WARSZAWA miasto bezpieczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA miasto bezpieczne"

Transkrypt

1 WARSZAWA miasto bezpieczne Rozwój systemu monitoringu miejskiego do 750 kamer, wzrost do 300 tys. zgłoszeń od mieszkańców przyjmowanych przez StraŜ Miejską, 80 mln zł dofinansowania dla stołecznej Policji i 58 zł dla stołecznej StraŜy PoŜarnej to najwaŝniejsze wyznaczniki działań podjętych przez stołeczny ratusz w celu zwiększenia bezpieczeństwa warszawiaków. Efekt: ponad 70 procent mieszkańców stolicy czuje się bezpieczne. Działania na rzecz bezpieczeństwa w latach Monitoring miejski Do końca 2009 roku Ŝycie miasta będzie obserwowało ponad 750 kamer obsługiwanych całodobowo przez operatorów miejskiego systemu monitoringu. W systemie widoczny będzie obraz z: 378 kamer naleŝących do Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu, 260 kamer Metra Warszawskiego, 104 kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem ZDM, 6 kamer Infokorki, 4 kamer Panorama online, Koszty funkcjonowania tego systemu pokrywa budŝet stolicy. Działania na rzecz rozbudowy monitoringu biegną dwutorowo. Po pierwsze, rozwijana jest sieć światłowodowa, tak by do systemu moŝna było przyłączyć kolejne kamery, rozlokowane we wszystkich warszawskich dzielnicach. Po drugie, rozbudowywany jest monitoring w środkach komunikacji miejskiej. JuŜ dziś w kamery wyposaŝonych jest 320 autobusów oraz 10 z 12 składów Szybkiej Kolei Miejskiej. Będzie ich z pewnością znacznie więcej, kaŝdy nowo kupowany autobus miejski musi być wyposaŝony w system monitorujący. W ostatnich trzech latach: W 2007 r. wybudowano system "Infokorki" umoŝliwiający internetowy przekaz obrazu z sześciu newralgicznych skrzyŝowań w Warszawie. 1

2 W 2008 r. uruchomiono system Panorama online który umoŝliwił oglądanie obrazu w Internecie z 4 kamer, zainstalowanych na 40 piętrze PKiN. W 2009 roku uruchomiono 4 punkty kamerowe monitorujące mosty i nabrzeŝe Wisły. (Mosty: Poniatowskiego, Świętokrzyski, Śląsko Dąbrowski, Gdański) oraz kamerę nadzorującą cmentarz Ŝołnierzy radzieckich przy ul. świrki i Wigury. 10 kamer monitorujących ulice Pragi i innych dzielnic, 1 kamera w PasaŜu Wiecha Efekty pracy operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego to zaobserwowanych przestępstw (2 944) i wykroczeń (24 139), które zostały przekazane do Policji (9 153) oraz StraŜy Miejskiej (17 930). Najczęstsze przestępstwa zarejestrowanych przez kamery: bójka/pobicie 1 644, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających 318, kradzieŝe 385, pomoc w ujawnieniu przestępstwa 253. Najczęstsze wykroczenia zarejestrowanych przez kamery: o charakterze chuligańskim/niszczenie mienia 2 206, prowadzenie pojazdu po spoŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka/kradzieŝ poniŝej 250 zł/osoby nieletnie po 22/osoby poszukiwane 3 697, osoby leŝące/wypadki kolizje drogowe/spoŝywanie alkoholu w miejscu publicznym/nielegalne plakatowanie O obszarze monitorowanym informują specjalne tablice 2

3 Bezpieczeństwo dla miasta Dofinansowanie Policji Jednym z priorytetów warszawskich władz samorządowych jest porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, a kluczem wszelkich działań podejmowanych w tym zakresie jest między innymi wspieranie finansowe warszawskiej Policji oraz StraŜy PoŜarnej. W ciągu minionych trzech lat wsparcie finansowe dla Policji wyniosło zł. Dzięki środkom pienięŝnym, które są przekazywane Komendzie Stołecznej Policji uzupełniane są braki w sprzęcie, budowane nowe obiekty (komisariaty i rewiry dzielnicowych oraz jednostki ratowniczo gaśnicze). Nie bez znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa warszawiaków, jak i turystów, są nakłady na wydatki osobowe tj. finansowanie patroli ponadnormatywnych, etatów dzielnicowych oraz funkcjonariuszy słuŝby kandydackiej w Oddziale Prewencji. Przeznaczone środki przekładają się na konkretne, łatwo dostrzegalne efekty działań. To z tych pieniędzy finansowane są dodatkowe słuŝby ponadnormatywne. To są właśnie ci funkcjonariusze, którzy kaŝdego dnia, umundurowani na czarno, w odblaskowych kamizelkach patrolują stołeczne ulice. Warszawskie ulice patrolują funkcjonariusze słuŝb ponadnormatywnych W latach na warszawskich ulicach pełniono prawie 106 tysięcy dodatkowych słuŝb policjantów (średnio daje to 215 dodatkowych funkcjonariuszy policji kaŝdego dnia na ulicach Warszawy), czego efektem było między innymi: podjętych interwencji, zatrzymanych sprawców przestępstw i wykroczeń, pouczonych, 3

4 nałoŝonych mandatów karnych na łączną kwotę zł, 1234 skierowanych wniosków do Wydziałów Grodzkich Sądów Rejonowych. Ponadto Miasto sfinansowało m.in.: Inwestycje wybudowanie komisariatu Policji w dzielnicy Wawer. Zakupy zakup 175 radiowozów (oznakowanych i nie oznakowanych, furgonów i samochodów z wideo - rejestratorami), mobilne centrum dowodzenia, ambulans pirotechniczny, 4

5 Radiowóz policyjny zakupiony ze środków Miasta Mobilne centrum dowodzenia kupione dla Policji ze środków Miasta samochody i przyczepy specjalistyczne (cięŝarowy wsparcia logistycznego, do przewozu psów słuŝbowych, przyczepy do przewozu koni słuŝbowych i inne), noktowizory, kamizelki modułowe i pirotechniczne radary laserowe i sprzęt ratownictwa medycznego. sprzęt komputerowy (578 komputerów i laptopów, 327 drukarek, 165 radiotelefonów). 100 dodatkowych etatów dzielnicowych. Ze środków miejskich pokrywane są takŝe koszty utrzymania 13 policyjnych koni. 5

6 Do końca 2009 roku Policja wyposaŝona zostanie równieŝ w: dwa mobilne posterunki policji, furgon do zabezpieczania wypadków drogowych, mobilne miasteczko ruchu drogowego, W latach przeznaczono kwotę prawie 6 mln zł na nagrody dla wyróŝniających się funkcjonariuszy policji. Dofinansowanie Państwowej StraŜy PoŜarnej Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, turystom i gościom m.st. Warszawy oraz wzmocnienie zabezpieczenia rozgrywek Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 miasto stołeczne Warszawa w latach przeznaczyło kwotę w wysokości zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej m.st. Warszawy. W latach dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej zakupiono m.in.: Zakupy Pojazdy poŝarnicze 2 samochody nośniki kontenerowe do transportu kontenera oświetleniowego i kwatermistrzowskiego, 2 samochody pod zabudowę pojazdu ratownictwa wysokościowego oraz pojazdu dowodzenia i łączności; 5 cięŝkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, cięŝki samochód ratownictwa technicznego z wyposaŝeniem ratowniczym; CięŜki samochód ratownictwa technicznego dla StraŜy PoŜarnej 6

7 2 quady terenowe z przyczepą transportową wraz z wyposaŝeniem, 4 samochody rozpoznawczo-operacyjne, 5 lekkich samochody rozpoznawczo-ratownicze, 3 samochody techniczno-rozpoznawcze, 2 samochody specjalne podnośnik hydrauliczny z drabiną ratowniczą o wysokości roboczej 32 m, Podnośnik hydrauliczny dla StraŜy PoŜarnej Sprzęt ratowniczo - gaśniczy skokochrony ratownicze, kamera termowizyjna, 10 zestawów wysokociśnieniowych poduszek do podnoszenia cięŝkich gabarytów, 130 zestawów nadciśnieniowych aparatów powietrznych, 3 namioty sztabowe z wyposaŝeniem, sprzęt do nurkowania dla grupy ratowniczo- poszukiwawczej, zestaw elektronarzędzi ratowniczych, sprzęt łączności EDAX, 7

8 kontener kwatermistrzowski do logistycznego zabezpieczania działań ratowniczych z wyposaŝeniem dla 60 ewakuowanych osób, sprzęt do akcji przeciwpowodziowych (quad wraz z przyczepą, podajnik do piasku, pakowarka do piasku o wydajności 750 worków/godz.), 36 defibrylatorów ratowniczych oraz 7 treningowych. Inwestycje Ponadto Miasto sfinansowało budowę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 10 na Białołęki. W latach przeznaczono kwotę blisko 1,9 mln złotych na nagrody dla wyróŝniających się straŝaków. Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania W dniu 15 października 2009 r. została podpisana umowa z firmą Budimex Dromex S.A., która za kwotę zł zrealizuje zamówienie na przystosowanie budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 dla potrzeb Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania. W przetargu brało udział sześć konsorcjów. Najkorzystniejsza oferta była tańsza od załoŝonej w budŝecie kwoty na realizację zadania o około 17 mln zł. 8

9 Harmonogram projektu przewiduje zakończenie inwestycji w terminie do kwietnia 2011 r., aby osiągnąć pełną funkcjonalność Centrum w trakcie organizowanych w mieście rozgrywek piłkarskich EURO W Centrum przyjmowane i obsługiwane będą zgłoszenia związane z koniecznością szybkiego i skutecznego powiadomienia słuŝb ustawowo powołanych do niesienia pomocy przy wykorzystaniu numerów alarmowych, w tym europejskiego numeru 112. Rozwiązania oparte na technologii call center zapewnią znaczącą poprawę obsługi zgłoszeń alarmowych, dzięki skróceniu czasu oczekiwania na uzyskanie połączenia, wprowadzeniu moŝliwości wykorzystania róŝnych środków komunikacji, a takŝe wdroŝeniu obsługi obcojęzycznej. W budynku wyposaŝonym w niezbędne systemy bezpieczeństwa, gwarantujące ciągłe działanie, znajdą się stanowiska Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługiwane przez przedstawicieli StraŜy PoŜarnej i Pogotowia Ratunkowego, koordynatora Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego, a takŝe StraŜy Miejskiej. W obiekcie będzie równieŝ sala narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Informacyjne ułatwiające komunikowanie ze społeczeństwem słuŝb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta. Część biurowa przeznaczona zostanie dla StraŜy Miejskiej i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dzięki realizacji Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania zostanie osiągnięta poprawa funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie miasta: skrócony zostanie czas powiadamiania i dysponowania słuŝb ratowniczych, moŝliwa będzie optymalizacja uŝycia sił i środków niezbędnych do skutecznego prowadzenia działań, powstanie jednolita ewidencja zdarzeń jednolita baza danych zawierająca informacje o zdarzeniach, uŝytych siłach i środkach, przebiegu działań ratowniczych itp., nastąpi radykalna poprawa obiegu informacji, co umoŝliwi sprawne kierowanie działaniami, szczególnie w przypadku wystąpienia zdarzeń wymagających uŝycia znacznych sił, ułatwiona będzie koordynacja współdziałających podmiotów w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. 9

10 Przyszła siedziba ZSKiR przy ul. Młynarskiej 43/45 Działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa Promowanie bezpiecznych zachowań jest waŝnym elementem w budowaniu całego systemu bezpieczeństwa. NaleŜy zaliczyć do niego Warszawski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Opracowano go bardzo szczegółowo na podstawie statystyki policyjnej, diagnozując osiem obszarów najbardziej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku mieszkańców Warszawy (m.in. bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy, ograniczenie patologii nieletnich, ochrona przeciwpoŝarowa). Dokument ten wyznacza kierunki działań i konkretne zadania dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Biuro dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym najmłodszych warszawiaków podjęło działania zmierzające do wprowadzenia szkoleń z wychowania komunikacyjnego w warszawskich przedszkolach. W tym celu zakupiło 139 zestawów Dziecko w ruchu drogowym mini-miasteczko ruchu drogowego oraz 660 rowerów wraz z kółkami podporowymi, kaskami, nakolannikami, nałokietnikami oraz 4020 kamizelek odblaskowych. 10

11 Rowerki i akcesoria z zestawów mini-miasteczek ruchu drogowego Rowerki, mini-miasteczka ruchu drogowego i kamizelki przekazano do przedszkoli gdzie będą słuŝyły poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i kształtowaniu prawidłowych zachowań dzieci na jezdni. Jest to jedno z głównych zadań przyjętego uchwałą Rady Miasta w październiku 2008 r. Warszawskiego Programu Zapobieganie Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Nauka znaków drogowych 11

12 Pamiątkowe zdjęcie z policjantami prowadzącymi zajęcia W mini-miasteczkach dzieci uczą się prawidłowych zachowań na drodze Ponadto warto wymienić takŝe takie programy jak: Bezpieczne Osiedle, Bezpieczne śycie i Moje Bezpieczeństwo, zainicjowane i realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. W ich realizację włączyło się juŝ tysiące warszawiaków. ZałoŜeniem programu Bezpieczne Osiedle jest powoływanie i działalność Grup Osiedlowych, w skład których wchodzą: dzielnicowy, straŝnik miejski, przedstawiciel mieszkańców oraz przedstawiciel BBiZK. Ich rolą jest m.in. interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa, wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie osiedli, przeprowadzanie wizji lokalnych itp. oraz podejmowanie innych działań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa. W ramach powyŝszego programu odbyło się 4042 spotkań oraz wizji w terenie z mieszkańcami Warszawy. Zrealizowano sprawy. Przykładowe sprawy przedstawiają poniŝsze fotografie: 12

13 Wybudowanie metalowych barierek przy szkole Oznakowanie przejścia dla pieszych Wybudowanie przejścia dla pieszych Natomiast zasadniczym celem programu Bezpieczne śycie jest nauczenie dzieci sposobów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wykształcenie umiejętności postępowania w trudnych sytuacjach, a takŝe poprawa poziomu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Program Bezpieczne śycie: Wpływa na uwraŝliwienie i usamodzielnienie uczniów. Wzbogaca wiedzę dzieci dotyczącą najbliŝszego otoczenia. Uczy zaradności i opanowania w trudnych sytuacjach. Pozwala w bezpieczny dla dzieci sposób uczestniczyć w symulowanych trudnych sytuacjach. Systematyzuje wiedzę pozornie oczywistą. Uświadamia dzieciom zakres własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Poprzez dzieci dociera do rodziców mobilizuje do wspólnych rozmów na temat bezpieczeństwa. PowyŜszym programem objęto ponad 28 tys. dzieci z 87 szkół w 14 dzielnicach Warszawy. 13

14 Program Bezpieczna śycie uczy zachowania w trudnych sytuacjach LATA W SKRÓCIE 1. Dofinansowano Komendę Stołeczną Policji kwotą ponad 79 mln zł. 2. Dofinansowano Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej kwotą prawie 58,4 mln zł. 3. W ramach słuŝb policyjnych opłacanych przez miasto w latach na warszawskich ulicach prawie 106 tysięcy dodatkowych słuŝb. Średnio 215 dodatkowych policjantów dziennie. 4. Poprawiono bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej poprzez zastosowanie kamer monitoringu w 320 autobusach spośród 12 składów Szybkiej Kolei Miejskiej wyposaŝono w monitoring wizyjny. 6. Na koniec 2009 roku ponad 750 kamer obsługiwanych całodobowo przez operatorów miejskiego systemu monitoringu będzie obserwowało Ŝycie Miasta. Zbudowano system INFOKORKI umoŝliwiający przekaz internetowy obrazu z sześciu skrzyŝowań. Uruchomiono monitoring Wisły (punkty kamerowe na 4 mostach). 7. Powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku m. st. Warszawy pod przewodnictwem Prezydent m. st. Warszawy, w skład której wchodzą m.in.: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz przedstawiciele prokuratury. 8. Opracowano Warszawski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata Przeszkolono 399 osób (dyrektorów, psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli) z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole. 10. Działaniami profilaktycznymi z zakresu bezpiecznych zachowań objęto ponad 28 tys. dzieci z 87 szkół w 14 dzielnicach. 14

15 11. Prowadzono edukację przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa na drogach. WyposaŜenie 139 przedszkoli w zestawy mini miasteczek ruchu drogowego oraz rowerki i kamizelki odblaskowe dla dzieci. 12. W ramach programu Bezpieczne Osiedle zorganizowano wizji w terenie oraz spotkań z mieszkańcami Warszawy z udziałem funkcjonariuszy Policji i StraŜy Miejskiej. Zrealizowano pozytywnie sprawy. 13. W 2008 roku otwarto Komisariat Policji w Dzielnicy Wawer. 14. W maju 2009 roku oddano do uŝytku straŝnicę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 10 na terenie Białołęki. 15. ZłoŜono propozycje zmian legislacyjnych w zakresie przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa imprez masowych. 16. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS uŝyczono 15 szt. materacy próŝniowych pozwalających na bezpieczny transport poszkodowanych z jednoczesnym urazem kręgosłupa i kończyn dolnych. 17. Opracowano koncepcję budowy Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, uwzględniającą docelowe uruchomienie numeru alarmowego 112. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą zamówienia na przystosowanie budynku przy ulicy Młynarskiej 43/45 kwota zł. 18. Wydano 598 decyzji administracyjnych zezwoleń na przeprowadzenie na terenie Warszawy około 3 tys. imprez masowych oraz prawie 860 zgromadzeń publicznych. Przedsięwzięcia te były nadzorowane przez pracowników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 19. Opracowano koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowanych w stolicy Mistrzostw Europy EURO Numer alarmowy 986 STRAś MIEJSKA M.ST. WARSZAWY W LATACH StraŜ Miejska obserwuje wzrost zaufania do numeru alarmowego 986. W 2001 roku odebrano ponad 67 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców. W 2004 ponad 123 tysiące. Gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń odnotowano w 2007 roku. Tendencja wzrostowa utrzymuje się. Prognoza na ten rok to ponad 300 tysięcy zgłoszeń. Co 30 sekund mieszkańcy proszą straŝników o pomoc, co 4 minuty funkcjonariusze podejmują interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania, co 30 minut nielegalnego handlu, co 36 minut odwoŝą na izbę wytrzeźwień kolejną nietrzeźwą osobę. 15

16 StraŜnicy co 30 sekund przyjmują zgłoszenie od mieszkańców Zgłoszenia 986 tys ponad , , do XI 2009 rok prognoza do końca 2009 zgłoszenia W tym roku, do 1 listopada, StraŜ Miejska m.st. Warszawy zrealizowała juŝ ponad 300 tysięcy interwencji. Głównym źródłem informacji, które mają decydujący wpływ na planowanie działań, są zgłoszenia mieszkańców. Handel Ruch drogowy Zdrowie Spokój Zwierzęta Porządek Komunalne Awarie 5597 Bezpieczeństwo mienia 4573 Bezpieczeństwo osób 4515 Liczba zgłoszeń od mieszkańców w podziale na zagadnienia Ograniczenie dzikiego handlu to jeden z priorytetów StraŜy Miejskiej. W 2008 roku skuteczny cios nielegalnym handlarzom StraŜ Miejska zadała realizując akcję Zefir. 16

17 Handel tys. 30,0 25,0 20,0 19,2 26,4 22,2 21,6 16,0 15,2 Zdarzenie Sankcja 15,0 10,0 5,0 0, rok W tym roku straŝnicy miejscy nałoŝyli mandatów karnych, w 2655 przypadkach skierowali wniosek do sądu grodzkiego, w 5221 przypadkach wydano polecenia i pouczenia. Sierpień ulica Powsińska Październik ulica Powsińska Wrzesień ulica Zamoyskiego Listopad ulica Zamoyskiego Ruch drogowy Z analiz wynika, Ŝe najbardziej uciąŝliwe dla mieszkańców są nieprawidłowości związane z parkowaniem. W tym roku wpłynęło juŝ ponad 77 tys. zgłoszeń od mieszkańców. 17

18 tys. 150,0 100,0 50,0 0,0 Parkowanie ,1 123,1 68,3 106,7 66,3 50, rok Zdarzenie Sankcja - wezwanie, mandat, wniosek do sądu Priorytetem są interwencje związane z parkowaniem w miejscu tzw. kopert. Stąd konsekwentne działania straŝników związane z usuwaniem pojazdów stanowiących zagroŝenie w ruchu drogowym i porzuconych pojazdów. NałoŜono: mandatów załoŝonych blokad wezwań - 93 wnioski do sądu grodzkiego Dane od do tys. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Holowania ,2 2,1 0, rok holowane pojazdy Statystyka odholowanych pojazdów w latach W tym roku Referat ds. Pojazdów Porzuconych usunął juŝ ponad 600 wraków. Specjaliści z zakresu ruchu drogowego analizują oznakowanie drogowe i występują z inicjatywą do zarządców dróg o zmiany, uzupełnienie oznakowania i wyznaczenie miejsc parkingowych. 18

19 Dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Północ i BBiZK zminimalizowano problem parkowania przy ul. Szanajcy poprzez utworzenie zatoki postojowej. StraŜ Miejska angaŝuje się równieŝ w inne zadania z zakresu ruchu drogowego, które mają poprawić komfort Ŝycia w duŝej aglomeracji. Buspas na Trasie Łazienkowskiej Kontrola SM buspas przejezdny Buspas bez punktu kontrolnego SM Działania akcyjne Kontynuacja działań związanych z zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom doprowadziła do spadku liczby zdarzeń dotyczących zakłócania spokoju i porządku, w konsekwencji odnotowano mniej bójek, pobić, kradzieŝy, dewastacji mienia, naruszania ciszy nocnej i zakłócania spokoju. Przykładowo w 2007 roku odnotowano przypadków zakłócania, rok później zdarzeń było juŝ mniej o W tym roku StraŜ Miejska zrealizowała zdarzeń. Kontynuowane są działania akcyjne, które StraŜ Miejska realizuje wspólnie ze straŝą graniczną, policją, Ŝandarmerią wojskową, izbą celną i skarbową. 19

20 Blokowiska działania związane z ograniczeniem zakłócania spokoju przez osoby nietrzeźwe, monitoring miejsc zagroŝonych dewastacjami i kradzieŝami. W tym roku odnotowano 256 zdarzeń. W 114 przypadkach ujawniono spoŝywanie alkoholu. Komunikacja - patrole w komunikacji miejskiej, na węzłach przesiadkowych, przystankach reagują na wszelkie wykroczenia i przestępstwa. Dzięki stałemu monitoringowi komunikacji miejskiej liczba ujawnianych zdarzeń powoli ale systematycznie spada. W 2007 roku straŝ interweniowała 684 razy, w tym roku 544. Kluby ograniczenie spoŝycia alkoholu, awantur i bójek w okolicach dyskotek i klubów. Stadion Nie tylko kontrola handlu wokół budowanego Stadionu Narodowego, ale równieŝ legalności pobytu obcokrajowców. Tylko w ubiegłym roku w wyniku 18 akcji wspólnie przeprowadzonych ze straŝą graniczną ujęto 103 nielegalnych emigrantów. Hiena ochrona nekropolii przed dewastacjami i kradzieŝami. W 2007 i 2008 roku ujęto 16 osób, które okradały groby z kwiatów, wieńców i zniczy. W tym roku nie ujęto Ŝadnej osoby. To efekt intensywnych działań prowadzonych od 6 lat. 20

21 A utomaty Kontrola 1222 punktów gier wykazała nieprawidłowości. W ponad 10 % przypadków brak zgodności z wykazem przekazanym przez Izbę Skarbową. Stwierdzono większą liczbę automatów niŝ wynika z deklaracji. Lokalizacja punktów w odległości mniejszej niŝ 100 metrów od placówek oświatowych. Profilaktyka Szkoły Stworzenie mapy zagroŝeń w okolicach szkół. Zmiana systemu nadzoru szkół. Stałe posterunki zastąpiono patrolami szkolnymi. Wyznaczenie dla szkół tzw. Złotych numerów - szybkiego kontaktu ze StraŜą Miejską. Poprzez te numery zostało zrealizowanych w tym roku 286 interwencji. Tylko w pierwszym półroczu 2009 roku przeprowadzono 5200 godzin zajęć dydaktycznych w ramach programów: Moja droga do szkoły Złość - przyjaciel czy wróg Decyduję świadomie Odpowiedzialność prawna nieletnich. W ramach zajęć Miasteczka ruchu drogowego przeszkolono z przepisów ruchu drogowego 3560 dzieci. Bezpieczna warszawianka Działania profilaktyczne kierowane są do wytypowanych grup ryzyka. Coraz popularniejsze są darmowe kursy samoobrony dla kobiet. Instruktorzy Bezpiecznej warszawianki uczą jak skutecznie obronić się przed atakiem napastnika i jak unikać sytuacji ryzykownych. Z darmowych zajęć skorzystało juŝ ponad 1000 kobiet. 21

22 Osoby bezdomne StraŜ Miejska szczególną opieką w okresie zimowym otacza osoby bezdomne, poprzez: monitoring miejsc, w których przebywają osoby bezdomne (kanały ciepłownicze, pustostany, ziemianki, ogródki działkowe) wskazanie bezdomnym miejsc noclegowych, jadłodajni, ośrodków pomocy społecznej przewoŝenie osób bezdomnych w sytuacji zagroŝenia Ŝycia do placówek medycznych lub izby wytrzeźwień, jeśli osoba jest pod wpływem alkoholu dostarczanie osobom bezdomnym ciepłych posiłków Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia Dane nie obejmują współpracy z Policją LICZBA ZDARZEŃ, W KTÓRYCH KONTAKTOWANO SIĘ Z INNYMI SŁUśBAMI ZTM Zarządc y Terenów Public znych ZOO Straż Pożarna Adminis tratorzy Domów Komunalnyc h ZDM 5000 ZOM Pogotowie do W 2009 roku straŝnicy przeprowadzili ponad 31 tysięcy interwencji współpracując w ich trakcie ze straŝą poŝarną, pogotowiem, dzielnicami, zarządcami terenów, instytucjami odpowiedzialnymi za ratowanie Ŝycia i zdrowia mieszkańców, usuwanie awarii technicznych, zagroŝeń związanych z anomaliami pogodowymi. Referat Eko W 2008 roku Referat ds. Eko interweniował 8413, odłowiono 5887 zwierząt. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku zrealizowano juŝ 6734 interwencji, odłowiono 4703 zwierząt. StraŜ Miejska przygotowuje się juŝ do nowych zadań i rozszerzonych uprawnień. Ich realizacja oraz podnoszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców stolicy wiąŝe się z unowocześnieniem formacji. Dlatego StraŜ Miejska w najbliŝszych miesiącach planuje: modernizować system łączności aktualizować mapę sytuacji w Warszawie wprowadzić nowy system zarządzania jednostkami w terenie (patrolami) na podstawie wielowarstwowej mapy GIS. 22

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 100000 80000 60000 40000-12 % 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Przestępstwa ogółem Przestępstwa kryminalne Źródło: Komenda Główna Policji 2 5000 Liczba przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA MIASTO BEZPIECZNE

WARSZAWA MIASTO BEZPIECZNE WARSZAWA MIASTO BEZPIECZNE Kilkunastoprocentowy spadek przestępczości, szczególnie tej kryminalnej, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności, coraz wyŝsze poczucie bezpieczeństwa wśród warszawiaków to

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

RODZINA RODZINA DZIECKO DZIECKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- MIEJSKA MIEJSKA URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI

RODZINA RODZINA DZIECKO DZIECKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- MIEJSKA MIEJSKA URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI RODZINA RODZINA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE KURATORIUM OŚWIATY KURATORIUM OŚWIATY URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI MCDN MCDN MEDIA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY. Program Bezpieczna Dzielnica

STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY. Program Bezpieczna Dzielnica STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY Program Bezpieczna Dzielnica BYDGOSZCZ WRZESIEŃ 2003r 1. CEL PROGRAMU Program Bezpieczna Dzielnica realizowany jest przez StraŜ Miejską w Bydgoszczy od 1999 roku. Jego celem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39233,policyjne-zabezpieczenie-szczytu-nato-w-warszawie.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 05:59 Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/98/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania statutu StraŜy Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dn. 27 sierpnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie P/09/082 LOL-410-18-0/09 Pan Andrzej Chudzicki Komandor Mazurskiej SłuŜby Ratowniczej w Okartowie Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. P/08/087 LPO41035-2-2008 Pan Płk Zbigniew Grzesiczak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (pieczątka Organizatora Imprezy Masowej). (miejscowość, data) (znak opłaty skarbowej) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary tel. 055 248-60-19 faks: 0-55 248-64-00. (numer pisma,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.

Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r. Podstawę prawną działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 15 lutego 2011 r. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska LGD-4101-035-01/2010 P/10/072 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA PCK

SYSTEM RATOWNICTWA PCK SYSTEM RATOWNICTWA PCK - ma docelowo być elementem współpracującym i wspomagającym, w zakresie powierzonych działań na miejscu katastrofy, działania ratownicze prowadzone przez wszystkie jednostki ratownicze

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE Wydział Nadzoru Pedagogicznego Raport z diagnozy problemowej dotyczącej organizacji i efektów realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. P/07/090 LRZ-41018-1-07 Pan Wacław Mazur Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia BłaŜej Trzcinowicz Kierownik Projektu ITS w Departamencie Prezydenta Wrocławia Plan prezentacji Cel Projektu Zasięg terytorialny Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET.

INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET. INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET. - POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC PROGRAM BEZPIECZNEBARTOSZYCE - ankieta internetowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/293/09 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Busku-Zdroju

UCHWAŁA Nr XXVII/293/09 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Busku-Zdroju UCHWAŁA Nr XXVII/293/09 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Busku-Zdroju Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia czerwca 2010 r. P/10/167 LKR-4101-02-04/2010 Pan Tadeusz Pawlik Komendant StraŜy Miejskiej w Tarnowie ul. NadbrzeŜna Dolna nr 7 33-100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r.

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Pruszków, dnia 30 stycznia 2007 roku

Pruszków, dnia 30 stycznia 2007 roku SPRAWOZDANIE z działalności Jednostki BudŜetowej StraŜ Miejska w Pruszkowie za rok 2006 Pruszków, dnia 30 stycznia 2007 roku ROZDZIAŁ I 1.1. Informacje ogólne W okresie sprawozdawczym stan osobowy wynosił

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

MONITORING WIZYJNY MIASTA TORUNIA

MONITORING WIZYJNY MIASTA TORUNIA MONITORING WIZYJNY MIASTA TORUNIA MONITORING WIZYJNY MIASTA TORUNIA GŁÓWNE CELE: wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, stała obserwacja i rejestracja zdarzeń w miejscach i obszarach szczególnie niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA POLICYJNA" DLA KLASY I MUNDUROWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Kościerzynie w roku szkolnym 2014/2015 47/LO/2012

SŁUŻBA POLICYJNA DLA KLASY I MUNDUROWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Kościerzynie w roku szkolnym 2014/2015 47/LO/2012 SŁUŻBA POLICYJNA" DLA KLASY I MUNDUROWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Kościerzynie w roku szkolnym 2014/2015 47/LO/2012 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zajęcia organizacyjne przedstawienie programu,

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Jan Szrajber Zakładowa StraŜ PoŜarna Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 28 listopad 2011 r Przepisy i dokumenty obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Okrzei 8 tel. 015 8322208 www.sandomierz.pl/przed1/ przed1sand@op.

Dobra praktyka. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Okrzei 8 tel. 015 8322208 www.sandomierz.pl/przed1/ przed1sand@op. Dobra praktyka Dyrektor: mgr Dorota Strugała Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Okrzei 8 tel. 015 8322208 www.sandomierz.pl/przed1/ przed1sand@op.pl Dobra praktyka: Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R 475/ 2009

U C H W A Ł A N R 475/ 2009 Druk nr 441 U C H W A Ł A N R 475/ 2009 R A D Y M I E J S K I E J W R A D O M I U z dnia 23.02.2009 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7732196 wew. 41 fax. (075) 7732107 wew. 32 Nr zamówienia: Bogatynia, 14 czerwca 2010 r. IOŚ.3411 6/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamawiający

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Prewencja i profilaktyka szkolna w pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Referat Profilaktyki Straż Miejska w Gdańsku

Prewencja i profilaktyka szkolna w pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Referat Profilaktyki Straż Miejska w Gdańsku Prewencja i profilaktyka szkolna w pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz poprawy bezpieczeństwa Referat Profilaktyki Straż Miejska w Gdańsku Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku, utworzony został

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 rozgrywanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

KONCEPCJA. zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 rozgrywanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy KONCEPCJA zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 rozgrywanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (zaakceptowana przez UEFA) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 12 października 2009 r. P/09/082 LOL-410-18-03/2009 Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice za okres od do roku

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice za okres od do roku Krapkowice, 23.03.2015 SM.0643.5.2015 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku W roku 2014, realizując zadania przewidywane ustawą o strażach

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 listopada 2008 roku

z dnia 24 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 53/08 REKTORA KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUśBY POśARNICZEJ z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Jastrowiu.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Jastrowiu. ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Jastrowiu. Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM!

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! UMIEJĘTNOŚĆ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WŚRÓD KIEROWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! Andrzej Dziedzic Piotr Dziedzic Biuro Doradczo-Usługowe BHP Szczyrk, 21-22 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pan nadkomisarz Tomasz Trawiński. p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pan nadkomisarz Tomasz Trawiński. p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 11 października 2007 r. LPO-41017-2-2007 P/07/090 Pan nadkomisarz Tomasz

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy.

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/fundusze-pomocowe/fundusz-granic-zewnetrz/232,alokacja-2008. html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 21:18 Alokacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017"

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI WYKONAWCY (1)

SZANOWNI WYKONAWCY (1) ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ul. Nowogrodzka 43, pok. 233, 00-691 Warszawa, tel. 22 699 83 34, faks 22 699 83 21 poczta@srodmiescie.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/485,uchwala-nr-59005.html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 02:22 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 03.03.2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE

STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE 2008 WSTĘP Straż Miejska w ramach swoich statutowych obowiązk zków, w roku 2008 przeprowadziła a wiele zadań i czynności ci zmierzających do poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo