Love your hands, we do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Love your hands, we do"

Transkrypt

1 Love your hands, we do

2 STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed temperatur¹ Zatwierdzone do kontaktu z ywnoœci¹ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ Actigrip HP Actigrip VHP Aerostar Aerostar DG Aerostar HP Aerostar HP Tropique Astroflex Belmain Plus Black Heavyweight G17K Blue Nitrile G25B Blue Nitrile G26B Butyl Plus R 0.5 Calorproof Molleton 2 Colortext BL1 Picots 1F Colortext Plus Colortext Plus Grip 2F Colortext Plus Picots 1F Comacier VHP Comahot Comarex 35 Comarex Tropique Cotton Terry Loop TL28CC Cotton Terry Loop TL28FC Cotton Terry Loop TL28KW Cotton Terry Loop TL28LI Cotton Terry Loop TL28SC Crystal Blue Crystal Clear Cutstar Emperor Emperor REINF Featherlite S600D Featherlite S600PF Featherweight Plus G31H Fireblade FB IV Fireblade FB10 Fireblade FB10PD2 Fireblade FB20 Fireblade FB20-FIN Fireblade FB20PD Fireblade FB20PD-FIN Fireblade FB30 Fireblade FB30PD Fireblade FB40 Fireblade Sleeves FS10 Fireblade Sleeves FS14 Fireblade Sleeves FS14BT Fireblade Sleeves FS18 Fireblade Sleeves FS18BT Fireblade Sleeves FS22 Fireblade Sleeves FS-FIN 10 Fireblade Sleeves FS-FIN 14 Flexilight PF Fleximax 27 Fleximax 35 Fleximax 40 Flexiproof Flexirex Tropique Foodgrip G10BF Foodgrip G10GF Foodsure U12B G12P G12T G12Y G43Y G915B G915F Green Nitrile G25G Green Nitrile G26G Grey PF Insulator K2000 K2000 BR KT1 Insulator KT2 Insulator KT2D Insulator Latextough L110 Long Nitrosolve Z51G Master Driver Monofil 1 Monogrip Monylon Confort 1 Monysoft 1 Multiplus Multiplus RRM Multipost Multipost VHP Multitop Multitropique RRV 2

3 STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed temperatur¹ Zatwierdzone do kontaktu z ywnoœci¹ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ Natural Rubber Dry Box Gauntlet Natural Rubber Dry Box Mitt Neoprene Dry Box Gauntlet NFS Nitrotough N110 Nitrotough N120 Nitrotough N1200 Nitrotough N130 Nitrotough N1300 Nitrotough N150 Nitrotough N1500 Nitrotough N170 Nitrotough N1700 Nitrotough N210 Nitrotough N230B Nitrotough N230Y Nitrotough N250B Nitrotough N250Y Nitrotough N300 Nitrotough N630 Nitrotough N640 Nitrotough N650 Nitrotough N660 Nitrotough N730 Nitrotough N740 NT10B NT10B PF NT10P PF NT14B PF NYT 630 Orange Supaweight G02T P56B P56B Insulator P57B PG10 PGK10 Picolon Confort Picolon Confort 2F2DO Picosoft 1 Picosoft DG Picostar Pro-Tech PU1000 PU610 DG PU630 PU800 PU900 PX130 Plus PX120 PX130 PX130 Plus DG PX140 PX145SP PX160 PX-Insulator Red Lightweight G01R Soft Nitrile G21B Solvaplus Supasoft S20B Suregrip G04Y Suretech Biogel P S828 Suretech Biogel P S965 Suretech Pharma N Suretech V100 Suretech V70N Suretech V75 Suretech V77B Toundra Tripletec Plus G44R Ultrablade UB10 Ultrablade UB100 Ultrablade UB15 Ultrablade UB150 Ultrablade UB150-6 Ultrablade UB15-6 Ultrablade UB15G Ultrablade UB20 Ultrablade UBS15 Ultrablade UBS21 Viz PF Insulator Vulcain 2100 Vulcain 950 Vulcatherm Plus W62B W62P W62Y XRT BK XRT Insulator XRT R 3

4 Normy EN Comabox Rêkawice jednorazowego u ytku

5 Witamy w Comasec International Group (CMIG) Dziêki po³¹czeniu dwóch znanych œwiatowych marek, Comasec i Marigold Industrial, Comasec International Group sta³a siê jednym ze œwiatowych liderów produkuj¹cych œrodki ochrony r¹k, zatrudniaj¹cym w swoich zak³adach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie dwóch krajów ponad 1000 osób. Z siedzib¹ g³ówn¹ w Gennevilliers, w pó³nocnej czêœci Pary a, CMIG jest w stanie dostarczyæ bezkonkurencyjnie bogaty asortyment œrodków ochrony r¹k. Oba zak³ady produkcyjne Grupy, w Malezji i Portugalii zdoby³y certyfikaty ISO oraz ISO CMIG posiada ca³kowit¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ osi¹gaj¹c¹ ponad 200 milionów par rêkawic rocznie. Fabryka w Malezji Comasec Marigold Industrial Od powstania w póÿnych latach szeœædziesi¹tych XX wieku, Marigold Industrial sta³ siê œwiatow¹ mark¹ w zakresie przemys³owych œrodków ochrony r¹k. Marka ta cieszy³a siê ci¹g³ym rozwojem swoich rynków w ci¹gu lat 70-tych, 80-tych i 90-tych, a w tej chwili poszerzy³a swój asortyment w celu zaspokojenia zwiêkszonego nacisku na bezpieczeñstwo w miejscu pracy. W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia, Marigold Industrial gwa³townie zmieni³ siê z firmy zlokalizowanej w Wielkiej Brytanii, która rynki europejskie traktowa³a jak 'eksport', w prawdziw¹ miêdzynarodow¹ markê. To wszystko zosta³o osi¹gniête dziêki zwiêkszaj¹cej siê sprzeda y na rynkach Pó³nocnej i Po³udniowej Europy, Pó³nocnej Ameryki a ostatnio, dziêki ekspansji na rynki Europy Wschodniej, Po³udniowej Afryki i Dalekiego Wchodu. Za³o ony w 1948, Comasec jest wiod¹cym producentem rêkawic specjalistycznych, stosowanych zarówno w przemyœle, jak i w gospodarstwie domowym. Poprzez swoje innowacyjne podejœcie, jak równie dziêki systemowi SAP ERP, Comasec oferuje swoim klientom rozwi¹zania dotycz¹ce ochrony r¹k na indywidualne zamówienia. Stworzono równie innowacyjne rozwi¹zania dostarczaj¹ce dodatkowych korzyœci, takie jak sprzeda przez internet poprzez e-comasec.com. Nasza Misja To keep working hands safe so they can enjoy what life brings. Zapewniæ bezpieczeñstwo rêkom przy pracy, by mog³y cieszyæ siê tym co przynosi ycie. Rêkawice Marigold Industrial spe³niaj¹ wymogi Dyrektywy UE dotycz¹cej Œrodków Ochrony Osobistej (PPE), s¹ zgodne z odpowiednimi Normami Europejskimi, posiadaj¹ odpowiedni znak CE i s¹ dostosowane do standardów ASTM (Amerykañskiego Stowarzyszenia Badañ l Materia³ów). 5

6 Certyfikat EMAS Obs³uga oraz zabezpieczenie klienta na najwy - szym œwiatowym poziomie

7 Œci¹gacz Zaprojektowany aby utrzymaæ rêkawicê na w³aœciwym miejscu i zapobiegaæ dostawaniu siê odpadków do wnêtrza rêkawicy. Umo liwia szybkie zdjêcie rêkawic. Otwarty mankiet zapewnia lepsz¹ wentylacjê i zabezpiecza przed poceniem siê d³oni. Powierzchnia wzmocniona poprzez granulowanie Wykoñczenie w kszta³cie granulowanych lateksowych okruchów poprawia przyczepnoœæ i zwiêksza trwa³oœæ produktu. Mankiet przed³u ony Rêkawica z przed³u onym mankietem zapewnia ochronê przedramienia i zabezpiecza przed dostawaniem siê drobin do wnêtrza. 7

8 Normy EN AKL W³aœciwoœci rêkawic Comasec i Marigold Industrial oceniane s¹ wed³ug norm europejskich. Symbolizuj¹ je piktogramy, czasem zawieraj¹ce cyfry oznaczone poziomem ich efektywnoœci. Normy te s¹ regularnie uaktualniane, poni ej znajduje siê ich najnowsza wersja.

9 Normy EN EN421 - Ochrona przed ska eniem radioaktywnym Ten piktogram dotyczy rêkawic, które chroni¹ przed ska eniem radioaktywnym.

10 Comabox Czym jest Comabox? Comabox to automatyczne urz¹dzenie s³u ¹ce do dystrybuowania rêkawic ochronnych wewn¹trz przedsiêbiorstwa. G³ównym zadaniem Comabox'u jest zapewnienie dostêpu pracownikom do rêkawic ochronnych przez 24h/dobê bezpoœrednio przy stanowiskach pracy lub w miejscach dla nich ogólnodostêpnych. Ponadto Comabox gwarantuje stosowanie odpowiednich ochron do zagro eñ, jakie wystêpuj¹ podczas pracy. Jak dzia³a Comabox? Urz¹dzenie identyfikuje u ytkowników za pomoc¹ indywidualnych kart pracowniczych stosowanych ju w firmie (np. karty z 'chipem' elektronicznym, z paskiem magnetycznym lub kodem kreskowym), co daje mo liwoœæ kontroli zu ycia œrodków ochrony osobistej przez konkretnego pracownika lub poszczególne wydzia³y, czego skutkiem powinno byæ znacz¹ce obni enie kosztów. Zalet¹ Comabox'u jest ³atwoœæ z jak¹ mo na dokonywaæ poboru odpowiednich rêkawic ochronnych. Pracownik, po zidentyfikowaniu siê za pomoc¹ swojej karty, otwiera przegródkê (tylko jedn¹) i wyci¹ga ze œrodka przys³uguj¹ce mu rêkawice ochronne w odpowiednim rozmiarze. Ka da taka operacja rejestrowana jest w wewnêtrznej pamiêci poszczególnych urz¹dzeñ, sk¹d przesy³ana jest do serwera g³ównego, gdzie gromadzone s¹ dane o zu yciu ze wszystkich Comabox'ów u ywanych w danym przedsiêbiorstwie. Przekazywanie danych nastêpuje za poœrednictwem pamiêci przenoœnej, któr¹ pracownik obs³uguj¹cy urz¹dzenie pod³¹cza ka dorazowo przy uzupe³nianiu i przenosi je do odpowiednio skonfigurowanego komputera, sk¹d nastêpuje transfer do serwera g³ównego. Dostêp do tak zgromadzonych informacji nastêpuje za poœrednictwem odpowiedniej witryny internetowej (www.comabox.com) po uprzednim wprowadzeniu loginu i has³a, które posiada jedynie autoryzowany personel przedsiêbiorstwa, jak równie uprawniony pracownik dystrybutora poniewa na podstawie tych danych nastêpuje cykliczne fakturowanie zu ytych ochron (klient p³aci tylko za œrodki, które zosta³y pobrane z urz¹dzenia). Korzyœci jakie przynosi Comabox Dla Klienta najwa niejszym aspektem s¹ korzyœci, jakie p³yn¹ z u ytkowania Comabox'ów, a te mo emy podzieliæ na dwie kategorie: z punktu widzenia Dzia³u BHP oraz dla Dzia³u Zaopatrzenia. Korzyœci dla Dzia³u BHP: Dostêp do ochron przez 24 h/dobê (doskonale nadaje siê przy pracy wielozmianowej). Usystematyzowanie listy stosowanych rêkawic ochronnych. Gwarancja stosowania ochron zalecanych przez S³u by BHP. Wyeliminowanie utrudnionego dostêpu do ochron osobistych. Znaczne obni enie wypadkowoœci w przedsiêbiorstwie. Korzyœci dla Dzia³u Zaopatrzenia: Obni enie zu ycia œrodków ochrony osobistej. Optymalizacja zakupów w standardzie p³atnoœæ tylko za œrodki pobrane z urz¹dzeñ. Ograniczenie 'stocków' magazynowych. Pe³na kontrola oraz optymalizacja zu ycia w zak³adzie, na linii produkcyjnej etc. Comabox to wiedza i nadzór Aby w pe³ni ukazaæ funkcjonalnoœæ urz¹dzeñ, nale y równie podkreœliæ istotê dzia³ania bazy danych. Informacje o zu yciu, które trafiaj¹ do serwera g³ównego, mo na w ka dej chwili pobraæ w formacie arkusza Microsoft Excel i przeprowadzaæ ró nego rodzaju analizy, np.: zu ycie danej rêkawicy w przedziale czasowym, zu ycie rêkawic ochronnych w poszczególnych dzia³ach firmy (w poszczególnych Comabox'ach ), zu ycie rêkawic ochronnych przez konkretnego pracownika, etc. Mo liwe s¹ analizy na podstawie ró nych kryteriów w zale noœci od potrzeb lub parametrów, które maj¹ byæ poddane analizie. 10 Comabox daje równie mo liwoœæ nak³adania ograniczeñ i limitów. Mo na przydzieliæ ka demu pracownikowi odpowiedni¹ iloœæ rêkawic ochronnych w pewnym przedziale czasowym (np. 5 par w ci¹gu miesi¹ca) lub uniemo liwiæ pobór niew³aœciwych rêkawic przez pracownika (np. spawacz nie pobierze rêkawic chemoodpornych). Takie ograniczenia gwarantuj¹ sprawiedliwe rozdzielenie œrodków miêdzy pracownikami oraz zapewniaj¹, e pracownicy u ywaj¹ odpowiednich œrodków zalecanych przez S³u by BHP.

11 Kategoria ta przeznaczona jest dla rêkawic z oznaczeniem EN374, zapewniaj¹cych ochronê przed ciek³ymi œrodkami chemicznymi. Nie istniej¹ jednak takie rêkawice, które zapewnia³yby ochronê przed ka dym œrodkiem chemicznym. Jest bardzo wa ne, aby dobrane zosta³y takie rêkawice, które zapewniaj¹ najbardziej efektywn¹ ochronê przed danym œrodkiem chemicznym i w danym zastosowaniu. G³ówne wskazówki - rêkawice nitryiowe zapewniaj¹ najbardziej efektywn¹ ochronê przed œrodkami chemicznymi na bazie olejów (rozpuszczalniki, oleje i smary), podczas gdy rêkawice z gumy naturalnej (lateksu) s¹ odpowiednie do ochrony przed chemikaliami na bazie wody (kwasy i zasady). Ochrona przed œrodkami chemicznymi

12 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Do zastosowañ ogólnych Multitop Multipost Multiplus RRM 4121 AJKL AJKL III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealne do intensywnego u ytku w sytuacjach, gdzie istnieje powa ne zagro enie uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym: ciêcie (skrawanie) w warunkach zaolejonych, przy ropie naftowej i benzynie. Rêkawica ze wzmacnianego PCV z kolorow¹ nakrapian¹ warstw¹ pokrywaj¹c¹ d³oñ i palce, dzia³aj¹c¹ jak wskaÿnik zu ycia. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny i warstwa wierzchnia. Doskona³a odpornoœæ na œcieranie. Trwa³a rêkawica do prac mechanicznych w œrodowisku chemicznym i zanieczyszczonym (ciêcie i skrawanie w warunkach zaolejonych, przy ropie naftowej i jej pochodnych, kwasach, gruntowaniu, itp.), pracach zwi¹zanych z obróbk¹ mechaniczn¹. Wysokiej jakoœci rêkawica ze wzmacnianego PCV z mikrogranulowanym pokryciem antypoœlizgowym dla zwiêkszenia odpornoœci na zu ycie i lepszego uchwytu. Anatomiczny kszta³t dla lepszej manipulacji i komfortu u ytkowania. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny. Doskona³a odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne - œcieranie i rozdarcie. Idealna do prac zagro onych uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi: konserwacja, czyszczenie, zak³ady petrochemiczne, fabryki. Rêkawica ze wzmacnianego PCV z podwójnie zanurzon¹ warstw¹ wierzchni¹ i wzmocnieniem w czêœci chwytnej. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny. Doskona³a odpornoœæ na niszcz¹ce dzia³anie œrodków chemicznych, ochrona przed olejami, rop¹ naftow¹ i jej pochodnymi, œrodkami do gruntowania, kwasami, zawartymi równie w rozpuszczalnikach. Anatomiczny kszta³t zapewnia lepsz¹ manipulacjê i komfort pracy. Doskona³a odpornoœæ na œcieranie i rozdarcie. 12 Multitop E E03 10 (XL) 0304E04 11 (XXL) 0304E00 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multitop E E03 10 (XL) 0307E04 11 (XXL) 0307E00 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6 x 10 par w kartonie Multipost 27 6,5 (XS) 0244E06 7 (S) 0244E E E03 10 (XL) 0244E04 11 (XXL) 0244E00 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multipost E E03 10 (XL) 0247E04 11 (XXL) 0247E00 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6x10parwkartonie Multiplus 27 RRM 0314E43 10 (XL) 0314E44 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multiplus 40 RRM 0317E43 10 (XL) 0317E44 11 (XXL) 0317E40 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6x10parwkartonie

13 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne P56B & P57B Supasoft S20B Astroflex 4121 AJKL AKL X2XXXX III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do u ytku w przetwórstwie ywnoœci, sektorach chemicznych, przemyœle petrochemicznym i gazowym, budownictwie, sektorze us³ug komunalnych, konserwacji i przenoszeniu elementów pokrytych olejami. Miêkkie pokrycie z PCV zachowuje w³aœciwoœci manipulacyjne i kszta³t w niskich temperaturach. Na bazie 13-splotowej bezszwowej wyœció³ki. Ergonomiczny kszta³t zapewnia doskona³e, naturalne dopasowanie do d³oni. Nakrapiana szorstka warstwa wierzchnia powoduje, e przenoszenie materia³ów mokrych i œliskich jest ³atwiejsze i bezpieczniejsze. Zgrzewane na gor¹co mankiety (P57B) zapewniaj¹ wodoodpornoœæ. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku przy œrodkach chemicznych, przy pracach laboratoryjnych, konserwacji, przetwórstwie ywnoœci. Flokowana rêkawica z PCV. Szorstka powierzchnia czêœci chwytnej rêkawicy. Miêkka i wygodna w u ytku. Idealna dla u ytkownika wra liwego na lateks lub œrodki chemiczne zawarte w rêkawicach. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku w przemyœle rybnym, na farmach ostryg, przy us³ugach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym, jak równie przy ogólnych pracach z materia³ami suchymi i mokrymi oraz przy produkcji ywnoœci. Rêkawica ze wzmacnianego niebieskiego lateksu. Bezszwowa wyœció³ka zwiêksza komfort podczas u ytkowania. Porowata powierzchnia zapewnia dobry chwyt zarówno w warunkach mokrych, jak i suchych. Doskona³a elastycznoœæ i wysoki poziom zrêcznoœci. Umo liwia kontakt do 250 C. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) dotycz¹cej kontaktu z ywnoœci¹. P56B 7 (S) M M10160 M (XL) M10162 D³ugoœæ 300 mm P57B 7 (S) M M10163 M (XL) M10165 D³ugoœæ 620 mm Pakowanie: 12 par, 6x12parwkartonie 7 (S) 10 (XL) D³ugoœæ 310 mm M05442 M05443 M05444 M05445 Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,00 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 7 (S) M M M (XL) M (XXL) M D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 2,50mm Pakowanie: 12 par, 10 x 12 par w kartonie 13

14 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Blue Nitrile G25B & Green Nitrile G25G Blue Nitrile G26B & Green Nitrile G26G Belmain Plus 4101 AJKL 3001 AJKL 21CFR 3131 CKL X1XXXX III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony G25G Idealna do u ytku przy konserwacji, monta u, G25B w przemyœle samochodowym i poligraficznym, przy przenoszeniu ywnoœci. Rêkawica nitrylowa odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Rêkawica flokowana z powierzchni¹ chwytn¹ o zwiêkszonej chropowatoœci. Otwarte mankiety umo liwiaj¹ wentylacjê i zapobiegaj¹ poceniu siê d³oni. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie olejów. Dobra odpornoœæ na przebicie i œcieranie. Idealna do u ytku w miejscach przygotowywania ywnoœci, w przemyœle agrochemicznym, przy opryskach upraw. Rêkawica nitrylowa odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Rêkawica bez wyœció³ki z powierzchni¹ chwytn¹ o zwiêkszonej chropowatoœci. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie olejów. Otwarte mankiety umo liwiaj¹ wentylacjê i zapobiegaj¹ poceniu siê d³oni. Dobra odpornoœæ na przebicie i œcieranie. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR. Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym, do ogólnego zastosowania przy przenoszeniu materia³ów suchych i mokrych. Rêkawica ze wzmacnianego niebieskiego lateksu. Bezszwowa wyœció³ka zwiêksza komfort u ytkowania. G³adkie wykoñczenie, wysoka elastycznoœæ i wysoki poziom w³asnoœci manipulacyjnych. Umo liwia kontakt do 100 C. Bardzo dobra odpornoœæ na œcieranie i rozerwanie. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. 14 Blue Nitrile G25B 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 5746 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,84 mm Green Nitrile G25G 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 5747 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,84 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie Blue Nitrile G26B 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 8058 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,69 mm Green Nitrile G26G 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 8063 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,69 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 7 (S) 1171E E E13 10 (XL) 1171E14 11 (XXL) 1171E10 D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 2,40 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie

15 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Foodsure U12B Foodgrip G10BF & Foodgrip G10GF G915F & G915B JKL 21CFR 4101 JKL 21CFR III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna przy obróbce miês, do prac przy t³ustej ywnoœci i w przemyœle rybnym. Flokowana, niebieska rêkawica z lateksu naturalnego. Mocna, ale precyzyjna konstrukcja. Odporny na rozdarcie mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ u³atwiaj¹cy wk³adanie. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku przy przetwórstwie ywnoœci, poligrafii, w ogólnych pracach konserwacyjnych i porz¹dkowych. Lekka, flokowana rêkawica nitrylowa G10BF niebieska, G10GF - zielona. Specjalna technika produkcji zapewnia odpowiednie wykoñczenie powierzchni w celu zwiêkszenia chwytnoœci. Powierzchnia w czêœci d³onicowej rêkawicy o wzorze 'diamentu' zapewnia doskona³y chwyt. Lekka waga zapewnia prawdziwy komfort u ytkowania po³¹czony z ochron¹. Idealna do u ytku w przemyœle petrochemicznym i ga³êziach pokrewnych. Doskona³a przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem i czyszczeniem chemicznym. Rêkawica nitrylowa odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie olejów. Chropowate wykoñczenie powierzchni w czêœci d³oni rêkawicy dla pewniejszego chwytu. Flokowanie zwiêksza komfort u ytkowania. Precyzyjna i trwa³a. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) dotycz¹cej kontaktu z ywnoœci¹. LuŸno dopasowany mankiet zapewnienia dodatkow¹ wentylacjê d³oni. Szeroki zakres rozmiarów. Dostêpna w kolorze zielonym (G915F) i niebieskim (G915B). 6.5 (S) (M) (L) (XL) 1620 D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,85 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G10BF 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,68 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G10GF 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) D³ugoœæ 330 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,68 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G915F 7 (S) (XL) (XXL) 9311 G915B 7 (S) (XL) (XXL) D³ugoœæ 335 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0, 76 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 15

16 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne W62B, W62P & W62Y Soft Nitrile G21B Black Heavyweight G17K 21CFR 3101 JKL 3121 AKL I Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna w systemie kodowania kolorami rodzaju prac, m.in. przy us³ugach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, (np. ó³te w kuchni, ró owe w pomieszczeniach mycia, itp.) Flotowana, lekka rêkawica z lateksu naturalnego. Asortyment obejmuje trzy ró ne kolory: W62B - niebieski, W62P - ró owy, W62Y - ó³ty. Mocna, ale precyzyjna konstrukcja. Odporny na rozdarcie mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ dla u³atwienia wk³adania. Zgodna z Dyrektyw¹ 21 CFR (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku w poligrafii, pracach monta owych i przetwórstwie ywnoœci. Rêkawica o unikalnej konstrukcji z miêkkiego nitrylu, flokowana, ³¹czy wysoki komfort z ochron¹. Powierzchnia chwytna o zwiêkszonej chropowatoœci. Rêkawica ³¹czy wszystkie w³aœciwoœci ochronne nitrylu z komfortem jaki daje naturalna guma. Spe³nia wymagania Dyrektywy 21 CFR (USA) i Dyrektyw Europejskich dotycz¹cych kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do u ytku w przemyœle ciê kim, monta u, pracach konserwacyjnych i us³ugach komunalnych. Wygodna i precyzyjna rêkawica z lateksu naturalnego, nadaj¹ca siê do pracy w ciê kich warunkach. Mocna rêkawica przemys³owa do zastosowañ ogólnych. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie wody. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozerwanie i ³atwe wk³adanie. D³u szy mankiet zapewnia dodatkow¹ ochronê. 16 W62B 6.5 (S) (M) (L) (XL) 4747 W62P 6.5 (S) (M) (L) (XL) 4763 W62Y 6.5 (S) (M) (L) (XL) 4759 D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,66 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 8051 D³ugoœæ 345 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,70 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 6.5 (S) (M) (L) (XL) (XXL) 1625 D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,60 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie

17 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Suregrip G04Y G12P, G12T & G12Y Orange Supaweight G02T 3110 AKL CFR 2010 AKL 21CFR III Kategoria Ochrony (tylko G12P i G12Y) III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do u ytku przy œrodkach chemicznych, elektronicznych i strefach przygotowania produkcji. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie wody. Rêkawica z lateksu naturalnego, posiada d³ugi mankiet i podwy szon¹ gruboœæ dla zapewnienia dodatkowej ochrony. Flokowana dla wiêkszego komfortu podczas u ytkowania. Zwiêkszona chropowatoœæ na wewnêtrznej czêœci d³oni i palców dla zapewnienia pewniejszego chwytu w wilgotnych warunkach. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozdarcie i u³atwiaj¹cy wk³adanie. Idealna w systemie kodowania kolorami rodzaju prac, m.in. przy us³ugach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, (np. ó³te w kuchni, ró owe w pomieszczeniach mycia, itp.) Flotowana, lekka rêkawica z lateksu naturalnego. Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych z niskim zagro eniem. Asortyment obejmuje trzy ró ne kolory: G12P - ró owy, G12T - mandarynkowy i G12Y - ó³ty. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozerwanie i u³atwiaj¹cy wk³adanie. Zgodna z Dyrektyw¹ 21 CFR (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. Idealna do laboratoriów i szerokiego zakresu zastosowañ w przemyœle chemicznym. Wysoka odpornoœæ na œrodki chemiczne na bazie wody. Mocna rêkawica do zastosowañ ogólnych z lateksu naturalnego. Chropowate wykoñczenie zapewnia pewniejszy chwyt w wilgotnych warunkach. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozerwanie i u³atwiaj¹cy wk³adanie. Wyd³u ony, dodatkowo wy ³obiony mankiet dla zapewnienia lepszej wentylacji i maksymalnej ochrony. Zgodna z Dyrektyw¹ 21 CFR (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. 7.5 (S) (M) (L) (XL) 1620 D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,50 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie G12P 6.5 (S) (M) (L) (XL) 3819 G12T 6.5 (S) (M) (L) (XL) 6663 G12Y 6.5 (S) (M) (L) (XL) 3821 D³ugoœæ 300 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,85 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 6.5 (S) (M) (L) (XL) 1616 D³ugoœæ 325 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,35 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie 17

18 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Tripletec Plus G44R G43Y Flexiproof 3011 AKL AJK X1XXXX III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym. Potrójnie zanurzana rêkawica z lateksu naturalnego z pokryciem nitrylowym na ca³ej d³ugoœci rêkawicy dla wyd³u enia okresu u ytkowania. D³ugi, flokowany mankiet dla zapewnienia odpowiedniej ochrony i wygody. Dobra odpornoœæ na oleje, t³uszcze, œrodki chemiczne i detergenty po³¹czona z dobrym chwytem i precyzj¹. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozdarcie. Idealna do u ytku przy pracach zwi¹zanych ze sprz¹taniem, czyszczeniem chemicznym. Potrójnie zanurzana rêkawica z lateksu naturalnego z pokryciem nitrylowym dla wyd³u enia okresu u ytkowania. D³ugi, flotowany mankiet dla zapewnienia odpowiednie ochrony i wygody. Dobra odpornoœæ na oleje, t³uszcze, œrodki chemiczne i detergenty po³¹czona z dobrym chwytem i precyzj¹. Mankiet ze zrolowan¹ krawêdzi¹ zapewniaj¹cy odpornoœæ na rozdarcie. Idealna do intensywnych prac zwi¹zanych z przenoszeniem elementów œciernych i ostrych, jak równie z kontaktem z agresywnymi œrodkami chemicznymi, z rozpuszczalnikami w³¹cznie. Wzmacniana rêkawica nitrylowa na wyœció³ce ze 100% bawe³ny. Doskona³a elastycznoœæ i w³aœciwoœci manipulacyjne. Zwiêkszona odpornoœæ na œcieranie. Zapewniaj¹ca wysoki komfort przy intensywnym u ywaniu. Doskona³a odpornoœæ na chemikalia, szczególnie na agresywne œrodki chemiczne, z rozpuszczalnikami w³¹cznie. Dostêpna jest w dwóch d³ugoœciach: 27 cm i 40 cm (S) (M) (L) 3824 D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,98 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie Do wyczerpania zapasów 6.5 (S) (M) (L) (XL) D³ugoœæ 320 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,00 mm Pakowanie: 12 par, 12 x 12 par w kartonie Flexiproof E E13 10 (XL) 1750E14 11 (XXL) 1750E10 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 12 x 10 par w kartonie Flexiproof E E13 10 (XL) 1770E14 D³ugoœæ 350 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Flexiproof E E13 10 (XL) 1790E14 11 (XXL) 1790E10 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 8x10parwkartonie

19 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Butyl Plus R 0.3 / R 0.5 / R (R 0.3) 2010 (R 0.5) 1021 (R 0.7) BIK III Kategoria Ochrony Idealna do stosowania w przemyœle chemicznym przy pracach z agresywnymi zwi¹zkami, w laboratoriach, przy tworzywach sztucznych ( ywice epoksydowe i poliuretanowe). Nie wzmocnione i nie flokowane rêkawice z czarnego butylu. Szorstkie wykoñczenie d³oni zapewnia lepsz¹ chwytnoœæ. Doskona³a odpornoœæ chemiczna, zw³aszcza wobec agresywnych zwi¹zków chemicznych, w tym rozpuszczalników i silnych kwasów. Doskona³a ochrona przed gazami, zw³aszcza przed ozonem. Dostêpna w trzech wersjach: R gruboœæ 0,3 mm, R gruboœæ 0,5 mm i R 0,7 - gruboœæ 0,7 mm. Co to jest kauczuk butylowy? Kauczuk butylowy (IIR, kauczuk izobuteno-izoprenowy) to syntetyczny kauczuk bêd¹cy produktem polimeryzacji izobutylenu lub kopolimeryzacji izobutylenu z niewielk¹ iloœci¹ izoprenu b¹dÿ buta-1,3-dienu. Opatentowany po raz pierwszy w 1931 roku przez BASF. Ten elastomer jest prawie nieprzepuszczalny dla gazu (stosowany m.in.. do produkcji rêkawic do celów wojskowych). Rêkawice z butylu nadaj¹ siê do pracy z agresywnymi kwasami o wysokim stê eniu (kwas fluorowodorowy), a tak e z zasadami, alkoholami, nasyconymi roztworami soli, eterem glikolu, gliceryn¹, nadtlenkiem wodoru i innymi. Ponadto butyl jest bardzo odporny na takie rozpuszczalniki, jak aldehydy, ketony (aceton) i estry. Butyl Plus R 0.3 Butyl Plus R 0.5 Butyl Plus R (S) 13C2E (S) 13C3E (S) 13C3E C2E C3E C3E C2E C3E C3E (XL) 13C2E (XL) 13C3E (XL) 13C3E34000 D³ugoœæ 300 mm D³ugoœæ 350 mm 11 (XXL) 13C3E30000 Gruboœæ (podwójna warstwa) 0,60 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,00 mm D³ugoœæ 350 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,40 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie 19

20 Ochrona przed œrodkami chemicznymi Specjalistyczne Fleximax 27, 35, 40 Multiplus Long Nitrosolve Z51G 3121 JKL 21CFR 4121 AKL 4102 AGJKL III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony III Kategoria Ochrony Idealna do prac przy œrodkach chemicznych i innych, nawet pokrytych olejem. Wodoszczelna rêkawica pokryta nitrylem. Ze wzglêdu na materia³ wykoñczeniowy posiada wyj¹tkowe w³aœciwoœci elektryczne, co zapewnia u ytkownikowi ochronê r¹k przed wy³adowaniem statycznym (w³aœciwoœci antyelektrostatyczne). Wysoka odpornoœæ na œcieranie. Rêkawica zapewnia taki sam poziom ochrony na ca³ej powierzchni. Zgodna z Dyrektyw¹ 21CRF (USA) dotycz¹c¹ kontaktu z ywnoœci¹. Dostêpna w d³ugoœciach: 27 cm, 35 cm i40cm. Idealna do prac gdzie wystêpuj¹ zagro enia zarówno mechaniczne, jak i chemiczne: konserwacja, czyszczenie, w zak³adach petrochemicznych, fabrykach. Rêkawica wzmacniana PCV z podwójnie zanurzon¹ chropowat¹ warstw¹ wierzchni¹. Ochronna wyœció³ka ze 100% bawe³ny. Doskona³a odpornoœæ na niszcz¹ce dzia³anie œrodków chemicznych, zapewniaj¹ca ochronê w warunkach zaolejonych przy ciêciu i skrawaniu, przy ropie naftowej i jej pochodnych, kwasach, równie zawartymi w rozpuszczalnikach. Anatomiczny kszta³t poprawia manipulacjê i komfort u ytkowania. Doskona³a odpornoœæ na œcieranie i rozerwanie. Idealna do u ytku w przemyœle chemicznym, motoryzacyjnym, poligrafii i pracach zwi¹zanych z przerobem ropy naftowej. Nitrylowa rêkawica odporna na wiele rozpuszczalników i œrodków chemicznych na bazie olejów. Efektywna odpornoœæ na wiêkszoœæ rozpuszczalników, olejów, t³uszczów i smarów. Mocna, odporna na œrodki chemiczne rêkawica z mankietami siêgaj¹cymi ³okcia dla dodatkowej ochrony. Wysoka odpornoœæ na œcieranie i przebicie. Flokowana dla zwiêkszenia komfortu u ytkowania. 20 Fleximax 27 7 (S) 1950E E E13 10 (XL) 1950E14 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 15 x 10 par w kartonie Fleximax E E13 10 (XL) 1970E14 D³ugoœæ 350 mm Fleximax (XL) D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multiplus E E03 10 (XL) 0314E04 11 (XXL) 0314E00 D³ugoœæ 270 mm Pakowanie: 10 par, 10 x 10 par w kartonie Multiplus E E03 10 (XL) 0317E04 11 (XXL) 0317E00 D³ugoœæ 400 mm Pakowanie: 10 par, 6 x 10 par w kartonie (XL) D³ugoœæ 440 mm Gruboœæ (podwójna warstwa) 1,12 mm Pakowanie: 6 par, 12 x 6 par w kartonie

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo