Ś W I A D E C T W O C H A R A K T E R Y S T Y K I E N E R G E T Y C Z N E J dla budynku mieszkalnego nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ś W I A D E C T W O C H A R A K T E R Y S T Y K I E N E R G E T Y C Z N E J dla budynku mieszkalnego nr 1"

Transkrypt

1 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 1 Ś W I A D E C T W O C H A R A K T E R Y S T Y K I E N E R G E T Y C Z N E J dla budynku mieszkalnego nr 1 WaŜne do: Budynek oceniany: Rodzaj budynku Dom jednorodzinny Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do uŝytkowania całość budynku 29 Rok budowy instalacji 29 Liczba lokali mieszkalnych 1 Powierzchnia uŝytkowa (A f, m 2 ) 236,5 Cel wykonania świadectwa Budynek nowy Najem/sprzedaŜ Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energią pierwotną 1) Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT28 2) Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) Budynek oceniany 123,6 kwh/(m 2 rok) Budynek oceniany 81,2 kwh/(m 2 rok) Budynek wg WT28 125,4 kwh/(m 2 rok) 1).Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody uŝytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną. 2).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 22 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia stacja Łódź - Lublinek oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2. Sporządzający świadectwo: Imię i nazwisko: Kowalski Jan Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: LOD Data wystawienia: Data Pieczątka i podpis INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

2 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 2 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr dla budynku mieszkalnego nr 1 2 Charakterystyka techniczno-uŝytkowa budynku Przeznaczenie budynku: Mieszkalny Liczba kondygnacji: 3 Powierzchnia uŝytkowa budynku: 236,53 m 2 Powierzchnia uŝytkowa o regulowanej temperaturze(a f): 236,5 m 2 Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz =-2 C, lato tl =2 C Podział powierzchni uŝytkowej: Powierzchania uŝytkowa dzieli się na trzy piętra: piwnica, parter i poddasze. Kubatura budynku:738,24 m 3 Wskaźnik zwartości budynku A/V e:,515 1/m Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna Liczba uŝytkowników/mieszkańców: 4 Osłona budynku: Budynek osłonięty średnio przez istniejące domy i zadrzewienia od strony tarasu. Instalacja ogrzewania: Z miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacja wentylacji: Grawitacyjna. Instalacja chłodzenia: Brak Instalacja przygotowania ciepłej wody uŝytkowej: Ciepła woda uŝytkowa z miejsckiej sieci wodociągowej. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m 2 rok)] Nośnik energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze 1) Suma Ciepło z ciepłowni węglowej ,216 Energia elektryczna - produkcja mieszana 1)łącznie z chłodzeniem pomieszczeń Podział zapotrzebowania energii ,22 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię uŝytkową [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze 1) Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] ,7 Udział [%] 76.3% 9.2% 14.6% 1,% Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze 1) Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] ,2 Udział [%] 76.7% 1.4% 12.9% 1,% INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

3 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 3 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr 1 3 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze 1) Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] ,6 Udział [%] 65.6% 8.9% 25.5% 1,% Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 123,6 kwh/(m 2 rok) 1)łącznie z chłodzeniem pomieszczeń Uwagi w zakresie moŝliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową 1) MoŜliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: Pomimo iŝ pustak ceramiczny POROTHERM 38 cm jest dopuszczony do stosowania w budownictwie bez dodatkowej izolacji cieplnej ścian sugeruje się zastosowanie styropianu FASAD 15 cm co zmniejszy zapotrzebowanie na energię pierwotną do 116kWh/m2/rok 2) MoŜliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii: Brak uwag. 3) MoŜliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku:... 4) MoŜliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody uŝytkowej: Brak uwag - ciepła woda uŝytkowa dostarczana z sieci miejskiej. 5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej: Brak uwag. INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

4 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 4 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr 1 4 Objaśnienia Zapotrzebowanie na energię Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyraŝane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zuŝycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zuŝyciu energii budynku. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kaŝdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i uŝytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zuŝyciem energii moŝna podawać odpowiadającą emisję CO 2 budynku. Zapotrzebowanie na energię końcową Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków uŝytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody uŝytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej moŝe być sporządzone dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla kaŝdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową o odmiennej funkcji uŝytkowej. Fakt ten naleŝy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku). Informacje dodatkowe 1) Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 26 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6listopada 28 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-uŝytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 21 poz 124) 2) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci waŝność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 3) Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość EP wyraŝana w [kwh/m 2 rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zuŝycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu uŝytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie moŝe być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zuŝycie energii w budynku. 4) Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraŝa porównanie jego oceny energetycznej z ocena energetyczna budynku spełniającego wymagania warunków technicznych. 5) WyŜszą efektywność energetyczną budynku moŝna uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne. INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

5 1 RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: ADRES: KOD, MIEJSCOWOŚĆ: NAZWA INWESTORA:. ADRES: KOD, MIEJSCOWOŚĆ: NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Elbis Sp. z o.o. ADRES: ul.instalacyjna 2, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Rogowiec PROJEKTANT Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis mgr inŝ WSPÓŁAUTOR Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis SPRAWDZAJĄCY Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis Miejscowość, DATA: Rogowiec,

6 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 2 Przewodność cieplna materiałów materiału Opis λ W/mK 1. Tynk cementowo-piaskowy POROTHERM 38 P+W zaprawa term Płyta gipsowo-kartonowa Piasek średni.4 5. Beton z kruszywa keramzytowego Polistyren Beton z ŜuŜlu pumeksowego lub granulowanego Gres Beton zwykły z kruszywa kamiennego Wiórobeton i wiórotrocinobeton śelbet Płyta styropianowa EPS 2-36 PODŁOGA Dachówka średzka falista plus Płyta pilśniowa twarda Polietylen o wysokiej gęstości Wełna mineralna granulowana Płyta gipsowo-kartonowa Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA Beton z kruszywa keramzytowego Terakota 1. Opory przejmowania ciepła (między powietrzem i strukturami) materiału Opis R si lub R se m 2 K/W 6. Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła) Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół) Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół) Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę) Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w górę).4 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

7 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 3 Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych y Element Materiał 1 2 Opis Ściana zewnętrzna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K,13-1. Tynk cementowo-piaskowy,1 1,,1-2. POROTHERM 38 P+W zaprawa term.,38,137 2, Płyta gipsowo-kartonowa,25,23,19-61 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła),4 - Grubość całkowita i U k,42-2,89,38 Podłoga na gruncie 62 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół),17-4. Piasek średni,2,4,5-5. Beton z kruszywa keramzytowego 12,15,54, Polistyren,2,16,13-7. Beton z ŜuŜlu pumeksowego lub granulowanego 16,8,58, Gres,2 1,,2-63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół),4 - Grubość całkowita i U k,45 -,95,91 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

8 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 4 y Element Materiał 3 4 Opis Podłoga na gruncie zagłębiona Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K,17-4. Piasek średni,2,4,5-9. Beton zwykły z kruszywa kamiennego 19,1 1,,1-1. Wiórobeton i wiórotrocinobeton 1,1,3, śelbet 25,3 1,7, Polistyren,1,16,6-12. Płyta styropianowa EPS 2-36 PODŁOGA,8,36 2, Gres,2 1,,2 - Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół),4 - Grubość całkowita i U k,8-3,36,33 Dach 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1-13. Dachówka średzka falista plus,1,77, Płyta pilśniowa twarda,2,18, Polietylen o wysokiej gęstości,5,5,1-16. Wełna mineralna granulowana 8,25,5 5, Polietylen o wysokiej gęstości,2,5,4-17. Płyta gipsowo-kartonowa,12,25,48-65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w górę),4 - Grubość całkowita i U k,41-5,62,17 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

9 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 5 y Element Materiał Opis Ściana na gruncie Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K, Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA,8,36 2, Beton z kruszywa keramzytowego 11,24,46, Tynk cementowo-piaskowy,2 1,,2-15. Polietylen o wysokiej gęstości,1,5,2 - Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła),4 - Grubość całkowita i U k,34-2,77,34 Okno zewnętrzne Grubość całkowita i U k - - -,9 Drzwi zewnętrzne Grubość całkowita i U k ,15 Ściana wewnętrzna garaŝu Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła),13-1. Tynk cementowo-piaskowy,1 1,,1-2. POROTHERM 38 P+W zaprawa term.,25,137, Tynk cementowo-piaskowy,4 1,,4-3. Płyta gipsowo-kartonowa,24,23,14 - Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła),13 - Grubość całkowita i U k,1 -,34 1,68 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

10 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 6 y Element Materiał Opis Strop wewnętrzny Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K,1-11. śelbet 25,15 1,7,88-1. Wiórobeton i wiórotrocinobeton 1,6,3,2-15. Polietylen o wysokiej gęstości,1,5,2-2. Terakota,2 1,,2 - Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1 - Grubość całkowita i U k,21 -,29 2,3 Drzwi garaŝowe Grubość całkowita i U k Drzwi wewnętrzne Grubość całkowita i U k Strop wewnętrzny poddasza Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1-3. Płyta gipsowo-kartonowa,12,23, Polietylen o wysokiej gęstości,1,5,2-16. Wełna mineralna granulowana 8,25,5 5, - Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1 - Grubość całkowita i U k,26-5,5,24 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

11 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 7 Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania Nr Tryb pracy Ilość godzin Ilość dni Temperatura t Uwagi h - C - 1 Inny 12 Codziennie 16 2 Standard 24 Codziennie 2 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

12 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 8 Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O2 A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 1. Ściana zewnętrzna 6,27,38 2,36 6. Okno zewnętrzne,72,9,65 5. Ściana na gruncie 43,5,34 14,82 1. Ściana zewnętrzna 5,12,38 1,93 1. Ściana zewnętrzna 2,53,38,95 5. Ściana na gruncie 3,6,34 1,23 1. Ściana zewnętrzna 5,19,38 1,95 5. Ściana na gruncie 4,2,34 1,43 1. Ściana zewnętrzna 6,36,38 2,39 7. Drzwi zewnętrzne, 1,15, 1. Ściana zewnętrzna 4,19,38 1,58 1. Drzwi garaŝowe 5,3 2, 1,6 Suma elementów budynku Σ A obl *U W/K 39,88 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Strata ciepła przez strefy nieogrzewane L D,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 39,883 A obl U b A obl *U*b - -,,,, Suma elementów budynku Σ A obl *U*b W/K, Ψ k I k b Ψ k *b Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy nieogrzewane Straty ciepła przez grunt L D,iU = Σ A obl *U*b+Σ Ψ k *I k *b W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m,,, INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

13 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 9 U k U o A k L s,i W/m 2 K W/m 2 K - W/K 3. Podłoga na gruncie zagłębiona,33,17 43,5 2,35 5. Ściana na gruncie,34,24 43,5 3,22 3. Podłoga na gruncie zagłębiona,33,17 3,6,19 5. Ściana na gruncie,34,24 3,6,27 3. Podłoga na gruncie zagłębiona,33,16 4,2,21 5. Ściana na gruncie,34,24 4,2,32 2. Podłoga na gruncie,91,5 19,24 3,4 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt Σ L s,i W/K 9,597 Strata ciepła przez strefy sąsiadujące A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 9. Strop wewnętrzny 43,5 2,3 88,37 9. Strop wewnętrzny 3,6 2,3 7,31 9. Strop wewnętrzny 4,2 2,3 8,53 8. Ściana wewnętrzna garaŝu 12,96 1,68 21,71 9. Strop wewnętrzny 19,24 2,3 39,9 11. Drzwi wewnętrzne 1,6 1, 1,6 Suma elementów budynku Σ A obl *U W/K 166,62 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy sąsiadujące L D,yzu = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 166,62 Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H T,i =L D,i +L S,i +L D,iu W/K 26,53 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

14 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 1 Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O1 Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 1. Ściana zewnętrzna 12,14,38 4,57 1. Ściana zewnętrzna 7,5,38 2,82 6. Okno zewnętrzne 1,68,9 1,51 1. Ściana zewnętrzna 1,5,38 3,78 6. Okno zewnętrzne 5,76,9 5,18 1. Ściana zewnętrzna 9,73,38 3,66 1. Ściana zewnętrzna 9,73,38 3,66 1. Ściana zewnętrzna 16,41,38 6,18 6. Okno zewnętrzne 5,76,9 5,18 6. Okno zewnętrzne 2,88,9 2,59 6. Okno zewnętrzne 5,76,9 5,18 4. Dach 26,75,17 4,65 6. Okno zewnętrzne 2,88,9 2,59 4. Dach 26,75,17 4,65 1. Ściana zewnętrzna 1,34,38 3,9 6. Okno zewnętrzne 5,76,9 5,18 1. Ściana zewnętrzna 4,35,38 1,64 6. Okno zewnętrzne 8,69,9 7,82 1. Ściana zewnętrzna 6,51,38 2,45 6. Okno zewnętrzne 4,,9 3,6 4. Dach 1,5,17 1,82 1. Ściana zewnętrzna 3,6,38 1,36 4. Dach 2,15,17,37 4. Dach 4,8,17,83 1. Ściana zewnętrzna 11,82,38 4,45 1. Ściana zewnętrzna 9,9,38 3,73 6. Okno zewnętrzne 3,78,9 3,4 1. Ściana zewnętrzna 14,55,38 5,48 1. Ściana zewnętrzna 4,2,38 1,58 4. Dach 2,12,17,37 6. Okno zewnętrzne 1,36,9 1,22 6. Okno zewnętrzne 1,36,9 1,22 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

15 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] Ściana zewnętrzna 6,2,38 2,33 1. Ściana zewnętrzna 8,2,38 3,9 4. Dach 4,23,17,73 6. Okno zewnętrzne 1,36,9 1,22 6. Okno zewnętrzne 1,36,9 1,22 6. Okno zewnętrzne 1,36,9 1,22 1. Ściana zewnętrzna 5,4,38 2,3 Suma elementów budynku Σ A obl *U W/K 118,49 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Strata ciepła przez strefy nieogrzewane L D,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 118,494 A obl U b A obl *U*b - -,,,, Suma elementów budynku Σ A obl *U*b W/K, Ψ k I k b Ψ k *b Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy nieogrzewane Straty ciepła przez grunt L D,iU = Σ A obl *U*b+Σ Ψ k *I k *b W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m,,, U k U o A k L s,i W/m 2 K W/m 2 K - W/K 2. Podłoga na gruncie,91,5 48,76 1,49 2. Podłoga na gruncie,91,5 16,71 3,59 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt Σ L s,i W/K 14,8 Strata ciepła przez strefy sąsiadujące A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 9. Strop wewnętrzny 8,44 2,3 17,15 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

16 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] Ściana wewnętrzna garaŝu 8,22 1,68 13,76 9. Strop wewnętrzny 11,26 2,3 22,88 9. Strop wewnętrzny 2,92 2,3 5,93 8. Ściana wewnętrzna garaŝu 7,66 1,68 12, Drzwi wewnętrzne 1,6 1, 1,6 12. Strop wewnętrzny poddasza 7,32,24 1, Strop wewnętrzny poddasza 9,9,24 2, Strop wewnętrzny poddasza 2,1,24,5 12. Strop wewnętrzny poddasza 5,26,24 1, Strop wewnętrzny poddasza 1,35,24 2, Strop wewnętrzny poddasza 16,61,24 3, Strop wewnętrzny poddasza 4,84,24 1,16 9. Strop wewnętrzny 3, 2,3 6,9 Suma elementów budynku Σ A obl *U W/K 93,79 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy sąsiadujące L D,yzu = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 93,789 Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H T,i =L D,i +L S,i +L D,iu W/K 212,283 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

17 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 13 WENTYLACJA GRAWITACYJNA Nazwa strefy Strefa O2 Strefa O1 Suma Wewnętrzna kubatura pomieszczenia V i m 3 199,81 513,33 713,14 Temperatura zewnętrzna θ e o C -2, -2, Minimalne potrzeby higieniczne Minimalna krotność wymiany powietrza ze względów higienicznych Minimalny strumień powietrza ze względów higienicznych n min,i h -1,5,5 V * min,i m 3 /h 99,9 256,67 356,57 Obliczenia wentylacyjnych strat ciepła Wartości wybrane do obliczeń V * i=max(v * p,i, V * min,i) Współczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepła V * i m 3 /h 99,9 256,67 356,57 H V,i W/K 33,97 87,27 121,23 Obliczenia zysków ciepła dla strefy Strefa O Zyski ciepła od przegród przezroczystych A Kierunek F S F F Miesiąc I S Q S m Wh/m 2 kwh Styczeń 46632, 24,17 Luty 43624, 22,61 Marzec 8649, 44,84 Kwiecień 93453, 48,45 Maj , 61,34 6. Okno zewnętrzne,72 S 1,,8 Czerwiec Lipiec , , 61,16 59,85 Sierpień 19926, 56,99 Wrzesień 78571, 4,73 Październik 64958, 33,67 Listopad 3334, 15,73 Grudzień 2321, 12,3 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 33,57 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

18 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 14 Obliczenia zysków ciepła dla strefy Strefa O Zyski ciepła od przegród przezroczystych A Kierunek F S F F Miesiąc I S Q S m Wh/m 2 kwh Styczeń 46632, 56,41 Luty 43624, 52,77 Marzec 8649, 14,62 Kwiecień 93453, 113,4 Maj , 143,14 6. Okno zewnętrzne 1,68 S 1,,8 Czerwiec Lipiec , , 142,71 139,66 Sierpień 19926, 132,97 Wrzesień 78571, 95,4 Październik 64958, 78,57 Listopad 3334, 36,69 Grudzień 2321, 28,6 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 78,34 Styczeń 19379, 8,37 Luty 21512, 89,21 Marzec 469, 194,5 Kwiecień 7721, 293,29 Maj 86539, 358,89 6. Okno zewnętrzne 5,76 N 1,,8 Czerwiec 14166, 432, Lipiec 9796, 46,4 Sierpień 83293, 345,43 Wrzesień 57424, 238,15 Październik 35668, 147,92 Listopad 1865, 77,35 Grudzień 15698, 65,1 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 1544,79 6. Okno zewnętrzne 5,76 S 1,,8 Styczeń 46632, 193,39 Luty 43624, 18,92 Marzec 8649, 358,69 Kwiecień 93453, 387,57 Maj , 49,75 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

19 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 15 Czerwiec Lipiec Sierpień , , 19926, 489,31 478,83 455,89 Wrzesień 78571, 325,85 Październik 64958, 269,39 Listopad 3334, 125,8 Grudzień 2321, 96,22 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 2428,58 Styczeń 22642, 46,95 Luty 26219, 54,37 Marzec 6383, 132,3 Kwiecień 8774, 181,86 Maj 12847, 25,59 6. Okno zewnętrzne 2,88 E 1,,8 Czerwiec Lipiec 1285, , 266,46 259,57 Sierpień 13247, 214,9 Wrzesień 64857, 134,49 Październik 42172, 87,45 Listopad 2378, 42,26 Grudzień 16388, 33,98 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 964,24 Styczeń 19379, 8,37 Luty 21512, 89,21 Marzec 469, 194,5 Kwiecień 7721, 293,29 Maj 86539, 358,89 6. Okno zewnętrzne 5,76 N 1,,8 Czerwiec 14166, 432, Lipiec 9796, 46,4 Sierpień 83293, 345,43 Wrzesień 57424, 238,15 Październik 35668, 147,92 Listopad 1865, 77,35 Grudzień 15698, 65,1 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 1544,79 6. Okno zewnętrzne 2,88 E 1,,8 Styczeń 22642, 46,95 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

20 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 16 Luty 26219, 54,37 Marzec 6383, 132,3 Kwiecień 8774, 181,86 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 12847, 1285, , 13247, 25,59 266,46 259,57 214,9 Wrzesień 64857, 134,49 Październik 42172, 87,45 Listopad 2378, 42,26 Grudzień 16388, 33,98 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 964,24 Styczeń 19379, 8,37 Luty 21512, 89,21 Marzec 469, 194,5 Kwiecień 7721, 293,29 Maj 86539, 358,89 6. Okno zewnętrzne 5,76 N 1,,8 Czerwiec 14166, 432, Lipiec 9796, 46,4 Sierpień 83293, 345,43 Wrzesień 57424, 238,15 Październik 35668, 147,92 Listopad 1865, 77,35 Grudzień 15698, 65,1 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 1544,79 6. Okno zewnętrzne 8,69 E 1,,8 Styczeń 22642, 141,63 Luty 26219, 164,1 Marzec 6383, 399,11 Kwiecień 8774, 548,62 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 12847, 1285, , 13247, 755,94 83,81 783,4 645,85 Wrzesień 64857, 45,7 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

21 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 17 Październik 42172, 263,8 Listopad 2378, 127,47 Grudzień 16388, 12,51 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 298,8 Styczeń 46632, 134,13 Luty 43624, 125,48 Marzec 8649, 248,78 Kwiecień 93453, 268,81 Maj , 34,37 6. Okno zewnętrzne 4, S 1,,8 Czerwiec Lipiec , , 339,37 332,1 Sierpień 19926, 316,19 Wrzesień 78571, 226, Październik 64958, 186,85 Listopad 3334, 87,25 Grudzień 2321, 66,74 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 1684,41 Styczeń 19379, 52,74 Luty 21512, 58,55 Marzec 469, 127,64 Kwiecień 7721, 192,47 Maj 86539, 235,52 6. Okno zewnętrzne 3,78 N 1,,8 Czerwiec 14166, 283,5 Lipiec 9796, 266,46 Sierpień 83293, 226,69 Wrzesień 57424, 156,29 Październik 35668, 97,7 Listopad 1865, 5,76 Grudzień 15698, 42,72 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 113,77 6. Okno zewnętrzne 1,36 N 1,,8 Styczeń 19379, 18,93 Luty 21512, 21,2 Marzec 469, 45,82 Kwiecień 7721, 69,1 Maj 86539, 84,55 Czerwiec 14166, 11,77 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

22 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 18 Lipiec 9796, 95,66 Sierpień 83293, 81,38 Wrzesień 57424, 56,11 Październik 35668, 34,85 Listopad 1865, 18,22 Grudzień 15698, 15,34 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 363,94 Styczeń 19379, 18,93 Luty 21512, 21,2 Marzec 469, 45,82 Kwiecień 7721, 69,1 Maj 86539, 84,55 6. Okno zewnętrzne 1,36 N 1,,8 Czerwiec 14166, 11,77 Lipiec 9796, 95,66 Sierpień 83293, 81,38 Wrzesień 57424, 56,11 Październik 35668, 34,85 Listopad 1865, 18,22 Grudzień 15698, 15,34 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 363,94 Styczeń 46632, 45,56 Luty 43624, 42,62 Marzec 8649, 84,5 Kwiecień 93453, 91,31 Maj , 115,62 6. Okno zewnętrzne 1,36 S 1,,8 Czerwiec Lipiec , , 115,28 112,81 Sierpień 19926, 17,4 Wrzesień 78571, 76,77 Październik 64958, 63,47 Listopad 3334, 29,64 Grudzień 2321, 22,67 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 572,15 6. Okno zewnętrzne 1,36 S 1,,8 Styczeń 46632, 45,56 Luty 43624, 42,62 Marzec 8649, 84,5 Kwiecień 93453, 91,31 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

23 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 19 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień , , , 19926, 115,62 115,28 112,81 17,4 Wrzesień 78571, 76,77 Październik 64958, 63,47 Listopad 3334, 29,64 Grudzień 2321, 22,67 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 572,15 Styczeń 46632, 45,56 Luty 43624, 42,62 Marzec 8649, 84,5 Kwiecień 93453, 91,31 Maj , 115,62 6. Okno zewnętrzne 1,36 S 1,,8 Czerwiec Lipiec , , 115,28 112,81 Sierpień 19926, 17,4 Wrzesień 78571, 76,77 Październik 64958, 63,47 Listopad 3334, 29,64 Grudzień 2321, 22,67 Całkowite zyski ciepła od przegrody Q S kwh 572,15 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

24 2 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 Temperatura wewnętrzna strefy θ i 16, Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 73,2 m 2 ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,5 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 115,6 h Udział granicznych potrzeb ciepła γ H,lim 1,1 - - a H 8,7 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1, -1, 3,3 7,6 13,5 16,6 17,5 17,9 12,9 6,6 3,8,7 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna straty ciepła przez przenikanie Q H,th =1-3 *H*(θ i - θ e )*t m kwh/rok Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int *1-3 *A f *t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c γ H =Q H,gn /Q H,ht,48,56 1,24 γ H,1,52,52,9 γ H,2 518, ,9 518, , , , 54-2,7,,, -1,4 -,65 -,62 -,67 517, , 54,,, 517,7 7, 517, , , , , , , 54 f H,n 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - η H,gn *Q H,gn kwh/m-c Roczne zapotrzebowanie na energię uŝytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd =Σ(Q H,nd,n ), kwh/rok 323,9 o C 518, 1 135, 54 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

25 21 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy θ i 2, Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 163,4 m 2 ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 6,7 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 54,8 h Udział granicznych potrzeb ciepła γ H,lim 1,2 - - a H 4,7 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1, -1, 3,3 7,6 13,5 16,6 17,5 17,9 12,9 6,6 3,8,7 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna straty ciepła przez przenikanie Q H,th =1-3 *H*(θ i - θ e )*t m kwh/rok Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int *1-3 *A f *t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c γ H =Q H,gn /Q H,ht,52,53,94 1,36 11,43,,, 4,95,56,32,25 γ H,1,38,52,73 1,15 5,72,,, 2,48,44,29,29 γ H,2,52,73 1,15 6,4 6,4 5,72, 2,48 2,76 2,76,44,38 f H,n 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - η H,gn *Q H,gn kwh/m-c Roczne zapotrzebowanie na energię uŝytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd =Σ(Q H,nd,n ), kwh/rok 1466,8 o C INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

26 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 22 Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O2 73,16 199,81 16, 323,86 2 Strefa O1 163,37 513,33 2, 1466,78 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q S kwh/a 1493,64 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

27 1 RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Dom bliźniaczy ADRES: KOD, MIEJSCOWOŚĆ: NAZWA INWESTORA: ADRES: KOD, MIEJSCOWOŚĆ: NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Elbis Sp. z o.o. ADRES: ul.instalacyjna 2, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Rogowiec PROJEKTANT Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis mgr inŝ WSPÓŁAUTOR Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis mgr inŝ. brak SPRAWDZAJĄCY Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis Miejscowość, DATA: Rogowiec,

28 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 2 Dane klimatyczne Opis Symbol Jednostka Wartość Projektowa temperatura zewnętrzna θ e o C -2, Średnia roczna temperatura zewnętrzna θ m,e o C 8,2 Współczynniki poprawkowe ze względu na usytuowanie e k i e l Orientacja Wartość Wszystkie 1, Dane dotyczące ogrzewanych pomieszczeń Nazwa pomieszczenia Projektowa temperatura Powierzchnia pomieszczenia - Kubatura wewnętrzna θ int,i A i V i o C m 2 m Pomieszczenie gospodarcze 16, 43,5 19, Pomieszczenie gospodarcze 16, 3,6 9,4-1.3 Łazienka 16, 4,2 1,54.3 Kuchnia 2, 8,44 27,43.1 Wiatrołap 16, 2,62 8,52.2 Korytarz 2, 11,26 36,6.4 Salon + Jadalnia 2, 48,76 158,47.5 Gabinet 2, 16,71 54,31.6 Łazienka 2, 2,92 9,49.7 Klatka schodowa bud. mieszkalnego 2, 4,8 15,6 8 GaraŜ indywidulany 16, 19,24 62, Pokój 2, 14,67 44,1 1.3 Korytarz 2, 9,9 29,7 1.4 Łazienka 2, 4,25 12, Pokój mieszkalny 2, 1,6 3, Pokój mieszkalny 2, 1, 3, 1.7 Pokój 2, 16,76 5, Pokój 2, 4,84 14,52 Ogółem 236,53 713,14 Dane dotyczące pomieszczeń nieogrzewanych Nazwa pomieszczenia wartość b b u - temperatura θ u o C INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

29 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 3 Przewodność cieplna materiałów materiału Opis λ W/mK 1. Tynk cementowo-piaskowy POROTHERM 38 P+W zaprawa term Płyta gipsowo-kartonowa Piasek średni.4 5. Beton z kruszywa keramzytowego Polistyren Beton z ŜuŜlu pumeksowego lub granulowanego Gres Beton zwykły z kruszywa kamiennego Wiórobeton i wiórotrocinobeton śelbet Płyta styropianowa EPS 2-36 PODŁOGA Dachówka średzka falista plus Płyta pilśniowa twarda Polietylen o wysokiej gęstości Wełna mineralna granulowana Płyta gipsowo-kartonowa Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA Beton z kruszywa keramzytowego Terakota 1. Opory przejmowania ciepła (między powietrzem i strukturami) materiału Opis R si lub R se m 2 K/W 6. Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła) Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół) Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół) Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę) Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w górę).4 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

30 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 4 Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych y Element Materiał 1 2 Opis Ściana zewnętrzna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K,13-1. Tynk cementowo-piaskowy,1 1,,1-2. POROTHERM 38 P+W zaprawa term.,38,137 2, Płyta gipsowo-kartonowa,25,23,19-61 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła),4 - Grubość całkowita i U k,42-2,89,38 Podłoga na gruncie 62 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół),17-4. Piasek średni,2,4,5-5. Beton z kruszywa keramzytowego 12,15,54, Polistyren,2,16,13-7. Beton z ŜuŜlu pumeksowego lub granulowanego 16,8,58, Gres,2 1,,2-63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół),4 - Grubość całkowita i U k,45 -,95,91 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

31 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 5 y Element Materiał 3 4 Opis Podłoga na gruncie zagłębiona Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K,17-4. Piasek średni,2,4,5-9. Beton zwykły z kruszywa kamiennego 19,1 1,,1-1. Wiórobeton i wiórotrocinobeton 1,1,3, śelbet 25,3 1,7, Polistyren,1,16,6-12. Płyta styropianowa EPS 2-36 PODŁOGA,8,36 2, Gres,2 1,,2 - Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół),4 - Grubość całkowita i U k,8-3,36,33 Dach 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1-13. Dachówka średzka falista plus,1,77, Płyta pilśniowa twarda,2,18, Polietylen o wysokiej gęstości,5,5,1-16. Wełna mineralna granulowana 8,25,5 5, Polietylen o wysokiej gęstości,2,5,4-17. Płyta gipsowo-kartonowa,12,25,48-65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w górę),4 - Grubość całkowita i U k,41-5,62,17 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

32 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 6 y Element Materiał Opis Ściana na gruncie Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K, Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA,8,36 2, Beton z kruszywa keramzytowego 11,24,46, Tynk cementowo-piaskowy,2 1,,2-15. Polietylen o wysokiej gęstości,1,5,2 - Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła),4 - Grubość całkowita i U k,34-2,77,34 Okno zewnętrzne Grubość całkowita i U k - - -,9 Drzwi zewnętrzne Grubość całkowita i U k ,15 Ściana wewnętrzna garaŝu Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła),13-1. Tynk cementowo-piaskowy,1 1,,1-2. POROTHERM 38 P+W zaprawa term.,25,137, Tynk cementowo-piaskowy,4 1,,4-3. Płyta gipsowo-kartonowa,24,23,14 - Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła),13 - Grubość całkowita i U k,1 -,34 1,68 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

33 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 7 y Element Materiał Opis Strop wewnętrzny Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę) d λ R U c m W/mK m 2 K/W W/m 2 K,1-11. śelbet 25,15 1,7,88-1. Wiórobeton i wiórotrocinobeton 1,6,3,2-15. Polietylen o wysokiej gęstości,1,5,2-2. Terakota,2 1,,2 - Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1 - Grubość całkowita i U k,21 -,29 2,3 Drzwi garaŝowe Grubość całkowita i U k Drzwi wewnętrzne Grubość całkowita i U k Strop wewnętrzny poddasza Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1-3. Płyta gipsowo-kartonowa,12,23, Polietylen o wysokiej gęstości,1,5,2-16. Wełna mineralna granulowana 8,25,5 5, - Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę),1 - Grubość całkowita i U k,26-5,5,24 INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

34 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 8 Obliczenia straty ciepła przez przenikanie dla pomieszczenia -1.1 Pomieszczenie gospodarcze Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 1. Ściana zewnętrzna 6,27,38 2,36 6. Okno zewnętrzne,72,9,65 5. Ściana na gruncie 43,5,34 14,82 1. Ściana zewnętrzna 5,12,38 1,93 1. Ściana zewnętrzna 2,53,38,95 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U W/K 2,7 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane H T,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 2,72 A obl U b u A obl *U*b u - -,,,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*b u W/K, Ψ k I k b u Ψ k *b u Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b u W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H T,iue = Σ A obl *U*b u +Σ Ψ k *I k *b u W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m,,, U k U o A k L s W/m 2 K W/m 2 K - W/K 3. Podłoga na gruncie zagłębiona,33, 43,5, 5. Ściana na gruncie,34, 43,5, Suma równowaŝnych elementów budynku Σ A k *U equiv,k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt H t,ig =(Σ A k *U equiv )*f g1 *f g2 *G w W/K, Strata ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

35 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 9 A obl U f ij A obl *U*f ij 9. Strop wewnętrzny 43,5 2,3 -,11-9,82 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*f ij W/K -9,82 Ψ k I k f ij Ψ k *I k Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *f ij W/K, Współczynnik całk. strat ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące H T,ij = Σ A obl *U*f ij +Σ Ψ k *I k *f ij W/K -9,819 Suma współczynników strat ciepła H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ig +H T,ij W/K -9,819 Dane temperaturowe Projektowa temperatura zewnętrzna θ e o C -2, Projektowa temperatura wewnętrzna θ int,i o C 16, Projektowa róŝnica temperatury θ int,i -θ e o C 36, Projektowe straty ciepła przez przenikanie Φ T,i =H T,i (θ int,i -θ e ) W -141,61 Obliczenia straty ciepła przez przenikanie dla pomieszczenia -1.2 Pomieszczenie gospodarcze Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 5. Ściana na gruncie 3,6,34 1,23 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U W/K 1,23 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane H T,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 1,226 A obl U b u A obl *U*b u - -,,,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*b u W/K, Ψ k I k b u Ψ k *b u INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

36 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 1 Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b u W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H T,iue = Σ A obl *U*b u +Σ Ψ k *I k *b u W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m 51,3 34,7 2,96 U k U o A k L s W/m 2 K W/m 2 K - W/K 3. Podłoga na gruncie zagłębiona,33, 3,6, 5. Ściana na gruncie,34, 3,6, Suma równowaŝnych elementów budynku Σ A k *U equiv,k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt H t,ig =(Σ A k *U equiv )*f g1 *f g2 *G w W/K, Strata ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące A obl U f ij A obl *U*f ij 9. Strop wewnętrzny 3,6 2,3 -,11 -,81 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*f ij W/K -,81 Ψ k I k f ij Ψ k *I k Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *f ij W/K, Współczynnik całk. strat ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące H T,ij = Σ A obl *U*f ij +Σ Ψ k *I k *f ij W/K -,813 Suma współczynników strat ciepła H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ig +H T,ij W/K -,813 Dane temperaturowe Projektowa temperatura zewnętrzna θ e o C -2, Projektowa temperatura wewnętrzna θ int,i o C 16, Projektowa róŝnica temperatury θ int,i -θ e o C 36, Projektowe straty ciepła przez przenikanie Φ T,i =H T,i (θ int,i -θ e ) W -29,25 Obliczenia straty ciepła przez przenikanie dla pomieszczenia -1.3 Łazienka Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia A obl U A obl *U INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

37 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 11 m 2 W/m 2 K W/K 1. Ściana zewnętrzna 5,19,38 1,95 5. Ściana na gruncie 4,2,34 1,43 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U W/K 3,38 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane H T,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 3,384 A obl U b u A obl *U*b u - -,,,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*b u W/K, Ψ k I k b u Ψ k *b u Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b u W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H T,iue = Σ A obl *U*b u +Σ Ψ k *I k *b u W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m 51,3 34,7 2,96 U k U o A k L s W/m 2 K W/m 2 K - W/K 3. Podłoga na gruncie zagłębiona,33, 4,2, 5. Ściana na gruncie,34, 4,2, Suma równowaŝnych elementów budynku Σ A k *U equiv,k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt H t,ig =(Σ A k *U equiv )*f g1 *f g2 *G w W/K, Strata ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące A obl U f ij A obl *U*f ij 9. Strop wewnętrzny 4,2 2,3 -,11 -,95 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*f ij W/K -,95 Ψ k I k f ij Ψ k *I k INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

38 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 12 Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *f ij W/K, Współczynnik całk. strat ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące H T,ij = Σ A obl *U*f ij +Σ Ψ k *I k *f ij W/K -,948 Suma współczynników strat ciepła H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ig +H T,ij W/K -,948 Dane temperaturowe Projektowa temperatura zewnętrzna θ e o C -2, Projektowa temperatura wewnętrzna θ int,i o C 16, Projektowa róŝnica temperatury θ int,i -θ e o C 36, Projektowe straty ciepła przez przenikanie Φ T,i =H T,i (θ int,i -θ e ) W 36,18 Obliczenia straty ciepła przez przenikanie dla pomieszczenia.3 Kuchnia Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 1. Ściana zewnętrzna 12,14,38 4,57 1. Ściana zewnętrzna 7,5,38 2,82 6. Okno zewnętrzne 1,68,9 1,51 1. Ściana zewnętrzna 1,5,38 3,78 6. Okno zewnętrzne 5,76,9 5,18 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U W/K 17,88 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane H T,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 17,876 A obl U b u A obl *U*b u - -,,,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*b u W/K, Ψ k I k b u Ψ k *b u Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b u W/K, INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

39 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 13 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H T,iue = Σ A obl *U*b u +Σ Ψ k *I k *b u W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m,,, U k U o A k L s W/m 2 K W/m 2 K - W/K - -,,,, Suma równowaŝnych elementów budynku Σ A k *U equiv,k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt H t,ig =(Σ A k *U equiv )*f g1 *f g2 *G w W/K, Strata ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące A obl U f ij A obl *U*f ij 9. Strop wewnętrzny 8,44 2,3,1 1,71 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*f ij W/K 1,71 Ψ k I k f ij Ψ k *I k Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *f ij W/K, Współczynnik całk. strat ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące H T,ij = Σ A obl *U*f ij +Σ Ψ k *I k *f ij W/K 1,715 Suma współczynników strat ciepła H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ig +H T,ij W/K 1,715 Dane temperaturowe Projektowa temperatura zewnętrzna θ e o C -2, Projektowa temperatura wewnętrzna θ int,i o C 2, Projektowa róŝnica temperatury θ int,i -θ e o C 4, Projektowe straty ciepła przez przenikanie Φ T,i =H T,i (θ int,i -θ e ) W 783,62 Obliczenia straty ciepła przez przenikanie dla pomieszczenia.1 Wiatrołap Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K 1. Ściana zewnętrzna 6,36,38 2,39 7. Drzwi zewnętrzne, 1,15, INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

40 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 14 Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U W/K 2,39 Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane H T,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K 2,394 A obl U b u A obl *U*b u - -,,,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*b u W/K, Ψ k I k b u Ψ k *b u Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b u W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H T,iue = Σ A obl *U*b u +Σ Ψ k *I k *b u W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m,,, U k U o A k L s W/m 2 K W/m 2 K - W/K - -,,,, Suma równowaŝnych elementów budynku Σ A k *U equiv,k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt H t,ig =(Σ A k *U equiv )*f g1 *f g2 *G w W/K, Strata ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące A obl U f ij A obl *U*f ij 9. Strop wewnętrzny 2,62 2,3,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*f ij W/K, Ψ k I k f ij Ψ k *I k Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *f ij W/K, Współczynnik całk. strat ciepła przez pomieszczenia sąsiadujące H T,ij = Σ A obl *U*f ij +Σ Ψ k *I k *f ij W/K, Suma współczynników strat ciepła H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ig +H T,ij W/K, Dane temperaturowe INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

41 Autor: ELBIS Sp. z o.o. [L1] 15 Projektowa temperatura zewnętrzna θ e o C -2, Projektowa temperatura wewnętrzna θ int,i o C 16, Projektowa róŝnica temperatury θ int,i -θ e o C 36, Projektowe straty ciepła przez przenikanie Φ T,i =H T,i (θ int,i -θ e ) W 86,17 Obliczenia straty ciepła przez przenikanie dla pomieszczenia.2 Korytarz Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia A obl U A obl *U m 2 W/m 2 K W/K - -,,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U W/K, Ψ k I k Ψ k *I k W/mK m W/K Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane H T,i = Σ A obl *U+Σ Ψ k *I k W/K, A obl U b u A obl *U*b u - -,,,, Suma elementów pomieszczenia Σ A obl *U*b u W/K, Ψ k I k b u Ψ k *b u Suma mostków cieplnych Σ Ψ k *I k *b u W/K, Współczynnik całkowitych strat ciepła przez pomieszczenia nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H T,iue = Σ A obl *U*b u +Σ Ψ k *I k *b u W/K, A g P B ' =2*A g /P Obliczenie B ' m 2 m m,,, U k U o A k L s W/m 2 K W/m 2 K - W/K - -,,,, INTERsoft Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) , www:

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa 1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 33-335, Nawojowa NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Konstrukcja budynku-nowoczesna i funkcjonalna, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy. WAŻNE DO 18 Września 2022 NUMER ŚWIADECTWA 2/09/12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla nowego budynku a

Wymagania dla nowego budynku a Rodzaj budynku 1) Przeznaczenie budynku 2) Adres budynku Rok oddania do nia budynku 3) Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4) Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W GARWOLINIE

SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W GARWOLINIE WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: gesiak@post.pl tel. 0 (48) 384 55 95, 0 (48) 363 30 13, fax 0 (48) 384 55 96 SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W GARWOLINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl Algorytm obliczania wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne (dane budynku) Data:

Dane ogólne (dane budynku) Data: Nazwa projektu: Sala Zagwizdzie ogrzewanie1 Dane ogólne (dane budynku) Data: 2016-04-12 Parametry budynku Konstrukcja budynku [ ] Jednorodzinny [ ] Wielorodzinny [ X ] Niemieszkalny Masa budynku [ ] Lekka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku mieszkalnego nr: 30/2009 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami Rodzaj budynku Budynki mieszkalne wielorodzinne Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1974 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WAŻNE DO 12 Maja 2023 NUMER ŚWIADECTWA PRUS-330 RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Przykładowa

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU gotowe projekty hal sportowych ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 24x53 LOKALIZACJA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub Dane identyfikacyjne budynku Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): Wały Generała ul. nr 8 Sikorskiego kod:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/10637/3/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak

Bardziej szczegółowo

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. nie 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1994 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo