Mysz do gier Razer Naga Certyfikat autentyczności Skrócony przewodnik Przewodnik podstawowy Naklejki pomocnicze na klawiaturę boczną myszy Razer Naga

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mysz do gier Razer Naga Certyfikat autentyczności Skrócony przewodnik Przewodnik podstawowy Naklejki pomocnicze na klawiaturę boczną myszy Razer Naga"

Transkrypt

1 PRZEWODNIKPODSTAWOWY RazerNagatojedynawswoimrodzajumyszprzeznaczonadowieloosobowychgiersieciowych(MMO), któraprzejmujeniektórefunkcjeklawiaturykomputeradziękizintegrowaniuniespotykanejdotychczas liczbypoleceństosowanychwgrach.obsługiwanazapomocąkciukaklawiaturazpełnąkonfiguracją klawiszyorazfunkcjąprzypisywaniamakrsprawia,żekażdepoleceniepotrzebnewgrzeznajdujesię wzasięguręki.dziękimyszyrazernagauzyskujeszprzewagę. SPISTREŚCI 1. Zawartośćopakowania/Wymaganiasystemowe 2. Najważniejszecechy 3. Instalacja/rejestracja/pomoctechniczna 4. KonfigurowaniemyszyRazerNaga 5. UżytkowaniemyszyRazerNaga 6. Przewodnikpoustawieniachzaawansowanych 7. Bezpieczeństwoikonserwacja 8. Uwagiprawne 9. DeklaracjazgodnościznormamiFCC/InformacjaoznakuWEEE 1.ZAWARTOŚĆOPAKOWANIA MyszdogierRazerNaga Certyfikatautentyczności Skróconyprzewodnik Przewodnikpodstawowy NaklejkipomocniczenaklawiaturębocznąmyszyRazerNaga

2 WYMAGANIASYSTEMOWE KomputerPC/Mac zportemusb SystemWindows 7/WindowsVista /Windows XPlubMacOS X(wersja10.4inowsze) Połączenieinternetowe(wymaganedozainstalowaniasterownika) 35MBwolnegomiejscanadyskutwardym 2.NAJWAŻNIEJSZECECHY A1.przyciskmyszy Click B2.przyciskmyszy Wyświetlaniemenu C3.przyciskmyszy Przyciskikółkoprzewijania D4.przyciskmyszy Wstecz E5.przyciskmyszy Dalej FKlawiaturaobsługiwanazapomocąkciuka 12wpełniprogramowalnychprzyciskówzfunkcją przypisywaniamakr GPrecyzyjnyczujniklaserowyRazerPrecision 3.5G HPrzełączniktrybów(podstawowy/zaawansowany) IŚlizgaczeUltraslick zteflonu JFunkcjaraportowaniapołożeniaUltrapolling zczęstotliwością1000hz(czasreakcji:1ms) K16 bitowykanałprzesyłaniadanychowysokiejprzepustowości

3 3.INSTALACJA/REJESTRACJA/POMOCTECHNICZNA InstrukcjainstalacjiwsystemieWindows 7/WindowsVista /Windows XP Krok1:PodłączmyszRazerNagadoportuUSBwkomputerze. Krok2:Pobierzinstalatorsterownikazestronyhttp://www.razersupport.com. Krok3:Uruchomprograminstalatora. Krok4:Wybierzjęzykinstalatora.KliknijprzyciskOK,abykontynuować. Krok5:ZostaniewyświetlonyekrankonfiguracjimyszyRazerNaga.KliknijprzyciskNEXT(Dalej),aby kontynuować. Krok6:Przeczytajumowęlicencyjną.Jeślizgadzaszsięzpostanowieniamiumowy,wybierz Iacceptthe termsinthelicenseagreement (Akceptujęwarunkiumowylicencyjnej).KliknijprzyciskNEXT(Dalej), abykontynuować. Krok7:Podajimięinazwiskoużytkownikaoraznazwęorganizacji.KliknijprzyciskNEXT(Dalej),aby kontynuować. Krok8:Wybierztypinstalacji.KliknijprzyciskNEXT(Dalej),abykontynuować. Krok9:Jeśliinformacjesąpoprawne,kliknijprzyciskINSTALL(Instaluj),abyrozpocząćinstalację. Krok10:NazakończenieinstalacjikliknijprzyciskFINISH(Zakończ). Krok11:Postępujzgodniezinstrukcjamiwyświetlanyminaekranie,abyuruchomićponowniekomputer. KliknijprzyciskYES(Tak).

4 InstrukcjeinstalacjiwsystemieMacOSX(wersja10.4lubnowsza) Krok1:PodłączmyszRazerNagadoportuUSBwkomputerzeMac. Krok2:Zamknijnarzędzie KeyboardSetupAssistant (Asystentkonfiguracjiklawiatury),jeżeli wyświetlonyzostaniemonit. Krok3:Pobierzinstalatorsterownikazestronyhttp://www.razersupport.com. Krok4:Uruchomprograminstalatora. Krok5:Zostaniewyświetlonyekranzostrzeżeniemdotyczącyminstalacji.KliknijprzyciskCONTINUE (Dalej),abykontynuowaćinstalację. Krok6:ZostaniewyświetlonyekranwprowadzającymyszyRazerNaga.KliknijprzyciskCONTINUE(Dalej), abykontynuować. Krok7:PrzeczytajumowęlicencyjnąoprogramowaniaikliknijprzyciskCONTINUE(Dalej). Krok8:Zostaniewyświetlonewyskakująceoknozprośbąopotwierdzenie.Jeśliakceptujeszwszystkie warunkiumowylicencyjnej,kliknijprzyciskagree(zgadzamsię). Krok9:Jeślichceszwybraćfolderdocelowy,wktórymzostaniezainstalowaneoprogramowanie sterownika,kliknijopcjęchangeinstalllocation(zmieńlokalizacjęinstalacji).wprzeciwnymrazie kliknijprzyciskinstall(zainstaluj),abyrozpocząćinstalację. Krok10:Powyświetleniumonituwprowadźswojehasło. Krok11:Nazakończenieinstalacjipostępujzgodniezwyświetlanyminaekranieinstrukcjami,aby ponownieuruchomićkomputer.kliknijprzyciskrestart(uruchomponownie).

5 RejestrowaniemyszyRazerNaga Abyzarejestrowaćproduktonline,odwiedźwitrynęwww.razerzone.com/registration/. Zaletyrejestracji: 2 letniaograniczonagwarancjaproducenta, BezpłatnapomoctechnicznaprzezInternetzapośrednictwemwitrynywww.razersupport.com. 4.KONFIGUROWANIEMYSZYRAZERNAGA Podstawowakonfiguracja[123] MyszRazerNagajestwyposażonaw12 przyciskowąklawiaturęobsługiwanązapomocąkciuka[1 12] pracującąwdwóchtrybach:podstawowym[123]izaawansowanym[num].wtrybiepodstawowym [123]każdyzdwunastuprzyciskówklawiatury[1 12]przypisanyjestodpowiedniodojednegozklawiszy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,=naklawiaturzekomputera.Umożliwiatoodtworzeniestandardowegopaska działańdlawiększościgiermmonaklawiaturzeobsługiwanejzapomocąkciuka.funkcjataumożliwia sprawniejsząkontrolęnadruchamipostaciwgrze.

6 Trybzaawansowany[Num] Wtrybiezaawansowanym[Num]każdyzdwunastuprzyciskówklawiatury[1 12]przypisanyjest odpowiedniodojednegozklawiszy1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,+naklawiaturzenumerycznejkomputera. Opróczdomyślnegopaskadziałań,przypisującpoleceniawgrzedoklawiszynumerycznychklawiatury komputera,uzyskujeszdostępdowiększejilościfunkcji,któreterazznajdująsięwzasięguręki.uwaga: AktywowaniefunkcjiNumLocknaklawiaturzekomputera,gdymyszRazerNagajestwtrybie zaawansowanym[num]wpływanadziałanieklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka. Abyprzełączyćmiędzytrybempodstawowym[123]azaawansowanym[Num]wystarczyprzestawić przełącznikznajdującysięnaspodziemyszyrazernaga.

7 FUNKCJESTEROWNIKA FunkcjeopisaneponiżejwymagająinstalacjisterownikamyszyRazerNagaorazaktywnościjejikonyna paskuzadańsytemu.każdeskonfigurowaneustawieniezostaniezapisanewaktualnieustawionym profiluwyłącznienadanymkomputerze. KARTAASSIGNBUTTONS(PRZYPISZPRZYCISKI) KartaAssignButtons(Przypiszprzyciski)pozwalaprzypisaćróżnefunkcjedoposzczególnychprzycisków zgodniezwłasnymipreferencjami.

8 Możliwejestprzypisanienastępującychfunkcji: Click(Kliknięcie): Normalnekliknięciemyszy. Menu: Otwarciemenukontekstowego. Universalscrolling(Uniwersalneprzewijanie): Naciśnięcieiprzytrzymanieprzypisanegoprzyciskupowodujewłączeniefunkcjiuniwersalnego przewijania.przesuńmyszrazernaga,abyprzewinąćwkierunkuzgodnymzjejruchem. DoubleClick(Podwójnekliknięcie): Podwójnekliknięcieprzypisanymprzyciskiem. Macro(Makro): Jeśliżądanejfunkcjiniemanaliścielubchceszprzypisaćdoprzyciskumakro,zmenurozwijanego wybierzpozycjęmacro(makro).wszystkiezapisanemakrazostanąponadtowyświetlonew rozwijanympodmenu,umożliwiającszybkiwybórpoprzesunięciumyszynadopcjęmacro. SensitivityStageUp(Zwiększeniepoziomuczułości): Przełączeniebieżącegopoziomuczułościnawyższy. SensitivityStageDown(Zmniejszeniepoziomuczułości): Przełączeniebieżącegopoziomuczułościnapoprzedni. ProfileSettings(Ustawieniaprofilu): Błyskawiczneprzełączenieprofiluinatychmiastowazmianaustawieńmyszy.Powybraniuzmenu rozwijanegoopcjiprofilesettings(ustawieniaprofilu)zostaniewyświetlonepodmenuumożliwiające wybórprofilu.

9 Forward(Dalej): WykonaniepolecenieDalejwprogramachEksploratorWindowsiInternetExplorer. Backward(Wstecz): WykonaniepolecenieWsteczwprogramachEksploratorWindowsiInternetExplorer. On The FlySensitivity(Zmianaczułościwlocie): Dynamicznaregulacjaczułościmyszybezpotrzebyotwieraniamenukonfiguracji. SingleKey(Pojedynczyklawisz):

10 Symulacjanaciśnięciaklawiszanaklawiaturze. ScrollUp(Przewijaniewgórę): Przewinięciewgóręaktualniewyświetlanejstrony. ScrollDown(Przewijaniewdół): Przewinięciewdółaktualniewyświetlanejstrony. ButtonOff(Wyłączenieprzycisku): Wyłączeniefunkcjiprzypisanejdodanegoprzycisku.

11 WybierzopcjęTHUMBGRIDVIEW(Widokklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka),abyuzyskać dostępdo12 przyciskowejklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka.każdemuz12przyciskówmożna przypisaćróżnefunkcje,wzależnościodwłasnychpreferencji.ponadto,wceluprzypisaniaklawiaturze obsługiwanejzapomocąkciukaróżnychzestawówfunkcji,możnaprzełączaćmiędzytrybem podstawowym[123]azaawansowanym[num].

12 Jeśliniechceszużywaćklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka,możesznacisnąćprzyciskDISABLE ALL(Wyłączwszystkie),abywyłączyćprzyciskitejklawiaturyizapobiecichprzypadkowemuużyciu.

13 KARTA ADJUSTPERFORMANCE (DOSTOSUJWYDAJNOŚĆ) 1.CurrentSensitivity(Bieżącaczułość) Czułośćokreśla,jakszybkokursormyszyporuszasięwreakcjinafizyczneprzesunięciemyszy.Wyższa czułośćprzekładasięnamniejszefizyczneprzesunięciemyszyiodwrotnie. NakarcieADJUSTPERFORMANCE(Dostosujwydajność)jestwyświetlanabieżącaczułośćmyszyRazer Nagawpunktachnacal(DPI).Możnająłatwozmienić,przesuwającstrzałkęnasuwaku krokzmiany to100dpi.abyuzyskaćwiększąelastycznośćustawieńwybierzopcjęenableindependentx Y SENSITIVITY(WłączniezależnączułośćosiX Y)iustawosobnostrzałkidlaosiXiY.

14 Abyzakażdym,gdywlociezmienianajestwczułość,byłwyświetlanynaekraniewskaźnikfunkcjiOn The FlySensititivitywłączopcjęENABLEON THE FLYSENSITIVITYONSCREENDISPLAY(Włącz wyświetlaniewskaźnikaon The FlySensitivitynaekranie). 2.Acceleration(Przyspieszenie) Przyspieszenieumożliwiazwiększenieszybkości,zjakąporuszasiękursorwstosunkudofizycznego ruchumyszywzależnościodstopniazmianyszybkościruchu.czymwyższawartośćprzyspieszenia,tym większazmianaszybkości.abywłączyćprzyspieszenie,zaznaczpoleenableacceleration(włącz przyspieszenie)iprzesuństrzałkęnasuwaku.

15 3.PollingRate(Częstotliwośćsondowania) Częstotliwośćsondowaniaokreślaprzedziałczasowymiędzykolejnymiodczytamidanychzmyszy. Wyższawartośćoznaczakrótszeprzedziały,acozatymidziemniejszeopóźnienie.Możnaprzełączać pomiędzywartościami125hz,500hzoraz1000hz. KARTAMANAGEPROFILES(ZARZĄDZAJPROFILAMI) Profilumożliwiawygodneprzechowywaniewjednymmiejscuszereguustawieńmyszy,takichjak czułość,przypisaniaprzyciskówimakra.

16 KartaManageProfiles(Zarządzajprofilami)umożliwiatworzenieiuruchamianiewłasnychprofiliw zależnościodużywanejaplikacji. a.profile(profil):wskazujenumerprofilu b.profilename(nazwaprofilu):kliknijdwukrotnietopole,abywprowadzićnazwęprofilu. c.application(aplikacja):kliknijtopoleprawymprzyciskiemmyszyiwybierzopcję AssignApplication (Przypiszaplikację),abywyświetlićoknoprzeglądaniakatalogów.Wybierzplikwykonywalnyprogramu,z którymmazostaćpowiązanyprofil. d.autoswitch(automatyczneprzełączanie):wybierztęopcję,abyaktywowaćbieżącyprofiljakoprofil funkcjion The Fly.

17 KliknięcieprawymprzyciskiemmyszynakarcieManageProfile(Zarządzajprofilem)umożliwiaszybki dostępdolistydodatkowychpoleceń. KARTAMANAGEMACROS(ZARZĄDZAJMAKRAMI) Makrotosekwencjanaciśnięćklawiszywykonanychwodpowiedniejkolejnościiwodpowiednim momencie.umożliwiawykonanieszeregupoleceńjednymnaciśnięciemprzyciskuioptymalizację rozgrywki.

18 NakarcieManageMacros(Zarządzajmakrami)możeszzarejestrowaćnieograniczonąliczbęnaciśnięć klawiszy(wzależnościodzasobówpamięci).makramogąbyćimportowaneieksportowanenadysk twardydopóźniejszegoużycia. LIGHTINGANDMAINTENANCE(PODŚWIETLENIEIKONSERWACJA) Lighting(Podświetlenie) Włączlubwyłączpodświetleniekółkaprzewijania,klawiaturyobsługiwanejzapomocąkciukaorazlogo firmyrazernamyszyrazernaga.

19 Maintenance(Konserwacja) ZaktualizujoprogramowanieukładoweisterownikmyszyRazer,klikającprzyciskCHECKFORUPDATES (Sprawdźaktualizacje).Kliknięcieprzyciskuspowodujeprzejściedostronywww.razersupport.com,z którejmożnapobraćnajnowszewersjesterownika/oprogramowaniaukładowego/dodatków.możliwe jestrównieżprzywrócenieustawieńfabrycznychmyszyrazernagapoprzezkliknięcieprzycisku RESTOREALLSETTINGSTODEFAULT (Przywróćwszystkieustawieniafabryczne). KORZYSTANIEZMYSZYRAZERNAGA Konfigurowaniepoziomówczułości Poziomczułościtoustawionawcześniejwartośćczułości,którąmożnanabieżącoprzełączać.Oznacza to,żemożesznatychmiastzmienićczułośćmyszy,przełączającsiępomiędzypoziomamiczułości.

20 Abyustawićpoziomczułości: 1. ZaładujkonfiguratormyszyRazerikliknijkartęAdjustPerformance(Dostosujwydajność). 2. KliknijprzyciskSENSITIVITYSTAGE(Poziomczułości).Zostaniewyświetloneoknowyskakujące SensitivityStageSettings(Ustawieniapoziomuczułości). 3. Wybierzliczbępotrzebnychpoziomówczułości. 4. Wybierzpoziom,którychceszustawićidostosujwartośćprzyużyciustrzałkinasuwaku. 5. Abyprzełączaćsiępomiędzyposzczególnymipoziomamiczułości,przypiszpoprostudo wybranychprzyciskówfunkcjesensitivitystageup(kolejnypoziomczułości)isensitivitystage Down(Poprzednipoziomczułości).

21 Tworzeniemakr A. ZaładujkonfiguratormyszyRazerikliknijkartęManageMacros(Zarządzajmakrami). B. KliknijpozycjęNEW(Nowe)iwprowadźnazwęnowegomakra. C. KliknijprzyciskRECORD(Rejestruj),abyrozpocząćtworzeniemakra. D. Naciśnijżądanąsekwencjęklawiszy,anastępniekliknijSTOP,abyzakończyćrejestrowanie. E. Kliknijprawymprzyciskiemmyszyzarejestrowanenaciśnięciaklawiszy,abyuzyskaćdostępdo dodatkowychopcji. F. Możeszrównieżwstawićdodatkowepolecenia,klikającprzyciskADVANCED(Zaawansowane).

22 On The FlySensitivity(Przełączanieczułościwlocie) FunkcjaOn The FlySensitivityumożliwiadostosowanieustawieńczułościnawetwtrakcierozgrywki. JeślidodanegoprzyciskuzostałaprzypisanafunkcjaOn The FlySensitivity,jegonaciśnięcieiobrócenie kółkaspowodujewyświetleniewprawymdolnymroguekranupaskazopcjamiumożliwiającymi dynamicznedostosowanieustawieńczułości.dostępdotejfunkcjijestmożliwyjedyniepo zainstalowaniusterownika.

23 BEZPIECZEŃSTWOIKONSERWACJA Wytycznedotyczącebezpieczeństwa Abykorzystaniezmyszybyłojaknajbardziejbezpieczne,zalecamyprzestrzeganienastępujących wskazówek: 1. Niepatrzwprostwwiązkęśledzącaemitowanąprzezmyszaniniekierujwiązkinaoczyżadnej innejosoby.zwróćuwagę,iżwiązkaśledzącaniejestwidocznadlanieuzbrojonegoludzkiego oka,natomiastmyszzawszejąemituje. 2. Jeślimyszniedziałapoprawnie,aprocedurarozwiązywaniaproblemównieprzynosiefektu, odłączmyszodkomputeraiuzyskajpomoctechnicznązapośrednictwemcentrumpomocy telefonicznejrazerlubwitrynywww.razersupport.com.podżadnympozoremniepróbuj samodzielnienaprawiaćurządzenia.

24 3. Nierozmontowujmyszy(spowodowałobytorównieżunieważnieniegwarancji)aniniepróbujjej używaćprzynienaturalniewysokimobciążeniu. 4. Trzymajmyszzdalaodpłynówiwilgoci.Używajmyszytylkowpodanymzakresietemperatur: od0 Cdo40 C.Jeślimyszbyłaużywanawwarunkachpozatymprzedziałemtemperatur,odłącz jąodkomputeraiwyłącz.pozwolitourządzeniuustabilizowaćtemperaturępracyw optymalnymzakresie. WYGODAUŻYTKOWANIA Otokilkawskazówek,którepowinnyzapewnićmaksymalnąwygodęużytkowaniamyszy.Badania pokazują,iżdługotrwałewykonywanietychsamychruchów,niewłaściwerozmieszczenieurządzeń peryferyjnychkomputera,nieodpowiednieułożenieciałaizłenawykimogąprowadzićdodyskomfortu fizycznegoorazurazównerwów,ścięgienimięśni.dlategozalecamyprzestrzeganieponiższych wskazówek,którepowinnyzapewnićkomfortpracyiwyeliminowaćryzykourazów. 1. Umieśćklawiaturęimonitorbezpośrednioprzedsobą,amyszobokklawiatury.Ułóżłokciepo bokachciała,niezbytdalekoodniego,amyszwgranicachswobodnegozasięgu. 2. Dopasujwysokośćfotelaibiurkawtakisposób,abyklawiaturaimyszznajdowałysięna poziomiełokcilubniecoponiżej. 3. Oprzyjcałestopynapodłodze,siedźwpozycjiwyprostowanej,aramionatrzymajluźno. 4. Podczasgraniarozluźnijnadgarstekitrzymajgoprosto.Jeślirękamiwykonujeszwciążtesame czynności,starajsięichniezginać,wyciągaćaniniewykręcaćprzezdłuższyczas. 5. Nieopierajnadgarstkówprzezdłuższyczasnatwardychpowierzchniach.Wmiaręmożliwości podczasgraniaopierajnadgarstkinaspecjalnychpodkładkach,np.wypełnionejżelempodkładce RazereXactRest. 6. Dopasujustawieniaprzyciskówmyszydoswojegostylugrania,takabyzminimalizować wykonywanietakichsamychlubniewygodnychruchów. 7. Upewnijsię,żemyszleżywygodniewdłoni. 8. Niesiedźwtakiejsamejpozycjiprzezcałydzień.Copewienczaswstań,odejdźodbiurkai wykonajkilkaćwiczeńnarozciąganierąk,ramion,szyiinóg.

25 9. Jeślipodczaskorzystaniazmyszydoznaszuczuciafizycznegodyskomfortu,np.bólu,odrętwienia czyświerzbieniadłoni,nadgarstków,łokci,ramion,szyialbopleców,bezzwłocznieskontaktujsię zodpowiednimlekarzem. KONSERWACJAIUŻYTKOWANIE MyszRazerNagajestwyposażonawczujniklaserowy,któryużywawiązkiprowadzącejniewidocznejdla nieuzbrojonegoludzkiegooka.abyutrzymaćmyszrazernagawoptymalnymstanie,należywykonywać pewneczynnościkonserwacyjne.razwmiesiącuodłączmyszodportuusbiprzetrzyjsoczewkina spodzieurządzeniamiękkąszmatkąlubwacikiembawełnianym.delikatnienamoczszmatkęwciepłej wodzie,aleniestosujmydłaaniagresywnychśrodkówczyszczących. Abymyszjaknajlepiejodwzorowywałaruchidawałasiękontrolować,zalecamystosowanie zaawansowanychpodkładekfirmyrazer.niektórepowierzchniemogąpowodowaćnadmierne zużywanieślizgaczy,powodująckoniecznośćichwymiany. Zwracamyuwagę,iżczujnikmyszyRazerNagajestzoptymalizowanydlapodkładekpodmyszyfirmy Razer.Oznacza,tożeczujnikzostałgruntownieprzetestowany,abypotwierdzić,żemyszRazerNaga zachowujesięnajlepiejnapodkładkachfirmyrazer.równiedobreefektymożeprzynieśćstosowanie podkładekklasypremiumtakżeinnychproducentów,np.everglide. Urządzenielaseroweklasy1M Międzynarodowenormyiprzepisydotyczącebezpieczeństwa. NIEWIDOCZNEPROMIENIOWANIELASEROWE:NIE OBSERWOWAĆBEZPOŚREDNIOZAPOMOCĄINSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH.Urządzenialaseroweklasy1Msązgodneznormą międzynarodowąiec Ed.2:2007,urządzenielaserowe klasy1memitująceniewidocznepromieniowanieorazz przepisami21 CFR i zwyjątkiemodchyleń zawartychwogłoszeniulasernoticenr50z24czerwca2007. Wytycznedotyczącebezpieczeństwaiużytkowaniaurządzeń laserowych

26 Nieemitowaćpromienialaserawkierunkuoka.Wprzypadkuurządzeńlaserowychklasy1Mobserwowanie promienialaserazapomocąinstrumentówoptycznych(np.lupyczymikroskopu)zodległościponiżej100mm możespowodowaćuszkodzenieoka. UWAGIPRAWNE INFORMACJEOPRAWACHAUTORSKICHIWŁASNOŚCIINTELEKTUALNEJ 2009 Razer USA Ltd. Zgłoszenie patentowe w trakcie rozpatrywania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Razer, logo trójgłowego smoka Razer, logo Razer distressed word, Naga i inne znaki towarowe użyte w niniejszej dokumentacji są własnością firmy Razer USA Ltd i/lub jej podmiotów zależnychbądźstowarzyszonych,zarejestrowanąwstanachzjednoczonychlubinnychkrajach.macos, Mac i logo Mac są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. World of Warcraft iblizzard EntertainmentsąznakamitowarowymilubzastrzeżonymiznakamitowarowymifirmyBlizzard Entertainment Inc zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.. Warhammer,WarhammerOnline,AgeofReckoning,orazwszelkiezwiązaneznimioznaczenia,nazwy, rasy,insygniaras,postaci,pojazdy,lokalizacje,jednostki,ilustracjeorazobrazyzeświatawarhammera sąznakamitowarowymiopatrzonymisymbolem, TM lub,stanowiącymiwłasnośćgamesworkshop Ltd Aion, NCsoft, splecione logo NC oraz wszelkie związane znimi logo iwzornictwo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność NCsoft Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Razer USA Ltd ( Razer ) może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności (zastrzeżone lub niezastrzeżone), odnoszące się do własności intelektualnej lub winny sposób związane zproduktem itreścią zawartą wniniejszej instrukcji oraz oprogramowaniu. Zwyjątkiem odpowiednich postanowień umowy licencyjnej zawartej z firmą Razer udostępnienieniniejszegopodręcznikanieoznaczaprzyznanialicencjiwobecżadnychtakichpatentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, zastrzeżonych lub innych. Produkt Razer Naga ( Produkt ) może różnić się od zdjęć / ilustracji znajdujących się na opakowaniu lub winnych miejscach. Firma Razer nie odpowiada za żadne tego rodzaju różnice lub błędy mogące wystąpić w przedmiotowym oprogramowaniu, podręcznikach lub pliku pomocy. Informacjetutajzawartemogąuleczmianiebezwcześniejszegozawiadomienia.

27 LICENCJANAOPROGRAMOWANIE Umowa. FIRMA Razer UDZIELA LICENCJI NA DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE ( Oprogramowanie )WYŁĄCZNIE ZZASTRZEŻENIEM, IŻ UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. Niniejszy dokument stanowi wiążącą prawnie umowę międzyużytkownikiem(indywidualnymużytkownikiemkońcowym,firmąlubinnympodmiotem)afirmą Razer. Instalując, przekazując, kopiując lub wjakikolwiek sposób wykorzystując niniejsze Oprogramowanie,użytkownikzgadzasiępodlegaćwarunkomipostanowieniomniniejszejUmowy.Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków Umowy, nie należy instalować Oprogramowania, należy także bezzwłocznie zwrócić sprzedawcy pakiet Oprogramowania i inne składniki produktu w oryginalnym opakowaniu,wrazzdowodemzakupu,anastąpizwrotcałejzapłaconejkwoty. Udzielenie licencji Razer udziela niewyłącznej, odwołalnej licencji na użytkowanie jednej kopii Oprogramowania wyłącznie na jednym komputerze wraz zzakupionym Produktem. Nie przyznaje się żadnych innych praw. Oprogramowanie uważa się za użytkowane, jeśli zostanie zainstalowane, w tym wczytane do trwałej lub tymczasowej pamięci komputera. Wyłącznie dla celów posiadania kopii zapasowej zezwala się na wykonanie jednej kopii Oprogramowania na użytek własny. Kopia zapasowa powinna zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich ipozostałe informacje/uwagi, które były dołączone do Oprogramowania dostarczonego przez firmę Razer. Instalacja Oprogramowania na serwerze sieciowym wyłącznie do celów wewnętrznego rozpowszechniania jest dozwolona wyłącznie pod warunkiem, iż zakupiono właściwą licencję dla każdego komputera, do którego Oprogramowanie będzierozpowszechniane. Ograniczenia. Firma Razer zachowuje pełne prawa własności Oprogramowania. Zabrania się podejmowania bezpośrednich lub pośrednich prób dekompilowania, dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego i modyfikowania bądź tworzenia dzieł na podstawie Oprogramowania użytkowanego na mocy przyznanej licencji w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem. Zabrania się przesyłania Oprogramowania przez sieć (chyba, że firma Razer udziela wtej kwestii wyraźnej zgody) lub w jakikolwiek sposób przy użyciu nośników elektronicznych. Zabrania się bezpośredniego i/lub pośredniego przekazywania Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków trwałego przekazania dołączonego Produktu firmy Razer z zastrzeżeniem, że zostaną przekazane również wszelkie aktualizacje Oprogramowania, nie zostanie zachowana żadna kopia Oprogramowania, apodmiot,

28 któremu zostanie przekazane Oprogramowanie, wyraża zgodę na podleganie warunkom i postanowieniom niniejszej licencji. Naruszenie któregokolwiek zpostanowień niniejszej Umowy powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania zoprogramowania oraz obowiązek zwrotu wszelkich kopii Oprogramowania do firmy Razer lub ich zniszczenia. Razer dostarcza oprogramowanie waktualnejpostaci( asis )iniegwarantuje,żejegoużytkowanieniebędziestanowiłonaruszeniapraw własności intelektualnej (wtym m.in.jakichkolwiek praw osób trzecich). Firma Razer nie podejmuje żadnych zobowiązań, nie składa oświadczeń ani nie udziela żadnej gwarancji dotyczących Oprogramowania ani jego funkcjonalności, jakości, przydatności do jakiegokolwiek celu, satysfakcjonującegopoziomujakości,anibrakubłędówbądźwad.postanowieniawyrażonewtejczęści tekstuzastępująwszelkiegwarancje,warunkiizobowiązanianakładaneprzezprawoustawowe,common law, prawo zwyczajowe, wszelkie warunki uzgodnione między stronami, zwyczaje handlowe, oraz inne; zostająonewyłączonewmaksymalnymdozwolonymprawniezakresie. OGRANICZONADWULETNIA(2 LETNIA)GWARANCJANAPRODUKT( Ograniczonagwarancja ) Ograniczonagwarancja.FirmaRazergwarantuje,żeProduktbędziewolnyodwadmateriałowychoraz wadwwykonawstwie(zgodniezponiższymipostanowieniami)przezokresdwóch(2)latoddatyzakupu, podwarunkiem,żebędzieonużywanyzgodniezwszelkimiwymienionymituproceduramiiinstrukcjami obsługiibezpieczeństwaorazwewłaściwysposób,zgodnyzprzeznaczeniemproduktu,iprzyzasadnych czynnościachkonserwacyjnych. Wyłączenia i ograniczenia. Niniejsza gwarancja nie będzie ważna wprzypadku roszczeń wynikających znieprawidłowego użytkowaniaproduktu lub korzystania zniego niezgodnie zprzeznaczeniem, działaniasiływyższej,powodzi,pożarów,trzęsieńziemilubinnychprzyczynniezależnych,użytkowania wcelach komercyjnych bez zezwolenia, przekroczenia parametrów zalecanych wniniejszej instrukcji, modyfikacji Produktu, użytkowania Produktu zwadliwymi produktami osób trzecich, nieprzestrzegania instrukcji odnoszących się do Produktu lub niewłaściwej obsługi, przechowywania, konserwacji bądź instalacji. Naprawy lub próby napraw dokonane przez podmioty inne niż firma Razer lub osoby upoważnione przez firmę Razer również spowodują unieważnienie niniejszej gwarancji. Gwarancja zostanie unieważniona także wprzypadku zmiany, zatarcia, wymazania bądź usunięcia któregokolwiek znumerów seryjnych lub dat, którymi został opatrzony ten Produkt. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, wtym m.in. zadrapań lub wgnieceń, które nie wpływają na funkcjonalność

29 Produktu ani nie stanowią znacznej przeszkody wjego użytkowaniu. Firma Razer nie gwarantuje, że będzie możliwe nieprzerwane ibezproblemowe korzystanie zproduktu. Wzakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Razer dostarcza Produkt waktualnej postaci bez składania jakichkolwiek oświadczeń. Zadośćuczynienie. Zzastrzeżeniem powyższego, jeśli zostanie wykryta wada, afirma Razer otrzyma zgłoszeniegwarancyjnewtrakcieobowiązującegookresugwarancji,razer(wedługwyłączniewłasnego uznania)może(a)dokonaćnieodpłatnejnaprawyproduktulubwadliwychczęści,korzystającznowych lubzregenerowanychczęścizamiennych,(b)wymienićproduktnanowylubwyprodukowanyznowych bądźzdatnychdoużytkuczęściużywanych,któregofunkcjonalnośćodpowiadaconajmniejproduktowi oryginalnemu,lub(c)zwrócićkosztzakupuproduktu.wszelkieww.naprawy,wymianylubzwrotybędą wyłącznymi środkami naprawczymi dotyczącymi Produktu. Wprzypadku zgłoszenia gwarancyjnego wymagany będzie dowód zakupu wpostaci rachunku, paragonu, faktury lub innego podobnego dokumentu, służący jako dowód prima facie daty zakupu oraz podstawa obliczenia obowiązującego okresu gwarancyjnego. Wprzypadku wymiany lub zastąpienia części lub produktu, nowa część lub Produktstająsięwłasnościąużytkownika,aczęśćlubproduktzwróconefirmieRazerstająsięwłasnością firmyrazer. Całość gwarancji. Gwarancje sformułowane w niniejszej Umowie zastępują wszelkie inne gwarancje, azadośćuczynienie przysługujące użytkownikowi z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji jest jednoznacznie ograniczone do form określonych w niniejszym dokumencie. Żaden dostawca, dystrybutor, przedstawiciel ani pracownik firmy Razer nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, zmian ani rozszerzania niniejszych warunków gwarancji, oferowania zastępczychproduktówbądźusługanidoskładaniajakichkolwiekoświadczeń. Pomoc techniczna. Przed złożeniem zgłoszenia gwarancyjnego prosimy ozapoznanie się zdziałem pomocy technicznej na stronie Jeśli Produkt wdalszym ciągu nie działa prawidłowo po skorzystaniu zinformacji dotyczących pomocy technicznej, należy skontaktować się zfirmą Razer pod adresem lub za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora/dealera.wprocesiediagnozowaniaproblemówzwiązanychzproduktemmożeokazaćsię konieczna pomoc użytkownika. Opcje serwisu, dostępność części oraz czas reakcji mogą różnić się wzależnościodkraju,wktórymdokonywanejestzgłoszeniegwarancyjne.jeśliwymaganajestwysyłka

30 iprzewóz Produktu, użytkownik może ponieść ewentualnekoszty nimi związane, jak również wszelkie obowiązującetaryfycelneipodatki. OGRANICZENIEODPOWIEDZIALNOŚCI Firma Razer jednoznacznie wyłącza wszelkie inne gwarancje w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym domniemane gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancje nienaruszania praw osób trzecich, w odniesieniu do dokumentacji, oprogramowania oraz urządzeń.firmarazernieponosijakiejkolwiekodpowiedzialnościzautratęzysku,utratęinformacjilub danych, szkody ocharakterze szczególnym, ubocznym, pośrednim, retorsyjnym ani następczym wynikające pośrednio lub bezpośrednio zdystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania któregokolwiek zobjętych niniejszą gwarancją Produktów. Firma Razer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała ani śmierć jakichkolwiek osób, nawet jeśli otrzymała informację oprawdopodobieństwie takiego zdarzenia. Wprzypadku, gdy niektóre orzecznictwa nie pozwalają na ograniczenie lub wykluczenie ww. odpowiedzialności, powyższe wykluczenia lub wyłączenia mogą nie stosować się lub mogą stosować się wnajszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia nie wykluczają, nie ograniczają, nie zawieszają ani nie mają na celu wykluczenia, ograniczenia ani zawieszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wymaganej prawnie. Ponadto powyższe ograniczenia iwyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała ani śmierci jeśli itakim w zakresie, w jakim lokalne przepisy prawa wymagają ponoszeniatakiejodpowiedzialności.odpowiedzialnośćfirmyrazerwżadnymprzypadkunieprzekroczy cenyzakupuproduktu. POSTANOWIENIAOGÓLNE Jeśliktórekolwiekzniniejszychpostanowieńzostanieuznanezanieważnelubniewykonalne,pozostała częśćdanegopostanowieniaorazinnychpostanowieńzachowająswojąważnośćiwykonalność.prawem nadrzędnymdlaniniejszejumowyjestprawokraju,wktórymzakupionoprodukt.

31 KOSZTYPOZYSKANIAPRODUKTULUBUSŁUGI W celu uniknięcia ewentualnych niejasności stwierdza się, iż firma Razer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty pozyskania przez użytkownika produktów/usług, chyba że została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich roszczeń. Ponadto ewentualna odpowiedzialność firmy Razer z tytułu tych koszów nie przekroczy faktycznej kwoty zapłaconej przez użytkownikazaprzedmiotoweproduktyobjętegwarancją. OGRANICZONEPRAWAORGANÓWADMINISTRACJIPUBLICZNEJSTANÓWZJEDNOCZONYCH Niniejsze Oprogramowanie jest udostępniane organom administracji publicznej Stanów Zjednoczonych wyłącznie z zastrzeżeniem i ograniczeniem niektórych praw. Wykorzystywanie, powielanie iupublicznianie przez organy administracji publicznej Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom zapisanymwdyrektywie48c.f.r.2.101(zgrudnia1995r.)dotyczącej komercyjnegooprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego w rozumieniu dyrektywy 48 C.F.R (z września 1995 r.), dyrektywy FAR rozdziały i , dyrektywy DFARS rozdział (1) (ii) lub późniejszych dokumentów. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 48 C.F.R oraz dyrektywy 48 C.F.R. rozdziały od do (z czerwca 1995 r.), lub nowszych wersji tych dokumentów, niniejsze Oprogramowanie jest udostępniane organom administracji publicznej Stanów Zjednoczonych z zastrzeżeniem zawartych w nichwarunkówipostanowień. DEKLARACJAZGODNOŚCIZNORMAMIFCC/INFORMACJAOZNAKUWEEE DEKLARACJAZGODNOŚCIZNORMAMIFCC Niniejsze urządzenie poddano testom, które potwierdziły, iż nie przekracza ono poziomów emisji dla urządzeniacyfrowegoklasybokreślonychwrozdziale15zasadfcc.limitytemająnaceluzapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Opisywane urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale oczęstotliwościach radiowych. Jeśli nie zostanie

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited DESlock+ User Manual DESlock+ User Manual Niektóre właściwości i funkcje oprogramowania DESlock+ są chronione patentami na całym świecie. Obowiązują następujące patenty: GB2378539, US7099478, US7471796,

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa Użytkownika Ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA1072006 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

Sklep Microsoft Windows 8 Digital Download Store POSTANOWIENIA

Sklep Microsoft Windows 8 Digital Download Store POSTANOWIENIA Sklep Microsoft Windows 8 Digital Download Store POSTANOWIENIA Ostatnia aktualizacja: 12 września 2012 r. 1. Pojęcia używane w niniejszej umowie 2. Dostęp do sklepu Microsoft Windows 8 Digital Download

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Skaner dokumentów Instrukcja obsługi

Skaner dokumentów Instrukcja obsługi Skaner dokumentów Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo