WARSZAWA miasto bezpieczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA miasto bezpieczne"

Transkrypt

1 WARSZAWA miasto bezpieczne Rozwój systemu monitoringu miejskiego do 750 kamer, wzrost do 300 tys. zgłoszeń od mieszkańców przyjmowanych przez StraŜ Miejską, 80 mln zł dofinansowania dla stołecznej Policji i 58 zł dla stołecznej StraŜy PoŜarnej to najwaŝniejsze wyznaczniki działań podjętych przez stołeczny ratusz w celu zwiększenia bezpieczeństwa warszawiaków. Efekt: ponad 70 procent mieszkańców stolicy czuje się bezpieczne. Działania na rzecz bezpieczeństwa w latach Monitoring miejski Do końca 2009 roku Ŝycie miasta będzie obserwowało ponad 750 kamer obsługiwanych całodobowo przez operatorów miejskiego systemu monitoringu. W systemie widoczny będzie obraz z: 378 kamer naleŝących do Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu, 260 kamer Metra Warszawskiego, 104 kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem ZDM, 6 kamer Infokorki, 4 kamer Panorama online, Koszty funkcjonowania tego systemu pokrywa budŝet stolicy. Działania na rzecz rozbudowy monitoringu biegną dwutorowo. Po pierwsze, rozwijana jest sieć światłowodowa, tak by do systemu moŝna było przyłączyć kolejne kamery, rozlokowane we wszystkich warszawskich dzielnicach. Po drugie, rozbudowywany jest monitoring w środkach komunikacji miejskiej. JuŜ dziś w kamery wyposaŝonych jest 320 autobusów oraz 10 z 12 składów Szybkiej Kolei Miejskiej. Będzie ich z pewnością znacznie więcej, kaŝdy nowo kupowany autobus miejski musi być wyposaŝony w system monitorujący. W ostatnich trzech latach: W 2007 r. wybudowano system "Infokorki" umoŝliwiający internetowy przekaz obrazu z sześciu newralgicznych skrzyŝowań w Warszawie. 1

2 W 2008 r. uruchomiono system Panorama online który umoŝliwił oglądanie obrazu w Internecie z 4 kamer, zainstalowanych na 40 piętrze PKiN. W 2009 roku uruchomiono 4 punkty kamerowe monitorujące mosty i nabrzeŝe Wisły. (Mosty: Poniatowskiego, Świętokrzyski, Śląsko Dąbrowski, Gdański) oraz kamerę nadzorującą cmentarz Ŝołnierzy radzieckich przy ul. świrki i Wigury. 10 kamer monitorujących ulice Pragi i innych dzielnic, 1 kamera w PasaŜu Wiecha Efekty pracy operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego to zaobserwowanych przestępstw (2 944) i wykroczeń (24 139), które zostały przekazane do Policji (9 153) oraz StraŜy Miejskiej (17 930). Najczęstsze przestępstwa zarejestrowanych przez kamery: bójka/pobicie 1 644, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających 318, kradzieŝe 385, pomoc w ujawnieniu przestępstwa 253. Najczęstsze wykroczenia zarejestrowanych przez kamery: o charakterze chuligańskim/niszczenie mienia 2 206, prowadzenie pojazdu po spoŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka/kradzieŝ poniŝej 250 zł/osoby nieletnie po 22/osoby poszukiwane 3 697, osoby leŝące/wypadki kolizje drogowe/spoŝywanie alkoholu w miejscu publicznym/nielegalne plakatowanie O obszarze monitorowanym informują specjalne tablice 2

3 Bezpieczeństwo dla miasta Dofinansowanie Policji Jednym z priorytetów warszawskich władz samorządowych jest porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, a kluczem wszelkich działań podejmowanych w tym zakresie jest między innymi wspieranie finansowe warszawskiej Policji oraz StraŜy PoŜarnej. W ciągu minionych trzech lat wsparcie finansowe dla Policji wyniosło zł. Dzięki środkom pienięŝnym, które są przekazywane Komendzie Stołecznej Policji uzupełniane są braki w sprzęcie, budowane nowe obiekty (komisariaty i rewiry dzielnicowych oraz jednostki ratowniczo gaśnicze). Nie bez znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa warszawiaków, jak i turystów, są nakłady na wydatki osobowe tj. finansowanie patroli ponadnormatywnych, etatów dzielnicowych oraz funkcjonariuszy słuŝby kandydackiej w Oddziale Prewencji. Przeznaczone środki przekładają się na konkretne, łatwo dostrzegalne efekty działań. To z tych pieniędzy finansowane są dodatkowe słuŝby ponadnormatywne. To są właśnie ci funkcjonariusze, którzy kaŝdego dnia, umundurowani na czarno, w odblaskowych kamizelkach patrolują stołeczne ulice. Warszawskie ulice patrolują funkcjonariusze słuŝb ponadnormatywnych W latach na warszawskich ulicach pełniono prawie 106 tysięcy dodatkowych słuŝb policjantów (średnio daje to 215 dodatkowych funkcjonariuszy policji kaŝdego dnia na ulicach Warszawy), czego efektem było między innymi: podjętych interwencji, zatrzymanych sprawców przestępstw i wykroczeń, pouczonych, 3

4 nałoŝonych mandatów karnych na łączną kwotę zł, 1234 skierowanych wniosków do Wydziałów Grodzkich Sądów Rejonowych. Ponadto Miasto sfinansowało m.in.: Inwestycje wybudowanie komisariatu Policji w dzielnicy Wawer. Zakupy zakup 175 radiowozów (oznakowanych i nie oznakowanych, furgonów i samochodów z wideo - rejestratorami), mobilne centrum dowodzenia, ambulans pirotechniczny, 4

5 Radiowóz policyjny zakupiony ze środków Miasta Mobilne centrum dowodzenia kupione dla Policji ze środków Miasta samochody i przyczepy specjalistyczne (cięŝarowy wsparcia logistycznego, do przewozu psów słuŝbowych, przyczepy do przewozu koni słuŝbowych i inne), noktowizory, kamizelki modułowe i pirotechniczne radary laserowe i sprzęt ratownictwa medycznego. sprzęt komputerowy (578 komputerów i laptopów, 327 drukarek, 165 radiotelefonów). 100 dodatkowych etatów dzielnicowych. Ze środków miejskich pokrywane są takŝe koszty utrzymania 13 policyjnych koni. 5

6 Do końca 2009 roku Policja wyposaŝona zostanie równieŝ w: dwa mobilne posterunki policji, furgon do zabezpieczania wypadków drogowych, mobilne miasteczko ruchu drogowego, W latach przeznaczono kwotę prawie 6 mln zł na nagrody dla wyróŝniających się funkcjonariuszy policji. Dofinansowanie Państwowej StraŜy PoŜarnej Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, turystom i gościom m.st. Warszawy oraz wzmocnienie zabezpieczenia rozgrywek Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 miasto stołeczne Warszawa w latach przeznaczyło kwotę w wysokości zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej m.st. Warszawy. W latach dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej zakupiono m.in.: Zakupy Pojazdy poŝarnicze 2 samochody nośniki kontenerowe do transportu kontenera oświetleniowego i kwatermistrzowskiego, 2 samochody pod zabudowę pojazdu ratownictwa wysokościowego oraz pojazdu dowodzenia i łączności; 5 cięŝkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, cięŝki samochód ratownictwa technicznego z wyposaŝeniem ratowniczym; CięŜki samochód ratownictwa technicznego dla StraŜy PoŜarnej 6

7 2 quady terenowe z przyczepą transportową wraz z wyposaŝeniem, 4 samochody rozpoznawczo-operacyjne, 5 lekkich samochody rozpoznawczo-ratownicze, 3 samochody techniczno-rozpoznawcze, 2 samochody specjalne podnośnik hydrauliczny z drabiną ratowniczą o wysokości roboczej 32 m, Podnośnik hydrauliczny dla StraŜy PoŜarnej Sprzęt ratowniczo - gaśniczy skokochrony ratownicze, kamera termowizyjna, 10 zestawów wysokociśnieniowych poduszek do podnoszenia cięŝkich gabarytów, 130 zestawów nadciśnieniowych aparatów powietrznych, 3 namioty sztabowe z wyposaŝeniem, sprzęt do nurkowania dla grupy ratowniczo- poszukiwawczej, zestaw elektronarzędzi ratowniczych, sprzęt łączności EDAX, 7

8 kontener kwatermistrzowski do logistycznego zabezpieczania działań ratowniczych z wyposaŝeniem dla 60 ewakuowanych osób, sprzęt do akcji przeciwpowodziowych (quad wraz z przyczepą, podajnik do piasku, pakowarka do piasku o wydajności 750 worków/godz.), 36 defibrylatorów ratowniczych oraz 7 treningowych. Inwestycje Ponadto Miasto sfinansowało budowę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 10 na Białołęki. W latach przeznaczono kwotę blisko 1,9 mln złotych na nagrody dla wyróŝniających się straŝaków. Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania W dniu 15 października 2009 r. została podpisana umowa z firmą Budimex Dromex S.A., która za kwotę zł zrealizuje zamówienie na przystosowanie budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 dla potrzeb Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania. W przetargu brało udział sześć konsorcjów. Najkorzystniejsza oferta była tańsza od załoŝonej w budŝecie kwoty na realizację zadania o około 17 mln zł. 8

9 Harmonogram projektu przewiduje zakończenie inwestycji w terminie do kwietnia 2011 r., aby osiągnąć pełną funkcjonalność Centrum w trakcie organizowanych w mieście rozgrywek piłkarskich EURO W Centrum przyjmowane i obsługiwane będą zgłoszenia związane z koniecznością szybkiego i skutecznego powiadomienia słuŝb ustawowo powołanych do niesienia pomocy przy wykorzystaniu numerów alarmowych, w tym europejskiego numeru 112. Rozwiązania oparte na technologii call center zapewnią znaczącą poprawę obsługi zgłoszeń alarmowych, dzięki skróceniu czasu oczekiwania na uzyskanie połączenia, wprowadzeniu moŝliwości wykorzystania róŝnych środków komunikacji, a takŝe wdroŝeniu obsługi obcojęzycznej. W budynku wyposaŝonym w niezbędne systemy bezpieczeństwa, gwarantujące ciągłe działanie, znajdą się stanowiska Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługiwane przez przedstawicieli StraŜy PoŜarnej i Pogotowia Ratunkowego, koordynatora Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego, a takŝe StraŜy Miejskiej. W obiekcie będzie równieŝ sala narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Informacyjne ułatwiające komunikowanie ze społeczeństwem słuŝb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta. Część biurowa przeznaczona zostanie dla StraŜy Miejskiej i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dzięki realizacji Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania zostanie osiągnięta poprawa funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie miasta: skrócony zostanie czas powiadamiania i dysponowania słuŝb ratowniczych, moŝliwa będzie optymalizacja uŝycia sił i środków niezbędnych do skutecznego prowadzenia działań, powstanie jednolita ewidencja zdarzeń jednolita baza danych zawierająca informacje o zdarzeniach, uŝytych siłach i środkach, przebiegu działań ratowniczych itp., nastąpi radykalna poprawa obiegu informacji, co umoŝliwi sprawne kierowanie działaniami, szczególnie w przypadku wystąpienia zdarzeń wymagających uŝycia znacznych sił, ułatwiona będzie koordynacja współdziałających podmiotów w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. 9

10 Przyszła siedziba ZSKiR przy ul. Młynarskiej 43/45 Działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa Promowanie bezpiecznych zachowań jest waŝnym elementem w budowaniu całego systemu bezpieczeństwa. NaleŜy zaliczyć do niego Warszawski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Opracowano go bardzo szczegółowo na podstawie statystyki policyjnej, diagnozując osiem obszarów najbardziej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku mieszkańców Warszawy (m.in. bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy, ograniczenie patologii nieletnich, ochrona przeciwpoŝarowa). Dokument ten wyznacza kierunki działań i konkretne zadania dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Biuro dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym najmłodszych warszawiaków podjęło działania zmierzające do wprowadzenia szkoleń z wychowania komunikacyjnego w warszawskich przedszkolach. W tym celu zakupiło 139 zestawów Dziecko w ruchu drogowym mini-miasteczko ruchu drogowego oraz 660 rowerów wraz z kółkami podporowymi, kaskami, nakolannikami, nałokietnikami oraz 4020 kamizelek odblaskowych. 10

11 Rowerki i akcesoria z zestawów mini-miasteczek ruchu drogowego Rowerki, mini-miasteczka ruchu drogowego i kamizelki przekazano do przedszkoli gdzie będą słuŝyły poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i kształtowaniu prawidłowych zachowań dzieci na jezdni. Jest to jedno z głównych zadań przyjętego uchwałą Rady Miasta w październiku 2008 r. Warszawskiego Programu Zapobieganie Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Nauka znaków drogowych 11

12 Pamiątkowe zdjęcie z policjantami prowadzącymi zajęcia W mini-miasteczkach dzieci uczą się prawidłowych zachowań na drodze Ponadto warto wymienić takŝe takie programy jak: Bezpieczne Osiedle, Bezpieczne śycie i Moje Bezpieczeństwo, zainicjowane i realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. W ich realizację włączyło się juŝ tysiące warszawiaków. ZałoŜeniem programu Bezpieczne Osiedle jest powoływanie i działalność Grup Osiedlowych, w skład których wchodzą: dzielnicowy, straŝnik miejski, przedstawiciel mieszkańców oraz przedstawiciel BBiZK. Ich rolą jest m.in. interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa, wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie osiedli, przeprowadzanie wizji lokalnych itp. oraz podejmowanie innych działań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa. W ramach powyŝszego programu odbyło się 4042 spotkań oraz wizji w terenie z mieszkańcami Warszawy. Zrealizowano sprawy. Przykładowe sprawy przedstawiają poniŝsze fotografie: 12

13 Wybudowanie metalowych barierek przy szkole Oznakowanie przejścia dla pieszych Wybudowanie przejścia dla pieszych Natomiast zasadniczym celem programu Bezpieczne śycie jest nauczenie dzieci sposobów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wykształcenie umiejętności postępowania w trudnych sytuacjach, a takŝe poprawa poziomu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Program Bezpieczne śycie: Wpływa na uwraŝliwienie i usamodzielnienie uczniów. Wzbogaca wiedzę dzieci dotyczącą najbliŝszego otoczenia. Uczy zaradności i opanowania w trudnych sytuacjach. Pozwala w bezpieczny dla dzieci sposób uczestniczyć w symulowanych trudnych sytuacjach. Systematyzuje wiedzę pozornie oczywistą. Uświadamia dzieciom zakres własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Poprzez dzieci dociera do rodziców mobilizuje do wspólnych rozmów na temat bezpieczeństwa. PowyŜszym programem objęto ponad 28 tys. dzieci z 87 szkół w 14 dzielnicach Warszawy. 13

14 Program Bezpieczna śycie uczy zachowania w trudnych sytuacjach LATA W SKRÓCIE 1. Dofinansowano Komendę Stołeczną Policji kwotą ponad 79 mln zł. 2. Dofinansowano Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej kwotą prawie 58,4 mln zł. 3. W ramach słuŝb policyjnych opłacanych przez miasto w latach na warszawskich ulicach prawie 106 tysięcy dodatkowych słuŝb. Średnio 215 dodatkowych policjantów dziennie. 4. Poprawiono bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej poprzez zastosowanie kamer monitoringu w 320 autobusach spośród 12 składów Szybkiej Kolei Miejskiej wyposaŝono w monitoring wizyjny. 6. Na koniec 2009 roku ponad 750 kamer obsługiwanych całodobowo przez operatorów miejskiego systemu monitoringu będzie obserwowało Ŝycie Miasta. Zbudowano system INFOKORKI umoŝliwiający przekaz internetowy obrazu z sześciu skrzyŝowań. Uruchomiono monitoring Wisły (punkty kamerowe na 4 mostach). 7. Powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku m. st. Warszawy pod przewodnictwem Prezydent m. st. Warszawy, w skład której wchodzą m.in.: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz przedstawiciele prokuratury. 8. Opracowano Warszawski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata Przeszkolono 399 osób (dyrektorów, psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli) z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole. 10. Działaniami profilaktycznymi z zakresu bezpiecznych zachowań objęto ponad 28 tys. dzieci z 87 szkół w 14 dzielnicach. 14

15 11. Prowadzono edukację przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa na drogach. WyposaŜenie 139 przedszkoli w zestawy mini miasteczek ruchu drogowego oraz rowerki i kamizelki odblaskowe dla dzieci. 12. W ramach programu Bezpieczne Osiedle zorganizowano wizji w terenie oraz spotkań z mieszkańcami Warszawy z udziałem funkcjonariuszy Policji i StraŜy Miejskiej. Zrealizowano pozytywnie sprawy. 13. W 2008 roku otwarto Komisariat Policji w Dzielnicy Wawer. 14. W maju 2009 roku oddano do uŝytku straŝnicę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 10 na terenie Białołęki. 15. ZłoŜono propozycje zmian legislacyjnych w zakresie przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa imprez masowych. 16. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS uŝyczono 15 szt. materacy próŝniowych pozwalających na bezpieczny transport poszkodowanych z jednoczesnym urazem kręgosłupa i kończyn dolnych. 17. Opracowano koncepcję budowy Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, uwzględniającą docelowe uruchomienie numeru alarmowego 112. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą zamówienia na przystosowanie budynku przy ulicy Młynarskiej 43/45 kwota zł. 18. Wydano 598 decyzji administracyjnych zezwoleń na przeprowadzenie na terenie Warszawy około 3 tys. imprez masowych oraz prawie 860 zgromadzeń publicznych. Przedsięwzięcia te były nadzorowane przez pracowników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 19. Opracowano koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowanych w stolicy Mistrzostw Europy EURO Numer alarmowy 986 STRAś MIEJSKA M.ST. WARSZAWY W LATACH StraŜ Miejska obserwuje wzrost zaufania do numeru alarmowego 986. W 2001 roku odebrano ponad 67 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców. W 2004 ponad 123 tysiące. Gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń odnotowano w 2007 roku. Tendencja wzrostowa utrzymuje się. Prognoza na ten rok to ponad 300 tysięcy zgłoszeń. Co 30 sekund mieszkańcy proszą straŝników o pomoc, co 4 minuty funkcjonariusze podejmują interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania, co 30 minut nielegalnego handlu, co 36 minut odwoŝą na izbę wytrzeźwień kolejną nietrzeźwą osobę. 15

16 StraŜnicy co 30 sekund przyjmują zgłoszenie od mieszkańców Zgłoszenia 986 tys ponad , , do XI 2009 rok prognoza do końca 2009 zgłoszenia W tym roku, do 1 listopada, StraŜ Miejska m.st. Warszawy zrealizowała juŝ ponad 300 tysięcy interwencji. Głównym źródłem informacji, które mają decydujący wpływ na planowanie działań, są zgłoszenia mieszkańców. Handel Ruch drogowy Zdrowie Spokój Zwierzęta Porządek Komunalne Awarie 5597 Bezpieczeństwo mienia 4573 Bezpieczeństwo osób 4515 Liczba zgłoszeń od mieszkańców w podziale na zagadnienia Ograniczenie dzikiego handlu to jeden z priorytetów StraŜy Miejskiej. W 2008 roku skuteczny cios nielegalnym handlarzom StraŜ Miejska zadała realizując akcję Zefir. 16

17 Handel tys. 30,0 25,0 20,0 19,2 26,4 22,2 21,6 16,0 15,2 Zdarzenie Sankcja 15,0 10,0 5,0 0, rok W tym roku straŝnicy miejscy nałoŝyli mandatów karnych, w 2655 przypadkach skierowali wniosek do sądu grodzkiego, w 5221 przypadkach wydano polecenia i pouczenia. Sierpień ulica Powsińska Październik ulica Powsińska Wrzesień ulica Zamoyskiego Listopad ulica Zamoyskiego Ruch drogowy Z analiz wynika, Ŝe najbardziej uciąŝliwe dla mieszkańców są nieprawidłowości związane z parkowaniem. W tym roku wpłynęło juŝ ponad 77 tys. zgłoszeń od mieszkańców. 17

18 tys. 150,0 100,0 50,0 0,0 Parkowanie ,1 123,1 68,3 106,7 66,3 50, rok Zdarzenie Sankcja - wezwanie, mandat, wniosek do sądu Priorytetem są interwencje związane z parkowaniem w miejscu tzw. kopert. Stąd konsekwentne działania straŝników związane z usuwaniem pojazdów stanowiących zagroŝenie w ruchu drogowym i porzuconych pojazdów. NałoŜono: mandatów załoŝonych blokad wezwań - 93 wnioski do sądu grodzkiego Dane od do tys. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Holowania ,2 2,1 0, rok holowane pojazdy Statystyka odholowanych pojazdów w latach W tym roku Referat ds. Pojazdów Porzuconych usunął juŝ ponad 600 wraków. Specjaliści z zakresu ruchu drogowego analizują oznakowanie drogowe i występują z inicjatywą do zarządców dróg o zmiany, uzupełnienie oznakowania i wyznaczenie miejsc parkingowych. 18

19 Dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Północ i BBiZK zminimalizowano problem parkowania przy ul. Szanajcy poprzez utworzenie zatoki postojowej. StraŜ Miejska angaŝuje się równieŝ w inne zadania z zakresu ruchu drogowego, które mają poprawić komfort Ŝycia w duŝej aglomeracji. Buspas na Trasie Łazienkowskiej Kontrola SM buspas przejezdny Buspas bez punktu kontrolnego SM Działania akcyjne Kontynuacja działań związanych z zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom doprowadziła do spadku liczby zdarzeń dotyczących zakłócania spokoju i porządku, w konsekwencji odnotowano mniej bójek, pobić, kradzieŝy, dewastacji mienia, naruszania ciszy nocnej i zakłócania spokoju. Przykładowo w 2007 roku odnotowano przypadków zakłócania, rok później zdarzeń było juŝ mniej o W tym roku StraŜ Miejska zrealizowała zdarzeń. Kontynuowane są działania akcyjne, które StraŜ Miejska realizuje wspólnie ze straŝą graniczną, policją, Ŝandarmerią wojskową, izbą celną i skarbową. 19

20 Blokowiska działania związane z ograniczeniem zakłócania spokoju przez osoby nietrzeźwe, monitoring miejsc zagroŝonych dewastacjami i kradzieŝami. W tym roku odnotowano 256 zdarzeń. W 114 przypadkach ujawniono spoŝywanie alkoholu. Komunikacja - patrole w komunikacji miejskiej, na węzłach przesiadkowych, przystankach reagują na wszelkie wykroczenia i przestępstwa. Dzięki stałemu monitoringowi komunikacji miejskiej liczba ujawnianych zdarzeń powoli ale systematycznie spada. W 2007 roku straŝ interweniowała 684 razy, w tym roku 544. Kluby ograniczenie spoŝycia alkoholu, awantur i bójek w okolicach dyskotek i klubów. Stadion Nie tylko kontrola handlu wokół budowanego Stadionu Narodowego, ale równieŝ legalności pobytu obcokrajowców. Tylko w ubiegłym roku w wyniku 18 akcji wspólnie przeprowadzonych ze straŝą graniczną ujęto 103 nielegalnych emigrantów. Hiena ochrona nekropolii przed dewastacjami i kradzieŝami. W 2007 i 2008 roku ujęto 16 osób, które okradały groby z kwiatów, wieńców i zniczy. W tym roku nie ujęto Ŝadnej osoby. To efekt intensywnych działań prowadzonych od 6 lat. 20

21 A utomaty Kontrola 1222 punktów gier wykazała nieprawidłowości. W ponad 10 % przypadków brak zgodności z wykazem przekazanym przez Izbę Skarbową. Stwierdzono większą liczbę automatów niŝ wynika z deklaracji. Lokalizacja punktów w odległości mniejszej niŝ 100 metrów od placówek oświatowych. Profilaktyka Szkoły Stworzenie mapy zagroŝeń w okolicach szkół. Zmiana systemu nadzoru szkół. Stałe posterunki zastąpiono patrolami szkolnymi. Wyznaczenie dla szkół tzw. Złotych numerów - szybkiego kontaktu ze StraŜą Miejską. Poprzez te numery zostało zrealizowanych w tym roku 286 interwencji. Tylko w pierwszym półroczu 2009 roku przeprowadzono 5200 godzin zajęć dydaktycznych w ramach programów: Moja droga do szkoły Złość - przyjaciel czy wróg Decyduję świadomie Odpowiedzialność prawna nieletnich. W ramach zajęć Miasteczka ruchu drogowego przeszkolono z przepisów ruchu drogowego 3560 dzieci. Bezpieczna warszawianka Działania profilaktyczne kierowane są do wytypowanych grup ryzyka. Coraz popularniejsze są darmowe kursy samoobrony dla kobiet. Instruktorzy Bezpiecznej warszawianki uczą jak skutecznie obronić się przed atakiem napastnika i jak unikać sytuacji ryzykownych. Z darmowych zajęć skorzystało juŝ ponad 1000 kobiet. 21

22 Osoby bezdomne StraŜ Miejska szczególną opieką w okresie zimowym otacza osoby bezdomne, poprzez: monitoring miejsc, w których przebywają osoby bezdomne (kanały ciepłownicze, pustostany, ziemianki, ogródki działkowe) wskazanie bezdomnym miejsc noclegowych, jadłodajni, ośrodków pomocy społecznej przewoŝenie osób bezdomnych w sytuacji zagroŝenia Ŝycia do placówek medycznych lub izby wytrzeźwień, jeśli osoba jest pod wpływem alkoholu dostarczanie osobom bezdomnym ciepłych posiłków Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia Dane nie obejmują współpracy z Policją LICZBA ZDARZEŃ, W KTÓRYCH KONTAKTOWANO SIĘ Z INNYMI SŁUśBAMI ZTM Zarządc y Terenów Public znych ZOO Straż Pożarna Adminis tratorzy Domów Komunalnyc h ZDM 5000 ZOM Pogotowie do W 2009 roku straŝnicy przeprowadzili ponad 31 tysięcy interwencji współpracując w ich trakcie ze straŝą poŝarną, pogotowiem, dzielnicami, zarządcami terenów, instytucjami odpowiedzialnymi za ratowanie Ŝycia i zdrowia mieszkańców, usuwanie awarii technicznych, zagroŝeń związanych z anomaliami pogodowymi. Referat Eko W 2008 roku Referat ds. Eko interweniował 8413, odłowiono 5887 zwierząt. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku zrealizowano juŝ 6734 interwencji, odłowiono 4703 zwierząt. StraŜ Miejska przygotowuje się juŝ do nowych zadań i rozszerzonych uprawnień. Ich realizacja oraz podnoszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców stolicy wiąŝe się z unowocześnieniem formacji. Dlatego StraŜ Miejska w najbliŝszych miesiącach planuje: modernizować system łączności aktualizować mapę sytuacji w Warszawie wprowadzić nowy system zarządzania jednostkami w terenie (patrolami) na podstawie wielowarstwowej mapy GIS. 22

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup.

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup. Z A T W I E R D Z A M....................................... / Wojewoda Kujawsko-Pomorski / Bydgoszcz, dnia 30 marca 2007 r. Regulamin organizacji pracy Wojewódzkiego zespołu ds. rządowego programu ograniczania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r.

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-131-06 Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009 ma na celu umożliwienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich Uzasadnienie Projekt uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego pn. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. SKONSOLIDOWANE 1. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI 1. Podstawowe informacje o spółce dominującej Grupy Kapitałowej J.W. Construction

Bardziej szczegółowo