KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH wybrane działania w 2013 roku. Marek Borowski Chomiąża Szlachecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH wybrane działania w 2013 roku. Marek Borowski Chomiąża Szlachecka 21.03.2014"

Transkrypt

1 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH wybrane działania w 2013 roku Marek Borowski Chomiąża Szlachecka

2 NOWE SPOJRZENIE CZY JESTEŚMY SKUTECZNI

3 TO TEŻ ROLNICTWO?! Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu. Rodzaje ewaluacji ex-ante (przed realizacją programu/projektu) mid-term/on-going/ewaluacja bieżąca (podczas realizacji programu/projektu) ex-post (po zakończeniu realizacji programu/projektu) Metody zbierania danych w ewaluacji Analiza dokumentów Wywiady Kwestionariusze Obserwacja

4 Ubój rytualny 11 lipca Sejm odrzucił rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w stosunku głosów: 222 połów było za, przeciw 178, wstrzymało się 9. Nowelizacja miała wprowadzić ustawową dopuszczalność dokonywania uboju zwierząt metodami wymaganymi przez obrzędy religijne, czyli niepoprzedzonego ogłuszeniem (tzw. uboju rytualnego), pod warunkiem,że podczas uboju nie są stosowane systemy krepowania bydła w nienaturalnym położeniu (tzw. klatki obrotowe). Projekt miał na celu utrzymanie konkurencyjności polskiej branży mięsnej na rynku światowym i zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi. 27 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w sprawie podjęcia decyzji o zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w związku z odrzuceniem przez Sejm RP rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. 17 września Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań w zakresie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, która przywróciłaby możliwość uboju rytualnego. Członkowie KRIR utworzyli komitet inicjatywy obywatelskiej oraz wybrali swojego pełnomocnika, zastępcę oraz siedzibę komitetu.

5 Ubój rytualny 9 grudnia Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz wydała Postanowienie nr 21 o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. 17 grudnia ukazała się w dzienniku Rzeczpospolita informacja o nabyciu osobowości prawnej przez Komitet i z tym dniem rozpoczęła się ogólnopolska akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. 5 marca 2014 Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który stworzyli członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych, złożył do Marszałek Sejmu ponad 130 tys. podpisów obywateli popierających zmianę. KUJAWSKO -POMORSKA IZBA ROLNICZA ZEBRAŁA PRAWIE 13 OOO PODPISÓW

6 SZKODY ŁOWIECKIE (przeczucie?) W związku z wzrastającą systematycznie liczebnością dzików oraz narastającymi zniszczeniami w uprawach rolnych, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przychylając się do wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o wydłużenie okresu polowań zbiorowych na dziki do końca lutego, zwrócił się w dniu 14 stycznia do Ministra Środowiska z wnioskiem o rozważenie możliwości stosownej zmiany przepisów. W związku z brakiem możliwości odstrzału przez koła łowieckie z powodu występowania wścieklizny (innych sytuacji) na pewnych obszarach Polski, 12 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska o nowelizację ustawy Prawo łowieckie w tym zakresie. Nie redukowana populacja zwierzyny czyni coraz liczniejsze szkody w uprawach, a koła łowieckie nie posiadają środków na wypłatę odszkodowań, gdyż nie mogą prowadzić odstrzału. W opinii samorządu rolniczego część zobowiązań wynikających z utrzymania tak dużej populacji zwierzyny łownej powinien przejąć Skarb Państwa. W dniu 22 marca w Sejmie RP Krajowa Rada Izb Rolniczych, z inicjatywy Pana Posła Zbigniewa Babalskiego, zorganizowała spotkanie dotyczące problematyki szkód łowieckich.

7 SZKODY ŁOWIECKIE (przeczucie?) 29 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska o nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne polegającej na wydłużeniu okresów polowań na roczne łanie oraz na gęsi. 17 wrzenia na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483) oraz art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 927 z pózn zm.) oraz 7 ust. 1 Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w imieniu wszystkich rolników Krajowa Rada wniosła o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz. U Nr 147 poz. 713). W związku ze zgłaszanymi informacjami o nadmiernym wzroście populacji dzikich zwierząt powodujących coraz większe straty w uprawach rolnych 8 listopada Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o zagwarantowanie w budżecie RDOŚ na przyszły rok kwot wystarczających na pokrycie rzeczywistych kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzynęta przypominając również o konieczności systematycznego podejmowania działań łagodzących niekorzystne skutki takiej sytuacji.

8 Szkody łowieckie

9 WPR kwietnia Zarząd KRIR przekazał Premierowi Donaldowi Tuskowi i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko KRIR w sprawie wynegocjowanych przez Rząd RP środków finansowych UE na rolnictwo w perspektywie finansowej , wnioskując o zamieszczenie w dokumentach rządowych przeznaczenie środków na obszary wiejskie z Polityki Spójności. W opinii samorządu rolniczego wysokość wynegocjowanych środków na rolnictwo w nowej perspektywie finansowej jest niewystarczająca. Ponadto, nadal utrzymuje się duża różnica w płatnościach obszarowych, w zagospodarowaniu i rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych krajach UE, co może przyczyniać się do opóźnienia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. KRIR apeluje o zwiększenie środków na rolnictwo i obszary wiejskie z budżetu krajowego i funduszy spójności i zapisanie powyższych ustaleń w dokumentach W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Wstępnego Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) oraz pracami Zespołu-Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem PROW , w którego skład wchodzą przedstawiciele KRIR Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał w dniu 14 maja wstępne uwagi do ww. dokumentu. Zarząd zwrócił uwagę, że znacznie ograniczone środki finansowe na II filar WPR dla Polski (11, 5 mld euro) wobec 13,4 mld euro w perspektywie oraz planowane przesunięcie 25% z II na I filar (w wysokości ok. 2,5 mld euro) a także konieczność zabezpieczenia środków na kontynuację wieloletnich dziań (zobowiązań).

10 WPR Wybór działań w ramach PROW , aby sprostać priorytetom narzuconym przez KE, a przede wszystkim osiągnąć cel, aby polskie rolnictwo było konkurencyjne wobec nie tylko europejskiego ( Starej Europy ) ale i na rynkach światowych musi być poprzedzony analizą celu jaki Rząd Polski chce osiągnąć w tej i przyszłej perspektywie. Nie wystarczy tu, zdaniem Zarządu KRIR, tylko ocena ex-ante, która ma być wykonana zgodnie z założeniami unijnymi przez niezależny zespół ekspertów. Sama ocena nie zapewni weryfikacji i optymalizacji efektów mechanizmów wsparcia finansowego ani nie przyczyni się do poprawy jakości Programu, jak nie będzie poprzedzona przez Rząd analizą celu, do którego mają doprowadzić działania PROW. Generalnie Zarząd KRIR opowiedział się za założeniem sformułowania jednego krajowego PROW z pogłębioną jego regionalizacją polegającą na dokonaniu podziału części całkowitego budżetu programu PROW (poza działaniami horyzontalnymi) na pule przeznaczone dla poszczególnych województw, ale jest nie do zaakceptowania zapis, że tylko Samorządy Województwa będą określały, które z działań i w jakim wymiarze finansowym powinny zostać wdrożone. W opinii Zarządu KRIR powinien znaleźć się zapis, że propozycje Samorządu Województwa muszą być konsultowane i zaakceptowane przez właściwe miejscowo izby rolnicze.

11 WPR planowane działania PROW powinny być w oparciu o przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń ze wdrażaniem PROW mając jednak przede wszystkim na względzie osiągnięcie wyznaczonego celu jakie powinno osiągnąć rolnictwo polskie i obszary wiejskie w 2020 r. konkurencyjność, bezpieczeństwo i suwerenność żywnościową a także wyrównywanie poziomu życia między wsią a miastem i dochodów z rolnictwa i spoza rolnictwa. Zdaniem samorządu rolniczego należałoby również zróżnicować środki finansowe na poszczególne działania, tak by je skoncentrować na działania, które najbardziej przybliżają do zrealizowania celu, a zdaniem samorządu rolniczego są to modernizacja gospodarstw rolnych, grupy producenckie i skracanie łańcucha żywnościowego. 11 grudnia, w związku z podjęto uchwałą KRIR nr 16/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji samorządu rolniczego odnośnie finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Zarząd KRIR przekazał w/w stanowisko Premierowi Donaldowi Tuskowi, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiecie Bieńkowskiej, Wicepremierowi, Ministrowi Gospodarki Januszowi Piechocińskiemu, Marszałkowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi, Marszałkowi Sejmu RP Ewie Kopacz oraz Ministrowi Finansów Mateuszowi Szczurkowi. Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła stanowisko, że możliwe przesunięcia przez Rząd 25% środków z II do I filaru WPR powinno być uwarunkowane maksymalnym dofinansowaniem z budżetu pastwa, w takiej wysokości, aby łącznie środki na II filar nie były mniejsze niż 14,5 mld euro oraz, aby 4,5 mld euro wydzielonych środków z Polityki Spójności, pokryło działania finansowane w latach z PROW

12 WPR

13 ANR gospodarka ziemią 5 stycznia TVP INFO. W opinii Prezesa KRIR Wiktora Szumlewicza Agencja Nieruchomości Rolnych nie kreuje polityki agrarnej Polski i nie działa na rzecz rozwoju polskich gospodarstw rodzinnych, a reprezentuje podejście fiskalne narzucone przez Ministra Finansów w ustawach budżetowych na dany rok w zaplanowanych dochodach budżetu państwa ze wpływów za sprzedaży ziemi państwowej, kierując się jedynie wynikiem ekonomicznym. Ponadto polskie prawo nie zabezpiecza należycie przejścia polskiej ziemi przez kapitał zachodni czy też spekulacje. W programie udział wzięli Prezes ANR Leszek Świętochowski, Jerzy Chróścikowski Przewodnicz¹cy Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący NSZZ RI Solidarność, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych.. W dniu 6 marca Zarząd KRIR spotkał się z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Leszkiem Świętochowskim Spotkanie miało na celu omówienie nowych zasad sprzedaży gruntów rolnych oraz wyjaśnienie pewnych wątpliwości związanych z realizacją zarządzeń Prezesa wydanych w styczniu br. w związku z uspołecznieniem przetargów ograniczonych przez ANR. W posiedzeniu udział wzięli również Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych Zarządzenie Prezesa ANR dotyczącego uspołecznienia sprzedaży ziemi z Zasobu WRSP. W tej tematyce odbyła się narada Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego i Dyrektorów Oddziałów Terenowych ANR z Prezesami Izb Rolniczych zorganizowana przez Prezesa ANR w dniu 9 kwietnia w siedzibie Stadniny Koni w Walewicach. W spotkaniu jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył Sekretarz Stanu, Pan Kazimierz Plocke. W spotkaniu uczestniczył też Zarząd KRIR.

14 ANR gospodarka ziemią Mając na uwadze niepokojące sygnały docierające do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz ustalenia z dnia 11 stycznia br. dotycz¹ce sprzedaży ziemi z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, 24 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o pilną nowelizację rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub wprowadzenie instrukcji postępowania dla OT ANR w przypadkach, gdy rolnik, który nabywa w wyniku przetargu ograniczonego ziemię z zasobu ANR, następnie zakupioną ziemię trwale zbywa, czy przez sprzedaż, wniesienie aportem lub dzierżawę, a następnie staje do kolejnego przetargu, umożliwiających ANR wykluczenie takiego rolnika. 22 sierpnia Zarząd KRIR przekazał Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko samorządu rolniczego w sprawie realizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz realizacji postulatów porozumienia zawartego pomiędzy MRiRW, ANR, a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd KRIR stwierdził, że realizacja w/w ustawy jest dalece niewystarczająca. Szanowni Państwo w związku z zbliżającym się terminem posiedzenia Rady Społecznej przy ANR na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych zwracam się uprzejmą prośbą o przesłanie do dnia 16 października propozycji zmian w regulacjach dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, z uwzględnieniem zniesienia w 2016 roku ograniczeń w nabywaniu polskich gruntów rolnych przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego

15 ASF musiało tak być? 4 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do tego, aby przepisy prawa krajowego nie były bardziej restrykcyjne wobec rolników niż wynika to z prawodawstwa unijnego. Dostosowanie prawa krajowego do unijnego w obszarze rolnictwa jest skomplikowane i często generuje duże koszty dla rolników. Proces implementacji prawa unijnego wiąże się także z tłumaczeniem ogromnej ilości stron aktów prawnych. Brak właściwego tłumaczenia skutkował, zwłaszcza w pierwszym okresie po wejściu Polski do UE, niewłaściwą interpretacją przepisów. Pierwszą głośną i znaną sprawą w środowisku rolniczym był wymóg posiadania przez rolników w pomieszczeniach do przechowywania mleka płytek ceramicznych oraz obowiązek posiadania płyt obornikowych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta. 11 września Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu nowelizację rozporządzeń w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium RP wydanych przez Wojewodów: Podlaskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego w tej sprawie.

16 PASIEKA HODOWLANA KRIR PASIEKA HODOWLANA KRIR SP. Z O.O. Adres siedziby: ul. Przyszłosci 1, Parzniew, Główną działalnością Spółki jest hodowla i wychów matek pszczelich. Nasze pasieki oferują klientom matki pszczele o udokumentowanym pochodzeniu i sprawdzonej wartości użytkowej. Wszystkie matki pochodzą z linii, dla których realizowany jest program hodowlany oraz są wpisane do ksiąg hodowlanych. Pasieki znajdują się pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Terminy realizacji zamówień i sposób dystrybucji matek pszczelich są do uzgodnienia w zależności od oczekiwań pszczelarzy. Wysokie zbiory miodu decydują o opłacalności prowadzenia pasieki. Pasieka w Parzniewie proponuje matki następujących ras: środkowoeuropejska linii Kampinoska (M K) środkowoeuropejska linii Norweska (M Nor) kraińska linii PWJOT (car PWJOT) kraińska linii Nieska Kaukaska linii Woźnica Pasieka w Olecku proponuje matki następujących ras: środkowoeuropejska linii Augustowska (M A) środkowoeuropejska linii Północna (M Pn) kraińska linii Rumunka (car R) kraińska linii Nieska Kaukaska linii Woźnica

17 Dziękuję za uwagę Marek Borowski Wiceprezes KRIR ul. Wspólna Warszawa

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo