Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje]"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Uśmiech z okładki 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Wykonawca - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sky Office Center ul. Rzymowskiego 31, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS b. Konkurs - konkurs organizowany pod nazwą,,uśmiech z okładki opisany w niniejszym Regulaminie. c. Nagrody 1 nagroda główna (przyznawana w każdym z etapów) oraz nagrody dodatkowe 1 i 2 stopnia w postaci bonów zniżkowych na usługi stomatologiczne w Centrach Medicover d. Regulamin niniejszy regulamin Konkursu. e. Uczestnik osoba fizyczna spełniająca wymagania z 3 ust.1 Regulaminu i nie będąca osobą wymienioną w 3 ust. 2 Regulaminu. f. Organizator Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Aleje Jerozolimskie 96, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: NIP: [Postanowienia ogólne] 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r. przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia r. 3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany przez portal Facebook. 3 [Warunki uczestnictwa w konkursie] 1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem 3 ust. 2 może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia 2. Zwycięzcami Konkursu nie mogą być osoby fizyczne będące pracownikami i współpracownikami Organizatora i Wykonawcy jak również pracownikami Medicover

2 Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna. 3. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe oraz umieszczanie zapisów i słów wulgarnych lub obraźliwych. 4 [Zasady konkursu] 1. Od 14 października do 10 listopada 2013 roku na stronie dostępna będzie zakładka konkursowa. 2. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie okładki magazynu, w której będzie umieszczone zdjęcie Uczestnika. 3. Konkurs będzie się składał z 4 etapów. Każdy etap konkursu będzie trwał 1 tydzień. 4. Co tydzień będą przyznawane następujące nagrody: a) Jedna nagroda główna. Wygrywa ją uczestnik, którego praca zdobędzie największą liczbę głosów. b) Jedna nagroda dodatkowa 1-go stopnia. Wygrywa ją uczestnik, którego praca zdobędzie drugą co do wielkości liczbę głosów. c) Jedna nagroda dodatkowa 2-go stopnia Wygrywa ją uczestnik, którego praca zdobędzie trzecią co do wielkości liczbę głosów. 5. Po zakończeniu 4 etapu konkursu jury wybierze 3 najlepsze prace spośród wszystkich zwycięskich prac, które zostaną opublikowane na profilu Medicover w formie cover photo. 6. Zwycięskie prace będą oceniane przez jury w składzie: Katarzyna Borek, Paweł Michaluk, Wacław Wykrytowicz i Marek Dorsz. 7. Rodzaj i wartość nagród w Konkursie określa par. 5 Regulaminu 8. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać maksymalnie tylko jedną nagrodę główną lub jedną nagrodę dodatkową 1 i 2 stopnia. 9. Na każdą z dodanych prac konkursowych będzie można zagłosować raz w ciągu 24 godzin. 10. Zdjęcia muszą być przesłane w formacie png, jpg nie mogą być większe niż 2 mb oraz wymiary minimum 370 x 500 px. 11. Uczestnicy w każdym etapie mogą dodać dowolną ilość prac w każdej kategorii: okładka kobieca, męska, dziecięca. 12. Uczestnicy mogą dodawać prace do ostatniego dnia trwania etapu do godziny Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia konkursowego niespełniającego wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 14. Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wyłonione 4 osoby, które zdobędą nagrody główne, 4 osoby, które zdobędą nagrodę dodatkową 1 stopnia i 4 osoby, które zdobędą nagrodę dodatkową 2 stopnia. W każdym etapie będzie 3 wygranych, a do wygrania 1 nagroda główna, 1 nagroda dodatkowa 1 stopnia i 1 nagroda dodatkowa 2 stopnia. 15. Lista Laureatów wraz ze zwycięskimi pracami jest publikowana po każdym etapie w zakładce Galeria. 16. Każdy Laureat zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową w ciągu 5 dni od wyłonienia Laureatów. 17. Uczestnik z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy do celów związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych marki Medicover, w tym na opublikowanie na profilu marki Medicover w serwisie Facebook

3 18. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa, nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich oraz dóbr osobistych oraz nie było nagradzane w innych konkursach. 5 [Nagrody w Konkursie] 1. W czasie trwania konkursu zostaną przyznane cztery nagrody główne, cztery nagrody 1-go stopnia i cztery nagrody 2-go stopnia. 2. W każdym z czterech etapów Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe: a) jedna nagroda główna w postaci karty stomatologicznej o wartości 500 pln na realizacje usług stomatologicznych w Centrach Medicover. Do nagrody zostanie dodana kwota pieniężna w wysokości jednej dziewiątej wartości nagrody. Nagroda plus kwota pieniężna stanowi nagrodę główna w Konkursie b) jedna nagroda dodatkowa 1-go stopnia o wartości 280 pln. na realizacje usług stomatologicznych w Centrach Medicover w postaci: 30 % zniżki na wybielanie, bezpłatnego przeglądu stomatologicznego, jednego bezpłatnegowypełnienia, 15 % zniżki na stomatologię zachowawczą. Do nagrody zostanie dodana kwota pieniężna w wysokości jednej dziewiątej wartości nagrody. Nagroda plus kwota pieniężna stanowi nagrodę dodatkową 1-go stopnia w Konkursie c) jedna nagroda dodatkowa 2-go stopnia o wartości 165 pln. na realizacje usług stomatologicznych w Centrach Medicover w postaci: 10 % zniżki na stomatologię zachowawczą, bezpłatnego przeglądu stomatologicznego, 50% rabatu na jedno wypełnienie Do nagrody zostanie dodana kwota pieniężna w wysokości jednej dziewiątej wartości nagrody. Nagroda plus kwota pieniężna stanowi nagrodę dodatkową 2-go stopnia w Konkursie Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 5. Obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród spoczywa na Laureatach Konkursu. 6. Wydanie nagród głównych i nagród dodatkowych nastąpi przez Organizatora, który działając jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych potrąci z wartości nagród dziesięcioprocentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Organizator zobowiązuje się odprowadzić niniejszy podatek do właściwego urzędu skarbowego. 6 [Wydanie nagród] 1. W ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia laureatów Konkursu (nagroda główna), Organizator powiadomi ich o zwycięstwie drogą mailową i zostaną oni poproszeni o przesłanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu i adresu, pod który będą mogły zostać wysłane nagrody. W treści maila zostanie podany sposób

4 przesłania danych osobowych, o których mowa powyżej. 2. Laureaci są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1, do niniejszego Regulaminu. Prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenia dostarczone do Organizatora, na adres Dział Marketingu, Medicover Sp. Z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa, jak i dane, o których mowa w 6 ust. 1 stanowić będą podstawę do wydania nagrody. Oświadczenie można pobrać tutaj. 3. Laureat utraci prawo do nagrody głównej w przypadku braku przesłania kompletnych danych, o których mowa w 6 ust. 1 w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o wygranej od Organizatora. 4. Jeżeli w wyniku nie podania danych z 6 ust. 1 Laureat utraci prawo do nagrody głównej, wówczas Komisja wyłoni kolejnego Laureata. 5. Nagrody główne oraz nagrody dodatkowe zostaną wydane przez Organizatora Laureatom Konkursu najpóźniej do dnia r. Nagrody główne zostaną przesłane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie przesyłki kurierskiej. 6. Za czynność wydawania nagród odpowiedzialny jest tylko Organizator. 7. Organizator wykona jedną próbę doręczenia Nagrody do Laureata. Jeżeli próba doręczenia okaże się nieskuteczna z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w szczególności w przypadku podania błędnego adresu przez Laureata lub nieodebrania przesyłki przez Laureata, Laureat traci prawo do nagrody. 8. Jeżeli Laureat utraci prawo do nagrody w wyniku jej nieodebrania, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora. 7 [Odpowiedzialność i uprawnienia organizatora] 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej strony nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków Konkursu jak również ewentualne wynikające z tego problemy techniczne. 2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników. 3. Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym unieważnienia zgłoszeń z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Organizator uprawniony jest do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Uczestników tylko w zakresie organizacji i przebiegu Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 8 [Zasady postępowania reklamacyjnego] 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą

5 zgłaszać na piśmie w terminie do dnia r. na adres: Medicover Sp. Z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa, z dopiskiem: Marketing: Uśmiech z okładki. 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu. 3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu Uczestnika postępowania, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 6. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestników podejmowane będą przez komisję powołaną przez Organizatora większością głosów w formie pisemnej. 7. Uczestnik zostanie o decyzji komisji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne przy czym Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 8. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Medicover. 9 [Postanowienia końcowe] 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Organizatora. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem Załączniki: Załącznik nr. 1 Oświadczenie do pobrania tutaj.

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!.

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB"

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI PROJEKT KLUB REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem Głosowania") określa ogólne warunki głosowania w ramach Projektu Klub służącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo