Regulamin Konkursu Wymarzona randka na Walentynki. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Wymarzona randka na Walentynki. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Wymarzona randka na Walentynki. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Sonata Travel Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie ul: Piękna 16, KRS: (XII Wydział KRS Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie), kapitał zakładowy: , NIP: , REGON: operator portalu hotele.lataj.pl Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 stycznia 2012 r Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 14 lutego 2012 r Konkurs jest prowadzony za pomocą aplikacji udostępnionej na profilu Organizatora na platformie Facebook.com 1.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z Serwisem Facebook 1.6 Prowadzony przez Organizatora Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Uczestnik ) Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook oraz zaznaczenie Lubię to w odpowiednim polach aplikacji konkursowej odnoszących się do profili: 1. https://www.facebook.com/lataj.hotele 2. https://www.facebook.com/lataj.biletylotnicze Tylko osoby które polubią oba profile mogą brać udział w konkursie Wymagane jest również przesłanie za pomocą aplikacji konkursowej zgodnych z wymogami konkursu tekstów. Tekst powinien się składać z 2 części: Tytuł ( do 250 znaków) oraz Opis ( do 2000 znaków). 1

2 Tekst nie może zawierać wulgarnych, nieprzyzwoitych słów. Nie może obrażać ani naruszać swobody i godności osobistej żadnej z osób opisywanych w tekście, jak również osób publicznych czy instytucji. Tekst nie może zawierać opisów sugerujących przynależność bądź propagować żadnej z partii politycznych, ani wyznań religijnych. Jeśli przesłane teksty będą zawierały wyżej wymienione opisy, zostaną one automatycznie zdyskwalifikowane z konkursu Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody Udział w Konkursie jest bezpłatny. 3. KONKURS 3.1. Wytypowane z puli zgłoszeniowej teksty konkursowe zostaną zamieszczone przez Organizatora, a internauci będą oceniać je poprzez aplikację konkursową dostępną na profilu FunPage Hotele.Lataj.pl portalu społecznościowego Facebook. https://www.facebook.com/lataj.hotele 3.2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy Etap pierwszy trwa od r. (Start wysyłania opisów :00:00 Koniec wysyłania opisów :59:59). W tym czasie uczestnicy konkursu zostają zobowiązani do przesłania za pośrednictwem aplikacji konkursowej tekstu Etap drugi trwa od r. W tym czasie internauci będą mieli możliwość oddania głosu najlepszy ich zdaniem tekst. (Start Głosowania :00:00 Koniec głosowania :59:59). 3.3 Tematyką tekstów konkursowych jest Wymarzona randka Walentynkowa. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. W Konkursie biorą udział wszystkie osoby, które spełniają Warunki Uczestnictwa Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w konkursie w dowolnym momencie jego trwania Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko teksty napisane przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie 2

3 naruszające praw osobistych osób, miejsc opisywanych w tekście. W przypadku gdy w tekście pojawiają się autentyczne imiona i nazwiska osób trzecich, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację tego tekstu ( czy połączenie tekstu z profilem danej osoby na portalu społeczościowym Facebook). Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie tych praw lub roszczenia osób czy instytucji opisanych w przypadku publikacji tekstu W konkursie udział wezmą osoby, które w dniach r. prześlą swoje teksty za pomocą aplikacji konkursowej. Od dnia 7 do 13 lutego 2012, przesłane teksty udostępnione będą poprzez aplikację konkursową na FunPage Hotele.Lataj.pl gdzie będą na nie głosować internauci poprzez zaznaczenie pola Lubię to w aplikacji konkursowej Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 tekst o szeroko rozumianej tematyce spędzenia wymarzonej randki Walentynkowej Tekst musi spełniać następujące wymagania techniczne: a) maksymalny tytuł Opisu to 250 znaków c) maksymalna wielkość tekstu Opisu to 2000 znaków 4.7. Wysyłając tekst konkursowy Uczestnik zgadza się na upublicznienie jego zdjęcia profilowego widniejącego na portalu społecznościowym Facebook w momencie zakwalifikowania go do puli uczesntików biorących udział w losowaniu nagrody głównej Zgłoszenie tekstu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonego tekstu na stronach internetowych Organizatora, w tym także w profilu na stronie Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, tekstu, które: a) narusza prawo obowiązujące w Polsce b) narusza prawa i uczucia osób trzecich c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. opisy zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy) d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy) e) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.6 f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone teksty wyłącznie w czasie trwania Konkursu W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 4.9. Moderator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. 3

4 4.12. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska równą liczbę głosów nagroda główna zostanie przyznana osobie która, wg organizatora konkursu, zamieści najciekawszy opis. Decyzja organizatora jest w takim wypadku ostateczną Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo do usunięcia nadesłanego tekstu konkursowego na dowolnym etapie trwania konkursu i bez podania przyczyny. 5. ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODA 5.1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z procedurą 3.1 oraz Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 14 lutego 2012 o godzinie 14:00 na profilu Hotele.Lataj.pl na portalu społecznościowym Facebook Nagrodą w konkursie jest weekendowy* pobyt dla pary** w luksusowym apartamencie w Ustce Organizator konkursu przewidział również nagrody pocieszenia dla drugiego oraz trzeciego miejsca w konkursie. Będą to kupony rabatowe (10% oraz 5%) do wykorzystania przy rezerwacji hotelowej w serwisie Hotele.Lataj.pl 5.5. Wygranej nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny Zwycięzca konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie Wartość nagrody nie przekracza równowartości 740 PLN. *(piątek- sobota - niedziela) **(zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej) 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRODY Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane w dniu 14 lutego o godz na profilu Organizatora - Hotele.Lataj.pl na portalu społecznościowym Facebook jak i na jego stronie internetowej dnia 14 lutego 2012 r. po godz Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną (e- mail). Organizator prześle też propozycje terminów w których zwycięzca Konkursu może wykorzystać nagrodę. Zwycięzca Konkursu aby otrzymać nagrodę zobowiązany będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe oraz deklaracje dotyczące wyboru terminu realizacji nagrody Voucher zostanie przesłany do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres. 4

5 6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przechodzi na uczestnika który uzyskał drugą w kolejności lokatę liczbę głosów. W stosunku do tej osoby postanowienia pkt 6.2 i 6.3 powyżej stosuje się odpowiednio. A nagrody za miejsce 2 i 3 przechodzą odpowiednio na 3 i 4 osobę w rankingu największej liczby głosów Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnik może zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem,,konkurs Walentynkowy Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e- mail konkursu: 9.3. Naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno- marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 5

6 Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 6

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU KONKURS ZAKOŁUJ TU REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu ZAKOŁUJ TU, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Gdańskiej 6, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkurs na projekt kampanii Elektro nie śmieci prowadzonej przez 20 osobową grupę młodzieży Patrol Elektrośmieci. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, które zostaną nagrodzone

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu: Księgowi Przyszłości 2014 zwanego dalej,,konkursem jest spółka SONETA Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Team Project 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.1. Konkurs konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Formuła X Pazurki w Wielkim Mieście [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Formuła X Pazurki w Wielkim Mieście [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Formuła X Pazurki w Wielkim Mieście 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.pl. 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sephora w serwisie Facebook: www.facebook.com/sephorapolska. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu UK jest OK 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo