REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r."

Transkrypt

1 Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1

2 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularną imprezą samochodową, o charakterze otwartym, dla kierowców nie posiadających żadnych licencji sportów samochodowych z wyjątkiem licencji kartingowej, licencji stopnia RT oraz licencji WR (wyścigi równoległe). Dopuszcza się udział innych zawodników licencjonowanych, klasyfikowanych w odrębnej kategorii GOŚĆ Udział w KJS jest jednym z warunków do uzyskania licencji stopnia R2 dla kierowcy sportu samochodowego Impreza, która może zostać uznana jako KJS Mistrzostw Okręgu Łódzkiego, musi spełniać warunki niniejszego regulaminu i być zatwierdzona przez Okręgową Komisję Sportu Samochodowego (zwaną dalej OKSS) ZO PZM w Łodzi. W przypadku organizacji i przebiegu imprezy na innym terenie, musi być powiadomiona OKSS tego terenu. Zaleca się uzgodnienie terminów. 1.4 Regulamin uzupełniający imprezy należy złożyć do zatwierdzenia przez OKSS w ZO PZM w Łodzi nie później niż na 14 dni przed jej rozpoczęciem, natomiast 3 dni przed Odbiorem Administracyjnym należy przedstawić do OKSS ostateczny wykaz wszystkich sędziów. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu impreza może nie zostać zakwalifikowana jako Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w KJS. 2. Warunki określające imprezę jako KJS Konkursowa Jazda Samochodowa powinna zawierać: Jazdę okrężną o długości minimum 40 km odbywającą się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Planowana przeciętna prędkość przejazdu, na poszczególnych odcinkach drogowych nie mogą przekraczać 45 km/h. Minimum 6 prób zręcznościowych gdzie każda próba musi być poprzedzona punktem PKC. Maksymalna długość próby nie może przekroczyć 1 km. Średnia prędkość na próbie nie może przekroczyć 50 km/h Zaleca się aby przynajmniej 2 próby były zakończone Metą Lotną. Podczas takiej próby, odległość pomiędzy Startem a Metą Lotną nie może przekroczyć metrów. Pomiar czasu na próbach dokonywany będzie z dokładnością do 0,01 sek. Za każde 0,01 sekundy kierowca otrzyma 0,1 punktu Wszystkie próby muszą być zlokalizowane na terenach wyłączonych z ruchu publicznego (parkingi, tereny prywatne, itp.) Jeżeli próba jest organizowana na wyłączonym z ruchu drodze publicznej, wymagane jest zabezpieczenie zgodnie z załącznikiem H (samochód ratownictwa drogowego, karetka pogotowia itp.). Organizator musi również spełnić wszelkie wymagania wynikające z Ustawy o Wykorzystaniu Dróg w Sposób Szczególny Przed rozpoczęciem KJS, ZSS musi dokonać sprawdzenia przygotowania wszystkich prób. 3. Władze KJS. 2

3 3.1. Na czele władz KJS stoi trzyosobowy organ nadzorujący Zespół Sędziów Sportowych (ZSS), w skład, którego wchodzą: Przewodniczący Członek Członek 3.2. Przewodniczący i członkowie ZSS muszą być powołani przez OKSS. Zaleca się by Przewodniczący był członkiem innego Klubu i posiadał licencję nie mniejszą niż Dyrektor KJS Władzą wykonawczą KJS jest Dyrektor KJS Wszyscy sędziowie obsługujący KJS muszą posiadać aktualne licencje Sędziego Sportu Samochodowego PZM. 4. Zgłoszenia i ich forma Zgłoszenia załóg winny być składane u organizatora KJS w formie elektronicznej na właściwych formularzach (załącznik nr 1) nie póżniej jak 7 dni przed odbiorem administracyjnym i muszą być potwierdzone dowodem wpłaty. W przypadku ograniczonej liczby zgłoszeń o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie termin wpłaty wpisowego Ustala się wysokość wpisowego na 120 zł od załogi zrzeszonej w strukturach PZM oraz 150 dla załogi nie zrzeszonej Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 5. Załoga Załogę stanowi kierowca i pilot Pilot musi mieć ukończone 17 lat. Pilot może posiadać licencję sportową kierowcy Pilot nie może prowadzić samochodu podczas trwania KJS. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona z KJS. 5.4 Podczas trwania KJS, wewnątrz pojazdu musi być umieszczona karta identyfi kacyjna (według Załącznika nr 7), widoczna przez prawą tylną boczną szybę, zawierająca numer startowy, imiona i nazwiska członków załogi, ich aktualne fotografi e oraz podpisy. 6. Obowiązki załóg Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w KJS załoga zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu i Regulaminu Uzupełniającego, komunikatom oraz poleceniom i instrukcjom wydawanym przez władze KJS 6.2. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z KJS, każda załoga zobowiązana jest do: obecności na odprawie uczestników i zgłoszenia się do BK przejechania trasy KJS z pobraniem wiz na wszystkich punktach PKC i PKP w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową 3

4 odbycia wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami Załoga we własnym zakresie powinna umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu lub tylnych bocznych szybach numery startowe w kolorze kontrastującym z barwą samochodu. 7. Pojazdy dopuszczone do KJS i podział na klasy. 7.1 Do udziału w KJS w randze Mistrzostw Okręgu Łódzkiego dopuszcza się tylko samochody wyposarzone w klatkę bezpieczeństwa (zgodna z załącznikiem J ) 7.2. We wszystkich samochodach wyposażonych w klatki bezpieczeństwa obowiązuje stosowanie otulin ochronnych( wykonanych z materiałów niepalnych) na klatkach w miejscach, które mogłyby być narażone na bezpośredni kontakt z kaskami członków załogi oraz w miejscach, które mogłyby być narażone na bezpośredni kontakt z ciałem członków załogi Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS Samochody dopuszczone do udziału w KJS zostaną podzielone na klasy wg pojemności skokowej silnika: klasa 1 - do 1150 cm 3 klasa 2 - powyżej 1150 cm 3 i do 1600 cm 3 klasa 3 - powyżej 1600 cm 3 i do 2000 cm 3 klasa 4 - powyżej 2000 cm 3 Samochody posiadające silniki z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika (zgodnie z załącznikiem J FIA): z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel) 7.5. Zezwala się organizatorom na tworzenie klas markowych. Klasę markową tworzy minimum 5 samochodów tej samej marki, typu i pojemności skokowej silnika. W przypadku KJS cyklicznych klasa markowa musi być prowadzona przez cały cykl rozgrywek. W sytuacji, kiedy w kolejnej KJS cyklicznej nie zostanie skompletowana klasa markowa, załoga do niej zgłoszona musi być klasyfikowana w klasie wynikającej z pojemności silnika. Ewentualnie punkty zdobyte w tej klasie nie będą liczone w zestawieniach punktowych KJS cyklicznych rund klubowych, okręgowych lub ogólnopolskich w klasie markowej Klasę stanowią minimum trzy samochody Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS zatwierdzona przez ZSS (w oparciu o protokół BK- 1- zał.nr.7) ogłoszona przed startem. 8. Badanie Kontrolne BK i oznakowanie samochodów biorących udział w KJS Zgłoszone do KJS samochody muszą być przedstawione do BK-1 w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Zaleca się, aby badanie odbywało się w pomieszczeniach zamkniętych, dobrze oświetlonych bez obecności osób postronnych. Z samochodem na BK muszą się stawić obaj członkowie załogi Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS. 4

5 8.3. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu KJS nie zostanie dopuszczony do startu wykluczony z KJS Samochód przedstawiony do BK-1 musi być oznakowany numerami startowymi, posiadać kartę identyfikacyjną oraz wymaganą reklamą sponsorską zgodnie z regulaminem uzupełniającym KJS Poza wyposażeniem samochodu wynikającym z Prawa o Ruchu Drogowym warunkiem dopuszczenia do udziału w KJS jest wyposażenie dodatkowe, którego lista wraz ze wzorem karty Badania Kontrolnego stanowią integralną część niniejszego regulaminu (zał. 4 i 5). 8.6 Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych. Jeżeli uczestnik nie jest wymienionym w dowodzie rejestracyjnym samochodu właścicielem to musi przedstawić zgodę właściciela na użycie jego samochodu w KJS Samochód musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz posiadać czystą komorę silnika Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym Samochód przyjęty przez BK zaleca się oznakować odpowiednią nalepką umieszczoną obok Karty Identyfikacyjnej na tylnej prawej szybie Dodatkowe Badanie Kontrolne oraz identyfikacja załogi może być przeprowadzone w każdym czasie podczas trwania imprezy. A każde wykroczenie będzie sygnalizowane ZSS, który może nałożyć na uczestnika kary zgodnie z przepisami MKS Organizator może przewidzieć w regulaminie KJS przeprowadzenie obowiązkowego BK-2 po mecie w celu identyfikacji samochodu i załogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów, sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia. Celem właściwego przeprowadzenia BK-2 zostanie utworzony Park Zamknięty na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. O rozwiązaniu Parku Zamkniętego decyduje ZSS Zaleca się dokonanie pomiaru głośności wydechu. Limit głośności układu wydechowego wynosi 93 db(a) (mierzone przy 3500 obr/min) w każdym momencie trwania rajdu. 9. Porządek i bezpieczeństwo w czasie KJS Uczestnicy KJS są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na tych drogach zasad i przepisów w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem. Stwierdzenie przez policję lub sędziów sportowych KJS przekroczenie przepisów kodeksu drogowego będzie karane: za pierwsze przekroczenie - kara finansowa, za drugie przekroczenie - kara czasowa 5 minut karnych, za trzecie przekroczenie - wykluczenie z KJS W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik KJS kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. 5

6 10. Ubezpieczenie. Kierowcy uczestniczący w KJS muszą posiadać obowiązkowo ubezpieczenie od OC i NNW. Ubezpieczenie NNW nie obejmuje swoim działaniem prób sprawnościowych. Zaleca się dokonanie ubezpieczenia dodatkowego od ryzyka rajdowego. 11. Kary Spóźnienie na start powyżej 15 minut wykluczenie Za każdą rozpoczętą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC- 1 minuta Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia na PKC - 10 sekund. W razie wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC załoga kontynuuje KJS w nowym czasie. Spóźnienia nie są odrabiane Dopuszczalny limit spóźnień: - na odcinku drogowym - 15 minut, - na całej KJS - 30 minut Kary za przekroczenia drogowe jak w pkt Za przewrócenie lub przesuniecie poza obrys słupka podczas próby - 5 pkt Za nieprawidłowe pokonanie próby TARYFA. TARYFA T - jest to 150% czasu najszybszego przejazdu kierowcy w klasie na danej próbie. Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku przejazdu próby przez zainteresowanego w czasie gorszego niż 150% czasu zwycięzcy próby w klasie. Jeśli w klasie uczestniczy tylko jeden kierowca podstawą do naliczania taryfy jest średnia z czasów klas bezpośrednio wyższej i niższej. Jeśli zastosowanie tego kryterium będzie niemożliwe stosowany będzie czas z klasy wyższej. W przypadkach, gdy i to kryterium nie może być zastosowane decyzje podejmie ZSS Zgubienie karty drogowej - wykluczenie Własne poprawki i notatek na kartę drogową - wykluczenie Przewożenie pasażerów w czasie KJS - wykluczenie Utrata Karty Identyfikacyjnej - wykluczenie Kara za popełnienie Startu przedwczesnego - 5 pkt. Start przedwczesny jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowcy i pojazd są podporządkowani poleceniom Startera od momentu podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruchowi flagi może towarzyszyć lub może być on zastąpiony przez inny odpowiedni sygnał. Start przedwczesny - istnieje wtedy, gdy kierowca podlegający poleceniom Startera porusza się do przodu lub poruszy się i zatrzyma z określonej pozycji przed podaniem właściwego sygnału startu. W przypadku wykonania start przedwczesny kierowca zostaje ukarany doliczeniem 5 pkt. karnych do czasu osiągniętego z pokonania wyznaczonej próby. 6

7 Interpretacja mety stop Kierowca obowiązany jest zatrzymać samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalazła się między osiami samochodu nie dotyczy na próbach z metą lotną Całkowite zatrzymanie samochodu jest to moment tzw. odbicia nadwozia samochodu znajdującego się na linii mety co powoduje zakończenie pomiaru czasu Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu całkowitego zatrzymania się samochodu poza linią mety Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie z KJS. Zabrania się cofania w strefie punktu kontrolnego kara do uznania przez ZSS. Obowiązek zatrzymania się na mecie stop w celu dokonania wpisu do karty drogowej. Nie zatrzymanie się na mecie stop będzie karane doliczeniem 25 sek. do czasu uzyskanego na danej próbie. 12. Odpowiedzialność Organizatora. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania KJS, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 13. Dyscyplina podczas trwania KJS. ZSS może ukarać załogę za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe zachowanie lub niezastosowanie się do poleceń ZSS, dyrektora KJS lub innych osób funkcyjnych - 50 pkt. karnych, a w przypadkach drastycznych wykluczenie z KJS. 14. Klasyfikacja i nagrody Klasyfikacją zostaną objęte wszystkie załogi, które uzyskają punktację za wszystkie próby zręcznościowe. Najmniejsza liczba punktów karnych decyduje o zwycięstwie w klasie W razie równej liczby punktów o miejscu zadecyduje większa ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich..itd., aż do skutku na poszczególnych próbach zręcznościowych.przy dalszej równości wynik zaliczony będzie ex equo Sklasyfikowanie kierowcy w jednym KJS, powoduje uzyskanie częściowych uprawnień do licencji rajdowej stopnia R2 (dotyczy wyłącznie kierowcy) na zasadach zawartych w Regulaminie uzyskania Certyfikatu i Licencji Kierowcy stopnia R2 w sporcie samochodowym 2009r 14.4 Najlepszym załogom zostaną przyznane puchary ( po jednym dla kierowcy i pilota ). 15. Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Okręgu Po zakończeniu sezonu 2009 ustalona zostanie klasyfikacja końcowa w: w klasyfikacji generalnej, w poszczególnych klasach W klasyfikacji rocznej Mistrzostw Okręgu w KJS sklasyfikowani będą kierowcy, którzy ukończą i będą sklasyfikowani w minimum dwóch rundach. 7

8 15.3. We wszystkich klasyfikacjach rocznych Mistrzostw Okręgu załogi będą klasyfikowane w całości tj.: kierowca i pilot razem, jeżeli przez cały sezon załoga startowała w tym samym składzie. w innym przypadku klasyfikacją objęty będzie tylko kierowca. ewentualne przypadki szczególne na wniosek kierowcy rozpatrywać będzie OKSS przy ZO PZM w Łodzi W razie równej ilości punktów o kolejności zajętego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach zadecyduje ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich... itd. aż do skutku w poszczególnych rundach Mistrzostw Okręgu w KJS Przy dalszej równości punktów przyzna się miejsca ex equo W klasyfikacji generalnej stosowana będzie następująca punktacja: Miejsce Punkty We wszystkich pozostałych klasyfikacjach (klasach) stosowana będzie następująca punktacja Frekwencja w klasie I II III IV V VI VII VIII IX 2 1 X Bez względu na ilość sklasyfikowanych w sezonie załóg w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych klasach zostaną przyznane następujące tytuły: Mistrz Okręgu V-ce Okręgu II V-ce Okręgu 15.8 Zwycięzcy poszczególnych klas w następnym sezonie (2010) otrzymają 50% zniżkę wysokości wpisowego we wszystkich imorezach rangi MOŁ 8

9 16. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego W czasie trwania KJS zaleca się wprowadzenie elementów z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa w ruchu drogowym, oraz ochrony środowiska (konkurs, pogadanka, pokazy itp.) Szczegółowe zasady ewentualnych konkursów Organizator powinien określić w Regulaminie Uzupełniającym. 17. Protesty Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości określonej przez Organizatora w Regulaminie Uzupełniającym. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany będzie jako słuszny Terminy składania protestów: w sprawie wykroczeń regulaminowych i błędów rachunkowych w wynikach prowizorycznych - 30 minut od ich wywieszenia. protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotyczące zapisów w karcie drogowej nie będą przyjmowane. prawo do złożenia protestu przysługuje wyłącznie załodze, która ukończyła KJS. 18. Przepisy końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do całkowitego odwołania KJS W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem obowiązuje: a. Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz z załącznikami (w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego) b. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym c. Ogólne założenia organizacyjne i regulaminowe dotyczące rozgrywania prób sprawnościowych w imprezach samochodowych Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM w Łodzi Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań z Międzynarodowego Kodeksu Przebieg prób zręcznościowych, ich usytuowanie i oznakowanie wg ogólnych przepisów sportu samochodowego może być umieszczone w regulaminie uzupełniającym Wyniki z KJS należy dostarczyć do macierzystego Zarządu Okręgowego PZM w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia KJS Organizator niestosujący się do Regulaminu Ramowego utraci prawo nadawania uprawnień do uzyskania licencji R2. Takie imprezy będą traktowane jako towarzyskie. 9

10 Zatwierdzono na posiedzeniu. OKSS ZO PZM w Łodzi W dniu Konkursowa Jazda Samochodem Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego 2009 Z G Ł O S Z E N I E KIEROWCA: PILOT: Załącznik nr 1 Imię i nazwisko... Imię i nazwisko Adres Adres tel. kontaktowy... tel. kontaktowy... Klub.... Klub... Nr prawa jazdy... Nr prawa jazdy... Licencja... DANE SAMOCHODU: Marka... Model... Rok produkcji... Nr rej.... Nr silnika... 10

11 Nr podwozia... POJ. SKOKOWA SILNIKA... POJ. SKOKOWA PRZELICZENIOWA..... KLASA... Przez sam fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik jak również wszyscy członkowie jego ekipy przyjmują tym samym bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu Standardowego i Uzupełniającego jak i wszystkich załączników i uzupełnień do imprezy KJS i uznają jako jedyne władze te, które zostały ustalone przez PZM. Jednocześnie uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszystkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza: - że posiada aktualne ubezpieczenie NNW i OC oraz, - że nie posiada licencji kierowcy w rozumieniu regulaminów sportowych PZM. Data... PODPIS: Kierowcy... Pilota... Załącznik nr 2 Sprawdzenie przygotowania i wyposażenia samochodu zgodnie z prawem ruchu drogowym i regulaminem imprezy BK dotyczy imprez KJS Każdy samochód zostanie poddany przed startem badaniu, którego celem jest ustalenie czy samochód odpowiada warunkom bezpieczeństwa ruchu oraz zgodności z regulaminem i przynależnością do klasy zadeklarowanej w zgłoszeniu. Samochód przedstawiony do badania musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz w komorze silnika. Kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczeniem OC i NNW. Organizator może zarządzić dodatkowe Badanie Kontrolne BK w czasie trwania imprezy oraz BK2, które odbywa się bezpośrednio po przybyciu uczestników na metę. Wymagania: Do startu w KJS dopuszczone są pojazdy zgodne z homologacją producenta Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w zakresie dopuszczenia do ruchu posiadające ważną rejestrację. Samochody nie zgodne z homologacją producenta muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w zakresie dopuszczenia do ruchu, a zakres wykonanych przeróbek musi być zgodny z Załącznikiem J do MKS, w szczególności dotyczy to układów i wyposażenia bezpieczeństwa (hamulce, szerokość, średnica kół i opon, wnętrza kabiny, zbiorników, przewodów płynów eksploatacyjnych itp.). W skład obowiązkowego wyposażenia samochodów wchodzą: 11

12 1. Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota. 2. Zagłówki foteli załogi. 3. Minimum jedna gaśnica (zalecany montaż w zasięgu rąk załogi). 4. Kaski ochronne dla załogi. 5. Apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym. 6. Zderzaki przedni i tylny. 7.Opaski zaciskowe na przewodach paliwowych (na wszystkich końcach w komorze silnika).dotyczy przewodów elastycznych 8. Zbiornik spryskiwacza pełny. 9. Oznakowanie i obowiązkowe reklamy organizatora imprezy. 10. Karta identyfikacyjna. 11. Ponadto każdy samochód musi odpowiadać następującym warunkom: a) identyczne koła (obręcze i opony) na każdej osi, b) wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być umocowane, c) w czasie całej imprezy żadna pokrywa nie może być zamknięta na klucz, dotyczy to również drzwi (zamek centralny musi być odblokowany), d) dodatkowe punkty świetlne zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym e) nie wolno stosować żadnych elementów przeciwślizgowych mechanicznych i chemicznych na oponach, f) opony posiadają znak homologacji E g) samochody zasilane gazem muszą mieć wymontowany zbiornik gazu. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymagań, które muszą być ogłoszone komunikatem przed imprezą oraz prawo niedopuszczenia do imprezy każdego samochodu, który Komisja Kontrolna uzna za zagrażający bezpieczeństwa ruch. KARTA BADANIA KONTROLNEGO Załącznik nr 3 12

13 NAZWA IMPREZY... Data... * SAMOCHÓD.. * nr startowy * KLASA / poj. skok Zgodnie z Dowodem Rejestracyjnym * Nr Nadwozia. Zgodnie z Dowodem Rejestracyjnym * NAZWISKO I IMIE KIEROWCY LP TREŚĆ BADANIA WYNIKI LP TREŚĆ BADANIA WYNIKI 1 Dowód rejestracyjny + OC + NNW 14 2 Prawo Jazdy 15 Kierunkowskazy, Światła awaryjne Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 3 Kaski 16 Światła stop 4 Karta Identyfikacyjna 17 Światła cofania 5 Pasy 18 Światła przeciwmgłowe 6 Gaśnica 19 Układ paliwowy zaciski 7 Apteczka + Trójkąt ostrzegawczy 20 Odpowietrzenie silnika (odma) 8 Klatka Bezpieczeństwa, otuliny 21 Poziom płynu hamulcowego 9 Stan ogumienia 22 Wycieraczki szyby przedniej 10 Zderzaki: przód / tył 23 Zbiornik spryskiwacza 11 Sygnał dźwiękowy 24 Światła dodatkowe 12 Światła pozycyjne 25 Sprawność układu wydechowego 13 Światła mijania, Światła drogowe 26 INNE: UWAGI: WYNIK BADANIA Zgodny z przepisami Data i godz. Podpis kontrolera Niezgodny z przepisami Data i godz. Podpis kontrolera 13

14 Załącznik nr 4 ŁÓDZKIEGO KALENDARZ IMPREZ MISTRZOSTW OKRĘGU DATA ORGANIZATOR NAZWA IMPREZY III.2009 KJS MOŁ Łódzki Związek Motor owy IV.2009 KJS MOŁ AK. Tomaszowski V.2009 KJS MOŁ AK. Centrum VI.2009 KJS MOŁ Łódzki Związek Motorowy IX.2009 KJS MOŁ AK. Łódzki X.2009 KJS MOŁ AK. Tomaszowski XI.2009 KJS MOŁ AK.Łódzki 14

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Japan Battle Time Attack

REGULAMIN Japan Battle Time Attack REGULAMIN Japan Battle Time Attack 1.1 Time Attack jest okrążeniem wyścigowym, w którym zawodnik pokonuje dystans okrążenia o określonej długości zdefiniowanej przez organizatorów. 1.2. W zawodach może

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo