ISSN GDAŃSKI ROCZNIK EWANGELICKI. vol. V Gdańsk Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku z siedzibą w Sopocie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1898-1127 GDAŃSKI ROCZNIK EWANGELICKI. vol. V Gdańsk 2011. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku z siedzibą w Sopocie"

Transkrypt

1 ISSN GDAŃSKI ROCZNIK EWANGELICKI vol. V Gdańsk 2011 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku z siedzibą w Sopocie 1

2 RADA NAUKOWA Jerzy Domasłowski UAM, ks. bp Marcin Hintz ChAT, Jan Iluk UG, Jarosław Kłaczkow UMK, Bogumił B. J. Linde UG, Janusz Małłek UMK, Tadeusz Stegner UG REDAKCJA ks. bp Marcin Hintz redaktor naczelny, Maria Drapella, Astrid Gotowt sekretarz, Iwona Hintz tłumacz i korektor tekstów anglojęzycznych Ewa Małłek RECENZENCI STALI ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski, prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski RECENZENCI BIEśĄCEGO NUMERU prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt, prof. dr hab. Jan Iluk, dr Zygmunt Kalinowski, prof. dr hab. Wiesław Sieradzan, prof. dr hab. Tadeusz Stegner Prawa autorskie naleŝą do autorów artykułów WYDAWCA Parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Sopot, ul. Kościuszki 51, tel , fax , SKŁAD Przemysław Jodłowski PROJEKT OKŁADKI Jerzy Kamrowski RóŜa Lutra: detal z witraŝa Kościoła Zbawiciela w Sopocie, fot. Szymon Mielczarek DRUK Ośrodek Wydawniczy AUGUSTANA Bielsko-Biała, Plac ks. M. Lutra 3 Druk dofinansowały Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Sopot, ul. Kościuszki 51 Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna Gdańsk, ul. Biskupia 24B ISSN Nakład: 1000 egzeplarzy 2

3 Spis treści KS. PROF. MARCIN HINTZ, BISKUP DIECEZJI POMORSKO WIELKOPOLSKIEJ, Słowo wstępne...9 Informacja o stypendium dla studentów zajmujących się badaniem dziejów protestantyzmu...11 HISTORIA ANNA PANER, A jeśli Jego chwale potrzebna będzie moja śmierć, niech mi ją raczy dać bez strachu. Proces Jana Husa w Konstancji...13 JANUSZ MAŁŁEK, Ludność staropruska a Reformacja...41 JERZY KAMROWSKI, Szesnastowieczne ryciny satyryczne w słuŝbie reformacji...57 LECH MOKRZECKI, Kultura umysłowa i szkolnictwo Gdańska w czasach Jana Heweliusza...64 ANDRZEJ WOZIŃSKI, Wystrój Dworu Artusa w Gdańsku z drugiej ćwierci XVI wieku. Przyczynek do stosunku protestantów do astrologii...82 EDMUND KIZIK, Pomoc Gdańska dla gminy ewangelickiej w Smyrnie w 2 połowie XVIII wieku WIESŁAW SIERADZAN, Bernhard Schmid ( ) jako członek kościoła unijnego w świetle referatu wygłoszonego na synodzie superintendentury malborskiej w 1929/1930 r KAROL DŁUGOSZ, Zarys międzywojennych dziejów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu LUCYNA śukowska, Walka kościelna w Elblągu w latach GRZEGORZ JASIŃSKI, Akcje władz bezpieczeństwa przeciwko środowisku luterańskiemu na Mazurach i Warmii w latach TEOLOGIA MARCIN HINTZ, Kościół jako wspólnota pastoralna ROMAN PRACKI, Filip Melanchton prekursor dialogu z Kościołem wschodnim HENRYK PIETRAS SJ, Chrzest jako sakrament kapłaństwa Kościół Pierworodnych BIBLISTYKA WOJCIECH GAJEWSKI, Feba z Kenchr siostra, diakon, patron

4 MATERIAŁY JANUSZ TONDEL, Srebrna Biblioteka Księcia Albrechta Pruskiego i jego Ŝony Anny Marii RECENZJE GRAśYNA KUBICA, Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia (Maria Drapella) JERZY STEGNER, śydówka Noemi (Maria Drapella) Wiedeńska konferencja Reformacja w Środkowej Europie - w 500 rocznicę urodzin Promoža Trubera (15-17 października 2008 r.) (Edmund Kizik) TOMASZ JELONEK, Kultura grecka a Stary Testament (Lucyna Kostuch) HEINZ SCHILLING, Jedność i róŝnorodność Europy we wczesnej epoce nowoŝytnej: religia-społeczeństwo-państwo (Janusz Małłek) WOJCIECH KRIEGSEISEN, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Janusz Małłek) MACIEJ PTASZYŃSKI, Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w. (Janusz Małłek) ROZMOWY MARIA DRAPELLA, Abyśmy byli Kościołem nie kurczącym się, lecz takim, który stopniowo i systematycznie wzrasta... rozmowa z ks. prof. Marcinem Hintzem Biskupem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła E-A w RP KALENDARIUM IWONA HINTZ, Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie za rok

5 Inhaltsverzeichnis PROF. DR. MARCIN HINTZ, BISCHOF DER DIÖZESE POMMERN-GROSSPOLEN, Zur Einführung...9 Stipendieninformation für Studierende, die zur Geschichte des Protestantismus forschen...11 GESCHICHTE ANNA PANER, Und wenn mein Tod zu seiner Ehre gereichen kann, so gebe er mir einen furchtlosen Tod. Der Prozess des Jan Hus in Konstanz...13 JANUSZ MAŁŁEK, Die pruzzische Bevölkerung und die Reformation...41 JERZY KAMROWSKI, Satirische Drukgraphik aus dem 16. Jahrhundert im Dienst der Reformation...57 LECH MOKRZECKI, Die geistige Kultur und das Schulwesen in Danzig zu Zeiten des Johannes Hevelius...64 ANDRZEJ WOZIŃSKI, Die Ausstattung des Artushofes in Danzig im 2. Viertel des 16. Jahrhunderts. Zum Verhältnis der Protestanten zur Astrologie...82 EDMUND KIZIK, Hilfe aus Danzig für die evangelische Gemeinde in Smyrna in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts WIESŁAW SIERADZAN, Bernhard Schmid ( ) als Mitglied der unierten Kirche im Licht eines Vortrags auf der Synode der Superintendentur Marienburg 1929/ KAROL DŁUGOSZ, Abriss der Geschichte der Polnischen Evangelischen Gesellschaft Posen in der Zwischenkriegszeit LUCYNA śukowska, Kirchenkrieg in Elbing in den Jahren GRZEGORZ JASIŃSKI, Die Akten des Sicherheitsdienstes gegen die Lutheraner im Ermland und den Masuren in den Jahren THEOLOGIE MARCIN HINTZ, Die Kirche als pastorale Gemeinschaft ROMAN PRACKI, Philipp Melanchthon ein Vorläufer des Dialogs mit der Ostkirche HENRYK PIETRAS SJ, Die Taufe als priesterliches Sakrament in der Kirche des Erstgeborenen BIBELKUNDE WOJCIECH GAJEWSKI, Phoibe aus Kenchreä Schwester, Diakonin, Patronin

6 MATERIALIEN JANUSZ TONDEL, Die silberne Bibliothek Herzog Albrechts von Preussen und seiner Gemahlin Anna Maria REZENSIONEN GRAśYNA KUBICA, Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia (Maria Drapella) JERZY STEGNER, śydówka Noemi (Maria Drapella) Die Reformation in Mitteleuropa Zum 500. Geburtstag von Primus Truber ( Wien, Oktober 2008, Konferenzbericht) (Edmund Kizik) TOMASZ JELONEK, Kultura grecka a Stary Testament (Lucyna Kostuch) HEINZ SCHILLING, Jedność i róŝnorodność Europy we wczesnej epoce nowoŝytnej: religia-społeczeństwo-państwo (Janusz Małłek) WOJCIECH KRIEGSEISEN, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Janusz Małłek) MACIEJ PTASZYŃSKI, Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w. (Janusz Małłek) GESPRÄCHE MARIA DRAPELLA, Gespräch mit Prof. Dr. Marcin Hintz, Bischof der Diözese Pommern-Grosspolen der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen KALENDARIUM IWONA HINTZ, Chronik der Evangelisch-Augsburgischen (Lutherischen) Gemeinde Danzig mit Sitz in Zoppot für das Jahr

7 Contents RT. REV. PROFESSOR MARCIN HINTZ, BISHOP OF POMERANIAN AND GREAT POLAND DIOCESE, Introduction...9 Information about scholarships for students doing research on history of Protestanism...11 HISTORY ANNA PANER, And if His glory needs my death, may He give it to me without fear. Trial of John Hus in Constance...13 JANUSZ MAŁŁEK, Old Prussian population and the Reformation...41 JERZY KAMROWSKI, The sixteenth century satirical drawings in the service of the Reformation...57 LECH MOKRZECKI, The intellectual culture and educational system of Gdańsk the times of Johannes Hevelius...64 ANDRZEJ WOZIŃSKI, Dècor of the Artus Court in Gdańsk in the second quarter of the 16th century. A Contribution to the Protestant`s attitude to astrology...82 EDMUND KIZIK, The aid given by Gdańsk to the Evangelical Community in Smyrna in the second half of the 18th. century WIESŁAW SIERADZAN, Bernhard Schmid ( ) as a member of the Evangelical Church of the Old Prussian Union in the light of the lecture delivered at the synod of Malbork Superintendency in the years 1929/ KAROL DŁUGOSZ, An outline of the interwar history of the Polish Evangelical Society in Poznań LUCYNA śukowska, Church struggles in Elbing ( ) GRZEGORZ JASIŃSKI, The security action against Lutheran communities in Warmia and Mazury THEOLOGY MARCIN HINTZ, The Church as a pastoral community ROMAN PRACKI, Philipp Melanchthon a precursor of dialoque with the Orthodox Church HENRYK PIETRAS SJ, Baptism as the sacrament of priesthood Church of the Firstborn BIBLICAL STUDIES WOJCIECH GAJEWSKI, Phoebe: sister, deacon, patron

8 MATERIALS JANUSZ TONDEL, The Silver Library of Prince Albrecht and his wife Anny Mary BOOK REVIEWS GRAśYNA KUBICA, Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia (Maria Drapella) JERZY STEGNER, śydówka Noemi (Maria Drapella) Wiedeńska konferencja Reformacja w Środkowej Europie - w 500 rocznicę urodzin Promoža Trubera (15-17 października 2008 r.) (Edmund Kizik) TOMASZ JELONEK, Kultura grecka a Stary Testament (Lucyna Kostuch) HEINZ SCHILLING, Jedność i róŝnorodność Europy we wczesnej epoce nowoŝytnej: religia-społeczeństwo-państwo (Janusz Małłek) WOJCIECH KRIEGSEISEN, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Janusz Małłek) MACIEJ PTASZYŃSKI, Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w. (Janusz Małłek) TALKS MARIA DRAPELLA, Let us hope that our Church ceases to shrink and starts to grow gradually and systematically a talk with Rt. Rev. Professor Marcin Hintz, Bishop of Pomeranian and Great Poland Diocese of the Evangelical -Augsburg ( Lutheran) Church in the Republic of Poland CALENDAR IWONA HINTZ, Chronicle of events in the parish of the Evangelical-Augsburg (Lutheran) Church in Gdańsk-Sopot in the year

9 Słowo wstępne Czcigodni Czytelnicy, oddajemy do Państwa rąk piąty juŝ tom naszego Rocznika. Obecny numer ma zbliŝoną strukturę do poprzedniego, choć w zespole redagującym GRE nastąpiły zmiany, z którymi chciałbym Państwa zapoznać. Po przejściu na emeryturę ks. bp. sen. Michała Warczyńskiego, zaproponowano mi jako nowemu zwierzchnikowi Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i jednocześnie proboszczowi trójmiejskiej parafii ewangelickiej wejście w skład Kolegium Redakcyjnego. Na wspólnym posiedzeniu Redakcji i Kolegium postanowiono przekształcić Kolegium w Radę Naukową Rocznika oraz powierzono mi zaszczytną funkcję redaktora naczelnego. W tym miejscu chciałbym mojemu poprzednikowi podziękować za ideę powołania do Ŝycia GRE i kierowanie jego pracami przez 4 lata. Jednocześnie postanowiono wówczas nadać pismu naukowy charakter, pozycjonując Gdański Rocznik Ewangelicki jako czasopismo o profilu historyczno-teologicznym, ukazujące dziedzictwo oraz teraźniejszość gdańskiego i polskiego ewangelicyzmu. Postanowiono wprowadzić obowiązek recenzji zewnętrznej dla wszystkich tekstów z działów Historia, Biblistyka oraz Teologia. Uznano, Ŝe dział Kalendarium zachowa charakter kronikarski i będzie ukazywał bieŝące Ŝycie parafii luterańskiej oraz trójmiejskich ewangelików. Podobną misję ma pełnić dział Rozmowy. JuŜ w numerze bieŝącym wszystkie artykuły naukowe zawierają słowa kluczowe oraz streszczenie w języku angielskim lub niemieckim. Do Rady Naukowej GRE przyjęli w bieŝącym roku zaproszenie dr hab. Jarosław Kłaczkow z UMK oraz dr Jerzy Domasłowski z UAM. Po rezygnacji p. Jolanty Warczyńskiej, jej miejsce objęła germanistka Iwona Hintz, biorąc na siebie dodatkowo zadania korektora językowego. Pracami adiustacyjnymi zajmują się takŝe Maria Drapella i Astrid Gotowt, pełniąca ponadto funkcję sekretarza redakcji. Mamy nadzieję, Ŝe w tym składzie uda nam się nadać naszemu Rocznikowi wyrazisty profil. 9

10 Zgodnie z wymaganiami stawianymi humanistycznym czasopismom naukowym, nasz Rocznik posiada własną stronę internetową, gdzie mogą znaleźć Państwo in extrenso treść wszystkich dotychczas opublikowanych na naszych łamach artykułów. Na znajdą Państwo równieŝ abstrakty w języku polskim wszystkich artykułów zawartych w bieŝącym numerze, a takŝe wymagania redakcyjne adresowane do przyszłych autorów. Na stronie internetowej czasopisma zawarte są równieŝ informacje na temat stypendium naukowego GRE. W tym roku stypendium otrzymał absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, mgr Karol Długosz, którego artykuł publikujemy na naszych łamach a stypendyście składamy serdeczne gratulacje i Ŝyczymy dalszych sukcesów naukowych. Rok 2011, zgodnie z decyzją Sejmu RP, obchodzony był jako Rok Heweliusza. Postaci tego wybitnego astronoma, a przy tym gdańskiego ewangelika wielkiej wiary, składamy hołd równieŝ w tym numerze. Wszystkim Czytelnikom Ŝyczę interesującej lektury, mając nadzieję, Ŝe Gdański Rocznik Ewangelicki spełnia swoją misję badawczą i popularyzatorską w zakresie historii Kościoła, a zwłaszcza protestantyzmu, jak teŝ teologii ewangelickiej. rok. śyczę Państwu wiele BoŜego Błogosławieństwa na nadchodzący 2012 bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz redaktor naczelny 10

11 Informacja o stypendium dla studentów zajmujących się badaniem dziejów protestantyzmu Zasady i tryb przyznawania stypendiów Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego 1. Stypendium Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego moŝe być przyznawane studentom wszystkich uczelni w Polsce, którzy przygotowują pracę magisterską/doktorską na temat dziejów protestantyzmu. 2. Stypendium przyznaje Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie po zaopiniowaniu wniosku przez Kolegium GRE. W pierwszej kolejności przyznawane będą stypendia tym, którzy przygotują pracę magisterską/doktorską o protestantyźmie na Pomorzu. 3. Stypendium przyznawane jest raz w roku. Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach. Studentom, którzy przygotują pracę magisterską na temat protestantyzmu, pierwsza rata stypendium zostanie wypłacona po rozpoczęciu, druga - po obronie pracy i przesłaniu do redakcji Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego artykułu, przygotowanego na podstawie pracy magisterskiej. W przypadku doktorantów: pierwsza rata stypendium - po otwarciu przewodu doktorskiego, druga - po dostarczeniu artykułu związanego z tematem rozprawy doktorskiej. 4. Szczegóły dotyczące terminu oraz sposobu wypłacania stypendium określa kaŝdorazowo umowa zawarta między stronami. 5. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł. O zmianach wysokości kwoty na wniosek Kolegium Redakcyjnego decyduje kaŝdorazowo Rada Parafialna. 6. Wnioski o stypendium sporządzane są według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad. 7. Do wniosku naleŝy dołączyć opinię promotora pracy magisterskiej/doktorskiej, konspekt pracy magisterskiej/doktorskiej oraz opinię władz uczelni. 8. Wnioski naleŝy przesyłać do 30 września kaŝdego roku pod adres: Gdański Rocznik Ewangelicki Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Kościuszki 51, Sopot. 9. Stypendyści zobowiązani są do przekazania jednego egzemplarza pracy magisterskiej/doktorskiej do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie. Kolegium zastrzega sobie prawo do druku pracy lub jej fragmentów w Roczniku. 11

12 nazwa uczelni... data Wniosek o przyznanie stypendium Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego dla studenta zajmującego się badaniem dziejów protestantyzmu Imię i nazwisko kandydata... Uczelnia... Wydział... Opinia władz wydziału uczelni... Średnia ocen..... podpis wnioskodawcy Załączniki: 1. Konspekt pracy magisterskiej/doktorskiej. 2. Opinia promotora pracy magisterskiej/doktorskiej. 12

13 HISTORIA Anna Paner A jeśli Jego chwale potrzebna będzie moja śmierć, niech mi ją raczy dać bez strachu. Proces Jana Husa w Konstancji Działalność dydaktyczna, kaznodziejska i publicystyczna przyniosły Husowi uznanie i krytykę, powiększyły grono przyjaciół i wrogów, uwikłały w spór z teologami, arcybiskupem i papieŝem, skutkując oskarŝeniem o herezję, ekskomuniką i wygnaniem 1. Bilans ostatniej dekady Ŝycia sprawił, Ŝe mistrz Jan miał poczucie przegranej. Z listów do przyjaciół pisanych w latach przebija smutek, bezradność wobec wrogów i niemocy dokonania zmian. Jednocześnie zasięg krytyki Kościoła, postulaty zmian wnoszone na uniwersytecie praskim przez krąg reformatorów i wreszcie dekret kutnohorski, który dotychczasowemu konfliktowi filozoficzno-teologicznemu, nadał charakter narodowościowy, budził obawy takŝe poza Czechami. Jan Gerson kanclerz Sorbony czy kardynał Reims w osobistych listach do arcybiskupa praskiego wzywali 1 Na temat działalności kaznodziejskiej, reformatorskiej oraz przyczynach i konsekwencjach oskarŝenia Jana Husa o herezję szerzej w: A. Paner, Program odnowy Kościoła i Ŝycia duchowego w nauce i pismach Jana Husa, Gdański Rocznik Ewangelicki, vol. IV, 2010, s O procesie, wyroku i egzekucji takŝe: A. Paner, Jan Hus. Wielcy Ludzie Kościoła, Kraków 2002 oraz taŝ, Luksemburgowie w Czechach. Historia polityczna ziem czeskich w latach , Gdańsk 2004, s

14 Historia do ukarania wiklefistów 2. Sytuację w Czechach bacznie obserwował Zygmunt Luksemburski, zaniepokojony poparciem, jakiego reformatorom udzieliła szlachta. Musiał postępować ostroŝnie, dlatego zawezwał Husa do Konstancji pod pretekstem publicznej debaty, a nie procesu. Hus, mimo ostrzeŝeń przyjaciół, aby nie ufać intencjom Zygmunta Luksemburskiego, wezwanie przyjmuje z nadzieją, sądząc Ŝe uda się przekonać papieŝa, króla i duchowieństwo do programu reformy Kościoła. Chce takŝe na forum publicznym oczyścić się z zarzutu herezji. Pod presją przyjaciół Hus zabiera ze sobą dokumenty, które mają świadczyć o jego niewinności: oświadczenie praskiego inkwizytora stwierdzające, Ŝe Hus nie jest podejrzewany o herezję, oświadczenie arcybiskupa praskiego, Ŝe nie oskarŝa go o Ŝadne fałszywe nauki, odpis notarialny Dekretu kutnohorskiego 3 oraz zestawienie wszystkich dotychczasowych procesów i ich konkluzje. Do tego zestawienia, zatytułowanego Ordo procedendi, jego autor, Jan z Jesenice, dołączył jeszcze wybór odpowiednich przepisów prawnych 4. Mimo tych zabezpieczeń i determinacji z jaką chce występować na soborze w korespondencji Husa z podróŝy i z pierwszych dni pobytu w Konstancji dostrzegamy juŝ pierwsze oznaki niepewności co do rozwoju wydarzeń. Nie był przecieŝ pierwszym oskarŝonym o herezję. Takie zarzuty parokrotnie stawiano Matejowi z Janova i Miličowi z Kromeříža, później Stanisławowi ze Znojma i Stefanowi Palčowi, ale nigdy, poza pozbawieniem wolności czy okresowym zawieszeniem w obowiązkach, nie doszło do wyroków skazujących. To mogło napawać nadzieją, ale teŝ dotychczas Ŝaden z reformatorów nie stawał przed soborem. 2 J. Kejř, Husův proces, Praha 2000, s; W obliczu przygotowań do soboru w Pizie 18 stycznia 1409 r. na spotkaniu z przedstawicielami nacji w Kutnej Horze król czeski Wacław IV, chcąc wymusić ich zgodę na sobór, oznajmił, Ŝe opierając się na statucie załoŝycielskim uczelni, wzorowanym na paryskim, który daje szczególne uprawnienia rodzimej nacji, zmienia zasady głosowania, przyznając Czechom trzy głosy we wszystkich wyborach, naradach, komisjach i innych ciałach i działaniach. Rozporządzenie to, nazywane dekretem kutnohorskim, ogłoszone 26 stycznia 1409 r. odczytano je jako akt wrogości wobec Niemców, którzy masowo zaczęli opuszczać uniwersytet. Hus co prawda nie brał udziału w przygotowaniach dokumentu, ale później nalegał na króla, aby czym prędzej wprowadzać w Ŝycie nowe zasady i nie krył radości z takiego obrotu sprawy, a podczas kazania w Betlejem powiedział: Pochwalony niech będzie Bóg Wszechmogący, Ŝeśmy się Niemców pozbyli... 4 J. Kejř, dz.cyt., s. 138; TenŜe, Husitský právník M. Jan z Jesenice, Praha 1965; Husowa výzbroj do Kostnice ed. F. M. Dobiáš, A. Molnár, Praha

15 Anna Paner, A jeśli Jego chwale potrzebna będzie moja śmierć... Droga do Konstancji W osobistym liście z 1 września 1414 r. Hus podziękował królowi za moŝliwość obrony swoich poglądów na soborze, bo za prawdę gotów jest oddać Ŝycie 5. Wie, Ŝe wrogowie oskarŝają go o herezję, więc prosi, aby nie był sądzony potajemnie. Pragnąłby zostać publicznie wysłuchany, bo do tej pory publicznie nauczał i piętnował zło, które nienawidzi światła i chowa się w mroku 6. Przyjaciół i wiernych z kapicy Betlejemskiej poŝegnał listownie: Drodzy bracia i drogie siostry! Módlcie się usilnie, aby Pan Bóg raczył dać mi siłę i uchronił mnie od pohańbienia, a jeśli jego chwale i dla dobra zbawienia naszego potrzebna będzie moja śmierć, niech mi ją raczy dać bez strachu. Byłoby dobrze gdybym mógł wrócić do was oczyszczony, abyśmy razem jeszcze się w prawie Boskim pouczyli, Antychrystowe sidła poniszczyli, przyszłym pokoleniom po sobie dobry przykład pozostawili 7. Sześć tygodni później, nie czekając na obiecany glejt królewski, w eskorcie panów czeskich: Wacława z Dubé, Jana z Chlumu oraz Henryka z Lacemboku, mistrz ruszył do Konstancji. Bardzo waŝną osobą w orszaku okazał się sekretarz pana z Chlumu Piotr z Mladoňovic, któremu zawdzięczamy relację z pobytu i procesu Jana Husa oraz odpisy wielu listów mistrza wysyłanych z więzienia 8. 5 Listy z Kostnice ( ). Listů Husových svazek třetí podle pramenů české vydal a latinské přeložil V. Flajšhans, Praha 1915, list 76 Do przyjaciół w Konstancji datowany pomiędzy 8 a 13 czerwca 1415 r. (Listy Jana Husa wydane były wielokrotnie, m. in. przez F. Palackiego, B. K. Mareša w 1891 r. V. Nowotnego w 1920). Niewielki wybór listów z Konstancji został wydany w języku polskim w tłum. K. Woźniak: Jan Hus, Listy z Konstancji, Olomunc, Kielce Korespondencja Jana Husa z panami czeskimi w Konstancji, listy do przyjaciół w Czechach (adresowane imiennie i zbiorowo) obok relacji Piotra z Mladoňovic (Zpráva o M. J. Husowi v Kostnici) są podstawowym źródłem do poznania przebiegu procesu, którego akta soborowe nie zachowały się. 6 J. Kejř, dz.cyt., s. 178, przypis Jan Hus, Listy z Konstancji, Olomunc, Kielce 2008, s (List poŝegnalny). 8 Piotr urodził się około 1390 r. we wsi Mladeňovice na Jemnicku, na Morawach. W 1409 r. uzyskał tytuł bakałarza, a w latach pełnił funkcję pisarza pana Jana z Chlumu. Po zakończeniu soboru wrócił do Pragi i uzyskał tytuł mistrza sztuk wyzwolonych. NaleŜał do umiarkowanych kalikstynów, toteŝ w 1427 r. musiał opuścić Pragę na ponad 10 lat. W latach przebywał na wygnaniu poza Pragą. Po powrocie został proboszczem w kościele św. Michała i rektorem uniwersytetu praskiego. Zmarł w 1451 r. Zpráva o M. J. Husowi v Kostnici zaliczana jest 15

16 Historia PodróŜ przez Niemcy przebiegała bez przeszkód, a mieszkańcy traktowali Czechów bez wrogości, chociaŝ ostrzegano ich przed przejazdem heretyka, który czyta w ludzkich myślach. Tym większą więc Hus budził ciekawość, zwłaszcza, Ŝe nie ukrywał swojej toŝsamości, jadąc z odkrytą twarzą (bez kaptura) i głośno oznajmiając: Ja jestem mistrz Hus, o którym słyszeliście wiele złego, zatem pytajcie mnie 9. Relację z tej części podróŝy na sobór Hus zawarł w liście do przyjaciół w Czechach wysłanym 20 października 1414 r.: Najpierw w mieście Bärnau oczekiwał mnie pleban i wikary, a gdy wszedłem do izby, zaraz postawił wielki puchar wina i z miłością przyjął wszystkie moje słowa i poglądy, wyznając, Ŝe zawsze był moim przyjacielem 10. Norymberscy mieszczanie i mistrzowie choć z niecierpliwością wyglądali Husa, którego pisma znali zapewne dzięki kupcom czeskim, to jednak rozmawiać pragnęli prywatnie, zdając sobie sprawę, Ŝe nie jest bezpiecznie publicznie słuchać krytyki Kościoła. Mistrz tak wspomina swój pobyt w Norymberdze: Pisałem właśnie wezwanie do dysputy, które miało być porozwieszane w mieście, kiedy pan Wacław powiadomił mnie, Ŝe zeszli się mieszczanie i mistrzowie. Mistrzowie oświadczyli, Ŝe woleliby rozmawiać w tajemnicy. Powiedziałem im, Ŝe ja publicznie przemawiam, bo pragnę, aby słuchał kto chce. I w tej chwili zaczęliśmy dysputę, prowadzoną w obecności rady miejskiej i mieszczan aŝ do zmroku. ( ) Widziałem, Ŝe mistrzowi Albertowi, plebanowi od św. Sebalda nie podobało się, Ŝe mi lud przytakiwał 11. Zainteresowanie z jakim przyjmowano Husa w miastach niemieckich świadczyło nie tylko o zwykłej Ŝyczliwości lecz o narastających nastrojach antykościelnych. Samego mistrza zaś, po latach wygnania i samotności, pobyt w Niemczech napawał entuzjazmem: Klątw tu na mnie nigdzie nie rzucają ( ) i nie mam tu więcej wrogów niŝ w królestwie czeskim 12. przez historiografię czeską do największych dzieł renesansu. Relacja obejmuje szczegółowy opis całego procesu, a dramatyczna część ostatnia Konec o svatém muži a ctihodném mistru Janu Husowi, horlivém milovníku prawdy Ježíšte Krista, a jeho utrpení, jež pokorně vyrpěl była czytana podczas mszy w kościele husyckim aŝ do czasu klęski pod Białą Górą. 9 TamŜe. s ; List do przyjaciół w Czechach z 20 października 1414 r. 10 TamŜe, s TamŜe, s TamŜe. 16

17 Anna Paner, A jeśli Jego chwale potrzebna będzie moja śmierć... Z Norymbergii pan Wacław z Dubé udał się do Zygmunta Luksemburskiego po glejt, który kancelaria królewska wystawiła z datą 18 października. Niestety glejt, czy list Ŝelazny nie chronił Husa przed instytucjami kościelnymi, zwłaszcza eksterytorialnymi, takimi jak sobór i sąd soborowy. Nie przypuszczano, Ŝe Husa czeka proces, toteŝ panowie nie zabiegali o takie zabezpieczenie 13. Sobór Sobór w Konstancji miał zaŝegnać kolejny, długotrwały kryzys w Kościele katolickim, którego najgroźniejszym skutkiem była schizma zachodnia. Konflikty pomiędzy władzą świecką i duchowną toczyły się w kaŝdym w stuleciu, a ich ostrość zaleŝała od politycznego zaplecza zwalczających się stron. Do połowy XIII wieku tradycyjnymi stronami sporu byli papieŝ i cesarz. Po śmierci cesarza Fryderyka II Hohenstaufa i długim okresie bezkrólewia w Rzeszy rolę tę przejmują władcy monarchii narodowych. Zaraz na początku XIV stulecia wybucha spektakularny spór o inwestyturę pomiędzy królem Francji Filipem IV Pięknym a Bonifacym VIII, zakończony tzw. niewolą awiniońską w latach i silnymi powiązaniami kurii z francuską racją stanu. Najwybitniejszym z papieŝy awiniońskich był Klemens VI ( ), wcześniej arcybiskup i kanclerz Filipa VI Walezjusza. Wykupiwszy z rąk prywatnych księstwo Awinionu uczynił zeń nową stolicę papiestwa. Jednak jego następcy Urban V i Grzegorz XI (Pierre Roger de Beaufort, bratanek papieŝa Klemensa VI) od razu po wyborze rozpoczęli starania o powrót papieŝy do Rzymu. Urban V, nie mogąc znaleźć oparcia w cesarzu i zwalczających się rodach włoskich, powrócił do Awinionu juŝ po dwóch latach, natomiast Grzegorz XI spędził w Rzymie tylko ostatni rok Ŝycia i tam teŝ spoczął. W kwietniu 1378 r. kolejnym papieŝem został, wywodzący się z Neapolu arcybiskup Acerenzy i Bari, rzymski kanclerz Grzegorza XI Urban VI. Osobowość i ambicje nowego papieŝa doprowadziły do konfliktu w kolegium i cztery miesiące później 13 kardynałów francuskich ogłosiło, iŝ zostały naruszone przepisy prawa kanonicznego i wybór Urbana VI jest niewaŝny 14. Dało 13 J. Kejř (2000, s. 150) uwaŝa, Ŝe moŝliwe było uzyskanie glejtu zabezpieczającego takŝe przed władzą kościelną. W 1395 r. Wacław IV wystawił taki glejt jednemu z dyplomatów, który podróŝował do Włoch. 14 W dobie awiniońskiej wzrosła rola tzw. kolegium kardynałów, które otrzymywało ½ dochodów 17

18 Historia to formalne podstawy do nowego konklawe w Fondi (na terenie Królestwa Neapolu) i wyboru antypapieŝa Klemensa VII (kardynał Robert z Genewy). Urban VI nie ustąpił, a jego pontyfikat wypełniła ostra walka z opozycją w kolegium oraz z Joanną, królową Neapolu, protektorką Klemensa VII. Urban VI pozbawił ją władzy, a tron Neapolu oddał Karolowi III Małemu z Durazzo z bocznej linii Andegawenów 15. Protekcja papieska wobec Andegawenów z Durazzo okazała się bardzo niebezpieczna i krótkowzroczna, bo juŝ syn Karola Małego Władysław próbował opanować nie tylko Węgry, ale i całe Włochy, łącznie z Państwem Kościelnym, aŝ trzykrotnie zajmując Rzym i usuwając stamtąd papieŝy. Wybór Urbana VI w Rzymie i Klemensa VII w Fondi w 1378 r. ukonstytuował dwie obediencje: rzymską (papieŝe Urban VI, Bonifacy IX, Innocenty VII, Grzegorz XII, popierani przez Anglię, częściowo Niemcy, Czechy, Węgry i Polskę do roku 1409) i awiniońską (papieŝe Klemens VII, Benedykt XIII, popierani przez Francję, Hiszpanię, Szkocję, Aragonię, Kastylię, Nawarrę, Irlandię, Neapol i niektóre księstwa i biskupstwa niemieckie). Narastające zagroŝenie tureckie wymagało jedności chrześcijan, jednak zwołany przez kardynałów sobór do Pizy (1409), który miał przełamać schizmę zakończył się klęską. Ostre spory pomiędzy zwolennikami Rzymu i Awinionu sprawiły, Ŝe do dwóch papieŝy dołączył trzeci, tworząc kolejną obediencję pizańską (papieŝe Aleksander V, Jan XXIII, popieraną przez Czechy, Węgry i Polskę). papieskich, posiadało szczególne przywileje w pozyskiwaniu prebend, zagwarantowane stanowiska w aparacie administracyjnym, a co najwaŝniejsze, prawo do narzucania kandydatom na papieŝa tzw. kapitulacji wyborczych. Wcześniej tę praktykę papieŝe próbowali stosować wobec władców świeckich. 15 Karol III z Durazzo, zwany Małym, syn Jana I, księcia Durazzo i Achai, wnuk Karola II Kulawego, króla Neapolu; po śmierci ojca przebywał na Węgrzech pod opieką Ludwika Andegaweńskiego. Po śmierci króla Węgier, jako jedyny Ŝyjący męski potomek Andegawenów zgłaszał pretensje do tronu neapolitańskiego i węgierskiego. Po zdobyciu Neapolu, zachęcany przez moŝnych węgierskich (Horvatów), postanowił sięgnąć po władzę takŝe na Węgrzech. We wrześniu 1385 r. wylądował w Dalmacji, uzyskał poparcie szlachty i przy jej pomocy rozpoczął marsz ku stolicy, gdzie w grudniu 1385 r. został ukoronowany jako Karol II. Regentka ElŜbieta Bośniaczka (matka Marii i Jadwigi) w lutym 1386 r. podstępem ściągnęła Karola na zamek w Wyszehradzie i kazała zamordować. (Słownik władców Europy średniowiecznej, red. J. Dobosz i M. Serwański, Poznań 1998, s ) 18

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE ODDZIAŁ W GDAŃSKU I MUZEUM MIASTA GDYNI serdecznie zapraszają na promocję ksiąŝki PROF.

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE ODDZIAŁ W GDAŃSKU I MUZEUM MIASTA GDYNI serdecznie zapraszają na promocję ksiąŝki PROF. I MUZEUM MIASTA GDYNI serdecznie zapraszają na promocję ksiąŝki PROF. TADEUSZA STEGNERA EWANGELICY ZIEM POLSKICH XIX WIEKU. SYLWETKI WYBITNYCH POSTACI Promocja odbędzie się 26 lutego 2009 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.02.2008 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Narodziny monarchii stanowej

Narodziny monarchii stanowej Narodziny monarchii stanowej 1. Przemiany społeczne Mimo władzy patrymonialne władca musiał liczyć się z możnymi Umowy lenne wiążą króla (seniora) z jego wasalami Wzajemna zależność i obowiązki X/XI w.

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Konwentykl UPR Warszawa, 2009-01-09 Protokół

Konwentykl UPR Warszawa, 2009-01-09 Protokół Konwentykl UPR Warszawa, 2009-01-09 Protokół W dniu 09-01-2009r. około godz. 15:00, bezpośrednio po obradach Rady Głównej, w głównym (największym) pomieszczeniu biura UPR w Warszawie przy ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

CALLED BY NAME. Bulletin Inserts (page 1 of 3 - POLISH) January 7-8, 2012

CALLED BY NAME. Bulletin Inserts (page 1 of 3 - POLISH) January 7-8, 2012 (page 1 of 3 - POLISH) (You may wish to use these images instead of the text found in the Bulletin Announcement on the previous pages. These images are available in electronic format on www.dioceseofbrooklyn.org/vocations/

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie Rozpoczyna studia medyczne w Padwie i kontynuuje prawnicze Za pośred

Odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie Rozpoczyna studia medyczne w Padwie i kontynuuje prawnicze Za pośred 9 II 1473 - W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik 1483 - Umiera ojciec Mikołaja Kopernika 1491- Mikołaj Kopernik kończy naukę w szkole przy kościele Św. Jana w Toruniu. 1491-1495 - Studiuje na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, zwana dalej Radą Naukową, sprawuje bieŝący nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Tak naprawdę tylko dzieciństwo Hildegardy

Tak naprawdę tylko dzieciństwo Hildegardy Boskie i cesarskie Tak naprawdę tylko dzieciństwo Hildegardy te pierwsze lata, które spędziła z rodziną przypadają na rządy cesarza rzymsko-niemieckiego Henryka IV Salickiego (1050 1105) z dynastii frankońskiej.

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 )

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA Wśród krajów korony św. Wacława ( 1335 1526 ) ŚLĄSK POD RZĄDAMI Ą PIASTÓW ŚLĄSKICH (1138 1335) Kazimierz Wielki (1333-1370) 1370) Utrata Śląska

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Monarchia Kazimierza Wielkiego

Monarchia Kazimierza Wielkiego Monarchia Kazimierza Wielkiego 1333-1370 1. Początek rządów Jako jedyny spadkobierca odziedzicza tylko Wielkopolskę i Małopolskę; ok. 40% terenów Polski z 1138r. Niezależne pozostaje Mazowsze; w rękach

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich Częstochowa 2016

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI S T A T U T K O L E G I U M K O N S U L T O R Ó W A R C H I D I E C E Z J I C Z Ę S T O C H O W S K I E J Wstęp Kolegium Konsultorów jest to zespół kapłanów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Humanista, dyplomata, mecenas. (ok r. w Lasotkach 1450 r. w Terni)

Humanista, dyplomata, mecenas. (ok r. w Lasotkach 1450 r. w Terni) MIKOŁAJ LASOCKI Humanista, dyplomata, mecenas (ok. 1380 r. w Lasotkach 1450 r. w Terni) Autorzy: Patryk Fistek, Aleksandra Muszyńska, Adrianna Muszyńska, Monika Dzięgielewska, Sylwia Karolak, Ewa Gasik

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego (Wydział Teologiczny ChAT) 1. Kierunkowe

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego (Wydział Teologiczny ChAT) 1. Kierunkowe Zagadnienia do egzaminu magisterskiego (Wydział Teologiczny ChAT) 1. Kierunkowe 1) Powstanie Pięcioksięgu teorie i ich krytyka. 2) Przymierze w Stary Testamencie. 3) Kształtowanie się kanonu (kanonów)

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Borys Kotowski OSB. Redakcja: Jakub Biel OSB

Projekt okładki: Borys Kotowski OSB. Redakcja: Jakub Biel OSB Projekt okładki: Borys Kotowski OSB Redakcja: Jakub Biel OSB Imprimi potest: Opactwo Benedyktynów L.dz. 17/2015, Tyniec, dnia 29.01.2015 o. Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki Wydanie pierwsze: Kraków 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 1 Sąd KoleŜeński Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu. 2 1. Sprawę do Sądu

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Informacje ogólne Kto ma prawo do obrony Prawo do obrony naleŝy do podstawowych praw i wolności osobistych kaŝdego człowieka i obywatela. Gwarantuje je Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 23 osób z ogólnej liczby 31 członków statutowego składu, 22

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu.

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu. Protokół nr 01/01/2004 Z posiedzenia Komisji Doraźnej do Prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska na lata 2005-2009 w dniu 9 listopada 2004 roku o godz. 8.15 w sali 003 Nowego Ratusza w

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Stanisława Grabska

Stanisława Grabska Pierwsza Dama polskiej teologii Stanisława Grabska 1922-2008 Najbliżsi Stanisławy Stanisława Grabska urodziła się 20 marca 1922 we Lwowie w polskiej rodzinie patriotycznej o wielkim potencjale intelektualnym

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4,

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4, Tomasz Rembalski Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich", Gdynia, 8 października 2011 r. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Pustelnia de Foucauld

Pustelnia de Foucauld Niezbadane są drogi Bożego Miłosierdzia. Tych, których Pan powołuje do zgłębiania wielkości Jego Miłosierdzia, prowadzi przedziwnymi drogami. Tak było kiedyś w przeszłości i jest dzisiaj, właśnie tu na

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 391 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 KSIĘGA CZWARTA 1. Wstęp... 15 2. W Bogu jest rodzenie, ojcostwo i synostwo... 20 3. Syn Boży jest Bogiem... 22 4. Pogląd Fotyna o Synu Bożym i jego odparcie... 23 5. Pogląd

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Modlitwa zawierzenia Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Miłujcie się! jest pismem formacyjnym RCS, które regularnie publikuje artykuły, świadectwa i informacje dotyczące Ruchu.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W PRZEKAZYWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU

ROLA TURYSTYKI W PRZEKAZYWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU WyŜsza Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: ROLA TURYSTYKI W PRZEKAZYWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU Komunikat nr 1 Termin Konferencji:

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI Figura Niepokalanej w Rzymie, fot. Roman Walczak foto KAI Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie

Bardziej szczegółowo