MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 27 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Znak sprawy: RR.pz Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na przesłaną w dniu 12 lipca 2017 r. interpelację nr w sprawie wypłaty odszkodowań za skutki ASF oraz mechanizmów pomocowych przygotowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń dla producentów trzody chlewnej, uprzejmie informuję, co następuje. Odnosząc się do pytań dotyczących wypłaty pomocy dla producentów świń, wyjaśniam, że Agencja Rynku Rolnego realizuje działania mające na celu udzielenie pomocy finansowej producentom świń, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), wynikające m.in. ze spadku cen i problemów ze zbytem zwierząt. Pomoc przyznawana jest w ramach: 1. nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych przewidzianej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r., (tzw. pakiet Hogana ), na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 499, z późn. zm.); 2. nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r., przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań

2 związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1166). Wsparcie kierowane jest do producentów świń prowadzących gospodarstwa położone na obszarach objętych weterynaryjnymi środkami ochronnymi, wprowadzonymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF), określonych w ww. przepisach prawnych i którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ad.1. W ramach działań objętych pakietem Hogana, na który zostało przeznaczone 98 mln zł, przewidziane zostały dwie formy wsparcia dla producentów trzody chlewnej z obszarów objętych ASF. Pierwszy rodzaj pomocy dotyczy wyrównania do cen rynkowych stawek, które uzyskiwali producenci trzody chlewnej w strefie objętej restrykcjami wprowadzonymi w związku z afrykańskim pomorem świń. ARR wypłaca różnicę między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni notowaną w regionie, a ceną otrzymaną przez producenta świń. W ramach drugiej formy pomocy producenci trzody z terenów objętych ASF, którzy podjęli decyzję o zmianie profilu produkcji z hodowli trzody chlewnej na rzecz bydła mięsnego, mogli ubiegać się o refundacje kosztów zakupu jałówek i buhaja. Ostatni nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., został zakończony w dniu 21 lipca 2017 r. W przypadku pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego, wnioski o płatność należało złożyć w terminie do 14 lipca 2017 r. Wg. stanu na dzień r. do OT ARR wpłynęło: wniosków o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju. OT ARR wydały 2001 decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę PLN. 10 wniosków o płatność refundacji do zakupu jałówek lub buhaja. ARR wydała 5 decyzji o przyznanie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego na kwotę PLN. Ponadto uprzejmie informuję, że Agencja Rynku Rolnego odpowiedzialna za realizację powyższych działań zobowiązana jest do prawidłowego wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, m.in. w oparciu o weryfikację formalno-prawną i merytoryczną złożonych dokumentów, uzupełnioną o kontrole, a ponadto w przypadku wykrycia, iż cała kwota pomocy lub jej część została nienależnie lub nadmiernie wypłacona, do podjęcia działań administracyjnych zmierzających do odzyskania wypłaconej pomocy.

3 Każdy wniosek, który wpłynie do ARR rozpatrywany jest indywidualnie, bez zbędnej zwłoki, a płatności dokonywane są w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy. W przypadku przyznawania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, każda sztuka zwierząt, o dopłatę do której wnioskuje producent, weryfikowana jest w oparciu o dane z systemu IRZ, których administratorem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach powyższego mechanizmu ARR zobowiązana jest do potwierdzenia sprzedaży każdej sztuki świni, którą obejmuje złożony wniosek, z uwzględnieniem jej przemieszczania, jak również jej uboju na podstawie danych przekazywanych przez rzeźnie. Ponadto w przypadku, gdy producent świń ubiega się o pomoc w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., ARR dokonuje weryfikacji w systemie IRZ sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju oraz ich uboju w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Liczba świń objętych pojedynczymi wnioskami jest bardzo zróżnicowana i obejmuje od kilku do kilku tys. sztuk (OT ARR Lublin i Białystok). Dodatkowo w ramach mechanizmu, OT ARR zobowiązane są do przeprowadzania kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu u producenta świń, zarówno przed jak i po przyznaniu pomocy, mających na celu potwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do udzielenia pomocy oraz w zakresie wywiązania się producenta z zobowiązania. Kontrole administracyjne przeprowadzane są w odniesieniu do 100% wniosków o udzielenie pomocy. Kontrolą na miejscu, przed przyznaniem pomocy należy objąć co najmniej 2% wniosków o udzielenie pomocy złożonych w danym OT, spełniających wymagania formalno-prawne i merytoryczne dotyczące spełniania warunków niezbędnych do udzielenia pomocy, natomiast po przyznaniu pomocy kontrolą na miejscu należy objąć co najmniej 3% wszystkich wniosków o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu, w odniesieniu do których pomoc została przyznana. Podobnym stopniem złożoności charakteryzuje się obsługa mechanizmu pomocowego w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego, obejmująca zarówno weryfikację danych w systemie IRZ, jak i przeprowadzanie kontroli administracyjnych oraz na miejscu. Ponadto ww. mechanizm podzielony jest na dwa etapy: pierwszy związany z obsługą wniosków o udzielenie pomocy producentom oraz drugi zainicjowany złożeniem wniosków o płatność, skutkujący rozliczeniem i wypłatą pomocy. Mając na uwadze złożoność procesu oraz czas potrzebny na uzyskanie i potwierdzenie niezbędnych informacji, a także, w szczególnych przypadkach konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ARR może wydłużyć termin rozpatrzenia sprawy. W trakcie realizacji mechanizmu, a zwłaszcza w pierwszym jej

4 okresie, Agencja informowała producentów o wydłużeniu czasu potrzebnego na przeprowadzenie postępowania. Należy jednak zaznaczyć, że zawiadomienia te wystawiane były nielicznie. Z obowiązujących przepisów prawa nie wynika jednoznacznie obowiązek zawiadomienia strony o kwalifikacji sprawy. ARR uznała jednak za wskazane udzielenie takiej informacji wnioskodawcy. W zawiadomieniach określany jest maksymalny termin na załatwienie sprawy, co nie oznacza, że decyzja w danej sprawie, nie może być wydana w terminie wcześniejszym. Wydłużenie prowadzonego przez ARR postępowania wyjaśniającego wynikało niejednokrotnie z braku dokonywania przez producentów świń, pośredników oraz rzeźnie bieżącej aktualizacji danych w systemie IRZ. Należy zaznaczyć, że Agencja Rynku Rolnego dokłada wszelkiej staranności, by producenci świń z terenów objętych restrykcjami wynikających z ASF otrzymywali wsparcie w jak najszybszym terminie. Decyzje o przyznaniu pomocy wydawane są w przeciągu od 3 dni, w przypadku kompletnej i prawidłowej dokumentacji, do ponad 60 dni w przypadku konieczności wezwania producenta do uzupełnienia danych i wyjaśniania niezgodności występujących w złożonych wnioskach. Płatność dokonywana jest nie później niż w ciągu 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto wszelkie odroczenia terminu rozpatrzenia sprawy, mają na celu doprowadzenie do niezwłocznego, ale przede wszystkim pozytywnego dla producentów rozstrzygnięcia sprawy. Ad. 2. Biorąc pod uwagę trudną sytuację producentów trzody chlewnej z obszarów objętych weterynaryjnymi środkami ochronnymi wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w czerwcu br. uruchomione zostało dodatkowe działanie w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. Jest to drugie źródło pomocy dla producentów świń, mające na celu złagodzenie skutków ekonomicznych, które dotknęły rolników i może docelowo objąć 50 tys. sztuk świń. Podobnie jak w przypadku udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, pomoc ta dotyczy wyrównania do cen rynkowych stawek, które uzyskiwali producenci trzody chlewnej w strefie objętej restrykcjami wprowadzonymi w związku z afrykańskim pomorem świń. ARR będzie wypłacać różnicę między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni notowaną w regionie, a ceną otrzymaną przez producenta świń. Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce, producenci świń mogli składać do OT ARR do dnia 11 lipca 2017 r. Wg stanu na dzień r. do OT ARR wpłynęło 205 wniosków dotyczących wsparcia do ok. 32,3 tys. sztuk świń. Wypłata należnej producentowi trzody chlewnej kwoty pomocy

5 finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy, jednak nie później niż do 30 września 2017 r. Odnosząc się do pytania o inne mechanizmy pomocowe dla producentów świń, informuję, że z dniem 15 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata (Dz. U. poz. 1378), zgodnie z którym posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarach wskazanych w ww. rozporządzeniu zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie. Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa 14 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa - który powinien być spełniony do 31 grudnia 2017 r. Posiadacze utrzymujący świnie na wyżej wymienionych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań do dnia 14 sierpnia 2017 r., mogą składać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. W takim przypadku: 1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.; 2) posiadaczowi świń będzie przysługiwać: - odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, - rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2017 r. Do wniosku należy dołączyć kopię ww. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza

6 weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie. Natomiast posiadaczowi utrzymującemu świnie na ww. obszarze, który nie dostosuje, do dnia 14 sierpnia 2017 r., gospodarstwa do ww. wymagań dotyczących bioasekuracji i nie złoży w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. programie bioasekuracji: 1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.; 2) będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa; 3) nie będzie przysługiwać ww. rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Ponadto, na ostatnim etapie uzgodnień z Komisją Europejską jest uruchomienie pomocy z tytułu zaniechania produkcji świń w gospodarstwach niedostosowanych do podwyższonych wymagań bioasekuracji w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi, o co Polska wnioskowała do Komisarza Hogana w piśmie z dnia 4 listopada 2017 r. Prowadzone są także prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który ma na celu stworzenie podstawy prawnej do udzielania w 2017 r. i w 2018 r. pomocy dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Z pomocy będą mogli korzystać producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014, którzy nie otrzymali innej pomocy publicznej do sprzedawanych świń. Projekt rozporządzenia będzie podlegał zgłoszeniu do Komisji Europejskiej na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BIURO INTERWENCJI podtytuł

BIURO INTERWENCJI podtytuł 2017 AGENCJA RYNKU ROLNEGO BIURO INTERWENCJI podtytuł Ogóle zasady uczestnictwa w mechanizmach szczegółowe informacje dostępne w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie. NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Rekompensaty dla rolników na bioasekurację

Rekompensaty dla rolników na bioasekurację .pl https://www..pl Rekompensaty dla rolników na bioasekurację Autor: Ewa Ploplis Data: 12 lutego 2018 Do końca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci łącznie 8 mln zł na rekompensaty

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw trwa nabór wniosków

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw trwa nabór wniosków https://www. Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017 - trwa nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 20 lipca 2017 Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na restrukturyzację małych gospodarstw.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 102

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 102 Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1166 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 02 sierpnia 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Znak sprawy:żw.zz.058.13.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r. Poz. 499

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r. Poz. 499 Warszawa, dnia 9 marca 2017 r. Poz. 499 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 23 lutego 2017 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 23 lutego 2017 r. RM-110-28-17 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Bardziej szczegółowo

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wprowadzenia nowej edycji Programu bioasekuracji

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wprowadzenia nowej edycji Programu bioasekuracji Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wprowadzenia nowej edycji Programu bioasekuracji Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI,

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2017/Z Prezesa ARR z dnia 20 czerwca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt Afrykański pomór świń (ASF) w Polsce Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i

Bardziej szczegółowo

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów Ustawa z dnia 2018 r. o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Art. 1 W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841)

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Znak sprawy: ŻW.zz

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Znak sprawy: ŻW.zz Warszawa, dnia 18 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Znak sprawy: ŻW.zz.058.12.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT I ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT I ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT I ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT RADCA PRAWNY PIOTR WŁODAWIEC MAKULIŃSKI MOCZYDŁOWSKI ROSTAFIŃSKI WŁODAWIEC KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW PROKURENT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. z dnia... 2) po 2 dodaje się 2a w brzmieniu:

PROJEKT. z dnia... 2) po 2 dodaje się 2a w brzmieniu: R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W PROJEKT z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.4.2017 L 92/41 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 1328 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lublinie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lublinie INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lublinie Zakaźna i zaraźliwa, wolno szerząca się choroba świń domowych i dzikich, występująca od kilkudziesięciu lat w Afryce. Wirus ASF nie jest

Bardziej szczegółowo

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r.

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. Żółta strefę ochronną wprowadzono na skutek ASF - afrykańskiego pomoru świń. 1. Czym jest afrykański pomór świń?

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce Działania Ministerstwa podejmowane na rzecz rolników, których gospodarstwa zlokalizowane są na terenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na interpelację Panów Posłów Jarosława Sachajko i Pawła Szramki

Odpowiadając na interpelację Panów Posłów Jarosława Sachajko i Pawła Szramki MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 05 września 2017 Znak sprawy: PB.pb.058.14.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Odpowiadając na interpelację

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi

Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu Sępólno Krajeńskie 20 marca 2019 r. Realizacja płatności w

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ Nowe rozwiązania dla hodowców świń z obszarów zagrożonych ASF Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie pilnym przygotowuje kolejne regulacje, których zadaniem jest neutralizacja strat spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji

Bardziej szczegółowo

APEL. do hodowców trzody chlewnej. Asr, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

APEL. do hodowców trzody chlewnej. Asr, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo! Asr, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich - czy obejmują ASF?

Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich - czy obejmują ASF? https://www. Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich - czy obejmują ASF? Autor: Anna Sokół Data: 2 sierpnia 2017 Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, w Polsce pojawiły się kolejne ogniska afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady bioasekuracji spowodują rezygnację z produkcji tysięcy gospodarstw?

Zasady bioasekuracji spowodują rezygnację z produkcji tysięcy gospodarstw? https://www. Zasady bioasekuracji spowodują rezygnację z produkcji tysięcy gospodarstw? Autor: Magdalena Kowalczyk Data: 26 marca 2018 Zasady bioasekuracji już obowiązują. Koszty przystosowania do nowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń Wypełnia ARiMR Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 54 /2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Mieszkasz w strefie ASF? Zarejestruj świnie w ARiMR!

Mieszkasz w strefie ASF? Zarejestruj świnie w ARiMR! Mieszkasz w strefie ASF? Zarejestruj świnie w ARiMR! Autor: Beata Kozłowska Data: 30 września 2016 1/5 Uwaga hodowcy z rejonu zagrożonego ASF! Kto ma niezarejestrowane świnie, powinien zgłosić się do ARiMR

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT]

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Borzechowo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 29 czerwca 2017 Od dziś do 28 lipca br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020 inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 12.9.2017 L 234/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE)

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE) Dziennik Ustaw Nr 71 6247 Poz. 459 Załącznik nr 2 1. Identyfikacja programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy BSE) 2.

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz.0700.24.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 5581 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

obszar zagrożenia Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: *Utrzymywanie świń w gospodarstwie:

obszar zagrożenia Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: *Utrzymywanie świń w gospodarstwie: NAKAZY Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: *Oczyszczanie, odkażanie, *Oczyszczanie, odkażanie, *Utrzymywanie świń w gospodarstwie: a jeżeli jest to konieczne, a jeżeli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2016 r. Poz. 1797 RO ZPO RZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Brwinów, / 03 / 2014r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Brwinów, / 03 / 2014r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Brwinów, 10-11 / 03 / 2014r. System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Podstawy System identyfikacji i rejestracji zwierząt [IRZ] funkcjonuje w Polsce

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3148 Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Druk nr 3148 Warszawa, 6 lutego 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-107-14 Druk nr 3148 Warszawa, 6 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Wprowadzenie "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018. Dz.U.2015.517 z dnia 2015.04.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.10.2018 L 255/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce KOMISJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 1612 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony gospodarstw przed ASF

Zasady ochrony gospodarstw przed ASF Zasady ochrony gospodarstw przed ASF PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH 2016. Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Kwestie związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

Jak będą się zmieniać ceny na rynku bydła?

Jak będą się zmieniać ceny na rynku bydła? .pl https://www..pl Jak będą się zmieniać ceny na rynku bydła? Autor: Elżbieta Sulima Data: 3 kwietnia 2017 Jesteśmy w okresie powtarzającego się co roku spadku cen byków, który może potrwać nawet do maja.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.09.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

II SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

II SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej II SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z

Bardziej szczegółowo

ASF Afrykański pomór świń. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

ASF Afrykański pomór świń. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku Afrykański pomór świń Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B 15-959 Białystok centr. tel/faks (0-85) 651-67-46, (0-85) 652-26-35 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (, APŚ) wysoce zakaźna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików Na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOBOWY NR 29/2014 SYTUACJI KRYZYSOWEJ - EPIZOOTIE - ASF na dzień: 31.03.2014 r. godz. 16 00

RAPORT DOBOWY NR 29/2014 SYTUACJI KRYZYSOWEJ - EPIZOOTIE - ASF na dzień: 31.03.2014 r. godz. 16 00 RAPORT DOBOWY NR 29/2014 SYTUACJI KRYZYSOWEJ - EPIZOOTIE - ASF na dzień: 31.03.2014 r. godz. 16 00 Instytucja: CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Zdarzenie nr 1: Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

2 tys. euro rocznie na poprawę konkurencyjności, czyli przystępowanie do systemów jakości!

2 tys. euro rocznie na poprawę konkurencyjności, czyli przystępowanie do systemów jakości! https://www. 2 tys. euro rocznie na poprawę konkurencyjności, czyli przystępowanie do systemów jakości! Autor: Ewa Ploplis Data: 26 stycznia 2017 Do 2 tys. euro rocznie na gospodarstwo mogą otrzymać aktywni

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK

INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK Cykl konferencji 09-11.10.2018 INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK Źródła finansowania innowacji w rolnictwie PROW 2014-2020 cz.i Materiał opracowany przez: Pomorski Oddział Regionalny ARiMR Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Rejestracja Zwierząt Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Wzajemna zgodność zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich a także płatności otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń - ASF. Zasady bioasekuracji

Afrykański pomór świń - ASF. Zasady bioasekuracji Afrykański pomór świń - ASF Zasady bioasekuracji Afrykański pomór świń -ASF Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz,U, z 2007 r. Nr 52, poz. 345. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 837. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1

USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dz.U.2015.1340 t.j. z dnia 2015.09.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2019 r. Wejście w

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 11 sierpnia 2010 r. LLU-4101-06-10/2010 P/10/147 Pan Jarosław Wiciński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 21 sierpnia 2018 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Znak sprawy:żw.zz.058.26.2018 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO we Włocławku dotycząca zwalczania epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF) (na posiedzenie PZZK w dn. 19 lipca 2013 roku ) Opracował; Janusz Piasecki Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Weterynarii. ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików.

Główny Inspektorat Weterynarii. ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików. Główny Inspektorat Weterynarii ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików. Występowanie ASF na terenie Polski Obszary występowania środków kontroli

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Aktualna sytuacja w zakresie występowania ASF

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Aktualna sytuacja w zakresie występowania ASF Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Aktualna sytuacja w zakresie występowania ASF 18 lutego 2014 r. Warszawa, MRiRW Biuro Prasowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie

Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie Możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 Rodzaj wsparcia Poddziałanie 6.2 Pomoc

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ Sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce Sierpień 2018 roku w Polsce to okres wciąż silnych protestów rolniczych, których podłożem stałą się dramatyczna sytuacja hydrologiczna kraju oraz wciąż nieopanowana

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PIW.CHZ Gminy wszystkie na terenie powiatu tureckiego

PIW.CHZ Gminy wszystkie na terenie powiatu tureckiego INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII DLA POWIATU TURECKIEGO 62-700 Turek, ul. Folwarczna 12 tel.(063) 278 53 62, fax (063) 289 21 87 Turek, dnia 18 luty 2013r. PIW.CHZ.6120.1.07.2013 Gminy

Bardziej szczegółowo