Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych The methods of funding gap in the financing of investments from structural funds Streszczenie: Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej otworzy o szerokie mo liwo- ci pozyskiwania przez samorz dy terytorialne dotacji do projektów inwestycyjnych. Warto procentowa dofinansowania danego przedsi wzi cia uzale niona jest od za- o e programu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, ale tak e do specyfiki przeprowadzanej inwestycji. Projekty, które w fazie eksploatacji wi si z pobieraniem op at od u ytkowników, nale do grupy projektów generuj cych dochód. Poziom dofinansowania takich projektów uzale niony jest od tzw. luki finansowej. W artykule analizuje si koncepcj luki finansowej oraz metod jej wyznaczania, w oparciu o konkretne przyk ady projektów inwestycyjnych. Abstract: Poland s accession to the EU created many possibilities of obtaining by territorial government donations for investments projects. Percentage value of financing particular enterprise depends on the program assumptions concerning financing motion but also on the characteristic featured of the investments carried. The project which in the exploitation phase is connected with collecting fees from users belong to the group of revenue generating projects. The level of financing such project depends on so-called funding gap - the concept of the funding gap and the method of its determining is based on a case study shown in this article. Wprowadzenie Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej otworzy o szerokie mo liwo- ci pozyskiwania przez samorz dy terytorialne dotacji do projektów inwestycyjnych. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej jest kosztowym zadaniem, które le y w gestii samorz dów terytorialnych. Wraz z uruchomieniem programów dotacji w okresie programowania rodków z funduszy Unii Europejskiej na lata pojawi y si nowe mo liwo ci pozyskiwania wsparcia finansowego w formie dotacji do przedsi wzi inwestycyjnych, realizowanych przez gminy. Warto procentowa dofinansowania danego przedsi wzi cia uzale niona jest od za o e programu, do którego sk adany jest wniosek o dofinansowanie, ale tak e od specyfiki

2 102 T. Szot-Gabry przeprowadzanej inwestycji. Projekty, które w fazie eksploatacji wi si z pobieraniem op at od u ytkowników, nale do grupy projektów generuj cych dochód. Poziom dofinansowania takich projektów uzale niony jest od tzw. luki finansowej. W artykule analizuje si koncepcj luki finansowej oraz metod jej wyznaczania, w oparciu o konkretne przyk ady projektów inwestycyjnych. Na tej podstawie ukazana jest mo liwo kszta towania polityki przez samorz d terytorialny w odniesieniu do struktury finansowania nak adów inwestycyjnych, które uzale nione s od przyj tego modelu finansowania us ug komunalnych, wiadczonych poprzez wykorzystanie powsta- ej infrastruktury w okresie eksploatacyjnym. Inwestycje infrastrukturalne i rola funduszy Unii Europejskiej w ich finansowaniu Celem funkcjonowania samorz du terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz dowej. Gmina jako jednostka samorz du terytorialnego odpowiada m.in. za organizacj gospodarki komunalnej i budow odpowiedniej infrastruktury, co poci ga za sob konieczno budowy kosztownej infrastruktury. Szczegó owy zakres zada gminy okre la artyku 7 ustawy o samorz dzie gminnym 1. W artykule tym stwierdza si, e Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale y do zada w asnych gminy. W szczególno ci zadania w asne obejmuj sprawy: 1) adu przestrzennego, gospodarki nieruchomo ciami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodoci gów i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czysto ci i porz dku oraz urz dze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz, ( ) 8) edukacji publicznej 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 2. Zatem gmina odpowiada za szereg zada, w tym takich, które wymagaj budowy i utrzymania odpowiedniej infrastruktury. Polityka inwestycyjna jednostki samorz du terytorialnego polega na wiadomym i celowym wyborze przedsi wzi inwestycyjnych wed ug ustalonych kryteriów oraz odpowiednim doborze róde ich sfinansowania. W zale no ci od przyj tych kryteriów, mo na wyró ni ró ne kategorie projektów inwestycyjnych, np.: Projekty dotycz ce: infrastruktury technicznej i komunalnej: drogi, oczyszczalnie cieków, kanalizacja, wodoci gi, wysypiska mieci; 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku O samorz dzie gminnym, Dz.U nr 142 poz W ustawie wymienia si 20 kategorii zada. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

3 Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych 103 infrastruktury spo ecznej: szko y, sale gimnastyczne, domy kultury, domy opieki spo ecznej, szpitale. Z uwagi na zakres rzeczowy i charakter powsta ej infrastruktury mog by to projekty typu: budowa nowej infrastruktury; rozbudowa istniej cej infrastruktury; odtworzeniowe, modernizacyjne; remonty, adaptacje, rewitalizacja. Jednak e z uwagi na kryteria stosowane w programach dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej istotny jest podzia projektów na: generuj ce przychody, poprzez pobieranie op at za us ugi od u ytkowników; w sferze us ug nieodp atnych; generuj ce dochody projekty, w których ma miejsce nadwy ka przychodów nad kosztami eksploatacyjnymi. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej s obecnie w Polsce istotnym ród em przyspieszenia procesów inwestycyjnych w gminach. Wraz z akcesj Polski do struktur Unii Europejskiej otworzy y si szerokie mo liwo ci pozyskiwania przez ró ne podmioty: np. przedsi biorców, organizacje pozarz dowe i samorz dy terytorialne dotacji do ró nych projektów: szkoleniowych, doradczych, informacyjnych oraz inwestycyjnych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójno ci. Fundusze te generalnie s u szybszemu osi gni ciu przez Polsk spójno ci spo eczno-ekonomicznej z krajami Unii Europejskiej. Programy Operacyjne jako narz dzie dystrybucji rodków z funduszy unijnych przyczyniaj si wydatnie do wzmo enia kosztownych procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminy w zakresie infrastruktury technicznej (np. drogi), spo ecznej (np. sale sportowe, szko y, domy kultury) i komunalnej (np. wodoci gi, kanalizacja, oczyszczalnie cieków, wysypiska mieci), poniewa umo liwiaj uzyskanie dotacji do projektu w wysoko ci nawet do 85% warto ci nak adów inwestycyjnych w zale no- ci od typu projektu, programu i osi priorytetowej. Wzmo one procesy inwestycyjne w samorz dach terytorialnych s wynikiem potrzeb spo ecznych i gospodarczych oraz zapó nie w rozwoju infrastruktury. Z drugiej za strony Polska przyst puj c do Unii Europejskiej podj a szereg zobowi za, w tym np. w zakresie redukcji adunków zanieczyszcze kierowanych do rodowiska, co wymusza np. konieczno uporz dkowania gospodarki wodno- ciekowej i gospodarki odpadami 3. Dystrybucja rodków unijnych odbywa si poprzez programy operacyjne, które okre laj kategorie projektów, uprawnione do ubiegania si o dotacj oraz mo liwy jej poziom procentowy i kwotowy w stosunku do kosztów kwalifikowanych. Jednak projekty, które generuj dochód, nie otrzymuj pe nego mo liwego w danym programie wsparcia. Udzia dotacji 3 Np. do roku 2015 wszystkie jednostki osadnicze w Polsce o liczebno ci powy ej 2 tys. RLM (wska nik: równowa nik liczby mieszka ców) musz mie uporz dkowan gospodark wodno- - ciekow. Projekty z zakresu gospodarki wodno- ciekowej pos u y y dalej jako przyk ady praktyczne dla zobrazowania problematyki kalkulacji luki finansowej i kszta towania jej wielko ci. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

4 104 T. Szot-Gabry w strukturze finansowania projektu uzale niony jest od luki finansowej i odpowiednio obni any w zale no ci od jej poziomu. Projekty generuj ce dochód i poj cie luki finansowej W celu obliczenia w a ciwego poziomu dofinansowania projektu infrastrukturalnego konieczne jest ustalenie, czy projekt generuje dochód i jak tworzy luk finansow (lub inaczej luk w finansowaniu ). W tym celu przeprowadza si analiz finansow projektu. Analiza finansowa to analiza maj ca na celu ustalenie warto ci wska ników efektywno ci finansowej projektu, weryfikacj trwa o ci finansowej projektu oraz ustalenie w a ciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia w a ciciela infrastruktury lub z punktu widzenia operatora infrastruktury, tj. podmiotu zarz dzaj cego infrastruktur powsta w wyniku przeprowadzenia projektu na etapie eksploatacyjnym. W analizie finansowej, w celu ustalenia wska ników efektywno ci finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje si metod zdyskontowanego przep ywu rodków pieni nych (DCF) 4. Metoda luki w finansowaniu ma na celu okre lenie poziomu wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowi cego podstaw ustalenia poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, e projekt b dzie mia wystarczaj ce zasoby finansowe na jego realizacj, z drugiej za pozwala unikn przyznania nienale nych korzy ci odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysoko ci wy szej ni jest to konieczne (tzn. zapewniaj cej rentowno projektu na poziomie wy szym ni tzw. zwykle oczekiwana rentowno ). W okresie stosuje si luk w finansowaniu jako podstaw obliczania dotacji UE dla projektów generuj cych dochody, przewiduj c e: wydatki kwalifikowane nie mog przekracza bie cej warto ci kosztu inwestycji pomniejszonej o bie c warto dochodu netto z inwestycji w okresie referencyjnym w a ciwym dla danej kategorii inwestycji 5. Punktem wyj cia dla okre lenia luki finansowej jest kalkulacja dochodu generowanego przez projekt. Projekt generuj cy dochód w my l art. 55 rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 s to wszelkie operacje obejmuj ce inwestycj w infrastruktur, korzystanie z której podlega op atom ponoszonym bezpo rednio przez korzystaj cych oraz wszelkie operacje poci gaj ce za sob sprzeda gruntu lub budynków lub dzier aw gruntu lub najem budynków, lub wszel- 4 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie wybranych zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s Wytyczne ogólne do studiów wykonalno ci dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , Urz d Marsza kowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2007, s. 51, za: Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 55 ust. 2. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

5 Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych 105 kie inne odp atne wiadczenie us ug 6. Projekty generuj ce dochód mog wywo ywa zjawisko luki finansowej. Luka w finansowaniu w danym projekcie oznacza t cz zdyskontowanych nak adów inwestycyjnych poniesionych na realizacj projektu, która nie jest pokryta sum zdyskontowanych dochodów z projektu. Mówi c inaczej, ka dy zdyskontowany przychód uzyskiwany w okresie operacyjnym projektu, przekraczaj cy powsta e w projekcie zdyskontowane koszty operacyjne i powi kszone o zdyskontowan warto rezydualn (inaczej przychód netto ), obni a zdyskontowany pierwotny koszt inwestycji. Chodzi tu zatem o okre lenie luki finansowej czyli tej cz ci zdyskontowanego kosztu pierwotnej inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto z projektu 7. Metodologia okre lenia luki finansowej dla projektów w okresie zaprezentowana zosta a poni ej. W celu obliczenia luki w finansowaniu nale y odnie si do oszacowanych przep ywów pieni nych generowanych przez projekt: 8 a) zdyskontowane nak ady inwestycyjne projektu (DIC), b) zdyskontowane przychody projektu, c) zdyskontowane koszty operacyjne projektu, d) zdyskontowana warto rezydualna. W celu wyliczenia wska nika luki w finansowaniu w dochodach uwzgl dnia si warto rezydualn, natomiast nak ady inwestycyjne koryguje si o rezerwy na nieprzewidziane wydatki (o ile takie za o ono w nak adach inwestycyjnych), których nie nale y uwzgl dnia przy wyliczaniu tego wska nika. Algorytm przedstawiaj cy sposób obliczania luki w finansowaniu w projekcie jest nast puj cy: Krok 1. Okre lenie wska nika luki w finansowaniu (1): R = Max EE/DIC (1) gdzie: Max EE to maksymalny wydatek kwalifikowalny = DIC - DNR; DIC to suma zdyskontowanych nak adów inwestycyjnych projektu; 6 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006, z dnia 11 lipca 2006 roku, ustanawiaj ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci. 7 Wytyczne ogólne do studiów wykonalno ci dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , Urz d Marsza kowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2007, s. 52, za: European Commission, The New Programming Period : Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Working Document No. 4, 08/2006, s Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie wybranych zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

6 106 T. Szot-Gabry DNR to suma zdyskontowanych dochodów (przychodów netto) = = suma zdyskontowanych przychodów suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych + zdyskontowana warto rezydualna. Krok 2. Okre lenie kwoty decyzji (2) (Decision Amount, DA), tzn. kwoty, dla której ma zastosowanie stopa wspó finansowania dla danej osi priorytetowej: DA = EC*R (2) gdzie: EC to koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane). Krok 3. Okre lenie (maksymalnej) dotacji UE (3): Dotacja UE = DA*Max CRpa (3) gdzie: Max CRpa to maksymalna wielko wspó finansowania okre lona dla osi priorytetowej w decyzji komisji przyjmuj cej program operacyjny. Kalkulacja luki finansowej uj cie praktyczne Metoda luki w finansowaniu ma na celu okre lenie poziomu wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowi cego podstaw ustalenia poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, e projekt b dzie mia wystarczaj ce zasoby finansowe na jego realizacj, z drugiej za pozwala unikn przyznania nienale nych korzy ci odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysoko ci wy szej ni jest to konieczne (tzn. zapewniaj cej rentowno projektu na poziomie wy szym ni tzw. zwykle oczekiwana rentowno ). Przytoczone Rozporz dzenie wskazuje tak e projekty, w odniesieniu do których nie stosuje si metodologii luki finansowej. S to projekty: których koszt ca kowity nie przekracza 1 mln EUR; obj te pomoc publiczn np. realizowane przez przedsi biorców, konkuruj cych na wolnym rynku. Zastosowanie metodologii luki finansowej w praktyce ukazane zostanie na rzeczywistych przyk adach projektów przedk adanych do wsparcia z funduszy strukturalnych przez jednostki samorz du terytorialnego. Przypadek I Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. i W. oraz w ulicach przyleg ych w mie cie L Przypadek opracowano na podstawie studium wykonalno ci projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. i W. oraz w ulicach przyleg ych w m. L., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

7 Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych 107 Projekt polega na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w mie cie L. w ulicach M. i W., wzd u których przebiegaj trasy wyjazdowe z miasta. Podstawowe parametry infrastruktury, któr zaprojektowano w tym przedsi wzi ciu, to: d ugo kana ów ulicznych 6 609,50 m; d ugo przy czy 5 499,00 m; ca kowita d ugo zewn trznej kanalizacji ,50 m; liczba przy czy 188 posesji; 1 t ocznia. Wybudowana infrastruktura pod czona zostanie do obecnie funkcjonuj cego w mie cie systemu oczyszczania cieków. Nak ady inwestycyjne skalkulowano na kwot ,00 z. Projekt zosta przed o ony do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Dla dzia ania, którego dotyczy projekt, przewidziano w tym programie dofinansowanie na poziomie 85% kosztów inwestycji, przy zapewnieniu wk adu w asnego na poziomie 15%. Czy to oznacza, e miasto L., które jest wnioskodawc w tym projekcie, mo e ubiega si o dotacj stanowi c 85% warto ci nak adów inwestycyjnych, tj. kwot ,00 z? Uzale nione jest to od tego, czy projekt zalicza si do kategorii projektów generuj cych dochód. eby to stwierdzi, nale y zbada, czy zdyskontowane przychody z op at pobieranych od u ytkowników powsta ej w wyniku wdro enia projektu sieci kanalizacyjnej w okresie 30 lat eksploatacji plus zdyskontowana warto rezydualna maj tku z ostatniego - 30 roku analizy, przewy sz zdyskontowane koszty operacyjne, ponoszone w zwi zku z eksploatacj sieci. W tym przypadku operatorem infrastruktury, czyli podmiotem prowadz cym gospodark komunaln w mie cie, jest powo ana przez miasto spó ka komunalna. Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, e op aty pobierane od u ytkowników sieci b d przewy sza y koszty eksploatacyjne, zatem jest to przypadek projektu generuj cego dochód, dla którego poziom dofinansowania ze rodków funduszy unijnych uzale niony jest od wska nika luki finansowej. Zamieszczone poni ej tabele zawieraj kalkulacj poziomu luki finansowej oraz poziomu dofinansowania w formie dotacji. Luka w finansowaniu dla analizowanego projektu skalkulowana zosta a na poziomie 83,20%, co oznacza, e 83,20% nak adów inwestycyjnych projektu nie znajduje pokrycia w generowanym przez projekt dochodzie. Nast pnym krokiem jest obliczenie poziomu wsparcia rodkami pomocowymi. Analiza luki w finansowaniu jest podstaw do obliczenia poziomu wk adu wspólnotowego do projektu, tj. maksymalnej, mo liwej warto ci dotacji oraz efektywnej stopy wsparcia projektu. Obliczenia zawarte s w tabeli nr 1. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

8 108 T. Szot-Gabry Tabela 1. Dane do obliczenia luki finansowej dla projektu przypadek I Table 1. Information to calculation of the project s funding gap case I G ówne elementy i parametry Warto niezdyskontowana Warto zdyskontowana (zaktualizowana warto netto) 1. Okres odniesienia (lata) 30 lat 2. Finansowa stopa dyskontowa (%) 5% 3. czny koszt inwestycji (w PLN, niedyskontowany) ,00 4. czny koszt inwestycji (w PLN dyskontowany) ,63 5. Warto rezydualna (w PLN, niedyskontowana) ,19 6. Warto rezydualna (w PLN, dyskontowana) ,07 7. Dochody (w PLN, dyskontowane) ,44 8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane) ,74 Dochód netto = dochody koszty operacyjne + warto rezydualna (w PLN, dys ,77 kontowany) = (7) (8) + (6) Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) = 10. koszt inwestycji dochód netto (w PLN, dyskontowane) = (4) (9) 11. Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4) 83,20% ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study ,86 Tabela 2. Obliczenie wk adu wspólnotowego dla projektu przypadek I Table 2. Calculation of the EU grant for project case I Wyszczególnienie Warto 1. Warto kwalifikowana (w PLN, niedyskontowana) ,00 2. Luka w finansowaniu (%) 83,20% 3. Kwota wskazana w decyzji, tj. kwota, do której stosowana jest stopa wspó finansowania osi priorytetowej = (1) * (2) ,85 4. Stopa wspó finansowania dzia alno ci/ osi priorytetowej (5) 85% 5. Wk ad wspólnotowy (w PLN) = (3) * (4) ,82 ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Wcze niejsze kalkulacje (poprzednia tabela) wskaza y, e 83,20% warto ci nak adów inwestycyjnych, czyli kwoty ,00 z, nie ma pokrycia w dochodach generowanych przez projekt w okresie jego eksploatacji, co oznacza, e kwota ,85 z, która stanowi w a nie 83,20% pocz tkowych nak adów inwestycyjnych, jest podstaw dla obliczenia warto ci dotacji czyli jest to tzw. kwota decyzji. Poniewa dotacja ma stanowi nie Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

9 Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych 109 wi cej ni 85% warto ci kwoty decyzji i okre la maksymaln warto wk adu wspólnotowego w finansowaniu nak adów inwestycyjnych, obliczenia wskazuj, e jest to kwota ,82 z. Zatem pokrycie pozosta ych kosztów projektu musi zapewni wnioskodawca miasto L. Jaka b dzie zatem struktura finansowania projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. i W. oraz w ulicach przyleg ych w m. L.?: ca kowity koszt inwestycji: ,00 z pomoc wspólnotowa, tzn. dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko: ,81 z wk ad w asny miasta L: ,19 z Przeprowadzone obliczenia wskazuj, e efektywny poziom dofinansowania projektu ze rodków Unii Europejskiej kszta tuje si na poziomie 70,72%. Zamieszczona poni ej tabela ukazuje struktur finansowania projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. i W. oraz w ulicach przyleg ych w m. L. w uk adzie rocznym. Tabela 3. Obliczenie struktury finansowania projektu przypadek I Table 3. Calculation of project s financing structure case I Struktura finansowania kosztów Kwalifikowanych [%] Udzia w asny miasta L RAZEM ,28% 29,28% 29,28% 29,28% Dotacja z POIi 70,72% 70,72% 70,72% 70,72% RAZEM 100% 100% 100% 100% Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN] Udzia w asny miasta L RAZEM , , , ,19 Dotacja z POIi 9 922, , , ,81 RAZEM , , , ,00 ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Efektywna stopa wsparcia projektu z POIi na poziomie 70,72% wynika z uwzgl dnienia luki finansowej przy kalkulacji poziomu wsparcia w formie dotacji. Maj c wiadomo implikacji, w formie zmniejszenia mo liwego dofinansowania do projektu, jakie poci ga za sob generowanie dochodu przez projekt, mo liwe jest kszta towanie przez gmin polityki prowadz cej do minimalizacji efektu luki finansowej. Tego rodzaju podej cie prezentowane jest przez gmin, której projekt inwestycyjny przedstawiony zosta jako przypadek II. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

10 110 T. Szot-Gabry Przypadek II Projekt pn. Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci S. i kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci S. i K. 10. Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci S. i kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach S. i K., w jednej z gmin wiejskich województwa lubelskiego, o bardzo niskim wska niku skanalizowania. W ramach projektu wybudowana zostanie oczyszczalnia biologiczno- -mechaniczna, kanalizacja grawitacyjno-t oczna oraz 6 przepompowni cieków. Kana sieciowy b dzie mia d ugo 6,142 km, a przykanaliki 5,076 km cznie 11,218 km. Zostani wybudowane 194 przy cza od sieci g ównej do studzienek rewizyjnych. Wybudowana infrastruktura wodno- ciekowa, b dzie zarz dzana na etapie eksploatacji przez dotychczasowego operatora sieci wodoci gowej, którym jest powo any w tym celu Zak ad Us ug Komunalnych. Przyj ta i realizowana do tej pory polityka cenowa przy obs udze systemu dostarczania wody zastosowana zostanie tak e dla us ug usuwania i oczyszczania cieków. G ównym za o eniem tej polityki jest kszta towanie op at za us ugi komunalne na takim poziomie, który zapewnia pokrycie kosztów eksploatacyjnych i nie generuje nadwy ki. Zatem w tej gminie stosowana jest polityka równowa enia strony dochodów i wydatków Zak adu Us ug Komunalnych. W zwi zku z tym dla analizowanego projektu zaplanowano przychody z op at od u ytkowników sieci kanalizacji sanitarnej na poziomie skalkulowanych kosztów operacyjnych, bez generowania dochodu jest to zatem projekt, który nie generuje dochodu z dzia alno ci eksploatacyjnej, ale w kalkulacjach poziomu dofinansowania z funduszy strukturalnych nale y jeszcze uwzgl dni po stronie przychodów z projektu zdyskontowan warto rezydualn pocz tkowych nak adów inwestycyjnych. Powracaj c do terminologii i metodologii okre lania wysoko ci wsparcia, o jakie mo na ubiega si z funduszy unijnych - projekt generuj cy dochód oznacza jak kolwiek operacj obejmuj c inwestycj w infrastruktur, korzystanie z której podlega op atom ponoszonym bezpo rednio przez korzystaj cych. Ka dy zdyskontowany przychód przekraczaj cy powsta e w projekcie zdyskontowane koszty operacyjne i powi kszony o zdyskontowan warto rezydualn ( przychód netto ) obni a zdyskontowany pierwotny koszt inwestycji. W przypadku analizowanego projektu, luk finansow wywo uje jedynie zdyskontowana warto rezydualna, poniewa zdyskontowane przychody i koszty operacyjne projektu równowa si. W przypadku projektu Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci S. i kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci S. i K. obliczenia prowadz ce do skalkulowania luki finansowej i poziomu dofinansowania ze rodków EFRR 11 kszta tuj si nast puj co: 10 Przypadek opracowano na podstawie studium wykonalno ci projektu Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci S. i kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci S. i K., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

11 Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych 111 Tabela 4. Dane do obliczenia luki finansowej dla projektu przypadek II Table 4. Information to calculation of the project s funding gap case II G ówne elementy i parametry Warto niezdyskontowana Warto zdyskontowana (zaktualizowana warto netto) 1. Okres odniesienia (lata) 30 lat 2. Finansowa stopa dyskontowa (%) 5% 3. czny koszt inwestycji (w PLN, ,87 niedyskontowany) 4. czny koszt inwestycji (w PLN ,29 dyskontowany) 5. Warto rezydualna (w PLN, ,99 niedyskontowana) 6. Warto rezydualna (w PLN, ,51 dyskontowana) 7. Dochody (w PLN, dyskontowane) ,79 8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane) ,79 9. Dochód netto = dochody koszty operacyjne + warto rezydualna (w PLN, dyskontowany) ,51 = (7) (8) + (6) 10. Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) = koszt inwestycji dochód netto (w PLN, ,78 dyskontowane) = (4) (9) 11. Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4) 98,91% ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Analizowany projekt przed o ony zosta do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w którym projekt tej kategorii kwalifikuje si do wsparcia z dzia ania 6.1 gdzie dotacj przewidziano na poziomie 75% warto ci kosztów kwalifikowanych. Jednak e poziom tego wsparcia musi ulec obni eniu, poniewa projekt nale y do kategorii generuj cy dochód. Tabela 5. Obliczenie wk adu wspólnotowego dla projektu przypadek II Table 5. Calculation of the EU grant for project case II Wyszczególnienie Warto 1. Warto kwalifikowana (w PLN, niedyskontowana) ,87 2. Luka w finansowaniu (%) 98,91 3. Kwota wskazana w decyzji, tj. kwota, do której stosowana jest stopa wspó finansowania osi priorytetowej = (1) * (2) ,75 4. Stopa wspó finansowania dzia alno ci/ osi priorytetowej (5) 75,00 5. Wk ad wspólnotowy (w PLN) = (3) * (4) ,31 ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

12 112 T. Szot-Gabry Luka finansowa w analizowanm projekcie wynosi 98,91%, co oznacza, e dochód z projektu pokrywa jedynie 1,09% nak adów inwestycyjnych, zatem o taki wska nik procentowy obni ony zostaje pocz tkowy nak ad inwestycyjny, stanowi cy podstaw obliczenia poziomu dofinansowania ze rodków unijnych, czyli z kwoty ,87 z do kwoty ,75 z i w stosunku do tej warto ci oblicza si wk ad wspólnotowy stanowi cy 75%. Wk ad wspólnotowy stanowi warto ,31 z, co w stosunku do wyj- ciowej warto ci nak adów inwestycyjnych, czyli kwoty ,87 z, stanowi 74,18%. W zwi zku z tym struktura finansowania projektu kszta tuje si zgodnie z obliczeniami zawartymi w tabeli 6. Tabela 6. Obliczenie struktury finansowania projektu przypadek II Table 6. Calculation of project s financing structure case II ród o finansowania Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Dotacja w RPO WL (74,18%) , , ,12 0,00 Bud et gminy (25,82%) , , ,68 0,00 Razem , , ,80 0,00 ród o finansowania Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Razem Dotacja w RPO WL (74,18%) , , , ,72 12 Bud et gminy (25,82%) , , , ,15 Razem , , , ,87 ród o: Opracowanie w asne Source: Own study. Przypadek III Projekt pn. Budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie T. 13. Kolejny przypadek analizowany w tym artykule, podobnie jak poprzednie, dotyczy przedsi wzi cia inwestycyjnego w zakresie gospodarki usuwania i oczyszczania cieków. Projekt przygotowany zosta przez gmin T. i przed o ony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, dzia anie 6.1, ale w roku 2008, w którym mo liwy do uzyskania poziom dofinansowania w formie dotacji ze rodków unijnych do kosztów kwalifikowanych projektu stanowi 85%. W ramach projektu zaplanowano budow biologiczno-mechanicznej oczyszczalni cieków i sieci kanalizacji: m kanalizacji grawitacyjnej 12 Warto po zastosowaniu zaokr gle. Jest to kwota ni sza od maksymalnego, dopuszczalnego wsparcia z funduszy unijnych, które dla analizowanego projektu skalkulowano na poziomie ,31 z. 13 Przypadek opracowano na podstawie studium wykonalno ci projektu Budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci w Gminie T., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

13 Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych m kanalizacji t ocznej - 11 przepompowni przy czy. Warto nak adów inwestycyjnych skalkulowano na kwot ,66 z. W okresie u ytkowania wybudowanej infrastruktury, systemem kanalizacji sanitarnej zarz dza b dzie powo any do tego celu Zak ad Gospodarki Komunalnej. O jak kwot dofinansowania do tego projektu mo e ubiega si gmina T.? Zgodnie z za o eniami RPO WL dotacja mo e stanowi 85% warto ci nak adów inwestycyjnych, ale pod warunkiem, e projekt nie generuje dochodu i nie wyst puje luka w finansowaniu. W adze gminy T. podj y decyzj w zakresie polityki cenowej za us ugi usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, decyzj o kszta towaniu cen na stosunkowo niskim poziomie. Kalkulacja oczekiwanych kosztów eksploatacyjnych wykaza a, e przychody z tytu u op at za us ugi nie pokryj kosztów, zatem projekt z finansowego punktu widzenia b dzie przynosi strat. Jednak w adze gminy utrzyma y pierwotn decyzj dotycz c poziomu cen dla u ytkowników sieci, deklaruj c pokrywanie deficytu finansowego obs ugi kanalizacji sanitarnej poprzez dop aty do gospodarki komunalnej z bud etu gminy. W zwi zku z tym projekt Budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej w gminie T. nie generuje dochodu i nie wywo uje luki finansowej, zatem w tym przypadku nie ma miejsca obni enie poziomu dofinansowania projektu z funduszy unijnych. Tabela 7. Dane do obliczenia luki finansowej dla projektu przypadek III Table 7. Information to calculation of the project s funding gap case III G ówne elementy i parametry Warto niezdyskontowana Warto zdyskontowana (zaktualizowana warto netto) 1. Okres odniesienia (lata) 30 lat 2. Finansowa stopa dyskontowa (%) 5% 3. czny koszt inwestycji (w PLN, niedyskontowany) ,66 4. czny koszt inwestycji (w PLN dyskontowany) ,16 5. Warto rezydualna (w PLN, niedyskontowana) ,98 6. Warto rezydualna (w PLN, dyskontowana) ,20 7. Dochody (w PLN, dyskontowane) ,22 8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane) ,17 9. Dochód netto = dochody koszty operacyjne + warto rezydualna (w PLN, dyskontowany) = (7) (8) + (6) , Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) = = koszt inwestycji dochód netto (w PLN, - dyskontowane) = (4) (9) 11. Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4) - ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

14 114 T. Szot-Gabry Przeprowadzone obliczenia pokazuj, e analizowany projekt nie generuje dochodu netto, poniewa zdyskontowane koszty operacyjne przewy szaj sum zdyskontowanych przychodów z pobieranych op at i warto ci rezydualnej maj tku. W takim przypadku podstaw dla okre lenia poziomu dofinansowania z funduszy unijnych jest niepomniejszony nak ad inwestycyjny, zaplanowany w projekcie. W analizowanym przypadku poziom dofinansowania ze rodków unijnych kszta tuje si nast puj co: Tabela 8. Obliczenie struktury finansowania projektu przypadek III Table 8. Calculation of project s financing structure case III ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. ród o finansowania Warto wydatków w z EFRR (85%) ,71 Bud et gminy (15%) ,95 Razem ,66 Przedstawiona polityka inwestycyjna, przyj ta przez gmin T., prowadzi do skalkulowania dotacji z funduszy unijnych na maksymalnym mo liwym do uzyskania poziomie procentowym i kwotowym. Jednak e gmina podj a wa ne zobowi zanie dotowania kosztów obs ugi gospodarki wodno- ciekowej w gminie, co jest bardzo korzystne dla u ytkowników sieci, ale obci aj ce dla bud etu gminy. Je li kontrola wykorzystania rodków unijnych wyka e, e w praktyce projekt jednak generuje dochód netto, gmina b dzie zobowi zana do zwrotu z odsetkami nienale nie pobranej dotacji do tego projektu (tzn. do poziomu stwierdzonej luki finansowej ). Podsumowanie Fundusze strukturalne Unii Europejskiej stanowi wa ne ród o pozyskiwania dotacji do przedsi wzi inwestycyjnych realizowanych przez samorz dy terytorialne, w szczególno ci kosztowych projektów infrastrukturalnych. W grupie projektów inwestycyjnych w infrastruktur techniczn wyró nia si przedsi wzi cia dotycz ce infrastruktury komunalnej, której wykorzystanie w fazie eksploatacji projektu wi e si z pobieraniem op at od u ytkowników. Okre laj c poziom dofinansowania takich projektów stosuje si metodologi kalkulacji dochodu netto i luki finansowej. W artykule dokonano analizy metodologii wyznaczania tych kategorii oraz ukazano na wybranych przypadkach formu y ich obliczania. W toku dokonanych analiz stwierdza si, e jednostki samorz du terytorialnego maj mo liwo wiadomego kszta towania poziomu dofinansowania projektu ze rodków unijnych poprzez przyj cie odpowiedniej polityki cenowej za us ugi komunalne na etapie eksploatacji inwestycji. Projekty generuj ce dochód wywo uj efekt luki finansowej, w proporcji do której obni a si procentowy udzia rodków z dotacji w strukturze finansowania projektu. Przeprowadzone w tym artykule Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

15 Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych 115 analizy wskazuj, e mo liwe jest ukszta towanie struktury finansowania projektu bez obni ania pu apu pomocy unijnej. Jednak e tego rodzaju projekty nie przynosz dochodu lub s deficytowe na etapie eksploatacyjnym, co stanowi obci enie dla rodków publicznych w bud ecie jednostki samorz du terytorialnego, która zdecydowa a o takim modelu finansowania inwestycji i polityce op at za us ugi komunalne. Literatura European Commission, The New Programming Period : Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Working Document No. 4, 08/2006. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie wybranych zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006, z dnia 11 lipca 2006 roku, ustanawiaj ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci. Studium wykonalno ci projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. i W. oraz w ulicach przyleg ych w m. L., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin Studium wykonalno ci projektu Budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci w gminie T., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin Studium wykonalno ci projektu Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo- ci S. i kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci S. i K., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym, Dz.U nr 142 poz Wytyczne ogólne do studiów wykonalno ci dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , Urz d Marsza kowski Województwa Lubelskiego, Lublin ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

16 116 T. Szot-Gabry Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 19/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 28 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 19/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 28 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE Nr 19/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXV/289/2006 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016 ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH Warszawa, 24 marca 2016 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo