SELEKTYWNE MIERNIKI DWUTLENKU W GLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SELEKTYWNE MIERNIKI DWUTLENKU W GLA"

Transkrypt

1 AirTECH agro kontroler stacjonarny CO SELEKTYWNE MIERNIKI DWUTLENKU W GLA 2 Przeznaczenie 1. monitorowanie poziomu CO 2 w pieczarkarniach, szklarniach, itp. 2. sterowanie wentylacjà, elektrozaworami i/lub sygnalizacjà alarmowà 3. kontrola poziomu CO 2 w pomieszczeniach, gdzie przebywajà ludzie (bary, restauracje, ma e sale kinowe, itp.) Cechy u ytkowe: 1. zakres pomiarowy: ppm (wersja AirTECH agro-b ppm) 2. wykoka czu oêç, selektywnoêç i trw oêç 3. sensor CO 2 w obudowie py oszczelnej (opcja: IP44 w wersji AirTECH agro-b) z przewodem o d ugoêci 10 m (mo liwoêç przed u enia do 50 m) 4. modu zawierajàcy wyêwietlacz, uk ady sterujàce i zasilacz 230 V~ 5. proste ustawianie progu alarmowego 6. wyjêcia: stykowe do sterowania urzàdzeniami zewn trznymi (opcjonalnie analogowe 0 10 V do rejestracji), napi ciowe 12 V do sterowania syngalizatorami i stykowe do sygnalizacji alarmu i awarii AirTECH agro AirTECH vento miernik przenoêny Przeznaczenie 1. wyrywkowa i rutynowa kontrola poziomu CO 2 w: pieczarkarniach, szklarniach, drobiarniach itp. pomieszczenia, gdzie przebywajà ludzie (bary, restauracje, sale kinowe itp.) 2. ocena jakoêci powietrza wewn trznego i wydajnoêç systemów wentylacyjnych Cechy u ytkowe: 1. zakres pomiarowy: ppm 2. wysoka czu oêç, selektywnoêç i trwa oêç 3. wbudowany modu pami ci do rejestracji odczytów 4. alarm optyczny i d wi kowy 5. zasilanie z wbudowanego akumulatora Li-Ion (bez efektu pami ci) 6. d ugi czas pracy ok. 12 h/ adowanie 7. erognomiczna obudowa (wielkoêç telefonu komórkowego), futera, klips, adowarka AirTECH vento AirTECH duo miernik przenoêny Przenaczenie 1. krótkotrwa e, rutynowe pomiary st enia tlenu i dwutlenku w gla w przechowalniach owoców i warzyw oraz w innych pomieszczeniach zamkni tych. Cechy u ytkowe 1. zakres pomiarowy: 0 25,0%; dwutlenek w gla 0 4,00% 2. sensor CO 2, sensor O 2, uk ad poboru gazu (pompa, filtry, przewody), zasilacz w jednej obudowie 3. selektywny i precyzyjny pomiar st enia tlenu i dwutlenku w gla 4. du a ywotnoêç sensorów CO 2 (powy ej 10 lat) i O 2 (powy ej 4 lat) 5. syganlizacja braku przep ywu gazu 6. filtr mechaniczny i przeciwwodny z sygnalizacjà zatkania 7. zasilanie 230 V~ + 8. por czny futera, atwoêç przenoszenia (waga ok. 1 kg) O2 AirTECH duo

2 KONTROLA ST ENIA DWUTLENKU W GLA A ROLNICTWO: produkcja szklarniowa, uprawa grzybów, przechowalnictwo owoców i warzyw Wspó czesna produkcja ywnoêci wymaga na ka dym etapie stosowania ró norodnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Dotyczy to równie specjalistycznych gospodarstw rolnych nastawionych na wysoki plon i jakoêç produktów. Post p naukowo-techniczny, a przede wszystkim rozwój technik cyfrowych dokona rewolucji w tej dziedzinie. Nowoczesne urzàdzenia pomiarowe sà nie tylko równie dok adne i niezawodne, jak sprz t stosowany w badaniach naukowych, ale co najwa niejsze kilkunastokrotnie taƒsze i bardzo proste w obs udze. Dzi ki temu nadajà si do powszechnego u ytku i nie wymagajà specjalnych kwalifikacji. Urzàdzenia takie to nie tylko termometry, wilgotnoêciomierze czy ph-metry cyfrowe, to równie mierniki innych wartoêci fizycznych i chemicznych, w tym analizatory gazów. W biuletynie tym prezentujemy nowoczesne mierniki dwutlenku w gla niezb dne w kilku dziedzinach gospodarki rolnej: w produkcji szklarniowej, przy uprawie grzybów i w przechowalnictwie warzyw i owoców. Mierniki oferowane przez GAZEX sà to w pe ni cyfrowe urzàdzenia wykorzystujàce pomiar w podczerwieni (NDIR). Sà tanie, proste w obs udze i monta u oraz dostosowane do pracy w ci kich warunkach, m.in. przy wysokiej wilgotnoêci. Mogà byç zasilane z sieci 230 V lub z akumulatora. Nie wymagajà kalibracji (zaleca si jedynie kontrol zera raz w roku). Prostot i atwoêç pomiarów osiàgni to m.in. przez takà konstrukcj sensora, która umo liwia jego prac bez pompy i dodatkowego osprz tu, suszek, filtrów sprawiajàcych cz sto u ytkownikom wiele k opotów. W niektórych zastosowaniach (przechowalnictwo owoców i warzyw) wymagana jest wersja przep ywowa miernika z wymuszonym obiegiem gazu. Ogólne charakterystyki wraz ze zdj ciami i orientacyjne ceny poszczególnych urzàdzeƒ przedstawiono na wewn trznych stronach ok adki. PRODUKCJA SZKLARNIOWA RoÊliny uprawiane pod os onami sà nara one na niedobór dwutlenku w gla, który jest dla nich g ównym sk adnikiem od ywczym. Wi kszoêç roêlin uprawnych wymaga dla maksymalnej produkcji ppm CO 2 (ppm jednostka st enia, milionowa cz Êç obj toêci; 1000 ppm = 0.1% obj.), a wi c st enia wy szego ni normalnie wyst pujàce w powietrzu atmosferycznym (ok. 400 ppm). W szklarni lub w namiocie foliowym, w wyniku fotosyntezy roêlin, st enie dwutlenku w gla mo e obni yç si nawet do 200 ppm. Dlatego, aby zwi kszyç plon upraw szklarniowych, cz sto stosuje si dokarmianie roêlin dwutlenkim w gla (spr onym z butli, p ynnym ze zbiorników lub zawartym w spalinach pochodzàcych z nagrzewnic gazowych). Zabieg taki pozwala zwi kszyç plon nawet o kilkadziesiàt procent. 1

3 Poniewa zbyt du e st enie dwutlenku w gla jest nieuzasadnione ekonomicznie i mo e byç dla roêlin szkodliwe (szczególnie, jeêli stosuje si spaliny) potrzebna jest doêç precyzyjna kontrola poziomu CO 2. Dokarmianie roêlin dwutlenkiem w gla mo e byç sterowane automatycznie, co wymaga du ych inwestycji w system zasilania i skanowania CO 2 jest op acalne dopiero przy wi kszej produkcji. W obiektach mniejszych cz sto stosowane jest sterowanie r czne, polegajàce na okresowym dopuszczaniu gazowego CO 2 z butli lub podawaniu spalin z nagrzewnicy pod os ony. Kontrola poziomu dwutlenku w gla mo e odbywaç si automatycznie, z wykorzystaniem miernika stacjonarnego typu AirTECH agro, sterujàcego uk adem skanujàcym. Natomiast r cznego dopuszczania CO 2 mo na dokonywaç na podstawie wskazaƒ mierników przenoênych AirTECH vento (z wbudowanà pami cià pomiarów i wewn trznym akumulatorem). ZESTAWIENIE NORM st enia CO 2 ZALECANYCH przy UPRAWIE SZKLARNIOWEJ GATUNEK UPRAWNY norma hodowlana CO 2 [ppm] [% obj.] plon / efekt mo liwy przyrost plonu [%] ogórek ,06 0,08 40 papryka 900 0,09 30 pomidor ,10 Êwie a masa owoców, 50 rzodkiew ,09 0,12 liêci lub korzeni 100 sa ata , chryzantemy 900 0,09 20 cyklameny ,06 0,10 70 dianthus 500 0,05 liczba kwiatów 30 nasturcje ,06 0,10 na roêlinie lub krzaku 90 pelargonie , ró e ,06 0,10 25 hibiscus ,12 Êwie a masa 100 2

4 PRODUKCJA GRZYBÓW UPRAWNYCH Podstawowym warunkiem dobrego plonowania grzybów uprawnych, tj. pieczarki i boczniaka jest dop yw Êwie ego powietrza. Przemiana materii grzybni i drobnoustrojów w pod o u prowadzi do wydzielania si du ych iloêci dwutlenku w gla. Gaz ten jest nieoboj tny dla wzrostu i rozwoju owocników, a o wysokich plonach i odpowiedniej jakoêci produkcji decyduje utrzymanie jego st enia na poziomie 0,08 0,15% ( ppm). Szkodliwe jest zarówno zbyt niskie st enie CO 2 (tworzy si zbyt du o zawiàzków), jak i jego nadmiar (owocniki ulegajà zniekszta ceniu). W przypadku pieczarki, powy ej 0,2% dwutlenku w gla uzyskuje si owocniki niskiej jakoêci, o d ugich trzonkach i ma ych kapeluszach. Z owocników mniejszych ni 8 10 mm uzyskuje si egzemplarze o kszta cie nieregularnym. Przy st eniu % owocniki mogà nie powstawaç w ogóle, a powy ej 0,5% zaczyna tworzyç si nowa grzybnia. U boczniaka, nadmiar CO 2 przejawia si zniekszta ceniem zawiàzków owocników, a nawet ich zamieraniem. Normy st enia dwutlenku w gla zalecane w poszczególnych fazach uprawy ró nych ras grzybów mo na znaleêç w prasie fachowej i u producentów grzybni. OkreÊlenie zapotrzebowania na Êwie e powietrze na podstawie obliczeƒ teoretycznych (powierzchnia uprawy, kubatura pomieszczenia, temperatura) jest bardzo skomplikowane, a jednoczeênie niedok adne. Natomiast ocena st enia dwutlenku w gla dokonywana na podstawie obserwacji rozwoju owocników i objawów zewn trznych jest zazwyczaj spóêniona. Podobnie, jak w przypadku temperatury i wilgotnoêci, jedynym obiektywnym sposobem zapewnienia w aêciwych warunków rozwoju owocników jest bezpoêredni pomiar st enia CO 2 przy u yciu odpowiedniego urzàdzenia pomiarowego. Aktualnie dla producentoów grzybów GAZEX oferuje kontroler AirTECH agro. Jest to nowoczesne, bardzo tanie urzàdzenie sk adajàce si z sondy CO 2 i modu u sterujàcego. Mo na je wykorzystaç do automatycznego w àczania wentylacji, gdy st enie dwutlenku w gla w hali przekroczy poziom ustawiony przez u ytkownika. Innym rozwiàzaniem jest stosowanie miernika r cznego, AirTECH vento, którego wewn trzny akumulator pozwala na 12 godzin ciàg ej pracy. Mo na te wykorzystaç zasilacz zewn trzny 230 V ( adowarka). Co wa ne, miernik ma wbudowanà pami ç wewn trznà, dzi ki czemu mo liwa jest rejestracja zmian st enia dwutlenku w gla (i temperatury) w d u szym okresie (godziny, dni, tygodnie). Pozwala to lepiej kontrolowaç warunki wzrostu grzybów i weryfikacji pracy innych urzàdzeƒ kontrolno-pomiarowych. PRZECHOWALNICTWO OWOCÓW I WARZYW D ugotrwa e przechowywanie owoców i warzyw, bardzo op acalne ekonomicznie, wymaga zapewnienia odpowiednich warunków sk adowania: niskiej temperatury, niskiego st enia tlenu i wysokiego st enia dwutlenku w gla. Ârodowisko takie warunkuje ograniczenie strat zwiàzanych z oddychaniem ywych tkanek owoców i warzyw (które zu ywajà tlen, emitujàc CO 2 ), a tak e parowaniem wody. Pozwala to wyd u yç okres przechowywania do kilku miesi cy, jak to ma miejsce w przypadku jab ek. Równie inne owoce, a tak e warzywa powinny byç przechowywane w kontrolowanej atmosferze. Sà to np. owoce jagodowe, Êliwy, kapusta pekiƒska, marchew, papryka, cebula, itd. Gwarantuje to bowiem nie tylko wi kszy zysk ale 3

5 warunkuje mo liwoêç dostaw. Odbiorcy hurtowi stawiajà bowiem dostawcom wymóg bardzo wysokiej jakoêci towaru majàc alternatyw w postaci konkurencji z krajów zachodnich, gdzie odpowiednie metody przechowalnictwa sà ju od dawna stosowane. Trudno jest przedstawiç w tym krótkim opracowaniu normy temperatury, st enia tlenu i dwutlenku w gla zalecane dla ró nych gatunków. Tym bardziej, e ró nià si one dla ró nych odmian handlowych. Generalnà zasadà jest utrzymanie temperatury bliskiej 0 o C, st enia tlenu oko o 1,5% obj. i dwutlenku w gla oko o 3% obj. Od pewnego czasu promowana jest te w Polsce metoda ULO (ultra low oxygen), gdzie st enia tlenu i dwutlenku w gla sà utrzymywane na ni szym poziomie (ok. 1% obj.). Konkretnych norm dla poszczególnych gatunków i odmian nale y szukaç w materia ach publikowanych przez instytuty sadownicze lub doradców ODR. D ugotrwa e przechowywanie owoców i warzyw w kontrolowanej atmosferze wymaga stosowania aparatury kontrolno-pomiarowej. Oprócz termometru, konieczne jest stosowanie miernika tlenu i dwutlenku w gla. W du ych przechowalniach, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, wykorzystywane sà rozwiàzania ca oêciowe, zawierajàce nie tylko uk ady kontroli temperatury i st enia gazów, lecz tak e p uczki obni ajàce st enie CO 2 i podwy szajàce st enie O 2. W obiektach mniejszych kontrola taka mo e byç prowadzona przy u yciu przenoênych mierników gazowych i r cznego sterowania st eniem tlenu (dopuszczanie Êwie ego powietrza przez syfon) i dwutlenku w gla (dok adanie worków z poch aniaczem). Aktualnie w ofercie GAZEX jest dost pny miernik dwugazowy (tlenu + dwutlenku w gla) AirTECH duo (na zdj ciu obok). Wyposa ony jest we w asnà pomp ssàcà, filtr hydrofobowy (zabezpiecza przed zassaniem wody), wyêwietlacz LCD i futera u atwiajàcy przenoszenie. AirTECH duo W ch odniach bez kontrolowanej atmosfery, w których przechowywane sà owoce, powietrze ulega modyfikacji. W takich obiektach bardzo cz sto obserwuje si wzrost st enia CO 2. JednoczeÊnie obni a si zawartoêç tlenu co mo e byç niebezpieczne dla przebywajàcych tam ludzi. Oddychanie powietrzem zawierajàcym O 2 w st eniu 18% obj. powoduje uczucie dusznoêci i przy dalszym spadku st enia mo e prowadziç do utraty przytomnoêci, a w skrajnych przypadkach do Êmierci. Aby temu zapobiec mo na wykorzystaç detektor tlenu DG-9.E. Detektor zamontowany na sta e w ch odni w po àczeniu z modu em alarmowym, monitoruje st enie tlenu i w sytuacji gdy spadnie ono poni ej DG-9.E ustalonego progu, uruchamia sygnalizatory akustyczne, optyczne lub wentylator. Utrzymanie st enia tlenu na poziomie 18 19% zabezpiecza jednoczeênie ch odni przed nadmiernym gromadzeniem si CO 2 o st eniu szkodliwym dla owoców. Wa nà cechà tego detektora oprócz wysokiej jakoêci, selektywnoêci i trwa oêci jest jego przyst pna cena poni ej 1000 z (netto) za komplet z modu em alarmowym MD-2 (mo e wspó pracowaç z dwoma detektorami). MD-2 4

6 ORIENTACYJNE CENY MIERNIKÓW AirTECH Wszystkie ceny netto w PLN (bez VAT = 22%). Poziom cen z sierpnia Prosimy o sprawdzenie aktualnoêci wymienionych ni ej cen. TYP OPIS CENA AirTECH agro ppm, sonda CO2 przewód 10 mb modu sterowniczy: 1 próg alarmowy ustawiony przez u ytkownika, sygnalizacja awarii (opcja: wyjêcie analogowe 0 10 V). 1499,- hurt: 1099,- ( 5 szt.) AirTECH vento AirTECH mini ppm + orientacyjny pomiar temperatury, wyêwietlacz LCD, 4 poziomy alarmu; akumulator wewnt trzny 12 h, wbudowana pami ç, futera, adowarka 0 4,00% + aktualizowana wartoêç NDS (Êredna wa ona 8h), inne parametry jak AirTECH vento AirTECH duo Tlen: 0 25,0%; dwutlenek w gla: 0 4,00%; wyêwietlacz LCD, pompa, filtry przeciwpy owy + przeciwwodny; sygnalizacja awarii; futera AirTECH agro-b ppm, inne parametry jak -agro 1599, ,- 3999,- AirTECH duo-oem jak wy ej; bez obudowy, futera u i pompy % Sensory SenseAir Kontrolery wentylacji w budynkach asense ppm, zasilanie 24 V, 2 wyjêcia analogowe, port cyfrowy 1699,- asense-k jw., do kana u wentylacyjnego 2199,- esense ppm, zasilanie 24 V, 1 wyjêcie analogowe % Wobec ciàg ego procesu rozwoju i udoskonalania oferowanych produktów GAZEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych oraz zmian oferowanych urzàdzeƒ bez uprzedzenia. TreÊç niniejszego cennika nie mo e byç podstawà do jakichkolwiek roszczeƒ wobec GAZEX. Logo gazex, nazwa gazex sà zastrze onymi znakami towarowymi firmy GAZEX. gazex'2004. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie lub kopiowanie w cz Êci lub ca oêci bez zgody GAZEX zabronione. 5

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

WODOCIÑGI I KANALIZACJA

WODOCIÑGI I KANALIZACJA Zespó autorów pod redakcjà prof. Waldemara uchowickiego WODOCIÑGI I KANALIZACJA Projektowanie Monta Eksploatacja Modernizacja prof. Waldemar uchowicki, W odzimierz Berdychowski, Anna Biela, Jacek Dawidowicz,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego Rules for storage and warehousing of goods of agricultural origin

Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego Rules for storage and warehousing of goods of agricultural origin Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Robert Rudzi ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zasady przechowywania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo