REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS BUS & COACH S.A. z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu, ul. Obornicka 46, Owińska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , kapitał zakładowy: PLN (wpłacony w całości) zwana dalej Organizatorem Konkurs rozpocznie się w dniu i trwać będzie do dnia Informacje dotyczące konkursu znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz na funpage u firmy Solaris pod adresem: https://www.facebook.com/solarisbusandcoach. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 2.1. Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, niepełnoletnia, która do zgłoszenia konkursowego dołączy zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie, która zamieszkuje teren Rzeczpospolitej Polskiej i jest widoczna na zgłaszanym do konkursu zdjęciu (dalej: Uczestnik ) 2.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody W konkursie nie może brać udziału Jury Konkursu Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu Wysłanie zgłoszenia konkursowego opisanego w pkt. 2. regulaminu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest, w okresie od dnia do , przesłanie zdjęcia, na którym widoczny jest Uczestnik wraz z jednym lub wieloma gadżetami firmy Solaris oraz danych osobowych Uczestnika w treści maila: Imię i nazwisko Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym Data urodzenia Nr telefonu kontaktowego na adres 2.7. W przypadku zgłoszeń przez Uczestnika niepełnoletniego, do maila ze zgłoszeniem musi być załączony skan podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego o zgodzie na udział w konkursie Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, na skrzynkę mailową przesyłane załączniki nie mogą ważyć więcej niż 6 MB Na Konkurs można zaproponować nie więcej niż 3 zdjęcia przez jednego Uczestnika. 1

2 2.10. W przypadku zgłoszeń zawierających większą ilość zdjęć Organizator zastrzega sobie prawo wyboru trzech zdjęć, które będą oceniane przez jury konkursowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w skutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody Udział w Konkursie jest bezpłatny. 3. Zasady Konkursu 3.1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego zdjęcia Uczestnika z gadżetem firmy Solaris Bus & Coach S.A. Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny zarówno Uczestnik, który zgłasza zdjęcie do konkursu oraz minimum jeden z gadżetów firmy Solaris Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mogą być wycofane z niego przez Uczestnika tylko w trakcie trwania konkursu, tj do r. poprzez stosowną informację przesłaną mailem na adres 3.3. Przesłane zdjęcia muszą spełniać następujące warunki techniczne: Format: JPG (rozszerzenie JPG, JPEG), PNG, GIF lub TIFF Łączna waga przesłanych załączników nie powinna przekroczyć 6 MB 3.4. Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem, w tym aparatem cyfrowym, telefonem czy tabletem Fotografie dostarczone przez Uczestników konkursu nie mogą podlegać obróbce w jakimkolwiek programie komputerowym w szczególności w programie Photoshop. Przez obróbkę Organizator rozumie dodawanie do zdjęcia konkursowego elementów nieobecnych na oryginalnym ujęciu lub usuwanie i ukrywanie części obecnych na oryginalnym ujęciu. Organizator dopuszcza modyfikację zdjęcia przy pomocy filtrów, aplikacji i ustawień, w które wyposażone jest urządzenie, którym Uczestnik wykonuje konkursowe zdjęcie. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi na jego wezwanie oryginał ujęcia wraz z parametrami pozwalającymi ocenić skalę ingerencji w zdjęcie oraz podać model urządzenia, którym wykonano zdjęcie konkursowe Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która: narusza prawo obowiązujące w Polsce, narusza prawa i uczucia osób trzecich, zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym, zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy), nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 3.3 lub podstawowych wymagań artystycznych, narusza Regulamin portalu Facebook, narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu. 2

3 4. Zasady przyznawania i odbiór nagród 4.1 Nagrodę konkursową stanowi nagroda rzeczowa w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej o wartości pieniężnej 500 zł brutto wraz z zestawem gadżetów firmy Solaris Bus & Coach S.A. o wartości 200 zł brutto i nagroda finansowa w wysokości 600,00 zł brutto. 4.2 Nagroda konkursowa zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zdjęcie zostanie uznane za najlepsze w trakcie obrad Jury Konkursowego (dalej jako Zwycięzca ). 4.3 Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia r. 4.4 Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną ( ). Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego potwierdzenie odbioru nagrody. 4.5 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 4.6 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada. 4.7 Sesja zdjęciowa, o której mowa w pkt. 4.1 odbędzie się w dniu r. (sobota) w Bolechowie, przy ul. Olchowej Organizator zapewnia profesjonalną obsługę, w tym fotografa i makijażystkę oraz catering w trakcie trwania sesji zdjęciowej. 4.9 Zdjęcia z udziałem Zwycięzcy Konkursu, które powstaną w trakcie sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt. 4.1, zostaną przekazane mu w formie elektronicznej mailowo lub na płycie CD. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji tych zdjęć na stronie internetowej oraz innych ogólnodostępnych mediach Wszelkie pozostałe koszty (w tym koszty transportu, noclegi) Uczestnik, będący zwycięzcą konkursu, pokrywa we własnym zakresie Nagroda finansowa zostanie przyznana tylko i wyłącznie w przypadku skorzystania z nagrody rzeczowej. W przypadku niewykorzystania przez Zwycięzcę Konkursu z jakichkolwiek przyczyn nagrody rzeczowej w postaci sesji zdjęciowej z gadżetami firmy Solaris w umówionym terminie, nagroda finansowa nie zostanie przyznana Zwycięzcę Konkursu wyłoni Jury Konkursowe według subiektywnych kryteriów, sporządzi protokół z podaniem imienia i nazwiska nagrodzonego Uczestnika i ogłosi Zwycięzcę konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania Zwycięzcy w razie gdyby nadesłane zdjęcia nie spełniły oczekiwań organizatora zapisanych w niniejszym regulaminie Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna Zwycięzca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie W przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z nagrody rzeczowej we wskazanym dniu ( r.) lub w przypadku nie spełnienia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora. Organizator ma prawo do wyboru zwycięzcy spośród pozostałych uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania uczestnictwa w sesji stanowiącej nagrodę w Konkursie również osobom trzecim znajdującym się na zwycięskim zdjęciu. 3

4 4.18 Organizator może przyznać nagrodę dodatkową zwaną dalej nagroda publiczności. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej ilości zdjęć uznanych za ciekawe przez Jury Konkursowe oraz zamieszczenie ich w galerii na stronie internetowej lub funpage u na portalu Facebook.pl wraz z umożliwieniem głosowania na najlepsze zdjęcie internautom. Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia Uczestnika nagrodą publiczności, którego zdjęcie otrzyma największą ilość głosów Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody. 5. Wykorzystanie wizerunku 5.1 Wzięcie udziału w konkursie oraz przesłanie zdjęć w zgłoszeniu konkursowym jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika, że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne i faktyczne do publikacji zdjęcia na stronach internetowych Organizatora. Uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem przesłanych zdjęć. W wypadku gdyby oświadczenie Uczestnika okazało się niezgodne z prawdą zobowiązuje się on zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody. 5.2 W przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją osoby trzecie Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie. 5.3 Wzięcie udziału w konkursie oraz przesłanie zdjęć w ramach zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika, iż Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów konkursowych. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika licencji na korzystanie z fotografii i upubliczniania jego wizerunku wyłącznie na potrzeby Konkursu na portalu Facebook na stronach internetowych należących do Organizatora przez czas nieoznaczony. 5.4 Wzięcie udziału w konkursie oraz przesłanie zdjęć w ramach zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika, iż w momencie wybrania przez Jury Konkursowe jego zdjęcia i skorzystania z nagrody rzeczowej, jaką jest sesja fotograficzna z gadżetami Solaris, wyraża on zgodę na wykorzystanie wizerunku i zamieszczenie zdjęć powstałych w trakcie sesji w dniu r. na stronach internetowych Organizatora, w szczególności w sklepie internetowym z gadżetami oraz w innych publikacjach lub działaniach promocyjnych, Odpowiednie oświadczenie regulujące zgodę na wykorzystanie wizerunku zostanie przygotowane przez Organizatora w formie pisemnej, a Uczestnik będzie zobowiązany je podpisać w dniu realizacji nagrody rzeczowej. 5.5 Podpisanie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.3 jest warunkiem koniecznym skorzystania z nagrody. 4

5 6. Postępowanie reklamacyjne 6.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę dostarczenia reklamacji na adres wskazany w pkt Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres: SOLARIS BUS & Coach S.A. Dział Marketingu i PR ul. Obornicka 46, Owińska, Bolechowo-Osiedle, z dopiskiem Reklamacja Konkursu 6.5. O dacie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej możliwość odwołania. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie Treść regulaminu Konkursu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej oraz profilu https://www.facebook.com/solarisbusandcoach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt 7.5 jest Organizator Konkursu. Wydanie Nagród nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Zwycięzcy Konkursu. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt Do nagrody, o której mowa w pkt 4.1 Zwycięzcy przyznana zostaje dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej kwotowo 11,11% wartości brutto (z VAT) nagrody głównej ("Dodatkowa Nagroda Pieniężna"). Kwota Dodatkowej Nagrody Pieniężnej może zostać potrącona zgodnie z pkt Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu i w związku z realizacją nagrody, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 5

6 7.7. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu, a związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Właściciel portalu skocznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook. 6

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo