ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę sieci GPON w ramach projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę sieci GPON w ramach projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego"

Transkrypt

1 W związku z realizacją projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego, firma a-media Jarosław Łaszczuk składa: ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę sieci GPON w ramach projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego Nr postępowania: KO nr 03/2014, data: r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO a-media Jarosław Łaszczuk, Sieradz, ul. POW 6 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń oraz realizację usług, związanych z budową sieci GPON w ramach projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest załącznikiem nr 3 do zapytania. Ilość kilometrów światłowodu uwzględnia zwisy i zapasy, które stanowią około 10% odległości rzeczywistej budowanej sieci. Zakres zamówienia powyżej Euro. 3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY Realizacja zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do końca czerwca 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej realizacji zamówienia zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu POIG /11. Koszty dostawy urządzeń poniesie Wykonawca. Wszelkie usługi Wykonawca wykona przy użyciu własnego sprzętu i zasobów. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia pisemnej gwarancji: 24 miesiące na wszystkie dostarczone urządzenia aktywne, 10 lat na kabel światłowodowy wraz z usługą i osprzętem do jego podwieszenia. Wykonawca będzie także zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że dostarczone urządzenia technologii GPON posiadają wymagane prawem certyfikaty i spełniają obowiązujące w chwili dostawy normy. 4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań Oferentów, Zamawiający odpowie na ich zapytania do r. w godzinach od 8.00 do 16.00,umieszczając odpowiedzi na stronie pod warunkiem, że zostaną przesłane do r. na adres

2 5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Na terenie wybranych miejscowości powiatu sieradzkiego do końca czerwca 2015r. Specyfikacja miejscowości oraz etapów realizacji stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego KO. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oferent znajduje się w dobrej kondycji finansowej (rozumianej jako zdolność do regulowania bieżących zobowiązań) i nie znajduje się w stanie upadłości; Oferent dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wymagane będzie przed podpisaniem umowy udokumentowanie ich łącznego potencjału techniczno-kadrowego), do których zalicza się: A) Kierownik Kontraktu posiadający: a. uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). b. kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2, wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, lub certyfikatem Project Management Professional (PMP), wydanym przez PMI lub instytucję przez niego akredytowaną lub innymi równoważnymi. B) Kierownik Budowy posiadający: a. uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

3 b. Doświadczenie min. 10 lat w kierowaniu i zarządzaniu kontraktami związanymi z inwestycjami budowy infrastruktury telekomunikacyjnej o wartości minimum 5 mln zł brutto, c. aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. C) Kierownik robót elektrycznych posiadający: a. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub\i elektroenergetycznych b. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami budowlanych w swojej branży, c. aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, Oferent nie zalega z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym; Oferowane urządzenia posiadają wymagane prawem certyfikaty i spełniają obowiązujące w chwili złożenia oferty normy. 7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania; Karty katalogowe oferowanych urządzeń aktywnych sieci GPON lub wydruki ze strony WWW Producenta. 8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna mieć formę pisemną, zawierać datę sporządzenia oraz podpis osoby (osób)uprawnionej(-nych) do reprezentowania Wykonawcy. 2. Składający ofertę musi przedłożyć: a. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), b. Wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), c. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania, d. Karty katalogowe oferowanych urządzeń aktywnych sieci GPON lub wydruki ze strony WWW producenta, e. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 3. Dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

4 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI Jarosław Łaszczuk, tel , 11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej w jeden z następujących sposobów: pocztą elektroniczną na adres: formie plików PDF spakowanych w archiwum programem np. WINZIP lub WINRAR (dopuszczalne jest zabezpieczenie pliku hasłem, które należy przesłać Zamawiającemu SMS em najpóźniej na 15 minut przed końcem składania ofert na numer tel ); osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy a-media Jarosław Łaszczuk, Sieradz, ul. POW 6. Oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego w terminie do r. godzina Tytuł / treść mail a lub koperta powinna zawierać opis: Oferta na budowę sieci GPON w ramach projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego. 12. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 6w oparciu o kryterium wyboru: Cena. 2. W przypadku wystąpienia w ofercie braków formalnych, Zamawiający może: poprawić błędy we własnym zakresie, jeżeli mają charakter oczywistej omyłki, poinformować Oferenta o zaistniałych błędach i wyznaczyć mu czas na poprawienie oferty. 3. Za nieważne zostaną uznane oferty, które: wpłyną po terminie określonym w p. 11, będą niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione i nie zostaną poprawione w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będą złożone przez oferentów powiązanych z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 4. W przypadku, gdy oferta będzie zawierała rażąco niską cenę, Zamawiający wezwie Oferenta do złożenia wyjaśnień, celem wykazania, że cena została skalkulowana w sposób rzetelny, ceny materiałów nie są niższe od możliwych do uzyskania cen ich zakupu, a ceny usług nie są znacząco niższe od cen rynkowych. Jeżeli Oferent nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub swoimi wyjaśnieniami nie wykaże, że cena została skalkulowana w sposób rzetelny, to jego oferta zostanie odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę. 5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwołania Oferenta od oceny ofert. 13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

5 Cena 100% 2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone na podstawie wzoru: (najniższa cena brutto za łączną wartość zamówienia analizowanych ofert/ cena brutto za łączną wartość zamówienia oferty badanej) x 100 = liczba punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zamawiający. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Na podstawie najkorzystniejszej oferty, zostanie sporządzona umowa (udostępniona będzie na stronie do r. ), podpisana przez obie strony. Zamawiający w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy zażąda od Wykonawcy : a) kaucji gwarancyjnej w wysokości PLN, która zostanie zdeponowana na koncie Zamawiającego do momentu zrealizowania umowy lub polisy ubezpieczeniowej na pełną kwotę wartości netto zamówienia, b) udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym przede wszystkim: zaświadczeń o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, udokumentowania posiadanego potencjału technicznego i kadrowego, c) harmonogramu rzeczowo-finansowego aktualnego na dzień podpisania umowy. 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni od upływu terminu składania ofert 16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy po rozstrzygnięciu zapytania, bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 17. FINANSOWANIE Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 18. POWIĄZANIA Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;

6 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy. 19. ZAŁĄCZNIKI Do zapytania ofertowego dołączono: Załącznik nr 1 Wzór oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 Specyfikacja miejscowości i etapów objętych budową sieci światłowodowej

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05. 2014 r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo