Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu stosuje się do Umowy zawartej pomiędzy Pasażerem a Eurolot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu stosuje się do Umowy zawartej pomiędzy Pasażerem a Eurolot."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Art. 1 Postanowienia ogólne Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu stosuje się do Umowy zawartej pomiędzy Pasażerem a Eurolot. Art. 2 Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu Pasażerów i Bagażu oraz związanych z umową przewozu oznaczają: innych dokumentach Agent agent sprzedaży biletów pasażerskich upoważniony przez Eurolot do reprezentowania Eurolot w sprzedaży pasażerskich biletów lotniczych na trasy obsługiwane przez Eurolot, a jeśli został do tego upoważniony, także na trasy innych przewoźników lotniczych, Bagaż oznacza przedmioty i rzeczy osobiste Pasażera, które Pasażer przewozi jako bagaż rejestrowany oraz podręczny, Bagaż kabinowy bagaż, przewożony pod opieką Pasażera przez cały czas podróży w kabinie pasażerskiej, z zastrzeżeniem, że może być przewożony w bagażniku, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zmieści się w kabinie pasażerskiej. Taki bagaż zostanie odebrany od Pasażera przez służby naziemne przy wejściu do samolotu i wydany bezpośrednio po wyjściu z samolotu Delivery At Aircraft, Bagaż rejestrowany bagaż, na którego przewóz Eurolot wydał potwierdzenie nadania oraz przywieszkę bagażową, Bilet dokument w formie pliku komputerowego, wystawiony przez lub w imieniu Eurolot dla Pasażera po dokonaniu pełnej zapłaty, potwierdzający warunki umowy i informacje dotyczące podróży lotniczej: imię i nazwisko Pasażera oraz szczegóły lotu, takie jak: port odlotu, port przeznaczenia oraz ewentualne uzgodnione miejsca zatrzymania, godziny odlotu i przylotu, dokument ten zawiera również odwołania do Warunków Umowy oraz inne ważne informacje. Eurolot wystawia tylko bilety elektroniczne. Bilety papierowe nie są honorowane na rejsach obsługiwanych przez Eurolot. Strona 1 z 29

2 Cena za przelot cena do zapłaty za wszystkie usługi świadczone na rzecz Pasażera przez Eurolot, obejmująca Taryfę oraz opłaty za inne usługi, jak również podatki, obciążenia oraz opłaty nałożone przez władze państwowe lub inne organy władz lub przez zarządzających portami lotniczymi, których nie można uniknąć, niezbędne dla dokonania rezerwacji, Contact Center telefoniczne centrum obsługi Pasażera i sprzedaży biletów Eurolot, którego aktualne numery oraz godziny pracy dostępne są na stronie internetowej Eurolot, Code Share porozumienie z innym Przewoźnikiem, na podstawie którego Przewoźnik faktycznie operujący może być inny niż wskazany na bilecie, Dokument podróży dokumenty wymagane przez prawo krajów przewozu do przekroczenia granicy, przejazdu tranzytem lub pobytu w danym kraju, takie jak w szczególności: krajowy dokument tożsamości ze zdjęciem, paszport, oraz na rejsach krajowych ważne prawo jazdy, wiza, dokumenty wjazdowe lub wyjazdowe, dokument dotyczący stanu zdrowia, zaproszenia. Dziecko Pasażer, który w dniu wylotu ma ukończone 2 lata, natomiast nie ukończył 15 roku życia, EOG Europejski Obszar Gospodarczy, który obejmuje kraje należące do Unii Europejskiej oraz kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (z wyjątkiem Szwajcarii), Eurolot przewoźnik lotniczy Eurolot S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 39, Eurolot S.A, z siedzibą w Warszawie przy Ul. 17 Stycznia 39, akta rejestrowe - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS nr , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association; IATA POLAND oddział w Warszawie przy ul. Szpitalnej 6 lok.1b), Karta pokładowa dokument uprawniający Pasażera do wejścia na pokład samolotu, wydany przy stanowisku odprawy na podstawie kodu rezerwacji Pasażera lub biletu oraz ważnych dokumentów podróży albo wydrukowany przez Pasażera na podstawie dokonanej odprawy przez Internet; Kod przewoźnika dwie albo trzy litery lub znaki identyfikujące przewoźnika lotniczego. Kody Eurolot to K2 i ELO, Konwencja oznacza konwencje o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego: * podpisaną w Montrealu 28 maja 1999 r. (Konwencja Montrealska), * podpisaną w Warszawie 12 października 1929 r. (Konwencja Warszawska), w postaci pierwotnej (oryginalnej) lub ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z 1955 r. lub uzupełnieniami wprowadzonymi Konwencją Guadalajarską z 1961 r., w zależności od tego, która z tych dwóch konwencji ma zastosowanie, a w przypadku Konwencji Warszawskiej także od tego, czy również jej zmiany lub uzupełnienia będą miały zastosowanie do danego przewozu ze względu na jego trasę określoną w bilecie lub łącznie wystawionych biletach, Kraje przewozu kraje, w których znajduje się port odlotu, port przeznaczenia lub uzgodnione miejsce zatrzymania, Strona 2 z 29

3 Nadzwyczajne okoliczności zdarzenia, których nie można było przewidzieć i których nie można było uniknąć, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności niespodziewane usterki techniczne, przypadki działania siły wyższej, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przelotu, akty terroryzmu, wojna, wojna domowa lub inne ryzyko związane z niestabilną sytuacją polityczną, strajki, nieprzewidziane sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo danego lotu lub decyzje kontroli lotów, które w danym dniu i w odniesieniu do danego samolotu mogą spowodować znaczne opóźnienia lub odwołanie jednego lub kilku innych rejsów samolotu, Niemowlę Pasażer, który w dniu rozpoczęcia podróży ukończył 7 dzień życia i nie ukończył dwóch lat, Opłaty za inne usługi/opłaty za usługę kwoty płatne za usługi związane z przewozem lotniczym, wskazane na stronie internetowej Eurolot, w szczególności: opłata za nadbagaż, opłaty za usługi dodatkowe np. przewóz sprzętu sportowego, transfery z lotniska i na lotnisko, Opłata manipulacyjna opłata manipulacyjna pobierana w przypadku rezygnacji z przelotu, w wysokości określonej w warunkach taryfy. Osoba dorosła Pasażer, który w dniu wylotu ma skończone 18 lat Osoba niepełnoletnia Pasażer, który w dniu wylotu nie ma skończonych 18 lat Osoba płacąca za przewóz osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna dokonująca płatności na rzecz Eurolot ceny całkowitej za przewóz lotniczy Pasażera, OWP niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu, Pasażer każda osoba z wyjątkiem członków załogi, która za zgodą Eurolot jest lub ma zostać przewieziona statkiem powietrznym na podstawie ważnego biletu, Pasażer o ograniczonej sprawności (PRM Passenger with Reduced Mobility) oznacza Pasażera, którego stan psychiczny, fizyczny lub medyczny wymaga indywidualnego traktowania (w trakcie wchodzenia na pokład lub opuszczania pokładu samolotu, podczas lotu, podczas nagłej ewakuacji, w trakcie obsługi naziemnej), Polityka prywatności podane na stronie internetowej Eurolot zasady przetwarzania danych osobowych Pasażerów i osób płacących za przewóz, Połączenia dwa lub więcej odcinki lotu w danym kierunku zarezerwowane w ramach tej samej rezerwacji, Port odlotu miejsce oznaczone w treści biletu i w bazie danych Eurolot, jako miejsce rozpoczęcia przewozu lotniczego, Port przeznaczenia docelowy port lotniczy przewozu lotniczego, wskazany w bilecie i w bazie danych Eurolot, Potwierdzenie nadania bagażu dokument dołączony do karty pokładowej Pasażera wydawany w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego bądź nadanego jako Delivery At Aircraft. Prawo właściwe przepisy prawa mające zastosowanie do stosunku wynikającego z umowy przewozu lotniczego pasażerów i bagażu, w szczególności Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze i Konwencja, Przelot czarterowy przelot organizowany poza regularnym rozkładem lotów na podstawie odrębnej umowy. Strona 3 z 29

4 Przewoźnik przewoźnik lotniczy, którego kod widnieje na bilecie. Eurolot może nie być przewoźnikiem operującym (faktycznie wykonującym rejs), w takich przypadkach nazwa i kod Przewoźnika operującego zostanie przekazana Pasażerom najpóźniej przy odprawie biletowo-bagażowej Przywieszka bagażowa dokument wydawany przez Eurolot wyłącznie w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego i umieszczony na bagażu rejestrowanym bądź nadawanym jako Delivery At Aircraft Rozkład godziny przylotów i odlotów poszczególnych lotów regularnych ustalone przez Eurolot i ogłoszone na stronie internetowej Eurolot Rozporządzenie 261/2004 Rozporządzenie WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dziennik Urzędowy z 14 Lutego 2004/L46/1) SDR (Special Drawing Right) Specjalne Prawo Ciągnienia oznacza umowną jednostkę walutową określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Aktualna wartość tej jednostki walutowej jest podawana na stronie internetowej Strona internetowa Szkoda śmierć, zranienie lub jakiekolwiek inne uszkodzenie ciała będące następstwem wypadku podczas przewozu lotniczego świadczonego przez Przewoźnika oraz utrata, zniszczenie, kradzież lub opóźnienie dostarczenia Bagażu mające miejsce w wyniku bądź w związku z przewozem lotniczym wykonywanym przez Eurolot, Taryfa opublikowana cena za przelot Pasażera i Bagażu na danej trasie, podlegająca określonym warunkom. Taryfa jest jednym z elementów składających się na należność za przelot, Termin odprawy określony przez Eurolot w niniejszych OWP przedział czasu, w którym Pasażer powinien zakończyć wszelkie formalności związane z odprawą oraz odebrać kartę pokładową, UE Unia Europejska, w tym jej państwa członkowskie, Umowa interline porozumienie pomiędzy Eurolot a innym przewoźnikiem lotniczym, umożliwiająca wystawienie biletów Eurolot na innego Przewoźnika na dokumentach przewozowych innego przewoźnika, z którym została zawarta umowa interline, Umowa przewozu umowa przewozu lotniczego pasażerów i bagażu zawarta pomiędzy Pasażerem a Eurolot zgodnie z Warunkami Umowy, na podstawie której Eurolot przewozi Pasażera i jego bagaż z portu odlotu do portu przeznaczenia. Dowodem zawarcia Umowy jest bilet oraz przywieszka bagażowa, Uzgodnione miejsce zatrzymania wymienione w bilecie jako zaplanowane rozkładowo miejsce zatrzymania na trasie podróży Pasażera, które nie jest uważane za port odlotu ani port przeznaczenia, Warunki Umowy oświadczenia i informacje zawarte w bilecie, w niniejszych OWP oraz odpowiednich przepisach Prawa właściwego, Załoga upoważniony personel wykonujący swoje obowiązki na pokładzie samolotu, tj.: piloci, personel pokładowy, obsługa techniczna i pracownicy ochrony, wykonujący czynności w zakresie swoich obowiązków, Strona 4 z 29

5 Zasady użytkowania serwisu regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Eurolot z wykorzystaniem strony internetowej: ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.), zatwierdzony przez Zarząd Eurolot, Zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności dokument wskazujący na ograniczoną odpowiedzialność Eurolot za bagaż rejestrowany, który jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub zniszczony w momencie nadania przez Pasażera lub jest w nieodpowiednim rozmiarze albo stanie, bądź zawiera przedmioty delikatne i nietrwałe, a jest dopuszczony przez Eurolot do przewozu. Zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności zawiera informacje na temat stwierdzonych przez Eurolot mankamentów i cech. Art. 3 Zastosowanie 1.Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu stosuje się do przewozu Pasażerów i bagażu, jeżeli Eurolot wskazany jest w treści biletu jako Przewoźnik. 2.W przypadku Przelotu Czarterowego niniejsze OWP mają zastosowanie, o ile nie zostały wyłączone na mocy umowy czarterowej i/lub biletu czarterowego. 3.W przypadku transportu wykonywanego bezpłatnie lub przewozu zniżkowego na podstawie taryfy która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna powszechnie, Przewoźnik ma prawo ograniczyć lub wyłączyć niniejsze OWP. W takim przypadku warunki przewozu będą podane odrębnie. Art. 4 Nadrzędność prawa Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu (OWP) stosuje się, o ile nie naruszają bezwzględnie obowiązujących postanowień Konwencji lub innych przepisów Prawa właściwego. Jeżeli niektóre postanowienia OWP mogłyby zostać uznane za nieważne, pozostałe postanowienia OWP pozostaną w mocy. Art. 5 Zawarcie Umowy i jej treść 1. Umowa przewozu zawarta zostaje z chwilą wystawienia biletu, co następuje po zapłacie ceny za przelot. 2. Do Umowy przewozu zawartej pomiędzy Pasażerem a Eurolot mają zastosowanie: a) Warunki i informacje zawarte w bilecie lub przekazane Pasażerowi ustnie w przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Contact Center, b) niniejsze OWP, c) Polityka prywatności Eurolot, d) Prawo właściwe. Art. 6 Bilet 1. Bilet (a w przypadku przewozu bagażu przywieszka bagażowa) jest potwierdzeniem zawarcia Umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a Eurolot i skrótem niektórych postanowień zawartych w OWP. 2. Do przewozu nie będzie uprawniona osoba, która nie przedstawi ważnego biletu zawierającego odcinek lotu na dany rejs i inne niewykorzystane odcinki lotu. Ponadto, Pasażer nie będzie uprawniony do przewozu, jeżeli przedstawiony przez niego bilet został uszkodzony lub zmieniony, chyba że zostało to dokonane przez Eurolot, uprawnionego przez Eurolot Agenta lub Pasażera zgodnie z OWP. Strona 5 z 29

6 3. Do skorzystania z biletu uprawniona jest wyłącznie osoba, dla której został on wydany a Eurolot ma prawo żądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość Pasażera i sprawdzić zgodność danych dokumentu z zapisami bazy danych Eurolot. 4.Bilet ważny jest przez jeden rok od czasu wystawienia, chyba że inaczej zastrzeżono w Bilecie, Taryfach Przewoźnika lub innych obowiązujących przepisach. 5. Jeżeli Pasażer nie może odbyć podróży w dniu ważności biletu, ponieważ Eurolot: a) odwołuje rejs, na który Pasażer posiada rezerwację, b) nie jest w stanie zapewnić miejsca w samolocie realizującym rejs, na który Pasażer posiada potwierdzoną rezerwację, c) omija port przeznaczenia, d) następuje zmiana rozkładu tak, że wylot realizowany będzie wcześniej niż 1 godzinę przed pierwotnie planowanym odlotem bądź zostanie opóźniony o więcej niż 3 godziny wtedy ważność biletu będzie przedłużona do najbliższego rejsu do portu przeznaczenia lub uzgodnionego miejsca zatrzymania, na który dostępne jest miejsce w samolocie Eurolot lub rezerwacja zostanie zmieniona na dowolny termin wskazany przez Pasażera lub na żądanie Pasażera zostanie dokonany zwrot ceny za bilet, Art. 7 Rezerwacja i warunki dokonywania zwrotów 1. Pasażer może dokonać rezerwacji: * poprzez stronę internetową Eurolot, * telefonicznie poprzez Contact Center, * za pośrednictwem biura podróży, * za pośrednictwem agenta Eurolot. 2.Zawarcie umowy przewozu między Pasażerem a Przewoźnikiem następuje w momencie wystawienia biletu. Założenie rezerwacji bez wystawienia biletu nie oznacza zawarcia Umowy Przewozu. 3. Rezerwacja jest potwierdzana z chwilą zapłaty ceny za przelot. 4. Podczas dokonywania rezerwacji Pasażer lub osoba płacąca za przewóz obowiązani są przekazać Eurolot aktualne informacje umożliwiające kontakt z Pasażerem w każdym czasie (numer telefonu i adres ). Pasażer jest zobowiązany do podania Eurolot numerów telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i numerem kierunkowym miejscowości. Pasażer powinien być osiągalny w każdym czasie pod przynajmniej jednym z podanych numerów telefonu. Pasażer jest zobowiązany do sprawdzania korespondencji przekazywanej przez Eurolot na wskazany przez Pasażera adres Jeżeli rezerwacji dokonano za pośrednictwem biura podróży, a Pasażer nie posiada adresu , biuro podróży jest zobowiązane podać własny adres i informować Pasażera o wszelkich powiadomieniach dotyczących danej rezerwacji otrzymanych od Eurolot. 6. Eurolot nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Pasażera warunków określonych w ust. 3 i 4. Strona 6 z 29

7 7. Podczas dokonywania rezerwacji, Pasażer jest zobowiązany do podania Eurolot pełnego imienia i nazwiska, które ma być w treści biletu. Podane imię i nazwisko muszą być dokładnie takie same jakie widnieją w dokumencie tożsamości. Jeśli Pasażer nie poda tych danych w czasie rezerwacji lub za pośrednictwem Contact Center w ciągu 2 godzin od dokonania rezerwacji, zostanie to potraktowane jako korekta nazwiska Pasażera i zostanie pobrana opłata jak za zmianę nazwiska. Wysokość opłaty za zmianę nazwiska podawana jest na stronie internetowej lub poprzez Contact Center. 8. Zmiany rezerwacji mogą być dokonywane zgodnie z warunkami taryfy, w której został wykupiony bilet. Zmiana rezerwacji może być dokonana jedynie w obrębie opublikowanego rozkładu lotów oraz w miarę dostępności miejsc na danym rejsie i po opłaceniu ewentualnej różnicy w cenie nowego biletu w stosunku do ceny biletu przed dokonaną zmianą oraz opłat manipulacyjnych. 9. Zmiana danych Pasażera możliwa jest zgodnie z warunkami taryfy, w której został wykupiony bilet. Opłata za zmianę danych Pasażera naliczana jest osobno za każdy odcinek podróży. 10.Rezygnacja z zarezerwowanego przelotu na życzenie lub z winy Pasażera powoduje naliczenie i pobranie aktualnie obowiązującej Opłaty manipulacyjnej oraz Opłaty za wystawienie biletu. 11. W przypadku, gdy Eurolot zmieni trasę określoną w treści biletu, pominie uzgodnione miejsce zatrzymania lub też doda nowe miejsce zatrzymania i jeżeli zmiana trasy przelotu będzie miała znaczący wpływ na godzinę dotarcia do miejsca przeznaczenia tzn. jeżeli Pasażer dotrze na miejsce więcej niż 2 godziny po planowanym przylocie, Pasażer uprawniony jest do odstąpienia od Umowy przewozu i do otrzymania ceny za przelot zapłaconej przed rozpoczęciem podróży. 12. Jeżeli Pasażer wymaga specjalnej opieki, Pasażer lub osoba płacąca za przewóz są zobowiązani podczas dokonywania rezerwacji poinformować Eurolot o niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej Pasażera oraz są zobowiązani powiadomić Eurolot o potrzebie zapewnienia Pasażerowi asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu z samolotu, potrzebie wniesienia Pasażera do samolotu lub potrzebie zapewnienia wózka inwalidzkiego dla Pasażera przez Eurolot. 13. Pasażerowie cierpiący na poważną lub zakaźną chorobę albo wymagający opieki lekarskiej z innych przyczyn, w tym kobiety w ciąży powyżej 32 tygodnia, są zobowiązani do uzyskania opinii lekarskiej potwierdzającej możliwość odbycia podróży lotniczej. Eurolot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia lub za śmierć Pasażera podczas podróży lotniczej, które będzie następstwem takiego stanu zdrowia Pasażera. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co stanu zdrowia Pasażera, który może być przeszkodą dla bezpiecznego odbycia podróży lotniczej przez Pasażera lub innych osób, Eurolot zastrzega sobie prawo żądania od Pasażera zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia oraz możliwości odbycia przez niego podróży lotniczej, zawierającego wyraźną zgodę lekarza na przewóz Pasażera drogą lotniczą, w każdym z przypadków wymienionych w ust. 11 i 12. W razie potrzeby Eurolot może zażądać, aby danemu Pasażerowi towarzyszyła osoba zapewniająca wykwalifikowaną opiekę lekarską lub pielęgniarską. 15. W przypadku, gdy Pasażer nie spełnia wymogów określonych w ust. 11 i 12 lub gdy Eurolot nie jest w stanie zapewnić w swoim samolocie, lecącym zgodnie z Rozkładem, warunków określonych w zaświadczeniu lekarskim Pasażera, Eurolot odmówi dokonania rezerwacji lub wykonania przewozu lotniczego oraz zwróci cenę za przelot. Art.8 Taryfy, Strona 7 z 29

8 1. Pracownicy, usługodawcy i agenci Eurolot zobowiązani są do stosowania taryf Eurolot. Warunki taryf szczególnie dotyczące zmian i zasad dokonywania zwrotów dostępne są na stronie internetowej Przewoźnika. 2. Dla transportu objętego niniejszymi Warunkami Przewozu obowiązują taryfy i stawki ustanowione przez Przewoźnika, obowiązujące w dniu rozpoczęcia podróży. 3. Taryfa obejmuje cenę za przewóz lotniczy z portu lotniczego rozpoczęcia podróży do portu przeznaczenia, chyba że ustalono inaczej. 4. Gdy pobrana opłata nie odpowiada Taryfie, którą należało zastosować, powstała różnica będzie dopłacona Przewoźnikowi albo zwrócona przez Przewoźnika, zgodnie z jego przepisami. Jeżeli bilet został wystawiony w taryfie, do zastosowania której Pasażer nie ma uprawnień, Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład. Art. 9 Rozkład lotów Godziny odlotów i przylotów podanych na stronie internetowej lub podanych w innym miejscu nie są gwarantowane i Eurolot zastrzega sobie prawo do ich zmiany z zastrzeżeniem art.6 ust.5. Art. 10 Przydział miejsc 1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przydzielania wszystkim lub tylko wybranym Pasażerom miejsc w samolocie w przypadku, kiedy wymaga tego administracja lotniska lub z innych ważnych powodów. 2. W niektórych portach lotniczych miejsca w samolotach mogą nie być wcześniej przydzielane. 3. Pasażerowie wymagający specjalnej opieki oraz rodzice podróżujący z niemowlętami mogą wejść na pokład w pierwszej kolejności, pod warunkiem, że zgłoszą taką potrzebę podczas odprawy. 4. Eurolot zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca Pasażera, jeżeli wydanie numeru miejsca wskazanego w treści biletu może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo lot lub innych Pasażerów. Art. 11 Cena za przelot, podatki, opłaty, obciążenia i opłaty za inne usługi 1. Ceny za podróż podawane do informacji Pasażerów na stronie internetowej Eurolot oraz w materiałach promocyjnych i stosowane przy zakupie biletu zawierają taryfę, opłaty lotniskowe, podatki i wszystkie inne opłaty dodatkowe, które Pasażer jest zobowiązany uiścić. 2. Cena za przelot nie obejmuje naziemnych usług transportowych pomiędzy poszczególnymi portami lotniczymi lub pomiędzy portami lotniczymi i terminalami miejskimi, ani opłat za inne usługi dodatkowe zamówione przez Pasażera. 3. Cena za przelot jest obliczona zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu rezerwacji danego przelotu, wskazanymi na stronie internetowej Eurolot. Zmiana tych stawek w okresie pomiędzy datą rezerwacji (wydania biletu) i datą rozpoczęcia podróży nie ma wpływu na cenę za przewóz, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszych OWP. 4. Eurolot zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych pomiędzy datą rezerwacji, a datą podróży (taka promocja może dotyczyć trasy, na którą Pasażer posiada rezerwację dokonaną przed datą rozpoczęcia promocji). Wprowadzenie cen promocyjnych nie stanowi podstawy do ubiegania się przez Pasażera o zwrot różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną całkowitą za dokonaną rezerwację a promocyjną ceną całkowitą. Strona 8 z 29

9 5. Eurolot zastrzega sobie prawo żądania od Pasażera zapłaty wszelkich nowych, bądź obowiązujących w wyższej wysokości, podatków, opłat, obciążeń lub innych opłat (w tym opłat za inne usługi) związanych z podróżą Pasażera, wymaganych przez władze państwowe lub inne organy władz lub przez zarządzających portami lotniczymi, jeśli zmiana taka zaszła pomiędzy datą wydania biletu, a datą podróży. W razie nieuiszczenia tych opłat, Eurolot ma prawo odmówić przewozu Pasażera wymienionego w danej rezerwacji zgodnie z Art Cena za przelot, podatki, opłaty, obciążenia oraz opłaty za inne usługi są obliczane i płatne w walucie portu odlotu, chyba że przed dokonaniem płatności lub w chwili płatności wskazana zostanie przez Eurolot inna waluta (np. z powodu braku wymienialności lokalnej waluty). Art. 12 Płatności 1. Zapłata ceny za przelot powinna być dokonana kartą debetową lub kredytową lub przelewem poprzez stronę internetową Eurolot podczas dokonywania rezerwacji. 2. Jeżeli cena za przelot została naliczona w nieprawidłowej wysokości, Pasażer lub osoba płacąca za przelot zapłaci różnicę lub będzie uprawniona do zwrotu nieprawidłowo naliczonej opłaty. Pasażer lub osoba płacąca za przelot może domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty wyłącznie od wystawcy biletu. 3. Pasażer ponosi odpowiedzialność za płatność ceny za przelot nawet, jeżeli cena za przelot jest płacona przez osobę trzecią. W przypadku, gdy karta płatnicza użyta do dokonania płatności lub płatność przelewem bankowym albo dane rezerwacji będą budzić uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości dokonania transakcji lub jej zgodności z prawem, Eurolot skontaktuje się telefonicznie z Pasażerem lub osobą płacąca za przewóz w celu weryfikacji danych dotyczących rezerwacji lub płatności. Jeżeli kontakt telefoniczny będzie niemożliwy lub jeżeli Pasażer nie będzie w stanie zweryfikować danych dotyczących płatności lub rezerwacji, Eurolot zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zwrotu ceny za przelot na rachunek, z którego płatność została dokonana. 4. Taryfy i opłaty dodatkowe należne przewoźnikowi opłacane są gotówką lub w formie bezgotówkowej w jakiejkolwiek walucie akceptowanej przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem jednakże warunków określonych przepisami dewizowymi danego kraju. Gdy płatność jest dokonana w walucie innej niż waluta, w której opublikowano taryfę, wysokość płatności oblicza się przy zastosowaniu kursu wymiany określonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Przewoźnika. Informacje o kursach wymiany walut można uzyskać u Przewoźnika, poprzez Call Center lub stronę internetową. 5. W przypadku rezerwacji przez stronę internetową, Pasażer lub osoba płacąca za przelot zapłaci cenę za przelot przy pomocy karty płatniczej umożliwiającej dokonywanie płatności przez Internet lub przelewem bankowym podczas dokonywania rezerwacji. 6. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem Contact Center, Pasażer jest obowiązany podać dane dotyczące swojej karty płatniczej agentowi Contact Center, który pobierze płatność z chwilą dokonania rezerwacji. Zapłata ceny za przelot nastąpi z chwilą dokonania rezerwacji. Informacje dotyczące opłat obowiązujących w przypadku rezerwacji za pośrednictwem Contact Center dostępne są na stronie internetowej Eurolot lub są podawane przez Contact Center. 7. Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, Pasażer ponosi wszelkie koszty związane z tą formą płatności. Kwota przelewu musi pokrywać cenę za przelot oraz musi zostać uznana na rachunku bankowym przez Eurolot w czasie dokonywania rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja utraci ważność i zostanie anulowana. Wszelkie koszty związane z płatnością przelewem bankowym ponosi Pasażer lub osoba płacąca za przelot. Strona 9 z 29

10 8. W przypadku niektórych taryf Eurolot zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości dokonywania opłaty przelewem. 9. W przypadku, gdy rezerwacji dokonuje biuro podróży lub agent sprzedaży, biuro podróży dokonuje płatności na rzecz Eurolot za przewóz Pasażera. Obowiązkiem biura podróży jest poinformowanie Pasażera o OWP i przekazanie Pasażerowi biletu. Umowa przewozu jest zawarta pomiędzy Pasażerem i Eurolot. Biuro Podróży może pobrać opłatę transakcyjną za obsługę Pasażera. Opłata ta jest przedmiotem umowy pomiędzy Pasażerem a Biurem Podróży. Art. 13 Dane osobowe 1. Pasażer jest zobowiązany do udostępnienia Eurolot tych swoich danych osobowych, które są niezbędne dla dokonania rezerwacji, wystawienia biletu, wykonania umowy przewozu, otrzymania innych świadczeń oraz dla dopełnienia wymogów imigracyjnych lub innych dotyczących przekroczenia granicy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania tych danych, podanie przez osobę zakładającą rezerwację błędnych danych lub danych uniemożliwiających Przewoźnikowi kontakt z Pasażerem, w szczególności w przypadkach zmiany rozkładu lotów lub zaistniałych nieregularnościach w przewozie, zwalnia Przewoźnika z odpowiedzialności za szkody spowodowane tymi zmianami lub nieregularnościami. 2. Eurolot będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa powyżej i przekazywał je odpowiednim władzom państwowym lub innym odbiorcom zagranicznym (w tym m.in. władzom, które wykorzystują je do celów zapobiegania i zwalczania terroryzmu lub innych przestępstw międzynarodowych), upoważnionym agentom, innym przewoźnikom oraz organom, dla celów związanych z realizacją powyższych lub innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów lub odbiorców danych. 3. Pasażerowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. W zakresie danych osobowych Pasażera, Eurolot postępuje zgodnie odpowiednimi przepisami prawa ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Eurolot. Art. 14 Odprawa oraz wejście na pokład 1. Pasażer powinien zgłosić się do odprawy pasażerskiej i wejścia do samolotu przed odlotem w czasie pozwalającym na dopełnienie formalności wymaganych przez odpowiednie władze państwowe oraz procedur związanych z odlotem, a w każdym razie nie później, niż określił to Eurolot jako minimalny czas odprawy. 2. Odprawa biletowo-bagażowa rozpoczyna się najwcześniej na 120 minut przed wylotem (na niektórych lotniskach odprawa może zaczynać się później) i kończy na 30 minut przed planowanym odlotem. 3. W przypadku, gdy Pasażer nie dopełni procedur odprawy w określonym terminie lub nie stawi się na stanowisku odprawy albo przy bramce wejściowej w odpowiednim czasie, jego rezerwacja zostanie anulowana, a Pasażer nie zostanie przyjęty na pokład i nie będzie przysługiwać mu prawo do zwrotu zapłaconej ceny za przelot i poniesionych opłat. 4. Przy odprawie Pasażer powinien przedstawić dokumenty podróży. W przeciwnym razie Eurolot ma prawo odmówić przewozu Pasażera, a Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny za przelot ani poniesionych opłat. 5. Jeżeli bilet został wystawiony na dwa lub więcej odcinki podróży w jedną stronę, Pasażer po przybyciu do portu transferowego zobowiązany jest do przekroczenia granicy danego państwa, tj. do przejścia odprawy celnej, Strona 10 z 29

11 granicznej oraz kontroli bezpieczeństwa, o ile jest to wymagane przepisami danego kraju transferowego. Pasażer zobowiązany jest również do odbioru bagażu rejestrowanego w porcie transferowym. 6. Po odbyciu procedur określonych w ust. 5, Pasażer zobowiązany jest zgłosić się do odprawy następnego lotu zgodnie z procedurami i zasadami określonymi w OWP oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym porcie lotniczym. 7. Na niektórych trasach możliwe jest dokonanie odprawy przez Internet, z zastrzeżeniem postanowień ust Odprawa przez Internet możliwa jest od 24 godzin do 3 godzin przed planową godziną odlotu. 9. Pasażer, który dokonał odprawy przez Internet zobowiązany jest do wydrukowania karty pokładowej. Wydrukowaną kartę pokładową wraz z dokumentami podróży należy okazać podczas kontroli bezpieczeństwa oraz przy bramce wejścia do samolotu. 10. Jeśli podczas kontroli bezpieczeństwa lub przy wejściu do samolotu Pasażer nie okaże karty pokładowej lub dokumentów podróży, Eurolot przysługuje prawo do odmowy przewozu, a Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot ani poniesionych opłat. 11. Pasażerowie, którzy dokonali odprawy przez Internet, zobowiązani są do zgłoszenia się przy bramce wejściowej do samolotu nie później niż na 30 minut przed planową godziną odlotu. 12. Po dokonaniu odprawy przez Internet nie jest możliwa zmiana nazwiska Pasażera, zmiana lotu ani dodanie usług dodatkowych przez Internet. Dodanie usług dodatkowych możliwe jest wyłącznie na lotnisku po zapłacie pełnej ceny za wykonanie usługi dodatkowej. Informacje o opłatach za usługi dodatkowe są podawane przez Eurolot na stronie internetowej oraz poprzez Contact Center. 13. Niezależnie od przepisów ust. 11, Pasażer korzystający z usługi odprawy przez Internet, który nie jest obywatelem EOG, musi stawić się w punkcie odprawy przynajmniej 30 minut przed planową godziną odlotu w celu przedstawienia dokumentów podróży i podstemplowania karty pokładowej. Jeśli Pasażer nie okaże podstemplowanej karty pokładowej przy bramce wejścia do samolotu, Eurolot może odmówić przewozu, a Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot ani poniesionych opłat. 14. Zgłoszenie bagażu rejestrowanego odbywa się w punkcie oddania bagażu nie później niż 30 minut przed planową godziną odlotu na stanowisku odprawy lub innym miejscu na lotnisku przewidzianym do oddania bagażu rejestrowanego. 15. Jeżeli Pasażer nie posiada odpowiednich dokumentów i nie jest gotowy do podróży bądź nie zgłasza się do odprawy pasażerskiej lub wejścia do samolotu w czasie wyznaczonym przez Eurolot, Eurolot ma prawo anulować rezerwację miejsca dla takiego Pasażera i nie jest zobowiązany do opóźnienia odlotu oczekując na Pasażera. 16. Eurolot nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera za szkody lub wydatki powstałe na skutek niedopełnienia przez Pasażera wymogów wynikających z niniejszego artykułu. 17. Jeżeli Pasażer po odprawie nie zgłosił się do wejścia do samolotu i z tego powodu nastąpiło opóźnienie odlotu związane z wyładowaniem zarejestrowanego bagażu, Pasażer obowiązany jest ponieść związane z tym koszty. Art. 15 Przewóz niemowląt i dzieci Strona 11 z 29

12 1.Niemowlęta do 2 roku życia podróżują bezpłatnie, na kolanach osoby dorosłej. Z przyczyn operacyjnych Przewoźnik może ograniczyć liczbę niemowląt podróżujących jednym lotem. Na pokładzie samolotu może jednocześnie podróżować 6 niemowląt. 2. Dzieci w wieku od 2 do 5 lat mogą podróżować wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekuna, który ukończył 16 rok życia. 3.Pasażerowie w wieku od 5 do 12 lat są uprawnieni do podróżowania liniami Eurolot pod opieką osoby, która ukończyła 16 rok życia lub samodzielnie, ale pod szczególną opieką załogi Eurolot. Samodzielny przelot dziecka może odbyć się jedynie pod warunkiem wykupienia dodatkowej asysty (UMNR). Dziecko podróżuje na odpowiedzialność odprowadzających je dorosłych opiekunów. Dziecko zostanie wpuszczone na pokład samolotu pod warunkiem, że na lotnisko odprowadzi je osoba dorosła, która w towarzystwie Agenta Handlingowego podpisze przewidziany przepisami prawa formularz, oraz poda dane osoby dorosłej, która w porcie docelowym odbierze dziecko. W przypadku niezgłoszenia się osoby odbierającej, osoba odprowadzająca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z zapewnieniem opieki nad dzieckiem. Opiekunowie zobowiązani są zgłaszać samodzielny przelot dziecka niezwłocznie po założeniu rezerwacji, opłaty za asystę należy dokonywać za pośrednictwem Contact Center. 4.Dzieci od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie wyłącznie jeżeli zostaną odprowadzone na lot przez rodzica lub dorosłego opiekuna, który wypełni Formularz o odpowiedzialności za samodzielny przewóz dziecka. Dzieci w wieku lat mogą również podróżować pod opieką załogi Eurolot po wykupieniu dodatkowej asysty, na zasadach opisanych w niniejszym artykule w pkt.3. 5.Pasażerowie powyżej 16 roku życia mogą podróżować liniami Eurolot samodzielnie. 6.W przypadku, gdy w danym państwie obowiązują inne przepisy dotyczące podróży osób nieletnich, zastosowanie będą miały przepisy właściwe w tym państwie. 7. Opiekunowie dzieci podróżujących samodzielnie muszą przebywać na lotnisku do momentu odlotu samolotu. 8. Eurolot zastrzega sobie prawo do ograniczenia na każdym rejsie liczby dzieci podróżujących wyłącznie pod opieką Załogi Eurolot. Niniejsze ograniczenie może zostać wprowadzone z przyczyn operacyjnych. 9.Przy podróży dzieci wymagane jest posiadanie dokumentów, zgodnych z art. 16, niniejszych OWP. Art. 16 Kontrola graniczna, odprawa celna i kontrola bezpieczeństwa 1. Wszyscy Pasażerowie podróżujący na trasach Eurolot powinni poddać się formalnościom związanym z kontrolą graniczną i kontrolą bezpieczeństwa prowadzoną przez funkcjonariuszy organów państwowych lub personel portu lotniczego zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach przewozu. W przypadku, gdy Pasażer odmówi poddania się takim formalnościom, Eurolot anuluje rezerwację i odmówi przyjęcia Pasażera na pokład samolotu, a Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot ani poniesionych opłat. 2. Jeżeli wymaga tego prawo kraju przewozu, Pasażer jest zobowiązany uczestniczyć przy kontroli bagażu dokonywanej przez organy celne lub przez innych przedstawicieli władz. 3. Eurolot nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z takich kontroli, odmowy poddania się kontroli przez Pasażera lub odmowy poddania kontroli bagażu lub z powodu niespełnienia przez Pasażera wymogów określonych w ust Art. 17 Dokument podróży Strona 12 z 29

13 1. Przed podróżą Pasażer jest obowiązany przedstawić konieczne dokumenty podróży oraz przestrzegać przepisów obowiązujących w krajach przewozu. W przypadku, gdy Pasażer nie spełnia tych wymogów lub w przypadku, gdy dokumenty podróży Pasażera są niewłaściwe, Eurolot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z tego tytułu. 2. Jeżeli wymagana jest ważna wiza wjazdowa upoważniająca do wejścia na teren portu tranzytowego, a Pasażer nie posiada wymaganej wizy, Eurolot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące skutkiem niedopełnienia przez Pasażera tego obowiązku. 3. Jeśli w porcie przeznaczenia, wymagana jest wiza pobytowa, a Pasażer podróżuje jedynie tranzytem na terytorium danego kraju i nie ma wymogu posiadania wizy tranzytowej, Pasażer powinien udowodnić, że przejeżdża tranzytem przez terytorium danego kraju. Jeżeli Pasażer nie udokumentuje tego faktu, Eurolot ma prawo anulować rezerwację i odmówić przyjęcia Pasażera na pokład samolotu, a Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej ani poniesionych opłat. 4. W przypadku, gdy Eurolot będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek grzywien lub kar lub poniesienia wydatków na skutek nieprzestrzegania przez Pasażera zasad, o których mowa w ust. 1 3, na żądanie Eurolot Pasażer zwróci Eurolot wszelkie koszty w tym zakresie. Pasażer poniesie również koszty transportu z kraju, który odmówił mu prawa wjazdu. Eurolot nie zwróci Pasażerowi proporcjonalnej części ceny całkowitej ani poniesionych opłat związanych z przewozem do kraju, który nie zezwala na wjazd Pasażera na swoje terytorium. 5. Dzieci podróżujące w ruchu krajowym powinny podróżować z odpowiednim dokumentem tożsamości, co wynika z przepisów bezpieczeństwa: Niemowlęta w wieku 0-2 lat oraz dzieci w wieku 2-6 lat, odbywające podróż krajową pod opieką opiekunów: dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia. Dzieci powyżej 6 lat, odbywające podróż krajową pod opieką rodziców lub opiekunów: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna. Dzieci podróżujące bez opieki lub pod opieką załogi Eurolot zgodnie z art.15 pkt.3 i 4 na trasach krajowych powinny posiadać, niezależnie od wieku ważny dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną. Dla niemowląt oraz dzieci w wieku od 2 do 18 lat odbywających podróż na trasach międzynarodowych w Strefie Schengen dokumentami uprawniającymi do odprawy pozostają : dowód osobisty bądź paszport. Dla niemowląt oraz dzieci w wieku 2-18 lat odbywających podróż na trasach międzynarodowych poza Strefą Schengen dokumentem uprawniającym do odprawy pozostaje paszport. Art. 17 Odmowa przewozu 1. Eurolot przysługuje prawo odmowy przewozu lub odmowy dalszego przewozu Pasażera lub bagażu Pasażera, gdy: a) jest to konieczne, aby zapobiec naruszeniu przepisów prawa kraju przewozu, b) odmowa przewozu jest uzasadniona ze względów bezpieczeństwa (m.in. w przypadku, gdy Pasażer jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających), c) przewóz może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie Pasażera lub innych osób albo na utratę mienia Pasażerów znajdujących się na pokładzie samolotu, d) z uwagi na wiek, stan psychiczny, stan chorobowy lub niepełnosprawność Pasażera, Eurolot nie jest w stanie zapewnić bezpiecznego przewozu Pasażera lub innych osób znajdujących się na pokładzie samolotu albo należącego do nich mienia, e) zachowanie Pasażera narusza lub prowadzi do naruszenia przez Pasażera dobrych obyczajów, Strona 13 z 29

14 f) zachowanie Pasażera wywołuje u innych osób uzasadnione obawy o bezpieczeństwo, g) Pasażerowi odmówiono wjazdu do kraju miejsca rozpoczęcia podróży, jej zakończenia albo przez którego terytorium podróż się odbywa; h) bilet został nabyty przez Pasażera nielegalnie lub został zgłoszony jako zagubiony lub skradziony, został sfałszowany lub w jego treści zostały dokonane zmiany przez osobę nieuprawnioną, i) podczas wcześniejszego lotu na pokładzie samolotu Eurolot, Pasażer naruszył OWP i Eurolot ma uzasadnione podstawy by przypuszczać, że może się to powtórzyć, j) Eurolot uprzednio powiadomił Pasażera na piśmie, iż nie będzie przewozić Pasażera żadnym ze swoich lotów, k) Eurolot ma podstawy do odmowy dokonania rezerwacji dla Pasażera, l) Pasażer odmówił poddania się formalnościom kontroli granicznej lub celnej, m) Pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa, kontroli osobistej lub poddania bagażu kontroli bezpieczeństwa, n) Pasażer nie zapłacił Eurolot należnej ceny całkowitej lub należnych podatków, opłat, obciążeń lub opłat za inne usługi, o) Pasażer nie zapłacił Eurolot opłat związanych z innym, wcześniejszym lotem, p) Pasażer nie posiada ważnej karty pokładowej lub ważnych dokumentów podróży lub nie jest w stanie okazać dokumentów podróży użytych w trakcie odprawy przez Internet podczas wsiadania na pokład samolotu lub nie jest obywatelem UE/EOG a dokonał odprawy przez Internet i nie okazał karty pokładowej podstemplowanej w punkcie odprawy, q) Pasażer nie spełnia wymogów wjazdu obowiązujących w kraju przewozu, albo nie dopełnił wymogu podania informacji dotyczących dokumentów podróży nie później niż 4 godziny przed planową godziną odlotu na stronie internetowej w przypadku podróży do portu przeznaczenia, w których jest to obowiązkowe; r) Pasażer próbuje dostać się na terytorium kraju, przez który może podróżować tylko w tranzycie, s) Pasażer odmówił przekazania swoich dokumentów podróży Eurolot lub uprawnionym organom władz, t) Pasażer nie jest w stanie udowodnić, iż jest osobą, na rzecz której została dokonana rezerwacja, u) Pasażer nie poinformował Eurolot o swoich specjalnych potrzebach lub zamiarze zabrania specjalnego bagażu lub przedmiotów przewożonych warunkowo, v) Pasażer potrzebuje specjalnej pomocy, której Eurolot nie jest w stanie zapewnić lub której koszt byłby nieproporcjonalnie wysoki. 2. Eurolot powiadomi odpowiednie władze o zachowaniu Pasażera, które wyczerpuje znamiona przestępstwa lub wykroczenia lub też gdy Pasażer pali papierosy, cygara lub tytoń na pokładzie samolotu, 3. W przypadku, gdy Eurolot z uzasadnionych przyczyn odmówi przewozu Pasażera lub usunie Pasażera z samolotu po wylądowaniu na trasie lotu z przyczyn określonych w podstawie ust. 1 lub ust. 2, Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej za przelot ani poniesionych opłat. Eurolot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Pasażera z powodu takiej odmowy przewozu lub usunięcia z samolotu. Art. 18 Szczególne ułatwienia przewozu 1. Eurolot dołoży starań, aby Pasażerom o ograniczonej sprawności lub wymagającym specjalnej pomocy, kobietom w ciąży oraz osobom chorym zapewnić jak najlepsze warunki podróży bez konieczności ponoszenia przez te osoby dodatkowych opłat. 2. Za Pasażera o ograniczonej sprawności lub wymagającego specjalnej pomocy uważa się osobę, której sprawność ruchowa jest obniżona z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności fizycznej (sensorycznej lub motorycznej), Strona 14 z 29

15 umysłowej, lub z jakiegokolwiek innych przyczyn, lub której stan wymaga szczególnej troski podczas korzystania z samolotu lub dostosowania do potrzeb takiej osoby usług przeznaczonych dla Pasażerów. 3. Wykonanie przewozu lotniczego osób chorych, niepełnosprawnych lub kobiet w ciąży może być uzależnione od wcześniejszego uzgodnienia z Eurolot warunków dokonania takiego przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 19 Szczególne zasady przewozu lotniczego Pasażerów o szczególnych potrzebach 1. W przypadku, jeśli Pasażer ma jakiekolwiek specjalne potrzeby, powinien poinformować o tym Eurolot z wyprzedzeniem, w chwili dokonywania rezerwacji, zgodnie z postanowieniami art Na pokładzie samolotu może lecieć jednocześnie maksymalnie do 23 Pasażerów o ograniczonej sprawności w tym maksymalnie do 10 Pasażerów wymagających wózka inwalidzkiego od stanowiska odprawy do momentu zajęcia miejsca na pokładzie samolotu. Przyjęcie osób o ograniczonej sprawności ruchowej może być uzależnione od wcześniejszego uzgodnienia z Przewoźnikiem zasad takiego przewozu zgodnie z obowiązującym prawem. 3. Kobiety w ciąży powyżej 32 tygodnia ciąży mogą podróżować liniami Eurolot wyłącznie pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do odbycia podróży lotniczej. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, Eurolot ma prawo anulować rezerwację i odmówić przyjęcia Pasażerki w ciąży na pokład samolotu, a Pasażerka w ciąży nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej ani poniesionych opłat. 4. Eurolot nie przewozi Pasażerów na noszach. 5. Eurolot przewozi Pasażerów wymagających w normalnych warunkach dodatkowego tlenu z powodów medycznych pod warunkiem posiadania przez nich zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ich zdolność do odbycia podróży lotniczej bez konieczności podawania dodatkowego tlenu podczas planowanego lotu. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, Eurolot ma prawo anulować rezerwację i odmówić przyjęcia Pasażera na pokład samolotu, a Pasażer w nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej ani poniesionych opłat. Eurolot nie zezwala Pasażerom na wnoszenie na pokład samolotu dodatkowego tlenu i nie zapewnia tlenu na pokładzie samolotu w takich przypadkach. 6. W przypadku zamawiania usług dodatkowych dla Pasażerów o ograniczonej sprawności (PRM) informacja taka powinna zostać przekazana w trakcie dokonywania rezerwacji przez Contact Center, najpóźniej 48 godzin przed planowanym rejsem. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) 1107/2006, w szczególnych przypadkach niezgłoszenie informacji o ograniczonej sprawności może skutkować odmówieniem przyjęcia na pokład. 7. Eurolot zobowiązuje się do zapewnienia Pasażerom o ograniczonej sprawności pomocy ze strony personelu pokładowego podczas trwania przelotu. 8. Wózek inwalidzki, będący własnością Pasażera niepełnosprawnego musi być poddawany kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z tymi samymi procedurami, którym podlega bagaż podręczy. 9. Eurolot nie odpowiada za ewentualne zranienie, zachorowanie lub inny uszczerbek na zdrowiu, ze śmiercią Pasażera włącznie, a także za uszkodzenia bagażu, który Pasażer ma przy sobie, powstałe w wyniku przewozu, w przypadku gdy Pasażerowi ze względu na jego stan fizyczny, umysłowy lub wiek, grozi podczas lotu niebezpieczeństwo powstania uszczerbku na zdrowiu lub wystąpienia innej szkody. Strona 15 z 29

16 10. Jedynymi powodami odmowy osobie mającej prawo do przelotu a mającej ograniczoną możliwość poruszania się lub niepełnosprawnej mogą być: a) zagrożenie, że zaakceptowanie takiej osoby do przewozu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu b) wymiary drzwi samolotu uniemożliwiają wejście na pokład lub przewóz takiej osoby. 11. Jeżeli wystąpiła jedna z sytuacji wymienionych w ust. 10; przyczyna takiej decyzji musi być podana do wiadomości Pasażera na piśmie w ciągu pięciu dni od wyrażenia przez Pasażera takiej prośby. 12. Ze względów bezpieczeństwa Pasażerowie o ograniczonej sprawności nie mogą zajmować miejsc w pobliżu wyjść awaryjnych. Art. 20 Zachowanie Pasażera na pokładzie samolotu 1. W czasie podróży lotniczej Pasażer zobowiązany jest stosować się do instrukcji Załogi. 2. Ze względów bezpieczeństwa Eurolot może zabronić lub ograniczyć na pokładzie samolotu korzystanie ze sprzętu elektronicznego, w szczególności: z telefonów komórkowych, laptopów, internetu bezprzewodowego, urządzeń bezprzewodowych pracujących w systemie Bluetooth (myszki do komputerów, słuchawki),przenośnych odtwarzaczy i urządzeń nagrywających, przenośnych aparatów radiowych, odtwarzaczy płyt CD, gier elektronicznych lub urządzeń nadawczych, zabawek sterowanych przez radio i krótkofalówek. Nieprzestrzeganie tego zakazu przez Pasażera może skutkować odpowiedzialnością karną oraz odszkodowawczą. Powyższe nie dotyczy aparatów słuchowych i rozruszników serca. 3. Ze względów bezpieczeństwa Pasażerowie mogą spożywać napoje alkoholowe zakupione wyłączenie na pokładzie samolotu, jeśli Eurolot udostępnia taką usługę. 4. Na pokładzie samolotu Eurolot obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz jakichkolwiek innych substancji. Zakaz ten dotyczy również papierosów elektronicznych. Nieprzestrzeganie tego zakazu przez Pasażera może skutkować odpowiedzialnością karną oraz odszkodowawczą. 5. W przypadku, gdy Pasażer: a) nie przestrzega poleceń Załogi (w tym ostrzeżeń o zakazie spożywania alkoholu, przyjmowania narkotyków, palenia lub korzystania ze sprzętu elektronicznego), b) w uzasadnionej ocenie Załogi zachowuje się w sposób, który zagraża porządkowi lub bezpieczeństwu osób na pokładzie i należącego do nich mienia, c) znieważa członka Załogi lub utrudnia członkowi Załogi wykonywanie obowiązków lub zmniejsza ich zdolność do wykonywania obowiązków na samolotu, d) uszkadza samolot, jego wyposażenie, elementy składowe lub sprzęt, e) narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania operacji lotniczej, f) wyrządza szkody lub powoduje obrażenia ciała osób na pokładzie samolotu lub swoim zachowaniem narusza komfort podróży innych pasażerów, Eurolot ma prawo zastosować środki przymusu, w celu uniemożliwienia lub powstrzymania takiego zachowania, zaś Pasażer zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody będące następstwem zachowania Pasażera. Eurolot zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Strona 16 z 29

17 6. W pozostałych sprawach do czynów popełnionych na pokładzie samolotu stosuje się postanowienia Konwencji w Sprawie Przestępstw i Niektórych Innych Czynów Popełnionych na Pokładzie Statków Powietrznych, sporządzonej dnia 14 września 1963 r. w Tokio, oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Art. 21 Catering i inne usługi 1. Na pokładzie samolotu Eurolot oferuje Pasażerom nieodpłatny poczęstunek oraz może oferować sprzedaż napojów i lekkich przekąsek. 2. Jeżeli Eurolot uzgodni z jakąkolwiek osobą trzecią świadczenie na rzecz Pasażera jakichkolwiek usług innych niż przewóz lotniczy lub jeżeli Eurolot wystawi bilet lub voucher dotyczący transportu lub usług innych niż przewóz lotniczy świadczonych przez osobę trzecią takich jak rezerwacje hotelowe lub wynajem samochodów, w takim zakresie Eurolot będzie wówczas działał jako agent Pasażera. W takim przypadku Eurolot nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie usługi świadczone przez osoby trzecie, a do świadczonych usług będą mieć zastosowanie odpowiednie warunki dotyczące usług świadczonych przez tych usługodawców. 3. W przypadku przewozu, który ma być wykonywany przez kilku przewoźników, Eurolot ponosi odpowiedzialność jedynie na odcinku lotu wykonywanym przez Eurolot zgodnie z niniejszymi OWP. W przypadku lotów Code Share realizowanych przez innego Przewoźnika, Eurolot ponosi odpowiedzialność względem Pasażerów posiadających bilety wystawione na Eurolot, na całym odcinku podróży Code Share z tytułu wszystkich swoich zobowiązań w stosunku do Pasażera wynikających z niniejszych przepisów. 4. Jeżeli Eurolot świadczy na rzecz Pasażera również usługi transportu naziemnego, do takiego transportu mogą mieć zastosowanie inne warunki. Warunki świadczenia innych usług przez Eurolot są podawane na stronie internetowej lub można je uzyskać w Contact Center. Art. 22 Bagaż 1. Eurolot nie pobiera opłaty za przewóz jednej sztuki bagażu podręcznego oraz jednej sztuki bagażu rejestrowanego na jednego Pasażera. 2. Łączna waga przewożonego bagażu rejestrowanego Pasażera nie może przekraczać 23 kilogramów. Maksymalne wymiary jednej sztuki bagażu rejestrowanego wynoszą 90x50x60 cm. 3. Eurolot pobiera opłatę za nadbagaż, której wysokość jest określona na stronie internetowej lub podawana przez Contact Center. 4. Eurolot zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby sztuk bagażu rejestrowanego na Pasażera. Jeśli takie ograniczenia obowiązują, informacja w tym zakresie jest podawana co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem przewozu na stronie internetowej lub przez Contact Center. Eurolot zastrzega sobie prawo odmowy przewozu bagażu rejestrowanego powyżej określonego limitu lub bagażu, za który nie została uiszczona opłata manipulacyjna. 5. Pasażer może przewieźć tylko jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze nie przekraczającej 8 kilogramów i rozmiarach nie przekraczających w sumie 120 cm. 6.Dzieciom w ramach opłaty za przelot przysługuje limit bagażu jak dla osoby dorosłej. Niemowlętom przysługuje prawo przewozu bagażu rejestrowanego jak dla osoby dorosłej. Niezależnie od limitu bagażowego przewóz wózka bądź nosidełka dla dzieci pozostaje bezpłatny. 7. Eurolot ma prawo odmowy przewozu bagażu podręcznego, który nie spełnia wymagań określonych w ust. 5. Strona 17 z 29

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wrzesień 2013 r. 1 Spis treści ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE... 3 ARTYKUŁ 3 TARYFY... 6 ARTYKUŁ 4 ROZKŁAD

Bardziej szczegółowo

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc...

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc... Prawa pasażera UE Jeśli są problemy Unia Europejska ustanowiła szereg praw w celu zapewnienia pasażerom lotniczym odpowiedniej obsługi. Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy... 8 2.3. Niezgodność

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wrzesień 2013 r. 1 Spis treści ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE... 3 ARTYKUŁ 2 ZASTOSOWANIE... 5 ARTYKUŁ 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU kwiecień 2013 1 Spis treści ARTUKUŁ 1 DEFINICJE... Error! Bookmark not defined. ARTUKUŁ 2 ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy... 8 2.3. Niezgodność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU SPIS TREŚCI Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3. Artykuł 4. Artykuł 5. Artykuł 6. Artykuł 7. Artykuł 8. Artykuł 9. Artykuł 10. Artykuł 11. Artykuł 12. Artykuł 13.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014 WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy...

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy... 8 2.3. Niezgodność

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy i inne ważne postanowienia

Warunki umowy i inne ważne postanowienia Warunki umowy i inne ważne postanowienia Niniejszy bilet nie jest ważny i nie będzie honorowany na przelot, o ile nie został nabyty u przewoźnika lub jego upoważnionego agenta. UWAGA Jeżeli miejsce przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Umowne Warunki Przewozu

Umowne Warunki Przewozu Umowne Warunki Przewozu BILETY: 1. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Umownych Warunków Przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przewozu na oznaczonej trasie i

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU. Obowiązują od 24 kwietnia 2017 r.

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU. Obowiązują od 24 kwietnia 2017 r. WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU Obowiązują od 24 kwietnia 2017 r. 1 Spis treści Punkt 1. DEFINICJE I INTERPRETACJE... 4 Punkt 2. ZASTOSOWANIE... 7 2.1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU. Data obowiązywania: 19 lipca 2017

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU. Data obowiązywania: 19 lipca 2017 WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU Data obowiązywania: 19 lipca 2017 1 Spis treści Punkt 1. DEFINICJE I INTERPRETACJE... 3 Punkt 2. ZASTOSOWANIE... 7 Punkt 3. TARYFY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN 1 Podstawa prawna REGULAMIN 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.). 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób:

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN PRZEJAZDÓW SWIADCZONYCH PRZEZ PHU KUBUS AGNIESZKA KUBICKA USLUGI PRZEWOZOWE OSÓB I RZECZY BUSAMI OZNACZONYMI LOGO CISTOUR REGULAMIN SPORZADZONO DNIA 2016.02.01 W OPARCIU O ART.4 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Prawo otrzymania pomocy podczas podróży lotniczej mają wszyscy pasażerowie. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w przelocie lotniczym

Regulamin udziału w przelocie lotniczym Regulamin udziału w przelocie lotniczym 1. Organizatorem usługi objętej niniejszym regulaminem jest Capital Point sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 212, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa zawarta w w dniu r. pomiędzy.., z siedzibą... zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy...,.Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS, o nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin przewozu osób i bagażu (zwany dalej Regulaminem) należący do firmy WOLFI Piotr Bodusz, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15/1, 42-600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIATRAKOWIEC.EU

REGULAMIN WIATRAKOWIEC.EU REGULAMIN WIATRAKOWIEC.EU Warunkiem skorzystania z usług WIATRAKOWIEC.EU jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Właścicielem serwisu oraz strony internetowej WIATRAKOWIEC.EU

Bardziej szczegółowo

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec I Postanowienia wstępne, zakres stosowania zasad i podstawa ich wydania 1 Zasady niniejsze określają warunki przewozu

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2)

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2) 2002R0889 PL 30.05.2002 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 889/2002 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1

Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1 Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1 Rozporządzenie (UE) nr 181/2011 (zwane dalej rozporządzeniem ) wejdzie w życie w dniu 1 marca 2013 r. Określono w nim minimalny zestaw

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O. Strona 1 z 5 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O. wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w przelocie lotniczym czarterowym na Konferencję

Regulamin udziału w przelocie lotniczym czarterowym na Konferencję Regulamin udziału w przelocie lotniczym czarterowym na Konferencję 1. Organizatorem konferencji Polish-American Leadership Summit Poland Investment Zone Miami 2018 mającej odbyć się w dniach 9-11 lutego

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi osób i firm przewozowych, świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

Program Plusgrade - Regulamin

Program Plusgrade - Regulamin Program Plusgrade - Regulamin Regulamin Poniższy regulamin ( Regulamin ) stosuje się do nowej funkcjonalności o nazwie Plusgrade LP ( Plusgrade ) umożliwiającej wszystkim pasażerom posiadającym potwierdzony

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Aplikacja BiletKom jest darmowa, tzn. nie są pobierane żadne opłaty za jej pobranie, czy eksploatację, za wyjątkiem opłat operatora komórkowego za transfer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. Warunki przewozu 1. BILETY 1.1. Do przejazdu autokarem firmy "" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu"

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE t.j. z dnia 26.06.2015 I. BILETY INDYWIDUALNE REZERWACJA BILETÓW 1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w Biurze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 PLAN PREZENTACJI 2 1. Prawa pasażera w przypadku korzystania z różnych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

1.Zakres i konfiguracja obsługi

1.Zakres i konfiguracja obsługi Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do Umowy../2012 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Nisko, dnia 29.10.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Nazwa zamówienia: Nr SAG.26.19.2017 NA REZERWACJĘ I ZAKUP BILETÓW

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 14 czerwca 2012 r. Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą Komisja opublikowała wytyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo