KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska"

Transkrypt

1 KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych wielkości fizycznych np. długości, czasu lub masy; wymienia podstawowe wielkości fizyczne układu SI i ich jednostki. podaje przykłady oddziaływań bezpośrednich i oddziaływań na odległość; podaje przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań. podaje definicję siły wypadkowej. podaje definicje masy i ciężaru ciała; podaje jednostki masy i ciężaru. określa, czym jest ruch; definiuje tor i drogę; podaje jednostki prędkości. podaje przykłady potwierdzające, że do wykonania pracy niezbędna jest energia; wymienia formy energii występujące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu. podaje sposoby oszczędzania energii; podaje przykłady konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. wyjaśnia, że substancje zbudowane są z cząsteczek i atomów; wyjaśnia, co to jest zjawisko dyfuzji; podaje przykłady potwierdzające wzajemne oddziaływanie cząsteczek; opisuje budowę atomu i budowę jądra atomowego. wymienia trzy stany skupienia materii; podaje przykłady różnych substancji w różnych stanach skupienia; wymienia przemiany stanów skupienia; podaje definicję topnienia i krzepnięcia; parowania i skraplania oraz sublimacji i resublimacji. podaje definicję gęstości i zapisać wzór; podaje jednostki gęstości (kg/m 3 i g/cm 3 ). podaje, za pomocą jakich przyrządów możemy zmierzyć objętość cieczy (np. menzurka, zlewka). podaje przykłady substancji o budowie krystalicznej i bezpostaciowej. podaje przykłady gazów rozpuszczalnych w wodzie. podaje przykłady z własnych obserwacji potwierdzające zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych. podaje definicję ciśnienia i zapisać wzór; nazwa jednostkę ciśnienia. nazwa przyrząd do pomiaru ciśnienia w zbiornikach zamkniętych; nazwa przyrząd do pomiary ciśnienia atmosferycznego; podaje wartość średniego ciśnienia atmosferycznego (1013 hpa). podaje treść prawa Pascala. podaje treść prawa Archimedesa; wymienia przykłady zastosowania siły wyporu (prawa Archimedesa). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: podaje przykłady i wyjaśnić zjawiska świadczące o tym, że wszystkie atomy i cząsteczki są w nieustannym ruchu; wykazuje, na czym polega zjawisko kontrakcji. podaje przykłady tych samych substancji w różnych stanach skupienia; wykazuje doświadczalnie, że topnienie i krzepnięcie zachodzi w tej samej temperaturze; wykazuje różnicę między parowaniem i wrzeniem. wyjaśnia zależność gęstości od temperatury. 1

2 oblicza objętość ciała stałego o regularnych kształtach (prostopadłościan); wyznacza objętość ciała stałego o nieregularnych kształtach; wykazuje zależność między właściwościami ciał stałych a ich budową wewnętrzną; wyjaśnia, że w ciałach o budowie krystalicznej atomy ułożone są w sposób regularny, tworząc sieć krystaliczną; wyjaśnia stałość kształtu i objętości ciał stałych. rozróżnia siły spójności od sił przylegania w cieczach; wyjaśnia mechanizm powstawania sił napięcia powierzchniowego. wyjaśnia, jak zmienia się objętość ciał stałych, cieczy i gazów przy zmianie ich temperatury; wyjaśnia, od czego i jak zależy przyrost długości ciał stałych przy zmianie temperatury. wyjaśnia, na czym polega wyjątkowa rozszerzalność wody. rozróżnia pojęcia nacisku na powierzchnię (siły nacisku) i ciśnienie, jako nacisku na jednostkę powierzchni. wyjaśnia, że przyczyną ciśnienia wywieranego na podłoże oraz ciśnienia cieczy na dno naczynia jest ich ciężar; zapisuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne. podaje przykłady zastosowania prawa Pascala. podaje wzór na obliczanie siły wyporu i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia, od czego i jak zależy siła wyporu; wyjaśnia, że siła wyporu jest różnicą wskazań siłomierza w powietrzu (ciężaru) i po zanurzeniu ciała w wodzie. wyjaśnia zjawisko pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa; wyjaśnia, dlaczego balony i sterowce unoszą się w powietrzu. wyjaśnia, czym zajmuje się fizyka. wyjaśnia na czym polega pomiar; wyjaśnia, czym jest niepewność pomiaru; wskazuje przyczyny niepewności pomiaru. podaje przykłady oddziaływań grawitacyjnych, magnetycznych i elektrycznych; rozróżnia skutki oddziaływań trwałe i nietrwałe. wyjaśnia, na czym polega wzajemność oddziaływań; wyjaśnia, że miarą oddziaływań jest siła. wyjaśnia, co to znaczy, że siły się równoważą. odróżnia ciężar od masy ciała; określa, za pomocą jakich przyrządów pomiarowych mierzymy masę i ciężar. określa, jakie wielkości fizyczne są niezbędne do obliczenia wartości prędkości. wyjaśnia, dlaczego należy oszczędzać energię; uzasadnia, dlaczego istnieje konieczność poszukiwania nowych źródeł energii. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wykazuje, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. uzasadnia, że podstawą eksperymentów fizycznych są pomiary; określa niepewność pomiaru; oblicza średnią wyników pomiaru i niepewność względną. planuje i przeprowadza eksperyment z oddziaływaniami elektrycznymi lub/i magnetycznymi. dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza. podaje przykłady i narysować siły równoważące się; oblicza i rysuje siłę wypadkową dla sił działających w tym samym kierunku. oblicza ciężar wybranych ciał, znając ich masę; zmierza masę i ciężar ciała. oblicza wartość prędkości średniej; wyznacza prędkość przemieszczania się, mając wynik pomiaru odległości i czasu; stosuje pojęcie prędkości do opisu ruchu; odczytuje przebytą drogę z wykresu s(t) i prędkość z wykresu v(t). wymienia przykłady przemian energii i wskazać kierunek przemian. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska 2

3 Ziemi. wykazuje doświadczalnie i wyjaśnia związek między szybkością zjawiska dyfuzji a temperaturą ciał; opisuje i porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów z punktu widzenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii. opisuje i porównuje właściwości substancji w różnych stanach skupienia w kontekście teorii kinetyczno- -cząsteczkowej budowy materii. porównuje gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia. mierzy masę ciała; oblicza lub wyznacza (w przypadku ciał o nieregularnych kształtach) gęstość ciał stałych na podstawie pomiarów masy i wymiarów ciała. stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością (dla ciał stałych i cieczy); wyznacza masę, objętość i gęstość cieczy. omawia budowę kryształu na przykładzie soli kamiennej; dokonuje podziału ciał stałych na krystaliczne i bezpostaciowe oraz podać odpowiednie przykłady. porównuje budowę wewnętrzną ciał stałych, cieczy i gazów; wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego; wyjaśnia rolę rozpuszczania się gazów w wodzie dla organizmów żywych. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności ciał stałych; podaje przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności cieczy i gazów; demonstruje rozszerzalność temperaturową cieczy i gazów; opisuje zmiany gęstości wody przy zmianie temperatury; wykazuje znaczenie anomalnej rozszerzalności temperaturowej wody w przyrodzie. posługuje się pojęciem ciśnienia; demonstruje skutki różnych ciśnień wywieranych na podłoże. demonstruje, że gaz wywiera ciśnienie; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym sprężonego powietrza; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym wody pod dużym ciśnieniem. planuje doświadczenie i wykonać pomiar siły wyporu za pomocą siłomierza dla ciała jednorodnego o gęstości większej od gęstości wody; wyjaśnia, dlaczego okręt wykonany z materiałów o dużo większej gęstości od wody nie tonie. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: udowodnia na przykładach, że fizyka jest nauką doświadczalną. przelicza jednostki z użyciem przedrostków; wykazuje, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością pomiarową. uzasadnia na przykładach, że przyczyną zjawisk fizycznych są oddziaływania. projektuje i wykonuje zgodnie z projektem siłomierz; rysuje wektory różnych sił działających na ciało. wyjaśnia, że ciężar ciała wynika z oddziaływania grawitacyjnego i zależy od miejsca, w którym ciało się znajduje. wyjaśnia, że ciała o tej samej masie, ale znajdujące się na różnych planetach, mają różne ciężary; przelicza jednostki masy; przedstawia na przykładach i wyjaśnia zależność między masą a jego ciężarem. przelicza jednostki prędkości (m/s na km/h i odwrotnie); wyjaśnia różnicę między prędkością średnią a chwilową. proponuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające nieustanny ruch drobin (atomów i cząsteczek) w ciałach stałych cieczach i gazach; dowodzi słuszności teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii; wykazuje doświadczalnie, że istnieje oddziaływanie międzycząsteczkowego. wykazuje zależność właściwości materii w różnych stanach skupienia od budowy; wykazuje doświadczalnie, że podczas topnienia do ciała stałego należy dostarczać energię, a w procesie krzepnięcia energia jest przez ciecz oddawana; podaje przykłady zjawisk parowania z otoczenia i wyjaśnia od czego zależy szybkość parowania w tych zjawiskach. 3

4 przelicza jednostki gęstości. hoduje samodzielnie kryształ; przeprowadza badania podatności ciał na różne rodzaje odkształceń (np. ściskanie, rozciąganie, skręcanie). wykazuje, że kształt powierzchni swobodnej cieczy w naczyniu (menisk) zależy od relacji między wartościami sił spójności i przylegania; podaje przykłady występowania zjawiska włoskowatości w przyrodzie i wyjaśnić jego rolę i skutki. uzasadnia, dlaczego w budownictwie stosowane są konstrukcje z żelaza i betonu. planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające zależność ciśnienia od gęstości (rodzaju) cieczy i od wysokości słupa cieczy (od głębokości); planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające istnienie ciśnienia atmosferycznego; przelicza jednostki ciśnienia. sprawdza doświadczalnie słuszność prawa Pascala; wyjaśnia działanie podnośników hydraulicznych lub pneumatycznych; wyjaśnia działanie prasy hydraulicznej. projektuje i wykonuje model łodzi podwodnej; analizuje i porównuje wartości siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne podaje przykłady świadczące o działaniu sił oporu podczas ruchu ciał w cieczach i w gazach. wyjaśnia powstawanie siły nośnej działającej na samolot; porównuje i wyjaśnia różnice w powstawaniu siły nośnej balonu i samolotu. projektuje i buduje model elektrowni wodnej lub wiatrowej. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska Ziemi. 4

5 KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I semestr 1 przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych wielkości fizycznych np. długości, czasu lub masy; wymienia podstawowe wielkości fizyczne układu SI i ich jednostki. podaje przykłady oddziaływań bezpośrednich i oddziaływań na odległość; podaje przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań. podaje definicję siły wypadkowej. podaje definicje masy i ciężaru ciała; podaje jednostki masy i ciężaru. określa, czym jest ruch; definiuje tor i drogę; podaje jednostki prędkości. podaje przykłady potwierdzające, że do wykonania pracy niezbędna jest energia; wymienia formy energii występujące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu. podaje sposoby oszczędzania energii; podaje przykłady konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. wyjaśnia, że substancje zbudowane są z cząsteczek i atomów; wyjaśnia, co to jest zjawisko dyfuzji; podaje przykłady potwierdzające wzajemne oddziaływanie cząsteczek; opisuje budowę atomu i budowę jądra atomowego. wymienia trzy stany skupienia materii; podaje przykłady różnych substancji w różnych stanach skupienia; wymienia przemiany stanów skupienia; podaje definicję topnienia i krzepnięcia; parowania i skraplania oraz sublimacji i resublimacji. podaje definicję gęstości i zapisać wzór; podaje jednostki gęstości (kg/m 3 i g/cm 3 ). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: podaje przykłady i wyjaśnić zjawiska świadczące o tym, że wszystkie atomy i cząsteczki są w nieustannym ruchu; wykazuje, na czym polega zjawisko kontrakcji. podaje przykłady tych samych substancji w różnych stanach skupienia; wykazuje doświadczalnie, że topnienie i krzepnięcie zachodzi w tej samej temperaturze; wykazuje różnicę między parowaniem i wrzeniem. wyjaśnia zależność gęstości od temperatury. oblicza objętość ciała stałego o regularnych kształtach (prostopadłościan); wyznacza objętość ciała stałego o nieregularnych kształtach; Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wykazuje, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. uzasadnia, że podstawą eksperymentów fizycznych są pomiary; określa niepewność pomiaru; oblicza średnią wyników pomiaru i niepewność względną. planuje i przeprowadza eksperyment z oddziaływaniami elektrycznymi lub/i magnetycznymi. dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza. podaje przykłady i narysować siły równoważące się; oblicza i rysuje siłę wypadkową dla sił działających w tym samym kierunku. oblicza ciężar wybranych ciał, znając ich masę; 5

6 mierzy masę i ciężar ciała. oblicza wartość prędkości średniej; wyznacza prędkość przemieszczania się, mając wynik pomiaru odległości i czasu; stosuje pojęcie prędkości do opisu ruchu; odczytuje przebytą drogę z wykresu s(t) i prędkość z wykresu v(t). wymienia przykłady przemian energii i wskazać kierunek przemian. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska Ziemi. wykazuje doświadczalnie i wyjaśnia związek między szybkością zjawiska dyfuzji a temperaturą ciał; opisuje i porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów z punktu widzenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii. opisuje i porównuje właściwości substancji w różnych stanach skupienia w kontekście teorii kinetyczno- -cząsteczkowej budowy materii. porównuje gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia. mierzy masę ciała; oblicza lub wyznacza (w przypadku ciał o nieregularnych kształtach) gęstość ciał stałych na podstawie pomiarów masy i wymiarów ciała. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: udowodnia na przykładach, że fizyka jest nauką doświadczalną. przelicza jednostki z użyciem przedrostków; wykazuje, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością pomiarową. uzasadnia na przykładach, że przyczyną zjawisk fizycznych są oddziaływania. projektuje i wykonuje zgodnie z projektem siłomierz; rysuje wektory różnych sił działających na ciało. wyjaśnia, że ciężar ciała wynika z oddziaływania grawitacyjnego i zależy od miejsca, w którym ciało się znajduje. wyjaśnia, że ciała o tej samej masie, ale znajdujące się na różnych planetach, mają różne ciężary; przelicza jednostki masy; przedstawia na przykładach i wyjaśnia zależność między masą a jego ciężarem. przelicza jednostki prędkości (m/s na km/h i odwrotnie); wyjaśnia różnicę między prędkością średnią a chwilową. proponuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające nieustanny ruch drobin (atomów i cząsteczek) w ciałach stałych cieczach i gazach; dowodzi słuszności teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii; wykazuje doświadczalnie, że istnieje oddziaływanie międzycząsteczkowego. wykazuje zależność właściwości materii w różnych stanach skupienia od budowy; wykazuje doświadczalnie, że podczas topnienia do ciała stałego należy dostarczać energię, a w procesie krzepnięcia energia jest przez ciecz oddawana; podaje przykłady zjawisk parowania z otoczenia i wyjaśnia od czego zależy szybkość parowania w tych zjawiskach. przelicza jednostki gęstości. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne projektuje i buduje model elektrowni wodnej lub wiatrowej. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska Ziemi. 6

7 KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I semestr 2 przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje, za pomocą jakich przyrządów możemy zmierzyć objętość cieczy (np. menzurka, zlewka). podaje przykłady substancji o budowie krystalicznej i bezpostaciowej. podaje przykłady gazów rozpuszczalnych w wodzie. podaje przykłady z własnych obserwacji potwierdzające zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych. podaje definicję ciśnienia i zapisać wzór; nazwa jednostkę ciśnienia. nazwa przyrząd do pomiaru ciśnienia w zbiornikach zamkniętych; nazwa przyrząd do pomiary ciśnienia atmosferycznego; podaje wartość średniego ciśnienia atmosferycznego (1013 hpa). podaje treść prawa Pascala. podaje treść prawa Archimedesa; wymienia przykłady zastosowania siły wyporu (prawa Archimedesa). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wykazuje zależność między właściwościami ciał stałych a ich budową wewnętrzną; wyjaśnia, że w ciałach o budowie krystalicznej atomy ułożone są w sposób regularny, tworząc sieć krystaliczną; wyjaśnia stałość kształtu i objętości ciał stałych. rozróżnia siły spójności od sił przylegania w cieczach; wyjaśnia mechanizm powstawania sił napięcia powierzchniowego. wyjaśnia, jak zmienia się objętość ciał stałych, cieczy i gazów przy zmianie ich temperatury; wyjaśnia, od czego i jak zależy przyrost długości ciał stałych przy zmianie temperatury. wyjaśnia, na czym polega wyjątkowa rozszerzalność wody. rozróżnia pojęcia nacisku na powierzchnię (siły nacisku) i ciśnienie, jako nacisku na jednostkę powierzchni. wyjaśnia, że przyczyną ciśnienia wywieranego na podłoże oraz ciśnienia cieczy na dno naczynia jest ich ciężar; zapisuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne. podaje przykłady zastosowania prawa Pascala. podaje wzór na obliczanie siły wyporu i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia, od czego i jak zależy siła wyporu; wyjaśnia, że siła wyporu jest różnicą wskazań siłomierza w powietrzu (ciężaru) i po zanurzeniu ciała w wodzie. wyjaśnia zjawisko pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa; wyjaśnia, dlaczego balony i sterowce unoszą się w powietrzu. wyjaśnia, czym zajmuje się fizyka. wyjaśnia na czym polega pomiar; wyjaśnia, czym jest niepewność pomiaru; wskazuje przyczyny niepewności pomiaru. podaje przykłady oddziaływań grawitacyjnych, magnetycznych i elektrycznych; rozróżnia skutki oddziaływań trwałe i nietrwałe. wyjaśnia, na czym polega wzajemność oddziaływań; wyjaśnia, że miarą oddziaływań jest siła. wyjaśnia, co to znaczy, że siły się równoważą. odróżnia ciężar od masy ciała; określa, za pomocą jakich przyrządów pomiarowych mierzymy masę i ciężar. 7

8 określa, jakie wielkości fizyczne są niezbędne do obliczenia wartości prędkości. wyjaśnia, dlaczego należy oszczędzać energię; uzasadnia, dlaczego istnieje konieczność poszukiwania nowych źródeł energii. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością (dla ciał stałych i cieczy); wyznacza masę, objętość i gęstość cieczy. omawia budowę kryształu na przykładzie soli kamiennej; dokonuje podziału ciał stałych na krystaliczne i bezpostaciowe oraz podać odpowiednie przykłady. porównuje budowę wewnętrzną ciał stałych, cieczy i gazów; wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego; wyjaśnia rolę rozpuszczania się gazów w wodzie dla organizmów żywych. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności ciał stałych; podaje przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności cieczy i gazów; demonstruje rozszerzalność temperaturową cieczy i gazów; opisuje zmiany gęstości wody przy zmianie temperatury; wykazuje znaczenie anomalnej rozszerzalności temperaturowej wody w przyrodzie. posługuje się pojęciem ciśnienia; demonstruje skutki różnych ciśnień wywieranych na podłoże. demonstruje, że gaz wywiera ciśnienie; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym sprężonego powietrza; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym wody pod dużym ciśnieniem. planuje doświadczenie i wykonać pomiar siły wyporu za pomocą siłomierza dla ciała jednorodnego o gęstości większej od gęstości wody; wyjaśnia, dlaczego okręt wykonany z materiałów o dużo większej gęstości od wody nie tonie. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: hoduje samodzielnie kryształ; przeprowadza badania podatności ciał na różne rodzaje odkształceń (np. ściskanie, rozciąganie, skręcanie). wykazuje, że kształt powierzchni swobodnej cieczy w naczyniu (menisk) zależy od relacji między wartościami sił spójności i przylegania; podaje przykłady występowania zjawiska włoskowatości w przyrodzie i wyjaśnić jego rolę i skutki. uzasadnia, dlaczego w budownictwie stosowane są konstrukcje z żelaza i betonu. planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające zależność ciśnienia od gęstości (rodzaju) cieczy i od wysokości słupa cieczy (od głębokości); planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające istnienie ciśnienia atmosferycznego; przelicza jednostki ciśnienia. sprawdza doświadczalnie słuszność prawa Pascala; wyjaśnia działanie podnośników hydraulicznych lub pneumatycznych; wyjaśnia działanie prasy hydraulicznej. projektuje i wykonuje model łodzi podwodnej; analizuje i porównuje wartości siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne podaje przykłady świadczące o działaniu sił oporu podczas ruchu ciał w cieczach i w gazach. wyjaśnia powstawanie siły nośnej działającej na samolot; porównuje i wyjaśnia różnice w powstawaniu siły nośnej balonu i samolotu. 8

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające 1. Przedmiotowy system oceniania. Część 1 Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika 1 Przedmiotowy system oceniania Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej, jakim

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Przedmiotowe Ocenianie część 1 nowej wersji cyklu Ciekawa fizyka zgodnego z NPP Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP L.P Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostatecznawymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa II

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa II Wymagania edukacyjne z fizyki klasa Dział N G ematy 1. Praca 2. Moc 3. nergia potencjalna grawitacji 4. nergia kinetyczna 5. Zasada zachowania energii dopuszczająca - zdefiniować pracę gdy działa stała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I 1. Wykonujemy pomiary programu i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które wymienia przyrządy, za

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa I semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego.

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania pytań Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R - rozszerzające D - dopełniające Kategorie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1 Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA 1 Oddziaływania WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na programie nauczania Świat fizyki, autorstwa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnictwa Zamkor, 1. Wykonujemy pomiary Temat

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA KLASA I I PÓŁROCZE Oddziaływania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady; - odróżnia pojęcia: wielkość

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Wymagania Temat lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów podstawowe Ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Semestr I Oddziaływania Wymienia zjawiska przyrodnicze występujące w najbliższym otoczeniu Wie co to jest ciało fizyczne i substancja Podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 2. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016

Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016 Sporządzony zgodnie z podstawą wprowadzoną rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008r., według Programu nauczania dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Temat lekcji Temat 1. Praca ele operacyjne Uczeń: Kategoria celów Rozdział I. Praca i energia wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest wykonywana praca podstawowe

Bardziej szczegółowo

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA II PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne : Kategoria celów podstawowe ponadpodstawowe konieczne podstawowe rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze)

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 1. Oddziaływania Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Tematy lekcji Fizyka jako nauka Przyrodnicza Rodzaje i skutki oddziaływań. Wzajemność oddziaływań Siła i jej cechy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 4 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji Dział I. ODDZIAŁYWANIA (7 godzin lekcyjnych) Fizyka jako nauka przyrodnicza. Informacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I 1. Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania- klasa 1 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1", wyd. nowa era I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie I gimnazjum Wymagania konieczne (K)- ocena dopuszczająca Wymagania podstawowe(p)- ocena dostateczna Wymagania rozszerzające(r)- ocena dobra

Bardziej szczegółowo

uczeń na ocenę treści kształcenia dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą l.p.

uczeń na ocenę treści kształcenia dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą l.p. WYMAGANIA NA OCENY Z FIZYKI W KLASIE I l.p. treści kształcenia uczeń na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą I. Pomiary. 1. Mierzenie długości, powierzchni i objętości. wie, że długość i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką ;

Bardziej szczegółowo

Utrwalenie wiadomości. Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Utrwalenie wiadomości. Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Utrwalenie wiadomości Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Za tydzień sprawdzian Ciało fizyczne a substancja Ciało Substancja gwóźdź żelazo szklanka szkło krzesło drewno Obok podanych

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum 1 Oddziaływania (np. do pomiaru długości, czasu, siły) dokonuje celowej obserwacji zjawisk i procesów fizycznych wyodrębnia zjawisko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I ODDZIAŁYWANIA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia wielkość fizyczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Siła wpływa na ruch

Rozdział I. Siła wpływa na ruch omawia zależność przyspieszenia od siły działającej na ciało opisuje zależność przyspieszenia od masy ciała (stwierdza, że łatwiej poruszyć lub zatrzymać ciało o mniejszej masie) współpracuje z innymi

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnić czym zajmuje się fizyka. Wyjaśnić na czym polega pomiar, czym jest niepewność pomiaru, wskazać przyczyny niepewności pomiaru.

Wyjaśnić czym zajmuje się fizyka. Wyjaśnić na czym polega pomiar, czym jest niepewność pomiaru, wskazać przyczyny niepewności pomiaru. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASACH I III 1. Ciekawa fizyka Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska Temat lekcji w programowe 3. Oddziaływania i ich skutki 4.Wzajemność oddziaływań. Siła jako miara oddziaływań

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I

Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe -

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI OBOWIĄZUJĄCY W KLASIE IA GIMNAZJUM Opracowany na podstawie: -podstawy programowej -programu nauczania Fizyki w gimnazjum -Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania

Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania Wymagania edukacyjne z fizyki Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania klasa 1 gimnazjum odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzin Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I wykorzystuje Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny

Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny 1. Dział: Oddziaływania Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia wielkość fizyczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę, wymienia jednostki

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne:

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI klasa I Gimnazjum mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania kl. II

Przedmiotowy system oceniania kl. II Przedmiotowy system oceniania kl. II Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry : omawia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

FIZYKA - WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY DLA KLAS PIERWSZYCH (cały rok)

FIZYKA - WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY DLA KLAS PIERWSZYCH (cały rok) FIZYKA - WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY DLA KLAS PIERWSZYCH (cały rok) 1. Co to jest ciało fizyczne? Ciało fizyczne każdy przedmiot oraz organizm żywy mogący stanowić obiekt badań fizyki. 2. Co to jest

Bardziej szczegółowo

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA. W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) z

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 2 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 2 gimnazjum 1 Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry (np. do pomiaru długości, czasu, siły)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I Dział I. ODDZIAŁYWANIA (7 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżni pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki Anna Nagórna Wrocław, 1.09.2015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w gimnazjum Informacje wstępne 1. Obowiązują stopnie: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. W ciągu semestru ocenia się: a. kartkówki, sprawdziany po zakończonym dziale, b. odpowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie

Bardziej szczegółowo

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA I PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Kursywą oznaczono treści dodatkowe Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTA- WOWE UCZEŃ: -umie obliczyć pracę w prostych przykładach -potrafi rozpoznać na przykładach układy zdolne do wykonania

WYMAGANIA PODSTA- WOWE UCZEŃ: -umie obliczyć pracę w prostych przykładach -potrafi rozpoznać na przykładach układy zdolne do wykonania Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie II wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Energia, JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy I Opracowała: Tomasz Juraszek Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Projekt Co cząsteczki potrafią

Projekt Co cząsteczki potrafią Projekt Co cząsteczki potrafią Adresaci projektu: uczniowie klas I, Formy i metody pracy: praca grupowa, metoda projektów, Czas realizacji: 4 tygodnie. Cele projektu: Cel główny: Wykazanie istnienia zjawiska

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 DO ZDOBYCIA 44 PUNKTY POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 Jest to powtórka przed etapem szkolnym, na którym określono wymagania: ETAP SZKOLNY 1) Ruch prostoliniowy i siły. 2) Energia. 3) Właściwości materii.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Realizacja Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

1 Oddziaływania. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

1 Oddziaływania. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM 1. Kryteria ocen na poszczególne stopnie: Kursywą oznaczono treści dodatkowe WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY konieczne

Bardziej szczegółowo

1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³

1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³ 1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³ Imię i nazwisko, klasa A 1. Wymień trzy założenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy ciał. 2. Porównaj siły międzycząsteczkowe w trzech stanach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki. Klasa I

Wymagania edukacyjne z fizyki. Klasa I Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący ocenę bardzo dobrą) Bardzo dobry ocenę dobrą) jest twórczy, rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego Materiały

Bardziej szczegółowo

selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, opisuje różne rodzaje oddziaływań

selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, opisuje różne rodzaje oddziaływań WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 1 - szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Spotkania z fizyką. Cześć 1,2,3,4 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo NOWA ERA nr dopuszczenia 93/1/2009 Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) W nauczaniu fizyki taksonomie celów nauczania przedstawia tabela: Ocena osiągnięć ucznia i opis

Bardziej szczegółowo

Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: 1. Wykonujemy pomiary

Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: 1. Wykonujemy pomiary ocena dopuszczająca Wymagania podsawowe ocena dosaeczna ocena dobra Wymagania dopełniające ocena bardzo dobra 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień wymienia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Fizyka GPI OSSP

Program nauczania Fizyka GPI OSSP Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM nr 1 w Bydgoszczy I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: 1. sprawdzian z części działu, może być jeden w ciągu dnia, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA I 1. Oddziaływania Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki

Wymagania edukacyjne z fizyki Wymagania edukacyjne z fizyki niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Na stopień niedostateczny wymagań nie ustala się. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w klasach I- III

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w klasach I- III Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w klasach I- III Przedmiot : Fizyka Typ szkoły: Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu Nauczyciel: mgr inż. Jadwiga Kopeć, mgr Sylwia Michalik Rok szkolny: 2015/2016 I. Obszar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM nr 1 w Bydgoszczy I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: 1. sprawdzian z części działu, może być jeden w ciągu dnia, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: W ciągu półrocza uczeń może uzyskać oceny za: 1. sprawdzian wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo