OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express Sp. z o. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express Sp. z o. o."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express Sp. z o. o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej OWP) zostały sporządzone i wydane przez OLT Express Sp. z o. o. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U r. Nr 100 poz. 696 ze zm.). II. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu zostały użyte następujące terminy, których znaczenie rozumiane jest jako: Agent (Agent Handlingowy) Agent sprzedaży biletów pasażerskich upoważniony przez OLT Express do reprezentowania OLT Express w sprzedaży pasażerskich biletów lotniczych na trasy obsługiwane przez OLT Express oraz wykonujący powierzone mu przez OLT Express zadania; Bagaż przedmioty i rzeczy osobiste Pasażera, które nie zostały wyłączone z przewozu, które Pasażer przewozi jako bagaż podręczny i/lub rejestrowany; Bagaż dodatkowy (nadbagaż) bagaż rejestrowany przekraczający wagą lub gabarytami dopuszczalne limity wagowe albo wielkościowe, przyjęty do przewozu wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez OLT Express oraz wniesienia dodatkowej opłaty; Bagaż podręczny (kabinowy) bagaż, który nie jest bagażem rejestrowanym, przewożony jest pod opieką Pasażera przez cały czas podróży w kabinie pasażerskiej. OLT Express zastrzega, że jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że bagaż nie zmieści się w kabinie pasażerskiej, będzie przewożony w luku bagażowym. W takim przypadku bagaż zostanie odebrany od Pasażera przez służby naziemne przy wejściu do samolotu i wydany bezpośrednio po wyjściu z samolotu; Bagaż rejestrowany bagaż znajdujący się pod opieką OLT Express, na którego przewóz OLT Express wydał potwierdzenie nadania bagażu oraz przywieszkę bagażową; Bagaż zagubiony bagaż rejestrowany nieodnaleziony w terminie trzydziestu dni od daty złożenia reklamacji w porcie lotniczym w miejscu przeznaczenia; Bilet (potwierdzenie podróży) stanowi dokument przewozowy w rozumieniu Konwencji. Jest to zapis elektroniczny znajdujący się w systemie rezerwacyjnym OLT Express lub dokument wystawiony Pasażerowi przez OLT Express lub jego Agenta po dokonaniu pełnej zapłaty ceny całkowitej, potwierdzający warunki umowy zawartej między Pasażerem a OLT Express. Bilet uprawnia Pasażera do odbycia podróży na trasie wskazanej w bilecie. Bilet zawiera informacje dotyczące Pasażera, podróży lotniczej oraz może zawierać wyciąg z warunków umowy. Bilet nie zawiera polskich znaków diakrytycznych; Cena całkowita cena do zapłaty przez Pasażera, obejmująca cenę za przelot oraz opłaty za inne usługi świadczone przez OLT Express w związku z przelotem, jak również podatki, opłaty, obciążenia oraz opłaty nałożone przez władze państwowe lub inne organy władz lub przez zarządzających portami lotniczymi, których nie można uniknąć, niezbędne dla dokonania rezerwacji; Cena za przelot cena przewozu lotniczego z portu odlotu do portu przeznaczenia. Cena za przelot obejmuje podatki, opłaty, obciążenia oraz możliwie najniższe opłaty za inne usługi, których nie można uniknąć w związku z wykonywaniem przewozu lotniczego na określonej trasie; Call Center (OLT Express Call Center) telefoniczne biuro rezerwacji oraz wsparcia Pasażera OLT Express, w którym Pasażer może dokonać założenia, zmiany i anulowania rezerwacji, opłacić bilet oraz uzyskać informacje dotyczące oferty OLT Express, a także uzyskać pomoc w zakresie korzystania z systemu rezerwacyjnego zawartego na stronie internetowej OLT Express; 1 OWP OLT Express

2 Czarterujący (Przewóz Czarterowy) podmiot biorący w najem samolot lub część samolotu w celu przewozu osób; Dokument podróży dokumenty wymagane przez prawo krajów przewozu do przekroczenia granicy, przejazdu tranzytem lub pobytu w danym kraju, takie jak: krajowy dokument tożsamości ze zdjęciem, paszport, wiza, dokumenty wjazdowe lub wyjazdowe, dokument dotyczący stanu zdrowia, zaproszenia lub inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa krajów przewozu; Dokumenty przewozowe wszystkie bilety Pasażerów i kwity bagażowe, listy przewozowe i inne dokumenty wydawane lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Konwencją; IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association); Frank Poincare oznacza umowną jednostkę walutową stosowaną w Konwencji Warszawskiej; Karta pokładowa dokument uprawniający Pasażera do wejścia na pokład samolotu, wydany przy stanowisku odprawy na podstawie kodu rezerwacji Pasażera lub biletu oraz ważnych dokumentów podróży, albo wydrukowany przez Pasażera na podstawie odprawy dokonanej przez Internet; Kod przewoźnika (desygnator lotu) dwuznakowa kombinacja (cyfra i litera) identyfikująca OLT Express. Kod identyfikujący OLT Express: O2. Konwencja oznacza konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisaną w Warszawie 12 października 1929 r. (zwaną Konwencją Warszawską ), w postaci oryginalnej lub ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z 1955 r. i/lub uzupełnieniami wprowadzonymi Konwencja Guadalajarska z 1961 r., albo podpisaną w Montrealu 28 maja 1999 r. (zwaną Konwencją Montrealską ) w zależności od tego, która z tych dwóch konwencji będzie miała zastosowanie do danego przewozu ze względu na jego trasę określoną w bilecie lub łącznie wystawionych biletach; Kraje przewozu kraje, w których znajduje się port odlotu, port przeznaczenia lub uzgodnione miejsce zatrzymania; Nadzwyczajne okoliczności zdarzenia trudne do przewidzenia, których nie można było uniknąć, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przelotu, akty terroryzmu, wojna lub inne ryzyko związane z niestabilną sytuacją polityczną, strajki, nieprzewidziane sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo danego lotu lub decyzje kontroli lotów, które w danym dniu i w odniesieniu do danego samolotu mogą spowodować znaczne opóźnienia lub odwołanie jednego lub kilku innych kursów samolotu; Niemowlę dziecko, które w dniu rozpoczęcia podróży ukończyło 7 dni życia i nie ukończyło dwóch lat; Opłaty za inne usługi opłata za usługi związane z przewozem lotniczym, wymienione na stronie internetowej OLT Express, m.in.: opłata za nadbagaż, opłaty za usługi dodatkowe (np. przewóz sprzętu sportowego); OWP niniejsze Ogólne Warunki Przewozu obowiązujące podczas realizacji przez OLT Express zawartych umów przewozu; Pasażer dorosły osoba, która w dniu wylotu ma ukończony szesnasty rok życia; Pasażer każda osoba, z wyjątkiem członków załogi OLT Express, która za zgodą OLT Express jest lub ma zostać przewieziona statkiem powietrznym na podstawie ważnego biletu; Pasażer o ograniczonej sprawności (PRM) osoba niepełnosprawna lub osoba, której zdolność poruszania się została czasowo lub trwale ograniczona na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej) upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej, lub jakiejkolwiek innej przyczyny niepełnosprawności lub wieku, której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich Pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby, w szczególności w trakcie wchodzenia na pokład lub opuszczania pokładu samolotu, podczas lotu, podczas nagłej ewakuacji, w trakcie obsługi naziemnej); 2 OWP OLT Express

3 Port odlotu port oznaczony w treści biletu, jako miejsce rozpoczęcia przewozu lotniczego; Port przeznaczenia docelowy port lotniczy, w którym zgodnie z treścią biletu powinien zakończyć się przelot; Polityka prywatności podane na stronie internetowej OLT Express zasady przetwarzania danych osobowych Pasażerów i osób płacących za przewóz; Potwierdzenie nadania bagażu dokument dołączony do karty pokładowej Pasażera wydawany w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego; Prawo właściwe przepisy prawa mające zastosowanie do stosunku wynikającego z umowy przewozu lotniczego Pasażerów i bagażu; Przywieszka bagażowa dokument umieszczany na bagażu rejestrowanym Pasażera, wydany przez OLT Express, służący wyłącznie do celu identyfikacji bagażu; Rozporządzenie nr 261/2004 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla Pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dziennik Urzędowy z 17 lutego 2004/L46/1); SDR Specjalne Prawo Ciągnienia (ang. Special Drawing Right) umowna jednostka walutowa, określona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW); aktualna wartość tej jednostki walutowej jest dostępna na stronie internetowej MFW: Strona Internetowa strona internetowa OLT Express opublikowana pod adresem Szkoda śmierć, zranienie lub jakiekolwiek inne uszkodzenie ciała będące następstwem wypadku podczas przewozu lotniczego świadczonego przez OLT Express, jak również utrata, zniszczenie, kradzież lub opóźnienie dostarczenia bagażu mające miejsce w wyniku lub w związku z przewozem lotniczym wykonywanym przez OLT Express; Taryfy opublikowane na stronie internetowej zasady i warunki odnoszące się do ceny całkowitej oraz opłat za usługi przewozu lotniczego świadczone przez OLT Express; Termin odprawy określony przez OLT Express w niniejszych OWP przedział czasu, w którym Pasażer powinien zakończyć wszelkie formalności związane z odprawą oraz odebrać kartę pokładową; UE Unia Europejska, w tym jej państwa członkowskie; Umowa przewozu umowa przewozu lotniczego Pasażerów i bagażu zawarta pomiędzy Pasażerem a OLT Express zgodnie z Warunkami Umowy, na podstawie której OLT Express przewozi Pasażera i jego bagaż z portu odlotu do portu przeznaczenia. Dowodem zawarcia Umowy jest bilet oraz przywieszka bagażowa; Uzgodnione miejsce zatrzymania wymienione w bilecie jako zaplanowane rozkładowo miejsce zatrzymania na trasie podróży Pasażera, które nie jest uważane za port odlotu ani port przeznaczenia; Warunki umowy informacje oraz postanowienia zamieszczone na bilecie, na stronie internetowej OLT Express oraz niniejsze Ogólne Warunki Przewozu i odpowiednie przepisy Prawa właściwego do umowy przewozu; Wylot pierwszy odcinek lotu lub lot w przypadku podróży w jedną stronę; Załoga upoważniony personel wykonujący swoje obowiązki na pokładzie samolotu OLT Express, tj.: piloci, personel pokładowy, obsługa techniczna i pracownicy ochrony, wykonujący czynności w zakresie swoich obowiązków; Zasady użytkowania serwisu regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez OLT Express z wykorzystaniem serwisu ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.), zatwierdzony przez Zarząd OLT Express; Zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności dokument wskazujący na ograniczoną odpowiedzialność OLT Express za bagaż rejestrowany, który jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub zniszczony w momencie nadania przez Pasażera lub jest w nieodpowiednim 3 OWP OLT Express

4 rozmiarze albo stanie, bądź zawiera przedmioty delikatne lub nietrwałe, a jest dopuszczony przez OLT Express do przewozu. Zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności zawiera informacje na temat mankamentów i cech stwierdzonych przez OLT Express. III. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU LOTNICZEGO PASAŻERÓW I BAGAŻU 1. ZASTOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU 1. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu stosuje się do przewozu Pasażerów i bagażu, jeżeli w treści biletu jako przewoźnik wskazany jest OLT Express. 2. Postanowienia zawarte w niniejszych OWP stanowią cześć umowy zawartej pomiędzy Pasażerem, a OLT Express. 3. W przypadku Przewozu Czarterowego niniejsze OWP mają zastosowanie w odpowiednim zakresie, o ile nie zostały wyłączone na mocy umowy czarterowej lub biletu czarterowego. 4. W przypadku transportu wykonywanego bezpłatnie lub przewozu zniżkowego, OLT Express ma prawo ograniczyć lub wyłączyć stosowanie niniejszych OWP. 5. W przypadku rejsów, co do których OLT Express zawarł porozumienia z innymi przewoźnikami, zwane często porozumieniami Code Share, OLT Express może nie być przewoźnikiem operującym (faktycznie wykonującym rejs). W takich przypadkach kod przewoźnika operującego jest wskazany na bilecie. 6. Niniejsze OWP stosuje się w sposób nie naruszający tych postanowień Konwencji oraz innych wymagań ustawowych, które mają moc bezwzględnie obowiązującą. Jeżeli w związku z tym niektóre postanowienia Warunków Przewozu nie mogłyby być zastosowane, pozostałe ich postanowienia pozostawać będą w mocy. 7. Jeżeli niniejsze OWP nie stanowią inaczej, mają one pierwszeństwo stosowania w przypadku ich niezgodności z innymi przepisami OLT Express. 2. ROZKŁAD LOTÓW Aktualny rozkład lotów OLT Express (godzin odlotów i przylotów) znajduje się na stronie internetowej. 3. REZERWACJA 1. OLT Express umożliwia dokonanie rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej OLT Express, telefonicznie poprzez OLT Express Call Center, za pośrednictwem Agenta OLT Express oraz za pośrednictwem biura podróży. 2. Rezerwacja dokonana jest w momencie zapłaty ceny całkowitej. OLT Express może anulować rezerwację, jeżeli Pasażer nie zapłacił za bilet lub nie dopełnił formalności kredytowych z OLT Express do ustalonego terminu wystawienia biletu. 4 OWP OLT Express

5 3. W trakcie dokonywania rezerwacji, Pasażer jest zobowiązany do podania OLT Express pełnego imienia i nazwiska, które ma widnieć w treści biletu. Jeżeli w trakcie dokonywania rezerwacji lub w ciągu dwóch godzin po dokonaniu rezerwacji Pasażer nie przekaże tych danych do OLT Express, późniejsze podanie imienia i nazwiska Pasażera zostanie potraktowane jako korekta nazwiska Pasażera i zostanie pobrana opłata jak za zmianę nazwiska. Informacja o wysokości opłaty za zmianę nazwiska podawana jest na stronie internetowej lub za pośrednictwem OLT Express Call Center. 4. Pasażer lub osoba płacąca za przewóz w trakcie dokonywania rezerwacji, zobowiązani są do przekazania OLT Express aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu i adres ) umożliwiających stały kontakt z Pasażerem. Pasażer jest zobowiązany do podania OLT Express numerów telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i numerem kierunkowym miejscowości. Pasażer powinien być osiągalny o każdej porze pod przynajmniej jednym z podanych numerów telefonu. Pasażer jest zobowiązany do sprawdzania korespondencji wysyłanej przez OLT Express na adres wskazany przez Pasażera podczas rezerwacji. 5. Zmiany w rezerwacji mogą być dokonywane zgodnie z warunkami Taryfy, w której został wykupiony bilet. Zmiana rezerwacji może być dokonana jedynie w miarę dostępności miejsc na danym rejsie. 6. Aby dokonać zmiany imienia lub nazwiska widniejącego w treści biletu, Pasażer powinien skontaktować się z OLT Express Call Center nie później niż na 24 godziny przed planowym czasem odlotu, chyba że warunki Taryfy dopuszczają inny czas dokonania zmiany w rezerwacji. Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zmianę danych, której wysokość podawana jest na stronie internetowej lub przez OLT Express Call Center. Zmiana imienia lub nazwiska możliwa jest na wszystkich odcinkach lotu w danej rezerwacji potwierdzonej biletem. 7. W przypadku, jeżeli rezerwacji dokonano za pośrednictwem biura podróży, a Pasażer nie posiada własnego adresu , biuro podróży powinno podać swój adres i na bieżąco informować Pasażera o wszelkich komunikatach dotyczących rezerwacji wysyłanych przez OLT Express. 8. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedotrzymania przez Pasażera powyższych warunków. 9. Pasażer ma prawo do odstąpienia od Umowy przewozu i do otrzymania zapłaconej ceny całkowitej przed rozpoczęciem podróży, jeżeli OLT Express zmieni trasę lub godzinę lotu określoną w treści biletu, pominie uzgodnione miejsce zatrzymania lub doda nowe miejsce zatrzymania. 10. Jeżeli Pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży zawartej w rezerwacji, OLT Express ma prawo anulować dokonane rezerwacje na dalsze odcinki podróży, chyba że warunki zastosowanej taryfy stanowią inaczej. 11. W trakcie dokonywania rezerwacji Pasażer lub osoba płacąca za przewóz są zobowiązani poinformować OLT Express o zamiarze odbycia podróży przez Pasażera wymagającego specjalnej opieki, w tym Pasażera o ograniczonej sprawności, oraz o potrzebie zapewnienia takiemu Pasażerowi asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu z samolotu, potrzebie wniesienia Pasażera do samolotu lub potrzebie zapewnienia przez OLT Express wózka inwalidzkiego dla Pasażera. 5 OWP OLT Express

6 12. W przypadku Pasażerów cierpiących na poważne schorzenia lub choroby zakaźne, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że stan ich zdrowia może stanowić przeszkodę dla odbycia podróży lotniczej przez Pasażera lub innych osób, OLT Express zastrzega sobie prawo żądania od Pasażera zaświadczenia lekarskiego zawierającego wyraźną zgodę lekarza na przewóz Pasażera drogą lotniczą. W przeciwnym razie OLT Express może odmówić dokonania rezerwacji lub wykonania przewozu lotniczego oraz zwróci cenę za przelot. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia lub za śmierć Pasażera podczas podróży lotniczej, które będzie następstwem takiego stanu zdrowia Pasażera. 13. OLT Express zakłada, że jeżeli rezerwacji dokonuje osoba inna niż Pasażer lub osoba ta dokonuje rezerwacji także w imieniu innych Pasażerów, to w trakcie rezerwacji osoba ta składa oświadczenia, wyraża zgodę w imieniu wszystkich Pasażerów w ramach tej samej rezerwacji, oraz że osoba ta jest upoważniona do składania oświadczeń lub wyrażania zgody w imieniu wyżej wymienionego Pasażera lub Pasażerów. 4. TARYFY 1. OLT Express umożliwia dokonanie rezerwacji w oparciu o następujące rodzaje taryf: Taryfę Ekonomiczną (Economy), Taryfę Elastyczną (Flex), Taryfę Dla Biznesu (Business). 2. Warunki Taryfy Dla Biznesu (Business), umożliwiają Pasażerowi dokonanie zmiany widniejącego na rezerwacji imienia i nazwiska Pasażera oraz terminu podróży, bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty za zmianę rezerwacji, po uiszczeniu różnicy w cenie pomiędzy aktualną najniższą dostępną ceną na dany przelot a ceną pierwotnie zarezerwowanego biletu. Zmian takich należy dokonać nie później niż na 3 godziny przed planowym czasem wylotu. Jeżeli aktualna cena za przelot jest niższa niż cena pierwotnie zarezerwowanego biletu, Pasażer nie ma prawa do zwrotu różnicy w cenie. 3. Warunki Taryfy Elastycznej (Flex), umożliwiają Pasażerowi dokonanie zmiany widniejącego na rezerwacji terminu podróży bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty za zmianę rezerwacji, po uiszczeniu różnicy w cenie pomiędzy aktualną ceną na dany przelot a ceną pierwotnie zarezerwowanego biletu. Pasażer ma również prawo do zmiany imienia i/lub imienia i nazwiska, po opłaceniu ewentualnej różnicy w stosunku do ceny lotu (różnica pomiędzy ceną pierwotnie zarezerwowanego biletu i aktualną ceną na dany przelot) i opłaty za zmianę rezerwacji. Zmian takich należy dokonać nie później niż na 12 godzin przed planowym czasem wylotu. Jeżeli aktualna cena za przelot jest niższa niż cena pierwotnie zarezerwowanego biletu, Pasażer nie ma prawa do zwrotu różnicy w cenie. 4. W przypadku dokonania rezerwacji w Taryfie innej niż Dla Biznesu i Elastycznej, Pasażer ma prawo do zmiany imienia i/lub imienia i nazwiska, daty/ godziny lotu, po opłaceniu ewentualnej różnicy w stosunku do ceny lotu (różnica pomiędzy ceną pierwotnie zarezerwowanego biletu i aktualną ceną na dany przelot) i opłaty za zmianę rezerwacji w zależności od taryfy wykupionego biletu. Zmiany takiej należy dokonać nie później niż na 24 godziny przed planowym czasem wylotu. Jeżeli aktualna cena za przelot jest niższa niż cena pierwotnie zarezerwowanego biletu, Pasażer nie ma prawa do zwrotu różnicy w cenie. 6 OWP OLT Express

7 5. Opłata za zmianę imienia i nazwiska widniejącego na rezerwacji pobierana jest za każdego Pasażera, którego zmiana dotyczy i za każdy odcinek podróży. Zmiany takiej można dokonać za pośrednictwem strony internetowej OLT Express oraz OLT Express Call Center. 6. W żadnej ze stosowanych przez OLT Express Taryf Pasażer nie ma możliwości żądania zwrotu zapłaconej ceny całkowitej w całości ani w części, w przypadku rezygnacji z zakupionego biletu. 7. OLT Express zastrzega sobie prawo do zmiany Taryf. Informacje o aktualnych Taryfach podane są na stronie internetowej OLT Express. 5. BILET I ZAWARCIE UMOWY 1. Bilet stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a OLT Express. W odniesieniu do przewozu bagażu potwierdzeniem zawarcia Umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a OLT Express jest przywieszka bagażowa. 2. Pasażer nie będzie uprawniony do przewozu, jeżeli nie okaże ważnego biletu zawierającego odcinek lotu na dany rejs i inne niewykorzystane odcinki lotu lub jeżeli przedstawiony przez niego bilet jest uszkodzony lub zmieniony, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zmian tych dokonał OLT Express lub Agent OLT Express zgodnie z postanowieniami OWP. 3. Z biletu ma prawo skorzystać wyłącznie Pasażer dla którego został wydany bilet. OLT Express zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Pasażera zawartych na bilecie i w bazie danych OLT Express poprzez żądanie od Pasażera okazania dokumentu tożsamości. 4. Wystawienie duplikatu biletu lub ponowne wydanie kodu rezerwacji jest możliwe na żądanie Pasażera za pośrednictwem OLT Express Call Center. Za wystawienie duplikatu biletu za pośrednictwem OLT Express Call Center pobierana jest opłata, której wysokość podana jest na stronie internetowej. 5. Jeżeli Pasażer nie może odbyć podróży w okresie ważności biletu, ponieważ OLT Express odwołał rejs, na który Pasażer posiada rezerwację lub nie jest w stanie zapewnić miejsca w samolocie realizującym rejs, na który Pasażer posiada potwierdzoną rezerwację lub omija port przeznaczenia lub wykonuje rejs, rażąco naruszając czas ustalony w rozkładzie (o ile naruszenie to jest wynikiem działania, za które OLT Express ponosi odpowiedzialność), co powoduje, że Pasażer traci połączenie, wtedy ważność biletu będzie przedłużona do najbliższego rejsu do portu przeznaczenia lub uzgodnionego miejsca zatrzymania, na który dostępne jest miejsce w samolocie OLT Express lub na żądanie Pasażera zostanie dokonany zwrot ceny całkowitej. 6. PŁATNOŚCI 1. Cena całkowita obejmuje cenę za przelot, opłaty za inne usługi, podatki oraz pozostałe opłaty niezbędne dla dokonania rezerwacji nałożone przez władze państwowe lub inne organy władz lub przez zarządzających portami lotniczymi. 2. Cena całkowita nie obejmuje naziemnych usług transportowych pomiędzy poszczególnymi portami lotniczymi lub pomiędzy portami lotniczymi i terminalami miejskimi, ani opłat za inne usługi dodatkowe zamówione przez Pasażera. 7 OWP OLT Express

8 3. OLT Express zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych pomiędzy datą rezerwacji, a datą podróży. Nie stanowi to podstawy do ubiegania się przez Pasażera o zwrot różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną całkowitą za dokonaną rezerwację, a wprowadzoną w późniejszym terminie promocyjną ceną całkowitą. 4. Zapłata ceny całkowitej powinna być dokonana kartą kredytową lub debetową lub przelewem bankowym podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej OLT Express lub też kartą kredytową lub debetową podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem OLT Express Call Center. Karta która zostanie użyta do przeprowadzenia płatności powinna mieć aktywną opcję płatności online. 5. Zapłata ceny całkowitej dokonywana jest w walucie, w której określona została cena za przelot, chyba że uzgodniono inaczej. 6. W przypadku kiedy cena całkowita została naliczona w nieprawidłowej wysokości, Pasażer lub osoba płacąca za przelot może domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty wyłącznie od wystawcy biletu. 7. Odpowiedzialność za zapłatę ceny całkowitej ponosi Pasażer nawet, jeżeli płatność dokonywana była w imieniu Pasażera przez osobę trzecią. OLT Express zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Pasażerem lub osobą płacąca za przewóz w celu weryfikacji danych dotyczących rezerwacji lub płatności. W przypadku braku możliwości kontaktu z Pasażerem lub osobą płacącą za przewóz lub braku możliwości weryfikacji przez Pasażera danych dotyczących płatności lub rezerwacji, OLT Express zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zwrotu ceny całkowitej na rachunek, z którego została dokonana płatność. 8. Podczas rezerwacji za pośrednictwem OLT Express Call Center, Pasażer jest obowiązany podać agentowi OLT Express Call Center dane dotyczące swojej karty płatniczej. Agent OLT Express Call Center pobierze płatność z chwilą dokonania rezerwacji. Informacja o opłatach za dokonanie rezerwacji za pośrednictwem OLT Express Call Center dostępna jest w OLT Express Call Center oraz na stronie internetowej OLT Express. 9. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, kwota przelewu musi pokrywać się z ceną całkowitą oraz musi zostać uznana na rachunku bankowym OLT Express w czasie dokonywania rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Wszelkie koszty związane z płatnością przelewem bankowym ponosi Pasażer lub osoba płacąca za przelot. 10. Faktury VAT oraz faktury korygujące OLT Express dostarcza Pasażerowi wyłącznie drogą elektroniczną. Pasażer zgłaszając w trakcie dokonywania rezerwacji przez stronę internetową lub poprzez OLT Express Call Center potrzebę wystawienia faktury VAT lub faktury korygującej, jednocześnie akceptuje sposób jej dostarczenia przez OLT Express drogą elektroniczną. 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Pasażer jest zobowiązany do udostępnienia OLT Express swoich danych osobowych, niezbędnych dla dokonania rezerwacji, wystawienia biletu, realizacji umowy przewozu, otrzymania innych świadczeń oraz dla dopełnienia wymogów imigracyjnych, bezpieczeństwa i 8 OWP OLT Express

9 innych dotyczących przekroczenia granicy. Odmowa podania tych danych, podanie przez osobę dokonującą rezerwacji błędnych danych lub danych uniemożliwiających OLT Express kontakt z Pasażerem, w szczególności w sytuacji zmiany rozkładu lotów lub zaistniałych nieregularności w przewozie, zwalnia OLT Express z odpowiedzialności za szkody spowodowane tymi zmianami lub nieregularnościami. 2. Pasażer wyraża zgodę na przetwarzanie w tym przechowywanie oraz używanie jego danych osobowych i teleadresowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przekazywanie ich organom administracji państwowej oraz władzom innych państw (w tym m.in. USA i Kanady) w zakresie koniecznym do spełnienia procedur imigracyjnych, wjazdowych, procedur bezpieczeństwa, w celu zwalczania terroryzmu i innych przestępstw, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów i odbiorców danych. Pasażer wyraża również zgodę na przekazywanie danych osobowych i teleadresowych podmiotom trzecim, takim jak np. Agenci OLT Express, hotele, restauracje, jednak tylko w zakresie koniecznym do wywiązania się z warunków umowy przewozu. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do zawarcia i realizacji umowy przewozu. 3. Dane osobowe Pasażera nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, bez uprzedniej zgody Pasażera. 4. W przypadku, gdy Pasażer zamawia usługi dodatkowe, świadczone przez osoby trzecie, Pasażer upoważnia OLT Express do przekazania danych niezbędnych dla świadczenia takich usług podmiotowi świadczącemu usługi. 5. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania danych osobowych przez osoby trzecie. 6. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania przez Pasażera błędnych lub niekompletnych danych. 8. BAGAŻ 1. Pasażer OLT Express ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego oraz jednej sztuki bagażu rejestrowanego. 2. Bagaż podręczny nie może przekroczyć 8 kilogramów wagi, a jego gabaryty nie mogą przekroczyć następujących wymiarów: 55x40x20 cm. 3. Ponadto Pasażer OLT Express ma prawo do bezpłatnego wniesienia na pokład samolotu następujących przedmiotów osobistego użytku, niezbędnych Pasażerowi w czasie podróży, które nie zostaną doliczone do ustalonych przez OLT Express limitów bagażu podręcznego: mała torebka, okrycie wierzchnie, materiały do czytania w czasie lotu, aparat fotograficzny, kamera video, lornetka lub komputer przenośny, składany wózek dziecięcy, oraz żywność dla niemowlęcia na czas trwania lotu, składany wózek dla osób niepełnosprawnych, kule i przyrządy ortopedyczne 9 OWP OLT Express

10 4. Pasażer jest zobowiązany zabezpieczyć swój bagaż podręczny i inne przedmioty przewożone na pokładzie w taki sposób, aby pozostawić wolny dostęp do przejścia i wyjść awaryjnych samolotu, zgodnie z instrukcjami załogi. 5. Bagaż podręczny Pasażera musi zmieścić się pod fotelem Pasażera lub w zamkniętym schowku bagażowym znajdującym się nad fotelem Pasażera. Bagaż podręczny, który spełnia limity wagi i gabarytów bagażu podręcznego określone przez OLT Express, a nie mieści się w kabinie pasażerskiej zostanie przewieziony w luku bagażowym samolotu po przednim zostawieniu przez Pasażera przed wejściem do samolotu i zostanie mu zwrócony po opuszczeniu samolotu w porcie docelowym. 6. Niemowlęciu poniżej 2 roku życia nie przysługuje prawo do przewożenia bagażu rejestrowanego, z wyjątkiem składanego wózka dziecięcego. W przypadku przewozu wózka dziecięcego dla dziecka powyżej 2 roku życia, wózek przewożony jest jako dopuszczalna jedna bezpłatna sztuka bagażu rejestrowanego przypisana do Pasażera powyżej 2 roku życia. 7. Waga jednej sztuki bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 16 kilogramów. 8. OLT Express dopuszcza łączenie limitu wagi bagażu rejestrowanego przypadającego na Pasażera w przypadku rodziny Pasażerów lub osób podróżujących w ramach jednego numeru rezerwacji w OLT Express i podróżujących do tego samego miejsca przeznaczenia. Wówczas maksymalny ciężar pojedynczej sztuki bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 30 kg. 9. Każdy dodatkowy kilogram bagażu będzie traktowany jako nadbagaż, za który pobierana jest dodatkowa opłata. Informacja dotycząca wysokość dopłaty za nadbagaż dostępna jest na stronie internetowej lub podawana przez OLT Express Call Center. 10. Bagaż rejestrowany Pasażera jest przewożony w luku bagażowym tego samego samolotu, którym leci Pasażer. Przyjęcie bagażu na przewóz jako bagażu rejestrowanego potwierdzone jest wydaniem przez OLT Express dla każdej sztuki bagażu rejestrowanego przywieszki bagażowej i potwierdzenia nadania bagażu. 11. Jeżeli w kabinie dla Pasażerów nie ma wystarczającej ilości miejsca OLT Express zastrzega sobie prawo, zażądać przekazania bagażu podręcznego i przewozić go w luku bagażowym, niezależnie od dopuszczonych w niniejszych OWP limitów. W takim przypadku Pasażer będzie zobowiązany wyjąć z bagażu rzeczy wartościowe, dokumenty i sprzęt elektroniczny. Bagaż taki traktowany będzie jako bagaż rejestrowany, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów niniejszych OWP. 12. OLT Express zastrzega sobie prawo odmowy przewozu bagażu podręcznego i rejestrowanego, który przekracza dopuszczalny limit wagowy lub gabarytowy. W przypadku nieuiszczenia dodatkowej opłaty za bagaż rejestrowany przez Pasażera, OLT Express ma prawo odmowy przewozu Pasażera lub jego bagażu, a Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot oraz poniesionych opłat. W takim przypadku OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z odmowy przewozu Pasażera lub jego bagażu. 13. Ze względów bezpieczeństwa OLT Express ma prawo ograniczyć wagę bagażu rejestrowanego na Pasażera. W takim przypadku informacja o ograniczeniu wagi bagażu rejestrowanego na Pasażera będzie podana na stronie internetowej OLT Express lub za pośrednictwem OLT Express Call Center. 10 OWP OLT Express

11 14. Składane wózki niemowlęce oraz inwalidzkie przechodzą odprawę wraz z pozostałym bagażem i przewożone są przez OLT Express bez dodatkowej opłaty. 15. Jeżeli na terenie danego portu lotniczego obowiązuje wymóg przewożenia wyłącznie jednej sztuki bagażu podręcznego lub zakaz wnoszenia na pokład dodatkowych bagaży lub jakichkolwiek innych przedmiotów, wówczas stosuje się przepisy obowiązujące na terenie tego portu lotniczego. 9. PRZEDMIOTY WYKLUCZONE Z PRZEWOZU W BAGAŻU PODRĘCZNYM (KABINOWYM) W bagażu podręcznym Pasażer może przewozić jedynie przedmioty niewykluczone z przewozu w bagażu podręcznym oraz jedynie w takiej ilości oraz w opakowaniach, które określają obowiązujące przepisy prawa oraz odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Informacje o dopuszczalnych ilościach substancji przewożonych jako bagaż podręczny są dostępne na stronie internetowej i za pośrednictwem OLT Express Call Center. Następujące przedmioty nie mogą być wnoszone przez Pasażerów na pokład samolotu, ani do strefy zastrzeżonej lotniska: Pistolety, broń palna i inne rodzaje broni Wszelkiego rodzaju przedmioty mogące miotać pociski lub powodować obrażenia lub sprawiające wrażenie zdolnych do tego, w tym: wszelka broń palna (pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby itp.); repliki i imitacje broni palnej; części składowe broni palnej (z wyjątkiem teleskopowych urządzeń celownikowych i celowniczych); pistolety i karabiny pneumatyczne oraz broń śrutowa; wyrzutnie rac sygnalizacyjnych; pistolety startowe; zabawki w kształcie broni wszystkich rodzajów; broń kulkowa; pistolety na śruby przemysłowe i gwoździe; kusze; katapulty; urządzenia do miotania harpunów i włóczni; urządzenia do uboju zwierząt; urządzenia do ogłuszania lub porażania (np. ościenie do poganiania bydła, broń przewodząca energię, lasery); zapalniczki w kształcie broni palnej. Broń spiczasta i z ostrzem oraz ostre przedmioty 11 OWP OLT Express

12 Przedmioty spiczaste lub z ostrzem, mogące powodować obrażenia, w tym: siekiery i topory; strzały i rzutki; raki; harpuny i włócznie; czekany i szpikulce do lodu; łyżwy; scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrza; noże, w tym noże o przeznaczeniu obrzędowym, o długości ostrza powyżej 6 cm, wykonane z metalu lub innych wystarczająco mocnych materiałów umożliwiających użycie ich jako broni; tasaki; maczety; odsłonięte golarki i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami zamkniętymi w osłonce); szable, szpady i laski z ukrytą szpadą; skalpele; nożyczki o długości ostrza powyżej 6 cm; kijki narciarskie oraz kijki marszowe i wspinaczkowe; gwiazdki do rzucania; narzędzia robocze, które mogą być użyte jako broń spiczasta lub o ostrych krawędziach (np. wiertarki i wiertła, noże do cięcia kartonów, noże użytkowe, wszelkiego rodzaju piły, śrubokręty, łomy stalowe, młoty, szczypce (kleszcze), klucze francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze). Tępe narzędzia Wszelkiego rodzaju narzędzia tępe mogące powodować obrażenia, w tym: kije do gry w baseball i softball; pałki sztywne lub elastyczne (np. pałki gumowe, pałki metalowe pokryte skórą, pałki policyjne); kije do krykieta; kije golfowe; kije hokejowe; kije do lacrosse a; wiosła do kajaków i kanadyjek; deskorolki; kije bilardowe, kije do snookera i poola; wędki; wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki (np. kastety, pałki, tyczki do ryżu, nunczaka, kubatony i kubasaunty). Substancje wybuchowe i łatwopalne 12 OWP OLT Express

13 Wszelkie materiały wysoce palne, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia Pasażerów i załogi oraz ochrony lub bezpieczeństwa statku powietrznego albo mienia, w tym: amunicja; spłonki; detonatory i bezpieczniki; materiały i urządzenia wybuchowe; repliki bądź imitacje materiałów lub urządzeń wybuchowych; miny oraz inne wojskowe materiały wybuchowe; granaty wszelkiego rodzaju; gaz i pojemniki z gazem (np. butanem, propanem, acetylenem, tlenem) w dużych ilościach; fajerwerki, race (wszelkiego rodzaju) oraz inne materiały pirotechniczne (w tym zabawki typu pukawki i kapiszony); zapałki inne niż zapałki bezpieczne; pociski lub naboje dymne; palne paliwo płynne (np. benzyna, olej napędowy, paliwo do zapalniczek, alkohol, alkohol etylowy); farba w aerozolu; terpentyna i rozcieńczalnik do farb; napoje alkoholowe o stężeniu powyżej 70% na jednostkę. Substancje chemiczne i toksyczne Wszelkie substancje chemiczne lub toksyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia Pasażerów i załogi lub ochrony lub bezpieczeństwa statku powietrznego lub mienia, w tym: kwasy i zasady (np. akumulatory elektrolitowe); substancje korozyjne lub wybielające (np. rtęć, chlor); aerozole neutralizujące lub obezwładniające (np. gaz łzawiący, gaz pieprzowy); materiały radioaktywne (np. izotopy medyczne lub komercyjne); trucizny; materiały zakaźne lub biologiczne niebezpieczne (np. zainfekowana krew, bakterie i wirusy); substancje, które mogą ulec samoczynnemu zapłonowi lub spaleniu; gaśnice; Płyny Płyny, z wyjątkiem płynów znajdujących się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nie przekraczającej 100 ml lub równowartości, umieszczonych w jednej zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności maksymalnie 1 litra. Zawartość plastikowej torebki musi swobodnie się w niej mieścić, a torebka musi być dokładnie zamknięta. Płyny obejmują żele, pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, np. pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, dezodoranty, pianki do golenia, aerozole, oraz inne produkty o podobnej konsystencji. 13 OWP OLT Express

14 Dopuszczalne są odstępstwa w przypadku, gdy płyn: zostanie zużyty w trakcie podróży i jest niezbędny dla Pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę, dotyczy to także pożywienia dla niemowląt. W razie konieczności Pasażer musi być w stanie przedstawić dowód na autentyczność dopuszczonego płynu; lub zakupiony został w strefie operacyjnej lotniska lub w strefie zastrzeżonej lotniska - za punktem kontroli kart pokładowych, w sklepach podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn zapakowany jest w torbie zabezpieczonej przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie jej naruszenia, a Pasażer przedstawi odpowiedni dowód jego zakupu w danym porcie lotniczym z tego samego dnia; lub zakupiony został w innym porcie lotniczym Wspólnoty, pod warunkiem że płyn zapakowany jest w torbie zabezpieczonej przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie jej naruszenia, a Pasażer przedstawi odpowiedni dowód jego zakupu z tego samego dnia w strefie operacyjnej owego lotniska; lub zakupiony został na pokładzie statku powietrznego należącego do wspólnotowego Przewoźnika lotniczego, pod warunkiem że płyn zapakowany jest w torbie zabezpieczonej przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie jej naruszenia, a Pasażer przedstawi odpowiedni dowód jego zakupu z tego samego dnia na pokładzie owego statku powietrznego; lub zakupiony został w sklepach znajdujących się w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych lub w strefie zastrzeżonej lotniska w kraju trzecim, pod warunkiem że płyn zapakowany jest w torbie zabezpieczonej przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie jej naruszenia, a Pasażer przedstawi odpowiedni dowód jego zakupu w danym porcie lotniczym. Z przewozu w bagażu podręcznym wyłączone są również inne przedmioty i materiały przewidziane odrębnymi przepisami, a w szczególności przedmioty wymienione w Instrukcjach Technicznych dot. Bezpiecznego Transportu Niebezpiecznych Towarów Drogą powietrzną wydane przez Organizacje Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization ICAO), Regulacje dot. Niebezpiecznych Towarów wydane przez Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association IATA) oraz w Rozporządzeniu Komisji (EC) Nr 68/ PRZEDMIOTY WYKLUCZONE W BAGAŻU REJESTROWANYM W bagażu rejestrowanym Pasażera nie mogą być przewożone: pieniądze, papiery wartościowe, dzieła sztuki, biżuteria, metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, przedmioty łatwo tłukące się, 14 OWP OLT Express

15 urządzenia elektroniczne (np. komputery, aparaty fotograficzne, kamery wideo, telefony komórkowe) urządzenia techniczne i ich akcesoria, dokumenty, klucze, płyny, leki, przyrządy optyczne, przedmioty łatwo psujące się. Przedmioty te powinny być przewożone w bagażu podręcznym, znajdującym się pod opieką i na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Pasażera. W bagażu rejestrowanym nie wolno umieszczać następujących przedmiotów: materiałów wybuchowych, w tym detonatorów, zapalników, granatów, min; gazów, w tym propanu i butanu; płynów łatwopalnych, w tym benzyny i metanolu; substancji stałych łatwopalnych i substancji reaktywnych, w tym magnezu, podpałek, fajerwerków i rac; utleniaczy i nadtlenków organicznych, w tym wybielaczy i zestawów narzędzi do naprawy samochodu; substancji toksycznych lub zakaźnych, w tym trutek na szczury i zainfekowanej krwi; materiałów radioaktywnych, w tym izotopów medycznych lub komercyjnych; materiałów korozyjnych, w tym rtęci i akumulatorów do pojazdów; elementów instalacji paliwowej pojazdu, które były wypełnione paliwem. 11. USŁUGI DODATKOWE I SPECJALNE 1. OLT Express świadczy wybrane usługi dodatkowe. Pasażer może skorzystać z usług dodatkowych po wcześniejszym zgłoszeniu tego zamiaru OLT Express za pośrednictwem OLT Express Call Center. 2. Wszystkie informacje dotyczące aktualnej oferty usług dodatkowych i aktualnych stawek za usługi specjalne oraz procedur z nimi związanych są dostępne za pośrednictwem OLT Express Call Center lub za pośrednictwem strony internetowej OLT Express. 3. OLT Express zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usług specjalnych, nie spełniających określonych przez OLT Express warunków. OLT Express zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji danej usługi dodatkowej ze względu na brak wolnej pojemności przewozowej lub z przyczyn operacyjnych. 4. Warunki realizacji usług dodatkowych są regulowane szczegółowo przez przepisy i procedury danego kraju. 12. BAGAŻ SPECJALNY I PRZEWÓZ ZWIERZĄT 1. W pełni składany wózek inwalidzki, który można ułożyć w luku bagażowym przewozi się bezpłatnie jako bagaż podręczny. 2. Bagaż specjalny w postaci wybranego sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych czy innych przedmiotów, których gabaryty mieszczą się w określonych przez OLT Express limitach mogą być przewożone po zgłoszeniu takiej usługi w trakcie dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty i wpisaniu odpowiedniej 15 OWP OLT Express

16 adnotacji do rezerwacji jako usługi specjalnej (SSR). Narty mogą być przewożone tylko w specjalnym pokrowcu. Rower można przewozić wyłącznie złożony, w specjalnym pokrowcu. 3. W kabinie pasażerskiej mogą być przewożone jedynie małe psy i koty, pod warunkiem zgłoszenia tego zamiaru podczas dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty oraz wpisaniu odpowiedniej adnotacji do rezerwacji jako usługi specjalnej (SSR). Zwierzęta muszą być przewożone w odpowiednich, przystosowanych do przewozu zwierząt pojemnikach o wymiarach nie przekraczających 20x30x45 cm. Maksymalna waga zwierzęcia wynosi 8 kg. 4. Przewóz jakichkolwiek innych zwierząt domowych oraz psów i kotów o wadze przekraczającej 8 kg jest zabroniony. 5. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia cielesne, zaginięcie, opóźnione wydanie, chorobę lub śmierć zwierzęcia w razie odmowy wpuszczenia go na terytorium państwa miejsca przeznaczenia lub miejsca tranzytu. 6. Psy, będące przewodnikami osób niewidomych lub niesłyszących, są przewożone na pokładzie samolotu OLT Express bezpłatnie. Psy muszą być zaopatrzone w smycz, kaganiec, potwierdzenie o tresurze oraz wymaganą dokumentację. 7. Szczegółowe warunki przewozu zwierząt mogą być regulowane oddzielnymi przepisami kraju miejsca przeznaczenia lub miejsca tranzytu. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty podróży dla zwierzęcia. 8. Z przyczyn operacyjnych OLT Express zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia liczby zwierząt podróżujących jednocześnie na pokładzie samolotu OLT Express do trzech sztuk. W przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia psy przewodnicy będą kwalifikowane do przewozu w pierwszej kolejności. 13. DOKUMENTY PODRÓŻY 1. Pasażer ma obowiązek posiadać wszystkie dokumenty wymagane podczas jego podróży oraz spełnić wszystkie wymagania, które uprawniają go do wjazdu i wyjazdu z danego państwa, zgodnie z wymogami organów państwowych w kraju początkowym, kraju transferu, tranzytu i kraju docelowym. 2. Przed podrożą Pasażer jest obowiązany przedstawić konieczne dokumenty podróży wymagane przepisami prawa krajów, do i przez które odbywa się przewóz oraz przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w krajach, przez które odbywa się przewóz. W przypadku, gdy Pasażer nie spełnia tych wymogów, lub w przypadku, gdy dokumenty podróży Pasażera są niewłaściwe, OLT Express może odmówić przewozu Pasażera nie ponosząc odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z tego powodu. 3. W przypadku, gdy OLT Express jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek grzywny lub kary, lub w przypadku poniesienia przez OLT Express jakichkolwiek wydatków z powodu nieprzestrzegania przez Pasażera zasad, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Pasażer zwróci OLT Express równowartość poniesionych kosztów. Pasażer poniesie również koszty transportu z kraju, który odmówił mu prawa wjazdu. Przewoźnik może zaliczyć na poczet takiej należności wpłacone mu kwoty za przewóz, który nie został zrealizowany, lub 16 OWP OLT Express

17 jakiekolwiek kwoty należące do Pasażera, a będące w posiadaniu OLT Express. OLT Express nie zwróci Pasażerowi kosztów przewozu do kraju, który nie zezwolił na wjazd Pasażera na swoje terytorium. 4. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za braki lub ewentualną nieważność dokumentów podróży posiadanych przez Pasażera. 5. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przewozu Pasażera, jeżeli z uzasadnionych przyczyn uzna, że dokumenty podróży Pasażera nie spełniają wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami, są nieważne lub straciły ważność albo są sfałszowane. 6. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z uzasadnionych przyczyn uzna, że odmowa przewozu jest konieczna dla spełnienia przepisów obowiązujących w którymkolwiek z krajów, przez które odbywa się przewóz. 7. Powyższe zapisy dotyczą również dokumentów dla zwierząt podróżujących razem z Pasażerem. 8. Akceptowanymi przez OLT Express dokumentami tożsamości Pasażerów, koniecznymi do okazania przy odprawie są: a. dla osób dorosłych podróżujących na rejsach krajowych w Polsce i do krajów strefy Schengen: paszport lub dowód osobisty, b. dla wszystkich Pasażerów podróżujących na rejsach międzynarodowych do krajów poza strefą Schengen: paszport; c. dla dzieci w wieku powyżej 7 lat, podróżujących na rejsach krajowych w Polsce: paszport lub dowód osobisty lub legitymacja szkolna ze zdjęciem; d. dla dzieci podróżujących na rejsach międzynarodowych do krajów strefy Schengen: paszport lub dowód osobisty; e. dla dzieci w wieku do lat 7, podróżujących na rejsach krajowych w Polsce: paszport lub dowód osobisty lub legitymacja szkolna ze zdjęciem lub akt urodzenia. 14. ODPRAWA I KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Pasażerowie OLT Express mają do wyboru dwa warianty odprawy: przez Internet (odprawa online) lub na lotnisku. 2. Odprawy przez Internet można dokonać od 72 godzin do 3 godzin przed planową godziną odlotu. 17 OWP OLT Express

18 3. Odprawa biletowo-bagażowa na lotnisku, co do zasady, rozpoczyna się najwcześniej na 2 godziny przed rozkładową godziną odlotu i kończy najpóźniej na 40 minut przed rozkładową godziną odlotu. W szczególnych przypadkach czas rozpoczęcia i zakończenia odprawy może ulec zmianie. 4. Pasażerowie, którzy dokonali odprawy przez Internet i podróżują bez bagażu rejestrowanego oraz nie wykupili dodatkowych usług (SSR) mogą zgłosić się przy bramce wejściowej do samolotu nie później niż na 20 minut przed planową godziną odlotu z ważnym dokumentem ze zdjęciem oraz otrzymaną drogą elektroniczną i wydrukowaną przez Pasażera kartą pokładową. 5. Po dokonaniu odprawy przez Internet nie jest możliwa zmiana nazwiska Pasażera ani wykupienie dodatkowych usług. W takim przypadku dodanie usług dodatkowych możliwe jest wyłącznie na lotnisku po zapłacie pełnej ceny za wykonanie usługi dodatkowej. 6. Pasażer przechodzący odprawę na lotnisku zobowiązany jest przy stanowisku odprawy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem zgodnie z 13 ust. 8 niniejszych OWP oraz bilet (numer rezerwacji). Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odmową przyjęcia na pokład, bez prawa do zwrotu kosztów biletu. 7. W przypadku opóźnienia rejsu, Pasażer jest zobowiązany zgłosić się do odprawy w wyznaczonym czasie, chyba że OLT Express poinformuje o zmianie lub przedłużeniu godzin otwarcia odprawy. 8. Pasażerowie, którzy nie pojawią się przy stanowisku odprawy w czasie wyznaczonym przez OLT Express, nie zostaną przyjęci na pokład samolotu, a ich rezerwacja na dany lot zostanie anulowana bez prawa zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot, ani poniesionych opłat. 9. Pasażer, który nie jest obywatelem UE, a który odprawił się przez Internet, musi zgłosić się w punkcie odprawy na lotnisku przynajmniej 40 minut przed planową godziną odlotu w celu przedstawienia dokumentów podróży i podstemplowania karty pokładowej. Jeśli Pasażer nie okaże podstemplowanej karty pokładowej przy bramce wejścia do samolotu, OLT Express ma prawo odmówić przewozu Pasażera, a Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot, ani poniesionych opłat. 10. Wszyscy Pasażerowie i przewożony przez nich bagaż podręczny i rejestrowany powinni przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w porcie wylotu. W przypadku, gdy Pasażer odmówi poddania się tym formalnościom, OLT Express anuluje rezerwację i odmówi przyjęcia Pasażera na pokład samolotu. Wówczas Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot, ani poniesionych opłat. 11. Zgłoszenie bagażu rejestrowanego odbywa się w punkcie oddania bagażu nie później niż 40 minut przed planową godziną odlotu. 12. OLT Express nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z kontroli bezpieczeństwa, odmowy poddania się kontroli przez Pasażera lub odmowy poddania kontroli bagażu. 13. Pasażerowie o ograniczonej sprawności oraz rodzice podróżujący z małymi dziećmi, proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swoich potrzeb podczas dokonywania rezerwacji przez OLT 18 OWP OLT Express

19 Express Call Center, a następnie personelowi lotniska, z uwagi na wydłużone procedury specjalne i procedury bezpieczeństwa. 14. Pasażer zobowiązany jest przestrzegać odpowiednich przepisów danego kraju i stosować się do poleceń funkcjonariuszy organów państwowych i/lub personelu portu lotniczego. Niezastosowanie się do takich poleceń może skutkować odmową przyjęcia na pokład bez prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot, ani poniesionych opłat. 15. Jeżeli Pasażer po odprawie nie zgłosił się do wejścia do samolotu i z tego powodu nastąpiło opóźnienie odlotu związane z wyładowaniem zarejestrowanego bagażu, Pasażer obowiązany jest ponieść związane z tym koszty. 16. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Pasażera, a wynikające z odmowy przyjęcia Pasażera na pokład z przyczyn niezależnych od OLT Express lub niedopełnienia przez Pasażera wymogów ujętych w niniejszych OWP. 15. WEJŚCIE NA POKŁAD I PRZYDZIAŁ MIEJSC 1. Miejsca na pokładzie samolotów OLT Express są numerowane. Numer miejsca Pasażera wskazany jest w treści karty pokładowej. 2. Pasażerowie wymagający specjalnej opieki podczas lotu i wejścia na pokład oraz rodzice podróżujący z niemowlętami mogą wejść na pokład w pierwszej kolejności, pod warunkiem, że zgłoszą taką potrzebę w trakcie dokonywania odprawy. 3. OLT Express zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca Pasażera w przypadku, gdy wydanie numeru miejsca wskazanego w treści biletu może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo lotu. 4. Ze względów bezpieczeństwa Pasażerowie o ograniczonej sprawności nie mogą zajmować miejsc w pobliżu wyjść awaryjnych. 16. CATERING I USŁUGI DODATKOWE 1. OLT Express na pokładzie samolotu, w zależności od typu samolotu, może zaoferować Pasażerom bezpłatny poczęstunek, gorące i zimne napoje, dodatkowo może także oferować sprzedaż napojów i przekąsek. 2. OLT Express oferuje swoim Pasażerom bezpłatny magazyn pokładowy, dostępny na pokładzie samolotów OLT Express. 3. Jeżeli dany przewóz wykonywany jest przez kilku przewoźników, OLT Express ponosi odpowiedzialność wyłącznie za usługi wykonywane przez OLT Express. 4. Jeżeli OLT Express świadczy na rzecz Pasażera również usługi transportu naziemnego, do takiego transportu mają zastosowanie inne warunki, podawane na stronie internetowej lub przekazywane w formie informacji telefonicznej przez OLT Express Call Center. 19 OWP OLT Express

20 17. PRZEWÓZ PASAŻERÓW O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI I PASAŻERÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI 1. Wszystkie specjalne potrzeby i dodatkowe usługi dla Pasażera, w szczególności: asysta i pomoc załogi przy wejściu na pokład dla Pasażerów o ograniczonej sprawności (PRM), przewóz wózka inwalidzkiego, opieka załogi nad samotnie podróżującym dzieckiem, przewóz wózka dziecięcego, podróż z Niemowlęciem, Pasażer ma obowiązek zgłosić podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem OLT Express Call Center, najpóźniej 48 godzin przed planowanym rejsem. 2. Ze względów bezpieczeństwa kobiety w ciąży traktowane są jako osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. 3. Kobiety w zaawansowanej ciąży powyżej 32 tygodnia, podróżują na własną odpowiedzialność i zobowiązane są posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia podróży lotniczej. W przypadku braku zaświadczenia OLT Express zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji i odmówienia przyjęcia Pasażerki w zaawansowanej ciąży na pokład samolotu, bez możliwości ubiegania się przez Pasażerkę w zaawansowanej ciąży o zwrot zapłaconej ceny całkowitej oraz innych opłat związanych z rezerwacją. 4. Niemowlęta, które w dniu wylotu mają ukończone siedem dni życia, a nie ukończyły 2 roku życia, odbywają podróż bezpłatnie na kolanach rodziców. Z jednym dorosłym może podróżować wyłącznie jedno niemowlę. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie każdego rejsu na pokładzie samolotu może podróżować jednocześnie do sześciu niemowląt. 5. Dzieciom, które w dniu wylotu nie ukończyły 16 roku życia przysługuje prawo do 50% zniżki za przelot. 6. Dzieci, które w dniu wylotu nie ukończyły 5 lat mogą odbywać podróż wyłącznie w towarzystwie osoby, która w dniu wylotu ma ukończone 16 lat. 7. Dzieci, które w dniu wylotu mają ukończone 5 lat, a nie ukończyły 14 roku życia mogą odbywać lot pod specjalną asystą załogi OLT Express, po uiszczeniu opłaty, której kwota podana jest na stronie internetowej i za pośrednictwem OLT Express Call Center. Na pokładzie podczas jednego rejsu maksymalnie może się znajdować sześcioro dzieci lecących wyłącznie pod opieką załogi. Jednak z przyczyn operacyjnych OLT Express zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby dzieci podróżujących pod opieką załogi. 8. Dzieci podróżujące wyłącznie pod opieką załogi OLT Express odbywają podróż na odpowiedzialność wysyłających je opiekunów. Dziecko musi zostać odprowadzone na lotnisko w porcie początkowym przez uprawnioną pełnoletnią osobę, która złoży OLT Express pisemne potwierdzenie na przewidzianym przepisami formularzu, że w porcie docelowym będzie na dziecko oczekiwać inna osoba pełnoletnia i będzie przebywać na lotnisku do momentu odlotu samolotu. W przypadku niezgłoszenia się osoby odbierającej dziecko, koszty opieki nad dzieckiem ponosi osoba odprowadzająca. 9. Dzieci, które w dniu wylotu mają ukończone 14 lat mogą odbywać podróż samodzielnie bez asysty załogi OLT Express wyłącznie na odpowiedzialność wysyłających je pełnoletnich 20 OWP OLT Express

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej OWP) zostały sporządzone i wydane przez OLT Express Regional Sp. z o.o. (zwaną dalej OLT Express)

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH DO WNOSZENIA NA TEREN STREFY ZASTRZEŻONEJ LOTNISKA I PRZEWOZU W BAGAŻU KABINOWYM ORAZ REJESTROWANYM PASAŻERA

LISTA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH DO WNOSZENIA NA TEREN STREFY ZASTRZEŻONEJ LOTNISKA I PRZEWOZU W BAGAŻU KABINOWYM ORAZ REJESTROWANYM PASAŻERA OBWIESZCZENIE Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed odlotem!

Przeczytaj przed odlotem! Przeczytaj przed odlotem! Punkt 1 Przed odjazdem na lotnisko sprawdź czy zabrałeś ze sobą dokumenty i przedmioty niezbędne do podróży, w szczególności: bilet, paszport (dowód tożsamości). Punkt 2 Przybądź

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS wersja 1.0/2014 z 24/04 1. Bagaż rejestrowany. 2 2. Bagaż podręczny.. 3 3. Przewóz zwierząt.. 4 4. Leki.... 4 5. Zaginięcie bagażu oraz uszkodzenia... 5

Bardziej szczegółowo

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu stosuje się do Umowy zawartej pomiędzy Pasażerem a Eurolot.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu stosuje się do Umowy zawartej pomiędzy Pasażerem a Eurolot. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Art. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów zabronionych

Wykaz przedmiotów zabronionych Wykaz przedmiotów zabronionych Pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski urządzenia nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170 AEGEAN 1. BAGAŻ 1.1. Bagaż rejestrowany (tzw. główny) - musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz, szczególnie zaleca się zamykanie bagażu na zamki

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy... 8 2.3. Niezgodność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU SPIS TREŚCI Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3. Artykuł 4. Artykuł 5. Artykuł 6. Artykuł 7. Artykuł 8. Artykuł 9. Artykuł 10. Artykuł 11. Artykuł 12. Artykuł 13.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU kwiecień 2013 1 Spis treści ARTUKUŁ 1 DEFINICJE... Error! Bookmark not defined. ARTUKUŁ 2 ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy... 8 2.3. Niezgodność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU Regulamin wydany w trybie art. 205 ust. 3 Prawa Lotniczego Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/dla-podroznych/odprawa-graniczna-w-por/15722,odprawa-graniczn a-w-porcie-lotniczym.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ. 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny)

TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ. 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny) TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny) - musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz, szczególnie zaleca się zamykanie bagażu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wrzesień 2013 r. 1 Spis treści ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE... 3 ARTYKUŁ 3 TARYFY... 6 ARTYKUŁ 4 ROZKŁAD

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014 WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy...

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy... 8 2.3. Niezgodność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządzającego lotniskiem Warszawa - Babice.

Komunikat Zarządzającego lotniskiem Warszawa - Babice. Komunikat Zarządzającego lotniskiem Warszawa - Babice. Na terenie lotniska Warszawa - Babice wydzielono płyty postojowe dla statków powietrznych lotnictwa państwowego i ogólnego: a. płyta postojowa nr

Bardziej szczegółowo

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Prawo otrzymania pomocy podczas podróży lotniczej mają wszyscy pasażerowie. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR Sp. z o.o. (Regulamin wydany w trybie art. 205 ust. 2 Prawa Lotniczego z 3 lipca 2002 roku) (stan prawny na dzień 2.2.2015) 1 Stosowanie ogólnych warunków przewozu i zakres

Bardziej szczegółowo

II.SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU LOTNICZEGO PASAŻERÓW I BAGAŻU

II.SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU LOTNICZEGO PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR Sp. z o.o. (Regulamin wydany w trybie art. 205 ust. 2 Prawa Lotniczego z 3 lipca 2002 roku) (stan prawny na dzień 11/05/2012) I.DEFINICJE II.SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Pyrzowice, dnia 4 maja 2015 r. Regulamin Odlotowy NightSkating 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Odlotowego NightSkatingu jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., zwane dalej Organizatorem, firma

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR Sp. z o.o. (Regulamin wydany w trybie art. 205 ust. 2 Prawa Lotniczego z 3 lipca 2002 roku) (wersja obowiązująca od 15 czerwca 2016 r.) 1 Stosowanie ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Aplikacja BiletKom jest darmowa, tzn. nie są pobierane żadne opłaty za jej pobranie, czy eksploatację, za wyjątkiem opłat operatora komórkowego za transfer

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR Sp. z o.o. (Regulamin wydany w trybie art. 205 ust. 2 Prawa Lotniczego z 3 lipca 2002 roku) (stan prawny na dzień 17/09/2013) 1 Stosowanie ogólnych warunków przewozu i

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zabronione i dozwolone w przewozie samolotowym

Przedmioty zabronione i dozwolone w przewozie samolotowym Poradnik podróżnika biletylotnicze.pl / Porady dla poróżnych / Często zadawane pytania / Przedmioty zabronione i dozwolone w przewozie samolotowym Przedmioty zabronione i dozwolone w przewozie samolotowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów objętych zakazem wnoszenia na pokład samolotów

Lista przedmiotów objętych zakazem wnoszenia na pokład samolotów Lista przedmiotów objętych zakazem wnoszenia na pokład samolotów Poniższa lista przedmiotów objętych zakazem wnoszenia na pokład samolotów oparta jest na: Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 PLAN PREZENTACJI 2 1. Prawa pasażera w przypadku korzystania z różnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU W LOTACH CZARTEROWYCH Eurolot SA

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU W LOTACH CZARTEROWYCH Eurolot SA OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU W LOTACH CZARTEROWYCH Eurolot SA wydane na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze. (Dz.U.02.130.1112) SPIS TREŚCI Artykuł 1 DEFINICJE Artykuł 2 STOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1

Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1 Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1 Rozporządzenie (UE) nr 181/2011 (zwane dalej rozporządzeniem ) wejdzie w życie w dniu 1 marca 2013 r. Określono w nim minimalny zestaw

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

"Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą"

Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą "Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą" Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ ODM Warszawa, 26 czerwca 2013 r. 1 Plan wykładu 1. Ramy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91/7

3.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91/7 3.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Euro 2012 12 Praw pasażerów linii lotniczych Bydgoszcz, maj 2012 WAŻNY KOMUNIKAT: Wszyscy pasażerowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte terminy oznaczają: Przewoźnik Biuro Podróży i Usług GLOBUS sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie

Bardziej szczegółowo

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób:

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN PRZEJAZDÓW SWIADCZONYCH PRZEZ PHU KUBUS AGNIESZKA KUBICKA USLUGI PRZEWOZOWE OSÓB I RZECZY BUSAMI OZNACZONYMI LOGO CISTOUR REGULAMIN SPORZADZONO DNIA 2016.02.01 W OPARCIU O ART.4 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (PASAŻERÓW I BAGAŻU)

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (PASAŻERÓW I BAGAŻU) OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (PASAŻERÓW I BAGAŻU) ARTYKUŁ 1 DEFINICJE O ile nie jest to sprzeczne z kontekstem lub postanowienia niniejszego dokumentu nie stanowią wyraźnie inaczej, poniższe wyrażenia stosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU HELICOPTER.PL S.A.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU HELICOPTER.PL S.A. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU HELICOPTER.PL S.A. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU HELICOPTER.PL S.A.... 1 I. DEFINICJE.... 2 II. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU LOTNICZEGO PASAŻERÓW I BAGAŻU... 3 1. Stosowanie ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu?

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Zawartość prezentacji Omówienie głównych obszarów regulacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Przewozu (Pasażerowie i Bagaż)

Ogólne Warunki Przewozu (Pasażerowie i Bagaż) Page 1 of 24 Ogólne Warunki Przewozu (Pasażerowie i Bagaż) Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu w przypadku lotów rezerwowanych przez stronę internetową aerlingus.com zależą od przewoźnika. Aer Lingus

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu; REGULAMIN PRZEWOZÓW PRZEWOŹNIKA 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I.DEFINICJE II.SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU LOTNICZEGO PASAŻERÓW I BAGAŻU

I.DEFINICJE II.SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU LOTNICZEGO PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR Sp. z o.o. (Regulamin wydany w trybie art. 205 ust. 2 Prawa Lotniczego z 3 lipca 2002 roku) (stan prawny na dzień 21/01/2010) I.DEFINICJE II.SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN 1 Podstawa prawna REGULAMIN 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.). 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3378/2013

Zarządzenie Nr 3378/2013 Zarządzenie Nr 3378/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z mikrobusu marki Renault Trafic, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY 1. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem serwisu www.whynotworld.pl, należącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

1.Zakres i konfiguracja obsługi

1.Zakres i konfiguracja obsługi Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do Umowy../2012 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW KRAJOWE PRZEWOZY LOTNICZE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Euro 2012 12 Praw pasażerów linii lotniczych Bydgoszcz, maj 2012 WAŻNY KOMUNIKAT: Wszyscy pasażerowie proszeni są o przygotowanie się do lotu. Celem ułatwienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Obszar i zakres ważności taryfy T A R Y F A przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Taryfa niniejsza obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi osób i firm przewozowych, świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz Obwieszczenie

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz Obwieszczenie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 360 Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały Nr XXX/423/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r.

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR LV/383/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR LV/383/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR LV/383/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących

Bardziej szczegółowo

Alpejska linia lotnicza z Modlina do stacji Val di Sole, Val di Fassa, Valtellina, Val di Fiemme...

Alpejska linia lotnicza z Modlina do stacji Val di Sole, Val di Fassa, Valtellina, Val di Fiemme... Alpejska linia lotnicza z Modlina do stacji Val di Sole, Val di Fassa, Valtellina, Val di Fiemme... Symbol oferty: 5449242/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2)

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2) 2002R0889 PL 30.05.2002 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 889/2002 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo