Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data sporządzenia 18 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu Pan Janusz Ostapiuk Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Źródło: Upoważnienie ustawowe art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. poz. 888) Nr w wykazie prac Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pani Magdalena Reszka, tel , OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Bezpośrednim problemem jaki rozwiązuje rozporządzenie jest brak szczegółowych wytycznych co do zakresu, sposobu przeprowadzania audytu zewnętrznego, zakresu sprawozdania z przeprowadzonego audytu i terminu przekazywania sprawozdań z przeprowadzonego audytu. Potrzeba przeprowadzania audytu zewnętrznego jest związana z problemem w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi jakim jest proceder wystawiania nierzetelnych Dokumentów Potwierdzających Odzysk (DPO), Dokumentów Potwierdzających Recykling (DPR), Dokumentów Potwierdzających Eksport lub Wewnątrzwspólnotową Dostawę Odpadów Opakowaniowych do innych niż Recykling Procesów Odzysku (EDPO) i Dokumentów Potwierdzających Eksport lub Wewnątrzwspólnotową Dostawę Odpadów Opakowaniowych do Recyklingu (EDPR), które w rzeczywistości nie potwierdzają faktycznego przetworzenia odpadów opakowaniowych. Celem audytu przeprowadzanego przez niezależnego weryfikatora środowiskowego (posiadającego certyfikat EMAS), którego zakres określa przedmiotowy projekt, jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPO, DPR, EDPO i EDPR oraz dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. poz. 888). Przewiduje się, że zakresem audytu zewnętrznego objęte zostaną m.in. spełnienie wymogów formalnych prowadzenia działalności, zgodność prowadzonych działań z zakresem pozwolenia na przetwarzanie odpadów, posiadane możliwości techniczne przetwarzania odpadów i oceną wykonania zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu powinno zawierać m.in. dane identyfikacyjne audytora i podmiotu audytowanego, termin, cel i zakres audytu, opis metod przetwarzania odpadów, inwentaryzację dokumentów, ocenę zgodności metod przetwarzania odpadów z wydanymi pozwoleniami, ocenę możliwości technicznych przetwarzania odpadów, wskazanie stwierdzonych uchybień i określenie ich przyczyn oraz skutków. Ponadto przewiduje się, że kopia sprawozdania z audytu będzie przekazywana marszałkowi województwa w terminie 14 dni od dnia zakończenia audytu. Zawarte w przedmiotowym projekcie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia procederu wystawiania nierzetelnych dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR, które w rzeczywistości nie potwierdzają faktycznego przetworzenia odpadów opakowaniowych. Pozwoli to na prawidłowe funkcjonowanie podmiotów zajmujących się odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, a także na prawidłowe funkcjonowanie całego sektora związanego z przetwarzaniem tego typu odpadów. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Przepisy określające sposoby audytowania działalności podmiotów, które zajmują się przetwarzaniem odpadów opakowaniowych, istnieją obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie weryfikacji podlegają również dokumenty potwierdzające odzysk i recykling, które mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Marszałkowie województw 16 GUS Marszałkowie województw będą zobowiązani do gromadzenia sprawozdań (określonych projektem przedmiotowego rozporządzenia), składanych przez akredytowanego weryfikatora, dokonującego 96

2 Akredytowany EMAS weryfikator Podmioty zajmujące się przetwarzaniem odpadów opakowaniowych wystawiający dokumenty DPO i DPR; podmioty zajmujące się eksportem lub wewnątrzwspólnotową dostawą odpadów w celu ich przetworzenia wystawiający dokumenty EDPO i EDPR obecnie - 8 Brak danych, gdyż nie ma rejestru takich danych. Z tego względu MŚ nie ma dostępu do informacji o liczbie takich podmiotów działających na terenie RP 2 audytu podmiotów wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR. Polskie Centrum Projektowane rozporządzenie Akredytacji określa zakres i wytyczne, w ramach których akredytowany weryfikator będzie przeprowadzał audyt podmiotów wystawiających w ciągu danego roku dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR, potwierdzające przetworzenie łącznie ponad 400 Mg odpadów opakowaniowych. - Podmioty, o których mowa w art. 46 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. gospodarce opakowaniami (wystawiające dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR), będą zobowiązane na własny koszt zlecić przeprowadzenie audytu wybranemu akredytowanemu weryfikatorowi środowiskowemu (EMAS). Zakres ww. audytu określa przedmiotowy projekt rozporządzenia. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Planowane są konsultacje publiczne, które zostaną przeprowadzone w oparciu o 34 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), z następującymi podmiotami: 1) Krajową Izbą Gospodarczą; 2) Izbą Przemysłowo- Handlową Gospodarki Złomem; 3) Hutniczą Izbą Przemysłowo- Handlową; 4) Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych; 5) Polską Izbą Ekologii; 6) Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu; 7) Polską Izbą Gospodarki Odpadami; 8) Krajową Izbą Gospodarki Odpadami; 9) Instytutem Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy; 10) COBRO Instytutem Badawczym Opakowań; 11) Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji; 12) Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin; 13) Polską Grupą Recyklingu - PROEKO; 14) Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce; 15) Stowarzyszeniem EKO-PAK; 16) Krajową Izbą Gospodarczą Przemysł Spożywczy"; 17) PROKARTON Fundacją na rzecz edukacji ekologicznej i promocji opakowań kartonowych do płynnej żywności; 18) Polską Izbą Handlu; 19) Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich; 20) Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 21) Eko Cykl Organizacją Odzysku S.A.; 22) Koba Organizacją Odzysku S.A.; 23) TOM Organizacją Odzysku S.A.; 24) Auraeko Organizacją Odzysku S.A.; 25) Rekopol Organizacją Odzysku S.A.; 26) ReEko Organizacją Odzysku S.A.; 27) Eko-Punkt Organizacją Odzysku S.A; 28) Branżową Organizacją Odzysku S.A.; 29) Centrum Utylizacji Opon Organizacją Odzysku S.A;

3 3 30) DOL-EKO Organizacją Odzysku S.A.; 31) Drop Organizacją Odzysku S.A.; 32) EKO-REK Organizacją Odzysku S.A.; 33) Eko-Świat Organizacją Odzysku S.A.; 34) Energa Organizacją Odzysku S.A.; 35) EUROBAC Organizacją Odzysku S.A.; 36) GLOB KON-WIT Polską Organizacją Odzysku S.A.; 37) I Polską Organizacją Odzysku STOLICA S.A.; 38) INTERSEROH Organizacją Odzysku S.A.; 39) KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - Organizacją Odzysku S.A.; 40) Lobbingową Organizacją Odzysku i Recyklingu LOBIS S.A.; 41) Ogólnopolską Organizacją Odzysku O TRZY S.A.; 42) Oiler Organizacją Odzysku S.A.; 43) Organizacją Odzysku Grupa Zachodnia S.A.; 44) Organizacją Odzysku i Recyklingu REBIS S.A.; 45) Organizacją Odzysku Odpadów i Opakowań Ecola S.A.; 46) PLASTEKOL Organizacją Odzysku S.A.; 47) Polski System Recyklingu - Organizacją Odzysku S.A.; 48) Pro-Ekol Organizacją Odzysku S.A.; 49) REBA Organizacją Odzysku S.A.; 50) Recan Organizacją Odzysku S.A.; 51) RECYKL Organizacją Odzysku S.A.; 52) RECYKLING.PL Organizacji Odzysku S.A.; 53) TOTAL-EKO Organizacją Odzysku S.A.; 54) CCR REPACK Polską Organizacją Odzysku S.A.; 55) Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego; 56) Polskim Stowarzyszeniem Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno ; 57) Polskim Centrum Akredytacji; 58) Business Centre Club-Związek Pracodawców; 59) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 60) Konfederacja Lewiatan; 61) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 62) Związek Rzemiosła Polskiego; 63) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność (NSZZ Solidarność ); 64) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); 65) Forum Związków Zawodowych (FZZ). Ponadto, projekt rozporządzenia zostanie również przekazany do zaopiniowania: 1) wojewodom; 2) marszałkom województw; Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych, jak również wszystkie dokumenty związane z procesem legislacyjnym, oraz wszystkie pozostałe dokumenty z procesu legislacyjnego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie)

4 4 Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania - Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa. Może mieć jednak minimalny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ ten nie wynika jednak z przepisów niniejszego rozporządzenia, ale z przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). Urzędy marszałkowskie będą zobowiązane do gromadzenia otrzymanych od akredytowanych weryfikatorów środowiskowych (EMAS) sprawozdań z przeprowadzonego audytu, dlatego ewentualne koszty będą związane z obowiązkiem gromadzenia i przechowywania tych dokumentów. Nie jest jednak możliwe na obecnym etapie oszacowanie tych kosztów. Obowiązek będzie elementem monitorowania realizacji przepisu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który nałożony został na Urzędy Marszałkowskie już w 2001 r. ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, ceny stałe z średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz r.) gospodarstwa domowe (dodaj/usuń) W ujęciu duże przedsiębiorstwa - niepieniężnym sektor mikro-, małych i - średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe - (dodaj/usuń) - Niemierzalne (dodaj/usuń) -

5 Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń 5 Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, jednak będzie miało wpływ na podmioty wystawiające dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR. Przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg, a także eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg, będą zobowiązani do wykonania na własny koszt audytu, który będzie musiał być przeprowadzony przez zewnętrznego weryfikatora środowiskowego (EMAS). Koszt takiego audytu obecnie nie jest znany, gdyż dopiero w przyszłości określi go rynek. Koszt będzie zależał od wielkości zakładu zagospodarowującego odpady opakowaniowe, jak również jego mocy przerobowych. Jednak należy podkreślić, że audyt ten jest dobrowolny, gdyż dotyczy tylko tych podmiotów, które zdecydują się na wystawianie dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR, pobierając opłaty za wystawianie tych dokumentów. Z bardzo ogólnych informacji pozyskanych na rynku średni koszt podobnego audytu waha się pomiędzy 2-3 tyś. PLN i obejmuje wszystkie czynności, które audytor musi wykonać przeprowadzając audyt. Jednak nie sposób jest obecnie określić ostateczną cenę audytu, gdyż oprócz kosztów własnych prowadzącego audyt na ostateczną cenę duży wpływ będzie miał rynek jako wynik podaży (liczba audytorów) oraz popytu (liczba podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem audytu). 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy Komentarz: Zmiany obowiązków regulacyjnych, w tym informacyjnych, wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. poz. 888) a także projektowanego aktu wykonawczego do przepisów ww. ustawy. 9. Wpływ na rynek pracy W związku z wprowadzeniem nowego obowiązku i koniecznością przeprowadzania audytów zewnętrznych, przez weryfikatorów środowiskowych (EMAS), projektowane rozporządzenie może wpłynąć na powstanie nowych stanowisk pracy, związanych z koniecznością zatrudnienia dodatkowych specjalistów, mogących przeprowadzać audyty środowiskowe, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Konieczność przeprowadzenia audytu przyczyni się do faktycznego przetwarzania odpadów opakowaniowych, potwierdzanego za pomocą dokumentów DPO i DPR, oraz EDPO i EDPR. Ponadto, pozwoli na uszczelnienie sytemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Dostarczy także cennych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Na podstawie danych, które zostaną sprawdzone podczas audytu, możliwe jest analizowanie wpływu wprowadzanych regulacji prawnych na gospodarkę odpadami, co ma bezpośredni wpływ na planowanie gospodarki odpadami oraz umożliwia kontrolowanie osiąganych celów w gospodarce odpadami.

6 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 6 Projektowane rozporządzenie ma charakter porządkujący przepisy dotyczące audytu zewnętrznego, które wynikają z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Ewaluacja efektów projektu będzie zależała od wyników analizy, którą należało będzie dokonać po przeprowadzeniu pierwszych audytów, aby określić efektywność tego rozwiązania jakim jest audyt podmiotów zagospodarowujących odpady opakowaniowe. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) -

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. Uzasadnienie

Strona 1 z 20. Uzasadnienie Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 16.02.2015. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące.

Data sporządzenia 16.02.2015. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie Data sporządzenia 16.02.2015 Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna za projekt w randze

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo