PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW"

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku ul. Ziołowa Rybnik - Gotartowice FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.20, ust. 4PB) ARCHITEKTURA: projektowała: mgr inż. arch Joanna Korbel upr. bud. 776/01, Izba SL-1064 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marta Dymorz DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2010r. Egz. 1/5 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strony Skala Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE zał. nr 1 Szkic orientacyjny 3.1 zał. nr 2 Kopia mapy zasadniczej 3.2 1:500 zał. nr 3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 3.3 zał. nr 4 Zaświadczenia o przynależności projektanta do SLOIA 3.4 II. CZĘŚĆ OPISOWA Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 4-7 Informacja dotycząca BIOZ 8-9 Dane techniczne urządzeń zabawowych zał. nr 5 Urządzenie wielofunkcyjne Ściana 10 zał. nr 6 Wieża wysoka z daszkiem 11 zał. nr 7 Przeplotnia Globus 12 zał. nr 8 Huśtawka wagowa pojedyncza 13 zał. nr 9 Równoważnia Deska surfingowa 14 zał. nr 10 Regulamin 15 zał. nr 11 Ławka młodzieżowa 16 zał. nr 12 Kosz na odpady 17 zał. nr 13 Instrukcja obsługi oraz montaż płyt amortyzujących upadek 18 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. A.01 Plan zagospodarowania terenu 19 1:500 Rys. A.02 Plan rozmieszczenia urządzeń 20 1:150 Rys. A.03 Plan nawierzchni i zieleni 21 1:100 Rys. A.04 Przekrój i detale 22 1:20, 1:100 Rys. A.05 Regulamin placu zabaw 23 1:50 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 2

3 STRONY ZAWIERAJĄ ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 3

4 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE Opis techniczny został sporządzony wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami Inwestycja: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW Rybnik - Gotartowice, dz. nr. 506/31 i 909/ Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Rybnik Gotartowice, ul. Ziołowa Jednostka projektowa: Rybnik, ul. Prosta 135A ARCHITEKTURA : projektował: OPRACOWAŁA : mgr inż arch Joanna KORBEL uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej nr 776/01 Śląska Okręgowa Izba Architektów SL-1064 mgr inż. Marta DYMORZ 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452 z późniejszymi zmianami ). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133) z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Wizja lokalna terenu. Koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Radosna Szkoła. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Gotartowicach. W zakres opracowania wchodzi: szkolny plac zabaw dla dzieci szkolnych w wieku od 6 do 9 lat z elementami zabawowymi; ciągi komunikacyjne (chodniki) i strefy bezpieczeństwa z nawierzchniami syntetycznymi; mała architektura np. ławeczki; zieleń np. krzewy, trawniki. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 4

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW NA DZIAŁEK NR 909/31 i 503/31, Rybnik Gotartowice. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Teren, na którym projektuje się przedmiotowy plac zabaw obejmuję działki nr 506/31 i 909/31 położone w Rybniku Gotartowicach przy ulicy Ziołowej 3. Obszar ten należy do kompleksu Szkoły Podstawowej nr 20, im Harcerzy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach. Działka graniczy z działkami niezabudowanymi bądź z działkami drogowymi. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Działka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem szkoły podstawowej z ogrodem i strefami dojść. Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz energetycznej. Dojazd odbywa się bezpośrednio od strony południowo - wschodniej istniejącą drogą asfaltową. W części objętej niniejszym opracowaniem przez działkę przebiega linia teletechniczna Obszar przeznaczony pod budowę placu zabaw jest porośnięty trawą z niewielkim spadkiem w kierunku budynku szkolnego. 3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki: Powierzchnia działki 909/31 i 503/ ,00 m 2 Powierzchnia opracowania - 406,00 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna - 128,00 m 2 Powierzchnia utwardzona - 10,00 m 2 Powierzchnia placu zabaw - 268,00 m 2 w skład wchodzi: powierzchnia komunikacji - 10,00 m 2 powierzchnia bezpieczna - 172,00 m 2 powierzchnia trawiasta - 86,00 m 2 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla placu zabaw: 58% 5. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH: ELEMETY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Projektowane urządzenia zostaną przymocowane do podłoża poprzez kotwy stalowe osadzone w blokach fundamentowych z betonu C20/30 (B30), posadowionych na poziomie - 1,0 m poniżej poziomu urządzonego terenu. Bloki fundamentowe jako prefabrykat dostarczane są przez producenta elementów placu zabaw. Elementy wyposażenia wykonane są w całości ze stali ocynkowanej metodą ogniową i malowane lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). Wszystkie zabudowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa. Plac zabaw zostanie wyposażone w ławki oraz kosz na śmieci. Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw wyposażony będzie w: 1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ścianka z huśtawką szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 1700x580cm, WSU 1,50m 2. Wieża wysoka z daszkiem szt. 1 Wymiar strefy bezpieczeństwa 710x530cm, WSU 1,50m 3. Huśtawka wagowa, pojedyncza szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 515x215 cm 4. Przeplotnia Globus szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa Ø500, WSU 1,50m 5. Równoważnia deska surfingowa szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 333x399 cm, WSU 0,42m Urządzenia dodatkowe: 6. Regulamin szt. 1 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 5

6 7. Ławka młodzieżowa szt Koszt na odpady szt. 1 Karty techniczne poszczególnych urządzeń znajdują się w załączniku niniejszego opracowania. Wszystkie urządzenia i elementy wykorzystane na placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN EN :2009, PN EN :2009 i specyfikacją techniczną. Wszystkie stosowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać aprobaty oraz certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ 3LETNI OKRES GWARANCJI, MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIALÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN EN 1176) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA. SWOBODNA WYSOKOŚĆ UPADKU WSZYTSKICH URZĄDZEŃ DO 1,50M. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW Przed przystąpieniem do prac należy wykonać niwelację opracowywanego terenu do rzędnej 250,30 m n. p. m ze spadkiem 2% w kierunku południowo wschodnim (nachylenie terenu nawiązać do istniejącego placu pomiędzy projektowanym placem zabaw, a salą gimnastyczną). Powierzchnię tę należy wyrównać oraz ułożyć warstwy podbudowy na wytyczonym obszarze placu zabaw. Łączna grubość warstw to 19,3 cm. Następnie zdjęty uprzednio humus rozplantować po całym otaczającym terenie. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z płytek gumowych EPDM przeznaczonych do stosowania na zewnątrz oraz absorbujących upadek. Warstwę absorbującą zastosować o grubości 43 mm dla maksymalnej wysokości upadku 150 cm. Kolor warstwy to RAL kolor pomarańczowy. Nawierzchnię należy układać na przesiewce kamiennej (kliniec) z kruszywa o frakcji 0,5-4 mm lub piasku płukanym stabilizowanym cementem o grubości 5 cm. Jako podkład należy zastosować warstwę kruszywa łamanego o frakcji mm o grubości 5 cm zagęszczaną mechanicznie, bezpośrednio na grunt ułożyć tłuczeń o grubości 5 cm. Warstwa podbudowy winna być ułożona ze spadkiem 2% w celu łatwego odprowadzenia wód powierzchniowych. W przydatku występowania pod projektowaną powierzchnią gumową gruntów nieprzesiąkliwych zaleca się wykonanie drenażu. Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikami gumowymi EPDM na styku z powierzchnią trawiastą. Górna krawędź obrzeża gumowego ma być licowana z powierzchnią nawierzchnią bezpieczną. Obrzeża kotwić za pomocą bloków fundamentowych wykonanych z betony. Nawierzchnia komunikacyjna wykonana z płytek gumowych EPDM przeznaczonych do stosowania na zewnątrz oraz absorbujących upadek. Zastosować warstwę absorbującą upadek gr. 43 mm dla maksymalnej wysokości upadku 150 cm. Kolor warstwy to RAL kolor niebieski. Nawierzchnię należy układać na przesiewce kamiennej (kliniec) z kruszywa o frakcji 0,5-4 mm lub piasku płukanym stabilizowanym cementem o grubości 5 cm. Jako podkład należy zastosować warstwę kruszywa łamanego o frakcji mm o grubości 5 cm zagęszczaną mechanicznie, bezpośrednio na grunt ułożyć tłuczeń o grubości 5cm. Warstwa podbudowy winna być ułożona ze spadkiem 2% w celu łatwego odprowadzenia wód powierzchniowych. W przydatku występowania pod projektowaną powierzchnią gumową gruntów nieprzesiąkliwych zaleca się wykonanie drenażu. Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikami gumowymi EPDM na styku z powierzchnią trawiastą. Górna krawędź obrzeża gumowego ma być licowana z powierzchnią nawierzchnią bezpieczną. Obrzeża kotwić za pomocą bloków fundamentowych wykonanych z betony. Nawierzchnia trawiasta przed ułożeniem trawnika należy uprzednio przygotować teren (usunięcie śmieci, kamieni lub korzeni). Powierzchnia winna być pozbawiona lokalnych zagłębień terenu oraz wyprofilowana ze spadkiem 2% w celu ułatwienia odprowadzania wód powierzchniowych. W przypadku mało urodzajnej ziemi po przekopaniu terenu na głębokość szpadla należy zastosować warstwę 10 cm kompostu, mieszając go z ziemią. Jako barierę izolacyjną należy zastosować drzewka ozdobne, które jednocześnie stanowić będą zacienienie placu zabaw. Podłoże przygotować 3-5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. Aby skrócić ten czas należy zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni i nasion pod zasiew dokonać w ilości większej o 5 % niż wynika z obliczeń Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 6

7 powierzchni trawiastej. W miejscach obsadzenia drzewek i krzewów ozdobnych należy wysypać korą drzewną. Krzewy ozdobne: Drzewko - wiśnia Kiku- Shidera Zakura (Prunus 'Kiku-shidare-zakura' P. serrulata) - szt. 2 Malownicze drzewko o zwisających pędach, najlepiej szczepione na pniu. Korona dość rzadka, nieregularna. Kwiaty pełne, różowe, zebrane w pęczki po kilka sztuk, zwisające na długich szypułkach. Liście zielone, dość duże, jesienią zmieniają barwę na czerwono-pomarańczową. Polecana do nasadzeń pojedynczych w miejscach osłoniętych, na żyznych ogrodowych glebach. Krzew krzewuszka cudowna Boskoop Glory (Weigela florid ) szt. 9 Mały krzew o przewieszających się pędach. Dorasta do 1,5 m wys. Liście 4-6 cm długości, eliptyczne, ciemnozielone, spodem jasnozielone. Kwiaty bardzo liczne, długości 3 cm, łososiowo - różowe, VI-IX. Lepiej kwitnie na słonecznym stanowisku. Krzew żywotnik wschodni Tuja Aura Nana (Thuja orientalis ) szt. 7 Bardzo ozdobna odmiana o jajowatym kształcie i powolnym wzroście, osiągająca po 10 latach ok. 0,8 m wysokości. Barwa igieł zielono-złocisto-żółta. Zimą pędy lekko brunatnieją. Stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru. Gleby żyzne, zasobne, wilgotne. Nawierzchnia brukowa dojścia do placu zabaw wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie. Zastosować podsypkę cementowo piaskową o grubości 3 cm. Jako podbudowę zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o gr.10 cm. Pod tą warstwę ułożyć warstwę odsączającą z pospółki o gr. 20 cm. Nawierzchnię należy ułożyć z 2% spadkiem w celu odprowadzenia wody powierzchniowej. OGRODZENIE Ogrodzenie placu zabaw należy wykonać z okrągłych słupków stalowych o średnicy 50mm i wysokości 80 cm ponad poziom terenu, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 6029 (zielony). Słupy w rozstawie ok. 157 cm wokół placu zabaw. Każdy słupek należy zakończyć półokrągłą zaślepką. Słupy należy połączyć rurą d=34 mm ocynkowaną i powlekany w kolorze RAL 1021 (żółty). W dolnej części słupów należy dospawać krzyżyk stalowy, aby zakotwienie w betonie było stałe. Słupy należy kotwić na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu w fundamentach betonowych o średnicy Ø15 cm. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 7

8 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3, nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: FAZA OPRACOWANIA: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku ul. Ziołowa Rybnik - Gotartowice INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OPRACOWANIE: mgr inż. arch Joanna Korbel, upr. Bud. 776/01, Izba SL-1064 DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2010r. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 8

9 NFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji Zamierzenie budowlane obejmuje budowę placu zabaw na działkach nr 909/31 i 506/31, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ze sztuką budowlaną. Kolejność wykonywania robót: roboty ziemne (ręczne) roboty fundamentowe (fundamenty prefabrykowane) roboty montażowe urządzeń 2. Wykaz istniejących obiektów Powierzchnia opracowania posiada regularny kształt prostokąta i jest niezabudowana. 3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak zagrożeń. 4. Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót. rozładunek elementów oraz ich montaż praca maszyn budowlanych. 5. Instruktaże pracowników. W zakresie szkoleń instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć następujące elementy: instruktaże stanowiskowe informujące o możliwościach zagrożenia i sposobach postępowania w przypadku ich wystąpienia - przeprowadza kierownik robót zwrócenie uwagi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odzież ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony słuchu i wzroku, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa itp.) pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac świadczące o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw. Należy zapewnić następujące elementy: wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych, zapewnić pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy w miejscach łatwo dostępnych, miejsce zlokalizowania apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podległym pracownikom przekazać informację o tej lokalizacji na szkoleniu BHP, wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczeństwa itp. Uwaga! Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem odpowiednio do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. projektowała: mgr inż arch Joanna KORBEL upr. Bud. 776/01, SL-1064 opracowała: mgr inż. Marta DYMORZ Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 9

10 Załącznik nr 5 Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ŚCIANA Informacje ogólne Zestaw Ściana to urządzenie do zastosowania na wolnym powietrzu. Zestaw Ściana wykonany w konstrukcji metalowej ( ocynkowanej metodą ogniową ) pomalowany, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych. Instrukcja wg. PN-EN pkt.6 i pkt.7, PN-EN Zasady ogólne Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania, a w przypadku jego braku z zastosowaniem poniższych zasad: Montażu urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich, urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN , W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177, Montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim, Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób, niepowołanych. Montażu urządzeń dokonać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych. W skład zestawu Ściana wchodzą: -konstrukcja metalowa (ocynkowana) w składająca się z: huśtawki, ściany z łańcucha, drabinki, liny z kulami, ściana z opon, trzepak oraz szczebelki poziome. -prefabrykaty fundamentowe, w skład kompletu wchodzą stopy fundamentowe: - 600x530x350-6szt, - 960x960x250-1szt., - 250x675x280-1szt, Ø500-5szt Strefa bezpieczna Widok perspektywiczny Przekrój Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 10

11 Załącznik nr 6 Wieża wysoka z daszkiem Opis: W skład zestawu wchodzi: Wieża zadaszona. - Zjeżdżalnia o dł. 220cm, ślizg z blachy chromoniklowej. - Schodki wejściowe. - Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. - Boczne ścianki wieżyczki wypełniono płytami z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) Całość ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi (lakierami strukturalnymi). W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów wykonanych z betonu B30 ułatwiających montaż. Strefa bezpieczna Widok perspektywiczny Przekrój Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 11

12 Załącznik nr 7 Przeplotnia Globus Opis: Podstawą konstrukcji jest słup z rury 114,3x4. Poręcze, które spełniają rolę uchwytów wykonane są z rury 38x2,9. Między rurami zamontowana jest lina 16 ułatwiająca wejście na urządzenie. Całość konstrukcji ocynkowana metodą. Strefa bezpieczeństwa Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 12

13 Załącznik nr 8 Huśtawka wagowa, pojedyncza Opis: Podpora huśtawki wykonana z rury 114,3x4 mm. Rura huśtawki o wymiarze 89x3,6mm ma długość 3150 mm. Oś huśtawki wykonana z materiałów o bardzo wysokiej jakości nie wymagająca konserwacji. Siedzenia wykonane są z metalowego szkieletu zalanego gumą, co sprawia, że są bardzo wytrzymałe. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym (strukturalnym). W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż. Strefa bezpieczeństwa Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 13

14 Załącznik nr 9 Równoważnia Deska surfingowa Opis: Całość konstrukcji wykonana ze stali oraz HDPE. Konstrukcja ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem akrylowym ( strukturalnym ), W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Strefa bezpieczna Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 14

15 Załącznik nr 10 Regulamin na plac zabaw Wolnostojąca, stalowa konstrukcja wykonana z rury fi 49 mm, ocynkowana lub dodatkowo malowana farbami strukturalnymi. Naklejka regulaminu placu zabaw oraz fundamenty montażowe w zestawie. Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 15

16 Załącznik nr 11 Ławka młodzieżówa Opis: Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 Całość ocynkowana ogniowo i opcjonalnie lakierowana Listwy siedziska 150x40x1800 z drewna olchowego, lakierowane ciśnieniowo, preparatami Sikkens Rzut i przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 16

17 Załącznik nr 12 Kosz na odpady Opis: Podstawę konstrukcji stanowi rura 51 x 3,2 mm. Kubeł na śmieci o pojemności 75 L wykonany z blachy 2mm, a daszek z blachy 3mm. Pojemniki na śmieci, zabezpieczone są specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich przez osoby niepowołane. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową, model 0211 malowany lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiających montaż. Waga 100 kg Przekrój Rzut Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 17

18 Załącznik nr 13 Instrukcja obsługi oraz monta ż płyt amortyzujących upadek I. Przygotowanie podłoża 1. Zniwelowanie terenu do równego poziomu na rzędną 250,10 m n. p. m. 2. Podłoże pod płytę elastyczną powinno być dokładnie wypoziomowane oraz mrozoodporne. Płyty ułożone powinny być na mocnym, zwięzłym i stabilnym podłożu. Do tego celu najlepiej wykorzystać kruszywo kamienne. 3. W celu prawidłowego utwardzenia i związania materiału podłoża należy użyć maszyny wibracyjnej służącej również do układania kostki brukowej. 4. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z nawierzchni wykonanego placu należy przed ułożeniem nawierzchni elastycznej zadbać o właściwe odwodnienie. W tym celu należy uzyskać nachylenie powierzchni około 2%. II. Monta ż kostki elastycznej 1. Montaż płyty elastycznej należy rozpocząć od jednego z rogów powierzchni układanej i kolejne rzędy układać z przesunięciem o połowę szerokości płyty. Następnie ułożyć pierwszy rząd płyt do krawędzi ograniczającej z drugiej strony. Początek układani a oznaczony został na rysunku nawierzchni. 2. Układając płyty należy zwrócić uwagę na kamienie, które mogą wejść w złącza, powodując ich brak przylegania. 3. Upewnić się, czy płyty ściśle przylegają do pozostałych, oraz do krawędzi układanej powierzchni. 4. Podczas montażu stosować odpowiedni sprzęt montażowy. Płyty należy ciąć dokładnie, aby uzyskać jednolitą strukturę. Można je łatwo przycinać za pomocą przenośnej, elektrycznej piły ręcznej z ostrzem do drewna o średnim rozmiarze zębów. 5. Przy montażu płyty stosowane są kołki stabilizujące (8 szt/m2), które zabezpieczają przed uginaniem się płyt w narożach. 6. Konserwacja nawierzchni elastycznych odbywa się przy użyciu myjki ciśnieniowej. Dodatkowo, aby nadać nawierzchni połysk, można zastosować 1% roztwór silikonu w płynie. 7. Eksploatacja nawierzchnie zgodnie z zaleceniami Instytutu PZH. 8. Sprawdzanie nawierzchni może wykonywać uprawniony zakład certyfikujący. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 18

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo