności. 7. Pracownicy komórek merytorycznych są odpowiedzialni za aktualizację wszystkich danych (adresowych wraz z PKD i innych) niezbędnych do sprawnego prowadzenia windykacji. 8. Pracownicy komórek merytorycznych sporządzają wykaz przypisów i odpisów dokonanych w danym miesiącu według poszczególnych tytułów dochodów, który po zatwierdzeniu przez

4 osobę kierującą komórka organizacyjną przekazują pracownikowi Referatu Finansowego prowadzącego ewidencję syntetyczną. 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 przechowywane są w komórce merytorycznej. Na dokumenty te nanosi się numer karty kontowej kontrahenta. 10. Ewidencję szczegółową dla każdego kontrahenta oraz do każdego rodzaju należności prowadzi się na kartach kontowych. 11. Zestawienie łącznych przypisów i odpisów uzgadniane jest na koniec każdego kwartału po pozycji saldo przypisów i odpisów. 12. Zapisy księgowe na kartach kontowych dokonywane są równocześnie z zapisami w dzienniku obrotów. Dzienniki obrotów służą do chronologicznej ewidencji wszystkich obrotów księgowanych na kartach kontowych. Służą ponadto do kontroli i uzgadniania obrotów zaksięgowanych na kontach, a także do podziału obrotów według rodzajów należności. Dzienniki obrotów zakłada się zgodnie z nazwą lub symbolem odpowiadającym należności, dla których są prowadzone. 13. Zapisy księgowe prowadzone są w systemie komputerowym zgodnie z dokumentacją programu dopuszczonego do stosowania w urzędzie odpowiednim zarządzeniem prezydenta. Rozdział 3. Pobór dochodów niepodatkowych 1. Wpłaty na poczet dochodów niepodatkowych są dokonywane: 1) bezpośrednio w kasie urzędu, 2) na rachunki bankowe urzędu. 2. Wpłaty przyjęte w kasie urzędu w formie gotówki są bezpośrednio księgowane/zatwierdzane na karcie kontowej kontrahenta za pośrednictwem KASA. 3. Pokwitowania przyjęcia do kasy urzędu miasta gotówki są sporządzane w jednym egzemplarzu, który otrzymuje wpłacający. 4. Dla każdego rodzaju dochodów niepodatkowych sporządza się oddzielnie pokwitowanie wpłaty wniesionej przez kontrahenta. 5. Wpłaty dokonywane na rachunki bankowe urzędu są ewidencjonowane na podstawie wyciągów bankowych pobieranych z banku w formie elektronicznej. 6. Pracownik księgowości przed zaksięgowaniem wpłaty, sprawdza kompletność informacji dotyczących wpłaty i zamieszcza na każdym potwierdzeniu wpłaty należności pozycję wyciągu, numer wpłaty oraz numer karty kontowej kontrahenta. Ewentualne nieprawidłowości są wyjaśniane z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych urzędu. 7. Jeżeli bank ujął w wyciągu dowód wpłaty innego rachunku bankowego lub określono niejasno tytuł wpłaty albo istnieją wątpliwości dotyczące dokonanej wpłaty, księguje się daną kwotę jako Wpływy do wyjaśnienia. Niezwłocznie po wyjaśnieniu wpłaty przez pracownika księgowości, dokonuje się odpowiednich księgowań na właściwe rodzaje należności i konta kontrahentów, przelewa wpłatę na właściwy rachunek bankowy lub dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty. 8. Do udokumentowania wpłat służą: 1) dowody wpłat generowane przez KASA, 2) pokwitowania z kwitariuszy przychodowych, 3) wyciąg bankowy pobrany z banku w formie elektronicznej. 9. Wpłatę z tytułu niepodatkowych należności budżetowych zalicza się na pokrycie zaległości wskazanej przez wpłacającego. Kwotę zalicza się proporcjonlnie na poczet zaległości oraz kwoty odsetek za zwłokę, stosownie do w art ustawy Ordynacja podatkowa. 10. W przypadku należności cywilnoprawnych dokonaną wpłatę księguje się zgodnie z art. 451 ustawy Kodeks cywilny. 11. Jeżeli na kontrahencie ciążą zobowiązania z tytułu różnych niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych a wpłacający nie wskazał, na którą zaległość dokonał wpłaty, albo wpłata jest wyższa od wskazanej zaległości, wpłatę zalicza się na poczet pokrycia zaległości począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, stosownie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa lub w odniesieniu do należności cywilnoprawnych stosownie do przepisów ustawy Kodeks cywilny. 12. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości niepodatkowych należności budżetowych pracownik księgowości wydaje postanowienie stosownie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, natomiast w odniesieniu do należności cywilnoprawnych zawiadomienie o sposobie zarachowania wpłaty. 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez kontrahenta wydanego mu pokwitowania nie wystawia się jego duplikatu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Na pisemny wniosek kontrahenta wydaje się zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. 14. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 13 zawiera co najmniej nazwisko, imię i adres wpłacającego, numer pokwitowania, datę dokonanej wpłaty, rodzaj należności i okres, za który je wpłacono oraz sumę wpłaty cyframi i słownie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia.

5 Rozdział 4. Ulgi uznaniowe 1. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie ulgi uznaniowej, pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za przygotowanie decyzji uznaniowej, w przypadku niepodatkowych należności budżetowych/oświadczenia woli prezydenta, w przypadku należności cywilnoprawnych, obowiązany jest ustalić stan konta kontrahenta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku oraz zweryfikować kompletność wniosku pod względem formalnym i dowodowym. W przypadku niekompletnego wniosku, pracownik komórki merytorycznej winien wezwać kontrahenta do jego uzupełnienia. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 2. Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej wymaga opinii osoby kierującej komórka merytoryczną, naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego, skarbnika Miasta oraz resortowego zastępcy prezydenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 3. Do czasu wydania decyzji/oświadczenia woli prezydenta, pracownik księgowości zawiadamia pracownika prowadzącego sprawę o ulgę uznaniową o każdej zmianie stanu karty kontowej. 4. Decyzje/oświadczenia woli prezydenta w sprawie ulg uznaniowych wprowadzane są do systemu komputerowego przez pracownika komórki merytorycznej przygotowującego decyzje uznaniowe /oświadczenia woli prezydenta. 5. W przypadku umorzenia w całości lub w części zaległości, na którą wystawiono tytuł wykonawczy, pracownik prowadzący sprawę o ulgę uznaniową przekazuje kopię decyzji do Referatu Windykacji. Pracownik windykacji niezwłocznie po otrzymaniu kopii decyzji w tej sprawie, aktualizuje bądź wycofuje ten tytuł. 6. W przypadku umorzenia w całości lub w części zaległości cywilnoprawnych, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, kopia oświadczenia woli prezydenta jest przekazywana do Referatu Windykacji, w celu umorzenia postępowania egzekucyjnego lub aktualizacji zaległości. 7. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty zaległości objętych tytułami wykonawczymi, kopia decyzji jest przekazywana do Referatu Windykacji, w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 8. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty należności cywilnoprawnych, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, kopia oświadczenia woli prezydenta jest przekazywana do Referatu Windykacji, w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 9. W przypadku niedotrzymania terminu wynikającego z decyzji/oświadczenia woli prezydenta w sprawie odroczenia terminu płatności należności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości pracownik księgowości zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić na karcie kontowej wygaśnięcie decyzji/oświadczenia woli prezydenta w całości. 10. Od zaległości, w stosunku do której nastąpiło wygaśnięcie decyzji/oświadczenia woli prezydenta naliczane są odsetki od następnego dnia po upływie terminu płatności tej należności, wynikającego z przepisów prawa lub z decyzji (umowy itp.) ustalającej jej wysokość, do dnia zapłaty. Rozdział 5. Nadpłaty i zwroty 1. Pracownik księgowości jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu nadpłat na kartach kontowych poszczególnych kontrahentów. 2. Nadpłaty powstałe na kartach kontowych należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, likwiduje się w sposób określony w przepisach działu III, rozdział 9 ustawy Ordynacja podatkowa. 3. Nadpłaty powstałe na kontach z tytułu należności cywilnoprawnych likwiduje się w sposób określony w przepisach ustawy Kodeks cywilny. 4. Zwrotów i zaliczeń nadpłat, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych, dokonuje się z klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. Wypłata z tytułu oprocentowania nadpłaty następuje z działu i rozdziału tej podziałki klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zaliczane są odsetki za zwłokę, z określeniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 5. Przed przygotowaniem lub opracowaniem wniosku o zwrot, pracownik księgowości jest zobowiązany: 1) wnikliwie przeanalizować dokumenty źródłowe, w których określona jest prawidłowa kwota należności do zapłaty, 2) sprawdzić na innych stanowiskach księgowych czy podmiot, dla którego dokonany miałby być zwrot nadpłaty nie posiada zaległości w innym tytule należności, 3) przygotować lub opracować wniosek o zwrot nadpłaty lub zarachować te nadpłatę na inny tytuł należności.

6 6. Zwrot nadpłaty następuje: 1) na wskazany rachunek bankowy kontrahenta, 2) na adres podatnika za pośrednictwem poczty, po potrąceniu opłaty pocztowej, 3) w gotówce w kasie Wydziału Finansowo-Podatkowego. Rozdział 6. Windykacja i czynności związane z dochodzeniem zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych 1. Windykacja zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych prowadzona jest przez Referat Windykacji. 2. Pracownik Referatu Windykacji obowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych. 3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty należność, do której stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z mocy prawa pracownik Referatu Windykacji wysyła kontrahentowi upomnienie, za potwierdzeniem odbioru, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 4. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty należności cywilnoprawnych w określonym terminie pracownik Referatu Windykacji wysyła kontrahentowi wezwanie do zapłaty, za potwierdzeniem odbioru, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 5. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi upomnienia/wezwania do zapłaty wystawia się, gdy zaległość wyniesie lub przekroczy kwotę 10 zł, chyba że istnieje zagrożenie przedawnienia. 6. Upomnienia/wezwania do zapłaty zaległości wystawia pracownik Referatu Windykacji nie później niż trzy miesiące od upływu miesiąca, w którym upłynął termin płatności należności. 7. W przypadku niezapłacenia lub częściowego zapłacenia zaległości objętych upomnieniem, pracownik Referatu Windykacji wystawia tytuł wykonawczy. 8. Tytuły wykonawcze wystawiane są sukcesywnie, z tym, że a) na zaległości dotyczące I półrocza najpóźniej do 31 października danego roku podatkowego, b) na zaległości dotyczące II półrocza najpóźniej do 31 marca następnego roku podatkowego. 9. Tytuły wykonawcze przekazuje się do właściwego organu egzekucyjnego. Właściwość organu egzekucyjnego ustala pracownik Referatu Windykacji na podstawie art. 22 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 10. Pracownik Referatu Windykacji zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu egzekucyjnego o każdej zmianie dotyczącej wysokości zaległości ujętej w tytule wykonawczym. 11. Wszelkie zmiany w stanie należności spowodowane korektą wysokości zobowiązania, bądź wpłatą dokonaną przez zobowiązanego, a ponadto wstrzymanie egzekucji, udzielenie ulg w spłacie należności itp. nanoszone są na bieżąco do ewidencji komputerowej i w tytule wykonawczym, na podstawie stosownej informacji przekazanej przez pracownika komórki merytorycznej lub pracownika księgowości. 12. W przypadku braku realizacji tytułu wykonawczego przez okres 1 roku od jego przekazania, pracownik Referatu Windykacji monituje właściwy organ egzekucyjny. 13. W przypadku niezapłacenia lub częściowego zapłacenia należności cywilnoprawnych wynikających z wezwania do zapłaty, pracownik Referatu Windykacji przekazuje Koordynatorowi ds. Obsługi Prawnej Urzędu wykaz zaległości dłużnika wraz z kopią wezwania do zapłaty w celu dochodzenia tych należności na drodze sądowej. Dane te są przekazywane, gdy kwota zaległości przekracza 50 zł, chyba że istnieje zagrożenie przedawnienia zaległości i brak jest podstaw do ich umorzenia. Pozostałe dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy dostarcza komórka merytoryczna prowadząca daną sprawę. 14. Zabezpieczenie należności niepodatkowych na nieruchomości (wpis hipoteki przymusowej) należy do Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu. Pracownik Referatu Windykacji przekazuje do realizacji, najpóźniej do 31 października danego roku zaległości powyżej 500 zł celem zabezpieczenia należności wpisem hipoteki przymusowej. 15. W przypadku braku zapłaty zobowiązania zgłoszonego do Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu przez okres 1 roku od jego zgłoszenia, pracownik Referatu Windykacji monituje podjęte działania przez Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu. 16. Zasady windykacji dochodów niepodatkowych dotyczą także dochodów niebudżetowych oraz należności Skarbu Państwa. Rozdział 7. Dokonywanie odpisu przedawnionej należności niepodatkowej

7 1. Podstawę dokonania odpisu przedawnionej należności stanowi Informacja o przedawnieniu sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji przez reprezentujących wierzyciela pracowników Referatu Finansowego i Referatu Windykacji, w zakresie wynikającym z powierzonych im zadań, który następnie uzupełniany jest przez Koordynatora ds. Obsługi prawnej, a następnie podlega zatwierdzeniu przez naczelnika Wydziału Finansowo Budżetowego, w przypadku należności nieprzekraczających kwoty zł, natomiast powyżej tej kwoty przez prezydenta Miasta. Naczelnik przed zatwierdzeniem odpisu ustala przyczynę przedawnienia i jeżeli nastąpiło ono z winy pracownika, to na podstawie odrębnych przepisów podejmuje decyzję, co do jego ukarania. 2. Odpisu należności w księgach rachunkowych Urzędu Miasta po zatwierdzeniu informacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje właściwy pracownik Referatu Finansowego. 3. Naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego na bieżąco informuje skarbnika Miasta o dokonanych odpisach, a po upływie każdego roku podatkowego przedkłada pisemną informację o dokonanych odpisach - w terminie do dnia 30 stycznia roku następnego. 4. Księgowania odpisu przedawnionego zobowiązania należy dokonać w następujący sposób: Wn odpowiednie konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych Ma odpowiednie konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych.

8 Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich Opinia w sprawie rozłożenia na raty/umorzenia/odroczenia terminu płatności* należności miasta/skarbu Państwa* 1. Data wpłynięcia wniosku: Dane wnioskodawcy: Sprawa dotyczy (wraz z uzasadnieniem strony): Kwota: należność główna:... odsetki: Opinia komórki merytorycznej: Data, podpis i pieczątka kierownika komórki merytorycznej 6. Opinia Wydziału Finansowo Budżetowego: Data, podpis i pieczątka naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego 7. Opinia skarbnika Miasta: Data, podpis i pieczątka skarbnika Miasta

9 8. Opinia resortowego zastępcy prezydenta: Data, podpis i pieczątka resortowego zastępcy prezydenta 9. Decyzja Prezydenta Miasta: * - niepotrzebne skreślić ** - pkt 1 5 wypełnia komórka merytoryczna

10 Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich INFORMACJA O PRZEDAWNIONYCH NALEŻNOŚCIACH NIEPODATKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 1. Dane dłużnika: Imię i nazwisko/nazwa Adres zamieszkania/siedziba Informacja na temat należności: 1) rodzaj: ) kwota należności głównej:... odsetki: ) okres jakiego dotyczy:... 4) informacje dodatkowe: Informacja o wystawionych upomnieniach\wezwaniach z podaniem dat wystawienia i doręczenia: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Windykacji 4. Informacja o wystawionych tytułach wykonawczych z podaniem dat wystawienia i przekazania do organu egzekucyjnego, bądź przekazaniu sprawy do Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Windykacji 5. Informacja o podjętych działaniach przez Koordynatora ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta: Data, podpis, pieczątka Koordynatora ds. Obsługi Prawnej

11 6. Informacje mające wpływ na bieg terminu przedawnienia 1) Informacje o odroczeniu terminu lub rozłożeniu na raty: ) Informacje uzyskane od organu egzekucyjnego: ) Informacje dotyczące upadłości: ) Dodatkowe informacje: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego 7. Przesłanki umorzenia należności z urzędu zgodnie z 6 Uchwały Nr L/533/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Piekary Śląskie oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg: 1) ust. 1 pkt.1, 2, 4 uchwały: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego 2) ust. 1 pkt.3 uchwały: Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego Data, podpis, pieczątka Koordynatora ds. Obsługi Prawnej

12 8. Data przedawnienia Data, podpis, pieczątka pracownika Referatu Finansowego Zatwierdził: Dekretacja: Wn (odpowiednie konto przychodów) Ma (odpowiednie konto należności) Kwota (dotyczy przedawnianej należności głównej)

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku Zarządzenie nr ORo.0151-129/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sopotu procedur gromadzenia środków publicznych Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.104.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości opłat z tytulu czynszu Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie instrukcji procedur pobierania i gromadzenia środków publicznych. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2011 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. INSTRUKCJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT Rozdział I Ustalenia ogólne Do rozliczeń wpłat podatków, opłat

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń Załącznik do zarządzenia Nr 234/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2007 roku Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia 04-03-2014 r. Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Wydziale Finansowym. 1 Zadaniem Wydziału Finansowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2010 roku

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2010 roku Zarządzenie nr ORo.0151-67/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: Instrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz poboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1339/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY NADARZYN

PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY NADARZYN Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014r. INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI, POBORU i WINDYKACJI PODATKÓW I OPŁAT, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 05.11.2010 r. w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Dobromierz. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przedegzekucyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Konto 280 - "Konto techniczne"

Konto 280 - Konto techniczne ZARZĄDZENIE NR 446/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017r INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 r. PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia Procedury w sprawie wymiaru, ewidencji i windykacji podatków, opłat oraz niepodatkowych należności w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.28.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017r. Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r. Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych oraz instrukcji w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 32a/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-41/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1344/313/10 Burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2010 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie Procedury windykacji środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 480/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 480/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 480/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji naleŝności Gminy Radzymin w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2865/2016

Zarządzenie Nr 2865/2016 Zarządzenie Nr 2865/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21212014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia.

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 48 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.02.2007r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 4 i art. 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 października 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 25 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 25 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr 665/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI ROZDZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

zarządzenie Nr Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku

zarządzenie Nr Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku SKARBNIK ~~ - ---.. WÓJT GMINY PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice województwo śląskie zarządzenie Nr 01.120.0003.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik nr 5 Do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy Michałów Z dnia 31 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.838..2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Zarządzenie Nr 40.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Działdowo. Na podstawie ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola

Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia OR.I-120.1.27.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017r. Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U.2010.208.1375 z dnia 2010.11.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 154/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 154/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 154/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. - 1- SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...str. 3 2. ROZDZIAŁ II Obsługa kasowa podatków...str. 5 3. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych Załącznik Nr 3 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14829 Poz. 1375 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Łódź, dnia. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Łódź, dnia. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, poboru i zwrotu opłat egzaminacyjnych na podstawie 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzaminów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności, podejmowanych w stosunku do należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku

Uchwała Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku Uchwała Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 808/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 września 2014 roku INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/10 Burmistrza Olecka z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Miejskim w Olecku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 285/10 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie z sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

349 zł przy zgłoszeniu do 24 sierpnia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele i korzyści ze szkolenia: Prowadzący:

349 zł przy zgłoszeniu do 24 sierpnia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele i korzyści ze szkolenia: Prowadzący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: NAJNOWSZE ZMIANY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I ICH WPŁYW NA REALIZACJĘ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ EWIDENCJĘ KSIĘGOWĄ, WINDYKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/238/17 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Kielce, dnia 11 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/238/17 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 1740 UCHWAŁA NR XXVII/238/17 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo