STATUT GIMNAZJUM w Bargłowie Kościelnym

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GIMNAZJUM w Bargłowie Kościelnym"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 5/2014 Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym z dnia r. STATUT GIMNAZJUM w Bargłowie Kościelnym

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Informacje wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe informacje o szkole... str. 4 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły... str. 5 ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 6 ROZDZIAŁ V Organizacja i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej... str. 11 ROZDZIAŁ VI Organizacja nauczania uczniów niepełnosprawnych... str. 16 ROZDZIAŁ VII Nauczanie indywidualne... str. 19 ROZDZIAŁ VIII Organizacja nauczania i wychowania... str. 20 ROZDZIAŁ IX Organizacja wychowania i opieki... str. 24 ROZDZIAŁ X Organizacja szkoły... str. 26 ROZDZIAŁ XI Zespoły pracujące w szkole... str. 28 ROZDZIAŁ XII Organy szkoły i ich kompetencje... str. 29 ROZDZIAŁ XIII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły... str. 40 ROZDZIAŁ XIV Uczniowie szkoły... str. 48 ROZDZIAŁ XV Wewnątrzszkolny system oceniania... str. 54 ROZDZIAŁ XVI Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum... str. 72 ROZDZIAŁ XVII Świadectwa szkolne i inne druki szkolne... str. 83 ROZDZIAŁ XVIII Tryb wprowadzania zmian /nowelizacja/ statutu... str. 84 ROZDZIAŁ XIX Postanowienia końcowe... str. 84 2

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE WSTĘPNE 1 1. Statut strzeże prawa obowiązującego na terenie RP ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Konwencji Praw Dziecka i opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz ze zm./ 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm./ 3) rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zm./ 4) rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2012 r., poz. 977/ 5) rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624 ze zm./ 6) rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm./ 7) rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2013 r., poz. 532/ 8) rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. z 2003 r., nr 26, poz. 226/ 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) gimnazjum lub szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; 2) dyrektorze szkoły należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym; 3) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; 4) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; 5) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; 6) nauczycielu- należy przez to rozumieć nauczyciela Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; 7) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; 3

4 8) samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; 9) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Bargłów Kościelny; 10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą należy przez to rozumieć Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku; 11) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów; 12) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. 4

5 ROZDZIAŁ II PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 2 1. Gimnazjum wraz ze Szkołą Podstawową w Bargłowie Kościelnym wchodzą w skład Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. 2. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym Publiczne Gimnazjum. 3. Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 4. Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ulicy Augustowskiej 8 w Bargłowie Kościelnym, Bargłów Kościelny, powiat augustowski, woj. podlaskie. 5. Gimnazjum może posiadać imię, nadane przez organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 6. Gimnazjum działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący Gimnazjum jest placówką oświatowo wychowawcza o charakterze publicznym, kształcącym w trzyletnim cyklu nauczania. 2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Bargłów Kościelny. 3. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 4. Obsługę finansowa gimnazjum prowadzi Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym referat budżetowy oświaty, ul. Augustowska 47, Bargłów Kościelny. 5. Gimnazjum wydaje świadectwo ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne dokumenty i druki szkolne na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 6. Gimnazjum może prowadzić w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów klasy specjalne i integracyjne po uzyskaniu zgody organu prowadzącego stosując w tym zakresie odpowiednie przepisy. 7. Gimnazjum może w czasie wolnym od nauki prowadzić placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Budynek gimnazjum objęty jest monitoringiem wizyjnym. 9. Gimnazjum może prowadzić kursy i szkolenia jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami 10..Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły. 5

6 ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA SZKOŁY 4 Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym i profilaktyki gimnazjum. 5 Głównym celem i zadaniem jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży. Cele i zadania wynikają z przepisów prawa. Gimnazjum w szczególności: 1. Umożliwia uczniom zdobycie umiejętności ważnych do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie, komunikowania się i współpracy z innymi ludźmi, postaw przedsiębiorczości. 2. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 3. Przygotowuje uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia organizując zajęcia z preorientacji zawodowej z doradcą zawodowym, wychowawcami klas, pedagogiem, współpracując ze szkołami ponadgimnazjalnymi i instytucjami zewnętrznymi. 4. Umożliwia stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania oraz wykorzystywanie przez nauczycieli autorskich programów nauczania. 5. Współpracuje z Policją, Sądem, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną oraz środowiskiem lokalnym szczególnie w celu likwidowania agresywnych zachowań wśród młodzieży jak również propagowania pożądanych postaw. 6. Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 7. Umożliwia rozwijanie samorządności poprzez stwarzanie warunków powoływania i działania samorządu uczniowskiego. 8. Przygotowuje uczniów do życia w obywatelskim, demokratycznym kraju, aktywnych, szanujących prawo i wolność innych ludzi. 9. Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społeczno-ekonomicznych kraju i świata, kulturze i środowisku naturalnym. 10. Rozwija zainteresowania uczniów poprzez organizację konkursów, wycieczek, zawodów i imprez sportowych. 11. Krzewi zasady moralne, poczucie sprawiedliwości oraz szacunku dla drugiego człowieka. 12. Wdraża uczniów do punktualności i dyscypliny. 13. Promuje zdrowie, upowszechnia zasady ekologii, rozwija kulturę zdrowotną i fizyczną. 14. Uczy szacunku do pracy poprzez organizowanie działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 15. Szanuje indywidualność uczniów oraz ich prawa. 16. Zapewnia naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci. 17. Uczy szacunku do wspólnego i cudzego mienia egzekwując naprawienie wyrządzonych szkód. 6

7 18. Systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, wyciąga wnioski i realizuje je. 19. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 20. Zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz w trakcie wycieczek i innych imprez poprzez: 21. dyżury nauczycieli i uczniów na terenie gimnazjum; 22. przestrzeganie zasad zachowania w szkole, regulaminu wycieczek szkolnych i zasad bhp; 23. równomierne obciążenie uczniów zajęciami. 24. Zapoznaje i egzekwuje przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole. 25. Zapewnia uczniom opiekę medyczno higieniczną. 26. Sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi współpracując z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu ustalenia przyczyn i sposobów zapobiegania trudnościom Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap nauczania. 3. Dyrektor szkoły organizuje dyżury nauczycieli na terenie szkoły przed zajęciami, w czasie przerw i po zajęciach lekcyjnych oraz na placu szkolnym po 6 i 7 godzinie lekcyjnej. 4. W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły może obniżyć nauczycielowi wymiar dyżuru lub zwolnić z obowiązku jego pełnienia. 7 Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor szkoły i nauczyciele wraz z uczniami podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, we współpracy z rodzicami /prawnymi opiekunami/, organem prowadzącym i nadzorującym, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 8 Szkoła realizuje 1. Podstawy programowe obowiązkowych zajęć edukacyjnych zatwierdzane przez Ministra Edukacji Narodowej. 2. Szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 4. Program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanie do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 5. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 7

8 6. Programy o których mowa w ust. 4 i 5 uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na każdy rok szkolny. 8

9 ROZDZIAŁ IV SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 9 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczanymi do użytku szkolnego programami nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. 2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej programem nauczania ogólnego dopuszcza Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 3. Szczegółowe zasady i tok postępowania w procesie wybrania i dopuszczenia programów nauczania ogólnego do użytku szkolnego określa Procedura dopuszczenia programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku szkolnego w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym. 4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora /autorów/wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. 5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły oraz zainteresowania i możliwości uczniów. 6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program nauczania ogólnego obowiązani są stosować następujące zasady: 1) program nauczania opracowuje się lub wybiera na cały etap edukacyjny; 2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej; 3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego; 4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 7. Program nauczania zawiera: 1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany; 4) opis założonych osiągnięć ucznia; 5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć. 8. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny. 9

10 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym rozpoczynającym nowy cykl kształcenia nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 20 czerwca. 10. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie: 1) innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony; 2) doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 11. Opinia, o której mowa zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z programową kształcenia ogólnego i dostosowaniem programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 7 dni. 13. Dopuszczone do użytku programy nauczania ogólnego tworzą szkolny zestaw programów nauczania. 14. Szkolny zestaw programów nauczania Dyrektor szkoły ogłasza w terminie do 25 sierpnia każdego roku szkolnego. 15. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym systemie programów nauczania całości podstawy programowej. 16. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań zatwierdza Dyrektor szkoły Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki. 2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli. 3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 4. Programy, o których mowa w 10, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców. 5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 10

11 6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do zaopiniowania rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym. 7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 11 Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; 2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 3) realizację określonej tematyki na godzinach z wychowawcą we współpracy z pielęgniarkąhigienistką szkolną, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami; 5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 12 Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą i pedagogiczną : 1. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 1) organizowanie spotkań Dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; 2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych; 3) organizację imprez i wycieczek integracyjnych; 4) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego; 5) udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji; 6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną; 7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej; 8) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 2. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych. 3. Nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 1) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 11

12 2) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia; 4) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych; 5) wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów; 6) indywidualizację procesu nauczania. 4. Nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez: 1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym Statucie; 2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.40 i trwa do godz ; 3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga; 4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 13) ogrodzenie terenu szkoły; 14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 15) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych; 16) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich; 12

13 17) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pokoju obsługi w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 18) dostosowanie w miarę możliwości mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów; 19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły; 20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 21) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów; 22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. 15 Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 13

14 ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 16 W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 17 Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 14

15 19 Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z: 1) wybitnych uzdolnień; 2) niepełnosprawności; 3) niedostosowania społecznego; 4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 5) specyficznych trudności w uczeniu się; 6) zaburzeń komunikacji językowej; 7) choroby przewlekłej; 8) zaburzeń psychicznych; 9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 11) zaniedbań środowiskowych; 12) trudności adaptacyjnych; 13) odmienności kulturowej. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 1. Nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem Specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: 1) terapeuta; 2) logopeda; 3) pedagog; 4) doradca zawodowy. 21 Każdy nauczyciel, pedagog, specjalista (jeśli jest) zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest: 1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy z uczniem; 3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego; 4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 15

16 22 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 2. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w ust. 1: 1) rodzice ucznia; 2) uczeń; 3) poradnia psychologiczno pedagogiczna; 4) dyrektor szkoły; 5) pielęgniarka szkolna; 6) pracownik socjalny; 7) asystent rodziny; 8) kurator sądowy Wychowawca klasy informuje niezwłocznie rodziców ucznia i innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 2. W celu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający. 24 Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w tym w szczególności: 1) ustalenie dla ucznia form udzielania pomocy; 2) okresu ich udzielania i wymiaru godzin Koordynatorem pracy zespołu jest wychowawca. 2. Do zadań koordynatora należy: 1) ustalanie terminów spotkań Zespołu; 2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: Dyrektora szkoły i wszystkich członków (z dwudniowym wyprzedzeniem); 3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 4) nawiązywania kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp.). 16

17 26 Na podstawie zaleceń Zespołu Dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form. 27 Po zatwierdzeniu przez dyrektora wymiaru godzin, okresu, form i sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca informuje o tym rodziców uczniów. 28 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia; 3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych 4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym; 6) porad, konsultacji i warsztatów; 7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 8) porad dla uczniów; 9) klas terapeutycznych; 10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 11) zajęć rozwijających uzdolnienia Szczególne uzdolnienia uczniów rozpoznawane są poprzez obserwację pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniami. 2. W szkole organizuje się kółka zainteresowań rozwijające uzdolnienia uczniów. 3. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela. 17

18 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 30 1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia; 3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych; 5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób. 2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktycznowyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 4. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy. 5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy Zajęcia specjalistyczne organizowane są w miarę potrzeb. Są to: 1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5; 2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4; 3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 18

19 33 1. Godziny zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 min, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 min. 2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 min. z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego wymiaru zajęć. 34 O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor szkoły. 35 O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach i indywidualnie. 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 37 W szkole zatrudniony jest pedagog /doradca zawodowy/, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć W celu tworzenia warunków do kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne. 2. W oddziale integracyjnym pracuje dwóch nauczycieli. Jeden jest nauczycielem wiodącym, drugi wspomagającym. 3. Nauczyciel wspomagający powinien mieć kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. 39 Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 40 Szkoła w miarę potrzeb organizuje warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 19

20 41 Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna w Augustowie. 20

21 ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA NAUCZANIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 42 W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologicznopedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki 2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia etapu edukacyjnego. 3. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 45 Zajęcia wychowania fizycznego w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 46 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny na ucznia. 2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 21

22 48 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający o którym mowa w statucie szkoły, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej programem. 2. Program określa: 1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym; 3) formy i metody pracy z uczniem; 4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez Zespół, o którym mowa w Statucie szkoły; 6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie. 3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 4. Zespół, o którym mowa, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 22

23 2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie; 2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w których nauczyciele ci uczestniczą Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym", zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu; 3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową 23

24 informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu/ sprawdzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 51 Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologicznopedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w statucie szkoły. 24

25 ROZDZIAŁ VII NAUCZANIE INDYWIDUALNE Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologicznopedagogicznej. 3. Jeżeli jest to możliwe, to zajęcia indywidualnego nauczania winni prowadzić nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania Dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 8. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum od 10 do 12 godzin; 10. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły. 25

26 ROZDZIAŁ VIII ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje; 4) zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój ucznia. 2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów; 3) w grupach międzyoddziałowych, lub międzyklasowych zajęcia wychowania fizycznego; 4) w toku nauczania indywidualnego; 5) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.); 6) w systemie wyjazdowym o strukturze oddziałowej, międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, obozy szkoleniowowypoczynkowe w okresie ferii letnich. 3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli. 5. Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych: 1) podziału uczniów na grupy zaawansowania językowego z j. angielskiego dokonuje się na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 2) uczniowie kl. I gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru rodzaju zajęć technicznych, a uczniowie kl. II w terminie do 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym rozpoczynają się zajęcia, dokonują wyboru zajęć artystycznych z oferty zajęć przygotowanych przez nauczyciela. Oferta winna uwzględnić zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; 26

27 3) uczniowie klas I - III gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 1 godziny wychowania fizycznego z oferty zajęć zaproponowanych przez Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych szkoły; 4) zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: a) zajęć sportowych; b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; c) zajęć tanecznych; d) aktywnych form turystyki. 6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie 7. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 24 uczniów. 9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń. 10. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego. 11. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 12. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców. 13. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia) dokonuje się podziału na grupy /na nie więcej niż połowie godzin/, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej. 14. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 15. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 7, 8 i 13 podziału na grupy można dokonać za zgodą organu przewodzącego

28 Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Życzenie o którym mowa w ust. 1 jest wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie, z zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 3. Uczeń pełnoletni (jeśli jest taki w klasie) nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 58 Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora szkoły. 28

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej,

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, Załącznik nr1 do uchwały nr 18 / 2015/2016 z dnia 05.01.2016r Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej paragraf 37 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie / wprowadzony Zarządzeniem nr 6 /2013 Dyrektora ZS nr 8 z dn. 02.09.2013r./ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 98 ust. 1 w zw. z 98 ust. 2 pkt 1 Statutu Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie z dnia 28.11.2011 r. ze zm.

Na podstawie 98 ust. 1 w zw. z 98 ust. 2 pkt 1 Statutu Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie z dnia 28.11.2011 r. ze zm. Uchwała nr 6.2013.14 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r.

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r. Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r. Rozdział I, par. 1 ppkt 3.3. otrzymuje brzmienie: trzyletnia szkoła zawodowa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

Procedury pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim.

Procedury pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. Procedury pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. Podstawa prawna: 1. Ustaw z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ZAŁĄCZNIK NR 7 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ZAŁĄCZNIK NR 7 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno pedagogiczną. Pomoc ta udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 1. ZADANIA FORMY I RODKI REALIZACJI Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r.

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. 1) W 8 wykreśla się słowa: Dyrektor Szkoły może wyznaczyć miejsce przeznaczone na palarnię. 2) 19

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania nauczania indywidualnego

Procedura organizowania nauczania indywidualnego Procedura organizowania nauczania indywidualnego Podstawa prawna procedury: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANKOWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANKOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 2 stycznia 2012r. PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANKOWIE SZCZEPANKOWO,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa opracowania: * Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE I ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY

UDZIELANIE I ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY UDZIELANIE I ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Statutu Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni

Aneks nr 2 do Statutu Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni Załącznik nr 2 do uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2014 z dnia 23.01.2014 r. Aneks nr 2 do Statutu Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH S T A T U T LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Postanowienia wstępne 1. 1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 2. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 163 nr 1/2013 Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 1. Procedura określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1050 Poz. 69 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ulimiu. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256 2004r. poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 21 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Załącznik nr 21 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu Załącznik nr 21 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. Kawalerów Orderu

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Tekst jednolity ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 49 1. Siedzibą oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chełmie jest budynek Szkoły Podstawowej w Chełmie. 2.Oddział

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także

Bardziej szczegółowo

Cel procedury. 2 Zakres procedury

Cel procedury. 2 Zakres procedury PROCEDURA REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z ART. 42 UST. 2 pkt 2a USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. KARTA NAUCZYCIELA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE 1 Cel procedury Celem

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania orzeczeń - opinii - Powiatowa Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie

Procedura wydawania orzeczeń - opinii - Powiatowa Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ/OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie : -Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. (Dz. U. z 2008 Nr 173, poz. 1072 ) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Nysa 2012 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgorzewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania opinii - Powiatowa Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie

Procedura wydawania opinii - Powiatowa Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie PROCEDURA WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawa prawna. 2 Definicje

1 Podstawa prawna. 2 Definicje Zespół Edukacyjny w Skwierzynie PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO OBOWIĄŻKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Za łącznik do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLVIII/318/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W MIĘDZYRZECZU

Za łącznik do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLVIII/318/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W MIĘDZYRZECZU Za łącznik do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLVIII/318/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W MIĘDZYRZECZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Statut niniejszy stanowi podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ GIMNAJZUM NR 1 W MYŚLENICACH (W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH )

ZASADY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ GIMNAJZUM NR 1 W MYŚLENICACH (W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH ) ZASADY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ GIMNAJZUM NR 1 W MYŚLENICACH (W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH ) OD 01.09.2011 R. SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. SKĄD

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy

Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy Strona1 Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia, którego celem jest umożliwienie osobie z niepełnosprawnością intelektualną życia w lokalnej

Bardziej szczegółowo

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 1.Cel procedury: procedura określa tryb postępowania wobec ucznia. którego rodzice ubiegają się o częściowe

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Kadłubowska

Bardziej szczegółowo

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki.

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki. Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki. Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych, reguluje ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty. Część

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

ANNA GAWRYLUK BARBARA JOCZ

ANNA GAWRYLUK BARBARA JOCZ Organizowanie kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych ANNA GAWRYLUK BARBARA JOCZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 SPECJALNEGO

STATUT GIMNAZJUM NR 20 SPECJALNEGO STATUT GIMNAZJUM NR 20 SPECJALNEGO Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr2 Gimnazjum Nr 20 Specjalne dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo