z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa wzór dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku Wzór dokumentu potwierdzającego eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Wzór dokumentu potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do innych niż recykling procesów odzysku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER ŚRODOWISKA 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1671).

2 2 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia... (poz..) Załącznik nr 1 WZÓR DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW A przeznaczony dla wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań 2) OPAKOWANIOWYCH DO RECYKLINGU 1) za... rok Nr dokumentu 3) Nr rejestrowy 4) Decyzje i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 5) Nr dokumentu celnego lub nr faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę 6) Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja 2) 7) odzysku opakowań Adres Telefon/fax NIP Eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych 8) Adres 9) Telefon/fax NIP

3 3 Dział 1. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza terytorium kraju. Lp. Kod odpadu 10) Rodzaj odpadu 10) Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych 11) Masa przekazanych do recyklingu odpadów opakowaniowych [kg] Nazwa zakładu do którego przekazano odpady opakowaniowe do recyklingu 12) Adres zakładu dokonującego recyklingu 13) Rodzaj procesu 14) Imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, Data, podpis i pieczęć 15) eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych Objaśnienia: 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań. 3) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu. 4) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 5) Data wydania, znak decyzji oraz termin obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 6) Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych na podstawie, których został wystawiony niniejszy dokument. Do wystawienia niniejszego dokumentu należy dołączyć kopię tych dokumentów. 7) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady do recyklingu przekazał inny posiadacz odpadów. 8) Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 9) Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. Dział 1 10) 11) 12) 13) 14) 15) Kod odpadu, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, podany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Nazwa zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Adres zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Rodzaj zastosowanego przez zakład, o którym mowa w pkt 12, procesu recyklingu zgodnego z wykazem zawartym w załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Dotyczy formy pisemnej dokumentu.

4 4 WZÓR DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW B przeznaczony dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych przekazującego odpad do recyklingu OPAKOWANIOWYCH DO RECYKLINGU 1) za... rok Nr dokumentu 3) Nr rejestrowy 4) Decyzje i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 5) Nr dokumentu celnego lub nr faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę 6) Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja 2) 7) odzysku opakowań Adres Telefon/fax NIP Eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych 8) Adres 9) Telefon/fax NIP

5 5 Dział 1. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza terytorium kraju Lp. Kod odpadu 10) Rodzaj odpadu 10) Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych 11) Masa przekazanych do recyklingu odpadów opakowaniowych [kg] Nazwa zakładu do którego przekazano odpady opakowaniowe do recyklingu 12) Adres zakładu dokonującego recyklingu 13) Rodzaj procesu 14) Imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, Data, podpis i pieczęć 15) eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych Objaśnienia: 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań. 3) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu. 4) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 5) Data wydania, znak decyzji oraz termin obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 6) Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych na podstawie, których został wystawiony niniejszy dokument. Do wystawienia niniejszego dokumentu należy dołączyć kopię tych dokumentów. 7) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady do recyklingu przekazał inny posiadacz odpadów. 8) Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 9) Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów Dział 1 10) 11) 12) 13) 14) 15) opakowaniowych. Kod odpadu, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, podany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Nazwa zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Adres zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Rodzaj zastosowanego przez zakład, o którym mowa w pkt 12, procesu recyklingu zgodnego z wykazem zawartym w załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Dotyczy formy pisemnej dokumentu.

6 6 WZÓR DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH DO RECYKLINGU 1) za... rok C Nr dokumentu 3) Numer rejestrowy 4) przeznaczony dla marszałka Decyzje i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 5) województwa 2) Nr dokumentu celnego lub nr faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę 6) Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja 7), 8) odzysku opakowań Adres Telefon/fax NIP Eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych 9) Adres 10) Telefon/fax NIP

7 7 Dział 1. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza terytorium kraju. Lp. Kod odpadu 11) Rodzaj odpadu 11) Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych 12) Masa przekazanych do recyklingu odpadów opakowaniowych [kg] Nazwa zakładu do którego przekazano odpady opakowaniowe do recyklingu 13) Adres zakładu dokonującego recyklingu 14) Rodzaj procesu 15) Imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, Data, podpis i pieczęć 16) eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych Objaśnienia: 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę lub adres prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych, a w przypadku braku siedziby lub adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Województwa Mazowieckiego. 3) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu. 4) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 5) Data wydania, znak decyzji oraz termin obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 6) Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych na podstawie, których został wystawiony niniejszy dokument. Do wystawienia niniejszego dokumentu należy dołączyć kopię tych dokumentów. 7) Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań. 8) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady do recyklingu przekazał inny posiadacz odpadów. 9) Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 10) Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych odpowiednio przekazujących odpad do recyklingu. Dział 1 11) 12) 13) 14) Kod odpadu, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, podany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Nazwa zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Adres zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

8 8 15) 16) Rodzaj zastosowanego przez zakład, o którym mowa w pkt 13, procesu recyklingu zgodnego z wykazem zawartym w załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Dotyczy formy pisemnej dokumentu.

9 9 Załącznik nr 2 WZÓR DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH DO INNYCH NIŻ RECYKLING PROCESÓW ODZYSKU 1) A przeznaczony dla przekazującego odpad do innych niż recykling procesów odzysku 2) za... rok Nr dokumentu 3) Numer rejestrowy 4) Decyzje i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 5) Nr dokumentu celnego lub nr faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę 6) Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja 2), 7) odzysku opakowań Adres Telefon/fax NIP Eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych 8) Adres 9) Telefon/fax NIP

10 10 Dział 1. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innych niż recykling procesów odzysku poza terytorium kraju Lp. Kod odpadu 10) Rodzaj odpadu 10) Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych 11) Masa przekazanych do innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych [kg] Nazwa zakładu do którego przekazano odpady opakowaniowe do innego niż recykling procesu odzysku 12) Adres zakładu dokonującego inny niż recykling proces odzysku 13) Rodzaj procesu 14) Imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, Data, podpis i pieczęć 15) eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych Objaśnienia: 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań. 3) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu. 4) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 5) Data wydania, znak decyzji oraz termin obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 6) Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych na podstawie, których został wystawiony niniejszy dokument. Do wystawienia niniejszego dokumentu należy dołączyć kopię tych dokumentów. 7) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów. 8) Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 9) Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych odpowiednio przekazujących odpad do innych niż recykling procesów odzysku. Dział 1 10) 11) 12) 13) 14) Kod odpadu, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, podany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Nazwa zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Adres zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Rodzaj zastosowanego przez zakład, o którym mowa w pkt 12, procesu recyklingu zgodnego z wykazem zawartym w

11 11 15) załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Dotyczy formy pisemnej dokumentu.

12 12 WZÓR DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH DO INNYCH NIŻ RECYKLING PROCESÓW ODZYSKU 1) B przeznaczony dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych przekazującego odpad do innych niż recykling procesów odzysku za... rok Nr dokumentu 3) Numer rejestrowy 4) Decyzje i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 5) Nr dokumentu celnego lub nr faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę 6) Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja 2), 7) odzysku opakowań 2), 9) Adres Telefon/fax NIP Eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych 8) Adres 9) Telefon/fax NIP

13 13 Dział 1. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innych niż recykling procesów odzysku poza terytorium kraju. Lp. Kod odpadu 10) Rodzaj odpadu 10) Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych 11) Masa przekazanych do innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych [kg] Nazwa zakładu do którego przekazano odpady opakowaniowe do innego niż recykling procesu odzysku 12) Adres zakładu dokonującego inny niż recykling proces odzysku 13) Rodzaj procesu 14) Imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, Data, podpis i pieczęć 15) eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych Objaśnienia: 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań. 3) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu. 4) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 5) Data wydania, znak decyzji oraz termin obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 6) Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych na podstawie, których został wystawiony niniejszy dokument. Do wystawienia niniejszego dokumentu należy dołączyć kopię tych dokumentów. 7) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów. 8) Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 9) Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych odpowiednio przekazujących odpad do innych niż recykling procesów odzysku. Dział 1 10) 11) 12) 13) 14) Kod odpadu, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, podany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Nazwa zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Adres zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Rodzaj zastosowanego przez zakład, o którym mowa w pkt 12, procesu recyklingu zgodnego z wykazem zawartym w

14 14 15) załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Dotyczy formy pisemnej dokumentu.

15 15 WZÓR DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH DO INNYCH NIŻ RECYKLING PROCESÓW ODZYSKU 1) za... rok C Nr dokumentu 3) Numer rejestrowy 4) przeznaczony dla marszałka Decyzje i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 5) województwa 2) Nr dokumentu celnego lub nr faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę 6) Wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja 7), 8) odzysku opakowań 7), 10) Adres Telefon/fax NIP Eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych 9) Adres 10) Telefon/fax NIP

16 16 Dział 1. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innych niż recykling procesów odzysku poza terytorium kraju. Lp. Kod odpadu 11) Rodzaj odpadu 11) Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych 12) Masa przekazanych do innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych [kg] Nazwa zakładu do którego przekazano odpady opakowaniowe do innego niż recykling procesu odzysku 13) Adres zakładu dokonującego inny niż recykling proces odzysku 14) Rodzaj procesu 15) Imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, Data, podpis i pieczęć 16) eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych Objaśnienia: 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę lub adres eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych, a w przypadku braku siedziby lub adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Województwa Mazowieckiego. 3) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu. 4) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 5) Data wydania, znak decyzji oraz termin obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 6) Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych na podstawie, których został wystawiony niniejszy dokument. Do wystawienia niniejszego dokumentu należy dołączyć kopię tych dokumentów. 7) Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań. 8) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów. 9) Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych. 10) Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych odpowiednio przekazujących odpad do innych niż recykling procesów odzysku. Dział 1 11) 12) 13) 14) Kod odpadu, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, podany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Nazwa zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Adres zakładu do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub

17 17 15) 16) wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Rodzaj zastosowanego przez zakład, o którym mowa w pkt 11, procesu recyklingu zgodnego z wykazem zawartym w załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Dotyczy formy pisemnej dokumentu.

18 18 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). W projekcie rozporządzenia określono wzory formularzy stosowanych na potrzeby potwierdzania odzysku i recyklingu w przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju. Określone w przedmiotowym projekcie dokumenty są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego eksport odpadów opakowaniowych lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań. Ponadto mogą być wystawione tylko na podstawie załączonej do nich kopii dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych. Wystawiający powyższe dokumenty przedsiębiorca jest zobligowany uczynić to w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, drugi egzemplarz dla przekazującego odpady opakowaniowe do eksportu albo dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów, natomiast trzeci egzemplarz dla marszałka województwa. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zastanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Rozporządzenie realizuje zobowiązania wynikające z prawa Unii Europejskiej, dlatego zgodnie z 1 ust. 2 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (MP poz. 205)

19 19 przewidziano termin wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

20 20 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu Pan Janusz Ostapiuk Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pan Sebastian Sękalski, tel , OCENA SKUTKÓW REGULACJI Data sporządzenia 24 kwietnia 2014 r. Źródło: Upoważnienie ustawowe Nr w wykazie prac 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Najważniejszą kwestią regulowaną przez projekt rozporządzenia jest określenie wzorów formularzy stosowanych na potrzeby potwierdzania odzysku (EDPO) i recyklingu (EDPR) w przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju. Celem wprowadzenia przez ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) wzorów dokumentów EDPO i EDPR jest umożliwienie prawidłowego dokumentowania procesu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wykonanych za granicą i wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie, które występowały do tej pory. W dotychczasowym przepisach krajowych powyższy rodzaj dokumentów nie występował, a eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych była potwierdzana tylko za pomocą kopii dokumentu celnego albo faktury, jednak dokumenty te potwierdzały jedynie wywóz odpadu bez wskazania konkretnego procesu odzysku lub recyklingu, któremu zostały poddane odpady opakowaniowe. Brakowało też dodatkowej szczegółowej informacji na temat tego, w którym zakładzie poza granicami kraju i w jakiej ilości odpady opakowaniowe został poddane odzyskowi lub recyklingowi. Doprowadziło to do kopiowania faktur i dokumentów celnych na rzecz kilku podmiotów, które mogły na ich podstawie potwierdzić wykonanie obowiązku z zakresu odzysku lub recyklingu. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Określone w przedmiotowym projekcie dokumenty będą wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego eksport odpadów opakowaniowych lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań. Ponadto mogą być wystawione tylko na podstawie załączonej do nich kopii dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych. Wzory dokumentów EDPO i EDPR przedsiębiorca będzie zobligowany sporządzić w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, drugi egzemplarz dla przekazującego odpady opakowaniowe do eksportu albo dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów, natomiast trzeci egzemplarz dla marszałka województwa. Zgodnie z art ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 888) powyższe dokumenty, w przypadku wywozu z kraju odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg, będą przedmiotem corocznego audytu zewnętrznego dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli wyeliminować dotychczasowe praktyki wystawiania dokumentów, które w niewłaściwy i nierzetelny sposób dokumentowały potwierdzenie dokonania poza granicami kraju odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

21 21 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W zależności od kraju OECD/UE przyjęte zostały różne rozwiązania dotyczące kwestii dokumentowania odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych. System dokumentowania procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych poza granicami kraju jest stosowany np. w Wielkiej Brytanii, w której dodatkowo dokumenty te są przedmiotem obrotu giełdowego i mają one formę elektronicznego zapisu w systemie giełdowym. Natomiast zastosowanie w Polsce wzorów dokumentów EDPO i EDPR jest wzorowane na stosowanych obecnie dokumentach potwierdzających odzysk (DPO) lub recykling (DPR), które poświadczają poddanie odpadów opakowaniowych procesom odzysku i recyklingu na terenie kraju. Rozwiązanie to sprawdziło się w warunkach polskich i w dużym stopniu wyeliminowało nieuczciwe praktyki w zakresie wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w kraju. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Podmioty zajmujące się ok. 500 Informacje własne Zmiany zawarte w projekcie działalnością w zakresie Departamentu Gospodarki nakładają nowy obowiązek na wywozu odpadów Odpadami podmioty zajmujące się opakowaniowych celem działalnością w zakresie ich odzysku lub recyklingu wywozu odpadów poza granicami kraju opakowaniowych do recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku, którzy zdecydują się na potwierdzanie wywozu tych odpadów. Marszałkowie województw 16 - Dokumenty EDPO i EDPR umożliwią marszałkom województw skuteczną kontrolę podmiotów zajmujących się wywozem odpadów za granicę Polski poprzez weryfikację dokumentacji dotyczącej masy odpadów opakowaniowych przekazanych przez te podmioty do przetworzenia za granicą z informacjami zawartymi w pozwoleniach na zbieranie odpadów wydanych tym podmiotom. Ponadto marszałkowie będą zobowiązani do gromadzenia przedmiotowych dokumentów. Organizacje odzysku i Brak możliwości - Podmioty te zostały wprowadzający produkty w opakowaniach oszacowania liczby podmiotów, które zdecydują się na upoważnione do wnioskowania do podmiotów wywożących z kraju odpady opakowaniowe o wnioskowanie o wystawienie dokumentów wydanie tych dokumentów EDPO i EDPR. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Niektóre przepisy prawa polskiego powinny zostać dostosowane do postanowień Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo