PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW"

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku ul. Ziołowa Rybnik - Gotartowice FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.20, ust. 4PB) ARCHITEKTURA: projektowała: mgr inż. arch Joanna Korbel upr. bud. 776/01, Izba SL-1064 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marta Dymorz DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2010r. Egz. 1/5 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strony Skala Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE zał. nr 1 Szkic orientacyjny 3.1 zał. nr 2 Kopia mapy zasadniczej 3.2 1:500 zał. nr 3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 3.3 zał. nr 4 Zaświadczenia o przynależności projektanta do SLOIA 3.4 II. CZĘŚĆ OPISOWA Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 4-7 Informacja dotycząca BIOZ 8-9 Dane techniczne urządzeń zabawowych zał. nr 5 Urządzenie wielofunkcyjne Ściana 10 zał. nr 6 Wieża wysoka z daszkiem 11 zał. nr 7 Przeplotnia Globus 12 zał. nr 8 Huśtawka wagowa pojedyncza 13 zał. nr 9 Równoważnia Deska surfingowa 14 zał. nr 10 Regulamin 15 zał. nr 11 Ławka młodzieżowa 16 zał. nr 12 Kosz na odpady 17 zał. nr 13 Instrukcja obsługi oraz montaż płyt amortyzujących upadek 18 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. A.01 Plan zagospodarowania terenu 19 1:500 Rys. A.02 Plan rozmieszczenia urządzeń 20 1:150 Rys. A.03 Plan nawierzchni i zieleni 21 1:100 Rys. A.04 Przekrój i detale 22 1:20, 1:100 Rys. A.05 Regulamin placu zabaw 23 1:50 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 2

3 STRONY ZAWIERAJĄ ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 3

4 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE Opis techniczny został sporządzony wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami Inwestycja: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW Rybnik - Gotartowice, dz. nr. 506/31 i 909/ Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Rybnik Gotartowice, ul. Ziołowa Jednostka projektowa: Rybnik, ul. Prosta 135A ARCHITEKTURA : projektował: OPRACOWAŁA : mgr inż arch Joanna KORBEL uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej nr 776/01 Śląska Okręgowa Izba Architektów SL-1064 mgr inż. Marta DYMORZ 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452 z późniejszymi zmianami ). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133) z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Wizja lokalna terenu. Koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Radosna Szkoła. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Gotartowicach. W zakres opracowania wchodzi: szkolny plac zabaw dla dzieci szkolnych w wieku od 6 do 9 lat z elementami zabawowymi; ciągi komunikacyjne (chodniki) i strefy bezpieczeństwa z nawierzchniami syntetycznymi; mała architektura np. ławeczki; zieleń np. krzewy, trawniki. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 4

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW NA DZIAŁEK NR 909/31 i 503/31, Rybnik Gotartowice. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Teren, na którym projektuje się przedmiotowy plac zabaw obejmuję działki nr 506/31 i 909/31 położone w Rybniku Gotartowicach przy ulicy Ziołowej 3. Obszar ten należy do kompleksu Szkoły Podstawowej nr 20, im Harcerzy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach. Działka graniczy z działkami niezabudowanymi bądź z działkami drogowymi. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Działka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem szkoły podstawowej z ogrodem i strefami dojść. Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz energetycznej. Dojazd odbywa się bezpośrednio od strony południowo - wschodniej istniejącą drogą asfaltową. W części objętej niniejszym opracowaniem przez działkę przebiega linia teletechniczna Obszar przeznaczony pod budowę placu zabaw jest porośnięty trawą z niewielkim spadkiem w kierunku budynku szkolnego. 3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki: Powierzchnia działki 909/31 i 503/ ,00 m 2 Powierzchnia opracowania - 406,00 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna - 128,00 m 2 Powierzchnia utwardzona - 10,00 m 2 Powierzchnia placu zabaw - 268,00 m 2 w skład wchodzi: powierzchnia komunikacji - 10,00 m 2 powierzchnia bezpieczna - 172,00 m 2 powierzchnia trawiasta - 86,00 m 2 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla placu zabaw: 58% 5. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH: ELEMETY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Projektowane urządzenia zostaną przymocowane do podłoża poprzez kotwy stalowe osadzone w blokach fundamentowych z betonu C20/30 (B30), posadowionych na poziomie - 1,0 m poniżej poziomu urządzonego terenu. Bloki fundamentowe jako prefabrykat dostarczane są przez producenta elementów placu zabaw. Elementy wyposażenia wykonane są w całości ze stali ocynkowanej metodą ogniową i malowane lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). Wszystkie zabudowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa. Plac zabaw zostanie wyposażone w ławki oraz kosz na śmieci. Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw wyposażony będzie w: 1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ścianka z huśtawką szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 1700x580cm, WSU 1,50m 2. Wieża wysoka z daszkiem szt. 1 Wymiar strefy bezpieczeństwa 710x530cm, WSU 1,50m 3. Huśtawka wagowa, pojedyncza szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 515x215 cm 4. Przeplotnia Globus szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa Ø500, WSU 1,50m 5. Równoważnia deska surfingowa szt. 1 Wymiary strefy bezpieczeństwa 333x399 cm, WSU 0,42m Urządzenia dodatkowe: 6. Regulamin szt. 1 Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 5

6 7. Ławka młodzieżowa szt Koszt na odpady szt. 1 Karty techniczne poszczególnych urządzeń znajdują się w załączniku niniejszego opracowania. Wszystkie urządzenia i elementy wykorzystane na placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN EN :2009, PN EN :2009 i specyfikacją techniczną. Wszystkie stosowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać aprobaty oraz certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ 3LETNI OKRES GWARANCJI, MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIALÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN EN 1176) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA. SWOBODNA WYSOKOŚĆ UPADKU WSZYTSKICH URZĄDZEŃ DO 1,50M. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW Przed przystąpieniem do prac należy wykonać niwelację opracowywanego terenu do rzędnej 250,30 m n. p. m ze spadkiem 2% w kierunku południowo wschodnim (nachylenie terenu nawiązać do istniejącego placu pomiędzy projektowanym placem zabaw, a salą gimnastyczną). Powierzchnię tę należy wyrównać oraz ułożyć warstwy podbudowy na wytyczonym obszarze placu zabaw. Łączna grubość warstw to 19,3 cm. Następnie zdjęty uprzednio humus rozplantować po całym otaczającym terenie. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z płytek gumowych EPDM przeznaczonych do stosowania na zewnątrz oraz absorbujących upadek. Warstwę absorbującą zastosować o grubości 43 mm dla maksymalnej wysokości upadku 150 cm. Kolor warstwy to RAL kolor pomarańczowy. Nawierzchnię należy układać na przesiewce kamiennej (kliniec) z kruszywa o frakcji 0,5-4 mm lub piasku płukanym stabilizowanym cementem o grubości 5 cm. Jako podkład należy zastosować warstwę kruszywa łamanego o frakcji mm o grubości 5 cm zagęszczaną mechanicznie, bezpośrednio na grunt ułożyć tłuczeń o grubości 5 cm. Warstwa podbudowy winna być ułożona ze spadkiem 2% w celu łatwego odprowadzenia wód powierzchniowych. W przydatku występowania pod projektowaną powierzchnią gumową gruntów nieprzesiąkliwych zaleca się wykonanie drenażu. Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikami gumowymi EPDM na styku z powierzchnią trawiastą. Górna krawędź obrzeża gumowego ma być licowana z powierzchnią nawierzchnią bezpieczną. Obrzeża kotwić za pomocą bloków fundamentowych wykonanych z betony. Nawierzchnia komunikacyjna wykonana z płytek gumowych EPDM przeznaczonych do stosowania na zewnątrz oraz absorbujących upadek. Zastosować warstwę absorbującą upadek gr. 43 mm dla maksymalnej wysokości upadku 150 cm. Kolor warstwy to RAL kolor niebieski. Nawierzchnię należy układać na przesiewce kamiennej (kliniec) z kruszywa o frakcji 0,5-4 mm lub piasku płukanym stabilizowanym cementem o grubości 5 cm. Jako podkład należy zastosować warstwę kruszywa łamanego o frakcji mm o grubości 5 cm zagęszczaną mechanicznie, bezpośrednio na grunt ułożyć tłuczeń o grubości 5cm. Warstwa podbudowy winna być ułożona ze spadkiem 2% w celu łatwego odprowadzenia wód powierzchniowych. W przydatku występowania pod projektowaną powierzchnią gumową gruntów nieprzesiąkliwych zaleca się wykonanie drenażu. Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikami gumowymi EPDM na styku z powierzchnią trawiastą. Górna krawędź obrzeża gumowego ma być licowana z powierzchnią nawierzchnią bezpieczną. Obrzeża kotwić za pomocą bloków fundamentowych wykonanych z betony. Nawierzchnia trawiasta przed ułożeniem trawnika należy uprzednio przygotować teren (usunięcie śmieci, kamieni lub korzeni). Powierzchnia winna być pozbawiona lokalnych zagłębień terenu oraz wyprofilowana ze spadkiem 2% w celu ułatwienia odprowadzania wód powierzchniowych. W przypadku mało urodzajnej ziemi po przekopaniu terenu na głębokość szpadla należy zastosować warstwę 10 cm kompostu, mieszając go z ziemią. Jako barierę izolacyjną należy zastosować drzewka ozdobne, które jednocześnie stanowić będą zacienienie placu zabaw. Podłoże przygotować 3-5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. Aby skrócić ten czas należy zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni i nasion pod zasiew dokonać w ilości większej o 5 % niż wynika z obliczeń Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 6

7 powierzchni trawiastej. W miejscach obsadzenia drzewek i krzewów ozdobnych należy wysypać korą drzewną. Krzewy ozdobne: Drzewko - wiśnia Kiku- Shidera Zakura (Prunus 'Kiku-shidare-zakura' P. serrulata) - szt. 2 Malownicze drzewko o zwisających pędach, najlepiej szczepione na pniu. Korona dość rzadka, nieregularna. Kwiaty pełne, różowe, zebrane w pęczki po kilka sztuk, zwisające na długich szypułkach. Liście zielone, dość duże, jesienią zmieniają barwę na czerwono-pomarańczową. Polecana do nasadzeń pojedynczych w miejscach osłoniętych, na żyznych ogrodowych glebach. Krzew krzewuszka cudowna Boskoop Glory (Weigela florid ) szt. 9 Mały krzew o przewieszających się pędach. Dorasta do 1,5 m wys. Liście 4-6 cm długości, eliptyczne, ciemnozielone, spodem jasnozielone. Kwiaty bardzo liczne, długości 3 cm, łososiowo - różowe, VI-IX. Lepiej kwitnie na słonecznym stanowisku. Krzew żywotnik wschodni Tuja Aura Nana (Thuja orientalis ) szt. 7 Bardzo ozdobna odmiana o jajowatym kształcie i powolnym wzroście, osiągająca po 10 latach ok. 0,8 m wysokości. Barwa igieł zielono-złocisto-żółta. Zimą pędy lekko brunatnieją. Stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru. Gleby żyzne, zasobne, wilgotne. Nawierzchnia brukowa dojścia do placu zabaw wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie. Zastosować podsypkę cementowo piaskową o grubości 3 cm. Jako podbudowę zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o gr.10 cm. Pod tą warstwę ułożyć warstwę odsączającą z pospółki o gr. 20 cm. Nawierzchnię należy ułożyć z 2% spadkiem w celu odprowadzenia wody powierzchniowej. OGRODZENIE Ogrodzenie placu zabaw należy wykonać z okrągłych słupków stalowych o średnicy 50mm i wysokości 80 cm ponad poziom terenu, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 6029 (zielony). Słupy w rozstawie ok. 157 cm wokół placu zabaw. Każdy słupek należy zakończyć półokrągłą zaślepką. Słupy należy połączyć rurą d=34 mm ocynkowaną i powlekany w kolorze RAL 1021 (żółty). W dolnej części słupów należy dospawać krzyżyk stalowy, aby zakotwienie w betonie było stałe. Słupy należy kotwić na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu w fundamentach betonowych o średnicy Ø15 cm. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 7

8 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3, nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: FAZA OPRACOWANIA: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku ul. Ziołowa Rybnik - Gotartowice INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OPRACOWANIE: mgr inż. arch Joanna Korbel, upr. Bud. 776/01, Izba SL-1064 DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2010r. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 8

9 NFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji Zamierzenie budowlane obejmuje budowę placu zabaw na działkach nr 909/31 i 506/31, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ze sztuką budowlaną. Kolejność wykonywania robót: roboty ziemne (ręczne) roboty fundamentowe (fundamenty prefabrykowane) roboty montażowe urządzeń 2. Wykaz istniejących obiektów Powierzchnia opracowania posiada regularny kształt prostokąta i jest niezabudowana. 3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak zagrożeń. 4. Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót. rozładunek elementów oraz ich montaż praca maszyn budowlanych. 5. Instruktaże pracowników. W zakresie szkoleń instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć następujące elementy: instruktaże stanowiskowe informujące o możliwościach zagrożenia i sposobach postępowania w przypadku ich wystąpienia - przeprowadza kierownik robót zwrócenie uwagi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odzież ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony słuchu i wzroku, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa itp.) pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac świadczące o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw. Należy zapewnić następujące elementy: wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych, zapewnić pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy w miejscach łatwo dostępnych, miejsce zlokalizowania apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podległym pracownikom przekazać informację o tej lokalizacji na szkoleniu BHP, wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczeństwa itp. Uwaga! Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem odpowiednio do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. projektowała: mgr inż arch Joanna KORBEL upr. Bud. 776/01, SL-1064 opracowała: mgr inż. Marta DYMORZ Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 9

10 Załącznik nr 5 Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ŚCIANA Informacje ogólne Zestaw Ściana to urządzenie do zastosowania na wolnym powietrzu. Zestaw Ściana wykonany w konstrukcji metalowej ( ocynkowanej metodą ogniową ) pomalowany, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych. Instrukcja wg. PN-EN pkt.6 i pkt.7, PN-EN Zasady ogólne Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania, a w przypadku jego braku z zastosowaniem poniższych zasad: Montażu urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich, urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN , W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177, Montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim, Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób, niepowołanych. Montażu urządzeń dokonać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych. W skład zestawu Ściana wchodzą: -konstrukcja metalowa (ocynkowana) w składająca się z: huśtawki, ściany z łańcucha, drabinki, liny z kulami, ściana z opon, trzepak oraz szczebelki poziome. -prefabrykaty fundamentowe, w skład kompletu wchodzą stopy fundamentowe: - 600x530x350-6szt, - 960x960x250-1szt., - 250x675x280-1szt, Ø500-5szt Strefa bezpieczna Widok perspektywiczny Przekrój Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 10

11 Załącznik nr 6 Wieża wysoka z daszkiem Opis: W skład zestawu wchodzi: Wieża zadaszona. - Zjeżdżalnia o dł. 220cm, ślizg z blachy chromoniklowej. - Schodki wejściowe. - Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. - Boczne ścianki wieżyczki wypełniono płytami z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) Całość ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi (lakierami strukturalnymi). W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów wykonanych z betonu B30 ułatwiających montaż. Strefa bezpieczna Widok perspektywiczny Przekrój Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 11

12 Załącznik nr 7 Przeplotnia Globus Opis: Podstawą konstrukcji jest słup z rury 114,3x4. Poręcze, które spełniają rolę uchwytów wykonane są z rury 38x2,9. Między rurami zamontowana jest lina 16 ułatwiająca wejście na urządzenie. Całość konstrukcji ocynkowana metodą. Strefa bezpieczeństwa Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 12

13 Załącznik nr 8 Huśtawka wagowa, pojedyncza Opis: Podpora huśtawki wykonana z rury 114,3x4 mm. Rura huśtawki o wymiarze 89x3,6mm ma długość 3150 mm. Oś huśtawki wykonana z materiałów o bardzo wysokiej jakości nie wymagająca konserwacji. Siedzenia wykonane są z metalowego szkieletu zalanego gumą, co sprawia, że są bardzo wytrzymałe. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym (strukturalnym). W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż. Strefa bezpieczeństwa Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 13

14 Załącznik nr 9 Równoważnia Deska surfingowa Opis: Całość konstrukcji wykonana ze stali oraz HDPE. Konstrukcja ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem akrylowym ( strukturalnym ), W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Strefa bezpieczna Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 14

15 Załącznik nr 10 Regulamin na plac zabaw Wolnostojąca, stalowa konstrukcja wykonana z rury fi 49 mm, ocynkowana lub dodatkowo malowana farbami strukturalnymi. Naklejka regulaminu placu zabaw oraz fundamenty montażowe w zestawie. Przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 15

16 Załącznik nr 11 Ławka młodzieżówa Opis: Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 Całość ocynkowana ogniowo i opcjonalnie lakierowana Listwy siedziska 150x40x1800 z drewna olchowego, lakierowane ciśnieniowo, preparatami Sikkens Rzut i przekrój Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 16

17 Załącznik nr 12 Kosz na odpady Opis: Podstawę konstrukcji stanowi rura 51 x 3,2 mm. Kubeł na śmieci o pojemności 75 L wykonany z blachy 2mm, a daszek z blachy 3mm. Pojemniki na śmieci, zabezpieczone są specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich przez osoby niepowołane. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową, model 0211 malowany lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiających montaż. Waga 100 kg Przekrój Rzut Widok perspektywiczny Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 17

18 Załącznik nr 13 Instrukcja obsługi oraz monta ż płyt amortyzujących upadek I. Przygotowanie podłoża 1. Zniwelowanie terenu do równego poziomu na rzędną 250,10 m n. p. m. 2. Podłoże pod płytę elastyczną powinno być dokładnie wypoziomowane oraz mrozoodporne. Płyty ułożone powinny być na mocnym, zwięzłym i stabilnym podłożu. Do tego celu najlepiej wykorzystać kruszywo kamienne. 3. W celu prawidłowego utwardzenia i związania materiału podłoża należy użyć maszyny wibracyjnej służącej również do układania kostki brukowej. 4. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z nawierzchni wykonanego placu należy przed ułożeniem nawierzchni elastycznej zadbać o właściwe odwodnienie. W tym celu należy uzyskać nachylenie powierzchni około 2%. II. Monta ż kostki elastycznej 1. Montaż płyty elastycznej należy rozpocząć od jednego z rogów powierzchni układanej i kolejne rzędy układać z przesunięciem o połowę szerokości płyty. Następnie ułożyć pierwszy rząd płyt do krawędzi ograniczającej z drugiej strony. Początek układani a oznaczony został na rysunku nawierzchni. 2. Układając płyty należy zwrócić uwagę na kamienie, które mogą wejść w złącza, powodując ich brak przylegania. 3. Upewnić się, czy płyty ściśle przylegają do pozostałych, oraz do krawędzi układanej powierzchni. 4. Podczas montażu stosować odpowiedni sprzęt montażowy. Płyty należy ciąć dokładnie, aby uzyskać jednolitą strukturę. Można je łatwo przycinać za pomocą przenośnej, elektrycznej piły ręcznej z ostrzem do drewna o średnim rozmiarze zębów. 5. Przy montażu płyty stosowane są kołki stabilizujące (8 szt/m2), które zabezpieczają przed uginaniem się płyt w narożach. 6. Konserwacja nawierzchni elastycznych odbywa się przy użyciu myjki ciśnieniowej. Dodatkowo, aby nadać nawierzchni połysk, można zastosować 1% roztwór silikonu w płynie. 7. Eksploatacja nawierzchnie zgodnie z zaleceniami Instytutu PZH. 8. Sprawdzanie nawierzchni może wykonywać uprawniony zakład certyfikujący. Temat: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 18

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

Karta techniczna urządzenia

Karta techniczna urządzenia ,80x40x3mm, 40x40x3mm, rączki z rury 30x2mm Karta techniczna urządzenia Temat/Nazwa: Huśtawka bocianie gniazdo Materiał: Elementy i rury stalowe, beton, liny zbrojone Utworzenie: 2011-11-01 Waga: 101+753kg

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGUSŁAW PILCH ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL.BUKOWA 44/1 TEL.FAX.(032) 205 09 07 NR NIP 627-000-31-41, NR REGON 271266966

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGUSŁAW PILCH ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL.BUKOWA 44/1 TEL.FAX.(032) 205 09 07 NR NIP 627-000-31-41, NR REGON 271266966 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGUSŁAW PILCH ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL.BUKOWA 44/1 TEL.FAX.(032) 205 09 07 NR NIP 627-000-31-41, NR REGON 271266966 INWESTOR URZĄD MIASTA KATOWICE WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA, UL.WARSZAWSKA

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW MINI PLAC ZABAW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strony Skala Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE zał. nr 1 Szkic orientacyjny 3.1 zał. nr 2 Kopia mapy zasadniczej 3.2 1:1000 zał. nr 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch.

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. Anna Siwińska KATOWICE, LUTY 2008 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA TWÓJ DOM -projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak ul. Bankowa, 05-600 Grójec tel. 0-692-422-566 Egz. nr V DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Miasto Inowrocław Zespół Szkół Integracyjnych Ul. Krzymińskiego 4; 88-100 Inowrocław Lokalizacja: Zespół

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 31 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY. Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DERKACZY W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA OŚWIADCZENIE JA NIśEJ PODPISANY Stosownie do ustaleń art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ( tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ) JAKO AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 5 Budowa :Szkolny plac zabaw na działce nr 355, obręb II MIRSK P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV :45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Obiekt :Szkolny plac zabaw

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła Nr egz..5 USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 26 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA: Szkolne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów Przedmiar robót Przedmiot koorysu: Zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła. Lokalizacja: ul. Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 6 ebe STUDIO PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.pl PROJEKT PRZEDMIOT: WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBIEKT: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Nazwa opracowania Budowa placu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ UL. WRÓBLEWSKIEGO W JAROSŁAWIU

BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ UL. WRÓBLEWSKIEGO W JAROSŁAWIU PROJEKT WYKONAWCZY W CIAGU DROGI GMINNEJ Adres Inwestor Jarosław, ul. Wróblewskiego, działka nr 1069/3 CZERWIEC 2016 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA L.p. Nazwa Nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dz. nr ewid. 645 Projekt zagospodarowania wg programu rządowego Radosna Szkoła" z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Zakład Usługowo-Produkcyjny E X T E N D 81-589 Gdynia, ul. Miętowa 79 kom. 784 148 919 extend@extend.com.pl NIP 586-107-00-22 REGON 190682680 R-ek bankowy: Bankowość Detaliczna BRE Banku SA 87 1140 2017

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 PRZEDMIAR ROBÓT

FUH PROJBUD Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 PRZEDMIAR ROBÓT FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112723-9 Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw 45100000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY. zagospodarowanie terenu wokół fontanny na placu zabaw w Olsztynie

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY. zagospodarowanie terenu wokół fontanny na placu zabaw w Olsztynie 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4h tel. 34 389 50 44, 502 086 906 e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm www.aattyka.com.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: zagospodarowanie terenu wokół fontanny

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont nawierzchni oraz ogrodzenia przy Urzędzie Skarbowym na działce oznaczonej nr ewid. 711 obręb 7 w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 37 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 7-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA INWESTYCJI : PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA" PRZY SZKOLE POD- STAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE EGZ. Nr 1 OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o art. ust.1 Prawa Budowlanego Temat : BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo