Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie majątku Gminy Andrychów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie majątku Gminy Andrychów"

Transkrypt

1 Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie majątku Gminy Andrychów Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Andrychów powiat wadowicki Andrychów OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej EURO Zamawiający: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa Andrychów, Rynek 15; woj. małopolskie, pow. wadowicki tel. (0-33) fax Adres strony internetowej na której zostanie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Niezależnie od zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, można ją także otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15 pok. Nr 12 w godzinach : poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz wtorek lub za zaliczeniem pocztowym Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie majątku Gminy Andrychów Zakres ubezpieczenia: I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów (bez udziału własnego) na okres 1 roku tj. od dnia 11 kwietnia 2007r. do dnia 10 kwietnia 2008r. 1. Budynki szczegółowy wykaz budynków stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ ,00

2 2. Środki trwałe, wyposażenie w tym: - projektor multimedialny - aparat cyfrowy - cyfrowy zestaw video - monitoring ,00 w tym: , , , ,00 3. Gotówka w schowkach ogniotrwałych 7.000,00 Urząd Miejski w Andrychowie zajmuje pięć budynków: przy ul. Rynek 10, Rynek 15, Rynek 16, Rynek 27 i Rynek 31, które są wyposażone w system alarmowy monitorowania całodobowego przez Firmę Ochroniarską. II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (bez udziału własnego) na okres 1 roku tj. od dnia 11 kwietnia 2007r. do dnia 10 kwietnia 2008r. 1. Urządzenia i wyposażenie ,00 2. Gotówka - od kradzieży z włamaniem 7.000,00 3. Gotówka od rabunku w lokalach ,00 4. Gotówka w transporcie ,00 III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem (bez udziału własnego) na okres 1 roku tj. od dnia 11 kwietnia 2007r. do dnia 10 kwietnia 2008r. 1. Sprzęt komputerowy stacjonarny ,00 2. Sprzęt komputerowy użyczony ,00 3. Przenośny sprzęt komputerowy Notebook Toshiba 7 szt ,00 IV. Ubezpieczenie OC w administracji m.in. szkody finansowe powstałe w wyniku wadliwie podjętych decyzji (bez udziału własnego) na okres 1 roku tj. od dnia 11 kwietnia 2007r. do dnia 10 kwietnia 2008r.

3 w administracji ,00 V. Ubezpieczenie OC w zakresie Architektury i Inżynierii (bez udziału własnego) m.in. szkody wynikłe z: uszkodzonych nawierzchni (dziury, wyboje, wyrwy, itp.) ulic, chodników i parkingów, uszkodzonego oznakowania, spadających gałęzi drzew przy drogach, chodnikach i parkingach, gołoledzi, śliskości na ciągach komunikacyjnych, uszkodzonych ogrodzeń przy odśnieżaniu, uszkodzeń pojazdów w związku z prowadzeniem akcji zimowej, uszkodzeń mostów, kładek, przepustów oraz barier ochronnych, uszkodzeń wiat przystankowych, niewłaściwego utrzymania urządzeń placów zabaw, uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Liczba kilometrów dróg podlegających zarządzaniu wynosi 223,5 km na okres 1 roku tj. od dnia 11 kwietnia 2007r. do dnia 10 kwietnia 2008r. w zakresie Architektury i Inżynierii ,00 VI. Ubezpieczenie OC w zakresie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (bez udziału własnego) na okres 1 roku tj. od dnia 11 kwietnia 2007r. do dnia 10 kwietnia 2008r. w zakresie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego ,00 Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych RENAULT TRAFIC, Nr rej. KWA 99SF, 1,90, rok prod. 2004; wartość zakupu samochodu zł na okres 1 roku tj. od dnia 2 grudnia 2007r. do dnia 1 grudnia 2008r. Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego CHEVROLET KLAN LACETTI Nr rej. KWA 21HX, rok prod. 2004; wartość zakupu samochodu zł - na okres 1 roku tj. od dnia 16 sierpnia 2007r. do dnia 15 sierpnia 2008r.

4 IX. Ubezpieczenie pojazdu samojezdnego STIGA PARK od pożaru i innych zdarzeń losowych; wartość zakupu zł, rok prod na okres 1 roku tj. od dnia 9 sierpnia 2007r. do dnia 8 sierpnia 2008r. 1. Pojazd samochodowy STIGA PARK ,00 X. Ubezpieczenie 3 szt. garaży blaszanych na samochody służbowe, wartość zakupu zł, rok prod na okres 1 roku tj. od dnia 9 sierpnia 2007r. do dnia 8 sierpnia 2008r. 1. Garaż blaszany 3 szt ,00 Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego Straży Miejskiej marki PEUGEOT PARTNER HUSKY nr rej. KWA 99 HC; wartość zakupu zł, rok prod. 2003r. - na okres 1 roku tj. od dnia 22 grudnia 2007r. do dnia 21 grudnia 2008r. Ubezpieczenie OC, AC, NW dwóch skuterów służbowych Straży Miejskiej marki YAMAHA CS 50 JOG RR o nr rej. KWA M737 i KWA M747; wartość zakupu dwóch pojazdów zł, rok prod. 2004r. - na okres 1 roku tj. od dnia 4 listopada 2007r. do dnia 3 listopada 2008r. Ubezpieczenie przyczepki NIEWIADÓW 350 o nr rej. BLX 3250, wartość zakupu zł, rok prod na

5 okres 1 roku tj. od dnia 30 września 2007r. do dnia 29 września 2008r. 1. Przyczepka samochodowa NIEWIADÓW 1980,00 Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu specjalistycznego pożarniczego GAZ GAZELLE nr rej. KWA 93 YM, rok prod. 2006; wartość zakupu samochodu zł - na okres 1 roku tj. od dnia 31 sierpnia 2007r. do dnia 30 sierpnia 2008r. Termin wykonania zamówienia do dnia 21 grudnia 2008 r. ( okres obowiazywania ostatniej z polis ubezpieczeniowych) Kod CPV ubezpieczenie inne niż na życie usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia własności usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub ofert częściowych. W postępowaniu nie jest wymagane wadium. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Pracownik uprawniony przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami: Teresa Skrzypiec, Inspektor w Wydziale Ogólno-Administracyjnym, tel (0-33) Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15 pok. Nr 12 w godzinach : poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz wtorek Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: Ubezpieczenie majątku Gminy Andrychów - nie otwierać przed dniem r. do godz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie: Andrychów, Rynek 15, pok. Nr 9 do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi: w dniu r. o godz w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15, pok. Nr 15

6 Kryterium oceny ofert i jego znacznie: - cena oferty 100% Termin związania ofertą 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: A. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, B. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, C. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, D. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie oświadczeń i dokumentów przez niego dostarczonych. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (według wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru - załącznik nr 2). 3 Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zmian.) 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wzór umowy (według wzoru - załącznik nr 3) zatwierdzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dotyczy wykonawców składających wspólną ofertę: Dokumenty, o których mowa w pkt. 1i 5 zostaną uznane za złożone w sposób prawidłowy w przypadku, gdy zostaną złożone przez jeden z podmiotów składających wspólną ofertę. Dokumenty określone w punkcie 2, 3 i 4 zostaną uznane za złożone w sposób prawidłowy w przypadku, gdy zostaną złożone przez każdy z podmiotów składających wspólną ofertę. Powiązane artykuły

7 Wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Liczba odwiedzin: 16 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miejski w Andrychowie Witold Kocia Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :59:44 Czas publikacji: :59:44 Data przeniesienia do archiwum: Brak

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Ubezpieczenie mienia Banku Gospodarstwa Krajowego od wszelkiego rodzaju ryzyka utraty lub uszkodzenia, (...) kart płatniczych w transporcie z włączeniem szkód finansowych powstałych w związku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. Page 1 of 5 Piła: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Numer ogłoszenia: 395910-2010; data zamieszczenia: 04.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 129613-2010; data zamieszczenia: 20.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa: Obsługa techniczna, konserwacja systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 oraz

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Trzebnica: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

3. Informacja dotycząca ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Informacja dotycząca ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. OGŁOSZENIE Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego-dla usług

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Świdnica: Świadczenie usługi ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo