PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW"

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku ul. Ziołowa Rybnik - Gotartowice FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.20, ust. 4PB) ARCHITEKTURA: projektowała: mgr inż. arch Joanna Korbel upr. bud. 776/01, Izba SL-1064 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marta Dymorz DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2010r. Egz. 1/5 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strony Skala Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE zał. nr 1 Szkic orientacyjny 3.1 zał. nr 2 Kopia mapy zasadniczej 3.2 1:500 zał. nr 3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 3.3 zał. nr 4 Zaświadczenia o przynależności projektanta do SLOIA 3.4 II. CZĘŚĆ OPISOWA Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 4-7 Informacja dotycząca BIOZ 8-9 Dane techniczne urządzeń zabawowych zał. nr 5 Urządzenie wielofunkcyjne Ściana 10 zał. nr 6 Wieża wysoka z daszkiem 11 zał. nr 7 Przeplotnia Globus 12 zał. nr 8 Huśtawka wagowa pojedyncza 13 zał. nr 9 Równoważnia Deska surfingowa 14 zał. nr 10 Regulamin 15 zał. nr 11 Ławka młodzieżowa 16 zał. nr 12 Kosz na odpady 17 zał. nr 13 Instrukcja obsługi oraz montaż płyt amortyzujących upadek 18 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. A.01 Plan zagospodarowania terenu 19 1:500 Rys. A.02 Plan rozmieszczenia urządzeń 20 1:150 Rys. A.03 Plan nawierzchni i zieleni 21 1:100 Rys. A.04 Przekrój i detale 22 1:20, 1:100 Rys. A.05 Regulamin placu zabaw 23 1:50 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 2

3 STRONY ZAWIERAJĄ ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 3

4 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE Opis techniczny został sporządzony wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami Inwestycja: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW Rybnik - Gotartowice, dz. nr. 506/31 i 909/ Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Rybnik Gotartowice, ul. Ziołowa Jednostka projektowa: Rybnik, ul. Prosta 135A ARCHITEKTURA : projektował: OPRACOWAŁA : mgr inż arch Joanna KORBEL uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej nr 776/01 Śląska Okręgowa Izba Architektów SL-1064 mgr inż. Marta DYMORZ 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452 z późniejszymi zmianami ). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133) z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Wizja lokalna terenu. Koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Radosna Szkoła. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Gotartowicach. W zakres opracowania wchodzi: szkolny plac zabaw dla dzieci szkolnych w wieku od 6 do 9 lat z elementami zabawowymi; ciągi komunikacyjne (chodniki) i strefy bezpieczeństwa z nawierzchniami syntetycznymi; mała architektura np. ławeczki; zieleń np. krzewy, trawniki. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 4

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW NA DZIAŁEK NR 909/31 i 503/31, Rybnik Gotartowice. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Teren, na którym projektuje się przedmiotowy plac zabaw obejmuję działki nr 506/31 i 909/31 położone w Rybniku Gotartowicach przy ulicy Ziołowej 3. Obszar ten należy do kompleksu Szkoły Podstawowej nr 20, im Harcerzy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach. Działka graniczy z działkami niezabudowanymi bądź z działkami drogowymi. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Działka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem szkoły podstawowej z ogrodem i strefami dojść. Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz energetycznej. Dojazd odbywa się bezpośrednio od strony południowo - wschodniej istniejącą drogą asfaltową. W części objętej niniejszym opracowaniem przez działkę przebiega linia teletechniczna Obszar przeznaczony pod budowę placu zabaw jest porośnięty trawą z niewielkim spadkiem w kierunku budynku szkolnego. 3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki: Powierzchnia działki 909/31 i 503/ ,00 m 2 Powierzchnia opracowania - 406,00 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna - 128,00 m 2 Powierzchnia utwardzona - 10,00 m 2 Powierzchnia placu zabaw - 268,00 m 2 w skład wchodzi: powierzchnia komunikacji - 10,00 m 2 powierzchnia bezpieczna - 172,00 m 2 powierzchnia trawiasta - 86,00 m 2 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla placu zabaw: 58% 5. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH: ELEMETY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Projektowane urządzenia zostaną przymocowane do podłoża poprzez kotwy stalowe osadzone w blokach fundamentowych z betonu C20/30 (B30), posadowionych na poziomie - 1,0 m poniżej poziomu urządzonego terenu. Bloki fundamentowe jako prefabrykat dostarczane są przez producenta elementów placu zabaw. Elementy wyposażenia wykonane są w całości ze stali ocynkowanej metodą ogniową i malowane lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). Wszystkie zabudowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa. Plac zabaw zostanie wyposażone w ławki oraz kosz na śmieci. Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw wyposażony będzie w: 1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ścianka z huśtawką szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 1700x580cm, WSU 1,50m 2. Wieża wysoka z daszkiem szt. 1 Wymiar strefy bezpieczeństwa 710x530cm, WSU 1,50m 3. Huśtawka wagowa, pojedyncza szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 515x215 cm 4. Przeplotnia Globus szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa Ø500, WSU 1,50m 5. Równoważnia deska surfingowa szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 333x399 cm, WSU 0,42m Urządzenia dodatkowe: 6. Regulamin szt. 1 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 5

6 7. Ławka młodzieżowa szt Koszt na odpady szt. 1 Karty techniczne poszczególnych urządzeń znajdują się w załączniku niniejszego opracowania. Wszystkie urządzenia i elementy wykorzystane na placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN EN :2009, PN EN :2009 i specyfikacją techniczną. Wszystkie stosowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać aprobaty oraz certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ 3LETNI OKRES GWARANCJI, MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIALÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN EN 1176) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA. SWOBODNA WYSOKOŚĆ UPADKU WSZYTSKICH URZĄDZEŃ DO 1,50M. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW Przed przystąpieniem do prac należy wykonać niwelację opracowywanego terenu do rzędnej 250,30 m n. p. m ze spadkiem 2% w kierunku południowo wschodnim (nachylenie terenu nawiązać do istniejącego placu pomiędzy projektowanym placem zabaw, a salą gimnastyczną). Powierzchnię tę należy wyrównać oraz ułożyć warstwy podbudowy na wytyczonym obszarze placu zabaw. Łączna grubość warstw to 19,3 cm. Następnie zdjęty uprzednio humus rozplantować po całym otaczającym terenie. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z płytek gumowych EPDM przeznaczonych do stosowania na zewnątrz oraz absorbujących upadek. Warstwę absorbującą zastosować o grubości 43 mm dla maksymalnej wysokości upadku 150 cm. Kolor warstwy to RAL kolor pomarańczowy. Nawierzchnię należy układać na przesiewce kamiennej (kliniec) z kruszywa o frakcji 0,5-4 mm lub piasku płukanym stabilizowanym cementem o grubości 5 cm. Jako podkład należy zastosować warstwę kruszywa łamanego o frakcji mm o grubości 5 cm zagęszczaną mechanicznie, bezpośrednio na grunt ułożyć tłuczeń o grubości 5 cm. Warstwa podbudowy winna być ułożona ze spadkiem 2% w celu łatwego odprowadzenia wód powierzchniowych. W przydatku występowania pod projektowaną powierzchnią gumową gruntów nieprzesiąkliwych zaleca się wykonanie drenażu. Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikami gumowymi EPDM na styku z powierzchnią trawiastą. Górna krawędź obrzeża gumowego ma być licowana z powierzchnią nawierzchnią bezpieczną. Obrzeża kotwić za pomocą bloków fundamentowych wykonanych z betony. Nawierzchnia komunikacyjna wykonana z płytek gumowych EPDM przeznaczonych do stosowania na zewnątrz oraz absorbujących upadek. Zastosować warstwę absorbującą upadek gr. 43 mm dla maksymalnej wysokości upadku 150 cm. Kolor warstwy to RAL kolor niebieski. Nawierzchnię należy układać na przesiewce kamiennej (kliniec) z kruszywa o frakcji 0,5-4 mm lub piasku płukanym stabilizowanym cementem o grubości 5 cm. Jako podkład należy zastosować warstwę kruszywa łamanego o frakcji mm o grubości 5 cm zagęszczaną mechanicznie, bezpośrednio na grunt ułożyć tłuczeń o grubości 5cm. Warstwa podbudowy winna być ułożona ze spadkiem 2% w celu łatwego odprowadzenia wód powierzchniowych. W przydatku występowania pod projektowaną powierzchnią gumową gruntów nieprzesiąkliwych zaleca się wykonanie drenażu. Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikami gumowymi EPDM na styku z powierzchnią trawiastą. Górna krawędź obrzeża gumowego ma być licowana z powierzchnią nawierzchnią bezpieczną. Obrzeża kotwić za pomocą bloków fundamentowych wykonanych z betony. Nawierzchnia trawiasta przed ułożeniem trawnika należy uprzednio przygotować teren (usunięcie śmieci, kamieni lub korzeni). Powierzchnia winna być pozbawiona lokalnych zagłębień terenu oraz wyprofilowana ze spadkiem 2% w celu ułatwienia odprowadzania wód powierzchniowych. W przypadku mało urodzajnej ziemi po przekopaniu terenu na głębokość szpadla należy zastosować warstwę 10 cm kompostu, mieszając go z ziemią. Jako barierę izolacyjną należy zastosować drzewka ozdobne, które jednocześnie stanowić będą zacienienie placu zabaw. Podłoże przygotować 3-5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. Aby skrócić ten czas należy zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni i nasion pod zasiew dokonać w ilości większej o 5 % niż wynika z obliczeń Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 6

7 powierzchni trawiastej. W miejscach obsadzenia drzewek i krzewów ozdobnych należy wysypać korą drzewną. Krzewy ozdobne: Drzewko - wiśnia Kiku- Shidera Zakura (Prunus 'Kiku-shidare-zakura' P. serrulata) - szt. 2 Malownicze drzewko o zwisających pędach, najlepiej szczepione na pniu. Korona dość rzadka, nieregularna. Kwiaty pełne, różowe, zebrane w pęczki po kilka sztuk, zwisające na długich szypułkach. Liście zielone, dość duże, jesienią zmieniają barwę na czerwono-pomarańczową. Polecana do nasadzeń pojedynczych w miejscach osłoniętych, na żyznych ogrodowych glebach. Krzew krzewuszka cudowna Boskoop Glory (Weigela florid ) szt. 9 Mały krzew o przewieszających się pędach. Dorasta do 1,5 m wys. Liście 4-6 cm długości, eliptyczne, ciemnozielone, spodem jasnozielone. Kwiaty bardzo liczne, długości 3 cm, łososiowo - różowe, VI-IX. Lepiej kwitnie na słonecznym stanowisku. Krzew żywotnik wschodni Tuja Aura Nana (Thuja orientalis ) szt. 7 Bardzo ozdobna odmiana o jajowatym kształcie i powolnym wzroście, osiągająca po 10 latach ok. 0,8 m wysokości. Barwa igieł zielono-złocisto-żółta. Zimą pędy lekko brunatnieją. Stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru. Gleby żyzne, zasobne, wilgotne. Nawierzchnia brukowa dojścia do placu zabaw wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie. Zastosować podsypkę cementowo piaskową o grubości 3 cm. Jako podbudowę zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o gr.10 cm. Pod tą warstwę ułożyć warstwę odsączającą z pospółki o gr. 20 cm. Nawierzchnię należy ułożyć z 2% spadkiem w celu odprowadzenia wody powierzchniowej. OGRODZENIE Ogrodzenie placu zabaw należy wykonać z okrągłych słupków stalowych o średnicy 50mm i wysokości 80 cm ponad poziom terenu, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 6029 (zielony). Słupy w rozstawie ok. 157 cm wokół placu zabaw. Każdy słupek należy zakończyć półokrągłą zaślepką. Słupy należy połączyć rurą d=34 mm ocynkowaną i powlekany w kolorze RAL 1021 (żółty). W dolnej części słupów należy dospawać krzyżyk stalowy, aby zakotwienie w betonie było stałe. Słupy należy kotwić na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu w fundamentach betonowych o średnicy Ø15 cm. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 7

8 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3, nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: FAZA OPRACOWANIA: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku ul. Ziołowa Rybnik - Gotartowice INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OPRACOWANIE: mgr inż. arch Joanna Korbel, upr. Bud. 776/01, Izba SL-1064 DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2010r. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 8

9 NFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji Zamierzenie budowlane obejmuje budowę placu zabaw na działkach nr 909/31 i 506/31, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ze sztuką budowlaną. Kolejność wykonywania robót: roboty ziemne (ręczne) roboty fundamentowe (fundamenty prefabrykowane) roboty montażowe urządzeń 2. Wykaz istniejących obiektów Powierzchnia opracowania posiada regularny kształt prostokąta i jest niezabudowana. 3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak zagrożeń. 4. Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót. rozładunek elementów oraz ich montaż praca maszyn budowlanych. 5. Instruktaże pracowników. W zakresie szkoleń instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć następujące elementy: instruktaże stanowiskowe informujące o możliwościach zagrożenia i sposobach postępowania w przypadku ich wystąpienia - przeprowadza kierownik robót zwrócenie uwagi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odzież ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony słuchu i wzroku, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa itp.) pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac świadczące o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw. Należy zapewnić następujące elementy: wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych, zapewnić pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy w miejscach łatwo dostępnych, miejsce zlokalizowania apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podległym pracownikom przekazać informację o tej lokalizacji na szkoleniu BHP, wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczeństwa itp. Uwaga! Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem odpowiednio do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. projektowała: mgr inż arch Joanna KORBEL upr. Bud. 776/01, SL-1064 opracowała: mgr inż. Marta DYMORZ Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 9

10 Załącznik nr 5 Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ŚCIANA Informacje ogólne Zestaw Ściana to urządzenie do zastosowania na wolnym powietrzu. Zestaw Ściana wykonany w konstrukcji metalowej ( ocynkowanej metodą ogniową ) pomalowany, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych. Instrukcja wg. PN-EN pkt.6 i pkt.7, PN-EN Zasady ogólne Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania, a w przypadku jego braku z zastosowaniem poniższych zasad: Montażu urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich, urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN , W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177, Montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim, Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób, niepowołanych. Montażu urządzeń dokonać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych. W skład zestawu Ściana wchodzą: -konstrukcja metalowa (ocynkowana) w składająca się z: huśtawki, ściany z łańcucha, drabinki, liny z kulami, ściana z opon, trzepak oraz szczebelki poziome. -prefabrykaty fundamentowe, w skład kompletu wchodzą stopy fundamentowe: - 600x530x350-6szt, - 960x960x250-1szt., - 250x675x280-1szt, Ø500-5szt Strefa bezpieczna Widok perspektywiczny Przekrój Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 10

11 Załącznik nr 6 Wieża wysoka z daszkiem Opis: W skład zestawu wchodzi: Wieża zadaszona. - Zjeżdżalnia o dł. 220cm, ślizg z blachy chromoniklowej. - Schodki wejściowe. - Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. - Boczne ścianki wieżyczki wypełniono płytami z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) Całość ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi (lakierami strukturalnymi). W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów wykonanych z betonu B30 ułatwiających montaż. Strefa bezpieczna Widok perspektywiczny Przekrój Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 11

12 Załącznik nr 7 Przeplotnia Globus Opis: Podstawą konstrukcji jest słup z rury 114,3x4. Poręcze, które spełniają rolę uchwytów wykonane są z rury 38x2,9. Między rurami zamontowana jest lina 16 ułatwiająca wejście na urządzenie. Całość konstrukcji ocynkowana metodą. Strefa bezpieczeństwa Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 12

13 Załącznik nr 8 Huśtawka wagowa, pojedyncza Opis: Podpora huśtawki wykonana z rury 114,3x4 mm. Rura huśtawki o wymiarze 89x3,6mm ma długość 3150 mm. Oś huśtawki wykonana z materiałów o bardzo wysokiej jakości nie wymagająca konserwacji. Siedzenia wykonane są z metalowego szkieletu zalanego gumą, co sprawia, że są bardzo wytrzymałe. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym (strukturalnym). W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż. Strefa bezpieczeństwa Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 13

14 Załącznik nr 9 Równoważnia Deska surfingowa Opis: Całość konstrukcji wykonana ze stali oraz HDPE. Konstrukcja ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem akrylowym ( strukturalnym ), W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Strefa bezpieczna Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 14

15 Załącznik nr 10 Regulamin na plac zabaw Wolnostojąca, stalowa konstrukcja wykonana z rury fi 49 mm, ocynkowana lub dodatkowo malowana farbami strukturalnymi. Naklejka regulaminu placu zabaw oraz fundamenty montażowe w zestawie. Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 15

16 Załącznik nr 11 Ławka młodzieżówa Opis: Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 Całość ocynkowana ogniowo i opcjonalnie lakierowana Listwy siedziska 150x40x1800 z drewna olchowego, lakierowane ciśnieniowo, preparatami Sikkens Rzut i przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 16

17 Załącznik nr 12 Kosz na odpady Opis: Podstawę konstrukcji stanowi rura 51 x 3,2 mm. Kubeł na śmieci o pojemności 75 L wykonany z blachy 2mm, a daszek z blachy 3mm. Pojemniki na śmieci, zabezpieczone są specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich przez osoby niepowołane. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową, model 0211 malowany lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiających montaż. Waga 100 kg Przekrój Rzut Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 17

18 Załącznik nr 13 Instrukcja obsługi oraz monta ż płyt amortyzujących upadek I. Przygotowanie podłoża 1. Zniwelowanie terenu do równego poziomu na rzędną 250,10 m n. p. m. 2. Podłoże pod płytę elastyczną powinno być dokładnie wypoziomowane oraz mrozoodporne. Płyty ułożone powinny być na mocnym, zwięzłym i stabilnym podłożu. Do tego celu najlepiej wykorzystać kruszywo kamienne. 3. W celu prawidłowego utwardzenia i związania materiału podłoża należy użyć maszyny wibracyjnej służącej również do układania kostki brukowej. 4. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z nawierzchni wykonanego placu należy przed ułożeniem nawierzchni elastycznej zadbać o właściwe odwodnienie. W tym celu należy uzyskać nachylenie powierzchni około 2%. II. Monta ż kostki elastycznej 1. Montaż płyty elastycznej należy rozpocząć od jednego z rogów powierzchni układanej i kolejne rzędy układać z przesunięciem o połowę szerokości płyty. Następnie ułożyć pierwszy rząd płyt do krawędzi ograniczającej z drugiej strony. Początek układani a oznaczony został na rysunku nawierzchni. 2. Układając płyty należy zwrócić uwagę na kamienie, które mogą wejść w złącza, powodując ich brak przylegania. 3. Upewnić się, czy płyty ściśle przylegają do pozostałych, oraz do krawędzi układanej powierzchni. 4. Podczas montażu stosować odpowiedni sprzęt montażowy. Płyty należy ciąć dokładnie, aby uzyskać jednolitą strukturę. Można je łatwo przycinać za pomocą przenośnej, elektrycznej piły ręcznej z ostrzem do drewna o średnim rozmiarze zębów. 5. Przy montażu płyty stosowane są kołki stabilizujące (8 szt/m2), które zabezpieczają przed uginaniem się płyt w narożach. 6. Konserwacja nawierzchni elastycznych odbywa się przy użyciu myjki ciśnieniowej. Dodatkowo, aby nadać nawierzchni połysk, można zastosować 1% roztwór silikonu w płynie. 7. Eksploatacja nawierzchnie zgodnie z zaleceniami Instytutu PZH. 8. Sprawdzanie nawierzchni może wykonywać uprawniony zakład certyfikujący. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 18

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ. NR 540 PRZY REMIZIE OSP W KORFANTOWIE (WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ) 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Karta techniczna urządzenia

Karta techniczna urządzenia ,80x40x3mm, 40x40x3mm, rączki z rury 30x2mm Karta techniczna urządzenia Temat/Nazwa: Huśtawka bocianie gniazdo Materiał: Elementy i rury stalowe, beton, liny zbrojone Utworzenie: 2011-11-01 Waga: 101+753kg

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski inwestycja nr ewidencyjne działek objętych opracowaniem: 1321/10 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W MOSINIE W PUSZCZYKOWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGUSŁAW PILCH ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL.BUKOWA 44/1 TEL.FAX.(032) 205 09 07 NR NIP 627-000-31-41, NR REGON 271266966

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGUSŁAW PILCH ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL.BUKOWA 44/1 TEL.FAX.(032) 205 09 07 NR NIP 627-000-31-41, NR REGON 271266966 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGUSŁAW PILCH ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL.BUKOWA 44/1 TEL.FAX.(032) 205 09 07 NR NIP 627-000-31-41, NR REGON 271266966 INWESTOR URZĄD MIASTA KATOWICE WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA, UL.WARSZAWSKA

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW MINI PLAC ZABAW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT Budowa obiektu sportowego Skateparku ARDES INWESTYCJI Działka nr 568, obręb Stepnica Przy działce drogowej nr 578, 545 w Stepnicy Gmina Stepnica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Miasto Inowrocław Zespół Szkół Integracyjnych Ul. Krzymińskiego 4; 88-100 Inowrocław Lokalizacja: Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA TWÓJ DOM -projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak ul. Bankowa, 05-600 Grójec tel. 0-692-422-566 Egz. nr V DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch.

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. Anna Siwińska KATOWICE, LUTY 2008 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU Nazwa: Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w nowoprojektowanym parku w Mielcu

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. /0 * 75/ 782 44 99 0 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, 98-300Wieluń EGZ. NR mgr inż. MAŁGORZATA MUSIALSKA-KOZIK Dotycząca BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DERKACZY W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura

Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura Inwestor: Urząd Gminy Łękawica Adres obiektu: Okrajnik, działka nr 434/5 Jednostka projektowa: Projektował: Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 31 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY. Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z NY

O P I S T E C H N I C Z NY O P I S T E C H N I C Z NY do projektu utwardzenia terenu: 1/ INWESTOR: GMINA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 2/ ADRES INWESTYCJI : 42-660 Kalety-Kuczów, ul. Paderewskiego 93, obręb: Kalety,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji: Obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła Nr egz..5 USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 26 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA: Szkolne

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP:

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP: BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Projekt zagospodarowania Inwestor Adres inwestycji FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: Budowa placu zabaw dla dzieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 5 Budowa :Szkolny plac zabaw na działce nr 355, obręb II MIRSK P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV :45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Obiekt :Szkolny plac zabaw

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strony Skala Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE zał. nr 1 Szkic orientacyjny 3.1 zał. nr 2 Kopia mapy zasadniczej 3.2 1:1000 zał. nr 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA OŚWIADCZENIE JA NIśEJ PODPISANY Stosownie do ustaleń art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ( tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ) JAKO AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Projekt Budowlany Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Inwestor Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 Projektant mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW LP opis wersja liczba Cena netto 1 Auto z przyczepą S+ 1 2 Zestaw zabawowy Statek mini S+ 1 3 Zabawka na sprężynie Auto HDPE 1 4 Karuzela metalowa Trzmiel 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie PROJEKT BUDOWLANY Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie działki o nr ewid.: 89, 90, 91; województwo: świętokrzyskie;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 6 ebe STUDIO PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PARKU W RUDZIE-HUCIE

ZAGOSPODAROWANIE PARKU W RUDZIE-HUCIE Inwestor: Gmina Ruda-Huta ul. Niepodległości 44 22-110 Ruda-Huta Nazwa opracowania: ZAGOSPODAROWANIE PARKU W RUDZIE-HUCIE Funkcja: Imię, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Projektant: dr inż. arch. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Temat opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Lokalizacja: ul. Bytomska działka 1055/2; 1056/2 Orzech 0002 Skrzyżowanie Mickiewicza z Bytomską

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo