Love your hands, we do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Love your hands, we do"

Transkrypt

1 Love your hands, we do

2 STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed temperatur¹ Zatwierdzone do kontaktu z ywnoœci¹ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ Actigrip HP Actigrip VHP Aerostar Aerostar DG Aerostar HP Aerostar HP Tropique Astroflex Belmain Plus Black Heavyweight G17K Blue Nitrile G25B Blue Nitrile G26B Butyl Plus R 0.5 Calorproof Molleton 2 Colortext BL1 Picots 1F Colortext Plus Colortext Plus Grip 2F Colortext Plus Picots 1F Comacier VHP Comahot Comarex 35 Comarex Tropique Cotton Terry Loop TL28CC Cotton Terry Loop TL28FC Cotton Terry Loop TL28KW Cotton Terry Loop TL28LI Cotton Terry Loop TL28SC Crystal Blue Crystal Clear Cutstar Emperor Emperor REINF Featherlite S600D Featherlite S600PF Featherweight Plus G31H Fireblade FB IV Fireblade FB10 Fireblade FB10PD2 Fireblade FB20 Fireblade FB20-FIN Fireblade FB20PD Fireblade FB20PD-FIN Fireblade FB30 Fireblade FB30PD Fireblade FB40 Fireblade Sleeves FS10 Fireblade Sleeves FS14 Fireblade Sleeves FS14BT Fireblade Sleeves FS18 Fireblade Sleeves FS18BT Fireblade Sleeves FS22 Fireblade Sleeves FS-FIN 10 Fireblade Sleeves FS-FIN 14 Flexilight PF Fleximax 27 Fleximax 35 Fleximax 40 Flexiproof Flexirex Tropique Foodgrip G10BF Foodgrip G10GF Foodsure U12B G12P G12T G12Y G43Y G915B G915F Green Nitrile G25G Green Nitrile G26G Grey PF Insulator K2000 K2000 BR KT1 Insulator KT2 Insulator KT2D Insulator Latextough L110 Long Nitrosolve Z51G Master Driver Monofil 1 Monogrip Monylon Confort 1 Monysoft 1 Multiplus Multiplus RRM Multipost Multipost VHP Multitop Multitropique RRV 2

3 STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed temperatur¹ Zatwierdzone do kontaktu z ywnoœci¹ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ Natural Rubber Dry Box Gauntlet Natural Rubber Dry Box Mitt Neoprene Dry Box Gauntlet NFS Nitrotough N110 Nitrotough N120 Nitrotough N1200 Nitrotough N130 Nitrotough N1300 Nitrotough N150 Nitrotough N1500 Nitrotough N170 Nitrotough N1700 Nitrotough N210 Nitrotough N230B Nitrotough N230Y Nitrotough N250B Nitrotough N250Y Nitrotough N300 Nitrotough N630 Nitrotough N640 Nitrotough N650 Nitrotough N660 Nitrotough N730 Nitrotough N740 NT10B NT10B PF NT10P PF NT14B PF NYT 630 Orange Supaweight G02T P56B P56B Insulator P57B PG10 PGK10 Picolon Confort Picolon Confort 2F2DO Picosoft 1 Picosoft DG Picostar Pro-Tech PU1000 PU610 DG PU630 PU800 PU900 PX130 Plus PX120 PX130 PX130 Plus DG PX140 PX145SP PX160 PX-Insulator Red Lightweight G01R Soft Nitrile G21B Solvaplus Supasoft S20B Suregrip G04Y Suretech Biogel P S828 Suretech Biogel P S965 Suretech Pharma N Suretech V100 Suretech V70N Suretech V75 Suretech V77B Toundra Tripletec Plus G44R Ultrablade UB10 Ultrablade UB100 Ultrablade UB15 Ultrablade UB150 Ultrablade UB150-6 Ultrablade UB15-6 Ultrablade UB15G Ultrablade UB20 Ultrablade UBS15 Ultrablade UBS21 Viz PF Insulator Vulcain 2100 Vulcain 950 Vulcatherm Plus W62B W62P W62Y XRT BK XRT Insulator XRT R 3

4 Normy EN Comabox Rêkawice jednorazowego u ytku

5 Witamy w Comasec International Group (CMIG) Dziêki po³¹czeniu dwóch znanych œwiatowych marek, Comasec i Marigold Industrial, Comasec International Group sta³a siê jednym ze œwiatowych liderów produkuj¹cych œrodki ochrony r¹k, zatrudniaj¹cym w swoich zak³adach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie dwóch krajów ponad 1000 osób. Z siedzib¹ g³ówn¹ w Gennevilliers, w pó³nocnej czêœci Pary a, CMIG jest w stanie dostarczyæ bezkonkurencyjnie bogaty asortyment œrodków ochrony r¹k. Oba zak³ady produkcyjne Grupy, w Malezji i Portugalii zdoby³y certyfikaty ISO oraz ISO CMIG posiada ca³kowit¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ osi¹gaj¹c¹ ponad 200 milionów par rêkawic rocznie. Fabryka w Malezji Comasec Marigold Industrial Od powstania w póÿnych latach szeœædziesi¹tych XX wieku, Marigold Industrial sta³ siê œwiatow¹ mark¹ w zakresie przemys³owych œrodków ochrony r¹k. Marka ta cieszy³a siê ci¹g³ym rozwojem swoich rynków w ci¹gu lat 70-tych, 80-tych i 90-tych, a w tej chwili poszerzy³a swój asortyment w celu zaspokojenia zwiêkszonego nacisku na bezpieczeñstwo w miejscu pracy. W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia, Marigold Industrial gwa³townie zmieni³ siê z firmy zlokalizowanej w Wielkiej Brytanii, która rynki europejskie traktowa³a jak 'eksport', w prawdziw¹ miêdzynarodow¹ markê. To wszystko zosta³o osi¹gniête dziêki zwiêkszaj¹cej siê sprzeda y na rynkach Pó³nocnej i Po³udniowej Europy, Pó³nocnej Ameryki a ostatnio, dziêki ekspansji na rynki Europy Wschodniej, Po³udniowej Afryki i Dalekiego Wchodu. Za³o ony w 1948, Comasec jest wiod¹cym producentem rêkawic specjalistycznych, stosowanych zarówno w przemyœle, jak i w gospodarstwie domowym. Poprzez swoje innowacyjne podejœcie, jak równie dziêki systemowi SAP ERP, Comasec oferuje swoim klientom rozwi¹zania dotycz¹ce ochrony r¹k na indywidualne zamówienia. Stworzono równie innowacyjne rozwi¹zania dostarczaj¹ce dodatkowych korzyœci, takie jak sprzeda przez internet poprzez e-comasec.com. Nasza Misja To keep working hands safe so they can enjoy what life brings. Zapewniæ bezpieczeñstwo rêkom przy pracy, by mog³y cieszyæ siê tym co przynosi ycie. Rêkawice Marigold Industrial spe³niaj¹ wymogi Dyrektywy UE dotycz¹cej Œrodków Ochrony Osobistej (PPE), s¹ zgodne z odpowiednimi Normami Europejskimi, posiadaj¹ odpowiedni znak CE i s¹ dostosowane do standardów ASTM (Amerykañskiego Stowarzyszenia Badañ l Materia³ów). 5

6 Certyfikat EMAS Obs³uga oraz zabezpieczenie klienta na najwy - szym œwiatowym poziomie

7 Œci¹gacz Zaprojektowany aby utrzymaæ rêkawicê na w³aœciwym miejscu i zapobiegaæ dostawaniu siê odpadków do wnêtrza rêkawicy. Umo liwia szybkie zdjêcie rêkawic. Otwarty mankiet zapewnia lepsz¹ wentylacjê i zabezpiecza przed poceniem siê d³oni. Powierzchnia wzmocniona poprzez granulowanie Wykoñczenie w kszta³cie granulowanych lateksowych okruchów poprawia przyczepnoœæ i zwiêksza trwa³oœæ produktu. Mankiet przed³u ony Rêkawica z przed³u onym mankietem zapewnia ochronê przedramienia i zabezpiecza przed dostawaniem siê drobin do wnêtrza. 7

8 Normy EN AKL W³aœciwoœci rêkawic Comasec i Marigold Industrial oceniane s¹ wed³ug norm europejskich. Symbolizuj¹ je piktogramy, czasem zawieraj¹ce cyfry oznaczone poziomem ich efektywnoœci. Normy te s¹ regularnie uaktualniane, poni ej znajduje siê ich najnowsza wersja.

9 Normy EN EN421 - Ochrona przed ska eniem radioaktywnym Ten piktogram dotyczy rêkawic, które chroni¹ przed ska eniem radioaktywnym.

10 Comabox Czym jest Comabox? Comabox to automatyczne urz¹dzenie s³u ¹ce do dystrybuowania rêkawic ochronnych wewn¹trz przedsiêbiorstwa. G³ównym zadaniem Comabox'u jest zapewnienie dostêpu pracownikom do rêkawic ochronnych przez 24h/dobê bezpoœrednio przy stanowiskach pracy lub w miejscach dla nich ogólnodostêpnych. Ponadto Comabox gwarantuje stosowanie odpowiednich ochron do zagro eñ, jakie wystêpuj¹ podczas pracy. Jak dzia³a Comabox? Urz¹dzenie identyfikuje u ytkowników za pomoc¹ indywidualnych kart pracowniczych stosowanych ju w firmie (np. karty z 'chipem' elektronicznym, z paskiem magnetycznym lub kodem kreskowym), co daje mo liwoœæ kontroli zu ycia œrodków ochrony osobistej przez konkretnego pracownika lub poszczególne wydzia³y, czego skutkiem powinno byæ znacz¹ce obni enie kosztów. Zalet¹ Comabox'u jest ³atwoœæ z jak¹ mo na dokonywaæ poboru odpowiednich rêkawic ochronnych. Pracownik, po zidentyfikowaniu siê za pomoc¹ swojej karty, otwiera przegródkê (tylko jedn¹) i wyci¹ga ze œrodka przys³uguj¹ce mu rêkawice ochronne w odpowiednim rozmiarze. Ka da taka operacja rejestrowana jest w wewnêtrznej pamiêci poszczególnych urz¹dzeñ, sk¹d przesy³ana jest do serwera g³ównego, gdzie gromadzone s¹ dane o zu yciu ze wszystkich Comabox'ów u ywanych w danym przedsiêbiorstwie. Przekazywanie danych nastêpuje za poœrednictwem pamiêci przenoœnej, któr¹ pracownik obs³uguj¹cy urz¹dzenie pod³¹cza ka dorazowo przy uzupe³nianiu i przenosi je do odpowiednio skonfigurowanego komputera, sk¹d nastêpuje transfer do serwera g³ównego. Dostêp do tak zgromadzonych informacji nastêpuje za poœrednictwem odpowiedniej witryny internetowej (www.comabox.com) po uprzednim wprowadzeniu loginu i has³a, które posiada jedynie autoryzowany personel przedsiêbiorstwa, jak równie uprawniony pracownik dystrybutora poniewa na podstawie tych danych nastêpuje cykliczne fakturowanie zu ytych ochron (klient p³aci tylko za œrodki, które zosta³y pobrane z urz¹dzenia). Korzyœci jakie przynosi Comabox Dla Klienta najwa niejszym aspektem s¹ korzyœci, jakie p³yn¹ z u ytkowania Comabox'ów, a te mo emy podzieliæ na dwie kategorie: z punktu widzenia Dzia³u BHP oraz dla Dzia³u Zaopatrzenia. Korzyœci dla Dzia³u BHP: Dostêp do ochron przez 24 h/dobê (doskonale nadaje siê przy pracy wielozmianowej). Usystematyzowanie listy stosowanych rêkawic ochronnych. Gwarancja stosowania ochron zalecanych przez S³u by BHP. Wyeliminowanie utrudnionego dostêpu do ochron osobistych. Znaczne obni enie wypadkowoœci w przedsiêbiorstwie. Korzyœci dla Dzia³u Zaopatrzenia: Obni enie zu ycia œrodków ochrony osobistej. Optymalizacja zakupów w standardzie p³atnoœæ tylko za œrodki pobrane z urz¹dzeñ. Ograniczenie 'stocków' magazynowych. Pe³na kontrola oraz optymalizacja zu ycia w zak³adzie, na linii produkcyjnej etc. Comabox to wiedza i nadzór Aby w pe³ni ukazaæ funkcjonalnoœæ urz¹dzeñ, nale y równie podkreœliæ istotê dzia³ania bazy danych. Informacje o zu yciu, które trafiaj¹ do serwera g³ównego, mo na w ka dej chwili pobraæ w formacie arkusza Microsoft Excel i przeprowadzaæ ró nego rodzaju analizy, np.: zu ycie danej rêkawicy w przedziale czasowym, zu ycie rêkawic ochronnych w poszczególnych dzia³ach firmy (w poszczególnych Comabox'ach ), zu ycie rêkawic ochronnych przez konkretnego pracownika, etc. Mo liwe s¹ analizy na podstawie ró nych kryteriów w zale noœci od potrzeb lub parametrów, które maj¹ byæ poddane analizie. 10 Comabox daje równie mo liwoœæ nak³adania ograniczeñ i limitów. Mo na przydzieliæ ka demu pracownikowi odpowiedni¹ iloœæ rêkawic ochronnych w pewnym przedziale czasowym (np. 5 par w ci¹gu miesi¹ca) lub uniemo liwiæ pobór niew³aœciwych rêkawic przez pracownika (np. spawacz nie pobierze rêkawic chemoodpornych). Takie ograniczenia gwarantuj¹ sprawiedliwe rozdzielenie œrodków miêdzy pracownikami oraz zapewniaj¹, e pracownicy u ywaj¹ odpowiednich œrodków zalecanych przez S³u by BHP.

11 Kategoria ta przeznaczona jest dla rêkawic z oznaczeniem EN374, zapewniaj¹cych ochronê przed ciek³ymi œrodkami chemicznymi. Nie istniej¹ jednak takie rêkawice, które zapewnia³yby ochronê przed ka dym œrodkiem chemicznym. Jest bardzo wa ne, aby dobrane zosta³y takie rêkawice, które zapewniaj¹ najbardziej efektywn¹ ochronê przed danym œrodkiem chemicznym i w danym zastosowaniu. G³ówne wskazówki - rêkawice nitryiowe zapewniaj¹ najbardziej efektywn¹ ochronê przed œrodkami chemicznymi na bazie olejów (rozpuszczalniki, oleje i smary), podczas gdy rêkawice z gumy naturalnej (lateksu) s¹ odpowiednie do ochrony przed chemikaliami na bazie wody (kwasy i zasady). Ochrona przed œrodkami chemicznymi

12 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Do zastosowañ ogólnych Multitop Multipost Multiplus RRM 4121 AJKL AJKL III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealne do intensywnego u ytku w sytuacjach, gdzie istnieje powa ne zagro enie uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym: ciêcie (skrawanie) w warunkach zaolejonych, przy ropie naftowej i benzynie. Rêkawica ze wzmacnianego PCV z kolorow¹ nakrapian¹ warstw¹ pokrywaj¹c¹ d³oñ i palce, dzia³aj¹c¹ jak wskaÿnik zu ycia. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny i warstwa wierzchnia. Doskona³a odpornoœæ na œcieranie. Trwa³a rêkawica do prac mechanicznych w œrodowisku chemicznym i zanieczyszczonym (ciêcie i skrawanie w warunkach zaolejonych, przy ropie naftowej i jej pochodnych, kwasach, gruntowaniu, itp.), pracach zwi¹zanych z obróbk¹ mechaniczn¹. Wysokiej jakoœci rêkawica ze wzmacnianego PCV z mikrogranulowanym pokryciem antypoœlizgowym dla zwiêkszenia odpornoœci na zu ycie i lepszego uchwytu. Anatomiczny kszta³t dla lepszej manipulacji i komfortu u ytkowania. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny. Doskona³a odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne - œcieranie i rozdarcie. Idealna do prac zagro onych uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi: konserwacja, czyszczenie, zak³ady petrochemiczne, fabryki. Rêkawica ze wzmacnianego PCV z podwójnie zanurzon¹ warstw¹ wierzchni¹ i wzmocnieniem w czêœci chwytnej. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny. Doskona³a odpornoœæ na niszcz¹ce dzia³anie œrodków chemicznych, ochrona przed olejami, rop¹ naftow¹ i jej pochodnymi, œrodkami do gruntowania, kwasami, zawartymi równie w rozpuszczalnikach. Anatomiczny kszta³t zapewnia lepsz¹ manipulacjê i komfort pracy. Doskona³a odpornoœæ na œcieranie i rozdarcie. 12 Multitop E E03 10 (XL) 0304E04 11 (XXL) 0304E00 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multitop E E03 10 (XL) 0307E04 11 (XXL) 0307E00 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6 x 10 par w kartonie Multipost 27 6,5 (XS) 0244E06 7 (S) 0244E E E03 10 (XL) 0244E04 11 (XXL) 0244E00 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multipost E E03 10 (XL) 0247E04 11 (XXL) 0247E00 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6x10parwkartonie Multiplus 27 RRM 0314E43 10 (XL) 0314E44 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multiplus 40 RRM 0317E43 10 (XL) 0317E44 11 (XXL) 0317E40 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6x10parwkartonie

13 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne P56B & P57B Supasoft S20B Astroflex 4121 AJKL AKL X2XXXX III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do u ytku w przetwórstwie ywnoœci, sektorach chemicznych, przemyœle petrochemicznym i gazowym, budownictwie, sektorze us³ug komunalnych, konserwacji i przenoszeniu elementów pokrytych olejami. Miêkkie pokrycie z PCV zachowuje w³aœciwoœci manipulacyjne i kszta³t w niskich temperaturach. Na bazie 13-splotowej bezszwowej wyœció³ki. Ergonomiczny kszta³t zapewnia doskona³e, naturalne dopasowanie do d³oni. Nakrapiana szorstka warstwa wierzchnia powoduje, e przenoszenie materia³ów mokrych i œliskich jest ³atwiejsze i bezpieczniejsze. Zgrzewane na gor¹co mankiety (P57B) zapewniaj¹ wodoodpornoœæ. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku przy œrodkach chemicznych, przy pracach laboratoryjnych, konserwacji, przetwórstwie ywnoœci. Flokowana rêkawica z PCV. Szorstka powierzchnia czêœci chwytnej rêkawicy. Miêkka i wygodna w u ytku. Idealna dla u ytkownika wra liwego na lateks lub œrodki chemiczne zawarte w rêkawicach. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku w przemyœle rybnym, na farmach ostryg, przy us³ugach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym, jak równie przy ogólnych pracach z materia³ami suchymi i mokrymi oraz przy produkcji ywnoœci. Rêkawica ze wzmacnianego niebieskiego lateksu. Bezszwowa wyœció³ka zwiêksza komfort podczas u ytkowania. Porowata powierzchnia zapewnia dobry chwyt zarówno w warunkach mokrych, jak i suchych. Doskona³a elastycznoœæ i wysoki poziom zrêcznoœci. Umo liwia kontakt do 250 C. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) dotycz¹cej kontaktu z ywnoœci¹. P56B 7 (S) M M10160 M (XL) M10162 D³ugoœæ 300 mm P57B 7 (S) M M10163 M (XL) M10165 D³ugoœæ 620 mm Pakowanie: 12 par, 6x12parwkartonie 7 (S) 10 (XL) D³ugoœæ 310 mm M05442 M05443 M05444 M05445 Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,00 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 7 (S) M M M (XL) M (XXL) M D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 2,50mm Pakowanie: 12 par, 10 x 12 par w kartonie 13

14 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Blue Nitrile G25B & Green Nitrile G25G Blue Nitrile G26B & Green Nitrile G26G Belmain Plus 4101 AJKL 3001 AJKL 21CFR 3131 CKL X1XXXX III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony G25G Idealna do u ytku przy konserwacji, monta u, G25B w przemyœle samochodowym i poligraficznym, przy przenoszeniu ywnoœci. Rêkawica nitrylowa odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Rêkawica flokowana z powierzchni¹ chwytn¹ o zwiêkszonej chropowatoœci. Otwarte mankiety umo liwiaj¹ wentylacjê i zapobiegaj¹ poceniu siê d³oni. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie olejów. Dobra odpornoœæ na przebicie i œcieranie. Idealna do u ytku w miejscach przygotowywania ywnoœci, w przemyœle agrochemicznym, przy opryskach upraw. Rêkawica nitrylowa odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Rêkawica bez wyœció³ki z powierzchni¹ chwytn¹ o zwiêkszonej chropowatoœci. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie olejów. Otwarte mankiety umo liwiaj¹ wentylacjê i zapobiegaj¹ poceniu siê d³oni. Dobra odpornoœæ na przebicie i œcieranie. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR. Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym, do ogólnego zastosowania przy przenoszeniu materia³ów suchych i mokrych. Rêkawica ze wzmacnianego niebieskiego lateksu. Bezszwowa wyœció³ka zwiêksza komfort u ytkowania. G³adkie wykoñczenie, wysoka elastycznoœæ i wysoki poziom w³asnoœci manipulacyjnych. Umo liwia kontakt do 100 C. Bardzo dobra odpornoœæ na œcieranie i rozerwanie. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. 14 Blue Nitrile G25B 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 5746 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,84 mm Green Nitrile G25G 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 5747 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,84 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie Blue Nitrile G26B 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 8058 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,69 mm Green Nitrile G26G 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 8063 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,69 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 7 (S) 1171E E E13 10 (XL) 1171E14 11 (XXL) 1171E10 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 2,40 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie

15 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Foodsure U12B Foodgrip G10BF & Foodgrip G10GF G915F & G915B JKL 21CFR 4101 JKL 21CFR III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna przy obróbce miês, do prac przy t³ustej ywnoœci i w przemyœle rybnym. Flokowana, niebieska rêkawica z lateksu naturalnego. Mocna, ale precyzyjna konstrukcja. Odporny na rozdarcie mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ u³atwiaj¹cy wk³adanie. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku przy przetwórstwie ywnoœci, poligrafii, w ogólnych pracach konserwacyjnych i porz¹dkowych. Lekka, flokowana rêkawica nitrylowa G10BF niebieska, G10GF - zielona. Specjalna technika produkcji zapewnia odpowiednie wykoñczenie powierzchni w celu zwiêkszenia chwytnoœci. Powierzchnia w czêœci d³onicowej rêkawicy o wzorze 'diamentu' zapewnia doskona³y chwyt. Lekka waga zapewnia prawdziwy komfort u ytkowania po³¹czony z ochron¹. Idealna do u ytku w przemyœle petrochemicznym i ga³êziach pokrewnych. Doskona³a przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem i czyszczeniem chemicznym. Rêkawica nitrylowa odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie olejów. Chropowate wykoñczenie powierzchni w czêœci d³oni rêkawicy dla pewniejszego chwytu. Flokowanie zwiêksza komfort u ytkowania. Precyzyjna i trwa³a. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) dotycz¹cej kontaktu z ywnoœci¹. LuŸno dopasowany mankiet zapewnienia dodatkow¹ wentylacjê d³oni. Szeroki zakres rozmiarów. Dostêpna w kolorze zielonym (G915F) i niebieskim (G915B). 6.5 (S) (M) (L) (XL) 1620 D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,85 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G10BF 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,68 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G10GF 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,68 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G915F 7 (S) (XL) (XXL) 9311 G915B 7 (S) (XL) (XXL) D³ugoœæ 335 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0, 76 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 15

16 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne W62B, W62P & W62Y Soft Nitrile G21B Black Heavyweight G17K 21CFR 3101 JKL 3121 AKL I Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna w systemie kodowania kolorami rodzaju prac, m.in. przy us³ugach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, (np. ó³te w kuchni, ró owe w pomieszczeniach mycia, itp.) Flotowana, lekka rêkawica z lateksu naturalnego. Asortyment obejmuje trzy ró ne kolory: W62B - niebieski, W62P - ró owy, W62Y - ó³ty. Mocna, ale precyzyjna konstrukcja. Odporny na rozdarcie mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ dla u³atwienia wk³adania. Zgodna z Dyrektyw¹ 21 CFR (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku w poligrafii, pracach monta owych i przetwórstwie ywnoœci. Rêkawica o unikalnej konstrukcji z miêkkiego nitrylu, flokowana, ³¹czy wysoki komfort z ochron¹. Powierzchnia chwytna o zwiêkszonej chropowatoœci. Rêkawica ³¹czy wszystkie w³aœciwoœci ochronne nitrylu z komfortem jaki daje naturalna guma. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku w przemyœle ciê kim, monta u, pracach konserwacyjnych i us³ugach komunalnych. Wygodna i precyzyjna rêkawica z lateksu naturalnego, nadaj¹ca siê do pracy w ciê kich warunkach. Mocna rêkawica przemys³owa do zastosowañ ogólnych. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie wody. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozerwanie i ³atwe wk³adanie. D³u szy mankiet zapewnia dodatkow¹ ochronê. 16 W62B 6.5 (S) (M) (L) (XL) 4747 W62P 6.5 (S) (M) (L) (XL) 4763 W62Y 6.5 (S) (M) (L) (XL) 4759 D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,66 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 8051 D³ugoœæ 345 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,70 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 1625 D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,60 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie

17 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Suregrip G04Y G12P, G12T & G12Y Orange Supaweight G02T 3110 AKL CFR 2010 AKL 21CFR III Kategoria Ochrony (tylko G12P i G12Y) III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do u ytku przy œrodkach chemicznych, elektronicznych i strefach przygotowania produkcji. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie wody. Rêkawica z lateksu naturalnego, posiada d³ugi mankiet i podwy szon¹ gruboœæ dla zapewnienia dodatkowej ochrony. Flokowana dla wiêkszego komfortu podczas u ytkowania. Zwiêkszona chropowatoœæ na wewnêtrznej czêœci d³oni i palców dla zapewnienia pewniejszego chwytu w wilgotnych warunkach. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozdarcie i u³atwiaj¹cy wk³adanie. Idealna w systemie kodowania kolorami rodzaju prac, m.in. przy us³ugach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, (np. ó³te w kuchni, ró owe w pomieszczeniach mycia, itp.) Flotowana, lekka rêkawica z lateksu naturalnego. Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych z niskim zagro eniem. Asortyment obejmuje trzy ró ne kolory: G12P - ró owy, G12T - mandarynkowy i G12Y - ó³ty. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozerwanie i u³atwiaj¹cy wk³adanie. Zgodna z Dyrektyw¹ 21 CFR (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do laboratoriów i szerokiego zakresu zastosowañ w przemyœle chemicznym. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie wody. Mocna rêkawica do zastosowañ ogólnych z lateksu naturalnego. Chropowate wykoñczenie zapewnia pewniejszy chwyt w wilgotnych warunkach. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozerwanie i u³atwiaj¹cy wk³adanie. Wyd³u ony, dodatkowo wy ³obiony mankiet dla zapewnienia lepszej wentylacji i maksymalnej ochrony. Zgodna z Dyrektyw¹ 21 CFR (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. 7.5 (S) (M) (L) (XL) 1620 D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,50 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G12P 6.5 (S) (M) (L) (XL) 3819 G12T 6.5 (S) (M) (L) (XL) 6663 G12Y 6.5 (S) (M) (L) (XL) 3821 D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,85 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 6.5 (S) (M) (L) (XL) 1616 D³ugoœæ 325 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,35 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 17

18 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Tripletec Plus G44R G43Y Flexiproof 3011 AKL AJK X1XXXX III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym. Potrójnie zanurzana rêkawica z lateksu naturalnego z pokryciem nitrylowym na ca³ej d³ugoœci rêkawicy dla wyd³u enia okresu u ytkowania. D³ugi, flokowany mankiet dla zapewnienia odpowiedniej ochrony i wygody. Dobra odpornoœæ na oleje, t³uszcze, œrodki chemiczne i detergenty po³¹czona z dobrym chwytem i precyzj¹. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozdarcie. Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym. Potrójnie zanurzana rêkawica z lateksu naturalnego z pokryciem nitrylowym dla wyd³u enia okresu u ytkowania. D³ugi, flotowany mankiet dla zapewnienia odpowiednie ochrony i wygody. Dobra odpornoœæ na oleje, t³uszcze, œrodki chemiczne i detergenty po³¹czona z dobrym chwytem i precyzj¹. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozdarcie. Idealna do intensywnych prac zwi¹zanych z przenoszeniem elementów œciernych i ostrych, jak równie z kontaktem z agresywnymi œrodkami chemicznymi, z rozpuszczalnikami w³¹cznie. Wzmacniana rêkawica nitrylowa na wyœció³ce ze 100% bawe³ny. Doskona³a elastycznoœæ i w³aœciwoœci manipulacyjne. Zwiêkszona odpornoœæ na œcieranie. Zapewniaj¹ca wysoki komfort przy intensywnym u ywaniu. Doskona³a odpornoœæ na chemikalia, szczególnie na agresywne œrodki chemiczne, z rozpuszczalnikami w³¹cznie. Dostêpna jest w dwóch d³ugoœciach: 27 cm i 40 cm (S) (M) (L) 3824 D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,98 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie Do wyczerpania zapasów 6.5 (S) (M) (L) (XL) D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,00 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie Flexiproof E E13 10 (XL) 1750E14 11 (XXL) 1750E10 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 12 x 10 par w kartonie Flexiproof E E13 10 (XL) 1770E14 D³ugoœæ 350 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Flexiproof E E13 10 (XL) 1790E14 11 (XXL) 1790E10 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 8x10parwkartonie

19 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Butyl Plus R 0.3 / R 0.5 / R (R 0.3) 2010 (R 0.5) 1021 (R 0.7) BIK III Kategoria Ochrony Idealna do stosowania w przemyœle chemicznym przy pracach z agresywnymi zwi¹zkami, w laboratoriach, przy tworzywach sztucznych ( ywice epoksydowe i poliuretanowe). Nie wzmocnione i nie flokowane rêkawice z czarnego butylu. Szorstkie wykoñczenie d³oni zapewnia lepsz¹ chwytnoœæ. Doskona³a odpornoœæ chemiczna, zw³aszcza wobec agresywnych zwi¹zków chemicznych, w tym rozpuszczalników i silnych kwasów. Doskona³a ochrona przed gazami, zw³aszcza przed ozonem. Dostêpna w trzech wersjach: R gruboœæ 0,3 mm, R gruboœæ 0,5 mm i R 0,7 - gruboœæ 0,7 mm. Co to jest kauczuk butylowy? Kauczuk butylowy (IIR, kauczuk izobuteno-izoprenowy) to syntetyczny kauczuk bêd¹cy produktem polimeryzacji izobutylenu lub kopolimeryzacji izobutylenu z niewielk¹ iloœci¹ izoprenu b¹dÿ buta-1,3-dienu. Opatentowany po raz pierwszy w 1931 roku przez BASF. Ten elastomer jest prawie nieprzepuszczalny dla gazu (stosowany m.in.. do produkcji rêkawic do celów wojskowych). Rêkawice z butylu nadaj¹ siê do pracy z agresywnymi kwasami o wysokim stê eniu (kwas fluorowodorowy), a tak e z zasadami, alkoholami, nasyconymi roztworami soli, eterem glikolu, gliceryn¹, nadtlenkiem wodoru i innymi. Ponadto butyl jest bardzo odporny na takie rozpuszczalniki, jak aldehydy, ketony (aceton) i estry. Butyl Plus R 0.3 Butyl Plus R 0.5 Butyl Plus R (S) 13C2E (S) 13C3E (S) 13C3E C2E C3E C3E C2E C3E C3E (XL) 13C2E (XL) 13C3E (XL) 13C3E34000 D³ugoœæ 300 mm D³ugoœæ 350 mm 11 (XXL) 13C3E30000 Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,60 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,00 mm D³ugoœæ 350 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,40 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie 19

20 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Fleximax 27, 35, 40 Multiplus Long Nitrosolve Z51G 3121 JKL 21CFR 4121 AKL 4102 AGJKL III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do prac przy œrodkach chemicznych i innych, nawet pokrytych olejem. Wodoszczelna rêkawica pokryta nitrylem. Ze wzglêdu na materia³ wykoñczeniowy posiada wyj¹tkowe w³aœciwoœci elektryczne, co zapewnia u ytkownikowi ochronê r¹k przed wy³adowaniem statycznym (w³aœciwoœci antyelektrostatyczne). Wysoka odpornoœæ na œcieranie. Rêkawica zapewnia taki sam poziom ochrony na ca³ej powierzchni. Zgodna z Dyrektyw¹ 21CRF (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. Dostêpna w d³ugoœciach: 27 cm, 35 cm i40cm. Idealna do prac gdzie wystêpuj¹ zagro enia zarówno mechaniczne, jak i chemiczne: konserwacja, czyszczenie, w zak³adach petrochemicznych, fabrykach. Rêkawica wzmacniana PCV z podwójnie zanurzon¹ chropowat¹ warstw¹ wierzchni¹. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny. Doskona³a odpornoœæ na niszcz¹ce dzia³anie œrodków chemicznych, zapewniaj¹ca ochronê w warunkach zaolejonych przy ciêciu i skrawaniu, przy ropie naftowej i jej pochodnych, kwasach, równie zawartymi w rozpuszczalnikach. Anatomiczny kszta³t poprawia manipulacjê i komfort u ytkowania. Doskona³a odpornoœæ na œcieranie i rozerwanie. Idealna do u ytku w przemyœle chemicznym, motoryzacyjnym, poligrafii i pracach zwi¹zanych z przerobem ropy naftowej. Nitrylowa rêkawica odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Efektywna odpornoœæ na wiêkszoœæ rozpuszczalników, olejów, t³uszczów i smarów. Mocna, odporna na œrodki chemiczne rêkawica z mankietami siêgaj¹cymi ³okcia dla dodatkowej ochrony. Wysoka odpornoœæ na œcieranie i przebicie. Flokowana dla zwiêkszenia komfortu u ytkowania. 20 Fleximax 27 7 (S) 1950E E E13 10 (XL) 1950E14 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 15 x 10 par w kartonie Fleximax E E13 10 (XL) 1970E14 D³ugoœæ 350 mm Fleximax (XL) D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multiplus E E03 10 (XL) 0314E04 11 (XXL) 0314E00 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multiplus E E03 10 (XL) 0317E04 11 (XXL) 0317E00 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6 x 10 par w kartonie (XL) D³ugoœæ 440 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,12 mm Pakowanie: 6 par, 12 x 6 par w kartonie

Love your hands, we do. Katalog PRoDUKtów

Love your hands, we do. Katalog PRoDUKtów Love your hands, we do Katalog PRoDUKtów Indeks Strona Produkt Ochrona przed chemikaliami Ochrona przed przecięciem Ochrona mechaniczna Rękawice jednorazowe 29 Actigrip HP 3341 29 Actigrip VHP olej 4543

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

RĘKAWICE DZIANE ANTYPRZECIĘCIOWE

RĘKAWICE DZIANE ANTYPRZECIĘCIOWE 51 KEVLAR RĘKAWICE DZIANE ANTYPRZECIĘCIOWE KEVLAR ODPORNOŚĆ: wysoka odporność mechaniczna (przecięcie i rozciąganie) samogasnący ZALETY: miękki w dotyku wysoka wygoda użytkowania możliwość prania 1.3.4.X

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE 2006-1 KOLEKCJA ECONOMIC Blaty robocze Blaty robocze Laminat CPL/HPL gr. 0.4-0.8 mm Obrze e P³yta wiórowa surowa V20 R 9.5 Gruboœæ 28 mm E01-001 Papier przeciwprê

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA CENNIK PADÓW STR 1/6 PADY DO MASZYN CZYSZCZ CYCH I POLERUJ CYCH PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA * pad Czarny * pad Br¹zowy * pad Razorback * pad Diamondback Rozmiar sztuk w kart. cena netto/1 szt.( z³

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Lindab PLX TM Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Elastyczne i trwa e pi kno Wybierz dach oferujàcy niezliczone mo liwoêci Cienka blacha p aska to ponadczasowy, atwo formowalny i wyjàtkowy materia od

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny rękawic roboczych Oferta ważna do 1 grudnia 2016 r. lub do odwołania

Cennik detaliczny rękawic roboczych Oferta ważna do 1 grudnia 2016 r. lub do odwołania Cennik detaliczny rękawic roboczych Oferta ważna do 1 grudnia 2016 r. lub do odwołania Rękawice DRAGO - powleczone lateksem - wytrzymała dzianina Rękawice RECO - powleczone lateksem - wytrzymała dzianina

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

MaxiFoam. classicrange

MaxiFoam. classicrange MaxiFoam Rękawica nylonowa, bezszwowa powlekana zanurzeniowo spienionym nitrylem. Do zastosowań ogólnych w środowisku zaolejonym i brudnym. MaxiFoam : rękawica nylonowa, bezszwowa, dziana na maszynie 15-igłowej,

Bardziej szczegółowo

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA - stosowany do pielêgnacji i konserwacji elementów okiennych Zestaw konserwuj¹co-pielêgnuj¹cy COSMOKLAR Zestaw sk³ada siê z: - mleczko czyszcz¹co - pielêgnuj¹ce

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC jest odpowiednio dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Tricotril. www.kcl.pl kcl-pl@kcl.de

Tricotril. www.kcl.pl kcl-pl@kcl.de Tricotril > przenoszenie ciężkich, skażonych chemicznie elementów instalacji chemicznych > w galwanizacji > przemysł petrochemiczny 736 > szeroki zakres odporności chemicznej > dobra wytrzymałość mechaniczna

Bardziej szczegółowo

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC jest odpowiednio dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Producent / nr katalogowy

Producent / nr katalogowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-33-III/11 FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Lp. Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

2 0 1 3 C e n n i k P L

2 0 1 3 C e n n i k P L Cennik 2013 PL Grzejniki Panelowe Standard VB gawanizowany Compact Premium Renorad Premium M Everest Line Everest Alto Line Alto Plan Spis treêci Compact 6 Premium 8 Premium M 10 Everest Plan (Design/Flatfront)

Bardziej szczegółowo

Mamy odpowiednie buty dla Ciebie

Mamy odpowiednie buty dla Ciebie oferta 2009 Mamy odpowiednie buty dla Ciebie OBUWIE FAGUM-STOMIL DUNLOP OBUWIE GOODYEAR DAMSKIE OBUWIE GUMOWE SUL Historia firmy FAGUM-STOMIL S.A. związana jest z działalnością dwóch przedwojennych łódzkich

Bardziej szczegółowo

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI Zestaw laktacyjny Sterylne, jednorazowe zestawy laktacyjne, zawierające osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA OPzS blok

KARTA KATALOGOWA OPzS blok Typoszereg baterii OPzS blok został zaprojektowany jako kompaktowe, rezerwowe źródło zasilania odbiorów wymagających najwyższego poziomu niezawodności zasilania. Baterie firmy BATER typu OPzS blok, dzięki

Bardziej szczegółowo

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco Heatset Series Karta techniczna produktu (wersja z dnia 01.05.2011) farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco 1. Opis Linia obejmuje farby procesowe bazujące na oleju mineralnym, spoiwie i paście

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

GLOVE TECHNOLOGIES rękawice ochronne 2005/2006

GLOVE TECHNOLOGIES rękawice ochronne 2005/2006 GLOVE TECHNOLOGIES rękawice ochronne 2005/2006 Jakość, komfort, bezpieczeństwo Co sprawia, że rękawice UVEX PROFAS są najwyższej jakości? Staranny dobór surowców oraz dokładna obróbka materiałów jak również

Bardziej szczegółowo

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159 159 STO Y KONFERENCYJNE STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KONFERENCJA Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa-zakończenie projektów realizowanych w ramach I konkursu NCB i R z obszaru

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS MASZYNY DO PRAC BRUKARSKICH, KOMUNALNYCH I NIWELACJI TERENU WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS Zwiększenie wydajności ten cel przede wszystkim przyświeca firmom, których zlecenia dotyczą układania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

RDBOA termoizolacyjne. RGS z tworzyw. RLKpas ze skór licowych. RS spawalnicze. Rdrkol z tkanin

RDBOA termoizolacyjne. RGS z tworzyw. RLKpas ze skór licowych. RS spawalnicze. Rdrkol z tkanin RDBOA termoizolacyjne RĘKAWICE ROBOCZE WZMOCNIONE SKÓRĄ (DWOINA BYDLĘCA W KOLORZE ŻÓŁTYM) OCIEPLANE KOŻUSZKIEM, TKANINA W PASKI - 72 par - 15,50 kg - 6 par RGS z tworzyw RĘKAWICE GUMOWE ROBOCZE POWLEKANE

Bardziej szczegółowo

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ HE M OCHRONNY HF 504 Bardzo wa nym elementem indywidualnej ochrony osobistej jest ochrona g³owy. Na wielu stanowiskach pracy wystêpuje zagro enie urazami mechanicznymi g³owy, których

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i

Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i odzieży sportowej Active firma Fruit of the Loom ma akademickich, a także jako strój promocyjny

Bardziej szczegółowo

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Lindab Topline TM Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Stal, styl i trwa oêç Twórz w asne efekty Blachodachówka Lindab to trwa y i elegancki dach stalowy, który doskonale wyglàda na nowych domach i

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź NIP 726-21-59-834

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź NIP 726-21-59-834 Załącznik 1 Znak postępowania 14/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo